COMPUTERSYSTEMEN Agenda Limmen COMPUTERS VOOR NETWERKEN Software vanaf 29,- PARTICULIER EN Novell Educatief BEDRIJVEN D-link Tekstverwerking m P Nijverheidsweg 19^ Heiloo - Telefoon 072-338891 a LIMMEN DAGBLAD AGENT m/v PAGINA 12 UITKIJKPOST 5 FEBRUARI 1992 MC MIDI CENTER BIEDT TE KOOP AAN: 14 MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSRUIMTES Vanaf 70 m2, deeluitmakend van bedrijfs verzamelgebouw "Midi Center Plus", te bouwen op bedrijventerrein "De Oude Werf" te Heiloo. Voor veel doelen geschikt Oplevering eind 1992. Perfekte isolatie. Ruime parkeergelegenheid. Electra, water en afvoer. Hoge kwaliteit bouwmaterialen Representatief. Koopprijzen, excl. B.T.W. vanaf: f 84.000,- V.O.N. UNIT VAN 70 M2 f 99.000,- V.O.N. UNIT VAN 140 M2. INL.: 072 - 125090 152205 MANNES SCHOENREPARATIE Westerweg 312 - Heiloo Uw schoenreparatie wordt gemaakt door de kampioen van Nederland! (Binnen 2 dagen klaar). Open: maandag 13-30-18.00 uur. Woensdag- en vrijdagochtend 9.00-12.30 uur. Dagblad "de Telegraaf" vraagt op korte termijn een werkzaamheden: uittellen van de kranten aan de 3 bezorgers, eventueel losse- verkoopadressen, bezorgen en lichte admi nistratieve werkzaamheden. Voor deze bijverdienste ontvangt de juiste persoon een prima beloning. Inlichtingen tel.: 02503-35295. (na 17.0C uur) Schaken in Limmen Rode Kruis Limmen Culturele raad wil Vredeburg voor een gulden overnemen Kindermusicalvereniging De Hanswijckers Politieberichten Limmer IJsclub Handbal Meervogels Joke van Leeuwen te gast bij Dibbes Koninklijke onderscheiding Noordhollands Kamerkoor in de Slotkapel Origami-cursus Geslaagd Christenvrouwenbond Bedrijven contact dagen Cursus calligrafie Diploma's zwembad Loos Voorlichtingsmateriaal over verzekeringen Uniek initiatief op koorgebied MACO TERASSEN EN PADEN. BEST TUINEN HEILOO, tel. 072-333605. Te koop: 2 pr. SKI'S 1.50 m.; 2 pr. skischoenen mt. 37/38; 1 prima skateboard; 1 spel Hero Quest (nw.), al les a 50,-. Tel. 072- 335870. Gevr.: opgewekt jong meis je of vriendelijke oudere vrouw voor twee ochtenden HULP i.d. huishouding waar huisvrouw aanwezig is. Bellen: 072-332096. Te koop: TOYOTA TER CEL, apk. eind sept. me chanisch i.g.st. 1000,-. Tel. 072-331850. Gevr.aardige WERKSTER voor 1 ocht. of middag p.w. bij ouder echtpaaf. Tel. 072-333206. Te koop: B ALKHOUT, vloerhout, vellinghout, ra- bathout, raggels, vloerpla ten, deuren, antie slip delen, hard houten palen, meranti kozijnhout, aftimmerhout, gipsplaten, grote partij rode stenen. Fa. Metzelaar en Zn., Bogerdlaan 23, Lim- men, tel. 02205-1379, b.g.g. 2977. Gevr.: lieve OPPAS v. wo.midd. v. 12.00-17.30 uur, v. 3 kind. v. 2,3 en 4 jr. oud. Tel. 072-336175. VLINDER LOKKERTJES BEST TUINEN HEILOO. Tel. 072-333605. Te koop: houten DRAAI- MOLENPAARD. Tel. 02206-2860. ONDERHOUD SIER- TUIN. BEST TUINEN HEILOO, tel. 072-333605. Gevr.: HULP i.d. huish. woensd.morg. Heiloo- West. Tel. na 17.00 uur: 072-332430. ZWANGERSCHAPSYO- GA op maand.ochtend van 9.15-10.15 uur in boven- ruimte. Sauna Vennewater, Westerweg 391, Heiloo, Inf.: Marjan Neeft, 072- 334065. Te koop: bruin DWERG- GEITJE. Vr.pr. 50,-. Tel. 02205-2134. BESMETING ADVIE ZEN. BEST TUINEN, Hei loo, tel. 072-333605. Opruiming regenkleding o.a. AGU SPORT compl. regenpakken, alleen kleine maten, nu voor: 34,75. BOSMAN TWEEWIE- LERS, Westerweg 295, Hei loo, tel. 072-331241. KOZIJNEN OP MAAT gemaakt. Bel 02205-1379, b.g.g. 2977. Huisartsen Onder tel. 1272 is altijd één van de dok toren bereikbaar. Dierenbescherming Limmen Honden en katten: mw. Waijers, tel. 2256. Knaagdieren: Prins, tel. 2266. Praktijken Fysiotherapie Fysiotherapiepraktijk Waal, Kerkweg 20, Limmen, tel. 02205-1796 (b.g.g. 