de 43» tsss» \Ce-r0r koP'e per s i si lil liisiai AMNESTY INTERNATIONAL Vijfenzestig jaar Landelijke Rijvereniging Heiloo e.o. IlilillSlilIl V°e ï°"ou", „ee^V'V ie "Seo DRINGEND VERZOEK Nieuw Burgerlijk Wetboek Ook per FAX bereikbaar: 335644 Schaken in Limmen MMS»»» In Turkije word je opgepakt. In de cel gegooid. Gemarteld. Tot bekentenissen gedwon- gen. Voor de rechter gesleept. In de cel gegooid. Gemarteld. GIRO 454QOO 0*5' e<v-w«%/o"' LV.e° V\oe oVeï c\Wea óe° elova^' M a\\ee° 0ó\^en' „w a no Vie»°° Aa&n aVS. v,oeVAeS' Y^e\,n0\eêfl Politieberichten TV Limmen Damesbridgeclub Sans Atout PAGINA 12 UITKIJKPOST 29 JANUARI 1992 De redactie van de Uitkijkpost wil via deze oproep het volgende ver zoek doen aan alle schrijvers en schrijfsters van kopij: WILT U DE TEKST BIJ VOOR KEUR GETYPT INLEVEREN BIJ DE BEKENDE ADRESSEN? Dit voorkomt eventuele fouten en bespaart de redactie veel tijd. Bij voorbaat dank! De redactie. i HEILOO - In het Burgerlijk Wetboek worden de verhoudingen tussen burgers onderling, tussen burgers en onderne mingen en tussen ondernemingen on derling geregeld. Iedereen heeft daar dus mee te maken. Als koper van pro- dukten, als huurder van een woning, als werknemer bij een bedrijf, en soms zelfs als lid van een vereniging. Veel mensen zullen er niet op gelet hebben, maar va naf 1 januari 1992 is het Nieuw Burger lijk Wetboek van kracht. En dat brengt op heel veel gebieden de nodige veran deringen met zich mee. Wat heeft u daar als burger mee te maken? De wetgever wil met het Nieuw Burger lijk Wetboek meer „billijkheid en rede lijkheid' creëren. Dat betekent geven en nemen. Om maar eens een paar prak tische voorbeelden te noemen: Wie een ondeugdelijk produkt koop en daar door schade lijdt, wordt niet meer opge zadeld met de last de schuld van de leverancier/fabrikant te bewijzen. De bewijslast ligt bij de leverancier/fabri kant. Als leveranciers leveringsvoor waarden hanteren, die echt niet door de beugel kunnen, kan de rechter ze bij een eventuele procedure alsnog ongeldig verklaren. Diezelfde billijkheid en redelijkheid kan het leven voor de burger ook wat lasti ger maken. Zo kan de hypotheekbank voorschrijven dat uw huis behoorlijk moet worden onderhouden en kan een financieringsmaatschappij maatregelen nemen, indien een in pand gegeven zaak wordt verwaarloosd. Was loonbeslag tot dusverre alleen maar mogelijk op het loon van hen die werken, nu mag onder zekere voorwaarden ook beslag op uitkeringen worden gelegd. U ziet, het is inderdaad geven en nemen bij het Nieuw Burgerlijk Wetboek. De over heid wil ook graag het aantal gerechte lijke procedures terugdringen: recht banken en kantongerechten zijn immers al overbelast. Het Nieuw Burgerlijk Wetboek geeft de rechter de mogelijk heid in te grijpen in overeenkomsten en partijen eerder tot elkaar te brengen. Eens gebeuren het dan toch, en raakt u onverhoopt bij een probleem of conflict betrokken. U bent achter met betalin gen en de gerechtsdeurwaarder levert bij u thuis een exploit af. Dan wordt het echt menens. Ook de gerechtsdeurwaar der zal in het kader van die „redelijk heidsgedachte" van het Nieuw Burger lijk Wetboek vooral proberen een pro cedure te voorkomen. Hij zal met u pra ten, maar vooraf heeft hij al met de schuldeiser bekeken, of diens eisen wel redelijk zijn. De ervaring leert dat het merendeel van betalingsconflicten ook zonder procedures opgelost kan wor den. Dat geldt ook voor vele arbeid sconflicten, of voor huurproblemen. De gerechtsdeurwaarder kan vooral nu een belangrijke rol spelen omdat hij als geen ander de ins en outs kent van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, en de manier waa rop er mee omgegaan wordt door de kantonrechter. Heeft u vragen over het Nieuw Burger lijk Wetboek of over het voeren van een procedure, schroom dan niet en vraag advies aan de gerechtsdeurwaarder. Zijn er problemen, en komt u de ge rechtsdeurwaarder tegen, dan zal hij u ook volledig informeren over al die nieuwe rechten en plichten, die voor u als burger in het Nieuw Burgerlijk Wet boek geformuleerd staan. LIMMEN - Het was in Vredeburg dit maal de staart van de A-groep die de aandacht op zich vestigde. R. Rommel blijkt het goede pad van de laatste we ken niet meer