Sport en Spet van ttter en Daar pricKoi UITKIJKPOST 24 AUGUSTUS 1988 LUCHTPOST HEILOO Wedvlucht Soissons, 13 augustus, aan tal duiven: 255. Los 7.15 uur. Matige zuidwesten wind. Uitslag: J. H. Dirkson mee (20) 1-19; Wittebrood-Bruin (10) 2-18; J. Telle- man (29) 3-8-17-24-26-43-44-47-48-50; G. Schouten (23) 4-10-15-22-23-32-40; Th. J. van de Berg (25) 5-14-20-29-30-34-39; H. Lases (13) 6-27-28-41; Adrichem-Kaandorp (23) 7-46-51; M. P. Meijer (37) 9-13-31-37; Molenaar Comb. (8) 11; N. M. de Haan (35) 12-35-36-38-42; J. P. Pepping (7) 16-21; J. P. Rozing (16) 25-33-49; F. Kaandorp (4) 45. KOM DANSEN BIJ PRIDINI Binnenkort start het volksdansseizoen 1988/'89. Volksdansen is een vorm van vrijetijdsbesteding waar Pridini zich mee bezig houdt. De Volksdansvereni ging Pridini in Heiloo is opgericht in 1976. Met als doel: Volksdansen voor je plezier. Op woensdagavond dansen de beginners en de gevorderden onder lei ding van een deskundig dansleidster. Op deze avonden worden internationale dansen aangeleerd. Vaak wordt er ver teld waar de oorsprong van de dans ligt, bij welke gelegenheden de dans gedanst wordt en wat de betekenis is. Zo zijn er vrolijke, ingetogen, snelle, langzame, ingewikkelde en makkelijke dansen. Voor Volksdansen is geen dure uit rusting nodig, alleen een paar makkelij ke (dans)schoenen. Een voordeel van volksdansen is dat het door iedereen ge daan kan worden, jong en oud, mannen en vrouwen. Ongeveer drie keer per jaar worden er danscursussen georganiseerd. Op deze avonden komt er een gespecialiseerde dansleider naar Heiloo. Een bepaald land staat dan centraal, b.v. Tsjecho- Slowakije of Amerika. Omdat het heel gezellig is om met veel mensen te dansen houdt Pridini drie keer per seizoen een Instuif. Alle groepen dansen dan sa men. De instuiven staan open voor iede reen, dus ook voor niet-leden. Pridini heeft een demonstratiegroep welke op tredens verzorgt in theaters, verzor gingstehuizen en op feesten en partijen. Vaak samen met de zanggroep die fol kloristische liedjes ten gehore brengt. Dit zijn in vogelvlucht de aktiviteiten van de Volksdansvereniging Pridini. Als u meer informatie wilt, kunt u bel len met de volgende kontaktpersonen: Vera Zijlenberg, 02205-2827 (algemene informatie); Nel Coolegem, 072-335427 (demonstratie- en zanggroep). Het nieu we seizoen start op woensdagavond 7 september om 19.30 uur in de aula van basisschool de Nieuwe Hoeve. U bent dan van harte welkom voor een gratis proefles. Tot ziens bij Pridini. LUCHTPOST HEILOO Afgelopen zaterdag werd aan de laatste serie wedvluchten van het seizoen 1988 begonnen. Er staan nu nog 4 wedvluch ten op het programma waarvoor de postduivenhouders die duiven inkorven die nog over een redelijke verenpak be schikken. De rui is namelijk voor alle duiven begonnen. Totaal 396 duiven van 20 leden werden zaterdagmorgen om 8.15 uur in Roosendaal gelost. De krachtige zuid westen wind zorgde er voor dat de duiven met een hoge snel heid naar huis toe kwamen waarbij de stevige regenbuien hindernissen vorm den. De eerste duif was van Co de Haan de laatste van het jeugdlid Edwin Maat. De uitslag (gemiddelde afstand 119 km): Co de Haan (46 mee) 1-17-21-27- 32-38-39-46-47-ÓO-63-75-77; Theo v.d. Berg (20) 2-5-19-29-65-69-72-; Johan Pepping (18) 3-6-15-30-62; Jan Telle- man (46) 4-43-59-61 -71-73; Com. Mole naar (18) 7-20-24-45-49-58-67; Jaap Wittebrood (29) 9-12-23-35-26-34-41- 43; Henk Lases (17) 10-14-22-33-36-40- 44-57-70; Comb. Adrichem Kaandorp (20) 11-37-42-50-52-56-79; Piet Bakker (33) 13-28; Edwin Maat (9) 18-53-76-80; Kees van Schooten (12) 31-66; Freed Kaandorp (11) 55-78; Arie Breed (12) 64-68; Jean Paul Rozing (11) 74. Attrakties: aangewezen Com. Mole naar, onaangewezen: Co de Haan, Theo v.d. Berg, Com. Molenaar. Feestavond wordt 5 november gehou den. GYMNASTIEK VOOR OUDEREN Met ingang van maandag 5 septem ber en dinsdag 6 september a.s. be ginnen de door de Stichting Oude renwerk Heiloo georganiseerde we kelijkse gymnastieklessen weer. Ie dere maandagmiddag van 14.45 tot 15.30 uur en van 15.35 tot 16.20 ur in het Trefpunt, Westerweg 294 te Heiloo. Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur in verzorgingshuis de Loet, de Loet 1 te Heiloo. Gym nastiek voor ouderen heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een ge varieerde activiteit, waaraan ieder een mee kan doen. Onder deskundi ge leiding worden allerlei beweging soefeningen gedaan, waarbij ge bruik gemaakt wordt van ballen, hoepels, touwtjes, enz.. Al .spelen de' komen alle gewrichten in bewe ging. Iedereen kan daarbij zijn of haar eigen tempo bepalen. De deel- nemerskosten bedragen 10,00 per 2 maanden. Voor opgave en/of na dere informatie kunt u op de ge noemde data in zowel het Trefpunt als in Verzorgingshuis de Loet te recht of nu reeds kontakt opnemen met mevrouw C. Mulder, tel. 335700 (Trefpunt) of mevrouw M. Troostheide, tel. 335490 (De Loet), of Stichting Ouderenwerk Heiloo, Westerweg 294 te Heiloo, tel. 331297. SIMULTAAN BIJ OPPOSITIE Heiloo - In tegenstelling tot voorgaande jaren gaat het schaken bij de Heilooër schaakvereniging Oppositie op de eerste dinsdag van september van start. Het Open Huis is nog gesloten eind au gustus. We beginnen het seizoen met si- multaanschaken door de clubkampioen en bij grote belangstelling zal een twee de sterke speler een aantal partijen si multaan spelen. Belangstellenden kun nen gratis hieraan meedoen. We starten even na acht uur. De competitie begint een week later, dus op dinsdag 13 sep tember. De jeugdgroep begint een week later om kwart voor zeven. DVW Op donderdag 25 augustus wordt de laatste dames-viswedstrijd gehouden in Plan Oost. Verzamelen nabij de Loet om 18.45 uur. De heren van DVW gaan zondag 28 au gustus weer van start met hun 3 de com petitie witvissen. Verzamelen om 7.00 uur in 't Loo. Viswater: Noordhol- landskanaal nabij Akersloot. De bedrijven viswedstrijd vindt plaats óp 4 september. Het inschrijvingster mijn is uiterlijk 25 augustus. Opgeven per team (3 pers.) met gelijk tijdig beta ling bij de commissie: Patrijsakkers 26 en 28. Op woensdag 7 september vindt de le koppelwedstrrijd plaats. Viswater: plan Oost, verzamelen: 18.45 uur nabij de Loet, opgeven: wedstrijdcommissie DVW, inleg 5,00 per persoon. PONYCLUB HEILOO E.O. Uitslagen AKC. Sterneo-Starnmeer: 2e pr. L2 dress. Janneke Peeters; le pr.Ml dress. Marlies Broers. Uitslagen AKC Commandeurs-Heemskerk: 2e pr. LI dress Sandra Putker, le pr. L2 dress, Sanny Hageman, le pr. Ml dress Gerie Peeters. Uitslagen Concours-Hippique Heiloo: LI dress. 2e pr. Madeion Rooseboom 126 pnt., 3e pr. Chantal Hoebe 124 pnt., L2 dress. 5e pr. Marinette v.d. Peet 118 pnt., Ml dress. 6e pr. Sandra de Haan 121 pnt. Winstpunten waren er voor Sanny Hageman en Ilonka Dam- hoff. B-springen le pr. Marinette v.d. Peet, 2e pr. Chantal Hoebe. L-springen le pr. Odette Schipper, 2e pr. Leanne Slingerland. Klavertje drie: 2e pr. voor de bruinen, 6e pr. voor de vossen. WATERPOLOTOERNOOI Heiloo - Stichting Z en PC. De Spetters op zondag 28 augustus. Plaats van han deling is, als vanouds, zwembad 't Baafje. Maar liefst 27 teams/verenigin gen verdeeld over 5 poules, zullen el kaar bestrijden. De openingswedstrij den beginnen om 9.45 uur met de jon gens poule en de heren starten om 12.00 uur. Het laatste fluitsignaal zal om 17.15 uur verwacht worden. Zaterdag 27 augustus staat er van de Spetters een krantencontainer op het parkeerterrein van 't Baafje van 10.00 tot 12.00 uur. TRIAS-VETERANEN HALEN EREPLAATSEN De veteranenatletiek bloeit bij Trias. Dat bleek afgelopen zondag in Nijme gen, waar negen dames en heren van de Heilooër atletiekvereniging deelnamen aan het Nederlands kampioenschap voor veteranen. Vele medailles werden behaald en clubrecords verbeterd. In de jongste damescategorie (35-40 jr.) werd Erna Hopman kampioene op de 3000 meter in 11.26.3 min., een nieuw clubre cord. Onneke Doornbos won het ko gelstoten met 9.65 m en werd tweede bij het discuswerpen met 33.84 m. Maja Boekei behaalde zilver op de 100 meter met een tijd van 13.4 sec. In de catego rie 40-45 jr. won Jolanda Zijl het dis cuswerpen met 36.38 m en het speerwer pen leverde een tweede plaats op met 25.60 m. Yvonne Wijker liep een sterke tijd op de 800 meter: 2.38.9 min., wat zilver betekende. De heren deden nauwelijks voor de da mes onder. Hans Schouten verbeterde in de categorie 40-45 jr. het clubrecord verspringen tot 5.72 m. en liep de 100 meter in 11.9 sec. Robert Wijnker werd kampioen op de 1500 meter in de cate gorie 45-50 jr., met een tijd van 4.31.9 min.. Jan Pronk stootte de 6 kg kogel naar 11.71 m en wierp de 1,5 kg discus naar de recordafstand van 41.66 m. waarpiee hij kampioen werd in de cate gorie'50-55 jr.. Tenslotte behaalde de nestor van de ploeg, Gerard Weisscher, in dezelfde categorie een derde plaats bij het verspringen met een prima 5.56 m. Ook werd hij nog vierde op de 100 meter. ZATERDAG 3 SEPTEMBER KOOK-VERKOOP Alkmaar - Op zaterdag 3 september zal weer de maandelijkse Kook-verkoop ge houden worden aan het Victoriepark 2 in Alkmaar. U kunt hier dan van 10.00-15.00 uur terecht. De opbrengst van deze verkoop zal bestemd zijn voor een nog nader te bepalen project. De verkoop van de maand augustus voor pater Schneiders uit Kalbar/Indonesië heeft 11.155,35 