ST JAN IheRoo ...méér dan een school alleen! Familie in Heiloo vindt restanten haai van 35.000.000 jaar geleden Heilooër operette vereniging met „Der Vogelhandler" in de Beun to A.J. VOS Expositie van Bert Jonk in gemeentehuis AANMELDING MIFIIW.SRI.AD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN MOOI HAAR, ook op maandag. THEO ROBERT Tel. 331843 57e JAARGANG NO. 9-26 FEBRUARI 1992 Nijverheidsweg 19B 338891 Gideon Sanstra met zijn opgegraven schat. Wervingsactie Nederlandse Rode Kruis Heiloo J.C. Buk Buk Job Creation sluitpro- jekt Noord Kennemer- land af T.T.V. Rozing meubelen Heiloo Stamboommiddag op schrikkeldag 29-2-92 HSV Nieuws OPENINGSTIJDEN: 08.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur Bert Jonk, omgeven door zijn kunstwerken, in het midden het fraaie beeld van een wisent. Wethouder Willemse- van der Ploeg opent Carnavalvereniging ,,de Uylenspiegels". Woensdag 26 febr. 19.00-21.00 uur Vrijdag 28 febr. 19.00-21.00 uur Zaterdag 29 febr. 10.00-12.00 uur st. jan mavo - de dors 2 - 1852 RG Heiloo, tel. 332780 Carnaval Grenzeloos Federatieve Vrouwen raad Heiloo FNV Heiloo-Limmen Trekkingsloterij B.C. O.K.K. 15 februari 1992. 4044 - 4167 - 4288 -4292 - 4326 - 4448 - 4731 - 4855 - 4856 - 4870 - 4892 - 5162 - 5245 - 5267 - 5329 - 5600 - 5617 - 5794 - 5980 - 6001 - 6020 - 6022 - 6065 - 6069 - 6150 - 6443 - 6617 7444 - 7451 - 7574 - 7597 - 7752 - 7913 - 7955 - 7963 - 7967 - 7996. Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo, tel. 072-330175. Fax 072-335644 Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. JSlW Baafjes!raandrie?8e52 BE Heiloo. (072-331081) pk MtimJ J Westerweg 371, 1852 PR Heiloo (072)-333775) Ly Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoet. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Cl I A ^LJAil A Al DAKDEKKER - LOODGIETER HACHMANG HoHeweg 19 072 335085 C V KETEL NODIG H.R. V.R. - RIOLERING - HOGEDRUKREINIGING HEILOO - Het zal je gebeuren dat je op vakantie bent in de buurt van Winters wijk daar gaat graven en dan de vondst van je leven doet. Dit overkwam Gide on Sanstra en zijn familie. Het gaat hier om een heel bijzondere vondst van de Odontaspiscuspidata, een haai die 35.000.000 jaar geleden heeft geleefd. „Ik was met mijn ouders en m'n broer aan het kamperen op camping De Vree; horst en we zouden gaan graven in een van de groeven van de steenfabriek de Vlijt. Er was daar een man bezig die een spoorlijn moest verleggen en deze advi seerde ons in de groeve er naast te gaan zoeken en dat deden we", zegt Gideon. Eerst vond ik de helft van een wervel en daarna de andere helft. Gideon heeft een cursus geologie gevolgd (al vanaf z'n achtste jaar) bij het Nivon en plukte daar nu de vruchten van Ze bleven door graven en vonden toen zeventien wervels en 36 tanden. Toen kregen we het wel warm want we begrepen heel goed dat het iets heel bijzonders was", aldus Gideon. Toen werd alles inge pakt, nadat eerst de situatie gefotogra feerd was. Na een slapeloze nacht ging de familie Sanstra naar het museum Freriks om de vondst aan te melden. Daar waren ze zeer enthousiast en ver rast. Geoloog Maarten van den Bosch noemde het een unieke vondst. Er was wel eens een losse tand gevonden maar zoveel had men nog nooit gezien. Wonder Het mag een wonder heten dat de wer vels en tanden gevonden werden en wel om twee redenen. In de eerste plaats zo veel delen van eenzelfde haai bij elkaar Er wordt daar nog steeds klei met grote gravers uit de bodem gehaald. AJs er iets in zit verdwijnt dat ongezien in de fabriek. In de tweede plaats gaat het hier om een hele grote, wat oudere haai. Een