de laatste drie dagen de laatste winterrestanten de laagste prijzen. Dirigent Jan Stulen leidt in april jeugdmuziekdagen Medailles voor jubilarissen vrijwillige brandweer Heiloo MACOM Nijverheidsweg 19B 338891 Vrijdag 14 februari: Valentijnsdag fe A. J. VOS oproep getuigen Antiekade in de Veilinghal donderdag, vrijdag en zaterdag STATIONSWEG 85 - 1851 LJ HEILOO 57e JAARGANG NO. 7 - 12 FEBRUARI 1992 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Ingezonden stukken Federatieve vrouwenraad The Marks in Buk Buk Raadsvergadering Heiloo CUArUMAMP DAKDEKKER - LOODGIETER M A U nivl AIM Holleweg 19 072 335085 C.V. KETEL NODIG H.R. V.R. - RIOLERING - HOGEDRUKREINIGING OPENINGSTIJDEN: P. van der Laan 25 jaar aan Rehobothschool Informatie-avond Indonesië Thema-avond Fiom Boswandeling in Heiloo Draaginsigne Gewonden voor C.H. Oostinga P. Bakker 400 wedstrijden voor HSV V-'" 'V; /Mascotte Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo, tel. 072-330175. Fax 072-335644 Redactie: De redactie is tijdens kantooruren t'HISv) 3 te bereiken onder nummer 072-330175. Ns/ Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) J Westerweg 371, 1852 PR Heiloo (072)-333775) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. HEILOO - Het Concept-Structuurvisie Heiloo en de invoering van maatregelen ter bestrijding van de overlast door hondepoep houden de gemoederen in Heiloo al de nodige tijd bezig. In de Uit kijkpost zijn al diverse ingezonden arti kelen over deze onderwerpen geplaatst. De redactie van de Uitkijkpost is altijd bereid dergelijke signalen uit de ge meente te publiceren. Daarbij worden echter wel enkele 'spelregels' gehan teerd. Voor de goede orde geven we de ze nog maar eens door: Een ingezonden stuk moet voorzien zijn van naam, adres en telefoonnum mer van de inzender. Een ingezonden stuk dient getypt te worden ingeleverd, uiterlijk maandag om 17.00 uur. Een ingezonden stuk mag niet langer zijn dan één kantje A4, wat neer komt op maximaal 30-40 regels. Een ingezonden stuk moet een alge meen karakter hebben en mag niet tegen één persoon gericht zijn. Een ingezonden stuk moet betrekking hebben op berichten die eerder, in de Uitkijkpost zijn gepubliceerd en dus geen reactie op in andere bladen ge plaatste artikelen. Een ingezonden stuk moet enige nieuwswaarde hebben en niet louter een herhaling van eerdere berichten of een adhesie-betuiging daarvoor zijn. De redactie van de Uitkijkpost heeft het recht zonder verdere opgave van re denen een ingezonden stuk te weigeren. De redactie van de Uitkijkpost kan naar eigen inzicht een ingezonden stuk inkorten. Over bovengenoemde 'spelregels' wordt niet gediscussieerd. Het komt misschien schoolmeesterach tig over, maar de praktijk wijst uit dat wij bovenstaande regels moeten hante ren. Publicatie hiervan maakt het wel duidelijker voor ingezonden stukken- schrijvers in spé. Boven alles staat voor de redactie van de Uitkijkpost dat wij graag ingezonden stukken, de mening van de lezer!, willen publiceren. Laat u dus niet afschrikken, immers bij alles - van sport tot politiek - gelden regels. Redactie Uitkijkpost INLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES Redactionele kopij en adverten ties voor de Uitkijkpost moeten uiterlijk de maandag voor plaatsing om 17-00 uur in ons bezit zijn. Plaatsing van kopij en adverten ties na deze termijn kan niet worden gegarandeerd. Reservering van advertentie ruimte in de Uitkijkpost kan