Kerkdiensten Medische diensten HIER BLIJF JE VOOR THUIS! Andere adressen de ST JAWHAVO hEiloo open dag Geen Uitkijkpost ontvangen? II \f B0EKEN-TIP VAN: DEUTEKOM NjUZIEK-TIP VAN: Bibli-I l-theek Adverteren is naamsbekendheid De helpt daarbij Kom naar onze woensdag 5 februari 18.30-21.30 uur Dierenbescherming Aung San Suu Kyi. 'Vrij van angst' Werk van Liszt op CD van de maand Heiloo Unieke samenwerking tussen school en openbare bibliotheek Kinderjury Heiloo Oud pepier acties in Heifee MUZIEKSCHOOL HEILOO De muzieknis in het gemeentebosje Agenda Open Huis en Theater de Beun méér dan een school alleen! st. jan mavo - de dors 2 - 1852 RG Heiloo, tel. 332780 PAGINA 2 UITKIJKPOST 5 FEBRUARI 1992 Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk 10.00 uur: ds. F.J. van der Wind, be vestiging van ambtsdragers; 19.00 uur: ds. W.Ph. van Kooten uit Schoorl. Geref. Kerk Noordergeeststraat 9.30 uur: ds. R. Oranje uit'Alkmaar; 19.00 uur: naar Witte Kerk. English Church Heiloo Kruiskerk, Maas Geesteranusweg. In lichtingen: 072-333396. Chr. Geref. Kerk (De Dillenburg) 9.30 uur: ds. A.P. van Langevelde; 17.00 uur: ds. J. Verhage. Hervormde Gemeente Limmen 10.00 uur: ds. Ph. Ouwendijk uit Heiloo. Evang. Luth. Gemeente Alkmaar 10.00 uur: dra. Y. Bos. Remonstrantse Gemeente Alkmaar 10.15 uur: ds. J.G. Paardekoper uit Amsterdam. Doopsgez. Gem. Koningsweg Alkmaar 10.00 uur: ds. H.Th. Ament. Oud-Katholieke Kerk Emmastraat 9, Alkmaar 10.00 uur: dienst van schriftlezing en gebed. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) (Kapelkerk, Kapelsteeg/hoek Laat 80, Alkmaar) 9.30 en 17.00 uur: ds. J. Luiten. Baptisten Gemeente Alkmaar Hofstraat 15, Alkmaar 10.00 uur: ds. A. van de Wetering. Pinkstergemeente Heiloo Zondagmorgen 10.00 uur dienst. Zon dagsschool 10.30-11.30 uur. Bijbelstu die: woensdag vanaf 20.00 uur. Kerkge bouw: Maas Geesteranusweg, Heiloo. Evangelische Gemeente Egmond Dorpshuis, Hanswijk 1, Egmond aan den Hoef. Dienst: zondag 19.00 uur. Bijbelstudie: dinsdag 20.00 uur. Vrouwenkoffie-ochtend: eens per maand. Inlichtingen: 02206-6890. Geest en Kracht Volle Evangelie Centrum Elke zondagmorgen dienst om 10.00 uur. Elke woensdagavond bijbelstudie om 20.00 uur. Eens per veertien dagen bijbelstudie voor vrouwen op woens dagmorgen. Adres: Westerweg 294 te Heiloo. Inlichtingen: 332649. Rooms Katholieke Kerkdiensten Willibrorduskerk, Westerweg 265 In de week: Dinsdag 19.15 uur (dagkapel). Donderdag 9.30 uur (Overkerck). Spreekuur: zaterdag 16.00-17.00 uur. H. Moeder Gods, Holleweg 111 In de week: Vrijdag 19.15 uur (dagkapel). O.L.Vr. ter Nood, Kapellaan Weekenddiensten: zondag 11.00 uur Hoogmis. Door de week: dinsdag 9.30 uur eucha ristieviering bij de Julianazusters; woensdag 8.30 uur eucharistieviering Genadekapel; donderdag 9.30 uur Woord- en Communiedienst bij de Juli anazusters, Hogeweg 65; vrijdag 8.30 uur eucharistieviering in de Gena dekapel. Kapel Psych. Centrum St. Willibrord Zaterdag 18.45 uur: woord- en commu niedienst. Zondag 9.30 uur: woord- en communie dienst. Woensdag 16.45 uur: kleine kapel. Pinkstergemeente Alkmaar e.o. 10.00 uur dienst in scholengemeen schap, Mandemakerstraat 