MCemtut Jeugdtheater Heiloo in De Beun Feest bij videotheek 't Centrum decoratieschilder John Breed, een LAATSTE WEEK HOGE KORTINGEN team DE HAAS OPENINGSTIJDEN: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.30 - 12.00 uur 13.00 - 16.45 uur vrijdag 08.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur zaterdag gesloten Drukkerij Uitkijkpost b.v. Ci Af^LJIl/l AMf* DAKDEKKER - LOODGIETER nAv/rlmMNvl Holleweg 19 072-335085 C.V. KETEL NODIG H.R. V.R. - RIOLERING - HOGEDRUKREINIGING Er treden zoveel bedrijven stijlloos naar buiten; terwijl een aantrekkelijk en onderscheidend design van oudsher essentieel is voor de identificatie van succes volle organisaties, bedrijven en producten. Deze tijd van snelle veranderingen waarin producten en diensten steeds meer op elkaar lijken toont het belang van een excellente visuele presentatie. Team De Haas feliciteert Woningbouwvereniging Wiljibrordus jf^eiloo met haar nieuwe huisstijl. Brandwondenstichting komt naar Heiloo Psychometrie Après-ski trend bij Echte Bakker Hemmer 57e JAARGANG NO. 6 - 5 FEBRUARI 1992 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Federatieve Vrouwenraad Galerie Profiel Playbackshow in Overkerck Raadsvergadering Heiloo Opfriscursus Nederlandse taal en spelling bij De Wester Seniorenwoningen op de Kerkakkers Geslaagd machineschrijven Itffilft A I \/AC Makelaar Taxateur o.g. iviuuemun INLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES Redactionele kopij en adverten ties voor de Uitkijkpost moeten uiterlijk de maandag voor plaatsing om 17.00 uur in ons bezit zijn. Plaatsing van kopij en adverten ties na deze termijn kan niet worden gegarandeerd. Reservering van advertentie ruimte in de Uitkijkpost kan tot en met de Vrijdag voor plaat sing. Inlichtingen: Drukkerij Uitkijkpost B.V. Telefoon 072-330175 Fax 072-335644 Rechte Hondsbosschelaan 22 Heiloo - Telefoon 072-330175 Fax 072-335644 Modeman Stationsweg 61 Heiloo faceroface communications Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo, tel. 072-330175. Fax 072-335644 Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo (072)-333775) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. HEILOO - Op de voorlichtingsochtend komen de dames Mevr. S. Dorst en I. Jager een lezing houden over het werk van deze stichting. De stichting wil be reiken dat Nederland brandwondenvrij komt. Ieder van ons heeft met het ver schijnsel brandwonden te maken of dat nu is in het werk van alledag of bij het spelen van kinderen. Of het door eigen schuld is of door toedoen van der denbrandwonden komen helaas nog veel te veel voor. Velen uwer kennen het werk van genoemde stichting of niet, of slechts van ''horen zeggen". Deze voorlichtingsochtens is georgani seerd in samenwerking met het koffie- contact dat iedere dinsdagochtend plaatsvindt. Het leek het de organisatie van het Koffiecontact nuttig beide da mes uit te nodigen om over dit onder werp met ons van'gedachten te wisselen zodat u uit de eerste hand op de hoogte wordt gesteld van het nuttige werk dat men verricht. Zij zullen hun voorlich ting ondersteunen met visueel ma teriaal. Wij hopen dat velen zullen komen op dinsdag 11 februari van 10.00 tot onge veer 11.45 uur. Neem kennissen mee. U zult er echt geen spijt van hebben. De bijeenkomst vindt plaats in het kruispunt (voormalige Kruiskerk) aan de Maas Geesteranusweg in Heiloo. HEILOO - Op uitnodiging van de Stich ting Arbor Vitae en op veler verzoek verzorgt Toni Marchese uit Wormer nogmaals een avond over psychometrie op maandag 10 februari. De avond is in het Open Huis in Heiloo en begint om 20.00 uur. De entree bedraagt 7,50. Psychometrie is een onderdeel van hel derziende waarnemingen, te weten het zien van gebeurtenissen met behulp van een voorwerp. De aanwezigen worden verzocht een kettinkje, ring, horloge, foto of iets dergelijks mee te brengen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arbor Vitae, tel. 072- 624909. HEILOO - Er is goed nieuws voor iede reen die de