tot en met de vrijdag voor plaat sing. Inlichtingen: Drukkerij Uitkijkpost B.V. Telefoon 072-330175 Fax 072-335644. HEILOO - De Federatieve Vrouwen raad Heiloo organiseert 20 en 27 febru ari twee themabijeenkomsten over Vrouwen in Europa 1992'. Gastspreek ster zal zijn drs. Gerda Hageman, voor veel vrouwen in Heiloo geen onbeken de. Zij zal door middel van twee lezin gen met aansluitend de mogelijkheid tot discussie ingaan op vragen als* wat houdt het Europa 1992 in voor vrou wen, wat zijn de consequenties en is er reden tot tevredenheid. De bijeenkomsten vinden plaats in het Open Huis boven winkelhof 't Loo en duren van 9.15 tot 11.30 uur. De toe gang is gratis. De FVR hoopt op veel belangstelling voor deze interessante le zingen. HEILOO - Zaterdagavond 15 februari staat de rockformatie The Marks op het programma van Buk Buk Heiloo. In het voorprogramma speelt de band Bot toms Up. Deze maand heeft de Buk één avond ge reserveerd voor een caféband: The Marks. Deze bestaat uit vijf fanatieke rockers die bij de oprichting van de band besloten heeft om een koers te va ren van pure en melodieuze gitaarmu ziek. Het repertoire bestaat gedeeltelijk uit covers (Southside Johnny en Steve Miller) en voor de rest uit eigen fa- bricaat. Het voorprogramma wordt verzorgd door Bottoms Up. Deze kersverse band had laatst haar eerste optreden in de Buk tijdens een jamsession bij wijze van try-out. Bottoms Up sloeg goed aan, wat resulteerde in het optreden van aan staande zaterdag. De band sluit goed aan bij The Marks. The Marks en Bot toms Up spelen in het café vaiiaf 22.00 uur. Entree 5,00. Afgelopen zaterdag zou aanvankelijk de band Spo Dee O Dee in de zaal van het Brunogebouw spelen. Dit optreden ging door omstandigheden echter niet door. Toch houdt het publiek dit optre den nog te goed. Wil je bij dit concert van de partij zijn, hou dan de krant in de gaten! Voor het optreden van The Pilgrims, op zaterdag 22 februari, zijn al kaarten a 10,00 verkrijgbaar bij Buk Buk en bij Centerdisc, beide in Heiloo. Leerlingen in actie tijdens een vorige editie van de jeugdmuziekdagen. NOORD-SCHARWOUDE - De beken de dirigent Jan Stulen zal op 11 en 12 april de jeugdmuziekdagen te Noord- Scharwoude leiden. De inmiddels opge richte Stichting Jeugdmuziekdagen is zeer verheugd dat deze dirigent het gro te orkest zal leiden. Jan Stulen zegt zelf over dit muziekeve nement: ,,Ik ben ervan overtuigd dat deze muzikale marathon ook voor mij als dirigent een belevenis zal zijn. Sa men musiceren, samen de grote werken uit de muziekliteratuur beleven en uit diepen, samen tot een geestelijke en emotionele eenheid groeien is telkens voor alle deelnemenden een verfrissende en stimulerende ervaring. Dat de mij zo vertrouwde leden van het Radio Symp- honie Orkest daarbij zeer waardevol werk aan de basis bijdragen was voor mij een reden om mijn medewerking aan dit muzikale avontuur te verlenen". Evenals voorgaande jaren zullen leden van het Radio Symphonie Orkest, waa ronder de concertmeester Stanislaf Lu- kowski, hun medewerking verlenen. Dit is nu nog aangenamer, omdat hun vaste dirigent Jan Stulen ditmaal de dagen muzikaal zal leiden. De Stichting Jeugdmuziekdagen hoopt wer op een grote groep muzikale, en thousiaste en jonge musici van 10 tot en met 25 jaar oud. Voorwaarde voor deel name is echter wel dat de musici mini maal drie jaar les moéten hebben en zij hun eigen instrument kunnen stemmen. De kosten voor deelname