11, Alkmaar. Inlichtingen: tel. 331584. Inspectie Heiloo e.o.: 072-335642. Katten Heiloo en Limmen: 072-616106 of 337853. Honden Heiloo en Limmen: 02205- 256. Knaagdieren Heiloo en Limmen: 072- 33838. Honden en katten Akersloot: 02513- 0079. Goed tehuis gezocht voor: Honden: Sabor, bouvier reu AVi jr.) niet geschikt bij kleine kinderen. Boe- fie, bouvier, gest. teef (11 jr.). Sarah, bast. Mechelse herder (3 jr.). Casa, bast. poedel, gest. teef (11 jr.). Chico, kruisng labrador/collie, zwarte teef (2 jr.). Meer informatie bij tel. 02205- 2256. Katten: Bluesmoke Perziche poes (7 jr.), een flatkat die gewend is aan hon den en kinderen. Zwart poesje (13 jr.) ook voor een flat, liefst zonder andere dieren. Rode poes (2 jr.) voor iemand/ zonder andere dieren maar graag met een tuin. Blinde oude kater voor iemand met een afgesloten tuin. Rustig zwart/wit poesje (ca. 10 jr.) kan goed alleen zijn- maar gaat ook graag af en toe in de tuin. Belt u 072-337853 voor meer bijzonderheden. Vermist: Gec. cyperse kater met witte snuit, bef en buik, knik in de staart, zwart bandje met koker en bel, 3 jr., Stationsweg, Heiloo. Grijze ongec. kater met witte bef en pootjes en witte reflecterende band met koker, Rijksweg, Limmen. Zwarte gec. kater met witte snuit, bef, buik en pootjes, 4 jr., Butterlaan, Hei loo. inl. 072-616106. Gevonden: Witte ongec. kater met lichtblauw bandje, Kennemerstraatweg (omg. Wil librord), Heiloo. Bruine krielkip, Vis- weg, Limmen, inl. 072-616106. Aung San Suu Kyi, mensenrechtenac tiviste en leider van de Birmese Natio nale Liga voor Democratie, werd in 1989 door de militaire junta aange houden tijdens de spontane volk sopstand die na 25 jaar onderdrukking uitbrak. Nog steeds staat zij onder huisarrest in Rangoon: een gewetensgevangene, gescheiden van haar familie en haar vrienden. Hoewel haar partij in 1990 een over weldigende overwinning behaalde, hebben de militairen tot op heden ge weigerd haar vrij te laten en zijn zij hun belofte niet nagekomen de macht over te dragen. 'Vrij van angst', geredigeerd door haar echtgenoot Michael Aris en van een voorwoord voorzien door Vaclav Havel, toont de hoop, het geloof en de angst van Aung San Suu Kyi. In het eerste deel van het boek komt zij naar voren als een strijdbaar pleitbe zorgster voor de democratische rech ten van de Birmese bevolking. Uit toespraken, brieven, interviews en ar tikelen blijkt de betrokkenheid van Aung San Suu Kyi bij de strijd voor meer democratie in haar vaderland. In het tweede deel vindt men artikelen die zij voor haar detentie schreef en die handelen over haar vader, de alom gerespecteerde leider van de Birmese nationalistische beweging in de jaren '30 en '40, die stierf toen zij twee jaar oud was, ovef de cultuur en de litera tuur van Birma en over het koloni alisme. Tot slot een viertal bijdragen van ken ners van de Birmese situatie, die in gaan op haar rol in de politiek en de mensenrechtenbeweging 'Vrij van angst' geeft stem aan de vrouw wier onverzettelijke geest, moed en idealen een internationale er kenning vonden in de toekenning van de Nobelprijs van de vrede 1991. ËLPf«¥CW 01 Kernen- Heerenweg 