Informatierubriek van de gemeente Heiloo 3 ILOO ALARM ALS ELKE SECONDE TELT Makelaar Taxateur o.g. NVM Raadhuisplein 1 Postbus 1 1850 AA Heiloo Openingstijden 8.00 tot 12.30 uur Gemeentelijke informatie avond over uitbreiding complex seniorenwoningen Kerkakkers Oproep kandidaten adviescommissie Welzijn Nieuws voor eigenaren en verzorgers van honden Commissievergaderingen Commissie Openbare Werken, Beplantingen en Sociale Zaken Commissie Milieu, Verkeer en vervoer, Educatie, Sport en recreatie Nieuwe bouwplannen Openbare verlichting: houd zicht op licht! Goedkeuring bestemmingsplan Zuid-Oost II GFT Nieuws Verleende collectevergunningen Postbus95,1850 AB Heiloo. 1 Kantoor: Zeeweg 20, Heiloo.Tel.072-331895 AAN- EN VERKOOP HYPOTHEKEN ASSURANTIËN /TAXATIES PATRIJSAKKERS 31 HEILOO HYPOTHEEK NODIG? ril* A.J. VOS 072-331895 BAETENBURG 113 HEILOO KENN.STRAATWEG 265 HEILOO VRAAGPRIJS: f 127.500,- k.k. BREEDELAAN 65 HEILOO VRAAGPRIJS: f 269.000,- k.k. HUIS KOPEN? ri|* A.J. VOS 072-331895 VRAAGPRIJS: f 245.000,- k.k. TAXATIES? rill A.J.VOS 072-331895 VREDEN00RD 28 HEILOO VRAAGPRIJS: f 449.000,- k.k. HUIS VERKOPEN? ril* A.J. VOS 072-331895 BURG.NIEUWENHUYSENSTR. 18 LIMMEN VRAAGPRIJS: f 475.000,- k.k. ASSURANTIËN? ril* A.J. VOS 072-331895 PAGINA 4 UITKIJKPOST 29 JANUARI 1992 MoJiCA y /vt Aïwr»r»f:.t<J5f!andM W;.-:r^ï. - -1 ►'fa.' ~-.,:ari:.irl;+ 3822 *E AA:6nSFCClU Zoals u wellicht al weet, is er in onze gemeente een grote behoefte aan geschikte woonruimte voor ouderen. Een van de uitgangspunten van het gemeentelijke Volkshuisvestingsplan is dan ook het creëren van woonruimte voor deze categorie Heilooër woningzoekenden. Op dit moment zijn er mogelijkheden om het complex seniorenwoningen aan de Kerkakkers uit te breiden met 24 woningente bouwen in drie bouwlagen. Inmiddels heeft de gemeente Heiloo de direct- omwonenden van dit complex uitgenodigd voor een informatie-bijeenkomst over de bouw en herinrichtingsplannen. Samen met de brief ontvingen zij een plattegrond van de plannen. Een afdruk van deze plattegrond vindt u ook bij deze publicatie. De gemeente wil de informatie-avond benutten om de omwonenden te informeren en de voorstellen met hen te bespreken. Wellicht kunnen hierdoor eventuele bezwaarprocedures voorkomen worden. Tijdens de bijeenkomst is wethouder Willemse-Van der Ploeg aanwezig om de achtergrond van de plannen toe te lichten. Tevens zijn de heren Bijnsdorp en Bas aanwezig om belangstellenden te informeren over de concrete bouw- en herinrichtingsplannen en over de te volgen procedure. De informatie-bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 4 februari a.s. om 20.00 uur in gebouw 't Trefpu ntHoog en Laag 7a te Heiloo. Naast de direct-omwonenden zijn ook andere belangstellenden welkom bij deze bijeenkomst. Het gemeentebestuur van Heiloo roept kandidaten op die zich beschikbaar willen stellen als lid van de Adviescommissie Welzijn voor het deelterrein Amateuristische Kunstbe oefening en Kunstzinnige Vorming (AKKV). De Adviescommissie Welzijn adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over het sociaal cultureel werk in de gemeente. De Amateuristische Kunstbeoefe ning en Kunstzinnige Vorming richt zich op de bevordering en instandhouding van een gevarieerd en samenhangend aanbod van aktiviteiten van de AKKV. Behalve de AKKV behoren tot het werkterrein van de Adviescommissie o.a. het ouderenwerk, jeugd- en jongerenwerk, biblio theek, emancipatie. De instellingen werkzaam op het terrein van de AKKV zijn eveneens gevraagd kandidaten aan te wijzen. Burgemeester en wethouders benoemen uit de gegadigden een kandidaat. De benoeming geschiedt voor de periode van vier jaar. Deze periode kan eenmalig direct met vier jaar worden verlengd. Kandidaten dienen woonachtig te zijn in Heiloo en een brede maatschappelijke belangstelling te hebben. De adviescommissie Welzijn vergadert gemiddeld een keer per maand. Kandidaten worden verzocht voor 1 maart 1992 een brief te sturen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Heiloo, Postbus 11850 AA te Heiloo. