OPRUIMING /Hascohe /Mode C. HACHMANG Peuters nemen nieuwe speelzalen Brammetje en Olleke in gebruik Twintigste halve marathon wordt een zeer sterk bezet jubileumfestijn Handtekeningen tegen structuurvisie aangeboden aan college van B W 57e JAARGANG NO. 2 - 8 JANUARI 1992 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN STATIONSWEG 85 - 1851 LJ HEILOO DRINGEND VERZOEK 'Zingen houdt Jong': 20 jaar zang door 60-pIus Raadsvergadering Heiloo Spreekuur Ombudsteam Knipping bij 't Loo Tapdance cursus in Heiloo Cursus 'Taal en sekse' bij de Federatieve Vrou wenraad Heiloo Gevonden voorwerpen For 2 Night in Buk Buk Politieberichten Woningbouwvereniging Willibrordus houdt haar woningen in goede staat OPENINGSTIJDEN: 08.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur BERGEN HEILOO HOORN C.V. KETEL NODIG H.R. V.R. - DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19 072-335085 RIOLERING - HOGEDRUKREHMIGING HEILOO - Maandag 6 januari was een feestelijke dag voor de Stichting Kin derspeelzalen Heiloo. Op deze dag kon den de peuters, die tweemaal per week drie uurtjes komen spelen, voor het eerst in hun nieuwe onderkomen in de voormalige Pinkeltje kleuterschool terecht. Deze twee speelzalen in Mariënstein zijn in de plaats gekomen van de zalen aan de Pastoor van Muijenweg. De zalen zijn een duidelijke verbetering. Na een flinke schilderbeurt, verzet door de menskracht van leidsters, ouders en bestuur, zien de zalen er fris en goed in gericht uit. Alle faciliteiten die de twee en een half tot vierjarigen nodig hebben zijn aanwezig. bestuur van Heiloo deze ontplooi ingsmogelijkheden voor de peuters en hun ouders van harte ondersteunt door het aanbieden van deze nieuwe facilitei ten. Ouders die hun peuters in de toe komst willen plaatsen kunnen altijd informatie verkrijgen bij de speelzalen. Inschrijving is mogelijk vanaf de tWeede verjaardag van het kind. De redactie van de Uitkijkpost wil via deze oproep het volgende verzoek doen aan alle schrijvers en schrijfsters van kopij: WILT U DE TEKST BIJ VOOR KEUR GETYPT INLEVEREN BIJ DE BEKENDE ADRESSEN? Dit voorkomt eventuele fouten en bespaart de redactie veel tijd. Makelaar Taxateur o.g. ^pothekeRn Postbus 95.1850 AB Heiloo Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo, tel. 072-330175. Fax 072-335644 Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo (072)-333775) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. gelsteens (1982 en 1984) en Henrik Jor- gensen (1986 en 1989). De kans is echter groot dat dit jaar een andere atleet met de overwinning gaat strijken. Belangrijkste kandidaten daar voor zijn de Kenianen Benson Masya en Jospeh Keino alsmede de Tanzaniaan Thomas Naali. Gesteund door nog eni ge landgenoten zij op 12 januari de strijd aanbinden tegen bovengenoemde oud-winnaars. Echter, er zijn deze keer meer geduchte tegenstanders. Voor het eerst verschijnen in Egmond Russen aan de start. Zij komen met een sterke delegatie w.o. de winnaars van twéé Nederlandse marathons van het af gelopen jaar Sergei Prorokov (Ensche de) en Youri Pavlov (Etten-Leur). Ook de Pool Jan Huruk, 4e op de w.k. ma rathon in Tokio het afgelopen jaar, komt met een aantal landgenoten, en niet te vergeten de huidige leider van de Run Classics de Roemeen Gyorgy Mar- ko. Daarnaast sterke deelnemers uit Tsjechoslowakije, Hongarije, Noorwe gen, Denemarken en nog veel meer landen. Ook bij de dames is bezetting sterker dan ooit. Helaas ontbreekt Carla Beurs- kens van Nederlandse zijde maar o.m. Joke Kleijweg, Mieke Hombergen, Wil- ma Rusman en Ine Valentin zijn wel aanwezig. Uit het buitenland komt de sterke Hongaarse Helena Barosci (in 1990 en 1991 winnares van de Dam tot Damloop), haar