Sinterklaas in Heiloo m INLEVEREN KOPIJ Uitkijkpost Kerstaanbieding Buk Buk: De Dijk op tweede kerstdag -■gs.' 20% korting joseph van schagen heiloo Vrijwillig(st)ers, bedankt AANBIEIUG verkoop staatsloten makkelijke mode oMduis (êer/eiv Inleveren van KOPIJ voor ADVERTENTIES e.d. tot UITERLIJK MAANDAG 17.00 UUR A. J. VOS op alle mantels, japonnen en pullovers voorzien van een rode stip Eerste prijswinnaars in grote kado-aktie middenstand Heiloo met 17.000 gulden aan prijzen! HE!LOOI I c,rf\oo P' KOL SWEATERS drukkerij DE STEM VAN DE il DE VVD EN DE BEGROTING 9 e\vï< Heiloo 52e JAARGANG NO. 48-2 DECEMBER 1987 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Redaktie en direktie Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 Oud papier acties in Heitcfo 6 «W*06* w e Ons aV doof- winkelhof 't loo 20-22 Op 7 december 1987 wordt in Nederland de Internationale Dag van de Vrijwilliger gevierd. De bedoeling van deze dag is het belang van vrijwilligers werk onder de aandacht te brengen en de vrijwillig(st)er(s) in de schijnwerpers te zetten. Wij weten dat in Heiloo vele vrijwilligers dagelijks in de weer zijn en zo een bijdrage leveren aan het maatschappelijk en sociaal-cultureel welzijn in onze Gemeente. De inzet en het enthousiasme waarmee dat gebeurt, waar deren wij zeer. Wij wensen alle vrijwillig(st)ers een gezonde en goede decembermaand en jaarwisseling toe en een energieke start in 1988. Burgemeester drs. G.J. Glijnis wethouder J.J. Dekker wethouder J. Borsjes wethouder A.A.M. Willemse-van der Ploeg secretaris E. de Boer Tokio en Rapagnani schoenen nu tijdelijk SI-ICIES Openingstijden: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur vrijdag 08.00 - 12.00'uur 13.00 - 15.00 uur zaterdags gesloten. postagentschap-rookshop Jan-Tine Braam Winkelhof t Loo nr!8 -1851HT Heiloo -Tel. 072-331004 Win kei hof 't Loo Lid Stichting Bontwaarborg Grote collectie nieuwe mantels Reparatie, modernisatie en cleaning Maatwerk op eigen atelier Hertenlaan 8 - Bergen -Jel. 02208-95530 Wagenweg 11 - Haarlem - Tel. 023-3i2QBfrWj-Houtplein Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) 0hO Redactie-adressen: t Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) 1 Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) \_y Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Veel kinderen waren van de partij tijdens de intocht van Sint Nicolaas in Heiloo. Inzet: het echtpaar Ploeger werd door de Goedheiligman vol loj toegesproken. Onder grote belangstelling kwam Sin terklaas zaterdag in Heiloo aan. Om ringd door de Pony Club Heiloo, de Po litie, de Victoriegroep, het Trompetter korps, Caecilia en Tamboeren Majoret tekorps Nijenburg voelden Sint en zijn Pieten zich weer helemaal thuis. Aange komen bij het gemeentehuis speelde daar Eensgezindheid Sinterklaasliedjes en stond burgemeester Glijnis, met hoge hoed, de Goedheiligman op te wachten. En nadat deze de kinderen had toe gesproken haalde Sint de familie Ploe ger naar voren om deze te bedanken voor de vele goede zorgen in de afgelo pen 35 jaar. Later in het gemeentehuis toonde Sinterklaas hen zijn warme ge voelens en de droeve plicht nu afscheid van ze te moeten nemen omdat ze met het werk stoppen. Er werden nog wat herinneringen opgehaald o.a. dat de heer Ploeger zo'n geweldige sportman was, dat hij de vierdaagse vijfmaal heeft uitgelopen en dat er thuis een wand vol onderscheidingen te zien is. Voor het vele werk dat het echtpaar ver zet heeft benoemde Sint ze beiden in de orde van Sintnicolaas. Ook burge meester Glijnis sprak zijn waardering uit en had voor ieder een glas laten gra veren met het wapen van Heiloo en hun namen erin en noemde dit slechts een 'geste' van dankbaarheid. De heer Ploeger bedankte op zijn beurt iedereen en haalde nog wat herinnerin gen uit de afgelopen 35 jaar