072-331266), beh. dag. vlg. afspraak. R.P.M.Donker, Het Achtkant 12, Lim men, tel. 02205-3369. Praktijkadres: Dusseldorperweg 139, tel. 02205-3219. Alg. Maatschappelijk Werk Spreekuur: donderdag van 14.00 tot 15.00 uur in het wijkgebouw, Midden weg 26a, tel. 1250. Bereikbaarheid don derdagochtend en overige weekdagen: Slimpad 16 te Heiloo (tel. 072-330984 of 072-110804). Indicatiecommissie Bejaardenoorden Verzoeken om opname in een bejaar denhuis dienen te worden ingediend bij de indicatiecommissie bejaardenoorden te Limmen, p/a Afdeling Sociale Za ken, Middenweg 3a, 1906 AP Limmen. Tafeltje-dek-je Mevr. Baltus, Hoogeweg 49, Limmen, tel. 02205-1483. Stichting Interkruis Noord-Kennemerland Ledenadministratie: tel. 072-199222. Wijkverpleging: Wijkgebouw, Midden weg 26a, 1906 AR Limmen. Spreekuur ma. t/m vrij. van 13.00-14.00 uur, tel. 02205-1250. Voor spoedgevallen en in het weekend: tel. 072-126482 (alarm nummer). Uitleenmagazijn: Middenweg 26a, 1906 AR Limmen. Openingstijden: ma., wo. en vrij. van 17.30-18.00 uur, tel. 02205-1250. Diëtist: lidmaatschap van Interkruis Noord-Kennemerland is noodzakelijk. Afspraken via tel. 072-199222. Kraam verzorging: Gasthuisstraat 2, Postbus 67, 1800 AB Alkmaar. Ma. t/m vrij. van 8.00-17.00 uur, tel. 072-199222; na 17.00 uur en in het wee kend,, tel. 072-484444. Gemeente Limmen Openingstijden gemeentesecretarie: 9.00-12.00 uur (en woensdagmiddag tussen 15.30 en 17.30 uur voor het afha len van rijbewijzen en paspoorten) Het gemeentehuis is tijdens kantooruren te lefonisch bereikbaar onder nummer (02205-)1456. Voor de dienst gemeentewerken gelden dezelfde tijden. Telefoonnummer grof vuil: 072-413533. De wethouders kunt u spreken tijdens de inloopspreekuren op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur in het gemeen tehuis. De burgemeester slechts na tele fonische afspraak. De afdeling sociale zaken is in ieder ge val bemand op maandag- en donderda gochtend tussen 9.00 en 12.00 uur. Door de geringe personeelsbezetting kan zij op andere dagen wel eens geslo ten zijn. Gezinsverzorging, Bejaardenhulp en Alpha-hulp Stichting Noord Kennemerland, Kan toor Heiloo: Westerweg 294. Spreekuur dagelijks: 8.30-9.30 uur. Voor aanvra gen om hulp, bel het centrale tel.nr.: 072-127066. Dit is bereikbaar van 8.30-17.00 uur. Indien u na kantoortijd of in het weekend dringend hulp nodig heeft, bel dan de bereikbaarheidsdienst: 072-156400. Openbare Bibliotheek Kapelweg 6 te Limmen Openingstijden: maandag 14.30-17.00/19.00-20.30 uur; woensdag 14.00-17.00 uur; vrijdag 14.30-20.30 uur. Dierenarts Castricum/Limmen De kleine huisdierenpraktijk van de die renartsen H. Wolters en mw. S. Asyee, De Loet 182, Castricum, is bereikbaar via tel. 02518-54345: Zaterdag spree kuur van 13.00-14.00 uur en volgens te lefonische afspraak. Dierenartspraktijk A. van Lohuizen, J. Borsje en Ph.K.H. Juch, Dotterbloem 7, Castricum, tel. 02518-55910. Tijdens de weekenddienst wordt u eventueel au tomatisch doorgeschakeld. Behandeling kleine huisdieren na tel. afspraak. Dierenarts Limmen Dr. Schaap en Dr. De Jong zijn te berei ken op tel. 02205-2583 (Rijksweg 104, Limmen). Spreekuur maandag tot en met vrijdag van 13.30-14.30 uur en vol gens telefonische afspraak. Stichting Bejaardenwelzijn Limmen Secr.: mw. E.Th.H. Rodenhuis- Janssen, Kerkweg 47, 1906 AV Lim men, tel. 02205-1410. Zwangerschapsgymnastiek Voor zwangerschaps- en nabevallings- gymnastiek: Ellen van der Dussen, tel. 2126. Verloskundige Limmen M.C.G. Groot-Valkering, Hoogeweg 72, Heiloo. Spreekuur na tel. afspraak (02205-2635). Telefooncirkels Telefooncirkels Limmen: mw. W. Sege- rius, coördinatrice, tel. 1772. Welfare Limmen Inlichtingen: mw. Boersen, Visweg 46, tel. 2483. Parochie