zijn 70,00 voor twee dagen les, inclusief de blad muziek en enkele consumpties in de pauzes. De volgende werken zullén worden in gestudeerd: Jan Sibilius: Finiandia op. 27; Gustav Mahler: gedeelten uit de eerste symfonie; Georg Friedrich Han del: ouverture in D-mineur; Nicolai Rimsky Korsakov: Processie der Edelen uit de opera Mlada; twee Argentijnse tango's: El Choclo en La Comparsita. Voor het slotconcert willen de organisa toren een orkest vormen van ongeveer 160 kinderen. Om dit te kunnen verwe zenlijken kunnen er nog ongeveer 30 kinderen meedoen. Geef je zo spoedig mogelijk op. Er is nog plaats voor vi ool, cello, contrabas, koper- en hout blazers (fagot en hobo) en (klassiek) slagwerk. Helaas is er voor dwarsfluit geen plaats meer.De organisatoren doen vooral ook een beroep om jeugdi ge musici uit Heiloo en directe omge ving: uit dit gebied zijn nog maar weinig inschrijvingen ontvangen. Het is zeer de moeite waard om deel te nemen: een unieke kans om met zulke bekende en ervaren musici en dirigent muziek te maken. Voor inlichtingen en aanmeldingsfor mulieren kan men terecht bij de meeste muziekscholen of bij Impresariaat Alle gretto, tel. 02262-2339. HEILOO - Het lag in de bedoeling het onderhoud van buitenwegen in Heiloo over te dragen aan het Hoogheemraad schap. De verwachting was dat dit fi nancieel voordeel op zou leveren voor de gemeente Heiloo. Bij nader overleg is gebleken, mede omdat andere gemeen ten ook afhaakten, deze stap niet te ma ken. De-kosten voor het wegonderhoud worden n.l. niet meer omgeslagen over de hele regio. De gemeente betaalt zelf voor het onderhoud van z'n wegen. Een tweede punt is dat bij het overdra gen van wegen, de gemeente daar geen zeggenschap meer over heeft. Behalve het CDA, waren de overige partijen van mening dat Heiloo het onderhoud in ei gen hand moet houden. De P.v.d.A. zei: „We geven dan de controle op de wegen ook uit handen. Laten we eerst de kapotte wegen herstellen, nee we zijn tegen de overdracht". De VVD vindt dat Heiloo heel goed in staat is zelf zijn buiten wegen te onderhouden, boven dien is het maar een zeer klein deel. Me vrouw A. Worm-de Moei sprak namens haar fraktie positief over de overdracht aan het Hoogheemraadschap Noord hollands Noorderkwartier. ,,Waar het gemeentelijk apparaat verlicht kan wor den moet je dat doen". Zij betreurde het dat het Hoogheemraadschap niet de gelegenheid had gehad een en ander toe te lichten in de raadscommissie. ,,Dat had een ander beeld over de zeggen schap van de kosten gegeven", aldus mevrouw Worm. Tot slot herinnerde het raadslid dat in het beleidsprogram ma, waarin gesteld is dat uitbesteding van taken onder voorwaarden onder deel van het te voeren beleid zal zijn. D66 verweet het college te weinig met het Hoogheemraadschap te hebben on derhandeld. Wethouder Borsjes rea geerde: ,,Het Hoogheemraadschap ambieerde de opdracht, maar wij blij ven goedkoper geen onderwerp dat zo uitgebouwd is, we hebben er alles aan gedaan zoveel mogelijk boven tafel te krijgen, bovendien speelt de werkgele genheid ook een rol". Uitbreiding Brunogebouw In de periode 1990-1991 heeft de ge meente van het Rijk 172.000 extra ge kregen voor bijzondere bijstand, maar er kwamen geen aanvragen. In het ka der van de sociale vernieuwing mag het geld nu ook voor iets anders gebruikt worden,-anders gaat.foet terug naar het Rijk. Nu heeft het Tienerwerk dringend een eigen ruimte nodig. Tijdelijk waren zij