I VN I Informatierubriek van de gemeente Heiloo O N Tf HEILOO 41 ALARM ALS ELKE SECONDE TELT Agenda raadsvergadering voor donderdag 9 januari 1992 Papieren GFT-zakken Vergadering raadscommissie Welzijn Raadhuisplein 1 Postbus 1 1850 AA Heiloo Openingstijden 8.00 tot 12.30 uur Eerste partiële herziening 'Buitengebied' Voorbereidingsbesluit Burgerlijke Stand tot en met 2 januari 1992 Start invoering maatregelen tegen overlast door honden Aanvragen hinderwetvergunning Gemeentelijke 'koopavond' op vrijdag 13 en vrijdag 20 januari Verleende bouwvergunningen Nieuwe cursussen bij Instituut Benoe Cursus Middle Management Brochure cursussen Kamer van Koophandel Tuincursus KMTP Voorspeelmiddag quatre-mains groep Verhalen schrijven Eucharistieviering Kerst met de UW KVG St. Monica Door gebrek aan ruimte is het mogelijk dat ingeleverde kopij voor de Uitkijkpost deze week niet geplaatst is. Indien de ruimte het toelaat, zullen wij de tekst zoveel mo gelijk volgende week opnemen. Uitslag stemming expositie Tintoretto PAGINA 4 UITKIJKPOST 8 JANUARI 1992 Deze vergadering wordt gehouden in het gemeentehuis, ingang Raadhuisweg 4, en begint om 20.00 uur. De vergadering is openbaar. Naast de gebruikelijke inleidende punten staan de volgende te behandelen onderwerpen op de agenda: - Vaststelling voorbereidingsbesluit Laan van Zeeman 14b. - Vaststelling detailhandelstructuur in Heiloo. - Principe-besluit verlenen gemeentegarantie t.b.v. aankoop uniformen Heilooër Harmonie Orkest Caecilia en afwijzing subsidieverzoek. - Begrotingswijzigingen. - Ingekomen stukken - 121/2-jarig wethouderschap mevrouw A.A.M. Willemse-van der Ploeg. Voor een ieder liggen de stukken ter inzage tot en met donderdag 9 januari 1992 tijdens de openingsuren in de leeszaal van de openbare bibliotheek en tussen 8.00 en 12.30 uur op de gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken. Ook dit jaar, te weten eind januari, zullen de papieren GFT-zakken weer uitgereikt worden aan de bewoners van de hoogbouw. Het uitreiken zal dit jaar anders verlopen dan vorig jaar. Nadere informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk. Op maandag 13 januari aanstaande zal de openbare vergadering van de raadscommissie Welzijn plaatsvinden. Deze vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, en begint om 20.00 uur. Op de agenda staan onder andere de volgende punten: - Regiozaken - Tienerwerkaccommodatie De burgemeester van Heiloo maakt ingevolge het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat met ingang van 9 januari 1992 gedurende een maand ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken en in de openbare bibliotheek voor een ieder ter inzage ligt de eerste partiële herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied', ongewijzigd vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 1991 Aangezien niemand zich met bezwaren tot de gemeenteraad heeft gewend, is niemand bevoegd bezwaren in te dienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland. De burgemeester van Heiloo maakt bekend, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 12 december 1991 heeft besloten te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een perceel grond, gelegen aan de noordzijde van het op 10 december 1991 goedgekeurde bestemmingsplan 'Zuid-Oost II Het besluit ligt met de daarbij behorende tekening voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak) en wel vanaf donderdag 9 januari 1992. 