OPRUIMING OPRUIMING LAATSTE RONDE Jeugdtheater Heiloo brengt 'Momo en de Tijdspaarders' C. HACHMANG Biljartclub OKK bestaat 50 jaar ft) A.J. VOS °hr>- KOSTUUMS v a 249, KOLBERTS va 149, JACKS va 149, PANTALONS va 79, PULLOVERS va 79, OVERHEMDEN va 45, 57e JAARGANG NO. 5-29 JANUARI 1992 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Door gebrek aan ruimte is het mogelijk dat ingeleverde kopij voor de Uitkijkpost deze week niet geplaatst is. BERGEN~HËJLÖO HOORN Werving vrijwilligers Nederlandse Rode Kruis Concert in Witte Kerk Woongerief onderzoek Ypehove Wie heeft er nog slaapgelegenheid Teenage chillbattle en houseparty bij Buk Buk Beren- en poppenbeurs in motel Akersloot OPENINGSTIJDEN: 08.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur Belastingdienst helpt in Heiloo Georgisch zang- en dans gezelschap treedt op ten bate van het familiehuis M.C.A. Lezing bij Benoe over volksgeneeskunst Politieberichten Geslaagd Het kapelbos Kerstprijsvraag gasbedrijf Modeman Stationsweg 61 Heiloo Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo, tel. 072-330175. Fax 072-335644 Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen: v Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) J Westerweg 371, 1852 PR Heiloo (072)-333775) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. P V/VN DEB van Alkmaar. HEILOO - De afdeling Heiloo van het Nederlandse Rode Kruis heeft de afge lopen tien dagen een actie gevoerd om nieuwe vrijwilligers te werven voor de vele activiteiten, die in de gemeente worden uitgevoerd. Een aantal mensen heeft zich reeds opgegeven, maar het Rode Kruis kan nog veel meer aspirant- vrijwilligers gebruiken. De actie loopt overigens deze week nog voort. Vorige week heeft het Rode Kruis in winkelhof 't Loo gestaan met een stand. Aan zeer veel mensen zijn pamfletten met informatiemateriaal mee gegeven voor nadere bestudering. Het woord is nu aan al die hulpvaardige mensen, die er behoefte aan hebben om de werk zaamheden van de afdeling Heiloo te ondersteunen en te helpen uitbreiden. U kunt zich hiervoor opgeven bij Janneke Gankema (330161), Nel Coolegem (335427) of Jan Brinkhorst (332545). Overigens kunt u ook naar de informa tieve bijeenkomst gaan, die gehouden wordt op vrijdag 7 februari, aanvang 10.00 uur, in het gebouw van het Rode Kruis, Slimpad 16c te Heiloo. INLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES Redactionele kopij en adverten ties voor de Uitkijkpost moeten uiterlijk de maandag voor plaatsing om 17.00 uur in ons bezit zijn. Plaatsing van kopij en adverten ties na deze termijn kan niet worden gegarandeerd. Reservering van advertentie ruimte in de Uitkijkpost kan tot en met de vrijdag voor plaat sing. Inlichtingen: Drukkerij Uitkijkpost B.V. Telefoon 072-330175 Fax 072-335644 HEILOO - Op zaterdag 1 februari om 20.15 uur zal in de Witte Kerk te Heiloo en concert worden gegeven door het ge zelschap Tre Fontane, bestaande uit Jennifer Eriksson (viola da gamba), Jan Jaap Langereis (blokfluiten) en Frank van Wijk (clavecimbel). Medewerking zal worden verleend door Peter Onnes (hobo). De Australische Jennifer Eriksson stu deerde violoncel aan het conservatori um te Sydney en daarna viola da gamba aan het conservatorium te Rotterdam. Nadat zij in 1988 haar diploma had be haald keerde zij terug naar Australië. Zij soleerde daar bij verschillende or kesten en ensembles en is een veel ge vraagd continuo-speelster. Jan Jaap Langereis studeerde blokfluit aan het Sweelinckconservatorium in Amsterdam. Hij studeerde daar in 1986 af bij Walter Hauwe. Hij treedt regel matig op, o.a. met Tre Fontane. Sinds 