ondergebracht in de Agnesschool. Naast de ,,open inloop" voor tieners is er ook dringend een eigen ruimte nodig voor culturele aktiviteiten waar tieners zich thuis voelen. Er mag bovendien geen alcohol gebruikt worden, ook daarom is het beter ze een eigen onder komen te geven. Het tienerwerk laat zich dus moeilijk combineren met de gebruikers van het Brunogebouw. Vandaar dat men een uitbreiding voorstelt van het Brunoge bouw van zo'n 100 m2, kosten 225.000. Hierbij is nog geen rekening gehouden met eventuele bijkomende kosten voor de aanpassing van de in frastructuur. Wel is er rekening gehou den met een kantoorruimte voor de beroepskrachten en een uitbreiding van de bestaande opslagruimte. Hoewel alle frakties accoord gingen wa ren er toch de nodige kanttekeningen. De VVD vond de financiële onderbou wing aan de zwakke kant, maar vindt het tienerwerk een goede zaak. Me vrouw van Baarle, P.v.d. A. zei: ,,Het voorstel is eigenlijk nog niet rijp", maar ging toch accoord. D66 sprak de hoop uit dat Bureau Welzijn er in slaagt dat de verbouwing ook door jongeren ge- ddan wordt. Het CDA vond het een goed plan: ,,Het totale jongerenwerk onder een dak". Onroerendgoedbelasting Doordat de panden in de gemeente Hei loo hergetaxeerd worden, voor de helft is dat al gedaan, heeft de gemeente Hei loo besloten de onroerendgoed be lasting te verlagen. Gebruikers gaan 2,40 betalen, eigenaren 3,00 per 3000,-. Maar omdat de panden in Heiloo flink in waarde zijn gestegen Is het nog maar de vraag of u minder gaat betalen. taxateur van 9oede^ Tel 072-330550 dend' 3 ernaar maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.30 - 12.00 uur 13.00 - 16.45 uur vrijdag 08.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur zaterdag gesloten Drukkerij Uitkijkpost b.v. Rechte Hondsbosschelaan 22 Heiloo - Telefoon 072-330175 Fax 072-335644 HEILOO - Hoewel het vieren van Va lentijnsdag een oud gebruik is, heeft het toch lang geduurd voor wij, nuchtere Hollanders, hieraan meededen. Maar we beginnen er nu zin in te krijgen en in de Winkelhof 't Loo besteedt men er ruimschoots aandacht aan. Vrijdag 14 februari is de echte Valen tijnsdag. De dag om iemand die u lief is een kaart of een presentje te sturen. Jan en Tine Braam staan al met een grote kaarten collectie op het plein (die moet u even eerder versturen, willen ze op vrijdag bij uw beminde in de bus val len). De bloemenzaak van Van der Lem geeft een demonstratie van bloemsier- kunst. Bij De Deel kunt u, aan de stand, Hollandse kaasfondue proeven, ge maakt van Leerdammer en Fourgerond kaas. Weer eens een heel andere smaak maar heerlijk. Recepten en ingrediënten zijn ook verkrijgbaar. Disco Heiloo heeft een aantal CD's die bijzonder ge prijsd zijn, een leuke Valentijsattentie. Bij Kees Burger, de slager, worden piz za's gemaakt; de samenstelling er van mag u zelf uitzoeken en natuurlijk proe ven! Ook lie de France laat u mee smul len van het lekkers dat hij maakt nl. Belgische bonbons. Vanwege Valen tijnsdag is er een speciale prijs voor. HEILOO - Op 1 maart is het 25 jaar ge leden dat de heer P. van der Laan naar Heiloo kwam. Hij werd door het bestuur van de Vereniging voor Christe lijk Nationaal Schoolonderwijs als on derwijs benoemd aan de Rehoboth school aan de Holleweg. De heer Van der Laan begon zijn loop baan niet in Heiloo, maar had inmid dels al zo'n jaar of 10 als onderv/ijzer in Brandwijk achter d erug en kon dus ge rust een ervaren