H. Cornelius Limmen Pastoor: P. Ruiter, Dusseldorperweg 74, tel. 1275. Spreekuur: dinsdag en donderdag 18.00-19.00 uur, woensdag 9.30-10.30 uur. Pastoraal werkster: mw. H.G.M. Boo- mars, Dusseldorperweg 72 (in de Pius), tel. 3793. (Privé: 02513-15563, tussen 18.00-19.00 uur). Spreekuur: donder dag van 13.00-14.00 uur. Banknummer parochie: 336400756; gi ronummer: 248524. Kerkbijdrage bank nummer: 336421400. Unie van Vrijwilligers (UW) Voorzitster: mw. T. Stroethoff-van Lieshout, Visweg 20. Inlichtingen (tuu- sen 18.00-19.00 uur): tel. 1398. Kinderopvang Voor aanmeldingen voor en informatie over het gastouderproject: mw. A. Vlietstra; spreekuur op woensdag van 9.30-10.30 uur in het gemeentehuis. Zij is dan tel. bereikbaar onder nummer 1456. Tijdens de overige kantooruren kunt u haar bellen onder nummer 072- 332932. Oefentherapie Mensendieck Lia Kerssens-van de Bult, praktijka dres: Zuidkerkenlaan 21, 1906 AC Lim men, tel. 02205-2048 (b.g.g. 02510- 33480). Logopedie N.A. te Nuijl, praktijkadres Wijkge bouw Interkruis, Middenweg 26a, Lim men. Afspraken: 072-335148. LIMMEN - De voorlopige uitslag van 41/2-1/2 voor Vredeburgs eerste team in de ontmoeting met Witte Paard 4 is uit eraard voldoende voor de uiteindelijke Limmer winst. Dat betekent o.a. dat handhaving in de tweede klas vrijwel ze ker een feit zal zijn. De voorlopige uit slag was het gevolg van de volle winst die O. van Buuren, J. Krijt, T. Morcus en G. Hafkamp behaalden plus een re mise van J. Admiraal. Deze bordresultaten, die hun weerslag tevens vinden in de onderlinge competi tie brengen mee dat de strijd aan de top ongemeen spannend zal worden. De on derlinge verschillen zijn in de hoogste regionen bijzonder klein. Admiraals re mise leverde nog juist voldoende punten op voor behoud van zijn eerste plaats. Onderaan in de A-groep blijkt R. Rom mel de weg omhoog gevonden te heb ben. Ditmaal werd M. Limmen daar de dupe van. In de B-groep was het de dag van P. de Waard, die W. Koenekoop klopte en al dus de kop nam. Broer A. de Waard-R. Lammers verstevigde zijn beslag op de eerste plaats in de C-regio door winst op B. Oud. De overige uitslagen zijn: A: J. Zentveld-P. v.d. Heijdt 1-0; J. de Graaf-A. Kaandorp 0-1; J. v. Hint-R. v.d. Storm sr. 1-0; Th. Al-R. v.d. Storm jr. 1-0; J. Limmen-N. Hageman 1-0; C. Limmen-H. Druijven rem., B. Kerkhof- T. Schut rem.; R. Denekamp-A. Duij- kersloot 0-1; K. Aafjes-G. Pouw 1-0. C: B. Dekker-C. Dekker 1-0; F. v.d. Vegte-L. de Boer rem.; C. Struijlaart- W. Castricum 0-1; W. Thijsse-C. Out 0-1; W. Pepping-A. v.d. Molen 1-0. B: R. Komen-M. Out 1-0; B. de Waard- N. Admiraal 1-0; M. Briefjes-R. Lam mers 0-1; N. Min-G. Kaandorp 0-1; O. Kaandorp-B. Dirkson 1-0; F. Nijman- H. Min 1-0; R. Jagtenberg-M. Bos 0-1; L. v.d. Eng-E. Hekkelman rem. LIMMEN - Onder auspiciën van het Rode Kruis werd de afgelopen drie maanden in Limmen een EHBO-cursus gehouden. Deze werd op woensdag 29 januari afgesloten met een verheugend resultaat: veertien kandidaten slaagden voor het EHBO-examen. LIMMEN - ,,Wij willen voor een gul den Vredeburg van u overnemen, dan zorgen wij dat jullie die twee ton exploi tatie verlies kwijt zijn" waren de woor den van de penningmeester van de culturele raad Limmen, de heer B. Snij der, broer van de wethouder. Deze woorden werden gehoord op de infor matieavond over de accommodatie nota. Negentien jaar heb ik met veel plezier de funktie van penningmeester vervuld. Duizenden mensen hebben we hier over de vloer gehad o.a. met de bloemenda gen. We hebben voor een ton Vrede burg gerestaureerd en u wilt Vredeburg verkopen en ons naar het parochiehuis verwijzen. Door het afstoten van Vrede burg zal Limmen binnen 3 a 4 jaar ver armen. De