Informatierubriek van de gemeente Heiloo HEILOO Raadhuisplein 1 Postbus 1 1850 AA Heiloo Openingstijden 8.00 tot 12.30 uur p i.i 1 Agenda Raadsvergadering voor donderdag 6 febr.1992 Vergadering commissie voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Betalingstermijn rioolafvoerrecht; afvalstoffenheffing c.q. reinigingsrechten 1991 Overzicht van gemeentelijke belastingen 1992 Onroerend goedbelasting Rioolafvoerrecht Af valstof f en hef fi ng eenpersoonshuishoudens meerpersoonshuishoudens Hondenbelasting per hond f 103,20 f 190,20 f 300,00 f 81,00 Overzicht van raadsvergaderingen in 1992 Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maakt het volgende bekend Burgerlijke stand gemeente Heiloo Geboorten t/m 30 januari 1992 Elders geboren Huwelijksaangiften tot 30 januari 1992 Huwelijken Overlijden t/m 30 januari 1992 Elders overleden Ingezonden Yolanda Eveleens expo seert bij Galerie Amber Informatie over het Bonhoeffercollege Expositie Marie Koning in gemeentehuis verlengd Geslaagd tekstverwerken Team de Haas ontwikkelt huis stijl voor wbv Willibrordus Politieberichten PAGINA 4 UITKIJKPOST 5 FEBRUARI 1992 Deze vergadering wordt gehouden in het gemeentehuis, ingang Raadhuisweg 4, en begint om 20.00 uur. De vergadering is openbaar. Naast de gebruikelijke inleidende punten staan de volgende te behandelen onderwerpen op de agenda: Vaststelling volumebesluit 1992 ter uitvoering van de subsidieregeling voor particuliere woningverbetering (Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing). Hernieuwde vaststelling wachtgeld- en uitkeringsverordening. Overdracht bevoegdheid tot het nemen van verkeersmaatregelen. Regeling kinderopvang. Sanering wegenbeheer. Samenwerking met Hoogheemraadschap N.H.N. inzake belastinggegevens. Verlaging tarieven onroerendgoedbelasting 1992. Verhuur grond aan de heer C. Hachmang. Voorbereidingskosten t.b.v. uitbreiding Bruno- gebouw. Overdracht gedeelte Heilooër Zeeweg aan de gemeente Egmond. Begrotingswijzigingen. Ingekomen stukken. Voor een ieder liggen de stukken ter inzage tot en met donderdag 6 februari 1992 tijdens de openingsuren in de leeszaal van de openbare bibliotheek en tussen 8.00 en 12.30 uur ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken. De vergadering van bovenvermelde commissie zal plaatsvinden op dinsdag 11 februari a.s. om 20.00 uur in de raadzaal, ingang Raadhuisweg. Besproken zal onder meer worden het plan van aanpak Volkshuisvestingsplan Heiloo. Op 30-08-1991 zijn deze aanslagen verzonden met als laatste vervaldag 31-01-1992. Begin januari zijn er vervolgacceptgirokaarten verzonden voor het voldoen van de laatste termijn. Binnenkort worden voor deze aanslagen de aanmaningen verzonden. Met ingang van 01-01-1992 zijn de invorderingskosten fors verhoogd. De kosten van een aanmaning zijn nu f 10,-, terwijl de kosten van het betekenen van een dwangbevel een basistarief heeft van f 50,- vermeerderd met een opslag van f 5,- per f 100,- waarmee de belastingschuld f 100,- te boven gaat. Om kosten te voorkomen is het raadzaam per omgaande de aanslag t£voldoen. Indien U niet zeker weet of de aanslag is voldaan of niet weet hoeveel U nog dient te voldoen, kunt U hieromtrent informatie verkrijgen onder telefoonnummer 313122 of 313156. voor eigenaren f 3,00 voor gebruikers f 2,40 per elke volle f 3000,- van de waarde van het huis in het economisch verkeer per perceel 6 februari 12 maart 2 april 7 mei 4 juni 2 juli 3 september 1 oktober 29 oktober (behandeling van de gemeentelijke begroting) 2 november (afronding begrotingsbehandeling) 5 