leerkracht worden ge noemd. Het was een tijd waarin de leerkrachten niet al te dik waren ge zaaid: misschien was dat de reden waa rom er in de benoemingsvoorwaarden stond dat van hem werd verwacht minstens twee jaar in Heiloo te zullen blijven werken. Of de overtuigingskracht van het toen malige bestuur zo groot was, of dat het woon- en werkklimaat in Heiloo zo goed beviel, feit is dat de heer Van der Laan enkele maanden later trouwde en dankbaar gebruik maakte van de wo ning die hem in de Kerkakkers werd aangeboden. Hij heeft in die jaren niet alleen heel wat kinderen van o.a. zijn geschiedenisverhalen laten genieten, maar ook de groei en bloei van het christelijk onderwijs mogen beleven. Helaas moet hij in deze tijd ook delen in de zorg die veel collega's en scholen hebben door de beleidsmaatregelen die HEILOO - De Stichting Het schone streven houdt op vrijdag 28 februari haar laatste informatie-filmavond 1992 over reizen naar Indonesië op niet- commerciële basis. Voor deze avond zijn nog enkele toegangskaarten ver krijgbaar bij de muziekwinkel Disco Heiloo in het winkelcentrum 't Loo. De belangstelling voor Indonesië heeft dit jaar een ongekende omvang aange nomen. Van de 40 reizen, 1200 passa giers, die de Stichting in 1992 naar het land van de stille kracht zal brengen, zijn inmiddels 24 vluchten volgeboekt. Schriftelijke informatie kunt u aanvra gen per telefoon 072-335316. de overheid in petto heeft. Omdat het hem desondanks niet aan motivatie ont breekt, hopen wij dat de heer Van der Laan met zijn gezin nog een aantal goe de en werkzame jaren in Heiloo en aan de Rehobothschool mag beleven. Om dit jubileum niet ongemerkt te laten voorbijgaan, biedt het bestuur van de Rehobothschool de heer Van de Laan een receptie aan, die wordt gehouden op donderdag 27 februari van 19.00 - 20.30 uur in het speellokaal van de Rehoboth school, Holleweg 98. Ouders, oud leerlingen, oud-leden van bestuur en ou derraad en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Het spreekt vanzelf dat voor de kinderen op school deze dag ook een feestelijk karakter zal hebben. Dirk Jan Ranzijn zorgt voor de muziek Het begint al een vertrouwd beeld te worden in de Winkelhof 't Loo, Dirk Jan Ranzijn achter zijn instrument die zijn harmonieuze klanken laat klinken. Ook vrijdag zal dat gebeuren. Dirk Jan is muzikant in hart en nieren en dat ont dekte hij al heel jong. Hij zag in een speelgoedwinkel een orgeltje staan en dat leek hem wel wat. Met Sinterklaas stond het bovenaan zijn verlanglijstje en gelukkig kreeg hij het. Al snel speel de hij alle bekende liedjes. Toen werd het tijd dat er een leraar gezocht werd en er een groter Hammond orgel kwam. Hammond orgel kan je eigenlijk niet meer zeggen, ik noem me zelf liever een toetsenist", zegt Dirk Jan. Hij kreeg les van Peter Rijs uit Limmen en later van Frans Oudhof de vroegere begeleider van Fons Jansen. Deze bracht hem de meer klassieke kant bij. Dirk Jan heeft nu al zijn eerste CD op de marlet gebracht, die de toepasselijke titel ,,On my own" kreeg. Intussen is er al een tweede CD in de maak waarvan de voorplaat ontworpen is door een Heilooër kunstenares. Eind van het jaar gaat er samen met een zanger een theaterproduktie van start met hoogtepunten uit Les Miserables, Evita, Cats, enz. Dit gebeurt in de klei ne zaal van Bellevue in Amsterdam. De muziek die onze toetsenist speelt bestrijkt een groot publiek, ook de ou deren komen aan hun trekken. Op