gemeente wil Vredeburg verkopen voor het bedrag van 570.000,- en daar zijn de bewoners van Limmen niet blij mee, van hen hoeft het allemaal niet, ook de vereni gingen die in Vredeburg gehuisvest zijn, zijn bang hun onderkomen te ver liezen". P. van der Heydt, voorzitter van de schaakvereniging ziet het als een ware ramp en voorziet ledenverlies als zij niet meer op de vaste vrijdagavond kunnen spelen. ,,Wij moeten thans voor de vijf de keer een onderkomen naar elders zoeken en wie garandeert ons dat dat in het parochiehuis naar onze wens en ge regeld kan worden? Wij willen graag een jaar van te voren weten waar wij aan toe zijn", aldus van der Heijdt. Ook de voorzitter van de bridgeclub, de heer G. Bol weg zag riiet waar hij elders met zijn club naar toe moet. Wethouder Snijder beloofde serieus naar het voorstel van de Culturele faad te zullen kijken. ,,Als de gemeente zegt dat Vredeburg behouden blijft zal ik de laatste zijn daar tegen- te vechten, maar er moet wel een oplossing voor de jaar lijkse kosten komen. Bovendien zal het parochiehuis na de verbouwing meer mogelijkheden bieden en de gemeente wil daar een vinger in de pap zien te krijgen, zodat iedereen aan zijn trekken komt", aldus wethouder Snijder. ,,Het is ook nog zo dat niet alle vereni gingen in het parochiehuis moeten ko men, het nieuwe gemeentehuis, de bibliotheek en de Wollewei bieden ook nog mogelijkheden om evenementen te organiseren en ik beloof u dat er niets gebeurt voor er een andere, passende ruimte voor u is gevonden". Over hoe lang dit allemaal gaat duren kon de wethouder zich niet uitlaten. ,,Wij pretenderen ook niet compleet te zijn, maar de trein kan gaan rijden!" Er volgden nog een aantal sprekers die het met de plannen van de gemeente niet eens waren. Zo klonken er verwijten dat dit allemaal nodig is om de nodige fi nanciële middelen voor het nieuwe ge meentehuis bij elkaar te krijgen. Dat er onrust onder de bevolking werd gezaaid! Van de Limmenaren hoeven al deze plannen niet "Vredeburg moet blij ven!" Wie schriftelijk wil reageren op de ac commodatie nota kan dat nog tot 10 fe bruari doen. Op 26 februari worden ze in de raadscommissie behandeld en op 12 maart in de gemeenteraad. HEILOO - Langs deze weg wil het bestuur van de Hanswijckers het trouwe publiek laten weten, dat zij niet optre den in de maand februari, zoals staat vermeld in het programmaboekje van de Beun. Op 22 en 23 mei spelen wij de musical Apestreken. De musical wordt geregiseerd door Jeanne Koopman en de repetitor is Wim Noteboom. LIMMEN - Op 27 januari begon een achter een personenauto gekoppelde aanhangwagen op Rijksweg A9 te slin geren. De bestuurder van de personen auto raakte de controle over zijn voer tuig kwijt en botste tegen de vangrail. Het bleef bij materiële schade. In de nacht van 27 op 28 januari werd er getracht in te breken in een bedrijf aan de Rijksweg. Als gevolg van onder andere een goede beveiliging bleef het bij een poging en kwamen de daders niet binnen. Op 29 januari werd een oudere dame op de Rijksweg, ter hoogte van de Zuid- Kerkelaan, terwijl zij aan het overste ken was, aangereden door een perso nenauto. Vermoedelijk heeft de overste kende dame niet goed uitgekeken. Na onderzoek in het ziekenhuis, mocht zij weer naar huis. Indien er iemand is die getuige is geweest van dit ongeval en die nog niet met de politie gesproken heeft, wordt deze verzocht zich met de politie in verbinding te stellen. Op 30 januari werd er 's morgens een gecombineerde verlichtings- en snel heidscontrole gehouden. Met betrek king tot de verlichting ging het voornamelijk om de fietsers en brom fietsers. Vier fietsers kregen een bekeu ring. Bij de snelheidscontrole werden 