06-11 Geboren: Cornelia M. d.v.: Henselmans, Arnoldus S en: Klaase, Petronella A.M. Viola R. d.v.: De Boer, Eric en: Blom, Veronica M. Niels z.v.: Steenhuis, Gerhard en: Niewold, Marianne J. Elders geboren: Nadia d.v. Keijzer, Peter en: Kloes, Johanna H.J. Benedictus J.M. z.v.: Eijkel Gerardus B. en: Verberne, Anna W. Shanna C. d.v.: Haanraads, Renaldus M. en: Van Tricht, Carolina J.M. Huwelijksaangiften: Geen Huwelijken: Van Duijkeren, Johan P. en: Kloos, Yvonne Overleden: Mooij, Geertje wv Muijs Meijering, Grietje ev Le Belle Leertouwer, Antje ev Van Leijen Elders Overleden: Jonker, Antoinetta A. wv Klugt Admiraal, Johannes Als het goed is, hebben alle Heilooër huishoudens vorige week de folder 'Geen hond is schuldig' in de bus gekregen. Veel inwoners maakten gebruik van de uitnodiging in de folder om hun reacties, opmerkingen en suggesties kenbaar te maken. Opvallend was het aantal positieve geluiden over de invoering van de maatregelen, zowel van hondenbezitters als van niet-hondenbezitters. Dat betekent niet dat alle reacties uitsluitend loftuitingen bevatten. Er zijn ook veel opmerkingen en suggesties binnengekomen, maar tot nu toe zijn alle reacties constructief van aard. Alle reacties worden genoteerd en doorgegeven aan de medewerkers die de maatregelen hebben voorbereid. In deze rubriek zullen wij u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden. Een vaak gestelde vraag is hoe hoog de hondenbelasting is. Deze informatie was opzettelijk niet in de folder vermeld om te voorkomen dat bij tariefswijziging de folder onjuiste informatie zou bevatten. Achteraf gezien had het bedrag vermeld kunnen worden op het 'verzoek om inlichtingen' bij de folder. Via deze publicatie willen wij deze omissie rechtzetten door u te melden dat het bedrag van de hondenbelasting 1 81,- per jaar per hond is. Burgemeester en wethouders van Heiloo maken, gelet op artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend dat op 26 november 1991 bij hen is ingekomen een drietal aanvragen voor een vergunning ingevolge de Hinderwet van: 1. de heer C.N. Bakker voor het oprichten en in werking hebben van een bedrijf voor montage van buitenlampen, gelegen aan de Handelsweg 26, alhier (AZ-3a); 2. psychiatrisch centrum Sint Willibrord voor het oprichten en in werking hebben van een psychiatrisch centrum, gelegen aan de Kennemerstraatweg 464, alhier (AZ-74); 3. H.A.B. Opel B.V. voor het oprichten en in werking hebben van een verkoop- en herstelinrichting van motorvoertuigen, gelegen aan de Kennemerstraatweg 524-526, alhier (AZ-75). De aanvragen en andere ter zake zijnde stukken liggen gedurende een maand op de afdeling Openbare Werken (kamer 113) ter inzage en wel vanaf donderdag 9 januari tot en met maandag 10 februari 1992, elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur alsmede op het bureau van de Rijkspolitie aan de Kennemerstraatweg 356, alhier, op maandagavonden tot en met 10 februari 1992 van 19.00 tot 22.00 uur. Desgewenst kan op de afdeling Openbare Werken een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Gemotiveerde bezwaren kunnen tot en met 10 februari 1992 schriftelijk bij burgemeester en wethouders worden ingebracht. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek moet tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het college worden ingediend. Mondelinge bezwaren kunnen worden ingebracht tijdens openbare hoorzittingen op woensdag 29 januari 1992 om respectievelijk 10.00 uur (Bakker), 10.30 uur (H.A.B.) en 11.00 uur (Sint Willibrord) op de gemeentesecretarie van Heiloo, Raadhuisplein 1, alhier, waarbij tevens gelegenheid wordt gegeven tot gedachtenwisseling over de aanvragen. Degenen, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven en een ieder, die aantoont, dat hij/zij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, zullen in de gelegenheid worden gesteld bezwaren tegen de ontwerp-beschikkingen in te dienen. Om inwoners tegemoet te komen die overdag niet in de gelegenheid zijn om het gemeentehuis te bezoeken voor het aanmelden van honden of het aanvragen van rijbewijzen en paspoorten, zal de receptie van het gemeentehuis en de afdeling