1990 is hij als docent verbonden aan de muziekschool te Heiloo. Frank van Wijk studeerde aan het Sweelinck conservatorium orgel, clave cimbel en kerkmuziek. In 1988 voltooi de hij zijn studie kerkmuziek, in 1989 behaalde hij het diploma docerend mu sicus orgel en in 1991 voltooide hij zijn studies clavecimbel en uitvoerend musi cus orgel. Hij treedt regelmatig op en is organist van de Rüinekerk te Bergen. Peter Onnes studeerde in 1977 af aan het Sweelinck conservatorium bij Carlo Ravelli. Hij is als free-lance hoboïst werkzaam bij diverse orkesten en en sembles. Hij is docent aan de muziek school te Heiloo. Er worden werken uitgevoerd van L. Andriessen, J.S. Bach, J.Chr.Fr. Bach, Cima, Dolci, Van Eijck, Telemann en Vivaldi. De toegangsprijs bedraagt 10,00 7,50 voor 65+ en CJP). Plaatsreservering is mogelijk. Telefoon 072-332882 of 331721. HEILOO - De Vrouwen Advies Com missie voor de woningbouw (VAC) start deze maand met een woongeriefonder- zoek in het appartementencomplex Ypehove in Heiloo. Aan de hand van een vragenlijst wordt de mening van een aantal bewoners gevraagd over de woonkwaliteit van de woning en de woonomgeving. De verkregen gegevens zijn o.a. van belang voor toekomstige bouwplannen. Het resultaat van dit on derzoek zal de commissie tezijnertijd publiceren. HEILOO - Heiloo, met zijn schitteren de natuur en omgeving, zal ook dit jaar weer veel toeristen aantrekken uit het buitenland. Hierdoor onstaat er een te kort aan slaapgelegenheid. De VVV van Heiloo doet dan ook een beroep op de inwoners van Heiloo. Beschikt u over één of meerdere kamers met wasgele genheid, waarvan onze gasten gebruik zouden kunnen maken, en kunt u voor een goed ontbijt zorgen, aarzel dan niet, en neem contact op met mw. De Moor (072-333719) of mw. Rozing (072- 335588). Zij stellen het bijzonder op py^pm-snel iets van u te mogen horen. HEILOO - De Teenage Dance Club - eens in de twee weken op de vrijdaga vond bij Buk Buk - organiseert op vrij dag 31 januari een chillbattle-wedstrijd. Jongeren tot 16 jaar kunnen hieraan meedoen. Dus heb je elastieke benen en hou je van een uitdaging: meld je dan snel aan en daag je tegenstanders uit voor een dansduel. Laat je meeslepen door de beat en maak je tegenstanders gek. Een gediplomeerde, onpartijdige jury maakt uit wie er gaat dingen naar de hoofdprijs. Het gaat natuurlijk om de eer, maar de prijzen zijn niet mis. Geef even aan op welk nummer je wilt dan sen. Je kunt dan thuis alvast trainen op jouw muziek. Nadere informatie staat op het inschrijfformulier. Rep je naar de Buk (Pastoor van Muijenweg 12) en haal het formulier op en doe aanstaande vrijdag mee. Op zaterdag 1 februari is bij Buk Buk inmiddels alweer de derde houseparty. De muziek die in aanmerking komt om deze avond door de zaal te klinken zal ervoor zorgen dat het weer een eige naardige happening wordt. Uiteraard zullen ook de bijzondere licht- en ande re effecten (zoals stroboscopen en rook machine) hier debet aan zijn. Het spektakel begint om 22.00 uur en duurt voort tot 2.00 uur. Op zondag 2 februari organiseert Buk Buk, zoals elke eerste zondag van de maand, een jamsession, waarbij je zelf met jouw instrument aan het werk kunt gaan. Ook kan je als band komen opda gen. Het café is dan open vanaf 15.30 uur. Bel voor meer informatie over de activiteiten in het jongerencentrum in Heiloo de Buk-infolijn: 072-335242. Poppen en beren te kust en te keur in Motel Akersloot. HEILOO - 'Momo en de tijdspaarders' is een spannende, sprookjesachtige mu sical, die geschikt is voor jong en oud, naar het gelijknamige boek van Michael Ende. De tekst is geschreven door Bon Steenstra, Martin Affourtit tekende voor de regie en Cas Himmelreich com poneerde de muziek. 