november 3 december De raadsvergaderingen vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis en beginnen om 20.00 uur. De agenda van de vergadering staat maandelijks afgedrukt in de gemeentelijke informatierubriek in de Uitkijkpost. In de vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland van 13 februari 1989 zijn vastgesteld de provinciale plannen voor Noord-Holland ter verwijdering van huishuidelijk afval c.a. en van bouw- en sloopafval als bedoeld in de artikelen 4,17, 25 en 26 van de Afvalstoffenwet voor de periode 1989-1994 (PAP II). Ten behoeve van de vaststelling van deze plannen heeft milieueffectrapportage (m.e.r.) plaatsgevonden. Vervolgens hebben Provinciale Staten voornoemd in de vergadering van 11 juni 1990 besloten tot vaststelling van de evaluatie onderzoeksprogramma van het m.e.r. PAP II. In de vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland van 16 december 1991 is vastgesteld de evaluatie van de m.e.r. PAP II. Het evaluatie-onderzoek alsmede het evaluatie-onderzoeksprogramma ligt vanaf 24 januari voor een ieder tijdens kantooruren ter inzage bij: - de dienst Milieu en Water Houtplein 33 te Haarlem - alle in Noord-Holland gelegen gemeenten. Voor inzage van het evaluatie-onderzoek bij de gemeenten -ook buiten kantooruren- is de gebruikelijke regeling van toepassing. Nadere informatie kan worden verkregen bij de dienst Milieu en Water, de heer L. Schout (telefoon 023-143767). Robin z.v. Staa, Robert en: Baij, CelinaC.M. Maya L. d.v. Hemminga, ltsko T. en: de Wit, Liliane G. Lisa d.v. Swart, Jacobus Adrianus en: Houtenbos, Maria Elizabeth Twan z.v. Mars, Arnoud en: Buiter, Margaretha Cornelia Maria William M. z.v. de Haan, Petrus J.M. en: Swart, Wilhelmina M.E. Koen J. z.v. Beers, Johannes K.A. en: Spaans, Johanna C.M. Jan M. z.v. de Groot, Hendricus M. en: Banen, Jeannette L. Eline d.v. Beentjes, Rob en: Steenbakker, Geertruida Christina Agatha. Rooker, Johannes H. en: Ie Loux, Eduarda M. Gerrits, Bruno J. en: Jongerius, Aaltje M. Maart, Frederik en: Rooda, Marieke C. Stam, Hendricus Holst, Ebeltje wv Feijen Wolters, Arnold R. Hoekmeijer, Geertje wv Wiersma den Boer, Maria wv Noome de Vries, Sophia C wv Koster Wonder, Marie. De verstedelijking van Heiloo HEILOO - Dit proces dat al jarenlang onafwendbaar aan de gang is, kan men stimuleren óf - indien men dat wil - in goede banen leiden om het dorpse nog zoveel mogelijk te behouden. Het aan tal plannen en maatregelen dat de ge meente de laatste tijd op tafel legt, wekt echter de indruk dat men druk doende is om deze ontwikkeling sterk te bevorde ren. De vrees lijkt dan ook niet onge grond dat het dorp Heiloo er over een aantal jaren uit zal zien als een aardige buitenwijk van Alkmaar. De huidige noch de toekomstige bewo ners hebben belang bij het verdwijnen van het dorp. Degenen die daar echter bij welvaren zijn de projectontwikke laars, de huizen- en wegen bouwers, evenals de winkeliers en de gemeente ambtenaren die in een hogere salaris schaal vallen door het gestegen aantal inwoners. Aan de informatie over die plannen en maatregelen ontbreken vaak voldoende gegevens over de kosten zodat een goed inzicht van de financiële consequenties lastig te verkrijgen is. Dit geeft een on heilspellend gevoeld omdat hierdoor een onvolledig beeld gevormd wordt. Dit zou erop kunnen wijzen dat ons be halve de genoemde verstedelijking ook boven het hoofd hangt dat de financiële positie v^n de gemeente wordt aangetast en dat de burgers geregeld lasten ver zwaringen kunnen verwachten. Bovengenoemde zorgen worden bij voorbeeld