op. Nadat Sinterklaas en zijn Pietermannen waren voorzien van koffie en broodjes werd 's middags een bezoek gebracht aan Ter- mijen en Vredenoord. Heiloo kon die nacht weer rustig slagen met het veilige idee dat Sinterklaas en zijn 'mannen' ook dit jaar weer naar Heiloo gekomen waren. (9 Makelaar Taxateur o.g. ^pÓthekenK00P Postbus 95,1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES GROTE KERSTSHOW BIJ J. RANZIJN Net als het afgelopen jaar organiseert Jan Ranzijn in het voormalig cafe The Railway een speciale kerstshow. Het doel ervan is tweeledig; ten eerste kan iedereen er kado-ideetjes opdoen en ten tweede kan het bedrijfsleven originele geschenkverpakking bekijken, bespre ken en laten samenstellen. Een uitvoerig pakket van surprises, ka- doverpakkingen en proefacties is op gesteld en er is dagelijks deskundig per soneel aanwezig om u met raad en daad bij te staan. Er zijn trouwens uitsteken de mogelijkheden om de geschenkver pakkingen en kado-ideetejs te combine ren met planten en bloemen; als inmid dels bekend traiteur levert Pieter Ran zijn, van restaurant Klein Varnebroek, u suggesties voor fijne culinaire zaken. U zult, zeker voor de realtiegeschenken, ervaren, dat het motto geldt dat 'Uw re latie als het ware hun zorg is'. Donderdag 3 december De Duif, Marienstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 5 december Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, contai ner op het parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. Sint Benedictusschool, J.P. Hasebroe- kweg 21. Tussen 9.00-12.00 uur. Ook lompen. Ook dagelijks onder schooltijd kunnen oud papier en lompen gebracht worden. Victoriegroep Scouting Heiloo, huis- aan-huis actie plan Zuid. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 9.30 uur. Ook bij slecht weer. Halen op verzoek: 332942. Handbalvereniging De Foresters, par keerterrein Egelshoek, Laan van Muijs. Tussen 8.00-17.00 uur. Halen op ver zoek: tel. 331724. BSC Heiloo, parkeerterrein sportpark Het Vennewater Gehele dag, ook zon dag. Halen op verzoek: 129258. Maandag 7 december Rehobothschool, Holleweg 98. Tussen 11.00 uur en volgende ochtend 7.30 uur. Maandag t/m vrijdag (school-/ werkdagen) Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Volksmuziekschool, Het Veld 1. Tussen 9.00-12.00 uur en 14.00-20.00 uur. WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook lompen. Freinetschool, Het Malevoort 9. Bren- gentijdens de schooluren, tussen 8.30-15.15 uur. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Victorie-groep Scouting Heiloo, contai ner nabij clubgebouw De Bolder, hoek Kerkelaan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op ver zoek: 332942. Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. De Kerstshow zoals bedoeld kan men zien als een relatie- of geschenkenbeurs in het klein. Men acht het een eer u op eigen Vertrouwde, gastvrije wijze te ont vangen op de Kerstshow '87. Zoals ge zegd staat de show in principe open voor iedereen, die kado-ideeën wil op doen. De kerstshow start op 3 december en is geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Onze GESLAAGD oud-plaatsgenoot Sytze A. tingen economie en rechten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De speciale activiteiten rond het Sint Nicolaas-feest zijn nog in volle gang. Bij de Heilooër winkels is van alles te zien en te koop. Voor iedere wens kan er bij de plaatselijke middenstand wel een geschikt kado gevonden worden. Ook de middenstanders samen spelen voor Sint Nicolaas (en na 5 december voor Kerstman). Dat gebeurt via de gro te kado-actie, die een kleine twee weken geleden van start is gegaan. Maar liefst 17.000 gulden is in de vorm van kado- bonnen als prijzen beschikbaar voor de mensen, die in Heiloo hun boodschap pen doen. Deze actie wordt ieder jaar