234 bestuurders gecontroleerd, 35 hier van kregen een bekeuring wegens te hard rijden. De hoogst gemeten snel heid bedroeg 86 kilometer per uur. Een 26-jarige inwoner van Limmen werd betrapt op het besturen van een personenauto, terwijl hij onder invloed van alcoholhoudende drank verkeerde. De ademtest wees een te hoof alcoholge halte aan. Tegen de bestuurder zal proces-verbaal worden gegemaakt. Gevonden voorwerpen: autosleutel en krielkip. Verloren voorwerpen: zilveren hals ketting. Openingstijden bureau Limmen: maan dagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur en donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. Buiten deze uren kunt u het beste even een afspraak maken. LIMMEN - Zondagmorgen heeft de Limmer IJsclub de eerste wedstrijd van het clubkampioenschap gereden op de kunstijsbaan van Alkmaar. De volgen de wedstrijd voor het kampioenschap is 1 maart. De tussenstand is als volgt: Pupillen 100 en 500 meter; 1. Erik Zo merdijk 12.9-52.0; 2. Jeroen Lute 12.8-53.5. 1. Marloes Wessel 13.4-57.4; 2. Jessica Zomerdijk 13.3-60.3. Junioren C 500 en 1000 meter: 1. Jurri- aan Oudhoff 47.1-1.35.9; 2. Frank Kaandorp 68.2-2.32.0. 1. Marieke Bruschke 55.2-1.49.9; 2. Leonieke Zo merdijk 58.2-1.57.8. Junioren B 500 en 1000 meter; 1. Rob Admiraal 45.2-1.34.0; 2. Jan Bruin 45.9-1.35.2. 1. Kathalijne Oudhoff 49.2-1.39.0; 2. Marjolein Thijsse 58.4-2.07.4. Junioren A 500 en 1000 meter; 1. Jessi ca van Wees 54.0-1.58.0; 2. Gonda Stienstra 57.4-1.57.5. Neo-senioren: 500 en 1000 meter; 1. Anette Leyen 52.6-1.49.1; 2. Lydia Buur 56.5-1.56.5. Dames 500 en 1000 meter; 1. Lisette Kansen 47.1-1.37.9; 2. Astrid Hessels 51.1-1.48.7. Junioren A en Neo-senioren 500 en 1500 meter; 1. Richard Bloedjes 46.0-2.27.2; 1. Michael Pieneman 47.1-2.32.9. Senioren 500 en 1500 meter; 1. Emiel Martens 43.5-2.19.6; 2. Jan Veldt 45.7-2.21.3. Veteranen 500 en 1500 meter; 1. Willem Blakborn 46.9-2.18.6; 2. Pieter Bosman 48.5-2.33.3. Veteranen 500 en 1000 meter; 1. Aad Beentjes 53.5-1.50.4; 2. Wim Krom 54.5-1.49.7. AKERSLOOT - De nieuwkomer in de derde divisie heeft pas in de laatste mi nuten de eer aan Meervogels dames moeten laten. Na een terechte voor sprong bij rust bouwde Meervogels deze uit tot 10-16. Door minder goede verde diging sloop MFC dichterbij, maar ver der dan 16-17 kwamen ze niet en wederom 2 punten voor Meervogels. Een doelpuntrijk duel van de dames ju nioren, dat onbeslist eindigde. Zand- voortmeeuwen verdedigde grof, de toegekende strafworpen werden benut. Met dit ene winstpunt toch nog redelij ke kansen op promotiewedstrijden (20-20). Op het snelle en produktieve handbal van Meervogels heren had HVC weinig verweer. HVC liet zich gemakkelijk op het verkeerde been zetten, waar vooral Eddy Krom op de cirkel gebruik van maakte. Cees Wevers met zijn loeiharde schoten samen met de junior Theo Krom aangespeeld door het team zorg den voor een klinkende overwinning (23-14). Door een werkelijk grandioze wedstrijd te spelen stalen de junioren heren afge lopen zondag de show in sporthal De Lelie. In de eerste helft hadden de juni oren weinig grip op het spel van UDSV. Het herstel kwam tegen het eind van de eerste helft. Ruststand 9 - 10. In een spannende tweede helft gaven de teams elkaar weinig toe, men scoorde om beurten met steeds een gelijke stand. In de laatste seconden scoorde Ron Out het winnende doelpunt en was de eerste overwinning op UDSV een feit. (20-19). AKERSLOOT - Poppentheater Dibbes en de openbare bibliotheek Akersloot presenteren op zondag 9 februari een le zing door Joke van Leeuwen, schrijfster van diverse jeugdboeken, zoals 'De Apelmoesstraat', 'Een huis met zeven kamers' en 'De metro van Magnus'. De lezing