Ca i Vijfenzeventig jaar G.P. Groot Tim Krabbé in literair jazzcafé in Open Huis - - j> h NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN C. HACHMANG m A. J. VOS Frédéric Louis Bast et spreekt over Louis Couperus in Indië MACOM Nijverheidsweg 19B 338891 57e JAARGANG NO. 11 - 11 MAART 1992 Jaarlijkse reumacollecte Teenage Dance Club Tim Krabbé. Recycling tas A.H. Konkelboet Express brengt ook pannekoeken bij u thuis Cursus tekstverwerken overdag OPENINGSTIJDEN: Van Rozendaal in Loo onderging metamorfose Boswandeling in Heiloo Kruisvereniging Heiloo heeft kans op Mollenprijs Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo, tel. 072-330175. Fax 072-335644 Redactie: De redactie is tijdens kantooruren fvsJSpy te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen: ym Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Jgp Westerweg 371, 1852 PR Heiloo (072)-333775) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Uitkijkt HEILOO - Van 15 tot en met 21 maart is er weer de jaarlijkse collecte van het Nationaal Reumafonds. Vorig jaar werd het formidabele bedrag van 5.852.759,- opgehaald. Het geld wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, persoonlijke financiële ondersteuning van mensen met reuma en subsidiëring van reuma patiëntenverenigingen "Juist nu de overheid op alle fronten bezuinigt en de subsidiekraan steeds verder dichtdraait, dreigen mensen met een chronische aandoening in het nauw te komen," zegt het Reumafonds. Er wordt dan ook verwacht dat er dit jaar nog vaker een beroep zal worden ge daan op het fonds voor individuele hulp. De wetenschap maakt gestaag vorderin gen en krijgt bijvoorbeeld steeds meer inzicht in de oorzaken van reumatoïde artritis. Dat is een ontsteking in de gew richten, die veel pijn en andere klachten veroorzaakt. Als de oorzaken bekend zijn, kan er ook efficiënter worden ge werkt om de ziekte te behandelen. Ook zal het in de toekomst wellicht mogelijk zijn tijdig bij meïisen een zekere aanleg te ontdekken, waardoor de ziekte kan worden voorkomen. In Nederland wordt met steun van het Nationaal Reumafonds veel baanbre kend onderzoek verricht naar nieuwe therapieën voor pijnbestrijding en naar de effectiviteit van geneesmiddelen. Ook wordt geprobeerd nieuwe ge neesmiddelen te ontwikkelen met min der of geen vervelende bijwerkingen. Naar schatting 350.000 Nederlanders lijden aan een ernstige vorm van chroni sche reuma. Tien procent van hen raakt lichamelijk gehandicapt. Reuma is een verzamelnaam voor een groot aantal ziekten die gepaara gaan met pijnen in het bewegingsapparaat en het steun- weefsel: gewrichten, pezen, spieren en beenderen. Er zijn ongeveer 200 ver schillende vormen van reumatische aan doeningen. Het Nationaal Reumafonds rekent tij dens de collecteweek graag op ieders steun. Wie geen collectant aan de deur treft, kan ook een bijdrage overmaken op giro 324 of bankrekening 707070848. Wilt u meer weten over het Nationaal Reumafonds? Dit is het adres: Staten- laan 128, 2582 GW Den Haag, telefoon 070-3503231. HEILOO - Vrijdag 13 maart is er we derom een Teenage Dance Club bij Buk Buk. Zoals altijd bedraagt de entree 2,50 en de non-alcoholische drankjes kosten 1,00. De avond - voor tieners tot 16 jaar - duurt van 19.30 tot 22.00 uur. Natuurlijk wordt er weer lekker veel hip-hop gedraaid. Het personeel en het uitgebreide wagen- en machinepark van G.P. Groot vanuit een hoogwerker gefotografeerd ten behoeve van het jubileum. HEILOO - Op 16 maart is het precies 75 jaar geleden dat Gerardus Petrus Groot zijn bedrijf begon op de grens tussen Heiloo en Limmen. Natuurlijk wordt bij dit feit stilgestaan, op vrijdag 20 maart is er een jubileum receptie en het personeel krijgt een gezellig weekend aangeboden. Als op 16 maart 1917 het gezin Groot zich vestigt aan de Nieuwelaan in Hei loo wordt als beroep opgegeven: land bouwer, melkrijder en vrachtrijder. In 1928 verhuist het gezin, dat toen uit ze ven jongens en meisjes bestond naar de Hoogeweg. Dit huis met schuren is de bakermat van het bedrijf G.P. Groot. Naast het transportbedrijf wordt in 1932 met de oudste zoon Cor een HEILOO - Alweer de laatste zondag ochtend van dit