door de volgende plannen opgewekt. Winkelstructuurplan. In dit plan staat bijvoorbeeld dat 't Loo met 2.200 m2 en de omgeving met nog eens 1.300 m2 winkeloppervlakte zal worden uitge breid. Voor wie is deze uitbreiding be doeld? Voor de inwoners van het dorp is er genoeg aanbod van winkels. Uit de wijde omtrek komen hier mensen win kelen omdat er voldoende parkeerruim te beschikbaar is. Waar moeten na de uitbreiding van het winkeloppervlakte het gestegen aantal auto's geparkeerd worden? Geen hond is schuldig. De genomen maatregelen zijn ingewikkeld, kostbaar en niet doeltreffend. Het idee om over last terug te dringen is vanzelfsprekend goed, maar op veel plaatsen in het dorp behoeft men de uitwerpselen van zijn hond niet op te ruimen terwijl dat wel dient te geschieden in een groot deel van het Nyenburgse bos. In de uitvoerige folder staat nergens hoeveel de honden belasting bedraagt. Wordt het dorp nu vol gezet met instructie- en verbodsbor den, o.a. bij al die kleine losloop gebiedjes die vaak in bewoonde gebie den liggen? Is er wel rekening mee ge houden dat ongeveer de helft van de honden die loslopen in het Nyenburgse bos niet uit Heiloo afkomstig is? Structuurvisie Plan. Het lijkt wel of dit Plan is opgemaakt zonder ook maar enigszins rekening te houden met het onontkoombare en vaak doorslagge vende element van de kosten. Alleen aan het eind van dit Plan staan enkele vage opmerkingen hierover zoals ,,Er zal op creatieve wijze dienen te worden nagedacht om deze projecten financieel uitvoerbaar te maken". Wel wordt er veelvuldig gerept over behoud van na tuur, over groenvoorzieningen, leef baarheid, rust, milieu, over verkeersluw etc. Daar staat tegenover dat dit Plan inhoudt het streven naar: meer inwo ners, nieuwe woonwijken, meer wegen en fietspaden, meer bedrijven, etc. Deze twee groepen van intenties zijn onvere nigbaar en daarom lijkt dit Plan op een wolf in schaapskleren. Indien men de vergrijzing van het dorp hoopt tegen te gaan door nieuwe woon- gelegenheden te scheppen zal men blij vend dienen te bouwen en de wens om wat van het dorp te behouden zal men moeten opgeven. Zo zijn er kennelijk nog veel meer activiteiten die niet erg dorps aandoen zoals het Bestemmings plan Zuid Oost II, het Bedrijfsverza melgebouw de Oude Werf, de Sectoren organisatie van de Gemeente etc. In al deze plannen en maatregelen zitten ongetwijfeld goede en noodzakelijke za ken, maar het punt van uitgang bij alles dient niet gevormd te worden door am bitieuze expansieve plannen maar door een terughoudend sober beleid gericht op het behoucf van ons dorp. Wie zwijgt stemt toe en daarom voelden wij ons gedwongen het bovenstaand op papier te zetten. E. en R. Snethlage van Foreest - Heiloo Sturctuurvisie HEILOO - Enige aantekeningen betref fende provinciale plannen met de struc tuurvisie Heiloo. Ook de Provincie heeft een structuurvisie opgesteld, wel ke inmiddels in 1990 door de Staten is vastgesteld. Van meer direct belang voor ons als Heilooers is het Regionale Streekplan Noord-Holland-Noord met de deelregio Noord-Kennemerland. Voor deze deelregio is een Stuurgroep samengesteld uit de gemeentebesturen van de betreffende gemeenten. Het betrokken gebied (Noord-Kenne- merland) is onderverdeeld in twee de len: het verstedeüjkte HAL-gebied (Heerhugowaard, Alkmaar en Lange- dijk) en het overige landelijke gebied van: Bergen, Egmond, Schoorl, Heiloo, Limmen, Akersloot, Graft/de Rijp en Schermer, nader aan te duiden als "overig Kennemerland". In augustus 1991 werd een ruimtelijke strategie voor deze deelregio vast