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het bureau Welzijn van de gemeente, telefoonnummer: 31 31 65. Eigenaren en verzorgers van honden die inmiddels aangifte hebben gedaan van hun hond, konden bij aanmelding kiezen uit een kunststof poepgrijper of uit een aantal papieren zakjes als opruimmiddel. Contacten tussen de gemeente Heiloo en enkele Heilooër winkelbedrijven hebben efin geresulteerd dat deze zakjes voortaan te koop zijn bij de volgende winkels: Grosmarkt Dierenzaak Ranzijn Albert Heijn Eigenaren en verzorgers die nog geen aangifte hebben gedaan van hun hond kunnen dit nog tot 31 januari a.s. doen bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt hier terecht op werkdagen tussen 8.00 en 12.30 uur. De eerstvolgende vergadering van deze commissie vindt plaats op maandag 3 februari om 20.00 uur in het gemeentehuis van Heiloo. Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen: Mededelingen en ingekomen stukken: a) stand van zaken werken in uitvoering b) brief N.S. inzake planning Infrastructuurprojecten c brief provincie Noord-Holland inzake planning N.S. - Infrastructuurprojecten d Planningen opstellen gemeentebegroting 1993 c.a. en gemeenterekening 1991 c.a. e Kostenoverzicht Vennewatersweg f Reconstructie Holleweg g Invulling twee extra plaatsen banenpool Sociale Zaken: evaluatie Minimabeleid Openbare Werken: Kredieten t.b.v. fiets- en voetpaden Kennemerstraatweg en vervanging riolering Bergeonstraat, De Blomhof en industrieterrein Oosterzij. Als u vragen heeft over de vergadering of de agenda van deze commissie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, de heer G.J. Zweers, tel. 072 - 31 32 04. De eerstvolgende vergadering van deze commissie vindt plaats op woensdag 5 fe bruari om 20.00 uur in het gemeentehuis van Heiloo. Op de agenda staan o.a. de volgende agendapunten: Vervoerregio Noord-Holland Noord Een vervoerregio is een regionaal bestuur lijke samenwerking tussen het Rijk, de Provincie en gemeenten, openbaar vervoerbedrijven en bedrijfsleven. Het doel van een vervoerregio is te komen tot een samenhangen in de voorbereiding, planning en uitvoerende taken op het gebied van vervoer en verkeer. Offerte Samenwerkende Partners in Milieuzorg inzake de opstelling van een aanvraag N.M.P.-gelden. Als u vragen heeft over de vergadering of de agenda van deze commissie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, de heer K. van 't Veer, tel. 072 - 31 31 25. Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij voor de hieronder vermelde bouwplannen voornemens zijn bouwvergunning te verlenen: Limmerlaen (Ypestein, deelplan B), Teerenstra B.V. - bouw van 4 vrije sectorwoningen. Bosrank 35, P. Borst - uitbreiden woning. Kennemerstraatweg 514, R. Spierings - bouw garage/berging. De Moestuin 7, D. Petram - verbouw keuken/bijkeuken. Het Zandstuk9,11 en 17, Bouwbedrijf Sengers - uitbreiding van de voorportalen. De ontwerp-besluiten liggen met de bouwplannen en de daarbij behorende stukken vanaf 30 januari 1992 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, op werkdagen tussen 8.00 en 12.30 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak). Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder tegen het voornemen om voor bovenvermelde bouwplannen vrijstelling te verlenen schriftelijk gemotiveerd bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Heiloo, Postbus 11850 AA Heiloo. Als u een storing heeft in de openbare verlichting dan kunt u de storing op werkdagen melden via telefoonnummer 072 - 31 32 06. Wilt u bij melding de straatnaam en het nummer van de lichtmast doorgeven? Defecte lichtmasten worden na melding binnen 14 dagen gerepareerd. De burgemeester van Heiloo maakt ingevolge het bepaalde in artikel 28, zesde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat met ingang van 30 januari 1992 gedurende één maand ter gemeentesecretarie (afdeling Algemene Zaken) voor een ieder ter inzage ligt het bestemmingsplan Zuid-Oost II, vastgesteld bij raadsbesluit van 2 mei 1991 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 10 december 1991, nummer 91-712479. Het bestemmingsplan omvat het gebied gelegen ten zuiden van het bestemmingsplan Zuid-Oost I en wordt ongeveer begrensd door de Oosterzijweg aan de westzijde, de Warmoezierslaan aan de zuidzijde en de rijksweg A9 aan de oostzijde. Door deze goedkeuring is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden, behoudens het onderdeel van het plangebied (met blauwe lijn op de plankaart aangegeven) waartegen bezwaren zijn ingediend en waartegen nog beroep op de Kroon mogelijk is. Zij die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde Staten hebben gewend en zij die zich tijdig met bezwaren tegen wijzigingen, welke bij de vast stelling van het plan in het ontwerp zijn aangebracht, tot Gedeputeerde Staten hebben gewend, alsmede de inspecteur van de ruimtelijke ordening, kunnen tegen de goedkeuring van het planonderdeel dat niet onherroepelijk is geworden beroep indienen bij de Kroon binnen vorengenoemde termijn van één maand. Het beroepsschrift moet worden gericht aan H.M. de Koningin en dient te worden ingediend bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Heiloo, 20 januari 1992 In de informatierubriek van vorige week stond dat de nieuwe kalender 1992 met informatie over het ophalen van huishoudelijk afval en gft eind december huis-aan-huis verspreid is in Heiloo. Bij dit bericht vergaten wij te vermelden dat de huis-aan-huis verspreiding alleen heeft plaatsgevonden in die wijken waar het huishoudelijk afval al gescheiden wordt ingezameld. De wijken waar dit nog niet gebeurt, ontvangen binnenkort nadere informatie over de invoering van het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval. In de loop van de maand maart worden in deze wijken de grijze en groene rolemmers -met bijbehorende informatie en kalender- uitgezet. Door burgemeester en wethouders is aan de volgende instellingen vergunning verleend voor het houden van een collecte in de hierna vermelde perioden: 27 januari tot en met 1 februari 1992: Stichting Hulp Iran 16 tot en met 29 februari 1992 Leger des Heils De collectanten horen een legitimatiebewijs bij zich te hebben, waaruit blijkt dat zij bevoegd zijn te collecteren. A.J.VOS MAKELAAR MAKELAAR llilliilll Goed onderhouden middenwoning met grote schuur met voor- en besloten achtertuin op 150 m2 eigen grond. Ind.: hal met toilet, ruime doorzonkamer (8m) en keu ken. Verd.: 4 slaapkamers, badkamer met douche, overloop met vaste trap naar zolderverdieping met cv- ruimte en 5e slaapkamer. V.v. cv-gas (1988) en dub bele beglazing. VRAAGPRIJS: f 157.500,- k.k. ™^§r Makelaar Taxateur o.g.-Heiloo. In rustige woonwijk gelegen begane grond apparte ment met berging en aparte schuur. Besloten tuin op zuiden. Ind.: entree, ruime hal met toilet, 2 ruime bergkasten (v.v. wasm.aansl.) slaapkamer met badkamer, dou che, keuken(wit) en woonkamer. Alg.: zeer geschikt voor 1 of 2 personen, f 110,- per jaar. Wij adviseren u tevens graag over onze andere interessante aanbiedingen! Zie ook onze kantooretalage alsmede onze vitrine van het VVV- gebouw te Heiioo Helft van dubbel herenhuis met royale tuin, berging en garage op 241 m2 eigen grond. Ind.: ruime entree met toilet, royale Z-kamer met open haard en eiken parketvloer en keuken. Verd.: werk/studeerkamer, 3 slaapkamers, badkamer m. lig bad, 2e toilet, overloop en vaste trap naar zolderver dieping met voorzolder en grote 5e slaapkamer met dakkapel. Alg.: vrij gelegen en voorzien van nieuwe cv (HR). "Wr Makelaar Taxateur o.g. - Heiloo. Goed onderhouden nog in oorspronkelijke staat ver kerende helft van dubbel woonhuis met garage, voor- en besloten achtertuin op Westen op 315 m2 eigen grond. Ind.: ruim entree, trapopgang, trapkast, toilet, kamer en suite met erker (4.90x3.60 en 5.00x3.60) en keuken. Verd.: 3 slaapkamers, badkamers met dou che, 2e toilet. Geheel bevloerde zolderverdieping met mogelijkh. voor meerdere kamers. Makelaar Taxateur o.g. - Heiloo. Geschakelde villa met garage en mooie besloten tuin op het zuiden met zonneterras en tuinhuis. Ind.: ruime entree met toilet, ruime living met open haard, grote schuifpui, luxe open keuken met inb.app., aparte bijkeuken voor wasmachine etc., te vens slaapkamer met badkamer op beg. grond. Verd.: 3 slaapkamers, badkamer .met ligbad en 2e toilet. 2e Verdieping in gebruik als berging. Alg.: perfekt afge werkt in lichte kleuren nieuwe cv (1989). ™^§P Makelaar Taxateur o.g. - Heiloo. Vrijstaand woonhuis met garage en royale mooi aan gelegde tuin met veel privacy op 561 m2 eigen grond. Bouwjaar 1988. Ind.: ruime entree met open trap, roy ale L-vormige living met schuifpui naar terras, eetkeu- ken met inb.app., bijkeuken, slaapkamer met badkamer. Verd.: 3 royale slaapkamers en badkamer. Overloop m. trap naar zolderberging. Alg.: Gunstige ligging nabij centrum. Alles hardhout en dubb.glas. ™^§r Makelaar Taxateur o.g. - Heiloo.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 4