smaak van de wintersport te pakken heeft. Bij Echte Bakker Hem mer kunt u nu terecht voor een echte après-ski. De hele maand februari bakt Echte Bakker Hemmer typisch Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse produkten, zoals Apfelstrudel, Oberlander en origi nele Kaisersemmeln. Zodat iedereen thuis nog eens lekker kan nagenieten van z'n ervaringen op de latten. De Ap felstrudel van de Echte Bakker smaakt zoals een echte Apfelstrudel smaken moet: himmlisch! Gebakken volgens origineel recept, net als de andere après- ski produkten, Echte kwaliteitsproduk- ten op originele wijze gepresenteerd, zo als u dat van een Echte Bakker mag verwachten. Niet iedereen mag zich Echte Bakker itoemen. Alleen bakkers die met hart en ziel werken aan de kwaliteit en variatie van hun assortiment, die zich volledig inzetten voor hun klanten en die veel zorg besteden aan hun winkelpresenta tie, alleen die bakkers zijn welkom bij het Echte Bakkersgilde. U herkent de Echte Bakker aan het embleem met het gele bakkertje. En natuurlijk aan z'n rijk gevarieerde assortiment. Ga maar eens kijken in de winkels van Hemmer aan de Heerenweg en de Kenne- merstraatweg. HEILOO - 'Momo en de tijdspaarders' is alweer de vierde produktie waarmee Jeugdtheater Heiloo op de planken komt. Het is een spannend, modern sprookje, dat zowel voor jong en oud geschikt is. Het verhaal is geschreven door Bob Steenstra. De regie is in han den van Martin Affourtit en Cas Him- melreich heeft de muzikale leiding over het stuk. De cast van S.J.T.H. bestaat uit een dertigtal enthousiaste jongeren tussen de 13 en 18 jaar, die onder professionele leiding hun zang-, dans- en acteertalen ten ontwikkelen. Ook dit jaar is er weer maandenlang keihard gerepeteerd om met een zo mogelijk nog betere produk tie dan voorgaande jaren op de planken t,e komen. Het resultaat mag er dan ook zeer zeker zijn en om dit alles niet te missen moet je op 8 en 9 februari zijn in theater de Beun te Heiloo. De tijden van de voor stellingen zijn: zaterdag 8 februari om 15.00 uur en 20.15 uur; zondag 9 febru ari om 12.00 uur en 15.00 uur. Voor haar volgende produktie is S.J.T.H. naarstig op zoek naar een hoofdrolspeler, die aan de volgende ei sen voldoet: Een jongen van ongeveer 10 jaar, die het leuk vindt om toneel te spelen en hier het liefst enige ervaring mee heeft. Ook belangrijk zijn een rede lijke zangstem en een soepele manier van bewegen. In verband met de leeftijd zal het om een éénjarige medewerking gaan. Voor meer informatie en aanmel ding kunt u bellen naar Martin Affour tit: tel. 332815. Enkele maanden geleden werd deze foto in de Uitkijkpost geplaatst met daarbij de oproep of men de namen van de afgebeelde personen wist. Er waren flink wat reactieswaarbij de meningen in een aantal gevallen uit een liepen. Uit de reacties is het volgende duidelijk geworden (v.l.n.r.): 1. onbekend2. A. Hoogeland of P. de Koning, 3. Zentveld, 4. en 5. on bekend, 6. Anthonius Bakker, 7. B. Lampe, 8. H. Jansen, 9. W. Zand bergen of G. de Goede, 10. onbekend. Evenals in 1990 en 1991, zullen tijdens het Videofilm Festival 1992 weer de ver kiezingen plaatsvinden voor de enige publieksprijs van videofilms die Neder land kent: de JVC Videofilm Award. Er zijn drie categorieën: Beste Videofilm, Beste akteur en Beste Aktrice. Iedereen die een stemformulier ophaalt bij de videotheek en het daar weer ingevuld aflevert, maakt kans op een van de schitterende JVC-prijzen, zoals TV's, videocamera's, videorecordes, en hifi-sets. In de kategorie Beste Videofilm kan ge kozen worden uit ,,De 100 beste video films", die staan genoemd in de Videofilm Jaargids. Daarin staan ook de genomineerden in de andere twee ka- tegorieën. Per kategorie zijn er vijf no minaties. Bij de aktrices zijn dat, AnJelica Huston in ,,The Witches", Demi Moore in Ghost", Jodie Foster in ,,The Silence of the Lambs", Julia Roberts in „Sleeping with the Eneny" en Melanie Griffith in „Pacific Heights". De genomineerde akteurs zijn: Arnold