67-69, 1851 KL Heiloo "Winkelhot 'l Loo" Tel. 072-3314 83 LIB RIS. Uw Complete Boekhandel. In 1988 ontdekte Jay Rosenblatt in Weimar dat de daar aanwezige onvol ledige partituur geen schets was voor het bekende le concert van Listzt, maar wel degelijk een geheel nieuw werk betrof. Rosenblatt reconstrueer de uit deze partituur en uit andere! bronnen een intrigerend concert, een jeugdig werk, bruisend van melodie en vitaliteit. Het wordt uitgevoerd door Jenö Jan- dó samen met het Hongaarse Staat sorkest onder leiding van Lamberto Gardelli. Het pianoconcert 'Opus Postumum' is op deze cd van de maand gekoppeld aan andere zeldzame werken van Liszt, zoals transcripties van zijn eigen liederen en zijn arrangementen van drie marsen van Schubert. Een bijzon dere cd, die terecht extra aandacht krijgt in de maand februari. C Doktersdiensten (uitsluitend voor spoedgevallen) 8 en 9 februari: H. Schwagermann, Nic. Beetsweg 14, Heiloo, tel. 330530. Weekenddienst Apotheek 7-14 februari: Apotheek De Hoef, Ju dith Ley ster straat 22, Alkmaar, tel. 112082. Verloskundige Heiloo (vlgs. afspraak) J.F.M. Bugter, Haesackerlaan 41, Hei loo, tel. 337531. Verloskundige Limmen 8-14 februari: C. Motzo, tel. 02513- 12895. Dienst Tandarts Alkmaar - Heiloo Doorkiesnummer tandartsdienst bij spoedgevallen: tel. Q72-123889. Diëtiste Mw. I. Nijdam-Visser, De Wildtlaan 52, Heiloo, voor voedings dieetadviezen na tel. afspraak, tussen 17.00-19.00 uur, tel. 072-332287. Praktijken Fysiotherapie Spreekuur vlgs afspraak (ma. t/m vr.): Praktijk Fysiotherapie Ewisweg, Ewis- weg 34, Heiloo, tel. 072-331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, Heiloo, tel. 072-333398; M. A. van Riel, De Wildt laan 28, Heiloo, tel. 072-333271; Fysio- therapiepraktijk E.J. Waal, Kennemer straatweg 452, Heiloo, tel. 072-331266; P.A. Slinger, De Hoghe Weijdt 55, Hei loo, tel. 072-333746. Fysio Heiloo, Slimpad 16a, Heiloo, tel. 072-339355. Zwangerschapscursus/ N abevallingsgy mnastiek Elise Zonneveld-Kemper, tel. 072-337378. (Samen bevallen). Tandprothetische praktijk Jan Jansen, Heerenweg 72, 1851 KT 'Heiloo, tel. 072-337119. Mondhygiëniste Simone Hackenitz-Hoogendoorn, prak tijk: J.P. de Smetcentrum, psych. cen trum St. Willibrord, Kennemerstraat weg 464, Heiloo. Voor afspraken: tel. 331165. Dierenartsen Dr. Schaap en dr. De Jong zijn te berei ken op tel. 072-331606 (Commandeurs laan 1). Zaterdag spreekuur van 11-12 uur. Dierenkliniek De Kapel, J.A. de Rid- Her Runxputteweg 24, 1851 PM Hei- Winkelhof 't Loo 41 Heiloo Tel. 335535 loo. Behandeling uitsluitend volgens afspraak. Praktijk Oefentherapeuten Mensendieck Y. I. van Leeuwen, Westerweg 128a, tel. 072-338114. W. Zonjee, Westerweg 128a, tel. 072-338114. Stichting Interkruis Noord-Kennemerland Ledenadministratie, kraamcentrum tel. 072-199222. Wijkverpleegkundigen Spreekuur in het wijkgebouw dagelijks tussen 12.00-13.00 uur, tel. 3,31073. Voor spoedeisende gevallen kunt u bel len 072-126482 (alarmcentrale). Kruisvereniging Heiloo Uitleenmagazijn Wijkgebouw Holleweg 94. Geopend op werkdagen van 18.30-19.30 uur. Tel. 072-331073. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Mevr. B. Nieuwmeyer, tel. 072-338088, en mevr. M. van Velthoven, tel. 072- 338027. Zwangerschapscursus is voor leden van de Kruisvereniging kosteloos. Diëtiste Voor leden van de kruisvereniging kos teloos. Voor afspraken kunt u bellen: 072-199222. Praktijk Oefentherapie Cesar I. Hoefmans, Pastoor van Muijenweg 16, Heiloo, tel. 072-330592. Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (Starlet) De prikpunten van Starlet in Heiloo zijn: Bejaardenhuis Overkerck, Stationsweg 92c, maandag tot en met vrijdag 8.00-8.30 uur. Bejaardenhuis De Loet, De Loet 1, maandag tot en met vrijdag 9.00-9.15 uur. Psychologenpraktijk Drs. H.P.M. Velu, Kleijne Olven 3, Heiloo, tel. 072-331644. Praktijken logopedie Tineke Hensen, Laan van Muijs 12, tel. 335352; Nitate Nuijl, Termijen 101, tel. 335148; Lucien Reeling-Brouwer, Kor- beellaan 1, tel. 332652; Jolanda de Wit, Oudburgerlaan 74, tel. 338073. PLANpraktijk Consument en Huishouding Hulp bij vragen en/of problemen op fi nancieel gebied; budgetvoorlichting en schuldhulpverlening. Spreekuur volgens afspraak op het adres: afdeling Sociale Zaken, Raadhuisplein 1, Heiloo. Tele foon: 313198. Regionaal Ziekenfonds Noord-Holland-Noord Spreekuur: dinsdag van 15.00-16.00 uur in 't Trefpunt, Westerweg 294, Heiloo. VTO Noord-Kennemerland Vroegtijdige Onderkenning van Ont wikkelingsstoornissen van kinderen van 0-7 jaar. Adres: Gasthuisstraat 2, Alk maar, tel. 072-199222. Bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 8.45-11.45 uur. Ouders kunnen zelf bel len naar het VTO-team. Werkgroep Vluchtelingenwerk Heiloo Contactadres: dhr. A. Haanstra, afde ling Sociale Zaken, gemeente Heiloo. Bank: Amrobank, rek.nr. 45.38.84.164 (giro van de bank: 2162), t.n.v. Vluch telingenwerk Heiloo. Gezinsverzorging Noord-Kennemerland/Noord-Holland- Midden. Voor hulp bij problemen in de verzorging van uw huishouden. Heiloo: Westerweg 294, telefoon 072-127066; spreekuur: van 8.30-9.30 uur. Voor akute hulp na 17.00 uur en in het wee kend: 072-156400. Ver. Bescherming Ongeboren Kind Voor informatie: 072-625508 of 033-620244. Kinderdagverblijf Heiloo Voor hele en halve dagopvang, na schoolse opvang en gastouderopvang. Inlichtingen: tel. 072-338950. Ned. St. Whiplash Patiënten Mw. A.M. Heijstra-Valkering, Breede- laan 69, 1851 MB Heiloo, tel. 072- 332344. Gemengd Koor Zingen Houdt Jong Repetitie dinsdag van 10.00-11.45 uur, in 't Trefpunt, Westerweg 294. Inl. via tel. 333645 of 332208. De Zonnebloem Vereniging tot bevordering van het wel zijn der zieken, van alle gezindten, voor bezoek thuis, ziekenhuis of verpleeg huis. Sekr.: Runxputteweg 20, Heiloo, tel. 022C5-1922. FNV Infb-team Heiloo-Limmen Spoed-informatie: tel. 02205-1608 of 02206-5397. Bouw- en Houtbond FNV afdeling Heiloo Spreekuur iedere maandag van 19.00 tot 20.00 uur op het adres Holleweg 92 te Heiloo Diabetes Ver. Nederland Telefonische hulpdienst: tel. 033-725083, dag en nacht bereikbaar. Ned. Ver. tot Integratie van Homosexualiteit-COC (NVIH-COC) Afdeling Regio Alkmaar en West- Friesland, Bierkade 14a, Postbus 268, 1800 AG Alkmaar. Hulp- en infotelefoon: 072-111650. Patiëntenplatform Noord-Kennemerland Buro Informatie en Klachtenbemidde ling (BIK). Tel. spreekuur: elke dinsdag en donderdag van 9.30-11.30 uur: tel. 072-114147. Postadres: Postbus 354, 1800 AJ Alkmaar. Ouders helpen Ouders Telefonische hulpdienst van de Lande lijke Stichting Ouders van Drugs verslaafden. Tel. 072-152244. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 17.00 t/m 01.00 uur, zaterdag, zondag en op feestdagen van 9.00 t/m 01.00 uur. HEILOO - Maar ja, wat wil je, als de sleutel tot die samenwerking Evert Hartman heet. Evert Hartman: Aard rijkskundeleraar op een scholengemeen schap in Hoogeveen en schrijver van jeugdboeken, zoals ,Het Bedreigde Land'; Buitenspel'; Gegijzeld'; Nie mand houdt mij tegen'; Oorlog zonder vrienden'; ,Het onzichtbare Licht'. Stuk voor stuk verhalen met een actueel onderwerp als gegeven, dat zich afspeelt in de wereld van de 12- tot 17-jarigen. Hij benadert die gegevens op een onalle daagse wijze. De hoofdpersoon of per sonen staan als onbegrepen enkelingen tegenover de groep. Door de boeiende, de aandacht vasthoudende, eigentijdse dialogen, soms uiterst fel, soms achter baks, soms uitermate egoïstisch, dan weer bangelijk of onthutsend eerlijk, wordt het door vooroordelen versluie rende beeld van de andere zichbaar. En daar gaat het Evert Hartman om. De jeugd de meerdere kanten van één zaak laten ontdekken. Dat levert uiterst verrassende resultaten op, hetgeen men vooral op de Mavo-scholen in Heiloo heeft gemerkt. De klassen 1 en 2 van de Kennedy Mavo en klas van de St. Jan Mavo zijn al vanaf september bezig met het Evert Hartman project. De boeken, verzorgd door de bibliotheek Heiloo, worden met groot enthousiasme gelezen en de discussies liegen er bepaald niet om. Kortom, door deze samenwerking van bibliotheek en school wordt de scholie ren de kans geboden om een eigen me ning te ontwikkelen en je niet zonder meer, gemakshalve, maar wel met een grote mond, aan te sluiten bij de huidige publieke opinie. De wijze waarop Hart man, zijn pappenheimers kennend, de feiten hiervoor aandraagt, is werkelijk imponerend. Door bemiddeling van de bibliotheek komt Evert Hartman op 13 februari en 26 maart in Heiloo op bezoek bij (13 fe bruari) de Kennedy Mavo, klas 1 en 2, en (26 maart) de St. Jan Mavo klas 2, om met de le'erlingen over zijn boeken te praten. De lachende derden zijn hier duidelijk de scholieren. De toekomstige volwassenen met onderscheidingsver mogen. En daarom gaat het immers. Carla van de Bibliotheek HEILOO - Enige weken geleden werd in de Uitkijkpost melding gemaakt van de start van de kinderjury in Heiloo voor jeugdboeken. Deze week nog even alle feiten op een rijtje, daar precies van daag de kinderjury haar werk start (tot 1 mei van dit jaar). De leden van de kinderjury mogen zo veel boeken lezen als zij zelf willen. Mi nimaal moeten zij vijf boeken lezen. De juryleden krijgen naast hun bibliotheek pas ook een speciale kinderjurypas van de bibliotheek. Van ieder gelezen boek maken de juryleden thuis een boek bespreking. De kinderjuryboeken staan in een aparte kast en alleen de kinderju ryleden mogen deze boeken lenen. Bij het inleveren gaan de boeken naar de gewone