'Momo en de tijdspaarders' is alweer de vierde pro- duktie van Jeugdtheater Heiloo. Met hun vorige produkties: "Eén, twee, veel", "Uit de tent gelokt", en "Het Kelderm(h)ysterie", oogstten zij veel succes De cast van S.J.T.H. bestaat uit een dertigtal enthousiaste jongeren tussen de 13 en 18 jaar, die onder professionele leiding hun zang-, dans- en acteertalen ten ontwikkelen. Ook dit jaar is er weer maandenlang keihard gerepeteerd om met een zo mogelijk nog betere produk- tie dan voorgaande jaren op de planken te komen. Het resultaat mag er dan ook zeer zeker zijn en om dit alles niet te missen moet je op 8 en 9 februari zijn in theater De Beun te Heiloo. De tijden van de voor stellingen zijn: zaterdag 8 februari om 15.00 en 20.15 uur; zondag 9 februari om 12.00 en 15.00 uur. Kaarten voor alle vier de voorstellingen zijn verkrijgbaar bij: Rookshop Braam in 't Loo, Reisburo Holland Internatio naal, Boekhandel Avis in het Station scentrum en Beokhandel Giesbertz in t Hoekstuk. Voor meer informatie en plaatsreserveringen kun je tussen 18.00 en 20.00 uur bellen naar 072-152346. maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.30 - 12.00 uur 13.00 - 16.45 uur vrijdag zaterdag gesloten Drukkerij Uitkijkpost b.v. Rechte Hondsbosschelaan 22 Heiloo - Telefoon 072-330175 Fax 072-335644 HEILOO - Voor een ieder, die enige moeite heeft met het zelf invullen van het aangifte-formulier en daarbij gehol pen wil worden, organiseert de Rijksbe lastingdienst op maandag 2 en dinsdag 3 maart van 13.00 tot 16.00 een spree kuur in het gebouw van de Stichting Ouderenwerk Heiloo, Westerweg 294, te Heiloo. Om langdurig wachten te voorkomen, dient u vooraf £en afspraak te maken. De belastingdienst is bereikbaar onder nummer 072-271114, (b.g.g. 271115 of 271116). Dit spreekuur is met name be doeld voor mensen, die minder goed in staat zijn naar het hoofdkantoor der be lastingdienst te komen. Overigens kan iedereen el^e dag terecht voor informa tie en adviés op het Hoofdkantoor van de Belastingdienst, Robonsbosweg 1 te Alkmaar, tel. 271111Ook bestaat er de gratis belastingtelefoon: 06 - 0543. EGMOND/ALKMAAR - Stichting Eg- mond Klassiek haalt van 4 tot en met 9 april The Georgian State Dance Com pany naar Nederland alwaar het be roemde gezelschap zal optreden in fraaie theaters van Nederland. Op woensdag 8 april zal het vermaarde ge zelschap een optreden verzorgen in theater De Vest in Alkmaar. The Georgian State Dance Company toont een spectaculair dansprogramma en bestaat uit vijftig dansers en danse ressen die zich in een razend tempo in de meest onvoorstelbare houdingen over het toneel bewegen. De virtuoze dans met echte sabels, waar het vuur letter lijk vanaf spat, wordt afgewisseld met een grandioze dolkendans waarbij vlijmscherpe messen in de vloer worden geworpen. Tevens staat dit gezelschap bekend om hun prachtige zang. De opbrengsten van deze optredens ko men geheel ten goede van het goede doel dat de Stichting Egmond Klassiek nastreeft, het realiseren van het familie huis M.C.A. te Alkmaar. Op de bloe- menshow van Egmonds Bloemenzee die gehouden wordt van donderdag 30 ja nuari tot en met maandag 3 februari start Stichting Egmond Klassiek met de verkoop van de entree kaarten. De toe gangsprijs bedraagt 45,00 en tijdens Egmonds Bloemenzee ontvangt een ie der 5,00 korting. Op zaterdag en zondag zal de kaartver koop voor dit spectaculaire optreden in De Vest door een keur van artiesten van Ben Sierhuis Entertainment B.V. wor den verzorgd. Zo