gehouden in de maanden november en december. Nieuw dit jaar is dat er wordt doorgegaan tot en met de Kerstdagen. Er zijn in totaal vier trekkingen. De procedure is min of meer bekend. Voor elke 10,00, die u besteedt bij een deelnemende winkelier (herkenbaar aan het speciale affiche), krijgt u een bon. Op de bon vult u uw naam, adres en woonplaats in. De ingevulde bonnen kunt u in één van de vele groene bussen doen, die overal in de gemeente zijn opgesteld. Op het politiebureau wordt viermaal een trekking verricht. De eerste daarvan was afgelopen maandag. De volgende zijn op de maandag 7, 14 en 30 decem ber. In de Uitkijkpost treft u telkens de lijst met winnaars aan. De eerste 29 win naars van waardebonnen zijn: 1.000,00: J. Admiraal, Julianaweg 12, Egmond aan den Hoef. 500,00: L. van Veen, Kennemerstraat- weg 272, Heiloo; Co Kersens, Han- delstraat 13, Akersloot. 200,00: L. Timm, Bosanemoon 20, Heiloo; C. de Zeeuw, Stationsweg 27, Heiloo; mevrouw Alleman, Heerenweg 222, Heiloo. 100,00: E. Fasbender, Het Maalwater 16, Heiloo; T. de Wit, Rinnegommerin 9, Egmond aan den Hoef; Yvette van der Bruggen, Vredenoord 113, Heiloo; J. Brattinga, De Kistenmaker 14, Hei loo; C.J. Stam-Berkhout, Pascalstraat 17, Heerhugowaard; N. Verduin, Julia naweg 79, Akersloot; Ciska de Jong, Tulpencroftlaan 38, Heiloo; mevrouw of meneer Wiersma, Brugstraat 17, Limmen; mevrouw of meneer Borst, Kandelaar 49, Heiloo; mevrouw Schoorl-Kaandorp, Heerenweg 114, Heiloo. 50,00: M.M. Tuinhof, Laan van Frans 17, Heiloo; mevrouw of meneer Klaver, Hoogeweg 63, Heiloo; M.W. Maas, Termijen 117, Heiloo; P. Eilan der, Irenelaan 19, Egmond aan den Hoef; M. Hoff, Het Zevenhuizen 26, Heiloo; E. van Schalkwijk, Pauwweijdt 1, Heiloo; Ellen van Schooten, Holle- weg 155, Heiloo; J. Buys, Kerkakkers 42, Heiloo; P.J.A. Tol, Hoghe Weijdt 27, Heiloo; C. Bolten, Zevenhuizerlaan 112, Heiloo; K. Kussen, J. van Gooy- enstraat 124, Alkmaar; M.A. Ory- Blankendaal, Herenweg 87, Egmond- Binnen; Maarten Redeker, Tulpencroft laan 16, Heiloo. De winnaars van de hierboven vermelde waardebonnen kunnen deze in ont vangst nemen in het kantoor van de NMB aan de Heerenweg (tegenover 't Loo). Zij worden verzocht, dit om mis verstanden te voorkomen, om een legiti matiebewijs mee te nemen. De uitgever van de Uitkijkpost is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de bovenvermelde lijst van prijswinnaars. De vaste bezoekers van jongerencen trum Buk Buk aan de Pastoor van Mui- jenweg 12 te Heiloo zullen het inmiddels wel weten: op Tweede Kerstdag, zater dag 26 december, speelt de formatie De Dijk in de grote zaal. Na de single-successen in de afgelopen maanden en natuurlijk de prima ver koop van de laatste elpee 'Wakker in een vreemde wereld' leek het de mede werkers van Buk Buk een goede zaak om entreebewijzen al geruime tijd van te voren in de voorverkoop aan te bie den. Vanaf aanstaande vrijdag, 4 de cember, kan een ieder terecht in het café van Buk Buk om kaarten te kopen a 10,00. Het is, afgaande op de berichten, raad zaam er vroeg bij te zijn, de belangstel ling is groot! Je kan bij Buk Buk terecht op vrijdag en zaterdag vanaf 20.30 uur en op zondag vanaf 15.00 uur. In het weekend van Sint Nicolaas is er geen bijzondere activiteit van Buk Buk in het Brunogebouw. Het café blijft wel open. in de raadszaal van het gemeentehuis. Er wordt onder andere gesproken over het nieuwe gemeentehuis en de nota met betrekking tot emancipatie-activiteiten in Heiloo. Wie deze openbare vergade ring wil bijwonen is daarin vrij. Wie van te voren de stukken wil inzien, kan daarvoor terecht bij de afdeling algeme ne zaken van het gemeentehuis tijdens de kantooruren MORGEN VERGADERT HEILOOËR RAAD Nog maar nauwelijks bekomen van de algemene beschouwingen, waarover el ders in deze Uitkijkpost meer, of de raadsleden van