Bevolking op vrijdag 13 en vrijdag 20 januari ook 's avonds open zijn. Beide avonden kunt u tussen 19.00 en 20.00 uur terecht voor eerdergenoemde zaken. Door het college van burgemeester en wethouders zijn de hieronder vermelde bouwvergunningen verleend: Heerenweg 151, Zonneveld Optiek - aanbrengen luifel. Rector Frederiklaan 3, L. Balkema - vergroten woning. Bayershoffweg 14, P.J.M. de Wildt - vergroten dakkapel. Westerweg 318, mevr. Kraakman - veranderen woning. Bergeonstraat 23, B. Kuipers/A. Rood - vernieuwen garage. De Kuilenaar 38, A.P. Schellevis - bouw dakkapel. Vredenoord 22, G.W. Zijlstra - bouw dakkapel. Breedelaan 119, G. Riesmeijer - vergroten woning. De Ronge 45, H. Obertop - vergroten woning. Fontein Verschuirlaan 20, L.M. Straatsma - bouw garage. Bosrank 21, J. Hunia - uitbreiden garage. Deze bouwvergunningen met de bijbehorende tekeningen en overige stukken liggen ter inzage bij de afdeling Openbare Werken, Raadhuisplein 1, maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur. (op andere tijden alleen na telefonische afspraak). Degene die de bouwvergunning heeft aangevraagd, krijgt bericht van de afdeling Openbare Werken wanneer de bouwvergunning gereed is en wat de kosten zijn. Pas nadat de bouwleges zijn betaald en de vergunning is ontvangen, mag met de bouw worden begonnen. Het begin van de bouwwerkzaamheden moet nog wel tevoren bij de afdeling Openbare Werken (buro Bouwzaken) worden gemeld; dit kan telefonisch onder de nrs. 313217 of 313240. HEILOO - Benoe, Instituut voor kunst, cultuur en reizen in Heiloo - al jaren een begrip op het gebied van cursussen kunst en cultuur in heel brede zin - start weer een aantal nieuwe cursussen in ja nuari. In de daarop volgende maanden staat er nog een aantal bijzondere lezin gen op het programma. Onder andere 'Volksgeneeskunst' (6 februari) door Henk Goossens en 'Louis Couperus in Indië' in de komende boekenweek door Prof. Bastet. Op zondag 12 januari start de cursus 'Numerologie' (vier zondagochtenden van 10.30 tot 14.30 uur). Numerologie is een oude methode om naar onszelf te kijken, zoals dat ook kan middels astro logie, grafologie, handleeskunde, e.d. Middels de techniek van Numerologie die gebruik maakt van zowel de geboor tedatum als de geboortenaam, kunnen we de energie-samenstelling per persoon uitrekenen en dit proberen te duiden. Met de nadruk op 'proberen', want hoewel de techniek betrekkelijk eenvou dig is, zijn we met het. werkelijk door gronden en aanvoelen van de betekenis van kosmische energie een leven lang bezig. In de vier bijeenkomsten zal ge tracht worden de basistechniek van de numerologie te behandelen. Zodanig dat u een leven lang verder kunt op zoek naar de geheimen van de kosmos en uzelf. Carien Everwijn geeft deze cur sus. Zij houdt zich reeds jaren bezig met deze materie en kan haar kennis ook praktisch inzetten in haar functie van personeelwerkster bij een grote in stelling. Mythologie en Werkelijkheid Op zondag 19 januari start deze cursus van negen zondagavonden, te geven door de classicus C. Popelier. Mythen zijn verhalen over goden en godinnen, over helden, muzen en allerlei vreemde creaturen. Bizarre vertelsels soms; maar als men er over nadenkt, ontdekt men er levenswijsheid in. In deze unieke cursus krijgt u aan de hand van Griekse my then zicht op die oerthema's, die voor de mens van nu verrassend aktueel blij ken te zijn. U krijgt een schat aan kunst aangebo den: citaten uit Nederlandse romans, 25 in hoofdzaak Nederlandse gedichten, dia's (niet alleen van Oudgriekse kunst, maar ook van schilderijen en beeld houwwerken uit vooral de 17e t/m de 20e eeuw) en delen uit werken van in to taal 30 componisten. Dit alles gegroe peerd rond en ter illustratie van een centraal thema uit de Griekse my thologie. De avonden, die twee en een half uur