gesteld. Daarnaast is een Nota/Versie "Sectorale zienswijze Bevolking, Bou wen en Wonen" in september/oktober 1991 door de stuurgroep ontwikkeld. Hieraan ontlenen wij de volgende ge gevens: Het aantal inwoners in "overige Kenne merland" (w.o. Heiloo) zal tussen 1990 en 2005 met ca. 1000 toenemen. De nieuwbouwbehoefte van dit gebied zal in die periode ca. 3500 woningen bedra gen, aangezien aangenomen wordt dat de woonbezetting zal dalen van 2,7 naar 2,4 inwoners per woning. Ten aanzien van de woonbezetting wordt verondersteld dat die in haar da ling even groot zal zijn als in het stede lijke HAL-gebied. Dit lijkt ons uiterst twijfelachtig, daar de gezinsopbouw en de daarmee samenhangende woonbezet ting in de landelijke gebieden duidelijk afwijkt van de stedelijke. De vraag rijst dan of 3500 woningen voor een toena me van slechts 1000 inwoners wel nood zakelijk en verantwoord is. Tenslotte wordt in de Nota/Visie nog opgemerkt dat een deel van de 3500 woningen reeds in 1990 en 1991 is gerealiseerd. De nieuwbouw behoefte van dit gebied - en dus ook voor Heiloo - is momenteel dus beduidend minder. De gemeenten van "overig Kennemer land" zullen hun eigen woonbehoefte moeten opvangen. Een subregionale op- vangtaak voor Heiloo-Limmen wordt niet voorgestaan. In de Nota Versie worden ook de bouw mogelijkheden en het benodigde aantal woningen per gemeente vermeld. Hei loo wenst echter veel meer woningen (1220) te bouwen dan de aangegeven 490 stuks. De noodzaak voor deze enor me uitbreiding zal nauwelijks kunnen worden aangetoond, daar Heiloo, zoals nadrukkelijk is gesteld, geen opvang- taak heeft. In het Heiloose Volkshuisvestingsplan van augustus 1991 staat echter, dat ook moet worden gebouwd voor: "jonge huishoudens uit de regio" en dat "huis vesting zal worden geboden aan wo ningzoekenden van elders". Dat dit ten koste moet gaan van de eigen Heiloose jongeren wordt echter niet vermeld. Samenvattend kunnen de volgende con clusies worden getrokken: - Heiloo dient uitsluitend voor eigen behoefte te bouwen en heeft geen opvang- of overlooptaak t.a.v. andere gemeenten. - De normale woonbehoefte van Heiloo is door de Provincie berekend op ca. 500 woningen. Met plan Zuid-Oost II en de zg. "inbrei" kan daaraan ruim schoots worden voldaan. - Het plan Zuiderloo is derhalve beslist niet nodig. - Een woonbehoefte van 1200 tot 1900 woningen is onwaarachtig, wanneer het alleen de eigen behoefte betroft. Stichting Heiloo, houden zo! (i.o.) LIMMEN - Van 6 februari tot 1 maart exposeert in Galerie Amber, Dusseldor- perweg 18 te Limmen, Yolanda Eve leens uit de Beemster fijnzinnige etsen in zwart/wit en subtiele kleurnuances, waarin de verbinding van materie en geest het uitgangspunt vormt. Eveleens, woonachtig in de Beemster, maar opgegroeid in Castricum, expo seerde in 1988 in de bibliotheek aldaar en komt nu met een nieuwe collectie prenten. Zij wordt geboeid door de pro cessen van verandering in de natuur: ontstaan, vergaan, metamorfose. Steen, ijs en aarde, soms vervat in vormen als cirkel of driehoek, lossen zich naar bo ven toe op in licht en lucht. In de kleine re etsen komt de eivorm diverse malen terug, zoals in de prent ,Groeikei', een bemost stenen ei waaruit plantengroei ontspruit. Hoewel mensen ontbreken in het latere werk is het menselijke altijd verweven met de afgebeelde natuur, zoals in de ets Expecting tot flyeen in blauwtinten uitgevoerde prent waarop een jas van minutieus getekende veren te zien is die Icarus niet zou misstaan. In Huiden muts' zijn huiden van allerlei dieren gaaf samengevoegd tot een magisch