zullen op zaterdag 1 februari de volgende artiesten op de stand van Egmond Klassiek aanwezig zijn: Dick Huis, arcordeonist, Johan Bouquet, finalist van de Sound-Mix show, Broadway Trio bestaande uit Jack Kat, Will Toor en Pieter Oppelaer, Han Wellerdieck, zanger en D' Alpi no's, muzikaal trio. Op zondag 2 febru ari zijn aanwezig: Sjoukje Smit, presentatrice Tros-kwis Winnen of weg wezen en Lous Haasdijk, presentatrice. De voorstellingen van The Georgian State Dance Company hebben niet al leen in Georgië succes, ze zijn over de hele wereld populair. Het afgelopen jaar hebben zij een toernee gemaakt in Maleisië, Thailand, Canada en Italië. Uit de recensies blijkt dat de dansoptre- dens een spektakel van de bovenste plank waren en een enorme geestdrift bij het publiek teweegbrachten. Op inititatief van Stichting Egmond Klassiek is in 1991 de actievoering "een Familiehuis bij het Medisch Centrum Alkmaar" van start gegaan. In zo'n Familiehuis kunnen oudes en/of fami lieleden van onder andere jeugdige kan kerpatiënten tijdelijk met elkaar samenzijn en eventueel overnachten. AKERSLOOT - Op zaterdag 1 februari staat Akersloot in het teken van de be ren en poppen. Dan komen Nederlands beste beren- en poppenmaaksters naar motel Akersloot om hun mooiste exem plaren te tonen. Ook de fabrieksmatige poppen zijn op deze manifestatie te be wonderen, zoals verzamelpoppen van Anetfe Himstedt en beren van Naomi Laight, Hermann en Steiff (Knopf im Verder biedt de beurs een ruim aanbod van materialen voor de doe-het-zelvers. Er is een prachtige stand van Mary en Bart Zwierenga met uitzonderlijke an tieke kantstukken, stoffen en accessoi res. Ook is er een stand van de bekend collectorboekhandel van de Moosdijk uit Someren met honderden boeken op het gebied van beren en poppen. Bovendien zijn op de show de poppen huizen, -miniaturen, -wagentjes, - kleertjes, - pruikjes, -schoentjes en pa troontjes. De bekende poppendokter Hilde Strijk uit Assen is er de gehele dag voor reparatie van beren en poppen. Agnes Melger, de organisatrice van de beurs, is er mét een stand vol oude- en antieke beren en -poppen. Van overheidswege is het niet meer toe gestaan om op zondag een beurs te or ganiseren, daarom is de show nu op zaterdag 1 februari van 10.30 tot 16.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 4,50. Houders van de 65-plus kaart betalen 2,50, evenals de kinderen van zeven tien en achttien jaar. Kinderen tot en met zestien jaar mogen gratis naar binnen. DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19 072-335085 C.V KETEL NODIG H.R. V.R. - RIOLERING - HOGEDRUKREINIGING Drie biljarts staan opgesteld in La Strada. Het jubilerende (JKK speelt daar al een kwart eeuw. HEILOO - Bij Benoe, het Heilooër in stituut voor kunst, cultuur en reizen, wordt op donderdag 6 februari een le zing gehouden over volksgeneeskunst. Spreker is Henk Goossens, een bekend natuurgenezer en voetreflexoloog, die ook regelmatig lezingen en cursussen verzorgt. Zijn komst naar Heiloo is uniek en sluit uitstekend aan bij de toe nemende belangstelling voor volksge neeskunst. Tijdens de lezing, die van 19.30 tot 21.30 uur duurt, geeft Goos sens informatie over de geschiedenis, de achtergronden en de betekenis van de volksgeneeskunst voor deze tijd. Voor inlichtingen of opgave: 02205-3616 ^.....072.335181^^.