balie. Daarna moet de boek bespreking bij het jeugdbureau ingele verd worden. Vanaf vrijdag 1 mei worden de stemfor- mulieren uitgedeeld. De stemformulie- ren moeten ingevuld worden ingeleverd voor woensdag 13 mei in de bibliotheek. Op woensdag 13 mei om 15.30 uur komt de schrijfster Mieke van Hooft de uitslag bekend maken en meteen iets over haarzelf en haar boeken vertellen. Ook haar boeken staan voor de kinder juryleden apart in een kast. Vrijdag tot en met maandag Hockey vereniging De Terriërs, kantine op sportpark Het Vennewater. Vrijdag en maandag 20.00-22.00 uur; zaterdag en zondag 11.00-17.00 uur. Elke zaterdag Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, contai ner op parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. En container bij flatgebouw in De Kande laar nabij nr. 12. Tussen 13.00-14.00 uur. Zaterdag 8 februari J.P. Hasebroekschool, Sluijsweijdt 9. Tussen 9.00-11.00 uur. De Zeskant, Het Malevoort 5/7. Tussen 10.00-12.00 uur. Maria Lidwinaschool, parkeerplaats Het Wielemakersland. Tussen 9.30- 11.30 uur. Halen op verzoek: 330222. Ook gebruikte kleding. Tevens huis- aan-huis actie tussen Pastoor van Mui jenweg, Ewisweg, Het Zevenhuizen en Westerweg. Dozen en/of bundels pa pier gereed zetten langs de kant van de weg voor 9.30 uur. Iedere maandag (schooldag) Volleybalvereniging Effect, container bij de ingang van sporthal 't Vennewa ter. Tussen 18.00-22.00 uur. Elke woensdag Gymnastiekvereniging Klimop, contai ner bij flatgebouw in de Kandelaar na bij nr. 12. Tussen 18.00-19.00 uur. Woensdag 5 februari Fanfare showband Heiloo, huis aan huis actie in Ypestein. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 18.00 uur. Ook gebruikte kleding. Halen op verzoek: 331783 (tus sen 17.00-18.00 uur). Maandag t/m vrijdag WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. Halen op verzoek: 331840 of 02206- 3525. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek, iedere laatste zaterdag van de maand, alleen na opga ve: 336799 (tussen 19.00-20.00 uur). Vondelschool, Pastoor van Muijenweg 16. Brengen tijdens schooluren tussen 8.45-15.30 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook gebruikte kleding. Volksmuziekschool, Het Veld 1. Tussen 9.00-12.00 uur en 14.00-19.30 uur. Freinetschool, Het Malevoort 9. Bren gen tijdens schooluren tussen 14.00- 19.30 uur. Alle dagen Fanfare-showband Heiloo, Werken- delslaan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Ha len op verzoek: 331783 (17.00-18.00 uur). Ook gebruikte kleding. Victorie-groep Scouting Heiloo, contai ner nabij clubgebouw De Bolder, hoek Kerkelaan/WesterwegOok gebruikte kleding, mits in plastic zakken. Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Bel 's donderdags tot 15.00 uur: 072-330175 Het Veld 1, 1852 GG Heiloo Tel. 072-332460 HEILOO - Op vrijdag 7, maandag 10 en woensdag 12 februari zijn er in de muziekschool aan Het Veld 1 speela vonden. De aanvang is steeds om 19.30 uur. Het korte programma duurt onge veer drie kwartier. Iedere belangstellen de is tijdens deze avonden welkom. Vrijdag zingen leerlingen van Kees de Bruijn (leraar solozang). U kunt luiste ren naar