opgebracht. Dit be drag zal besteed worden voor de bouw van toiletten bij de school van pater Schneiders. Heeft u nog bruikbare spul len, dan kunt u kontakt opnemen met de heer Th. Schaper, J. v. Effenstraat 8, Alkmaar, tel.: 072-402121, telefonisch te bereiken op werkdagen van 9.00-17.00 uur. In Heiloo kunt u terecht bij mevrouw J. Mensinga, Brasemcroft- laan 18, tel.: 072-330261 (uitgezonderd meubels). Deze goederen worden dan in de verkoop aangeboden in de maand oktober. Bovendien wordt verzocht om speelgoed, dat gebruikt kan worden voor de Sinterklaasverkoop, die later in dit jaar gehouden zal worden. Het Kook-pand aan de Geestersingel- Geesterweg is elke woensdag van 11.30-15.30 uur geopend. Tot ziens op onze volgende verkoop!! BUK BUK OPENT NIEUW SEIZOEN SWINGEND Na een aantal weken geklus en gerust te hebben start Buk Buk op vrijdag 26 au gustus het seizoen '88/'89. Dit betekend natuurlijk weer elke zaterdag life- muziek, te beginnen op zaterdag 27 au- gutus. Dan speelt nl. vanaf 22.00 uur de formatie Jack of Hearts. Reeds eerder met succes op het Bukpodium. Jack of Haerts, een nieuwe band met het rock 'n' roll hart op de juiste plaats. Beïn vloed door 40 jaar popmuziek, weten zij deze rijke historie te mixen tot een ge heel eigen stijl, met een traditioneel karakter. Fred Kienhuis, zang, ex world war roc kers, gitaar George, bass, zang, perfor mance. Rob van Zandvoort, zang, key boards, ex thougt Kors Eijkelboom, drums, ex scene, ex blue murder 4 per sonen, 1 band. Pure rock, ervaren maar niet oubollig. Swingend, zwetend. Za terdag is de Buk open vanaf 20.30 uur, aanvang band om 22.00 uur, tot dan. PROVADJA Film, donderdag 25 t/m 30 augustus Remembrance, Regie Takehiro Nakaji- ma. .Remembrance' is de Sympathieke debuutfilm van de Japanse regisseur Takehiro Nakajima, die tot dusver vooral als scenarist bekend was. De film is gebaseerd op zijn jeugd en opgeno men in het dorp, waar hij opgroeide. 1953, Sumio is een vijftien jaar oude jongen, die in een vissersdorpje op Shikohu-eiland woont. Zijn vader, een schilder, is zelden thuis. Sumio woont alleen met zijn moeder en Yasuko, zijn zuster, die beiden te trots en te stads zijn om zich aan het dorpsleven te willen aanpassen. Yasuko is telefoniste en ze werkt elke nacht in een nachtclub. Her inneringen aan een jeugd in Japan. .Re membrance' ging op het laatste Film festival van Rotterdam in première en werd over het algemeen gunstig ontvan gen. Van donderdag 25 augustus t/m dins dag 30 augustus wordt de film Remem brance vertoond, aanvang 20.30 uur, toegangsprijs 8,00// 6,50 (CJP, 65 In het theatercafé treden op He ren op zicht met het programma Zicht op Heren', aanvang 22.00 uur, toegang gratis. (26 aug.). PRODUKTINFORMATIE OP VIDEOBANDEN SUGGESTIEF De kwalificaties in „grades" op VHS- videobanden kunnen de consument op het verkeerde been zetten. De hogere prijs, die betaald moet worden voor banden met aanduidingen, die een bete re kwaliteit suggereren, is meestal niet terecht. Deze konklusie trekt de Stich ting VWO na een onderzoek, dat zij sa men met Belgische, Britse en Zwitserse consumentenorganisaties uitvoerde naar 50 VHS, VHS-C en Video 8 video banden. Kwalificaties als gold, super grade en ultra high grade zijn door de fabrikan ten bedachte fantasienamen. Bovendien zijn die van de ene fabrikant niet verge lijkbaar met die van de ander. Uit het onderzoek van de Stichting VWO blijkt dan ook geen relatie tussen gradatie aanduidingen op de verpakking en de kwalitiet. De informatie op de cassettes van het Video-8 systeem is daarentegen veel minder suggestief: alleen de naam van de fabrikant en de speelduur. De prijzen zijn het afgelopen jaar ge middeld met zo'n 30% gedaald. Niette min blijken de prijzen van VHS- banden, die eenzelfde goede beoorde ling kregen, ook behoorlijk uiteen te lig gen: van zo'n 10,00 tot 35,00 voor een E-180 band. De prijs, die u betaalt voor 1 uur speelduur, ca. 3,30, ver schilt dus niet veel meer van die van een audiocassette. De prijzen van de E-240 banden lopen ook sterk uiteen en liggen voor 1 uur speelduur wat hoger. Over de onderzochte soorten VHS-C en Vi deo 8 valt op te merken, dat ze veel duurder zijn. Voor 1 uur speelduur be taalt u voor een VHS-C band 40,00 en voor een Video 8 band zo'n 20,00. Het testrapport De resultaten van het onderzoek zijn - samen met een verslag van een test vide orecorders - in de vorm van een brochu re verkrijgbaar door overmaking van 3,50 op postgiro 1477321 t.n.v. Stich ting V.W.O., Sweelinckplein 74, 2517 GS Den Haag onder vermelding van „videobanden". De resultaten van dit SVWO-onderzoek worden ook gepubli ceerd in de (september) nummers van de bladen Consumentengids en Koopkracht. CURSUS ANTHROPOSOFIE Op maandag 12 september begin ik met een nieuwe cursus Anthroposofie in Heiloo. Onderwerp is de studie van het boek „Wetenschap van de geheimen der ziel" door Rudolf Steiner. Dit boek geeft een basis-inzicht in het anthropo- sofische mens- en wereldbeeld. Dftor oefeningen, lezen en gesprek proberen we dit inzicht te verdiepen. De vraag: ,Hoe kunnen we deze kennis vruchtbaar maken in het dagelijks leven?' zal'ons tijdens de studie voortdurend begelei den. De cursus heeft plaats elke maan dagochtend van 9.30 tot 11.30 uur be halve tijdens de schoolvakanties en ein digt 24 april 1989. Kosten: vrijwillige bijdrage (richtbedrag 2,50 per keer - komt ten goede aan de Tobiasschool te Bergen). Aanmelding en nadere infor matie bij Ria Takens, van Vladeracken- laan 15 Heiloo, tel. (072)332290. BETER OMGAAN MET JEZELF EN ANDEREN De Nederlandse Effectiviteits Trainin gen, afdeling NH., verzorgt dit jaar weer de cursus; Beter omgaan met je zelf en anderen', voor volwassenen. Hoofdtema's van deze cursus zijn: - Het verrijken van contactuele luister en spreekvaardigheden, op het werk, met gezinsleden, buren, vrienden, fami lie e.a.; bewust wordt wat je wel en niet wilt; je belangen behartigen op een we derzijds bevredigende manier; omgaan met conflicten; hoe je kunt reageren op boosheid, kritiek, macht of verwijten; helpend luisteren zonder andermans probleem over te nemen. Werkwijze van de cursus: na het geven van duidelijke theorie, wordt er gedi scussieerd en practisch geoefend met voorbeelden uit het boek of eigen erva ringen. Er zullen 10 bijeenkomsten zijn van 7.30 uur tot 10.30 uur 's avonds voor maximaal 10 personen. Aanvang half september 1988 in de van der Meystraat 6 te Alkmaar. Voor folder met meer informatie kun je bellen: Ma- riët de Weers-Hauwert, tel. 072-124614. MIVA De Miva (Missie Verkeersmiddelen Ak- tie) houdt ieder jaar een grote inzame- lingsaktie voor hulp in de derde wereld, maar dan op het gebied van transport. „Want", zo stelt de Miva, „veel goed bedoelde hulp komt niet ter plaatse, of komt er te laat, bij gebrek aan Degelijke transportmiddelen". Daarom helpt de Miva heel konkreet en rechtstreeks via kerkelijke kanalen in de derde wereld en bereikt ze met haar vervoershulp de be volking, die assistentie van medemensen zo hard nodig heeft. Met goed vervoer, van landrover tot motorfiets, kan het ontwikkelingswerk dagelijks voortgang vinden via missionarissen en hun landei gen kollega's. Voor 517 missionarissen en landeigen krachten wordt deze Miva- aktie gehouden. Uw financiële ondersteuning van de lan delijke Miva-aktie wordt zeer op prijs gesteld, want de Miva-hulp is wereld wijd, konkreet en afstanden overbrug gend. Giro: 272249, Bank: 70.70.70.619. Ten name van Miva, Breda. VEILIG OP DE FIETS NAAR SCHOOL Het overgrote deel van de Nederlandse kinderen gaat op de fiets naar school. In de grote steden in het westen is dit per centage wat kleiner dan elders, terwijl op het platteland vrijwel ieder kind de fiets gebruikt om de school te bereiken. Vaak is dat bittere noodzaak omdat de afstand van huis naar school te groot is om lopend te overbruggen en de open baar vervoer-voorzieningen onvoldoen de zijn of niet afgestemd zijn op de schooltijden. Dat geldt dan vooral voor het voortgezet onderwijs. Dat hun kinderen dagelijks op de fiets naar school moeten, baart nogal wat ouders zorgen. Het is bekend dat kinde ren in het verkeer tot de meest kwetsba re groepen behoren. Een voor de hand liggende vraag is hoe je veilig op de fiets naar school kunt gaan. Iedere vorm van deelname aan het verkeer kent risico's en risico's zijn in het leven niet te ver mijden. Wel kun je risico's zoveel mo gelijk beperken. Dat geldt ook voor het op de fiets naar shool gaan. Aanpassen aan het verkeer. Dat vraagt in de eerste plaats om aan passing aan het verkeer. Als fietser ben je niet alleen op de weg. Er zijn vele an dere die allemaal dezelfde wegen gebrui ken. Je moet daar rekening mee hou den. Omdat goed mogelijk te maken zijn afspraken gemaakt, vastgeled in wetten en voorschriften. Niet om elkaar dwars te zitten, maar om aan iedereen plaatsruimte en veiligheid te bieden. Daarom moeten verkeersregels worden nagevolgd. Als iedereen dat doet wordt de kans op ongelukken aanzienlijk gere duceerd. Dat is een kwestie van opvoe ding en mentaliteit. Ouders van fietsen de kinderen moeten dat weten en hun kinderen zo opvoeden dat zij inzien dat het je houden aan verkeersregels en - voor- schriften een logische en van zelfsprekende zaak is. Als iedereen maar doet wat hem het beste