aandoend mutsje. Yolanda, Eveleens, geboren in 1951, volgde de opleiding aan de Gerrit Riet veld Academie, afdeling Vrije Grafiek. Zij maakt naast etsen en kleuretsen ook illustraties voor kinderboeken. Exposi ties van Yolanda Eveleens waren te vin den in heel Noord-Holland, De Kaag, Zaltbommel, Stedelijk Museum Schie dam en Singermuseum Laren. Galerie Amber is geopend op donderdag, vrij dag en zaterdag van 14.00 - 17.00 uur. De opening vindt plaats op Zaterdag 8 februari om 14.00 uur en zal geschieden door de Castricumse kunstenaar Nico Lute. I MfMmm 'i. HEILOO - Het Bonhoeffercollege is een oecumenische school voor mavo, havo en vwo. De vwo-afdeling biedt alle mogelijkheden voor het behalen van een atheneum- en een gymnasium-diploma. Het vwo is ongedeeld, waardoor op het gymnasium en het atheneum de keuze van eindexamenvakken ruimer is en de in- en doorstroming van leerlingen ge makkelijker kan verlopen. Om de begeleiding van de leerlingen zo goed mogelijk te laten functioneren is gekozen voor het systeem van mento ren: voor iedere klas is één van de do centen mentor of klasseleraar. Deze is voor de leerlingen en hun ouders een centrale figuur binnen de school. Via klassikale lessen en individuele gesprekken begeleiden de decanen de leerlingen en hun ouders bij de pakket-, studierichting- en beroepskeuze. Bij meer specifieke (studie) problemen kan een aan de school verbonden schoolpsy chologe worden ingeschakeld. Onder wijskundig hanteert het Bonhoeffercollege het z.g. 'i'-systeem, d.w.z. dat door een heel beperkte ver korting van de lestijd gedurende een deel van het schooljaar in de beschikba re extra lestijd allerlei mogelijkheden worden gecreëerd ter verbreding van het onderwijsaanbod en voor het verlenen van 'i'ndividuele studiehulp. Het Bonhoeffercollege biedt een breed scala aan buitenlesactiviteiten. In dat kader mogen de vrijdagmiddagactivitei ten niet onvermeld blijven. Dit school jaar nemen ongeveer 800 leerlingen en ouders van leerlingen daaraan deel. Dat de lessen op het Bonhoeffercollege in één gebouw worden gegeven is niet al leen voor de leerlingen plezierig en voor ouders een geruststellende gedachte, maar ook goed voor het onderwijs. De brugklas De mentor en de docenten proberen de overgang an de basisschool naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Om dat doel te berei ken bezoekt de conrector van de brug klas voor de zomervakantie de toeleve rende basisscholen en worden er aan het begin van het schooljaar introductieda gen georganiseerd. Tijdens de studieles wordt de structuur van de school, de manier van studeren en het maken van huiswerk behandeld. De heterogeen samengestelde brugperi- ode duurt één jaar. Gedurende deze pe riode krijgt elke leerling zowel basisstof als extra stof aangeboden. Zo krijgt ie dereen de gelegenheid zelf te bewijzen voor welke afdeling hij of zij geschikt is. Aan het begin van het tweede leer jaar gaan de leerlingen naar de afdelin gen gymnasium, atheneum, havo of mavo. Op dinsdag 11 februari, aanvang" 19.30 uur, houdt het Bonhoeffercollege open huis voor ouders/verzorgers en kinde ren samen. Die avond maakt men ken nis met de school in bedrijf. Daaraan voorafgaande wordt er -uitsluitend voor de ouders/verzorgers- een voorlichting savond georganiseerd op dinsdag 6 fe bruari, aanvang 20.00 uur, in de aula van de school. Bij de school kan een in formatiepakket worden aangevraagd (02518-59119). HEILOO - Nog twee weken is de fraaie expositie te zien van gouaches van Ma rie Koning. De expositie beslaat de hele benedenverdieping van het