te willen verlaten. Hij klopte A. Kaandorp en nam aldus voor lopig afscheid van de gevarenzone. Be langrijk was ook de winst van G. Pouw op T. Al en de remise tussen R. Dene kamp en R. v.d. Storm jr., waarmee Denekamp het meest gebaat is. In de top en subtop trokken J. Krijt, G. Haf kamp en, C. Limmen de aandacht met hun overwinningen op N. Hageman, J. Zentveld en M. Limmen. J. Limmen wees P. v.d. Heijdt terug. In de 16e ronde van de B-regio behield R. Bollweg zijn kans op terugkeer naar de A-groep door P. Vessies te kloppen. Aan de kop van de C-groep won A. de Waard de worsteling om de eerste plaats van J. Kramer, waarvan C. Out door winst op A. v.d. Molen mee profi teerde. De overige uitslagen zijn: A: H. Levering - B. Kerkhof 0-1; H. Druijven - P. v. Buuren rem.; B: R. Morcus - R. Slob 1-0; W. Koene koop - R. Hooijboer 0-1; N. Admiraal - R. Komen 0-1; M. Out - O. Kaandorp 1-0; R. Lammers - B. de Waard 0-1; B.Dirkson - H. Min 1-0; E. Hekkelman - N. Min 0-1; G. Kaandorp - F. Nijman 0-1; M. Bos - M.Briefjes 0-1. C: B. Dekker - C. Struijlaart 1-0; W. Thijsse - C. Dekker 1-0; W. Pepping - W. Castricum 1-0; B. de Wit - L. de Boer 1-0; B. Oud - F. v.d. Vegte 1-0. iimiiiiiiii iiiiiiiiiii)iiiiiiiii»iiiiiiiiiii mjT/u4 -\A\rtó vjs^ VOO' Vroeger was het ongepast schrijlings op een paard te zitten met lange rokken aan. Beide benen naar dezelfde kantzo hoorde dat. Heel gra cieusmaar of het ook makkelijk was? In demonstraties laat men dit met speciale zadelsnog wel eens zien. HEILOO - Op 23 maart is het precies 65 jaar geleden dat de Landelijke Rijvere niging Heiloo e.o. werd opgericht. Het hele jaar zal in het teken van dit jubi leum staan, te beginnen op 1 maart. Op 23 maart 1927 werd de vereniging opgericht in een zaaltje van hotel H.O.C.E. (weet iemand nog waar dit voor sta^t?) te Heiloo. Het ontstond doordat een aantal boeren, die land- bouwpaarden bezaten, deze wel eens voor de sport wilden gebruiken. Daar naast had je dan nog de burger ruiterij. Later werd dat de landelijke ruiterij en had men sportpaarden. Heiloo is een van de oudste verenigin gen van Noord-Holland en werd opge richt door de heer van Rigteren Altena. Het aantal leden bedroeg toen tien. De LETT (Land en Tuinbouw Tentoonstel ling) gaf een aanvangsubsidie van 100,-en een voorschot van 200,-te gen een rente van 4%. En daar was iedereen erg blij meel Een belangrijke hippische gebeurtenis was de opening van de manege van de heer P. de Jager aan de Kennemerstraatweg even voorbij de Zevenhuizerlaan (1929). De vereniging heeft ups en downs ge kend, de crisis in 1935 was een moeilijke tijd, om over de oorlogsjaren maar te zwijgen. In 1977 werd Cees de Jager voorzitter en zou dat 10 jaar blijven. Hij zag door zijn grote inzet kans de vereniging nieuw leven in te blazen. In de zeventi ger jaren waren ook een paar belangrij ke paardenfamilies lid van de rijvereni ging. De familie Frans en de familie Dekker. Deze zijn nog steeds lid. Jet Frans werd kampioen op dressuur en springen. Ook haar zuster Jantien Frans en Dirk Jan Dekker waren belangrijke mensen in de zeventiger en tachtiger jaren. De laatste 5 jaren zijn er nog al wat ver schillende voorzitters geweest, dat kwam de vereniging niet ten goede. De nieuwe voorzitter, de heer M.J. van Veen heeft nu een goed beleidsplan ge maakt en boogt op een lange landelijke ervaring en men ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Dit jubileumjaar moet de aandacht op de vereniging vestigen. „We hebben geen subsidie en draaien volledig op ei gen kracht", zegt van Veen. „We zoe ken dan ook naarstig naar sponsors. We hebben al een aantal bedrijven aange schreven en de opzet en indeling van de beschikbare terreinen leent zich uiter mate voor het presenteren van sponsors". Er is een jubileumcommissie benoemd, die z'n best zal doen de oude glorie weer te doen herleven. De rijvereniging is niet alleen op wedstrijdsport gericht maar ook op re- kreatie. Als er voldoende belangstelling bestaat kunnen er o.a. dagtochten wor den georganiseerd, de verzorging van een paard, enz. We willen ook eens kijken of er belangstelling bestaat voor aangespannen rijden. (Niet op het paard, maar op de bok). Er bestaat dan een mogelijkheid het koetsiersdiploma te