lijkt, wordt het een chaos. Van veel belang is daarbij het voorbeeld. Als volwassenen de verkeersetiquette aan hun laars lap pen, zullen kinderen dat ook doen. Zij zijn nu eenmaal van nature navolgers. Het is daarom goed om aan de kinderen in de praktijk te leren hoe zij zich in het verkeer moeten gedragen. Dat vraagt natuurlijk om kennis van de verkeersre gels, maar ook om goed verkeersge drag. De regels kun je leren, dat is theo rie, het juiste gedrag doe je op in de praktijk. Wie zijn kind veilig wil leren fietsen moet samen met dat kind gaan fietsen. Het kind ziet dan hoe het zich in het ver keer moet gedragen en welke beslissin gen bij wisselende situaties moeten wor den genomen. Kies een veilige route Kinderen die voor het eerst op de fiets naar school- of naar een nieuwe school gaan, moeten vertrouwd zijn met de route die ze moeten volgen. Volwasse nen moeten hen hierbij behulpzaam zijn. Ga met het kind de route naar school eens een paar keer rijden. Het kan goed zijn dat de kortste route niet altijd de beste en de veiligste is. Kies zo veel mogelijk voor fietspaden of fiets- rijstroken en vermijd zo mogelijk ge vaarlijke en onoverzichtelijke kruisin gen. Wijs kinderen op de noodzaak steeds zoveel mogelijk rechts te houden, niet door oranje en rood licht te rijden en de hand uit te steken bij het verande ren van richting. Ook niet naast elkaar rijden als daar onvoldoende ruimte voor is en nooit met meer dan twee per sonen naast elkaar fietsen. Leer kinde ren op te letten voor plotseling open gaande autoportieren, voor op fietsstro ken geparkeerde auto's voor afslaande vrachtauto's (met opleggers) die dan soms de voor fietsers bestemde ruimte benutte. Je moet leren zien waar de ge varen zitten en hoe je moet reageren in gevaarlijk situaties. Dat leer je in de praktijk en het best onder begeleiding. OPLEIDING KREATIEVE HANDVAARDIGHEID Tot 1 september bestaat nog de moge lijkheid om in te schrijven voor de ka dercursus Kreatieve Handvaardigheid. De cursus, georganiseerd door de Stich ting Beeldende Vorming Castricum, wordt gegeven op de maandagavond en de donderdagmorgen. Op beide dagen kunnen nog enkele cursisten worden geplaatst. Bij deze 2-jarige cursus wordt gewerkt met diverse materialen en technieken zoals: klei, gips, papiermaché, druk technieken, hout, metaal, papier, kar ton, textiel, plastics, etc. Het gaat hier bij niet alleen om het kennismaken met de diverse materialen en technieken en het aanleren van vaardigheden, zeker zo belangrijk is het ontdekken van eigen kreatieve mogelijkheden: leren hoe je op jouw manier iets kunt maken dat een eigen persoonlijke vorm heeft. De opleiding is ook bedoeld voor diege nen die voor hun werksituatie nieuwe ideeën willen opdoen of willen gaan werken met groepen b.v. in buurthui zen, bejaardenzorg, gezondheidszorg, peuterspeelzalen, etc. Wie meer inlichtingen wil kan een fol der halen in o.a. de plaatselijke biblio theek of bellen met Stichting Beeldende Vorming Castricum, tel. 02518-53512. MULTIKABEL Alkmaar - Het gaat goed met Multika- bel, de exploitant van de kabeltelevisie in een groot aantal gemeenten in de kop van Noord-Holland. Binnenkort ver wacht Multikabel, het bedrijf dat tot voor kort NV Kabeltelevisie Kop Noord-Holland heette, de vijftigdui zendste aansluiting te kunnen realise ren. Ter gelegenheid van deze mijlpaal staat een groot aantal activiteiten op til. Mutikabel wil de abonnees mee laten delen in het feest ter gelegenheid van de vijftigduizendste aansluiting gevierd wordt. Aan de vooravond van de Olym pische Spelen in Seoul krijgen alle abon nees èn mensen die wel een aansluiting in huis hebben, maar nog geen abonne ment, een krant van Multikabel in de bus. In deze krant is uiteraard veel te lezen over Multikabel, maar vooral ook over de Olympische Spelen, die op 17 september beginnen. Voor mensen die wel een aansluitkastje van Multikabel in huis hebben, maar nog geen abonne ment op de kabeltelevisie, doet Multika bel iets extra's. Als zij zich vóór 10 sep tember a.s. opgeven als abonnee, krij gen zij de aansluitkosten van Multika bel cadeau. Multikabel garandeert dat deze nieuwe abonnees nog voor de ope ningsceremonie van de Olympische Spe len op 17 september, aangesloten zijn op het kabelnet. Het voordeel van deze tijdelijke actie, bedraagt 55,00. Bo vendien, Multikabel neemt ook nog eens de abonnementskosten tot 1 okto ber 1988 voor zijn rekening. Multikabel hoopt langs deze weg het abonneeaantal te verhogen. Verhoging van het abon nee-aantal is primair in het belang van de abonnees zelf. Immers, de mogelijk heden om tegen dezelfde abonnements prijs het programma-pakket