10-20% korting mantels en japonnen, nu met 10% korting joseph van schagen heiloo verkoop staatsloten ra VAN STAALDUINEN MAKELAARDIJ Nieuw onderkomen en nieuwe beroepskracht voor Heilooër jongeren van 12 tot 18 jaar DRIE TOPPRODUCTIES IN THEATER DE BEUN V J.KUYPER HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD Staatsloten verkrijgbaar voor de maand december. winkelhof 't loo 20-22 postagentschap-rookshop Jan-Tine Braam Winkelhof tLoonrtö -1851HT Heiloo -Tel 072-331004 De nieuwe feestkollektie van Nico Verhey is binnen, met o.a. natuur zijden blazers en rokken, kort en lang. Op z'n najaarskollektie geven wij daarom nu 30% korting. IÏOUTIQUI: Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 1 1851 LL Heiloo, tel. 072-332834. 52e JAARGANG NO. 47 - 25 NOVEMBER 1987 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. lteitlh@llii@k wyywêimgiM© KRUISWOORDPUZZEL WINKELHOF 'T LOO Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* 1851 BC HEILOO Openingstijden: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur vrijdag 08.00 - 12.00'uur 13.00 - 15.00 uur zaterdags gesloten. MAKELAAR TAXATEUR O.G. ASSURANTIËN <o, 'an, J BERGEN HOORN HEILOO (nvm a.s. zondag speelt op de EGELSHOEK: FORESTERS - S.D.O.B. aanvang 14.00 uur De wedstrijdbal is geschonken door: AALSMEERSE PLANTENHAL Zevenhuizerlaan 54 Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR. Heiloo. (072-333775) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen. ^^^Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! BEGROTINGSBEHANDELING GEMEENTE HEILOO Morgenmiddag is het weer zover: dan mogen de politieke partijen, die zetels hebben in de gemeenteraad, hun visie geven op de politieke gang van zaken in Heiloo. Dat gebeurt tijdens de algemene beschouwingen, welke 's middags om 14.00 uur beginnen. In de aankondiging van de gemeente, vorige week gepubli ceerd in de Uitkijkpost op pagina 4, is abusievelijk vermeld dat om 14.30 uur begonnen zal worden. Dat moet dus zijn 14.00 uur. De algemene beschouwingen zullen in drie zittingen in beslag nemen. Alle reerst dus morgenmiddag (donderdag 26 november) vanaf 14.00 uur. 's Avonds vanaf 20.30 uur wordt de ver gadering voortgezet en deze zal maan dag 30 november vanaf 20.00 uur afge rond worden. Voor de raadsleden zit het er dan zeker nog niet op voor dit jaar. Op donderdag 3 december wordt namelijk alweer de normale maandelijkse bespreking ge houden. Maar liefst 26 agendapunten zijn voor die vergadering, die om 20.00 uur begint in de raadszaal van het ge meentehuis, genoteerd. Daaronder bij voorbeeld het nieuwe gemeentehuis en de emancipatienota. Over dit laatste onderwerp heeft u in de Uitkijkpost nog niets kunnen lezen, on danks het feit dat de nota, inclusief het commentaar van het college van burge meester en wethouders, al enige weken beschikbaar is. De oorzaak hiervan is dat het de redactie beter leek om aan de hand van de opmerkingen in de raad op de nota in te gaan. Alle genoemde bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn openbaar. In princi pe liggen de stukken op de woensdag en donderdag voor de betreffende vergade ring ter inzage op de afdeling algemene zaken van het gemeentehuis (tijdens de kantooruren) en tijdens de openingsu ren in de openbare bibliotheek. VEERTIG-JARIG BESTAAN KATHOLIEK VROUWENGILDE WORDT MORGEN GEVIERD Morgen, donderdag 26 november, staat voor de 130 leden van het Katholiek Vrouwengilde Sint Monica in Heiloo in het teken van het veertig-jarig bestaan, 's Ochtends en 's avonds zijn er vanwe ge het jubileum twee speciale bijeen komsten. Om 10.00 uur komen de leden bij elkaar in 't Trefpunt, het vaste on derkomen van het gilde, om daar de le den van het eerste uur feestelijk te huldigen. 