BALANS OPRUIMING 1 oof- 200,- 300,- KORTING LAATSTE KANS NU: HALVE PRIJS Diverse A.T.B. en Racefietsen restanten ontbijtlakens POKON VEILINGKOOPJES Ingezonden T oneelvoorstelling KPJ Alkmaar Info-uur D'66 Heiloo Gastgezinnen gevraagd voor Berlijnse kinderen Stedelijk Museum op zoek naar 'vrienden' Open dag De Sluys Voorlichtingsavond Jac.P. Thijsse College Voorlichtingsavond Bonhoeffercollege f Dan kiest u nu bij ons f een stralende palm of een prachtig bloeiende orchidee. H (Allebei mag natuurlijk ook.) Thuisgekomen mixt u een tropisch drankje. Vervol- IÉT eens zet u een Caraibisch llfeekje op en neemt u plaats naast uw palm en/of orchidee. 4Êj Merkt u niet eens dat het winter is..1 f Cymbidium - Kentiapalm Pokor» orchideeënvoedsel Inruil fiets of bromfiets mogelijk Potterie Stationsweg 2, yf/Zj 1851 LK Heiloo, Tel. 072-335596. Toer - Sport - Race - A.T.B. en Trekking Fietsen. HET GROENE WARENHUIS PAGINA 6 UITKIJKPOST 29 JANUARI 1992 Ijsbaan HEILOO - Het is kenmerkend voor de heersende mentaliteit dat zonder slag of stoot het weiland tegenover de Heilooer ijsbaan tot parkeerterrein wordt gede gradeerd. Hoe halen Natuurmonumen ten en gemeente Heiloo het in hun hoofd of hebben ze daarvoor een clown ingehuurd. Ook de heren beheerders kan ik in deze niet volgen. Wat is voor u het voordeel van deze overeenkomst. Een kapotgereden weiland waar heel wat aan gedokterd moet worden. Naast een vernield weiland is ook een vervuild weiland aan de orde. Benzine en olieresten zullen uit auto's en brom mers lekken. Om dan maar niet te den ken aan het piorsen van deze stoffen tijdens het bijvullen van de tanks en de kleine reparaties die plaatsvinden. Van deze activiteiten zal zeker ook het grondwater de dupe worden met een ne veneffect naar de Zandersloot. Het water van de Zandersloot is door Uit- waterende Sluizen in Edam gekwalifi ceerd als 'bijna drinkwater'. Met de nu genomen beslissing is het de vraag of dat zo zal blijven. Het is en was een bijzonder ludiek idee om in een natuurgebied een ijsbaantje aan te leggen. Anno heden blijkt dit niet meer te kunnen. Te veel natuurgebied wordt door te veel mensen misbruikt. Met dit soort beslissingen treedt een sluipend proces in werking: natuurge bieden moeten plaats maken voor re creatief groen. Wat is er op tegen dat de straten in de omgeving van de Heilooer ijsbaan over vol staan met geparkeerde auto's. Daar zijn die straten toch voor. Moet ten ge rieve van klagende bewoners opnieuw een deel kwetsbaar natuurgebied wor den opgeofferd. Naar mijn idee zal men moeten kiezen: of de recreatieve bestemmingen in het natuurgebied op heffen, of de motorvoertuigen conse quent uit het natuurgebied weren. Bij het installeren van deze parkeerplaats kan wellicht nog enige oeverbeschadi ging worden voorkomen door ruim drie meter vanuit de slootkant prikkeldraad te spannen langs de gehele oeverzijde. Else Marijke Meurs, Heiloo ALKMAAR - Zaterdag 1 februari treedt de toneelgroep KPJ weer voor het voetlicht in de grote zaal van de Alk- maarse Vest. Dit keer is gekozen voor de klucht van John Dole 'De kat op het spek'. Volgens Van Dale betekent dit zoveel als iemand in de verleiding bren gen. Met Dole en Van Dale hoopt de to neelgroep er dus weer iets gezelligs van te maken. Het is tevens de laatste voorstelling van KPJ, een bericht wat in eerste instantie wellicht moeilijk te begrijpen is. Hoe kan zo'n succesvolle groep nu stoppen? Toch is het besluit goed doorgesproken en was de slotsom duidelijk: de toneel groep zal dit jaar voor de de laatste keer op de planken staan. Het bestuur heeft hier begrip voor, maar zal niet bij de pakken neerzitten. Momenteel beraadt men zich wat er volgend jaar moet ge beuren. Wellicht kunnen hier op 1 fe bruari in De Vest al mededelingen worden gedaan. Deze keer zal het weer een fantastische avond worden met na afloop natuurlijk aansluitend een feest in de bovenzaal. De voorstelling zelf begint om 20.15 uur. Kaarten kunnen telefonisch gere serveerd worden bij Joop Koppes (02205-1717), Theo Schouten (072- 401331) of Wout Baltus (02204-310). HEILOO - De