haai is een kraakbeenvis, die na zijn dood vergaat. Waarschijnlijk heeft de verkalking ervoor gezorgd dat de wer vels nog in takt waren. In de vakantie heeft Gideon ,,de haai" geprepareerd. Zoals hij dat bij het NIVON had ge leerd. Daarna werden de delen in een kist gelegd zoals ze gevonden waren, op gips met daarover klei uit de groeve. Nadat ,,de haai" enige tijd in het mu seum Freriks tentoongesteld was, kwam hij/zij terug naar Heiloo. De NIVON leden waren natuurlijk reuze enthousi ast dat juist iemand uit hun groep zo'n vondst gedaan had. Volgende maand gaat ,,de haai" terug naar Winterswijk omaan een nader onderzoek onderwor pen te worden in de universiteit te Lei den, door de geoloog M. van den Bosch. Daarna zal alles waarschijnlijk in bruikleen gegeven worden aan het musem. "Zoiets overkomt je naar één keer in je leven en soms ook helemaal nooit", zegt Gideon Sanstra. HEILOO - In de afgelopen paar weken hield de afdeling Heiloo van het Rode Kruis een wervingsactie om het aantal vrijwilligers voor zijn plaatselijke activi teiten uit te breiden. Vrijwilligerswerk wordt effectiever en met meer plezier gedaan als vele handen licht werk ma ken. De plaatselijke pers verleende me dewerking, en er was een informa tiestand in winkelcentrum Het Loo. Ook de Openbare Bibliotheek gaat aan dacht besteden aan het project. Aan allen, die aan deze actie hebben deelgenomen: hartelijk dank! Onder de dorpsgenoten die zich opgaven was er een duidelijke voorkeur voor vrijwilli gerswerk in de speel-o-theek. Ook het welfare-werk onder ouderen genoot be langstelling, hoewel enige aanvulling hier geen kwaad zou kunnen. Waarschijnlijk wegen onbekendheid met de activiteit was er te weinig be langstelling voor de telefooncirkels. Een telefooncirkel is een kring van vijf a acht ouderen, die opeenvolgend elkaar opbellen en zo dagelijks contact heb ben. Zo kunnen problemen of ziekte bij een lid snel worden gesignaleerd. Ook ontstaat zo dagelijks contact met leef tijdgenoten. Het Rode Kruis is dus nog op zoek naar enkele dorpsgenoten. Zij moeten bereid zijn eens in de vier a vijf weken een aantal dagen van half negen tot negen uur 's morgens beschikbaar te zijn. Als u bereid bent om aan dit dankbare werk, dat slechts een beperkte tijdsin vestering vergt uw steentje bij te dragen of eerst nog meer wilt weten, belt u dan naar de coördinatrice, mevrouw J.G. Gankema, tel.: 330161. Helpt Uw Rode Kruis Helpen! De H.O.V. presenteert zich zoals ge bruikelijk in het voorjaar met een tot in de details verzorgde voorstelling. Dit keer is gekozen voor "Der Vogelhand- Ier" van Carl Zeiler Samen met het Zaans Opera en Operette orkest o.l.v. Wim Noteboom telt het gezelschap 100 personen, die er borg voor staan dat weer veel te genieten valt van alles wat de operette te bieden heeft. Aankleding Operette valt onder het begrip "totaal theater". Dat wil zeggen dat er naast het muzikale gedeelte ook nog iets te zien is. Het decor is geheel in eigen ate liers vervaardigd. De H.O.V. beschikt al jaren over een aantal vakkundige kostuumontwerpsters. Daarnaast zorgt de grimmeur dat het allemaal optimaal tot z'n recht komt. Bezetting De voorstelling is pas compleet met een goede bezetting. In de eerste plaats is er het H.O.V. koor. Maar ook solistisch hoopt men hoog te scoren. De regie is in handen van Ben Eppinga. Kaarten De voorstellingen zijn op vrijdag 13 en 20 maart a.s. om 20.15 uur en op zon dagmiddag 22 maart a.s. om 14.00 uur. Evenals vorig jaar is er ook een voor stelling gepland in theater De Nieuwe Slof te Beverwijk op zaterdag 28 maart a.s. om 20.15 uur. Voor de voorstellin