duren, zijn luisteravonden; er wordt niet gediscussieerd. Zij vormen een combinatie van mythe, verhaal en voor drachtskunst. De cursus heeft zowel voor degene die er nog niets van weet als voor de "kenner" verrassende aspekten in zich. Een vooropleiding als gymnasi um is natuurlijk fijn, maar niet noodza kelijk. U krijgt tegen een geringe vergoeding van elk voorgedragen ge dicht een kopie, zodat u dit thuis nog eens over kunt lezen; bovendien een ge bundelde samenvatting van elke avond met vermelding van boeken en platen ter eventuele verdere verdieping. Deze negen avonden beginnen om 20.15 uur. Het is de laatste maal dat deze cur sus Mythologie en Werkelijkheid in Be noe wordt gegeven, omdat drs. Carool Popelier voor de komende jaren elders in het land werkzaam zal jzijn. Antiek herkennen Cursus 'Antiek Herkennen'; gegeven door Margriet van Eek Poppe. Deze cursus mag u beslist niet missen. Mar griet heeft over antiek twee boeken ge publiceerd, is onder andere werkzaam in het museum in Alkmaar en geeft nu in ons Instituut één van haar cursussen op zes donderdagavonden, bovendien een excursie. Voor al diegenen, die genieten van tv- programma's zoals 'Tussen kunst en kitsch' en die wel eens iets meer zouden willen weten over antiek (aardewerk, porselein, tin, zilver, meubelen, enz.). Misschien heeft u thuis wel iets "ouds" (dat leuke kastje van tante Annie of een Delfs blauw bord dat nog van over grootmoeder is geweest. Aan de hand van de stijlperioden, zoals we die ken nen uit de kunstgeschiedenis, wordt u wegwijs gemaakt in de bonte wereld van het antiek. De cursus wordt gegeven op donderdagavond, om de twee weken, van 20.00 tot 22.00 uur. (Data: 16 en 30 januari, 13 en 27 februari en 12 en 26 maart, excursie datum nog nader over een te komen). Tot slot kunnen wij u nog attent maken op de laatste reis, die Benoe in de cro- cusvakantie organiseert naar Egypte: voor een ieder die kennis wil maken met een oeroude beschaving die toch nog in heel veel opzichten voor ons zichtbaar is. Het unieke 'Dal der Koningen' zal namelijk worden gesloten. Men heeft besloten van deze graven uit de oudheid kopieën te maken, zoals dat bijvoor beeld met de Grooten van Lascaux al is gebeurd. In een land als Egypte zal dit niet in een korte periode zijn beslag kunnen krijgen en zodoende heeft Be noe besloten in ieder geval in deze cro- cusvakantie haar reis naar Egypte te organiseren. Informatie: tel. 072-335181. ALKMAAR - De belangstelling voor de in het najaar door de Kamer van Koop handel in samenwerking met het Insti tuut voor het Midden- en Kleinbedrijf georganiseerde cursus Middle Manage ment bleek zo groot dat niet iedere be langstellende kon worden geplaatst. Daarom wordt deze praktische korte cursus nog een keer herhaald. De cursus Middle Management is speciaal bedoeld voor bedrijfsleiders en chefs, de middle managers of wel het middenkader uit ondernemingen in het midden- en klein bedrijf. De cursus wordt op de avonden van 14, 21 en 28 januari gehouden in het ge bouw van de Kamer van Koophandel. De kosten bedragen 295,00 per per soon. Voor meer informatie en aanmel ding kan men telefonisch contact opnemen met de Kamer, tel. 072- 195700. ALKMAAR - De Kamer van Koophan del vervult een belangrijke rol als infor matieleverancier. Elkaar snel opvolgen de ontwikkelingen op de vele terreinen die het bedrijfsleven raken maken dat de behoefte aaminformatie groot is. In formatieverstrekking door de Kamer vindt plaats op individuele basis of ge beurt collectief in de vorm van verschil lende soorten bijeenkomsten. Voor de eerste helft van 1992 heeft de Kamer weer een gevarieerd programma aan cursussen, workshops en informa tiebijeenkomsten samengesteld. Dit programma is opgenomen in een hand zame, overzichtelijke brochure. Deze is op aanvraag gratis bij