gemeenteraadsfractie van D'66 Heiloo houdt dinsdagavond 4 februari om 19.30 uur een openbare in formatieavond in het oude gedeelte van het gemeentehuis (op de eerste verdie ping). Belangengroeperingen, vereni gingen en inwoners van Heiloo met vragen op gemeentelijk of politieke ter rein, zijn van harte welkom. Voor nadere inlichtingen over de ge meenteraadsfractie van D'66 Heiloo kunt u contact opnemen met Hans Vlug, Westerweg 43, 1851 AB Heiloo, telefonisch bereikbaar onder nummer 072-155499. HEILOO - Voor het eenendertigste jaar doet Pax Christi Kinderhulp een beroep op de gastvrijheid van de Nederlandse gezinnen om deze zomer een Berlijns kind in hun gezin op te nemen. Pax Christi Kinderhulp heeft met 20 tehui zen afspraken gemaakt over de zomer vakantie van 1992. Het principe van herhaalde uitnodigingen in hetzelfde ge zin is belangrijk voor het kind en voor het gastgezin. Ook de kindertehuizen ervaren deze vorm als waardevol. Dit jaar zijn er ook contacten gelegd met kindertehuizen en probleemgezinnen uit het voormalige Oost-Berlijn. Omdat er elk gastgezinnen om verschil lende redenen moeten bedanken wordt er elk jaar geprobeerd nieuwe gezinnen te werven. We zoeken gezinnen die een Berlijns kind vier weken in huis willen opnemen. Het gaat om jongens en meis jes in de leeftijd van 7 tot 12 jaar. De kinderen komen dit jaar op 29 juni naar Nederland en gaan 1 augustus weer te rug. Gezinnen die menen te kunnen bie den wat zo'n kind zo nodig heeft en bereid zijn om zonder vergoeding een kind gastvrij op te nemen, kunnen zich bij ons aanmelden. Voor nadere inlich tingen en aanmelding kunt u terecht bij de actieleidster, mevrouw T. Tuk (tel. 072-624733), of bij de familie Koops (tel. 02260-17658). ALKMAAR - Het Stedelijk Museum van Alkmaar staat de laatste tijd nogal in de belangstelling. Interessante ten toonstellingen, met name die van de im posante schuttersstukken, trokken vorig jaar een groot aantal bezoekers en veel publiciteit. Ook de ontdekking van de identiteit van de maker van het schil derij met daarop het interieur van de Alkmaarse Grote Kerk - Pieter Jansz Saenredam - zorgde voor de nodige toe loop. Dit laatste werd ontdekt tijdens de restauratie, welke door het Schuttersgil de van de Vereniging Vrienden van het Alkmaars Museum werd betaald. Een museum als dat in Alkmaar kan tegen woordig nauwelijks bestaan zonder de steun van een grote groep particulieren. Hun financiële steun maakt het moge: lijk om nog aankopen van voor het mu seum belangrijke stukken te doen. Het bestuur van de genoemde vereni ging is onlangs een ledenwerfactie be gonnen om de steun aan het museum verder te vergroten. De contributie be draagt 20,00 per jaar, waarvoor men enkele voordelige tegenprestaties mag verwachten. Belangstellenden kunnen terecht bij de balie in het museum in de Doelenstraat te Alkmaar, waar een fol der van de vereniging gereed ligt. ALKMAAR - Scholengemeenschap De Sluys aan de Havinghastraat 3 te Alk maar houdt op woensdag 12 februari haar jaarlijks open dag. 's Middags van 14.00 tot 16.00 uur en 's avonds van 19.00 tot 21.00 uur bruist de school van de aktiviteiten. Ouders, leerlingen en belangstellenden kunnen door een aan tal opdrachten uit te voeren, ervaren hoe leerlingen in het beroepsonderwijs werken. De scholengemeenschap bestaat uit het lager huishoud- en nij verheidsonderwijs en het lager technisch onderwijs. We spreken echter niet alleen van tech niek in het technisch onderwijs, maar we spreken ook van techniek in het huishoud- en nijverheidsonderwijs. Dan vinden we in de afdeling administratie voldoende technische voorzieningen om een goede opleiding in die richting te krijgen en de afdeling Mode en Kleding presenteert zichzelf in de vorm van een korte modeshow 's middags rond 15.45 uur en 's avonds rond 20.45 uur. Behalve deze uiterlijke verschijnings vorm van het V.B.O. (Voorbereidend Beroepsonderwijs) is ook inhoudelijk het een en ander veranderd. De Brug klas duurt twee jaar, zodat de leerling die tijd goed kan gebruiken om tot een verantwoorde keuze te komen. Naast het b-niveau, zijn het c- en d-niveau ge komen. De leerling die examen aflegt op c/d niveau, doet dus hetzelfde niveau als een M.A.V.O.