begint om 14.00 uur in poppen theater Dibbes, Wilhelminaplein 3 te Akersloot. De entree bedraagt 2,50. Kaartjes kunnen worden gekocht in de bibliotheek of gereserveerd bij Dibbes (tel. 02513-13447). Joke van Leeuwen werd in 1952 in Den Haag geboren. Zij publiceerde haar eerste boek in 1978 en in dat zelfde jaar won ze het Camarettenfestival in Delft met haar cabareteske programma 'Moe der dan gisteren'. Er volgden nog meer programma's voor het theater, maar haar grote populariteit verwierf zij toch met de door haar getekende en geschre ven kinderboeken. Ze won gouden en zilveren griffels en een gouden penseel. In 1988 schreef zij het geschenk voor de kinderboekenweek: 'Duizend dingen achter deuren'. EGMOND - Vrijdag 31 januari ontving mevrouw De Klerk de eremedaille in zil ver in de orde van Oranje Nassau ter ge legenheid van haar vertrek bij de Eg- mondse afdeling van Interkruis. Zij kreeg de onderscheiding vanwege haar grote verdienste op zowel functioneel als maatschappelijk terrein. Sinds 1952 is mevrouw De Klerk actief geweest in de gezondheidszorg, waarvan de afgelo pen (bijna) 22 jaar als wijkverpleegkun dige in Egmond-Binnen. Zij maakte ook een aantal jaren deel uit van het bestuur van verzorgingshuis Heegemun- de. Voor zeer veel inwoners van de ge meente is haar hulp, inzet en betrokken heid van grote betekenis geweest tijdens moeilijke perioden in hun leven, waarin zij op die hulp waren aangewezen om dat de betrokkenheid van mevrouw De Klerk verder reikte dan de directe hulp verleningsactiviteiten EGMOND - Op zondag 9 februari is er in de Slotkapel in Egmond aan den Hoef een concert door het Noordhol lands Kamerkoor onder leiding van Klaas Venneker. Dit concert, met een zestiental liederen op het programma, begint om 15.00 uur. De entree be draagt 10,00. Voor kaartreservering kan men bellen 02206-2033 of 2387. Hoewel enkele van de 36 leden van het koor een muziekopleiding hebben geno ten, bestaat het grootste deel van het Noordhollands Kamerkoor uit enthou siaste amateurs, die wekelijks in Schoorl repeteren. Het koor is bekend van plaat- en televisieopnamen en van vele a capella-concerten. Het repertoire van het koor omvat composities van de vroeg-barok tot heden. Klaas Venneker begon zijn muzikale loopbaan op 14-jarige leeftijd als pia nist in een cabaret-gezelschap. Zeven jaar later behaalde hij het staatsexamen piano, waarna hij zijn studie voortzette aan het Sweelinck en het Utrechts Con servatorium. Hij is dirigent van het Noordhollands Kamerkoor en het Vo- lendams Operakoor en is incidenteel ac tief bij andere koren. Ook de jazz heeft zijn belangstelling: als pianist is hij ac tief in de All of Me Jazzband. HEILOO - Onder leiding van mevr. Ka rin Dojes-Scaf begint aan het eind van de maand een nieuwe cursus Origami voor 55-plussers. Eenmaal in de veer tien dagen wordt de deelnemers de weg gewezen in de kunst van het Japanse pa pier vouwen. Na acht weken en een beetje enthousiasme kunt u bloemen, dieren, doosjes, versieringen en kettin gen van papier maken. De kosten be dragen 50,00 plus 25,00 voor het lesboek en materiaal. U kunt zich opge ven bij de Stichting Ouderenwerk, Westerweg 294 en telefonisch 's mor gens tijdens kantooruren, onder nr. 331297. HEILOO - Astrid Admiraal uit Heiloo is onlangs geslaagd bij het Instituut Be drijfswetenschappen voor de opeleiding hoger management in ziekenhuizen en instellingen. HEILOO - De ledenavond op 28 janua ri was tevens onze jaarvergadering. Het jaarverslag werd voorgelezen en het fi nancieel verslag toegelicht. Er vond een bestuurswisseling plaats. We namen af scheid van vice-presidente mevr. L. Holwerda en 2e secretaresse mevr. S. Meinen. Hun plaatsen worden