uit te brei den óf de abonnementsprijs te verlagen, worden dan alleen maar groter. VERSTANDIG GELD LENEN Wie kent de situatie niet? De wasmachi ne heeft het plotseling begeven en er is geen geld om een nieuwe te kopen. Of u wilt een andere auto kopen, maar u komt 4.000,- tekort. Geld lenen kan een uitkomst zijn. U kunt op veel plaat sen geld lenen. Bij een bank het post kantoor of bij geldwinkels zoals VOla en Finata. U kunt ook geld lenen bij fa milie of bij postorderbedrijven zoals Wehkamp en Otto. De ene geldgever is echter de ander niet. Er zijn nogal wat verschillen. Als u een goedkope uitzoekt dan kan dat u honderden guldens besparen. Hieronder zullen een aantal mogelijkheden van lenen worden toegelicht. Misschien kunt u bij een familielid geld lenen. Maak dan goede afspraken over bijvoorbeeld rente, het maandelijkse af lossingstermijn en wat er met de schuld gebeurt wanneer u zou overlijden. Bij postorderbedrijven en soms bij winkels kunt u vaak iets bestellen en in termij nen terug betalen. Maar pas op. Bij dit soort bedrijven kan u veel rente moeten betalen, soms wel 27% per jaar. Wan neer het bijvoorbeeld om een huishou delijk apparaat gaat, blijft het vaak ei gendom van de zaak totdat u het hele maal afbetaald heeft. Dit betekent, dat als u het niet helemaal af kunt betalen, u het produkt moet terug brengen. De meeste mensen lenen bij banken. Het eerste waar u moet letten is het ren tepercentage wat u per jaar moet beta len. Veel banken kijken na of u het ge leende geld kunt terug betalen. Dit doen ze aan de hand van uw inkomsten en uw vaste lasten. Wanneer de bank vindt dat het in orde is, kunt u na het tekenen van het contract het geld krijgen. In het con tract staat hoeveel u maandelijks moet betalen, hoe lang dat gaat duren en of de schuld wordt kwijtgescholden bij overlijden. Lees voor de zekerheid het contract eerst geod door voordat u gaat tekenen. Tips: - sparen is altijd goedkoper dan lenen; - vergelijk de rentes van verschillende banken, postorderbedrijven en winkels; - kijk wat een lening u iedere maand gaat kosten en of u dat wel kan betalen. Probeer eventueel van te voren uit of u het aflossingsbedrag per maand kunt overhouden; - betaal nooit een schuld door een nieu we lening af te sluiten, waaraan u even veel of meer moet aflossen. Dat is het ene gat met het andere dichten; Financieringsmaatschappijen zijn vaak erg duur. Pas ook op met lenen bij postorderbedrijven, in winkels en autodealers; - houd er rekening mee dat er ook extra kosten bij kunnen komen als u iets nieuws aanschaft. Bijvoorbleeld: door gebruik en door onderhoud (autokosten); - pas op voor leningen die „lang- lopen". Soms is het produkt al versleten voordat de lening afgelost is. Bij auto's komt dit nogal eens voor. Voor meer informatie over geld lenen maar ook voor vragen en/of problemen op financieel gebied, kunt u bellen, schrijven of langskomen bij Stichting Consument en Huishouding op vrijda gochtend van 9.00-12.00 uur. Adres: p/a Sociale Dienst, Van Aostastraat 5 te Heiloo, tel.: 072-313183. WETTELIJKE EISEN REFLECTERENDE FIETSBANDEN Om een fiets van de voorgeschreven zij reflectie te voorzien wordt vooral ge bruik gemaakt van reflecterende fiets banden, waarbij aan beide zijden van de buitenband een ononderbroken reflec terende cirkel is aangebracht. Naast an dere vormen van eveneens toegestane zijreflectie (wielcirkel, reflecterende vel gen, spaakreflectoren) blijken de reflec terende banden het best te voldoen. Bij aanschaf van nieuwe banden kan men dan ook het best op reflecterende ban den overstappen. Vrijwel alle Neder landse merkfietsen zijn op het ogenblik bij aanschaf van reflecterende banden voorzien. Aan deze banden worden een aantal wettelijke eisen gesteld om het goedkeuringsmerk te krijgen, een soort rijkskeur, zoals ook voor het achter lichtje is voorgeschreven. Zo moet de lichtweerkaatsing wit/geel van kleur zijn en moet het retroreflecterende ma teriaal niet alleen bestand zijn tegen ho ge en lagere temperaturen, maar moet ook goed aan de band blijven vastkle ven en onder alle omstandigheden goed blijven weerkaatsen. Die lichtweerkaat- singeisen worden getest door de Rijks dienst voor het Wegverkeer. Van belang is ook dat de reflectiestrip gemakkelijk moet kunnen worden schoongemaakt. Door het wegvuil krijgt ook de reflecte rende strip gemakkelijk een laagje vuil en als dat een dikke koek wordt, vindt er geen afstraling meer plaats. Fietsers moet dan ook worden aangeraden hun banden regelmatig schoon te borstelen. Een kleine moeite en het effect van de reflectie blijft gehandhaafd. MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN IS NOODZAAK De vergrijzing van onze bevolking neemt flink toe en met dit ouder worden is „meer bewegen" een ab solute noodzaak geworden om zich lichamelijk en geestelijk fit te voe len. Er dient nu eenmaal een goed functionerend evenwicht te bestaan tussen lichaam en geest, dan pas is er in die toestand sprake van fit voe len. En om dit evenwicht te berei ken, zijn goed geleide- en aange paste lichaamsoefeningen nodig voor een aangenamer leven. Juist door versoepeling van spieren en een beter functioneren van de bloedsomloop zal hierdoor de le venslust en vitaliteit aanmerkelijk worden verhoogd. „Meer bewe gen" is dus een uitstekende therapie voor een gezonder en actiever leven, gelukkig is het prettig, dat óók de media thans meer dan ooit aan dacht schenkt aan deze belangrijke zaak. Zelfs van regeringszijde wor den ouderen gestimuleerd om nuttig gebruik te maken van instellingen, die op dit gebied werkzaam zijn. De Stichting Ouderenwerk Heiloo is zo'n instelling. Anderhalf jaar gele den werd gestart met Fitness training voor mannen van 50 jaar en ouder. En deze opzet is zeer suc cesvol gebleken. Want wekelijks wordt er door een flinke groep en thousiaste mannen deelgenomen aan een grote verscheidenheid van aangepaste lichaamsoefeningen, die door deskundige leiding wordt ge doceerd. U kunt ook uw conditie op peil houden en daardoor de gang naar de dokter vermijden! De lessen starten (in tegenstelling tot eerder vermelding) dinsdag 6 september a.s. in de gymnastiekzaal, Pastoor van Muijenweg 19 te Heiloo (achter Maria Lidwinaschool). Inlichtin gen: de heer J. Haan, tel.: 335246; de heer J. Kuijzer, tel.: 336919. Koningin Wilhelmina Fonds voor de kankerbestrijding. Daar kan niemand omheen. Sophialaan 8, 1075 BR Amsterdam. Telefoon 020-6640991, Giro: 26.000, Bank 70.70.70.007. OPLEIDING VOOR DE LEVENSMIDDELENHANDEL ALKMAAR - Zoals uit recente onder zoeken en mediaberichten blijkt, is er momenteel een tekort aan goed opgelei de mensen in de levensmiddelensector. Er is voor diegenen die als zelfstandig ondernemer willen starten of een baan willen zoeken in de levensmiddelen branche, een goede toekomst weggelegd. Als men een eigen zaak wil beginnen moet men aan de vestigingseisen vol doen. Om een vestigingsvergunning te krijgen moet men in het bezit zijn van het 'Ondernemersdiploma voor de De tailhandel.' Het Centraal Onderwij sinstituut voor de Levensmiddelenbran che (COL) en de Stichting Ondernemer sopleidingen Melk- en Zuiveldetailhan- del (OMZ) hebben hun onderwijsactivi teiten gebundeld en geven gezamenlijk een cursus die opleidt voor het betref fende diploma. Om misverstanden te voorkomen: het Middenstandsdiploma geeft géén vestigingsrecht meer voor de detailhandel. COL en OMZ geven diverse avondcur sussen voor de levensmiddelendetail handel. De volledige ondernemersoplei ding duurt vier jaar. Voor bezitters van een Middenstandsdiploma bestaat de mogelijkheid een verkorte studie te vol gen. Tijdens het derde studiejaar specia liseert de cursist zich in de grootschalige levensmiddelenhandel (dat zijn super markten, discountzaken, etc.) of in de kleinschalige levensmiddelenhandel (dat zijn buurtwinkels, rijdende winkels, speciaalzaken, etc.) Vanwege het grote aantal cursisten dat bij COL en OMZ studeert, wordt de cursus in 35 plaatsen gegeven. Dus al tijd wel in de buurt. Ook in Alkmaar start september een cursus. De cur susprijs is - door de Overheidssubsidie - laag. Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij: COL - telefoon 03438 - 13494, of OMZ - telefoon 03438 - 13474. KOPERS PREMIEWONINGEN HEILOO OP CURSUS Amersfoort. Wie overweegt in Heiloo een premiewoning te kopen, kan bij de vereniging eigen huis' terecht voor een gedegen begeleiding. Vooruitlopend op de verkoop van deze woningen begint de .vereniging eigen huis' in samenwer king met het gemeentebestuur op 19, 22 en 26 september een serie cursusavon den, waar men informatie kan krijgen over alle zaken die met het kopen van een huis te maken hebben. De cursus wordt in Heiloo gehouden. Het is de .vereniging eigen huis' al jaren een doorn in het oog dat kopers van premiewoningen uitsluitend op verkoop gerichte informatie krijgen. Het risico is groot dat ze zich daarmee in een onge wis avontuur storten. Ze kopen een huis dat alleen nog maar op tekening bestaat, moeten het vaak uitsluitend doen met de informatie van de verko per, krijgen doorgaans eenzijdige infor matie van de hypotheekbemiddelaar, krijgen te maken met eisen en voor schriften van de overheid, gemeente enzovoorts. Tussen een elftal .profs' loopt de koper als amateur rond. Hij mag echter wél al