landgenote Agota Far- kas, de Belgische Ria van Landeghem, twee Russische deelneemsters Natalie Repechko en Galina Ikonnikova met aansprekende marathonprestaties, als mede uiteraard de Belgische Martine Van de Gehuchte, de huidige leidster bij de dames van de Run Classics. Voor het eerst verschijnt ook een deel neemster uit Kenia aan de start t.w. Te- cla Lorupe. Haar sterke opkomst op de lange afstand zou in deze kategorie tot een verrassing kunnen leiden. Ook ko men sterke deelneemsters uit.o.m. Po len, Tsechoslowakije en Noorwegen. Naast de grote belangstelling voor de wedstrijdloop is de animo voor de busi- nessloop voor bedrijfsteams ook groter dan ooit. Het afgelopen jaar werd in Egmond een record van 30 bedrijfs teams geteld; nu zullen dit er ongeveer 50 worden. Steeds meer bedrijven gaan ertoe over met medewerkers aan dit soort evenementen deel te nemen. De prestatieloop over 21 km zal weer het grootste aantal deelnemers trekken. Deels heeft men hiervoor vooraf inge schreven; voor een groot deel zal men dat ook op de dag zelf doen. Inschrij ving voor de prestatieloop is op 12 janu ari van 9.00 tot 11.30 uur mogelijk in de sporthal van Egmond aan Zee alsmede in de kantine van v.v. Egmondia. Het inschrijfgeld bedraagt 18,00. Een uit slagenblad met foto's kost 5,00 extra. Tot slot de trimlopen over 3,5 en 8 km. Deze zijn een stuk aantrekkelijker ge worden omdat men de afstanden nu grotendeels in eigen tempo kan volbren gen en omdat middels het strand een groter deel van het traject van de 21 km loop is opgenomen. Zo hebben de trim- lopers nu dezelfde finale als de 21 km lopers: strand, hoofdstrandopgang, klim langs de vuurtoren naar de boule vard. Inschrijven voor beide trimlopen kan men op 12 januari tussn 9.00 en 11.30 uur in de sporthal en de kantine van Egmondia. Het inschrijfgeld be draagt 5,00. Direkt na afloop krijgen ook de deelnemers aan de trimloop een herinnering. Alle starts zijn om 12.00 uur op de Noord-Boulevard van Egmond aan Zee. Nadere inlichtingen: VVV Egmond aan Zee, tel. 02206-1362; Gre de Lan- ge/Jantine Oosterbaan, tel. 02987-4047 75125; fam. E. Bellis, tel. 02518-55424 tot 21.00 uur. de voordeur opengebroken was, werden er drank en eetwaren meegenomen. De oud op nieuw viering is redelijk rustig verlopen binnen de gemeente Hei loo. Behoudens enkele kleine vernielin gen en klachten over vuurwerkoverlast zijn er geen onregelmatigheden bij de politie bekend geworden. Laat dit een positieve tendens voor de komende ja ren worden. Diefstal van een kratje bier bij een wo ning aan de Zevenhuizerlaan. Autoinbraak aan de Groeneweg. Een ruit werd vernield en de radio-cassette recorder ontvreemd. Diefstal van een jas bij het jongerencen trum aan de Past. van Muijenweg. In een woning aan de Laarmanstraat ontstond brand tussen twee plafonds doordat men een pijp aan het fitten was. De brandweer bluste de brand. In de periode van 27 december tot en met 5 januari werden 5 fietsen ont vreemd. Drie fietsen werden aange troffen. HEILOO - In de maand januari van 1972 nam een groep enthousiaste koor zangers het initiatief een koor op te richten voor 60-plussers. Nog een koor erbij in Heiloo naast alle reeds bestaan de groepen? Ja! Een koor namelijk dat overdag zou kunnen repeteren, een koor met een repertoire dat wèl op ni veau, maar niet al te zwaar zou moeten zijn, een koor waarin zij, die tenminste de leeftijd van 60 jaar (tegenwoordig 50 jaar) bereikt hadden hun nog goede stemmen zouden kunnen blijven ge bruiken. Het toenmalige Ouderenkoor bleek ze ker aan een behoefte te voldoen. En nu, in het nog nieuwe jaar 1992 viert dit koor, dat inmiddels de naam 'Zingen houdt jong' kreeg, zijn twintigste ver jaardag. Een verjaardag is een feest! In dit geval wordt het een muziekfeest en wel op vrijdag 24 januari in de Gerefor meerde kerk aan de Noordergeeststraat. Hoewel het de gewoonte is op een ver jaardag geschenken te ontvangen, wil het jarige koor deze keer een geschenk geven. 