nieuwe ge meentehuis van Heiloo. Een aantal van de geëxposeerde werken is in de loop der jaren aangekocht door de Gemeen te. Er zijn echter ook nog 12 recentere werken te koop. Het is niet zeer waar schijnlijk dat deze schilderijen nog eens in Heiloo te zien zullen zijn. Marie Ko ning was een van de leden uit het begin van de Werkgroep 77-11De expositie is elke werkdag gratis te bezichtigen. HEILOO - Op de in december door de Associatie SMK afgenomen examen» slaagden voor het door de Centrale Overheid erkende diploma Tekstver werken de dames M. Admiraal, J. Bak- Dingler (Heiloo), E. Brakenhoff (Ou- dorp), M. Brandsma (Alkmaar), M. Breen (HH. Waard), L. Burgering (Alk maar), M. Danenburg-Veldman (HH. Waard), A. Krom-de Winter (Akersloot), M. Kruiswijk, M. van der Loo (Alkmaar), S. Nuyens (Heiloo), M. Ruiter (Ursem), A. Stoof-Welsink (Eg mond a/d Hoef), C. Visser (HH. Waard) en d heer M. Joosten (Alk maar). Zij werden opgeleid door Insti tuut Dompvloet te Heiloo. HEILOO - Woensdagavond 5 februari wordt het handboek, waar de nieuwe huisstijl van woningbouwvereniging Willibrordus Heiloo in staat beschre ven, overhandigd door Team De Haas aan Gerard van Noort, voorzitter van Willibrordus. Team de Haas on dersteunt de woningbouwvereniging bij het veranderen van de beeldvorming over de vereniging. Het ontwikkelen van een huisstijl is één van de zaken die is opgepakt. Door onder andere logo, kleurstelling en lettertype wordt een herkenbaar beeld geschapen van de wo ningbouwvereniging dat past bij de nieuwe uitstraling. De nieuwe huisstijl is al doorgevoerd in het infobulletin dat de leden deze week in de bus kregen. Sinds 1991 is Team De Haas een feit. Na enige jaren van ad-hoc samenwer king hebben Matthijs Beentjes en Wil lem de Haas, twee ras Heilooërs, zich gevestigd als partners in communicatie. Team De Haas adviseert bedrijven en organisaties bij hun interne en externe communicatie opdat deze een optimale bijdrage leveren aan de gestelde doelen. Art Design is een specialisme van Team De Haas. Het verzorgen van crea tieve concepten, teksten en grafisch ont werp realiseert Team De Haas in de eigen studio, aan de Boezemsingel in Alkmaar. In 1990 al maakten Matthijs en Willem het logo voor 1250 jaar Lim men. Team De Haas adviseert ook de Stichting Vrienden van De Vijfhoek, een derde pijler van het Team De Haas dienstverlening is Event Management. Team De Haas ontwikkelt evenementen voor bedrijven en non-profit organisa ties binnen het kader van hun communi catiebeleid. De opdrachtgever heeft hierbij zelf de touwtjes in handen. Team De Haas levert naar behoefte interim-management of doet de totale organisatie. Team De Haas ziet communicatie als tweerichting-verkeer. Dat geldt ook voor haar dienstverlening. In dialoog met de opdrachtgever wordt naar oplos sing gezocht en aan resultaten gewerkt. HEILOO - Vernieling van de antenne van een auto op de Laarmanstraat. Snelheidscontrolle op de Dors. 4 Bekeu ringen, de snelste reed daar 74 km/u (max. 50 km/u). Snelheidscontrole op de Westerweg, 1 bekeuring voor 71 km/u. Snelheidscontrole op de Zeeweg, 3 bekeuringen, de snelste reed 68 km/u. Diefstal van een telefoon met ant- woordgever vanuit een pand aan de Westerweg. Auto-inbraak op het Malevoort. Op de parkeerplaats tussen de bibliotheek en de Freinetschool werd ingebroken in een auto. Een ruitje werd vernield en uit de auto werd een polstasje ontvreemd. Een geparkeerde auto op de Stations weg werd aangereden en de veroorzaker reed weg zonder de schade te regelen. Bij 't Loo werd een bromfiets gestolen van het