de tweede CD vindt men voor elk wat wils. Van rock en roll uit Grease tot eigen nummers en easy listening. Dirk Jan wordt hierbij geassisteerd door twee zangers uit het Miserables t.w. Robert die Valjean heeft gezongen en Marika die de volwassen Cosette speelde. Een CD om naar uit te kijken. ALKMAAR - Iedere tweede woensdag van de maand organiseert de Fiom een thema-avond voor alleenstaande ou ders. De volgende themaavond zal ge houden worden op woensdag 12 febru ari. Het onderwerp van deze avond is "Juridische aspecten bij scheiden". Zo wel voor gehuwden als samenwonen den. Deze avond zal worden geleid door twee juristen van het Alkmaars Advoca- tencollectief: Corinne Koopman en Die- derik Radder. De avond start met een algemene inlei ding. Daarna is er de mogelijkheid om vragen te stellen over hoe en wat te doen bij een scheiding. De thema-avond be gint om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur is de deur open. Het adres van de Fiom is Van der Meijstraat 6, Alkmaar. Voor meer informatie kan men bellen: 072-118812. HEILOO - Tijdens de jaarvergadering van de vrijwillige brandweer Heiloo op zaterdag 8 februari heeft burgemeester Schoof aan een aantal leden van het Heilooër korps de zogenaamde vrijwilligersmedailles en jaar tekens uitgereikt. Wegens tien jaar vrijwillige inzet werden onderscheiden: J. Liefting, G.J. Kroon, F.J.J. van der Laarschot en J. Mooy; vijftien jaar: J.M. Sengers en M.P. Adrichem; 25 jaar: J. de Groot en J.A.A. Kroonenburg. Makelaar Taxateur o.g. wtotheken °°P Postbus 95.1850 AB Heiloo Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20.1852 CR Heiloo TAXATIES HEILOO - zondag 16 februari is het weer de derde zondag van de maand. Dat betekent dat u mee kunt wandelen met gidsen van het IVN. Om 11.00 uur wachten zij u op bij de Kattenberg in het Heilooërbos (aan de Kenne- merstraatweg) voor een (gratis) rondlei ding van ongeveer anderhalf uur dóór het bos. Wilt u inlichtingen, belt u dan 072-331588. HEILOO - Burgemeester N.P.M. Schoof heeft donderdag 6 februari de Draaginsige Gewonden uitgereikt aan de heer C.H. Oostinga uit Heiloo. De heer Oostinga ontvangt de Draaginsigne omdat hij op 7 maart 1942 door een Ja panse mortierscherf gewond raakte bij Wonokromo, Surabaja, in het voorma lige Nederlands-Indië. Het Draaginsig ne Gewonden wordt toegekend door het Comité Draaginsigne Gewonden dat in 1990 werd ingesteld. Het insigne is be doeld voor alle gewonde Nederlandse (gewezen militairen die het Koninkrijk dienen of gediend hebben onder oorlog somstandigheden of overeenkomende situaties. Het Comité hoopt hierdoor de maatschappelijke erkenning van vetera nen te vergroten. ^0/Cr,Ny10\in Vnriop wppV w HEILOO/EGMOND - Vorige week vrijdag (7 februari) heeft er omstreeks 12.20 uur een mishandeling plaatsge vonden op de Slotweg te Egmond aan den Hoef. Slachtoffer was een 11-jarige inwoonster van Egmond aan den Hoef. Zij fietste van school naar huis en werd door vier jongens gedwongen om met hen mee te gaan. In een gemeenschap pelijke hal van enige flats aan de Slot weg werd zij geslagen en geschopt. Het meisje liep geen zichtbare verwondingen op. Het signalement van de vier jongens is: allen in de leeftijd van 17-18 jaar, ze droegen alle vier een spijkerbroek, geen van hen had een bril, baard of snor; drie jongens droegen een donker (zwart) jack en één jongen een groen jack; twee hadden kort haar en twee haar tot. aan de schouders. Eventuele