behalen", aldus een enthousiaste van Veen. De landelijke rijvereniging en de Pony club Heiloo organiseren verschillende activiteiten samen en hebben een goed contact met elkaar. Over de festiviteiten zullen wij u per gebeurtenis op de hoog te houden. Er komt een carnavalsrit op zondag 1 maart in samenwerking met de ponyclub. Er komt een vlooienmarkt, een dag met tal van demonstraties, een jubileumconcours en de historie zal her leven. Een aantal ruiters van de vereni ging oefent voor een carrousel. En natuurlijk een grandioze feestavond, maar die is pas in november. Wilt u graag sponsor worden of lid van de ver eniging, bel dan even met de heer van Veen, tel. 337611 (niet overdag), die ook bereid is u alle informatie te geven. LIMMEN - Op 12 januari rond 02.10 uur werd een fietser uit Heemskerk in Limmen aangereden. De dader uit Lim men stopte niet. De fietser had geen let sel. De dader kon achterhaald worden. Op 12 januari rond 10.15 uur liep een man, zonder jas verward langs de Rijks weg te Limmen. Uit onderzoek bleek dat hij door zijn „vrienden" rond 03.00 uur uit de auto gezet was en wel nadat zij eerst zijn jas en geld afgenomen had den. Hij wist de weg naar huis niet meer. De man wilde geen aangifte doen en is thuis gebracht. Op 13 januari werd er ingebroken in een café langs de Rijksweg te Limmen. Geld en cd's werden weggenomen. Op 13 januari werd tussen 21.00 en 21.30 uur een brievenbus van een wo ning langs de Uitgeesterweg vernield. Vuurwerk was de oorzaak. Op 15 januari werd een snelheidscon trole gehouden langs de Uitgeesterweg. De controle werd gehouden van 9.30 tot 10.30 uur. Er werden 4 processen ver baal uitgedeeld, de hoogst gemeten snel heid was 94 kilometer per uur. Eveneens op de Kerkweg werd een snelheidscon trole gehouden. Deze controle werd ge houden van 11.30 tot 12.15 uur. Hier werd 1 proces-verbaal uitgedeeld. Op 18 januari stond er rond 16.30 uur een woning langs de Kerkweg in brand. Deze brand was begonnen in de keuken. Op 19 januari werden twee lelijke een den op hun kant gezet. Hierbij liepen de auto's schade op en de eigenaren zijn de dupe. De ene eend stond langs de Wie ken en de andere bij de BN-straat. Op 20 januari rond 02.20 uur werd een inwoner van Limmen gecontroleerd op het rijden onder invloed. De bestuurder had teveel alcohol op en kreeg een proces-verhaal. Op 20 januari rond 18.00 uur vond er een aanrijding plaats op de Rijksweg ter hoogte van Texaco. Hierbij was 1 gewonde. Op 20 januari werden in Limmen twee milieu-controles gehouden. Hierbij moest 1 procesverbaal opgemaakt wor den wegens het storten van bollen afval. Op 22 januari werd langs de Uitgeester weg een snelheidscontrole gehouden. De controle vond plaats tussen 14.00-15.30 uur. Hierbij werden 6 pro cessen verbaal opgemaakt. De hoogst gemeten snelheid was 76 kilometer per uur. Op 25 januari werd een bestuurder van een snorfiets staande gehouden. De snorfiets reed ongeveer 50 kilometer per uur. De bestuurder krijgt hiervoor proces-verbaal. De snorfiets werd aan een technisch onderzoek onderworpen, hierdit bleek dat de snorfiets teveel ver mogen had en dat hij teveel geluid pro duceerde. Op 26 januari rond 21.50 uur werd een bestuurder uit Alkmaar door een bestuurder uit Soest op de Uitgeester weg te Limmen mishandeld. Ergernis sen uit het verkeer zijn de vermoedelijk oorzaak. Een onderzoek wordt in gesteld. In de afgelopen periode werden 3 fiet sen ontvreemd, waren er 2 loze alarme ringen en 1 loos brandalarm. Gevonden: paar groene leren hand schoenen. Verloren: donkerblauw badlaken, ver moedelijk verloren op de Hogeweg. da mes horloge double met zilver met een zwart leren band merk Claudio Calli. LIMMEN - T.V. Limmen organiseert net als voorgaande jaren, tenniscondi- tietraning. We starten op zaterdag 1 fe bruari om 10.00 uur op het Koekoeks veldje. Er wordt getraind onder deskun dige leiding en het bijwonen is kosteloos. HEILOO - Uitslagen woensdag 15 janu ari: A-lijn: 1. Leep-Rootjes en De Waal-Bakker 57.9; B-lijn: 1. Schaap- Zijlstra 68.3, 2. Nieuweboer-Haak 61.3; C-lijn: 1. Maas-Van der Hulst 57.8, 2. Lambalk-Grütters 57.3; D-lijn: 1. Meyll-Van Seeventer 59.6, 2. De Waard-Mooij 55.4.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 12