de Kamer ver krijgbaar: tel. 072-195750, afdeling Handelsvoorlichting. HEILOO - Op maandag 13 januari start de KMTP een tuincursus van vier weke lijkse avonden. De onderwerpen die zul len worden behandeld kunnen worden aangepast aan de wensen van de deelne mers. De cursus wordt geleid door de heer T. Luijendijk, docent aan de Mid delbare Tuinbouwschool in Alkmaar, en wordt gegeven in de gereformeerde kerk aan de Noordergeeststraat. De kosten bedragen 30,00 voor leden en hun huisgenoten en 40,00 voor niet- leden. U kunt zich nog aanmelden bij de heer C. Kamer, Heerenweg 108 te Hei loo, tel. 072-333523. HEILOO - Mei 1975 werd in Amster dam door Gerard Groenendaal een qua- tremains groep opgericht. De opzet was van tijd tot tijd bij elkaar te komen om liefhebbers van vierhandige pianomu ziek de gelegenheid te geven ingestu deerd werk aan elkaar te laten horen. Het idee sloeg aan en inmiddels zijn er acht groepen actief, waaronder één in de regio Alkmaar. Deze groep telt zo'n 30 leden. Het lid maatschap loopt van september tot sep tember en de contributie bedraagt 25,00 per jaar (jeugdleden tot 18 jaar 12,50). Deze contributie dekt onze onkosten; het grootste deel wordt besteeed aan het vier keer per jaar huren van zaalruimte in de regio Alkmaar. Op deze voórspeelmiddagen wordt aan alle duo's gelegenheid geboden om te la ten horen welke stukken zij de afgelo pen tijd hebben ingestudeerd. De bijeenkomsten dragen een gezellig in formeel karakter en dienen ter verbre ding van de onderlinge contacten en het uitwisselen van muziek. Zaterdag 11 januari zijn wij voor zo'n voorspeelmiddag bijeen in het Tref punt, Hoog en Laag 7a in Heiloo. Be langstellenden, die willen kennismaken met de groep, zijn hierbij van harte wel kom. De toegang is gratis en we begin nen om 14.00 uur. Voor informatie kunt u bellen: tel. 072-330011 of tel. 02207-10185. HEILOO - Op tien januari start in Hei loo een cursus verhalen schrijven. Hier voor kunnen zich nog enige cursisten opgeven. Het is natuurlijk niet mogelijk om in een cursus van zes lessen comple te verhalen te schrijven. Dat is ook niet de bedoeling. Taal is een spiegel, het laat zien wat de schrijver ziet, vertelt wat de schrijver wil vertellen. En vertel len betekent alle zintuigen benutten, ge bruikmaken van het instrument Woord, ervaringen benutten en fantasie de vrije hand geven. De cursus verhalen schrijven is geba seerd op de2e elementen, maar vooral op schrijfplezier en het ontdekken van eigen mogelijkheden. Er wordt uitge gaan van dagelijkse ervaringen, gebeur tenissen en herinneringen, maar ook van dromen, wensen en fantasieën. Door middel van schrijfopdrachten wordt geleidelijk toegewerkt naar het schrijven van teksten. Daarbij komt het trainen van de fantasie, het uitgebreider waarnemen van de werkelijkheid en het beter gaan schrijven door oefeningen in verschillende stijlen, genres en perspek- tieven aan de orde. Resultaat? De ene keer drie regels, de andere keer een be schrijving, een dialoog, een verhaal, een imitatie.... De cursus is bedoeld voor iedereen die van taal, vertellen en woorden houdt en wordt gegeven op zes vrijdagmiddagen van 13.30 tot 15.30 uur. De begeleiding is in handen van Margreet Schouwe- naar. Zij publiceert in literaire bladen, schreef lesmateriaal voor scholen en een dichtbundel. Voor opgave en/of inlich tingen kunnen belangstellenden tussen 17.00 en 19.00 uur bellen: 072-332418. HEILOO - Op dinsdag 14 januari houdt de Katholieke Bond voor Ouderen, af deling Heiloo om 9.30 uur in het Tref punt, Hoog en Laag 7a de tweemaande lijkse eucharistieviering. Het is de eerste viering in het nieuwe jaar. In de viering gaat pater Kroeders, missionaris uit Brazilië, voor. De collecte is voor zijn missie bestemd. Mevrouw A. Kotter- man zorgt voor de begeleiding bij de sa menzang. Na