Schwarzenegger in „Kindergarten Cop", Kevin Costner in „Dances with Wolves", Michael J. Fox in „Back to the Future 3", Robert de Niro in "Awa kenings" en Sean Connery in „The Russia House". In 1990 werden de pu blieksprijzen toegekend aan „A Fish called Wanda", Dustin Hoffman en Kim Basinger. In 1991 waren „Die Hard", Bruce Willis en Kirstie Alley de gelukkigen. De uitslag van de verkiezin gen voor de JVC Videofilm Awards zul len onder meer bekend worden gemaakt tijdens en speciale uitzending van het RTL 4-programma BIO op zondag 22 maart. Meer informatie bij Videotheek 't Centrum aan de Heerenweg in Heiloo. HEILOO - De Federatieve Vrouwen raad Heiloo organiseert op 20 en 27 fe bruari twee themabijeenkomsten over 'Vrouwen in Europa 1992'. Wij zijn er in geslaagd als gastspreekster uit te no digen mevrouw drs. Gerda Hageman, voor veel vrouwen in Heiloo geen onbe kende. Zij zal door middel van twee le zingen met aansluitend de mogelijkheid tot discussie ingaan op vragen als: wat houdt het Europa 1992 in voor vrou wen, wat zijn de consequenties en is er reden tot tevredenheid. De bijeenkomsten worden gehouden in het Open Huis boven winkelhof 't Loo en duren van 9.15 tot 11.30 uur. De toe gang is gratis. Een andere activiteit van de Federatieve Vrouwenraad is de viering van de Inter nationale Vrouwendag. Deze zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 7 maart van 10.00 tot 13.00 uur. Het thema van deze dag is 'De Nederlandse Gouden Eeuw, ons aller bakermat'. Voor inlichtingen over deze activiteiten van de FVR Heiloo kan men bellen: 333043. De spelersgroep van jeugdtheater Heiloo. BEVERWIJK - Van 7 februari tot 5 maart exposeren in Galerie Profiel, Arendsweg 43 te Beverwijk, drie schil dersgroepen onder de bezielende leiding van Gre Genet. De schildersgroepen zijn afkomstig van het Medisch Cen trum Alkmaar, Egmond en Heiloo. Zij krijgen de kans om met hun werk naar buiten te treden door lijstenmaker Rob van der Mey, die belangeloos zijn galerieruimte afstaat om de schilder kunst dichter onder de mensen te bren gen. Voorheen deed hij dat door kunstmarkten te organiseren op eigen grondgebied, maar helaas is dat niet meer mogelijk. Deze galerie is een ge weldig alternatief en biedt beginnende kunstenaars uit de regio een opstapje. De opening van deze expositie geschiedt vrijdag 7 februari om 20.30 uur en is da gelijks te bezichtigen van 10.00 tot 18.00 uur (zondag's gesloten). HEILOO - Dinsdagavond 28 januari genoten de bewoners van verzorgings huis Overkerck van een playbackshow. Deze playback show ,was geheel door het personeel verzorgd. Er traden ver rassend knappe artiesten op. Ook de di- rekteur droeg zijn steentje bij. als duo Steengoet trad hij met één van de perso neelsleden op als Griekse zangers en playbackte een romantisch lied. Er wer den vooral lekkere meezingers ten geho re gebracht. De bewoners en overige bezoekers geno ten met volle teugen van het gebodene. Het geheel werd gepresenteerd door een dubbelganger van Hennie Huisman. Ook de minimoppentrommel was aan wezig. Er waren leuke prijzen te win nen. Na afloop kregen alle medewerkers een roos uitgereikt en een button van Overkerck. HEILOO - Morgenavond wordt in de raadzaal van het gemeentehuis te Hei loo een raadsvergadering gehouden. Deze openbare bijeenkomst van de ne gentien raadsleden onder voorzitter schap van burgemeester Schoof begint om 20.00 uur. Op de agenda komen en kele opmerkelijke zaken voor. Bijvoor beeld de overdracht van een gedeelte van de Heilooër Zeeweg aan de gemeen te Egmond. Al vele jaren wordt hiero ver gesproken in verband met het onderhoud aan de weg. Ook de verla ging van de onroerend goedbelasting valt als agendapunt op. De gemeente heeft het onroerend goed in Heiloo la ten taxeren. Hieruit bleek de waarde flink gestegen ten opzichte van eerder bekende feiten. In plaats van te profite ren van een hogere opbrengst van de belasting stelt het college van burge meester en wethouders de raad voor het tarief voor