gen in Heiloo kunt u kaarten verkrijgen bij: boekhandel Avis, Rookshop Jan- Tine Braam, Boekhandel Het Hoekstuk, Reisburo Holland Internati onal of Frits Hogerheyde, tel.: 072-334275. Om een steentje bij te dragen aan de alcoholmatigings-campagne van de ge meente, wordt er op vrijdag- en zaterda gavond binnen de muren van het Bruno-gebouw geen alcohol geschon ken. Dat dit niet meteen een saaie be doening hoeft te worden, blijkt uit het volgende stukje. Overigens schenken we bij de Teenage Dance nooit alcohol. Teenage Dance Vrijdag kunnen tieners weer lekkef uit hun bol gaan met de Teenage Dance in het Brunogebouw. De formule van deze avond is inmiddels wel bekend. Galaxy verzorgt de muziek voor de jeugd tot 16 jaar. De disco duurt van 19.30 uur tot 22.00 uur. Entree 2,50. De drooglegging van Buk Buk Zaterdag 29 februari wordt in het Buk- café de drooglegging van Amerika nog eens dunnetjes overgedaan. Ten tijde van de crisis in de twintiger jaren was er een algemeen drankverbod in Amerika. Drankbendes sloegen hun slag met het verkopen van illegale drank. Het was een heftige tijd van feesten en schietpar tijen door elkaar beconcurrerende ben des. De grote leider van al dat feest- en beestgespuis was de mafiabaas Al Capone. Geheel in de stijl speelt de gelegenheids formatie Al Capone, een van de meest veelbelovende bands van Nederlands. Deze band is opgebouwd rondom twee zoons (14 en 18 jaar)van Jimmy Kara- kuzewice, velen kennen hem als de man van het Alkmaarse muziekcafé Bird- land. Samen met nog een 15 jarige drummer uit Heerhugowaard vormen zij The Youngest Band of Alkmaar. Speciaal voor deze gelegenheid worden zij vocaal ondersteund door niemand minder dan Tony Warrel, de Stevie Wonder van de Low Lands. Deze muzi kaal goed onderlegde band speelt num mer van o.a. Jimi Hendrix en Marvin Gaye. Zoals hiervoor vermeld wordt er op zaterdag geen alcohol geschonken. Om de band goed te vinden, heb je geen drank nodig, zij is een drug op zich. De Buk richt zich met haar band activiteiten doorgaans op publiek vanaf 16 jaar. Dit keer is de jongere jeugd ook van harte welkom. Dus tieners....grijp je kans om dit spektakel bij te wonen! Het café is vanaf 21.00 uur geopend. Entree 5,00 Jemsession Zoals gewoonlijk is de eerste zondag van de maand voorbestemd voor de Jamsession. Deze middag is bedoeld voor iedereen die enig muzikaal geluid kan produceren. Of dat nou met een wasbord, doedelzak of een valse stem is, maakt niet uit. Wil je wel een keertje op de bühne staan en samen met ande ren het publiek vermaken: kom dan zondagmiddag naar het Bukcafé. Een versterker, zang-installatie en drumstel zijn aanwezig. Voor de rest moet je zelf zorgen. Als je alleen maar wilt weten wat de muzikanten ervan brouwen, ben je natuurlijk ook welkom. Het café is om 15.30 uur geopend en de entree is gratis. HEILOO - Het bestuur van Vonk (ver sterking van de ondernemersaktiviteiten Noord-Kennemerland) Constateerde met genoegen dat Job Creation het heeft gepresteerd 125 arbeidsplaatsen te realiseren in de periode van 1 juli 1989 t/m 1 oktober 1991. Het ging hier om het eerste projekt van Job Creation dat niet in een bedrijfsver zamelgebouw werd uitgeoefend. Vonk is blij de operationele .fase van dit werkgelegenheidsprojekt op positieve wijze te kunnen afronden. De opzet van het projekt was nieuwe werkgelegenheid in Noord Kennemer- land te creëren. Iemand die het plan had een eigen bedrijf te stichten kon dit doen met de steun van Job Creation. In Heiloo werden opgestart Aquaplast kunststófverwerking omgeving en Ben Sierhuis entertainment en relatiege schenken. In