getuigen van deze mishande ling worden verzocht om contact op te nemen met de rijkspolitie te Heiloo (tel. 072-333144) of het bureau in Egmond (02206-4444). Men kan ook anoniem reageren. HEILOO - Zondag 16 februari speelt P. Bakker zijn 400-ste wedstrijd voor de H.S.V. veteranen. Als middenvoor/ spits zette Piet zijn loopbaan als voet baller in '73 voort bij de veteranen. In de competitie '74-'75 kreeg hij de naam van Der Bomber, omdat hij in deze competitie 117 doelpunten op zijn naam schreef. Later verkoos hij weer het doel- verdedigen, wat hem goed afgaat. In de competitie '89-'90 werd hij slechts vijf maal gepasseerd en vanaf 1 januari '90 slechts 1 maal. Zondag voor de wed strijd H.S.v.-Adelbert willen het be stuur en zijn voetbalvrienden hem hier voor huldigen. Aanvang van de wed strijd 10.00 uur. ALKMAAR - Het komend weekend staat de veilinghal in Alkmaar opnieuw in het teken van de Antiekade. Vrijdag 14 (19.00-22.00 uur), zaterdag 15 (11.00-17.00 uur) en zondag 16 februari (11.00-17.00 uur) kunnen liefhebbers weer terecht op deze grote beurs, waar voor jaarlijks veel belangstelling bestaat. Het is inmiddels de negen en twintigste beurs in Alkmaar. Bij de start was de antiek- en curiosabeurs in Alkmaar een nieuw fenomeen. Tegenwoordig wor den er wekelijks van dit soort beurzen gehouden. Het verheugt de organisato ren van de Alkmaarse Antiekade daar om des te meer dat de belangstelling van antquairs uit het hele land ook dit keer weer een grote getalen naar de Kaasstad zullen komen om de 2500 vierkante me ters te benutten om een zeer gevarieerd aanbod uit te stallen. Onder de bezoekers zijn jaarlijks vele nieuwkomers. Deze toeloop wordt me de veroorzaakt door het karakter van de beurs: overzichtelijke stands met prach tig meubilair, marktkramen met het zo genaamde kleingoed, een sfeer 'van vroeger', rustig kunnen kijken en luiste ren. Deze goede naam wil de Antiekade graag behouden. Dit laatste lukt ook door de ruime ver scheidenheid van antiek en curiosa. Voor iedereen is er wel iets te vinden, waarnaar men al zo lang op zoek is of waar men zomaar tegenaan loopt. Bij de 40 stand vindt men het komend wee kend ondermeer: meubelen (van enkele stoeltjes tot eethoeken en grote kasten uit diverse stijlperioden en van verschil lende materialen); gouden en zilveren sieraden en serviezen, de blikvangers van de beurs; glazen en kristallen servie zen/vazen enzovoort; bronzen en kope ren kandelaars, bloembakken en beel den; smeedwerk; porcelein (uit China, Frankrijk, Japan etc.); poppen en de bijbehorende kleren en andere toebeho ren; klokken (van staande modellen tot zakhorloges); en alle mogelijke lampen, onder andere in Art Deco. Bezoeker aan de beurs betalen een en treeprijs van zes gulden. Houders van cjp of de pas 65 krijgen twee gulden korting. Kinderen tot twaalf jaar mogen gratis naar binnen mits een volwassene hen begeleidt. Voor iedere vijfhon derdste bezoeker aan de beurs is er een waardebon van 50 gulden, die besteed kan worden op de beurs. Behalve dit mogelijke extraatje voor be zoekers zorgen de deelnemende anti quairs ook voor een stukje service voor de kopers. Omvangrijke stukken wor den, binnen een straal van 25 km ron dom Alkmaar, gratis thuis bezorgd. Bovendien kan men bij een aankoop van 200 gulden of meer een garantiecer tificaat vragen, wat een extra zekerheid biedt dat men antiek van kwaliteit koopt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1