solisten en naar een gemengd koor. Deelname aan het koor is nog mogelijk. Komt u eens luisteren, wel licht vindt u het repertoire erg leuk. Op maandag treden leerlingen van Jack Kat, één van onze saxofoon-docenten, voor het voetlicht. Ook deze avond kunt u luisteren naar solisten en ensemble-spel. Volgende week woens dag spelen leerlingen van Doroté Crijns, lerares piano, en Martin Rozema, leraar dwarsfluit. Tenslotte: u kunt zich nog aanmelden voor de tweede serie lessen 'Muziek op schoot', 15 lessen voor u, samen met uw kind. De cursus, die is toegesneden op kinderen van t tot 3 jaar, begint op 11 februari, 's ochtends van 10.30 tot 11.15 uur. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de muziekschool, tel. 332460 (tijdens kantooruren). Vanaf deze week kunt u met enige re gelmaat een nieuwe rubriek lezen in de Uitkijkpost: 'Het gebeurde in Hei loo'. In deze rubriek komen inwoners van de gemeente aan het woord, die iets vertellen over een bijzondere ge beurtenis in de recente geschiedenis van Heiloo. De rubriek wordt ge opend door Klaas Koomen. Het leven van Klaas Koomen heeft al les met muziek en theater te maken. Zijn goede herinneringen aan Heiloo hebben hier dan ook direct betrekking op. ,,In de jaren '40 was er in het ge meentebosje een soort muzieknis. Daar traden Heilooërs voor Heilooërs op: zang, dans en ook gymnastiek. Het was er intiem door de bomen ron dom, er heerste een eigen sfeer. Hon derden mensen kwamen kijken of luisteren, men nam zelf een stoel mee van huis", vertelt Klaas Koomen. Hij behoorde zelf tot degenen, die re gelmatig optraden. Bijvoorbeeld in de Heilooër Revue onder leiding van Jaap van de Kommer, waar Klaas Koomen zijn partijtje ondermeer mee- blies in het orkest De Groentjes. Dat gebeurde 's zomers in de open lucht en 's winters in de Rustende Jager. Ook aan het Onderschuilcabaret in de oor logsjaren, met optredens bij de boeren in de Boekelermeer om aan eten te ko men, nam Klaas Koomen deel, samen met onder anderen Nico Akkerman, Leen Kaandorp en echtgenote Puck. Klaas Koomen maakte van zijh hobby zijn beroep en trad vele jaren op in een variété-programma, dat zowel in het Nederlands als in het Engels gebracht werd. Daarnaast verdiende hij de kost als reisleider voor De Magneet en was ook een aantal jaren manager van een hotel op de oever van het Italiaanse Gardameer. De artiest in hem bleef al tijd aanwezigDe Alkmaarse Big Band werd een muzikale uitlaatklep. De combinatie van organisatietalent en vertier kon Klaas Koomen etaleren ter gelegenheid van de opening van het Heilooër theater De Beun met als ab solute topper het ontsteken van een theatrale vlam door de wethouders Dekkeren Willemse vanuit een bak op de heftruck van Loek Schoorl op meer dan tien meter hoogte. Een paar dui zend mensen vierden dit feest mee. Vijf jaar zat Klaas Koomen in de pro grammacommissie van De Beun. Mu ziek bleef z'n hobby: met het Eastside Combo is hij nog steeds regelmatig in Heiloo te beluisteren. De liefde voor de jazz blijkt bijvoorbeeld ook uit het initiatief tot de start van het literair jazz-café, samen met Piet Veen en Han Sondaar in het Open Huis. De