ingeno men door resp. mevr. S. O verwater en mevr. L. Lont. Na de gezellige pauze waarin koffie en thee met eigen baksel speelden we een spel met tekeningen. De winnaars van het spel werden beloond met een papie ren vlinder. De presidente sloot de avond af met een gedicht. ALKMAAR - Zakendoen is relaties ma ken. Een goede gelegenheid hiervoor zijn de Bedrijven Contact Dagen, die in het Tenniscentrum 't Goede Veld wordt gehouden, op woensdag 12 en donder dag 13 mei voor de regio Noord- Holland Noord. Tijdens de Bedrijven Contact Dagen wordt op regionaal ni veau vraag en aanbod bij elkaar ge bracht. Een ander groot voordeel is, dat een en ander zich afspeelt in een infor mele sfeer waardoor met name de com municatie een stuk soepeler verloopt dan doorgaans het geval is. Daarbuiten is het een gegeven dat er in de eigen om geving vaak veel meer nieuws, novitei ten en potentieel is dan bij de meeste bedrijven is bekend. De Bedrijven Contact Dagen vormt een interessant medium voor zowel deelne mers met hun diensten en produkten als voor ondernemers die de manifestatie bezoeken. Immers veel branches en dus veel nieuws wordt in een kort tijdbestek in een ruimte gepresenteerd. In een mum van tijd krijgt men een kwalitatief overzicht van wat er zoal in de regio te koop of te verkopen is. Nieuwe kontak ten worden gelegd of reeds bestaande kontakten worden door de ondernemers onder elkaar opgepoetst. In die zin dra gen de Bedrijven Contact Dagen bij in de regionale economie. De Bedrijven Contact Dagen in Tenni scentrum 't Goede Veld op 12 en 13 mei biedt nog ruimte aan belangstellende bedrijven en instellingen. Wil men meer weten, dan kan contact worden opgeno men met Borghstaete Advies- en Orga nisatiebureau, tel. 023-387404. HEILOO - De stichting Ouderenwerk start op de donderdagen 6 en 13 februa ri een cursus calligrafie voor gevorder den. Voor deze cursus zijn nog enkele plaatsen vrij. De cursus is bestemd voor mensen die ergens een begincursus ge volgd hebben. In deze cursus wordt aandacht besteed aan het verluchten van kapitalen en het maken van randen. De cursus wordt per 14 dagen gegeven. Kosten 40,00 voor 7 lessen. Aanmel den of nadere informatie bij de heer Han Dijkstra, tel. 331194, of bij de Stichting Ouderenwerk Heiloo, telefo nisch, 's morgens onder kantooruren 331297. HEILOO/BERGEN - Dinsdag 28 janu ari was het weer zo ver. In zwembad De Beeck te Bergen werd er afgezwommen voor diploma A en B. Er werd mooi ge zwommen en alle leerlingen zijn dan ook geslaagd. Voor diploma A: Klaas Balk, Jordie van Beek, Dennis van de Berg, Jeroen Bijlsma, Robbert Castri cum, Wilmer Kaandorp, Lotte Kaatee, Wendy Kerssens, Rob Liefting, Andrea Maffioli, Michael Molenaar, Sjoerd Musters, Claire Otjes, Jimmy Peterse, Monique Schoorl, Mike van Westerop. Voor diploma B: Thijs van Domburg,- Sineke Gallee, Tim van Hekken, Lau ren Klaassen, Albert Kozijn, Petra Metz, Nicolette van der Molen, Martin Riemslag, Eline Wokke, Jip van Zoonen. HEILOO - Bureau Voorlichting Verze kering heeft twee nieuwe publieksbro- chures uitgebracht; "Kijk op het verzekeringsbedrijf" en "Kijk,op verze keringen thuis". Daarin wordt op een voudige wijze van alles verteld over verzekeringen en het verzekeringsbe drijf. Want verzekeringen, dat is voor veel mensen een ingewikkeld onder werp, waarover allerlei onduidelijkhe den en misverstanden bestaan. Vandaar deze beide brochures, die op veel vragen een antwoord zullen kunnen geven. Bij voorbeeld: mogen verzekeringsmaat schappijen doen wat ze willen of is er toezicht op hun doen en laten? Wat kan je eigenlijk verzekeren? Ben je verplicht om je te verzekeren? "Kijk op het verzekeringsbedrijf" be schrijft hoe de verzekeringstak