-leerling. Juist de afwisseling tussen theoretische- en praktische vakken draagt ertoe bij dat veel leerlingen uitstekende resulta ten halen en na het behalen van het di ploma doorleren in het middelbaar beroepsonderwijs. Voor degenen die niet door willen leren, bestaat er een goede kans op werk of op werk en tege lijkertijd leren. De laatste jaren is de vraag naar leerlingen veel groter dan ons aanbod. Kom kennis maken met of kom de kennis vernieuwen over het voorbereidend beroepsonderwijs op de open dag op woensdag 12 februari. CASTRICUM - Het Jac. P. Thijsse College leidt zoals vele andere scholen op voor de examens MAVO, HAVO en VWO. Daarom is de volgende vraag ge rechtvaardigd: "Waarin onderscheidt het Jac. P. Thijsse College zich van an dere mavo/havo/vwo-scholen?" De brugklasleerlingen krijgen les in hetero gene groepen, hetgeen wil zeggen dat zij niet op niveau worden ingedeeld, maar dat er rekening wordt gehouden met woonplaats, persoonlijke wensen, afle verende basisscholen, e.d. Echter snel zijn niveauverschillen in intelligentie, prestatie, werkinzet aan te geven. De school reageert dan met haar unieke kleurengroependifferentatiesysteem. Doel van dit systeem is, dat de leerlin gen zoveel mogelijk benaderd worden op hun eigen niveau. Dit schooljaar hebben de brugklasleer lingen het grootste deel van de school week doorgebracht in een eigen schoolgebouw. Slechts één dag per week zijn zij in het hoofdgebouw. Dit bete kent dat de nieuwe brugklasleerlingen in een rustig overgangsjaar kunnen wen nen aan de "grote school". Zij krijgen in hun eigen gebouw optimale aandacht en begeleiding door een eigen mentor en afdelingsconrector. De ouders van brugklasleerlingen hebben hier n.a.v. een enquete zeer positief op gereageerd. Deze nieuwe leerlingverdeling is derma te goed bevallen, dat zij in het nieuwe cursusjaar gehandhaafd blijft. Lesuitval komt op het Jac. P. Thijsse College weinig voor. Brugklasleerlingen hebben geen tussenuren en eventuele le suitval door ziekte van een docent wordt altijd vervangen. Dit gebeurt overigens ook in de 2e en 3e klassen. Na de brugklas worden de leerlingen op het Jac. P. Thijsse College bevorderd naar homogene klassen, te weten: 2-MAVO, 2-HAVO of 2-VWO. Er bestaan na de brugklas geen gecombineerde afdelings klassen meer. De 2e en 3e klassen heb ben ook nog allemaal een eigen mentor, jaarcoördinator en afdelingsconrector, zodat ook in deze klassen de begeleiding optimaal blijft. In de 4e klassen en ho ger worden keuzes gemaakt in vakken pakketten. Het Jac. P. Thijsse College kent een ei gen boekenfonds. Dit heeft als voordeel dat alle leerlingen op tijd hetzelfde boe kenpakket hebben. Voor de ouders en de schoolorganisatie is dit makkelijker en voordeliger. In de bijdrage voor het boekenfonds zijn ook bedragen begre pen voor extra materialen, zodat ouders niet nog eens in de loop van het school jaar met financiële eisen geconfronteerd worden. Vanzelfsprekend zijn kwalita tief goed lesgeven en het leveren van goede leerprestaties van groot belang, maar daarnaast is er ook oog voor an dere activiteiten, zoals brugklasintro ductiedagen, vrijdagmiddagactiviteiten, kampeerdagen in Meerssen, culturele en sportieve lesdagen, enzovoorts. Ga dus kijken, luisteren, vragen, en doen op het Jac. P. Thijsse College op de voorlichtingsavond voor ouders op 19 februari en de open dag op 22 febru ari, vooral bedoeld voor leerlingen met hun ouders. Bent u niet in de gelegen heid op deze tijden te komen, dan bent u ook op andere momenten welkom. Een afspraak is zo gemaakt en daar naast beschikt de school over uitgebrei de informatie, een juniorgids voor de kinderen en een studiegids voor ouders en kinderen, waar alles over het Jac. P. Thijsse College in staat. De school stuurt dat gaarne toe, één telefoontje naar 02518-57850 is voldoende. CASTRICUM - Voor kinderen in de achtste groep van het basisonderwijs en hun ouders/verzorgers is het een be langrijk