Beun, het Open Huis: deze accom modaties zijn van een andere orde dan bijvoorbeeld de Rustende Jager van eigenaar Cor Brouwer. ,,Daar liep vroeger Dirk de ober rond. Als tijdens een toneelvoorstelling bleek dat bij voorbeeld de bessenjenever op was, stuurde Cor Dirk naar het voorraad- hok onder het toneelvertelt Klaas Koomen. ,,Dat gebeurde gewoon tij dens de voorstelling. Hij kroop door het luik aan de zaalkant gewoon om laag en weer omhoog en schuifelde met de flessen naar de bar. Het pu bliek en de spelers keken daar niet van op, het hoorde er gewoon bij". Kunt u zich zoiets voorstellen tijdens een voorstelling van Falkland in De Beun anno 1992? Klaas Koomen nabij het beeldje voor theater De Beun. Weet u nog een gebeurtenis uit Hei loo, waaraan u speciale herinneringen bewaart? Geef dit dan door aan de re dactie van de Uitkijkpost, tel. 072 330175 (kantooruren), of schriftelijk via Postbus 68, 1850 AB Heiloo. Donderdag 6 februari S.O.H. Franse les v. oud. 09.30-11.30 Mw. Elzinga Yoga 09.30-10.30 s.o.h. Astrologie 09.30-11.30 s.o.h. Yoga v. oud. 09.30-11.30 NIVON zijdeschilderen 13.30-15.30 Yoga Heiloo' 13.30-15.30 H.O.V. operettever.rep. 20.00-23.00 NIVON schrijfgroep 20.00-22.00 Sjoelclub Heiloo 20.00-22.00 H.B.C. bridgeclub Heiloo 20.00-23.00 Eurotaai 19.30-22.30 De Beun: Joke Bruys 20.15 Vrijdag 7 februari Plattel.vr. volksd. 09.00-10.30 N.v.v.H. damesbridge 09.30-11.30 Plattel.vr.volksd. 14.00-15.30 Vrije Academie 13.30-15.30 s.o.h. Yoga v. oud. 13.30-16.30 Begel.orkest v.NH.rep. 20.00-22.00 NIVON Petrologie 20.00-22.00 Pridini volksdansen 19.30-22.30 Oppositie schaken 19.30-20.30 Zaterdag 8 februari Gesloten, de Beun: Jeugdtheater Heiloo 15.00 en 20.15 Zondag 9 februari Kindernevendienst NHK 10.00-11.00 de Beun: •Jeugdtheater Heiloo 12.00 en 15.00 Maandag 10 februari T'ai Chi s.o.h. 08.30-10.30 s.o.h. Astrologie 09.30-11.30 N.v.v.H. zang 14.00- NIVON doe-middag 13.30- Rode Kruis Welfare 14.00- Plattel.vr.zang 14.00- s.o.h. begel.cursus 14.00- Hatha Yoga Heiloo 13.30- Sans Atout bridge 20.00- NIVON aquarellen gev. 20.00 Falkland toneel 20.00 E.H.K. klaverjassen 20.00- Arbo-Vitae 20.00- Hatha Yoga Heiloo 19.30- Dinsdag 12 februari Doves gym 11.00- NIVON aquarellen gev. 09.30- s.o.h. Astrologie 09.30- Mw. Jonker tuincursus 09.15- s.o.h. yoga v. ouderen 09.30- s.o.h. duitse les v. oud. 10.00 s.o.h. franse conv. v. oud. 13.30 Nieuw leven zang 20.00 NIVON zonnekindpoppen 20.00 Oppositie schaken 20.00 H.B.C. bridgeclub Heiloo 20.00 NIVON vouwgroep 20.00 Winkeliers ver. 't Loo verg. 20.00- Woensdag 12 februari Nivon tekenen bev. 09.30- s.o.h. Franse les v.oud. 09.30- Sans Atout damesbridge 13.00- N.v.v.H. toneel 13.30- S.E.W. voorl.avond 20.00- NIVON origami beg. 20.00- P.v.d.A vergadering 20.00- Falkland toneel rep. 20.00 Vrije Academie 20.00 Rotaryclub Heiloo 19.00 Gem.Heiloo stedenb.ver. 20.00 15.30 15.30 16.00 15.30 15.30 15.30 23.00 22.00 23.00 -22.00 -22.00 -21.30 12.00 11.30 11.30 11.15 11.30 11.00 14.30 ■22.00 -22.00 -23.00 -23.00 -22.00 -23.00 -11.30 -11.30 -16.00 16.00 23.00 22.00 23.00 23.00 •22.00 -21.00 -23.00

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 2