's Avonds zijn de kapel en de aula van het Psychiatrisch Centrum Sint Willi- brord de plaatsen van handeling. De avond wordt begonnen met een eucha ristieviering in de kapel, waarin pastor Harte zal voorgaan. Daarna komen de leden bij elkaar in de gezellig aangekle de aula, waar het 'Theater Amsterdam' de avond zal opvrolijken met de revue 'Sweethearts of Florida'. De levensloop van het Katholiek Vrou wengilde begon in 1947. Zo'n veertig dames sloten zich aan bij de juist opge richte club. De naam was toen overigens KAV: Katholieke Arbeiders Vrouwen. Alleen de vrouwen van arbeiders wer den in die dagen toegelaten als lid. Dat veranderde echter al snel, waardoor het Vrouwengilde Sint Monica ontstond. Na het wegvallen van de standsverschil len, die er in de beginjaren onvermijde lijk waren, werd het gilde een hechte vereniging, met aandacht voor het lief en leed van de leden en van de gemeen schap. Zo werd het thee schenken in de bejaardensoos door het KVG geregeld. Dit werkje is tot op vandaag een vrijwil- ligerszaak gebleven. Nog niet eens zo lang geleden was éen oproep voor vrij willigers te lezen in de Uitkijkpost, met betrekking tot verzorgingshuis De Loet. De activiteiten van het Katholieke Vrouwengilde zijn door de jaren heen gelijksoortig gebleven. Natuurlijk zijn de tijden veranderd en wordt er vam daagdedag over andere onderwerpen gesproken dan in het verleden het geval was, maar de strekking is hetzelfde: on derlinge bijeenkomsten, lezingen, ex cursies en desgewenst cursussen, welke vooral via de landelijke overkoepelende organisatie worden gevolgd. Bladerend in het knipsel-archief van het Katholiek Vrouwengilde Sint Monica kwamen wij een artikel tegen onder de kop: 'Het KVG is geen ingeslapen tut- tenboel'. Anno 1987 geldt die uitspraak des te meer. Het programma, dat nu aan de leden wordt geboden, biedt vol doende ruimte voor actuele thema's, naast de onderwerpen die meer op ont spanning zijn gericht. Tijdens de viering van hét veertig-jarig bestaan van de Heilooër afdeling van het KVG zal dat door de respectievelijke spreeksters ook zeker benadrukt worden. En terecht! Door een misverstand heeft in de meest recente uitgave van de Loo- jubileumkrant, die verscheen op zater dag 14 november, niet de uitslag gestaan van de kruiswoordpuzzel van de vierde Loo-krant (12 september). Bij deze alsnog de uitslag na de trekking uit enkele honderden goede inzendingen. De eerste prijs is gewonnen door C.N. een goed verzorgd geheel, mede door adviezen van George Groot, waarover verderop meer, en Maarten Wansink. 'Haye Solo' is een programma waarin alles zit: disco, jazz, sprookjes, gedich ten, humor en erotiek. Haye koestert het publiek een kleine twee uur op zijn schoot en vermaakt hen met zang, dans en herkenning. Kaarten voor de voorstelling 'Haye So lo' zijn vanavond vanaf 19.00 uur ver krijgbaar bij de kassa van De Beun. De prijzen zijn 12,50 en 10,00 (cjp/65per persoon. Helder als glas Vlak voor het Sint Nicolaas-feest is er op donderdag 3 december het volgende programma in De Beun. Het betreft hier de voorstelling 'Helder als glas' met in de hoofdrollen Hans Cornelissen (be kend van de Vara-serie 'Zeg eens Aa- aa!') en Dorijn Curvers en verder Ellis- signe Kraaykamp. 'Helder als glas' heeft als thema suiker ziekte, waaraan naar schatting zo'n 240.000 mensen lijden. Hans Cornelis sen zelf werd geroerd door het script, dat in Engeland zeer veel lof oogste. Het werd door Josephine Soer voor Ne derland bewerkt en inmiddels zijn ook hier de critici overtuigd van de kwali teit. Het goede niveau is zeker ook be vorderd door de medewerking van de Diabetes Vereniging Nederland. De voorstelling is zoals gezegd op 3 de cember te zien in De Beun, aanvang 20.15 uur. Het stuk wordt zonder pauze gespeeld. Kaarten zijn bij de voorver koopadressen (Jan-Tine Braam, Hól land International en Boekhandel Avis) verkrijgbaar en - indien nog voorradig - een uur voor de aanvang bij de kassa van De Beun. De prijzen zijn 17,50 en 16,00 (cjp/65 Ruim twee jaar geleden werd door de gemeenteraad van Heiloo besloten om een nieuwe wending te geven aan het jongerenwerk. Om vooral de groep jon geren tussen 12 en 18 jaar meer moge lijkheden te bieden werd een beroeps kracht in dienst genomen om activitei ten op te zetten en om een aanspreek punt te hebben voor de jongeren. In de cember '85 ging de professionele kracht van start. Nu, bijna twee jaar later en veel ervaring rijker, krijgt het jongeren werk wederom een impuls: een eigen 'home' voor de jongeren