schooljaar. Na dit jaar verlaten de kinderen het basisonderwijs en gaan zij verder op een school voor voortgezet onderwijs. Ouders/verzorgers staan nu voor de vraag: welke school zullen wij voor ons kind kiezen? Samen met hun kind en in overleg met de basisschool zullen zij daar een antwoord op moeten vinden. De Vereniging voor Oecumenisch Voortgezet Onderwijs in Castricum (VOVOC) organiseert in het kader van dit keuzeproces een informatieavond over het onder haar bestuur ressorteren de Bonhoeffercollege, oecumenische school voor ongedeeld vwo (gymnasi um/atheneum, havo en mavo. De bij eenkomst, waarvoor uitsluitend de ouders/verzorgers van een kind in de achtste groep worden uitgenodigd, zal plaatsvinden op donderdag 6 februari om 20.00 uur in de aula van het Bon hoeffercollege aan de Pieter Kieftstraat 20 te Castricum. Na een kort welkomstwoord van de rec tor houdt mevrouw drs. I. van der Hoe den, medewerkster van de Dr. J. Waterink Stichting voor school- en be roepskeuze en als schoolpsychologe ver bonden aan het Bonhoeffercollege, vanuit haar specifieke deskundigheid een korte inleiding betreffende de over stap basisonderwijs - voortgezet onder wijs en het maken van de schoolkeuze. Daarna zal de conrector van de brug klassen, de heer G. Tervoort, onder meer informatie geven over onderwer pen als toelating, begeleiding, werkwij ze in de brugklas en de buitenlesactivi teiten. De open huisavond op dinsdag 11 fe bruari -aanvang 19.30 uur- is uiteraard voor ouders/verzorgers èn kinderen sa men. Die avond maakt men veel meer dan op 6 februari kennis met de school in bedrijf. Voor de kinderen worden met het oog op de schoolkeuze nog an dere activiteiten georganiseerd, zoals de reeds lopende bezoeken van basisscho len aan het Bonhoeffercollege. Heerenweg 246a 1851 KZ Heiloo Tel. 072-337474 kerkelaan 8 1851 HE heiloo telefoon 072-331397 072-331187 2 bloemtakken. In diverse kleuren. Deze orchidee kan het hele jaar door in de A: kamer staan. x Houdt van licht maar niet van volle zon. 's Winters sproeien met kalkvrij water. Pot a qc '0 14 cm. 7/1*3 Phalaenopsis Orchidee met 1 bloemtak. Wit/rose. Pot 0 11 cm. Als snij bloem zeer geliefd in bruidsboeketjes. Houdt van veel licht, matige warmte 4 a mm en hoge luchtvochtigheid. 1 M #3 Van 15,75 voor JLfcii Paphiopedilum (venusschoentje) Houdt niet van volle zon, maar wilvook niet te donker staan. V Goede drainage en kalkarm water is noodzakelijk voor een goede gezondheid (matig vochtig houden). Pot 0 11 cm. 4 #*-7r Bekende en sterke palm, afkomstig van eilanden ten oosten van Australië. Neemt N genoegen met weinig licht. Pot 0 17 cm. Van 34,50 voor A H Asef palmengrond Speciaal geschikt voor palmen. Samenstelling uit klei en vezelturf. Verpakt in stevige 4* TC zak. 5 liter K' Asef orchideeëngrond Orchideeën hebben deze speciale luchtige grond nodig om te kunnen bloeien. Verpotten doet u aan het einde van de bloeiperiode. Verpakt in stevige zak. p TC likI 5 liter orchideeën voedsel Tijdens de groei- en bloeiperiode eenmaal per week en in de rustperiode eenmaal per maand voeden. De aarde moet nog m Af] voldoende vochtig zijn wanneer de oplossing wordt gegeven. 250 ml Zullen we u alvast een beetje in de stemming brengen? Areca (vlinder- £7 palm) Afkomstig uit Madagaskar. Houdt van veel licht maar niet van volle zon. Pot 0 19 cm. Van 27,50 voor Speciale kinderpalmpjes. Van 2,95 Hoogte 20-30 cm. nu voor Nolina (olifantenpoot) -Pot 0 9 cm. Sierpotten van Maleisisch aardewerk. In blauw en groen. 0 26 cm hoog model en 11 0 22 cm laag model. Van 9,95 voor 1 Nieuw. Diverse soorten en modellen Maleisisch en Chinees aardewerk. Met de hand gedraaid en gegla zuurd. Diverse maten en kleuren zoals groen, blauw en oxblood. Chamadorea I (mexicaanse I dwetèpalm) Pot 0 9 cm. Areóa (vlpderpalm) Pit 0 9 cm. HEILOO Vennewatersweg 15, tel. 072-332727 Routebeschrijving: 1Afslag Heiloo-west (tussen Heiloo en Limmen). 2. Over het spoor. 3. U staat bij Intratuin. Vrijdag koopavond. De maanden januari en februari geen koopavonden. introduin

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 6