de viering drinken we gezamenlijk koffie. Voor gratis vervoer wordt gezorgd, maar belt u dan van te voren even: 332528 of 332892. HEILOO - Dinsdag 17 december orga niseerde de UW afdeling Heiloo haar jaarlijkse kerstmaaltijd. Deze keer was het in verzorgingshuis De Loet, waar de eetzaal natuurlijk versierd was met boom en slingers. De tafels waren in de traditionele UVV-kleuren, wit en blauw, gedekt. Gasten waren de deelne mers aan de verschillende UVV- projecten en bovendien de cliënten van Tafeltje-dek-je van de Stichting Oude renwerk Heiloo. Wat dit betekende voor de chauffeurs van het vrijwilligers- vervoer, laat zich denken, daar de meer derheid van de aanwezigen van dit vervoer gebruik maakte. Na het aperatiefje had ieder plaats ge nomen en begon het gezellige geroeze moes van pratende en etende mensen. Toen de tweede gang genuttigd was, werd het tijd voor een kerstverhaal, voorgelezen door een deelneemster. Dit intermezzo werd zeer op prijs gesteld. Terwijl het UVV-bestuur daarna het hoofdgerecht opdiende, werden de aan wezigen verrast met een optreden van het jeugdorkest van Caecilia. Eerst speelde het een paar swingende num mers, gevolgd door enkele kerstliede ren, die al gauw zachtjes meegezongen werden. Dat dit optreden gewaardeerd werd, sprak wel uit het applaus dat volgde. De maaltijd liep liep letterlijk zoetjes ten einde, toen een deelneemster nog een mooi gedicht voordroeg. Tot besluit nam de heer P. de Cloedt, lid van het UVV-bestuur, het woord en liet de koks naar voren komen om hen te bedanken. Dit geheel terecht, want samen met de vele vrijwilligers hebben ze geholpen er een prettige en gèslaagde avond van te maken. HEILOO - In de sfeervol aangeklede zaal van 't Trefpunt hield het KVG op 18 december haar kerstbijeenkomst. Voor de pauze werd een kerstgedicht voorgedragen en verzorgden leerlingen van de muziekschool een vioolconcert. Onder leiding van de heer Steenman werden moderne en klassieke werken ten gehore gebracht, welke grote waar dering oogstten. Na de pauze werden de leden verrast met een voor hen tot dan toe onbekende groep acteurs, die de eenakter 'De nieu we kerststal van de pastoor' voor het voetlicht brachten. De bestuursleden hadden dit blijspel van Godfried Bo- mans in het geheim ingestudeerd. Mo gelijk heeft ze dit een extra stimulans gegeven, want het werd voortreffelijk gebracht. De pastoor (Berna Bakkum- Burgmeijer) en de huishoudster (Bets Reus-Keuning), die hoofdrollen ver tolkten, verdienen niets dan lof. De staccato dialogen tussen de 'beelden' onderling waren uitermate komisch. Een woord van lof en waardering ook voor de kostumering en aan de heer J. Schrama voor de aankleding van het to neel en de verzorging van de coulissen. Terecht oogstte het bestuur de dank en het applaus van de aanwezigen. Wij ho pen ze nu nog eens bereid te vinden dit stuk voor een breder publiek ten tonele te voeren. St. Monica kan terug zien op een geslaagde kerstavond. HEILOO - De bezoekers van de Kerst tentoonstelling van Tintoretto in de Ze vensprong hebben met grote aandacht en veel plezier hun stem uitgebracht op het geschilderde of getekende werk van hun keuze. De uitslag hiervan is als volgt: Categorie A - bloemen: 1N. Tjaden; 2. A. Nieuwveen; 3. L. Nanne. Categorie B - landschap: 1. H. Goed hart; 2. H. Simons; 3. A. Vreeker. Categorie C - stilleven: 1. I. van der Oord; 2. R. Kok-Zijp; 3. A. Zoon. Categorie D - portret: 1. J. Hoek; 2. en 3. D. de Smalen. Categorie E - licht en donker: 1. T. Koek-Nooy; 2. J.A. de Groot; 3. A. van Haasteren. Categorie F - kopie: 1. M. Troost; 2. R. Runhart; 3. A. Zijp. De leden van tintoretto kunnen terug zien op een succesvolle expositie. Hier toe hebben de vele bezoekers door hun komst èn inzet zeker bijgedragen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 4