'Zingen houdt fjong' nodigt als gasten alle inwoners van Heiloo uit deze feestelijke muziekavond bij te wonen. Uw bijdrage in de vorm van de entree prijs zal geschonken worden aan De Vijfhoek, het dagverblijf voor gehandi capte kinderen, dat gedurende de laatste maanden zo veelvuldig in het nieuws is geweest. Uitgevoerd zal worden een aantal liede ren, o.a. van Mozart, Brahms, von Weber e.a. uit het koorrepertoire. Bo vendien is belangeloze medewerking toegezegd door de mezzosopraan Marie Anne Paques uit Hoorn, het jonge salon-ensemble 'La Contaditantanella' uit Beverwijk en de organist Stefan Broersen uit Alkmaar. In de komende week zult u nader geïnformeerd worden over de medewerkenden, de toegangs prijs en de aanvangstijd van deze mu ziekavond. HEILOO - Morgenavond zal de eerste vergadering van de Heilooër gemeente raad in het nieuwe jaar plaatsvinden. Om 20.00 uur wordt het politieke over leg gestart. Het belangrijkste onderwerp zal zonder meer/ zijn de vaststelling van de structuur voor de detailhandel in de gemeente Heiloo. De afgelopen maan den is hierover al veelvuldig gesproken en geschreven. Met name de situering van de supermarkten speelt een belan grijke rol. Daarnaast vormen de uitbrei dingsmogelijkheden binnen de verschil lende winkelconcentraties (o.a. 't Loo, het Stationscentrum en 't Hoekstuk) een essentieel onderdeel van de struc tuur. Ten grondslag aan de besluitvor ming ligt een uitgebracht rapport (distributie-planologisch onderzoek), dat in de loop van 1991 verscheen. Na afloop van de vergadering zal wor den stilgestaan bij het 1272-jarig we thouderschap van mevrouw A.A.M. Willemse-van der Ploeg. HEILOO - Het Ombudsteam Heiloo houdt voortaan spreekuur in de voor malige Hofdijkschool, Mariënstein 178. U kunt hier iedere maandag terecht voor uw onopgeloste problemen tussen 19.00-20.00 uur. Telefonisch is het team dagelijks bereikbaar tussen 10.00-22.00 uur via telefoon 337993 of 332212. Schriftelijke vragen kunnen gestuurd worden naar Postbus 89, 1850 AB Heiloo. HEILOO - Deze week staat de mobiele showroom van de firma Knipping weer op het plein bij Winkelhof 't Loo. Dit bedrijf heeft zich gespecialiseerd op de toepassing van kunststof in de woning. Bekend zijn de deuren en kozijnen, die sterk onderhoudsarm zijn, en een prima vervanging van (tropisch) houten exem plaren. Nieuw in het pakket vamKnip- ping.is nu de balkandeur, die dankzij een speciaal ontworpen mechanisme kan kantelen en in vijf verschillende standen kan worden vastgezet. Deze en andere deuren zijn bovendien in een inbraak-werende uitvoering verkrijg baar. Alle informatie is verkrijgbaar in de showroom, die vanaf vandaag tot en met zaterdag 11 januari bij 't Loo staat opgesteld. HEILOO - Het Noordhollands Ballet centrum start op 15 januari een cursus tapdance voor beginners. Caroline van Rhijn, gediplomeerd docent tapdance, zal de cursus van tien lessen geven, elke woensdagavond om 19.15 uur in de Stu dio,* Stationsweg 115 te Heiloo. Aan melding is mogelijk door telefonisch contact op te nemen met Yvonne van Zoelen, tel. 02208-18462 (coördinatie). Naast tapdance worden er bij het Noordhollands Balletcentrum nog veel meer lessen gegeven. Niet alleen 's avonds, maar ook overdag. Zo zijn er mogelijkheden voor kleuters vanaf vier jaar oud om ballet te doen. Tieners kun nen zich uitleven In teendance en voor volwassenen is er jazzdance, trimdance of callanetics. Bij verschillende dagles- sen is