merk Puch type Maxi-special, zwart van kleur. Op de Hoogeweg werd uit een tuin een fiets gestolen. Later die dag zag de be nadeelde die fiets met een vreemd ket- tingslot erom staan bij het station in Heiloo. Toen hij enige tijd later een per soon naar zijn fiets zag gaan die met een sleuteltje het vreemde slot eraf haalde, werd de politie erbij gehaald, Een 19 jr. jongen uit Heiloo werd aangehouden. Door onoplettendheid reed op de Rijks weg A9 de bestuurder van een motor fiets achterop een voor hem rijdende auto. De bestuurder kwam hierdoor vervolgens op het dak van de auto te recht en viel daarna in de middenberm. De bestuurder van de motor liep won der boven wonder slechts lichte verwon dingen op. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de Ewisweg werd een geparkeerde personenauto aangereden. De veroorza ker reed door na de aanrijding. Via een oplettende getuige kon de politie wat la ter een 23 jr. inwoner uit Heiloo aan houden, die bekende de aanrijding te hebben gepleegd. De verplichte adem test gaf aan dat de bestuurder gedron ken had. Proces-verbaal wordt opgemaakt. In een woning aan de Kennemerstraat- weg werd ingebroken. De daders kwa men de woning binnen via inklimming van een bovenraam. Uit de woning werd een kluis gehaald, die buiten de woning werd geopend. Geld en sieraden worden vermist. Verder werd uit de wo ning nog een fiets ontvreemd. De fiets werd in de omgeving teruggevonden. Een 21 jr. inwoner uit Castricum werd bij de Hema betrapt op winkeldiefstal van een blik verf en een kwast. Een in woonster van Heiloo werd betrapt op diefstal van 2 handdoeken met was handje. Op de Kennemerstraatweg deed zich een zgn. kop-staart aanrijding voor tussen twee personenauto's. Een 43 jr. bestuurster uit Heiloo hield onvoldoen de afstand van haar voorganger. Toen zij moest remmen kwam ze niet tijdig tot stilstand en botste tegen de achterzij de van de auto die voor haar reed. Er was alleen materiële schade. Op de kruising Zeeweg/Westerweg deed zich een aanrijding voor tussen twee personenauto's. Een 21 jr. bestuurder uit Waarland verleende geen voorrang. Er was slechts materile schade. Er was een inbraak in een woning aan de Torenlaan. Het betrof een zgn. avondinbraak waarbij de bewoners slechts een uurtje weg waren. Via de balkondeur aan de achterzijde die werd opengebroken kwam men in de woning. Uit de wning werd een geldbedrag en een aantal postzegelboeken gestolen. Een inbraak in een woning aan de Ken nemerstraatweg. Via de achterdeur kwam men in de woning. Uit de woning werden sieraden ontvreemd. In een woning aan de Kennemerstraat weg werd ingebroken. Toegang werd hier verkregen door het forceren van de sloten op de achterdeur. Uit de woning werd geld weggenomen. In de nacht van zaterdag op zondag werd vanaf het Stationsplein een wit/blauwe Honda bromfiets gestolen. De bromfiets was van het type NSR, en voorzien van het fr.nr. 5003124 en het verz.pl. MBJ-087. Er werden'weer een aantal zinloze ver nielingen gepleegd aan auto's aan de Bergeonstraat en Holleweg. Ook werd er een auto vernield aan de Bosane- moon, in Baetenburg en Termijen. Op de Westerweg kwam een inhalende bromfietser in botsing met een tege moetkomende auto, waardoor de brom fietser gewond raakte aan een been. Verder bleek de bromfietser te veel alco hol gebruikt te hebben. De tegemoetko mende auto voerde geen verlichting. Vorige week werden 7, fietsen ont vreemd. 6 Fietsen werden teruggevon den. 4 al eerder gevonden fietsen zijn ook weer terug bij de eigenaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 4