^^ HEILOO - Biljartclub OKK is alweer zo'n 25 jaar een vaste gast in café La Strada aan de Kennemerstraatweg. Op 23 februari is het precies een halve eeuw geleden dat deze club werd opgericht in een andere Heilooër uitspanning: café Admiraal, nu bekend als café De Wit. Midden in de oorlogsjaren naam de heer J. Stadegaard het initiatief voor de oprichting, hetgeen op de verjaardag van de club wordt herdacht in Klein Varnebroek. Werd er gestart met elf leden, thans zijn het er al geruime tijd zo'n 25. De in hoofdzaak uit Heiloo afkomstige biljar ters spelen voornamelijk onderling. Gemiddeld eens per jaar is er een ont moeting met een andere vereniging. In vroeger jaren gebeurde dit wel vaker, maar nu is men tevreden met de weke lijkse speelavond op de dinsdag in La Strada, waar drie biljarttafels staan op gesteld. Naast de sport heeft OKK ook naam ge maakt met de andere clubactiviteiten, zoals de kerstavond en de grote feesta vond. Het motto van de club, 'Eerst het spel, dan de gezelligheid', wordt tijdens deze avonden voor een keer omge draaid. Dat geldt niet voor de onderlin ge competitie, waar de spanning soms te snijden is. Ook dit seizoen is het weer raak. Halverwege de competitie zijn er nog tien spelers, die een kans op de clubtitel hebben. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan organiseert OKK een groot toernooi voor teams van elk vier spelers. Vanaf maandag 3 februari worden zes voor rondes gespeeld (op 3, 4, 5, 6, 11 en 12 februari), waarna op 13 februari de hal ve finales op het programma staan. Op zaterdag 15 februari is tenslotte de fina le, die om 13.30 uur begint. In totaal ne men teams van twaalf verenigingen uit Heiloo en omstreken deel, onder andere GSZ, Tikkie Terug, KOT, La Strada (BS èn BC) en SBL. Aan het eind van de slotmiddag, om streeks 19.00 uur, wordt ook de trek king verricht van de grote loterij in het kader van het jubileum. Door de hulp van zo'n 30 Heilooër bedrijven is een prachtig pakket prijzen beschikbaar voor de kopers van de in totaal 4000 lo ten. Voor de liefhebbers is nog een aan tal loten beschikbaar (tijdens de speelavonden van het toernooi). Tijdens alle toernooidagen is publiek van harte welkom in La Strada. De toegang is gratis. HEILOO - Op de parkeerplaats aan het Malevoort, tussen bibliotheek en Frei- netschool werd een auto open gebroken en een radio-cassetterecorder gestolen. Langs de Kennemerstraatweg werden de ruiten van een auto vernield. Ook een ruit van de Maria-Lidwinaschool aan de Pastoor van Muijenweg werd vernield. Tijdens een snelheidscontrole op de Kerkelaan en De Dors werden in totaal 20 automobilisten bekeurd. De hoogst gemeten snelheid was 82 km per uur, terwijl daar maximaal 50 km per uur is toegestaan. Een poging tot inbraak bij een auto, waarbij een portierslot werd vernield, vond plaats op het Kleijn Barlaken. In dezelfde straat, op dezelfde dag vond er een aanrijding plaats tussen twee auj to's. Eén van de auto's reed uit stilstand weg en liet de andere, van rechts kol mende auto niet voorgaan. Materiële schade was het gevolg. Bij het achteruit rijden op de Willibror- dusweg veroorzaakte een automobilist schade aan een andere auto, toen hij iets te ver door reed. Er werd ingebroken bij Corn Candies op De Oude Werf. In de avonduren op 23 januari vonden twee inbraken en nog eens twee pogin gen daartoe plaats in woningen op de Oosterzijweg, Het Zandstuk en deJCen- nemerstraatweg. Bij de inbraak op de Oosterzijweg werd veel stereo-appara- tuur buit gemaakt. Een oplettende buurtbewoner zag op Het Zandstuk een dader lopen met apparatuur en zette een achtervolging in. De dader liet de spul len vallen en vluchtte weg. De spullen bleken afkomstig uit een woning aan Het Zandstuk. De dader is ontkomen. Uit een op het Stationsplein geparkeer de auto werd een koffer met gereed schap gestolen. Op de Westerweg, ter hoogte van de Kuillaan, vond