in elkaar zit. Waar kan je terecht voor een verze kering, wie mogen als verzekeraar op treden, is er toezicht op verzekeringsmaatschappijen, waar moet je naartoe met klachten, enz. De brochure besteedt ook aandacht aan al lerlei organisaties, zoals het Verbond van Verzekeraars, Bureau Voorlichting Verzekering, de geassocieerde vereni gingen en de organisaties van assuran tiepersonen. Ook komen 'preventieve' organisaties aan de orde, zoals het TBBS Bureau voor Schadepreventie, Stichting Salvage, voor hulpverlening na brand, het Bureau voor Sprinklerbe veiliging en de Stichting CIS. "Kijk op verzekeringen thuis" geeft al gemene informatie over een groot aan tal particuliere verzekeringen, die kunnen worden afgesloten voor ziekte kosten, aansprakelijkheidsrisico's, de inboedel en de opstal, de auto en de bromfiets, de vakantie, de boot of surf plank enz. Daarnaast komen allerlei vormen van levensverzekering aan de orde. Achterin het boekje is een inven tarisatielijst opgenomen, een handig hulpmiddel om te bepalen voor welk be drag de inboedel verzekerd moet worden. Beide brochures zijn voorzien van een trefwoordenregister en een adressen lijst. "Kijk op het verzekeringsbedrijf" en "Kijk op verzekeringen thuis" kun nen schriftelijk worden aangevraagd bij Bureau Voorlichting Verzekering, Post bus 990, 2501 CZ Den Haag. De bro chures zijn gratis, alleen de verzendkosten worden in rekening ge bracht. CASTRICUM - In de week van 17 t/m 22 augustus wordt in Castricum een mu- ziekweek voor koorzangers georgani seerd. De werkgroep Vocatie o.l.v. initiatiefnemer Piet Vessies is tot het or ganiseren van deze week gekomen om dat er volgens ons, op muziekgebied, niets fijners bestaat dan interessant re pertoire op een intensieve manier in zes dagen tijd onder de knie te krijgen, met als slot van deze week een presentatie van het resultaat hiervan. Dit alles ech ter onder voorbehoud van voldoende deelname en toekenning van subsidie. Het reperteren gebeurt onder leiding van inspirerende mensen die, elk op hun gebied, zeer kundig zijn. De werkgroep heeft de volgende mensen enthousiast kunnen maken, zodat zij graag hun me dewerking willen verlenen: Gerhard Wielakker, André Kaart, Piet Vessies en Frans Schouten. In het land worden wel vaker dergelijke weken georganiseerd, dikwijls voor in strumentalisten, maar sporadisch voor koorzangersRepertoire-vernieuwing' is het sleutelwoord bij de organisatoren. Het instuderen van onbekende werken van veelal bekende componisten staat deze week centraal. Dirigenten en leden van kamerkoren, gemende zangvereni gingen, opera-, operette en musicalvere nigingen, alsmede van vrouwen- en mannenkoren kunnen zich hiervoor aanmelden. Het repertoire bevat zowel kerkelijke en wereldlijke muziek, als werken uit opera, operette en musicala. Alle activiteiten van deze week zullen plaats vinden in de Maranathakerk te Castricum. Deze kerk is toegankelijk voor gehandicapten. De werkgroep heeft de beschikking over een aantal adressen voor logies en ont bijt. Deelnemers die hiervan gebruik willen maken dienen dit bij de organisa toren kenbaar te maken. Van de deelne mers vragen wij per persoon een bijdrage van 250,00 voor de gehele week, exl. logies, ontbijt en lunch. Alle deelnemers krijgen van ons infor matie omtrent hotels, campings, en an dere overnachtingsmogelijkheden, alsmede enkele toeristische tips. "tevens sturen wij een brochure met ale exacte gegeven over deze week. Iedereen die belangstelling heeft voor deze week en zij die graag nadere informatie wensen te ontvangen, kunnen contact opnemen met Miriam Lases, tel. 072-334341 of b.g.g. 072-331712.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 12