les betalen. En dat terwijl hij in de regel niet kan controleren of de te betalen be dragen juist zijn. Uit de praktijk is de .vereniging eigen huis' gebleken dat ko pers hun handtekening onder het koop contract moeten zetten vóór ze de tijd hebben om alle gevolgen ervan te kun nen overzien. Goed geïnformeerd zijn en weten waaraan je begint zijn absolu te voorwaarden om als meer gelijkwaar dige partner tegenwicht te bieden aan de partijen wier vak het is huizen te bou wen, hypotheken te verkopen en dergelijke. Daarom heeft de .vereniging eigen huis' bij de overheid een plan ingediend om kopers van huizen professioneel te gaan begeleiden. Het Ministerie van Volks huisvesting heeft daartoe subsidie gege ven. En ook het gemeentebestuur van Heiloo draagt bij in de kosten. Cursus Gedurende een drietal avonden worden aspirant-kopers geïnformeerd over alle facetten die met het kopen van een pre miewoning te maken hebben, nadat eerst de vraag aan de orde komt wat voordeliger is: kopen of huren. Bovendien wordt uitgebreide schriftelij ke informatie uitgereikt, waarin niet al leen de gegeven zitten die tijdens de avonden worden besproken, maar ook veel rekenvoorbeelden. Op basis van de ze informatie kan men op goede gron den bepalen of de koop van een premie woning binnen de mogelijkheden ligt. Kopen of huren? Op de eerste avond worden de voor- en nadelen van zowel een huur- als een koopwoning objectief behandeld. De ri sico's van de aankoop van een eigen huis worden reëel op een rij gezet. Aan de hand van rekenvoorbeelden worden de woonlasten van een premiewoning vergeleken met die van een huurwoning. Na afloop van de eerste avond kan ieder voor zich de vraag beantwoorden: ,Kan ik beter (blijven) huren of kopen?' Een huis kopen Wie daarna een eigen premiehuis wel aantrekkelijk vindt, krijgt in het vervolg-- van de cursus meer informatie over de financiële en de juridische kanten van zo'n bezit. Er wordt ingegaan op de subsidies, de hypotheekmogelijkheden, de belastingaftrek, de gemeentegaran tie, de kosten van onderhoud en allerlei andere kostenposten waarmee men te maken kan krijgen. Bovendien kan men aan de hand van de schriftelijke infor matie zelf uitrekenen welk bedrag men met zijn inkomen kan .verwonen'. Daar blijkt dan ook uit of een premiehuis binnen de financiële mogelijkheden ligt. De juridische informatie op de derde avond behelst zaken als het koopcon tract, de garantie, problemen die zich met de aannemer kunnen voordoen en dergelijke. Voor wie is de cursus? De .vereniging eigen huis' organiseert de cursus voor ieder die in principe inte resse heeft in een nieuwbouw- koopwoning in Heiloo. Wie zich aan meldt, betaalt voor de hele cursus het geringe bedrag van 10,00. In dit cur susgeld is ook de schriftelijke begelei ding begrepen. Omdat de subsidie van het Ministerie vrij bescheiden is, kan slechts een be perkt aantal cursisten worden inge schreven. Wie interesse heeft, kan zich vóór 9 september a.s. schriftelijk mel den bij het gemeentehuis, bureau Wel zijn, Raadhuis weg, 4, Heiloo. Daarbij graag opgeven of men alleen of met z'n tweeën komt. Na aanmelding krijgt men het programma en de uitnodiging zo spoedig mogelijk toegezonden. VRIJ VEILIG MARKT 1988 Op zaterdag 3 september a.s. tussen 14.00 en 24.00 uur wordt in en rondom de drie theaters aan de Nes in Amster dam (De Brakke Grond, Frascati en de Engelenbak) een Vrij Veilig Markt geor ganiseerd. De organisatie ligt in handen van de Rutgersstichting, NVSH, NV1H- COC, Buro GVO Amsterdam, NIAD en SOA Stichting. Laatstgenoemde coördineert deze manifestatie. De in 1986 en 1987 georganiseerde Vrij Veilig Festivals werden voornamelijk bezocht door homosexuele mannen. De „Markt" zoals dit jaar wordt georgani seerd is bedoeld voor „het grote pu bliek", of te wel een ieder die door zijn of haar sexueel gedrag besmet kan wor den met het aidsvirus. Veel aandacht zal gegeven worden aan jongeren. Deze manifestatie is een van de activiteiten in het kader van de aidspreventie. Doel Het doel van deze dag is door middel van een positieve en humoristische en creatieve benadering het publiek te sti muleren om zorgvuldiger om te gaan met veilige sexualiteit. Wat omvat de vrij veilig markt Workshops (themagroepen). In kleine groepen kunnen mensen ervaringen uit wisselen m.b.t. een bepaald onderwerp. Het publiek kan zich tevoren inschrij ven voor deze bijeenkomsten die onge veer 1 uur duren. De onderwerpen zijn o.a.: belemmeringen bij veilig vrijen, technieken, spel en fantasie, lesbische vrouwen en veilige sex, jongeren en vei lig vrijen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1988 | | pagina 6