Limmen, Zomerdijk keuken en Fa cet, produktiemeubelmakerij, allen met succes. N.P.M. Schoof, voorzitter van Vonk, sprak in de bijeenkomst in de Kamer van Koophandel zijn tevredenheid uit over het twee jaar durende projekt. Je weet natuurlijk nooit, hoe het was ge gaan zonder job, creation, aldus Schoof. Verschillende bedrijven lieten deze middag wat van hun produkten zien en konden tevens met elkaar van gedachten wisselen. HEILOO - Vorig seizoen kon er weer eens een kampioenschap gevierd wor den bij Rozing. Het eerste team behaal de met slechts één verliespunt de eerste plaats van de 3e klasse. Dit seizoen kon Rozing 1 dus weer aantreden in de 2e klasse van de A.T.T.T.B. Het team kende een slechte start want de eerste wedstrijd werd verloren met 6-4 van de Eenhoorn. Na twee gelijke spelen tegen de Smiths en G.S.D. werd dan eindelijk de volle winst binnen gehaald. Het Haasje werd met 10-0 aa nde kant ge schoven. Een week later werd dat nog eens dunnetjes over gedaan toen Rozing 1 op bezoek bij de Quint. Met 7-3 werd dit team verslagen en gingen er weer 2 punten naar Rozing toe. Na vijf gespeelde wedstrijden kunnen we con cluderen dat het goed gaat met Rozing 1. Met 6 punten uit vijf wedstrijden staat men dicht bij de top van de 2e klasse en is er zelfs zicht op een nieuw kampioenschap. Mi*" r rooskleurig ziet het ervoor Rozing 2 uit. Na vier wedstrijden had dit team nog geen één punt. Vorige week werd pas de eerste overwinning behaald waardoor dit team verlopig uit de degradatiezorgen is. Met nog vijf wedstrijden voor de boeg moet het mogelijk zijn voor dit team om zich te handhaven in de 3e klasse. Rozing 3 draaide vorig seizoen lange tijd mee in de top van de 4e klasse en ook voor dit seizoen waren de verwach tingen hoog. Het pakte echter anders uit. Na drie wedstrijden stond Rozing 3 nog op nul punten. De wedstrijd tegen het altijd lastige Reflex bleek de omme keer te zijn. Met 6-4 wist Rozing 3 te winnen. Rozing 3 had de goede vorm duidelijk weer te pakken want afgelo pen vrijdagavond werd ook het Postil jon verslagen. Als dit team zijn goede lijn weet voort te zetten kan het ook dit seizoen weer hoog eindigen. De Nederlandse Genealogische Vereni ging is een van de snelst groeiende clubs van Nederland. Maandelijks ontdekken ruim 100 Nederlanders, dat je eigen stamboom uitzoeken in verenigingsver band heel leuk, leerzaam en spannend kan zijn. Bijna 9000 leden telt deze club, die 30 afdelingen over het hele land heeft, inmiddels. De clubavonden trekken in Alkmaar gemiddeld zo'n 90 leden. Nu heeft de N.G.V. voor de ver andering eens een middagbijeenkomst voor leden en belangstellenden georga niseerd (geheel gratis, ook toegankelijk voor rolstoelen). Uit het hele land zijn specialisten gevraagd, die aan verschil lende tafeltjes informatie geven over onderzoek in verschillende Rijks-, streek- en gemeentearchieven, andere historische verenigingen, enz. Elke streek in Nederland heeft zo zijn eigen moeilijkheden en mogelijkheden. Bo vendien zal de voorzitter een tafel be mannen met vakboeken uit Duitsland en België. Ook een aantal Duitse tele foonboeken en het grote postcodeboek van Oost- en West-Duitsland zullen ter inzage liggen. Voor mensen met Indi sche achtergrond of belangstelling is er ook een aparte tafel. Daarnaast zullen de Nederlandse, Belgische en Luxem burgs en Indische microfiches van de Mormonen uit Salt Lake City ter inzage liggen. Ook degenen die met hun stam boomonderzoek willen beginnen of zijn vastgelopen, zijn welkom. Er zullen ook voor hen aparte tafels worden bemand. De plaats van samenkomst is het restau rant boven zwembad