er zelfs een oppas aanwezig. Bel voor meer informatie Yvonnen van Zoelen (nummer: zie boven). Foresters zaterdag 1 is vorige maand door sponsor Koyco iri riti gestoken. Het teamvoorheen het zorgenkindje van de vereniging, lijkt dit jaar op weg naar een goede prestatie in de competitie. Na een aantal seizoenen onder aan de ranglijst gebungeld te hebben, staat de ploeg mo menteel op een riante eerste plaats en lijkt het ook een penodetitel te gaan veroveren. Zaterdag 1 speelt eens per twee weken een thuiswedstrijd op de Egelshoek, aanvang 14.30 uur. HEILOO - De Federatieve Vrouwen raad Heiloo - een overkoepeling van de plaatselijke vrouwenorganisaties - be gint het nieuwe jaar met een korte cur sus van vijf bijeenkomsten met als thema 'taal en sekse'. Mensen worden via de taal in seksen in gedeeld, een soort indeling, die het le ven voor een groot deel bepaalt. Het begrip sekse wordt als het ware voor tdurend in ons alledaagse taalgebruik geproduceerd en is overal in de taal aan wezig. Doel van deze cursus is het analyseren van het begrip sekse en het bijzonder se rieus nemen van dit begrip aan de hand van verschillende theorieën over taal en literatuur. Naast een zeer korte inlei ding over communicatie komen dan on derwerpen aan de orde als moedertaal vadertaal, mannentaal-vrouwentaal. Voorts wordt gekeken naar hoe in de verschillende media (radio, tv, dames bladen etcetera) met taal wordt omge gaan, en naar de meta-taal: de taal waarin wordt geschreven en gesproken over taal. Geschreven teksten zijn in deze cursus uitgangspunt. De docent is drs. Frederi- ke van Leeuwen, literatuurwetenschap per. De cursus begint donderdag 16 januari om 14.00 uur. De bijeen komsten worden gehouden in het Open Huis en duren elk twee uur. De andere data zijn: 23 en 30 januari en 6 en 13 fe bruari. De kosten bedragen 25,00. Aanmelden is mogelijk bij mw. T. Driest (331842) of mw. A. van der Neut (333043). De cursus is, zoals u van de Federatieve Vrouwenraad kunt ver wachten, emancipatorisch van aard en is bestemd voor alle vrouwen. Deze cur sus kan goedkoop aangeboden worden dankzij gemeentelijke subsidie. HEILOO - Bij de rijkspolitie Heiloo zijn tussen 20 december en 2 januari de volgende goederen aangegeven: diverse sleutels, fietspomp, gouden armband, groen pakje aan twee leren riempjes, zwarte portemonnee met geldbedrag, paar blauwe wanten, paar zwart wan ten, horloge met zwart bandje, bankbil jet, rose wollen handschoen, sjaal met vierkant kasjmier motief en een goud kleurig dameshorloge met wit bandje. EGMOND - De 20e editie van de halve marathon van Egmond op 12 januari belooft een prachtige happening te wor den. Van alle kanten is ook dit jaar weer grote belangstelling voor deze traditio nele halve marathon op de 2e zondag van januari. De belangstelling voor de wedstrijd is groter dan ooit. De top van het deelne mersveld krijgt een ongekend sterke be zetting. De strijd om de overwinning is volledig open. De winnaars van de afge lopen jaren zijn allen present. Van Ne derlandse zijde Tonnie Dirks (winnaar 1991) en Marti ten Kate (1983, 1988 en 1990) en vanuit het buitenland Alex Ha- -&■ .Si* Duizenden lopers en loopsters zullen aanstaande zondag weer het strand van Egmond bevolken tijdens de 20-ste halve marathon. HEILOO - Zaterdag 11 januari speelt in het café van Buk Buk de formatie For 2 Night. Deze band bestaat inmiddels 2 jaar. Het merendeel van de 6-mansfor- matie komt uit Akersloot, alleen drum mer Nico Admiraal komt uit Heiloo. De band bestaat verder uit 2 gitaristen: An- dré Deylen en Willem de Jong, bassist Pim Verduyn, zangeres Jacqueline de Korte en zanger Huub Metselaar. Naast een aantal eigen nummers, spelen ze hoofdzakelijk covers