Heiloo kunnen alweer aan de bak voor hun reguliere vergade ring. Morgenavond wordt de december- bijeenkomst vanaf 20.00 uur gehouden Mevrouw Admiraal uit Egmond aan den Hoef won de eerste hoofdprijs in de grote Kado-actie van de Heilooër Middenstand. In haar Gemeenteprogramma 1986- 1990 heeft de VVD de kiezers een crea tief, maar verantwoord beleid beloofd, opdat Heiloo "mooi, leefbaar en be taalbaar" zal blijven. Deze belofte houdt de VVD gestand, ook nu pijnlijke maatregelen moeten worden genomen om het gemeentelijk huishoudboekje sluitend te krijgen. Bezuinigingen op de Openbare Bibliotheek, Volksmuziek school, Open Huis en De Beun, afslan king van het zwembad, uitstel van ge wenste investeringen en een - zij het tot 4<7o beperkte- verhoging van OGB en rechten zijn geen populaire beslissingen. Zij zijn echter helaas noodzakelijk. De VVD-fractie schuwt in deze haar ver antwoordelijkheid niet! Zij heeft waardering voor het werk van de "ad-hoc commissie onderzoek voor- zieningenpeil", waarin alle raadsfrac ties waren vertegenwoordigd en voor de evenwichtige verdeling van de bezuini gingen door B. en W. In grote lijnen kan de VVD zich hiermee verenigen. Daarnaast heeft de VVD-fractie voor het beleid in 1988 haar visie duidelijk gesteld, zoals o.a.: - De VVD is voor tolerantie, maar tole rantie mag niet leiden tot vandalisme, criminaliteit en vervagend normbesef. Daar moet krachtig tegen worden opge treden. De VVD bepleit uit veiligheids overwegingen de straatverlichting ook 's ayonds, na elf uur op volle kracht te laten branden. - De VVD dringt reeds jaren aan op strengere verlichtings-, alcohol-, snelheids- en rood lichtcontroles door de plaatselijke politie. De fractie is ver heugd over de toezegging van het colle ge aat deze controles geïntensiveerd zul len worden. - De VVD is tegen invoering van een hondenbelasting omdat die vele al leenstaanden en bejaarden zou treffen. De hondenoverlast moet op andere wij ze worden bestreden. - De VVD houdt vast aan waar moge lijk verkoop van het gemeentelijk woninébezit. - De VVD wenst een jaarlijkse beslis sing over evt. belastingverhoging en geen cumulatie. - De VVD juicht de bouw van meer kleine appartementen in de vrije sector in Ypestein toe en is van oordeel dat de woonruimtevoorziening zonder discri minatie moet worden toegepast. - De VVD vraagt verder onderzoek naar de mogelijkheid het zwembad te privatiseren. - De VVD wenst een exploitatie- en een behoefte-onderzoek m.b.t. de gemeen telijke sportterreinen. - De VVD blijft bij haar uitgangspunt, dat de realisering van fase 1 van het nieuwe gemeentehuis, die met voortva rendheid moet worden aangepakt, uit de bestaande reserves moet worden gefi nancierd. - De VVD is niet tevreden over de func tieversnippering in de personeelsbezet ting van de basisscholen en vraagt initi atieven om uit deze impasse te komen. - De VVD is van mening, dat het accent van het Cornells Drebbel College moet liggen op tweede kans onderwijs. Publi citeit gericht op deze doelgroep acht de fractie gewenst. - De VVD heeft de grootste waardering voor het vele vrijwilligerswerk in ons dorp en steunt het collegevoorstel de subsidies voor het verenigingsleven niet aan te tasten. (Schriftelijke reacties op deze VVD- rubriek zenden aan: Redactie "Stem van de VVD", Vreden oord 6. 1852 WB Heiloo) VERSTERK DEZE STEM EN WORD LID VAN DE VVD-HEILOO! 3nNooo y\e'i1°0 BERGEN HOORN HEILOO a.s. zondag 14.00 uur FORESTERS ALWAYS FORWARD de wedstrijdbal is be schikbaar gesteld door VIDEOTHEEK 't CENTRUM Tatjana Simic Zaterdag 5 december zal Tatjana Simic ('Kees' uit de succesvolle film Flodder) een optreden verzorgen in Turbo 2000, de grote discotheek, bowling annex restaurant in Uitgeest. BERGEN HOORN HEILOO i :~j Pi.'-Li.'nai

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1