de ogb te verlagen. Tenslotte zal gesproken worden over de uitbrei ding van het Brunogebouw aan de Pas toor van Muijenweg. Door de reorgani satie van het jeugd- en jongerenwerk in Heiloo èn de binnenkort te verwachten sloop van de voormalige huishoud school is er geen geschikte ruimte meer beschikbaar voor het tienerwerk. De aanbouw bij het Brunogebouw zal in clusief de kosten van de architect naar verwachting 250.000 gulden gaan kosten. De stukken over de genoemde en andere agendapunten liggen morgen nog ter inzage in de hal van het gemeen tehuis en in de openbare bibliotheek. Een houten stoel? HEILOO - In deze cursus wordt oude schoolkennis opgefrist en zonodig aan gevuld. Heel wat generaties scholieren hebben tijdens de lessen Nederlandse taal veel mondeling geoefend: spreek beurten, discussies enz. Natuurlijk is het belangrijk je zegje te kunnen doen. Maar om foutloos te leren schrijven bleef soms niet genoeg tijd over. Dit ge mis aan praktische kennis wordt door veel Nederlanders pijnlijk gevoeld. Te meer daar correct schrijven tegenwoor dig weer zeer op prijs wordt gesteld. Het nationaal dictee op de televisie is daar een voorbeeld van. De Wester gaat in op deze behoefte met een korte cursus. Het aantal deelnemers is beperkt, zodat ieder persoonlijk de aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft. We starten op dinsdag 11 februa ri. Voor opgave of informatie kunt u overdag of 's avonds bellen naar Insti tuut De Wester, tel. 072-128709. sultaat is duidelijk en verrassend. Van oude houten tafelbladen wordt met ge mak een marmerenblad gemaakt met schitterende figuren er in, het geheel wordt van een harde laag voorzien zo dat de tafel goed te gebruiken is. U kunt hem zelfs in de kleur van uw overige meubilair laten maken. Een heel ander staaltje van zijn kunnen zijn de beschilderde kasten. Gewone houten kasten worden in de gewenste kleur gemaakt maar daarna voorzien van kleine guirlandes, het resultaat is verbluffend. Je valt eigenlijk constant van de ene verbazing in de andere. Voor allerlei granieten oppervlakken draait Breed z'n hand ook niet om. Voor tafel bladen zijn hier ook weer allerlei varia ties mogelijk. Het trompe l'oeil (bedro gen oog) is ook heel spectaculair, door het geaccentueerd werken in perspektief worden grote ruimte gesuggereerd. Wordt hier een wandbeschildering van gemaakt dan zou men kunnen denken dat er nog een heel balkon aan het huis zit of een diepe tuin. Maar ook in het kleinere werk kan men diepten en door kijkjes schilderen. Wanden kunnen ook zo bewerkt wor den dat het een hele oude stenen muur lijkt. En voor wat moderners zijn er glanzende materialen die met een spons worden opgebracht en daardoor ook weer een heel speciaal effekt geven. De mogelijkheden met deze vorm van schil derkunst zijn legio en eigenlijk is alles mogelijk. Nog een staaltje van Breed z'n kunnen is het maken van fresco's. U kent ze wel de schilderingen in natte kalk zoals men dat deed voor de olieverf op de markt kwam 1400). De teke ning wordt eerst gemaakt op papier en vervolgens van allemaal gaatjes voor zien. Dan wordt het op de kalk gelegd en met een poeder getamponeerd zodat de vorm op de kalk komt, daarna kan Een oude kast kan aangepast wor den in de stijl van uw interieur.- de tekening ingekleurd worden. Maar wat er staat staat er, het kan niet over gedaan of gecorrigeerd worden. Het is beslist de moeite waard dat, als u eens iets anders wilt in uw interieur, u eens met John Breed te gaan praten. Zonder hak en breek werk verandert hij uw om geving of deze nu modern of oud is. Hij woont aan de Nijverheidsweg in Heiloo (boven Ben Sierhuis) en zijn telefoon nummer is: 072-335980.. De personeelsleden van Overkerck, die de playbackshow verzorgden. Alle leeftijden Award In de Videofilm Jaargids is ook aan dacht besteed aan een nieuwe onder scheiding, de Alle Leeftijden Award. Deze onderscheiding wordt toegekend aan de beste videofilms die aantrekke lijk zijn voor alle leeftijdsgroepen. Dit