en een nieuwe beroepskracht, die 28 uur per week ten dienste van de jongeren staat. Na enige maanden van bezinning wordt de draad van het jongerenwerk dus weer opgepakt. In de voormalige huishoud school aan de Pastoor van Muijenweg is het vroegere kooklokaal aangepast om er voor jongeren een eigen onderkomen van te maken. De aanrechten en kook- toestellen zijn verdwenen, de wanden bieden een ander aanzien en het lokaal is nu zover af, dat de jongeren het naar hun eigen inzicht en in hun eigen stijl verder kunnen inrichten. Direct aan grenzend is het kantoor van de jonge renwerker, waar wie dat wil voor een praatje of een gesprek terecht kan. Het is de bedoeling dat het onderkomen op vaste tijden open zal zijn, zodat de jongeren er een ook een vaste plek krij gen. Om elkaar te ontmoeten, om wat te drinken, te kletsen, spellen te spelen. Ook zullen er geluidsarme activiteiten worden gehouden, zoals het draaien van films en dergelijke. Voor activiteiten, waarbij meer geluid geproduceerd wordt is het goed geïsoleerde Brunoge- bouw, naast het eigen onderkomen, be schikbaar. Bij alle activiteiten is natuur lijk ook de jongerenwerker aanwezig om een luisterend oor te bieden aan de jongeren, die over iets willen praten. Arvith Betlem Waar we hiervoor spraken over 'de jon gerenwerker', daar bedoelen we Arvith Betlem. Hij is 27 jaar en woont in Amsterdam. De gemeente Heiloo heeft hem aangesteld voor 28 uur per week. Arvith heeft er zin in om in Heiloo mo gelijke problemen en verveling van jon geren samen met hen te lijf te gaan. Een belangrijke stap vindt hij dat de ge meente Heiloo een eigen ruimte voor de jongeren van 12 tot 18 jaar mogelijk heeft gemaakt. Arvith heeft zes jaar ervaring in het werken met jongeren. Zo heeft hij vijf jaar geleden in Lelystad een jongeren centrum opgestart en is daar vier jaar blijven werken. Dat centrum loopt nog steeds goed, zij het nu met alleen vrij willige medewerkers. Eigen ideeën Dit artikel is bedoeld om Arvith Betlem voor te stellen. Vanaf heden is hij op dinsdag, woensdag en donderdag van 12.00 tot 18.00 uur in zijn kantoor of de nieuwe ruimte aanwezig. Ook op vrij dag komt Arvith naar Heiloo en wel van 14.00 tot 20.00 uur. Het adres is Pastoor van Muijenweg 14 en het tele foonnummer is 334090. Ik wil via de Uitkijkpost het woord richten tot jongeren van 12 tot 18 jaar", aldus Arvith. „Toen ik door de gemeen- Voor iedereen is de maand december één van de drukste van het jaar. De pro grammacommissie van het Heilooër theater De Beun vormt daarop geen uit zondering. Vanaf vanavond - als een aanloopje naar de december-feesten - zijn er in een korte periode drie uitste kende voorstellingen te beluisteren en te aanschouwen. In het navolgende een overzicht daarvan. Vanavond treedt vanaf 20.15 uur Haye van der Heyden op in De Beun. Haye is vooral bekend als motor achter de suc cesvolle cabaretgroep Purper, die mo menteel naarstig een nieuwe formule zoekt nu zanger-schrijver-regisseur Van der Heyden gekozen heeft voor een solo-voorstelling. Haye van der Heyden was aan een eigen programma toe. De opgedane ervaring in de afgelopen jaren staat borg voor Neem je een apie voor me mee Een week na Sint Nicolaas, op zaterdag 12 december, is er wederom een profes sionele voorstelling in het Heilooër theater. Niemand minder dan Jenny Arean en George Groot staan dan met de voorstelling 'Neem je een apie voor me mee' op de bühne. Arean en Groot vormen een niet voor de hand liggende combinatie, die op zich al de nodige spanning oproept door hun verschillen de achtergronden en bezigheden in de- theaterwereld. Het programma gaat over verre havens, vreemde kroegen, afscheid nemen, thuis komen van een lange reis, matrozen en lichte vrouwen, vaders en zonen, moe ders en dochters. Over het feit dat een mens het gemiddeld in z'n eentje wel redt, maar dat het toch ook wel prettig is als iemand soms je hand vast houdt. Kortom alle gevoelens, die schuil gaan achter de kreet 'Neem je een apie voor me mee'. De voorstelling wordt door menig cabaret- en toneelliefhebber van harte aanbevolen. Op 12 december heeft u de kans 'Neem je een