van onder andere Fleetwood Mac, The Stones, Alanah Miles en Bryan Adams. Swingen gebla zen dus 11 januari in het Buk-café. De entree is 5,00 en het begint om 22.00 uur. De gerenoveerde woningen aan de Dompvloetlaan. Burgemeester Schoof (rechts) neemt de handtekeningen tegen de Struc tuurvisie in ontvangst uit handen van woordvoerder Avan der Meulen. HEILOO - In het najaar van 1991 heeft het gemeentebestuur de zogeheten Structuurvisie Heiloo gepresenteerd aan de gemeenteraad en de bevolking. Deze visie schetst de mogelijke ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Heiloo in de komende decennia, onder andere op het gebied van woningbouw en in frastructuur. Door middel van enkele voorlichtingsavonden konden inwoners en andere belangstellenden een nadere toelichting krijgen op de visie. Van deze mogelijkheid werd volop gebruik gemaakt. Niet iedereen stond te juichen bij de vi sie van de gemeente, welke in samen werking met het bureau Kuiper Com pagnons werd opgesteld. Enkele inwo ners van Heiloo richtten het 'Actiecomi té Structuurvisie' op om de bezwaren tegen de structuurvisie te bundelen en de oppositie te coördineren. Door mid del van pagina-grote advertenties, on der andere in de Uitkijkpost, heeft het actiecomité de inwoners van Heiloo op geroepen om te protesteren tegen de toekomstvisie van het gemeentebestuur. Ter ondersteuning van haar kritiek heeft het comité de structuurvisie laten doorlichten door het W&B Adviesbu reau uit Ursem. Dit bureau noemt de structuurvisie ,,een onvoldragen werkstuk waarin de consequenties voor het landschap, de natuur en het milieu volstrekt onderbelicht blijven". Ook meent men dat het opstellen van de struetuurvisie „haastwerk" is geweest. De presentatie ervan aan de bevolking vindt men "een blijk van minachting voor de intelligentie van de burgers". Het is echter niet louter kritiek wat de klok slaat, er zijn, aldus W&B, ook en kele positieve zaken, die door de vele gebreken ondergesneeuwd zijn geraakt. Gistermiddag overhandigde het 'Actie comité Structuurvisie' 1455 handteke ningen van inwoners van Heiloo tegen de nu gepresenteerde structuurvisie aan het college van burgemeester en we thouders. In het persbericht dat ter gele genheid hiervan door het comité werd opgesteld, herhaalt men nog eens de be langrijkste bezwaren: - de visie is naar presentatie zeer gebrek kig, slordig en haastig; - de visie is naar inhoud ondoordacht en ongefundeerd met onrijpe ideeën; - de visie is naar vormgeving onver zorgd, onvolledig en soms foutief. „Het aantal voor het actiecomité posi tieve reacties is niet mis te verstaan, zouden wij zeggen. Daaruit kunnen de raadsleden hun conclusie trekken: Hei loo, houden zo!", aldus de actievoer ders. Woordvoerder A. van der Meulen over handigde het pakket handtekeningen aan burgemeester Schoof met de woor den: „Aan uw raad is thans het woord en voor hen is het tijd om de signalen op te vangen". De heer Schoof gaf in zijn antwoord aan dat er zeker geluisterd zal worden, ook naar de 156 bezwaren, die gemeente inmiddels zelf heeft ontvan gen. „We zeggen u toe dat we alle reac ties serieus zullen bestuderen", aldus de voorzitter van de gemeenteraad. De peuters, twintig per groep, spelen onder begeleiding van twee professione le leidsters. Eén van de leidsters, Guda Schaap, deed dit per 1 januari 1992 al twintig jaar en het was maandag dus dubbel feest. Dit jaar, namelijk in augustus, zal er nog een nieuwe speelzaal in gebruik worden genomen en wel in het wijkcen trum van de jonge wijk Ypestein. Zo zal de Stichting Kinderspeelzalen Heiloo dan vier moderne, goed ingerichte speelzalen beheren: twee in Mariënstein (Brammetje en Olleke), één aan het Slimpad (De