jaar bestond de jury uit TV-presentator Ron Brandsteder, Mare Jacobs van BI OS, Tineke Verburg van Hollywood Alle informatie over de verkiezingen de nieuwste videofilms van 1992, de Alle Leeftijden Award en nog veel meer we tenswaardigheden is dus te vinden in de Videofilm Jaargids 1992. Deze jaargids is gratis verkrijgbaar tijdens het Natio naal Videofilm Festival 1992, dat de he le maand februari wordt gehouden in ruim 500 videotheken in heel Ne derland. HEILOO - Gisteravond werd in 't Tref punt aan de Westerweg een informatie avond gehouden over de bouw van 24 seniorenwoningen op de Kerkakkers. In deze straat is reeds een complex senio renwoningen. Aan de noordkant hier van is een groot speelterrein. De ge meente is van mening dat een deel hier van gebruikt kan worden voor de nieuwbouw van woningen voor ouderen. In Heiloo is er een grote behoefte aan geschikte woonruimte voor ouderen. Eén van de uitgangspunten van het ge meentelijk volkshuisvestingsplan is dan ook het creëren van woonruimte voor deze categorie Heilooër woningzoeken den. De open plek op de Kerkakkers, ingesloten door het terrein van de Willi- brorduskerk (begraafplaats), gym nastieklokaal en woningen aan de Geestakkers, biedt hiertoe een moge lijkheid. Het complex seniorenwonin gen zal gebouwd worden in drie woon lagen. Tijdens de voorlichtingsavond werden de bouw- en herinrichtingsplan nen en de te volgen procedure aan de omwonenden en andere belangstellen den toegelicht. HEILOO - Op de in december door de Associatie SMK afgenomen examens slaagden voor het door de Centrale Overheid erkende diploma machine- schrijven de dames C. Baars (Alkmaar), W. Engelsman (Heiloo), Y. van Graafeiland-Rutgers, M. Hendriks (Alkmaar), A. Koning (Heiloo), M. van der Molen (Egm. a/Zee), I. Verhoeven (Heiloo), J. Wijker (Egm.a/Zee), B. Zuurbier en M. Zuurbier (Egmond a/d Hoef), en de heren S. Accardi (Bever wijk), N. Alibocus (Alkmaar). Het praktijkdiploma werd behaald door de dames Chr. Dragt (Alkmaar) en J. Pe ters (Heiloo). Zij werden opgeleid door Instituut Dompvloet te Heiloo. HEILOO - De hele maand staat de vide otheek weer in het teken van het Natio naal Videofilm Festival. Deze grootse landelijke campagne is bedoeld om de Nederlandse consument te laten zien, dat de videotheken bol staan van kwali teitsfilms, uit alle genres, voor jong en oud. Bovendien kan de bezoeker in fe bruari een stem uitbrengen voor de ver kiezingen van de beste videofilm, de beste acteur en de beste actrice van het afgelopen haar. Bij deze verkiezingen zijn spektakulaire prijzen te winnen. Iedere bezoeker krijgt in de maand fe bruari - zolang de voorraad strekt - een gratis kado: de Videofilm Jaargids 1991/1992. Dit kleurrijk magazine van 60 pagina's bevat onder andere een overzicht van de honderd leukste, span nendste en mooiste videofilms van 1991, een vooruitblik op de nieuwe re leases van 1992 en uiteraard alle infor matie over de verkiezingen voor de JVC Videofilm Awards. Naar verwachting zullen ruim een half miljoen kado's worden uitgedeeld. Om het feestelijk karakter van dit Festival te onderstre pen, zullen alle ruim 500 deelnemende videotheken, waaronder videotheek 't Centrum in Heiloo, een feestelijk aan zien hebben. Boulevard en Griselde Visser van Studio Sport. De Alle Leeftijden Award in de catego rie Speelfilm ging naar „Home Alone", de kerstkomedie met Macaulay Culkin. In de categorie Animatie was „De Klei ne Zeemeermin" van Walt Disney de gelukkige. HEILOO - John Breed, 22 jaar, heeft in Utrecht de schildersvakschool doorlo pen, daarna cursussen gevolgd in mar meren en air-brush e.d. en een verblijf in Rome waar hij zijn hart op haalde aan fresco's en trompe l'oeil. Dit alles maakt John Breed tot een decoratie schilder. Maar wat doe je er mee. Een knap staaltje ziet u op de foto. Deze oude stoel werd bij het grof vuil gevonden, als grapje heeft John Breed de stoel in wit en zwart marmer geschilderd, het re-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1