apie voor me mee' van Jenny Arean en George Groot te zien in het theater het dichtst bij u thuis: de Heilooër Beun. Voor de goede orde vermelden wij hier nog wel dat het een try-out betreft. De voorstelling begint om 20.15 uur. Vanaf zaterdag 28 november zijn kaar ten verkrijgbaar op de hierboven reeds genoemde voorverkoopadressen en na tuurlijk op de dag van de voorstelling vanaf een uur voor de aanvang (indien voorradig) in De Beun. De prijzen zijn 17,50 en 15,00 (cjp/65 te Heiloo werd aangesteld, vertelde men mij dat er voor jullie weinig te doen is en dat de verveling heeft toegeslagen. De gemeente heeft nu van haar kant la ten zien daar iets aan te willen doen door een eigen ruimte te geven". „Wat er verder gaat gebeuren is hele maal aan jullie en aan mij. Maar vooral jullie mogen het vertellen, want zonder jullie ideeën, hulp en inzet gebeurt er natuurlijk niks. Ik daag jullie uit om te komen met ideeën en wensen en ik vraag jullie hulp om de ruimte die we hebben zo snel mogelijk tot een gezelli ge plek te maken. Het moet een plek worden waar jullie je lekker in voelen, dus is het erg belangrijk dat jullie hem ook zelf het uiterlijk geven dat jullie willen. Natuurlijk wel binnen redelijke grenzen". Uit de mouwen Arvith komt, zoals gezegd, uit Amster dam en hij kent nog maar weinig jonge ren in Heiloo. „Ik wil zoveel mogelijk jongeren leren kennen. Dus als jullie zin hebben, je verveelt, iets willen doen, een babbel willen maken of met problemen zitten, kom dan gerust langs. Hoe eer der hoe beter, want dan kunnen we de armen uit de mouwen steken. Nog maals", zegt Arvith, „het gaat om jullie ideeën en zonder jullie gebeurt er echt niets!" Het moge duidelijk zijn, dat Arvith Bet lem nog niet precies kan vertellen welke activiteiten er gaan komen. Eerst moet de eigen ruimte af zijn en dan pas kan een activiteitenplan gemaakt worden en kunnen de openingstijden vastgesteld worden. Wel staat al vast dat voor de activiteiten en verschillende andere werkzaamheden vrijwilligers nodig zijn. Bijvoorbeeld voor barwerk, publiciteit, organisatie en dergelijke. Als je daar iets voor voelt, kan je ook bij Arvith langs gaan. In de rats „Naast jullie terzijde staan in het ge bouw en tijdens activiteiten, ben ik er ook om jullie te helpen als jullie in de rats zitten of problemen hebben", ver telt Arfith, waarbij hij zich weer na drukkelijk tot de jongeren van 12 tot 18 jaar richt. Hij hoopt dat de jongeren zo spoedig mogelijk iets van zich laten of langskomen op de Pastoor van Muijen weg 14. Tot slot willen wij hier nog even aan dacht vragen voor het volgende. Voor de inrichting en aankleding van het ei gen onderkomen is nog van alles nodig. Er wordt gedacht aan bankstellen, ta feltjes, stoelen, houtmaterialen, verf, decoratieve dingen, enzovoort. Bijna al les is bruikbaar en wordt op prijs gesteld. Dus als iemand nog iets bruik baars heeft en dat wil afstaan, bel dan even met Arfith Betlem en de spullen worden bij u opgehaald (tel. 072-334090). UNICEFVERKOOP Op 27 en 28 november heeft Unicef weer een verkoopstand in het Winkel centrum 't Loo, waar u behalve de prachtige Unicef-kaarten in allerlei prij zen ook geschenkartikelen kunt kopen, zoals agenda's, postpapier, kinderspeel goed enz. Tevens bericht het Regionaal Unicef Comité voor Alkmaar e.o., dat de ver koop van Unicefkaarten door leerlingen van vele scholen 21.272,10 heeft op gebracht. Waarvoor het comité leer krachten en leerlingen hartelijk wil be danken. Na Sinterklaas heeft Unicef een stand bij Vroom Dreesman in Alkmaar van maandag 7 tot en met za terdag 12 december. BERGEN HOORN HEI100 Klaver, Karei Doormanlaan 17 te Eg- mond aan Zee. De prijs bestaat uit waardebonnen, in 't Loo te besteden, voor een bedrag van 100,00. De twee de prijs, een waardebon van 50,00, is beland bij A. Ursem-Bruin, Slootens- laan 28 te Heiloo. De derde prijs tenslotte, een waardebon van 25,00, is voor H. van Rijn, Nieuwpoortslaan 165 te Alkmaar. De prijswinnaars kunnen hun bonnen ophalen bij De Konkelboet in 't Loo. Heerenweg 167,1851KN Haloo, M: 072-331716.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1