De Hoornse Vaart, Hertog Aalbrechtstraat 5, Alk maar, vlak achter station Alkmaar- Noord, met ruime parkeergelegenheid voor auto's en fietsen. De tijd: 29-2-92 van 14 tot 17 uur. Voor nadere inlich tingen kunt u contact opnemen met de voorzitter, dhr. J.J. Kaldenbach, tel. 072-123029. HEILOO - Opnieuw verlies voor HSV I Heiloo in de uitwedstrijd tegen de Val ken is HSV er niet ingeslaagd om beide punten mee naar Heiloo te nemen. In een voor het publiek aantrekkelijke wedstrijd nam HSV voor rust een ver diende voorsprong door Rene Tromp. In de tweede helft waren de beste moge lijkheden voor HSV maar een te zachte terug speelbal van Mark van Twuiver betekende de gelijkmaker. En vlak voor tijd was er een misverstand tussen Rene Trromp en Ronald de Waard wat verlies voor HSV betekende. HSV 2 speelde verdienstelijk gelijk uit bg VIOS de eindstand was 0-0. HSV 3 leed een 3-1 nederlaag uit bij concurrent OFC 2 door dit verlies staan ze nu samen boven aan de ranglijst. Het programma voor zondag 1 maart a.s. is als volgt HSV I thuis tegen Meervogels I aanvang 14.00 uur. HSV 2 is vrij HSV 3 opnieuw thuis tegen OFC 2 aanvang 10.00 uur. INLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES Redactionele kopij en adverten ties voor de Uitkijkpost moeten uiterlijk de maandag voor plaatsing om 17.00 uur in ons bezit zijn. Plaatsing van kopij en adverten ties na deze termijn kan niet worden gegarandeerd. Reservering van advertentie ruimte in de Uitkijkpost kan tot en met de vrijdag voor plaat sing. Inlichtingen: Drukkerij Uitkijkpost B.V. Telefoon 072-330175 Fax 072-335644 maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.30 - 12.00 uur 13.00 - 16.45 uur vrijdag zaterdag gesloten Drukkerij Uitkijkpost b.v. Rechte Hondsbosschelaan 22 Heiloo - Telefoon 072-330175 Fax 072-335644 Makelaar Taxateur o.g. SOpotSeken Postbus 95.1850 AB Heiloo Tel 072-331895 ASSURANTIËN Kantoor Zeeweg 20.1852 CR Heiloo TAXATIES Op vrijdag 21 februari opende wethou der Willemse-Van der Ploeg in het ge meentehuis van Heiloo de expositie van de Heilooër tekenaar/beeldhouwer Bert Jonk. De expositie duurt tot begin mei en telt in totaal 63 kunstwerken waaron der bronzen plastieken, tekeningen en aquarellen. Tijdens de openingsuren van het gemeentehuis is de expositie vrij toegankelijk. Bert Jonk werd in 1931 geboren te Lei den. Hij is een autodidact op zijn vak gebied. Hoewel hij niet uit een artistieke familie komt, tekent hij al vanaf zeer jonge leeftijd. Van die tijd dateert de opmerking uit zijn directe omgeving: "Je kan nog niet schrijven, maar tekent wel geiten". In zijn huidige woonplaats Heiloo heeft hij al een aantal malen op zijn privé-adres 'open huis' gehouden en exposeerde hij bij Reneé Smithuis. Onder de werken die in het gemeente huis van Heiloo tentoongesteld staan, bevinden zich een serie bronzen plastie ken van dieren. In het oog springend is de plastiek van de wisent, (zie foto), de Europese bizon, die in de hal van het ge meentehuis een opvallende plaats in- nneemt. Andere bijzondere werken die in het gemeentehuis van Heiloo staan opgesteld, zijn beelden van de bekende Heilooënaar Wertenbroek en Willem Bijmoer. Laatstgenoemde persoon is o.a. bekend van zijn jarenlange samen werking als illustrator met Annie M.G. Schmidt, en als decorontwerper voor toneelgezelschappen en bij de NOS. grenzeloosenthousiast! LIMMEN - Bovenstaande is het motto dat de Uylenspieghels dit jaar aan het carnaval hebben gegeven met de bedoe ling dat de carnavalsvierders zich er door laten inspireren voor hun uit monstering. Het motto is geïnspireerd door de europese eenwording, dus alle landen van de E.E.G. zullen wel op het carnaval vertegenwoordigd zijn. En wat te denken van een vader en een moeder E.E.G.