Teddybeer) en één in Ypestein. Het is duidelijk dat het gemeente- De peuters van Brammetje en Olleke in hun nieuwe onderkomen. HEILOO - Weer was er een inbraak in een school aan de Mariënstein. Men kwam binnen via een eerder verbroken ruit, waarvoor een plaqt hout was gezet. Nu werd een kleurentelevisie meegeno men. Deze inbraak vond overdag plaats op 27 december omstreeks 15.15 uur. Gezien dit ongebruikelijke tijdstip is het mogelijk dat iemand gezien heeft dat er iemand met een televisie liep. Indien u iets gezien heeft wat mogelijk verband houdt met deze inbraak, wordt u ver zocht de politie hiervan in kennis te stellen. In de nacht van 27 op 28 december von den er rond het station enkele schermut selingen plaats tusser de politie en enige jongens uit Heiloo. Tén van de jongens werd aangehouden en moest de rest van de nacht op het politiebureau doorbren gen. Aanleiding van een en ander waren enkele beledigende opmerkingen welke door de jeugd gemaakt werden. Tijdens de schermutseling werd er gedreigd met zogenaamde vechtstokjes. Op een parkeerplaats bij het NS-station werd een auto aangetroffen, welke en kele dagen tevoren in Alkmaar was gestolen. Bij een schoorsteenbrandje in Vrede- noord ontstond rookschade. De brand weer had de brand snel onder controle. Vanuit een auto aan de Bayershofweg werd na vernieling van een ruitje een zonnebril gestolen. Bij het postkantoor aan de Stationsweg, werd een brievenbus, vermoedelijk door vuurwerk, vernield. Vermoedelijk hebben twee jongens brand gesticht in een container bij de St. Jan Mavo. Met enkele emmers water werd de brand geblust. Een misverstand over het wel of niet af slaan van een personenauto, leidde tot een aanrijding op de kruising Kenne- merstraatweg - Ypesteinerlaan. Alleen materiële schade. Vanuit een woning aan de Kapellaan werd een geldbedrag gestolen. Men kwam de woning binnen na het openen van de voordeur, middels een touwtje achter de brievenbus. Als gevolg van het afsteken van vuur werk, werd er op de Kennemerstraatweg een voorruit van een personenauto vernield. Brand werd gesticht in de oud-papier container van de Scouting aan de Ker- kelaan. Brandweer had de brand snel onder controle. De bestuurder van een bromfiets wilde aan een controle van de politie ontko men en ging daardoor met hoge snel heid op de kruising Kennemerstraat- weg-Raadhuisweg onderuit. Hij bleek op een opgevoerde bromfiets te rijden en onder invloed van alcoholhoudende drank te verkeren. Inbraak in de kantine van de honkbal vereniging aan Het Zevenhuizen. Nadat HEILOO - Met de voltooiing van het groot onderhoud van 31 woningen aan de Dompvloetlaan en 30 woningen aan de Kandelaar/de Vlei is het burenge beuren van de vereniging voor 1991 af gesloten. Beide complexen zijn zowel binnen als buiten goed onder handen genomen. De werkzaamheden bestonden uit de vervanging van CV ketels en - waar no dig - vervanging van keukenblokken en betegeling van de doucheruimte. Naast nog andere verbeteringen en noodzake lijk onderhoud zijn de woningen tevens voorzien van kunststof kozijnen met isolatieglas. Hiermede heeft de woningbouwvereni ging het wooncomfort zeker bevorderd en heeft het straatbeeld in zijn totaliteit een beter aanzien gekregen. Onder toe zicht van de Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep BV te Heemskerk en de technisch opzichter van de vereniging, werden de werkzaamheden uitgevoerd door Heyne Bouw BV te Velsen-Noord. Drukkerij Uitkijkpost b.v. Rechte Hondsbosschelaan 22 Heiloo - Telefoon 072-330175 Fax 072-335644 maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.30 - 12.00 uur 13.00 - 16.45 uur vrijdag zaterdag gesloten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1