op 23 januari omstreeks 8.15 uur een aanrijding plaats tussen een fietser en een onbekend gebleven bromfietsbestuurder. De in zuidelijke richting rijdende bromfietser passeerde drie naast elkaar rijdende fietsers. Hij reed» vervolgens de fietster, die hem in noordelijke richting tegemoet kwam, aan. Deze liep schade op aan haar fiets. Wie is getuige geweest van dit ongeval? Men kan bellen naar de politie: 333144. Bij Karwei werd een winkeldief, af komstig uit Heiloo,- in de kraag gevat en op een proces-verbaal getrakteerd. In Termijen werd een poging tot in braak gedaan. De dader werd vermoe delijk gestoord en is niet in de woning geweest. Op Rijksweg A9 vond een aanrijding plaats tussen twee auto's op de oostelij ke rijbaan. De veroorzaker reed door. De benadeelde botste tegen de vangrail, waarbij de auto schade opliep. Op de Zeeweg, ter hoogte van de Hoe- vervaart, werd uit een geparkeerde auto een sporttas ontvreemd. Ook op de Zeeweg vond een kop-staart aanrijding plaats met alleen materiële schade. In de nacht van 25 op 26 januari werd een vijftal auto's op de Schuine Honds bosschelaan bekrast. Op de kruising Oude Kennemerstraat- weg-Laan van Frans botsten een fietser en een personenauto tegen elkaar. De fietser liep een bloeduitstorting op zijn been op. De autobestuurder verleende de rechtdoorgaande fietser geen voorrang. Vorige week werden acht fietsen als ver mist opgegeven. Vijf fietsen werden te rug gevonden, waarvan er één terug gegeven werd aan de eigenaar. Makelaar Taxateur o.g. £ypotheVkeRnKOOP IM Postbus 95.1850 AB Heiloo.Te! 072-331895 ASSURANTIËN Kantoor Zeeweg 20.1852 CR Heiloo TAXATIES FH Vele spectaculaire dansen mag men verwachten HEILOO - Er wordt weer hard gewerkt in het kapelbos. Bomen worden ges noeid, afgewaaide en dode takken wor den verwijderd. Dit betekent dat er op dit moment openhaard-hout te koop is voor een gunstige prijs. Op het terrein van ruim 45.000 vierkan te meter zijn ook weer heel wat jonge bomen aangeplant. Dat moet doorgaan, maar dat kost ook geld. Wie weet zijn er mensen, die de aanplant van een boom voor hun rekening willen nemen. Het terrein is toegankelijk voor iedereen, zodat men ook een kijkje kan nemen, waar het geld aan besteed wordt. Naast de hulp van particulieren zijn er ook bedrijven, die hun steun geven. De firma P. Baltus uit Limmen en G.P. Groot uit Heiloo verdienen een woord van dank voor het belangeloos beschik baar stellen van een kraan of andere grote machines. De onderhoudsploeg van het kapelbos is ook nog steeds op zoek naar een ver dere uitbreiding van de menskracht. Zijn er wellicht Vutters, die willen mee helpen bij de werkzaamheden? Het gaat om één middag per week, waarvoor men voor zichzelf en voor zijn mede mens actief is. Immers, een mooi bos is een oase van rust voor een ieder. Er zijn diverse werkzaamheden. Voor meer informatie en/of opgave kan men terecht bij de contactpersoon, J. Swart, Kapellaan 3a, tel. 02205-1477. HEILOO - Aan de Universiteit van Utrecht is onze oudplaatsgenote Ineke Hooijschuur geslaagd voor haar docto raal examen sociale wetenschappen. ALKMAAR - De prijswinnaars van de kerstprijsvraag van het Gasbedrijf Kop Noord-Holland zijn bekend. Van de bijna 100 inzenders gaven slechts vijf mensen de goede antwoorden. Onder de winnaars twee Heilooënaars. De hoofd prijs, een waardebon van 250,00, werd gewonnen door J. Sinnige, Groot Barlaken 25 te Heiloo. Een troostprijs, een waardebon van 100,00, was er voor T.H.J. Min, Westerweg 283 te Heiloo. De prijzen worden door het Gasbedrijf toegestuurd-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1