-tje. En als die echt gemeenschap hebben? Dolle dingen zijn er dus te ver wachten. Het programma ziet er als volgt uit: Za terdag 29 februari: Groot Gecostu- meerd Bal (alleen voor leden), aanvang 20.30 uur, muziek Trio Twilight. Zondag 1 maart: de grote Carnavalsop tocht voor iedereen, de start is om 13.30 uur bij de Cameren. De route is als volgt:. Vredeburglaan - Meidoornlaan - Lage Weide - Dusseldorperweg - Ker- kweg - B.N. Straat - Het Achtkant - de Wieken - Molenweg - B.N. straat - Ker- kweg - Middenweg - Enterij - Dussel dorperweg tot aan het Parochiehuis. Alle kinderen ontvangen hier een mooie carnavalsmedaille als herinnering. In het Parochiehuis gaat het feest door voor jong en oud m.m.v. disco Con- quista. De toegang is gratis en dit feest duurt tot 17.30 uur. Zondag, 1 maart om 19.30 uur: Groot Disco Bal voor de jeugd en jongeren. De 13- en 14-jarigen mogen dit feest meemaken tot 22.00 uur. In de voorver koop zijn alle kaarten reeds verkocht dus aan de zaal zijn ze echt niet meer te koop. Maandag, 2 maart Kindercarnaval van 10.00 -12.00 uur voor de basisschool- groepen 1 - 2 - 3 - 4 en van 14.00 - 16.00 uur voor de groepen 5-6-7-8. Toe gang gratis. Ouders mogen er niet in (al leen voor brengen en halen). Maandag, 2 maart Carnaval in de Ca meren van 16.30 - 22.00 uur m.m.m. het Uylenspieghelcabaret en de hofmuzi- kanten de Poldertrappers. Dinsdag, 3 maart - Groot Boerenkielen bal (alleen voor leden), aanvang 21.00 uur, muziek Trio Twilight. De kledin geis is minimaal verkleed in boerenkiel. De kaartverkoop aan leden voor het Groot Gecostumeerd Bal en het Groot Boerenkielenbal a 3,50 per persoon is bij Jaap Bul, Molenweg 9 en bij Jack Kuiper, Koningsdam 21. HEILOO - De Federatieve Vrouwen raad Heiloo, een overkoepeling van de plaatselijke vrouwenorganisaties, orga niseert vanaf 12 maart op zes achtereen volgende donderdagochtenden een cursus over verhalen waarin vrouwen de hoofdrol spelen. Vrouwen hebben door de eeuwen heen verhalen en sprookjes overgedragen aan de volgende genera tie. Zij zijn traditioneel degenen die dit oude cultuurgoed doorgaven en nog steeds doorgeven. Opmerkelijk is in dit verband dat recent zelfs zgn. „verhalen- huizen" zijn opgericht (Utrecht, Den Haag, Amsterdam) waar mensen elkaar weer op ouderwetse" manier verhalen vertellen over vroeger en er zijn zelfs ,,vertel-cursussen" waar men dat kan leren. In de cursus van de FVR zullen eve neens oude (volks)verhalen worden ver teld en geanalyseerd. Aandacht zal daarbij worden besteed aan de beeld vorming over vrouwen (en mannen) in de verhalen van vroeger maar ook wordt gekeken naar de manier waarop in de huidige literatuur en in de populai re TV-series beelden over mannen en vrouwen ten tonele worden gevoerd. Docente is mevrouw Marjan Willems, voor veel vrouwen in Heiloo geen onbe kende. De bijeenkomsten vinden plaats in het Open Huis boven Winkelhof 't Loo van 9.15 - 11.30 uur. De kosten be dragen 30,00 voor de hele cursus. Op geven is mogelijk bij mw. T. Driest, tel. 331842 en mw. A. v.d. Neut, tel. 333043. HEILOO/LIMMEN - Ook dit jaar kunnen leden van de FNV hun be lastingbiljet gratis laten invullen. Het speciale invulteam verleent dit extra stukje service. Telefonische opgave op woensdag 4 maart tussen 14.00-16.00 uur en donderdag 5 maart tussen 19.00-21.00 uur via tel. 072-332683. De prijzen zijn af te halen bij Cafe La Strada, Kenm Straatweg 215, tel. 072 - 330860.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1