winterseizoen, die door het L.J.C. wordt georganiseerd. Op 5 april mogen wij als schrijfgast begroe ten de bekende auteur Tim Krabbé. Een schrijver die in zijn genre meteen her kenbaar is door de onverwachte en ver antwoorde wendingen waardoor zijn boeken tot aan de laatste bladzijden zo spannend blijven. Ook het schrijven van film-scenario's is hem best toevertrouwd. Wie kent niet de thriller-film Spoorloos', die ge maakt werd naar zijn boek ,Het Gou den Ei'. Kortom een veelzijdig man, die uit een zeer artistieke familie van schil ders, dichters, schrijvers en acteurs stamt. We beginnen, zoals altijd, om 10.30 uur met een gratis kopje koffie, terwijl u kunt luisteren n^ar ons huisorkest, het East-Side Combo. Uiteraard is er weer een kleine expositie, ditmaal door leden van de Foto-club. Er zijn foto's ge maakt tijdens een repetitie van de to neelvereniging Falkland. Het stuk ,,Amadeus" wordt in april gespeeld. Een fantastische uitdaging! Plaats van handeling is de foyer van het Open Huis boven het Winkelcentrum 't Loo. Kaarten a 7,50 zijn vanaf heden verkrijgbaar via boekhandel Bruna- Avis, Reisburo Holland International, Kadoshop Ria Giesbertz, Foyer van het Open Huis. DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19 072-335085 HEILOO - Vanaf woensdag 11 maart hangen bij de kassa's van Albert Heijn nieuwe plastic draagtassen. Belang rijkste verandering is, dat de tassen niet meer worden gemaakt van nieuw plastic maar van gebruikt plastic uit de AH- winkels. Albert Heijn houdt dit plastic over bij het uitpakken van de produk- ten, waarmee de winkels worden be voorraad. Bedoeling van deze herver werking is de besparing van nieuwe grondstoffen en een vermindering van de hoeveelheid afval. Met de introductie van deze nieuwe tassen zullen de oude plastic draagtassen uit de AH super markten verdwijnen. Zélf een boodschappentas van huis meenemen is altijd de beste oplossing voor het milieu. Albert Heijn ziet daar om de draagtas slechts als een service voor de klant die een eigen tas vergeten is of meer boodschappen heeft dan gepland. HEILOO - Het begint een vertrouwd beeld te worden in Heiloo, regelmatig ziet men de maaltijd express door de straten rijden. Wie geen tijd of zin heeft om te koken belt maar even 331713 en u krijgt de warme maaltijd kant en klaar aangeleverd. Het menu is net weer veranderd, magere runderlapjes, of lamscoteletjes, met gekookte of gebak ken aardappeltjes met groentegarni tuur. En wat denkt u van een stampot van rauwe andijvie, niet te versmaden. De Konkelboet die al jaren bekend staat om zijn heerlijke pannekoeken brengt deze nu ook bij u thuis. Er is keuze uit stroop, suiker, spek en appel- pannekoeken. Het wordt ons toch wel heerlijk, makkelijk gemaakt. brandstoffenhandel begonnen. De za ken gaan voorspoedig, maar de oorlog gooit roet in het eten. Hierna moet er nieuwe start gemaakt worden. Vader Gerrit is uit de zaak en zijn zoons Gert, Piet en Wup nemen het bedrijf over. Een nieuwe tegenslag treft het bedrijf, in 1946 vernield een flinke brand een deel van het bedrijf, maar de wederop bouw wordt flink ter hand genomen. De BOHA wordt opgericht als verlengstuk van de teruglopende brandstoffen- handel. 50-Jarig Jubileum Bij het 50-jarig jubileum bedraagt het aantal auto's en machines 25 en zijn er 50 personeelsleden in dienst. Nu is het aantal machines 176 en het aantal per soneelsleden bedraagt 200. Het contai ner assortiment ligt in de buurt van de 5000! De containerservice begint een steeds grotere plaats in te nemen m.b.t. het milieu" vertelt een van de direkteu- ren de heer Kees Admiraal. Dat geldt ook voor de aankoop van een eigen stortplaats aan de Kanaaldijk die in 1973 werd geopend. Dit is een goede beslissing geweest, wat blijkt uit de ster ke groei van deze sector Hoewel ik mij realiseerde dat je met vuilstorten ook niet eeuwig door kunt gaan", zegt Ger rit Groot. ,,Ik heb dan ook een plan ontwikkeld dat 80 procent gerecycled kan worden". In 1989 wordt de ver nieuwde stortplaats met recyclinginstal- latie met bijbehorende gebouwen in gebruik genomen. Recycling Momenteel zijn er plannen om tot een zo hoog mogelijk hergebruik te komen van grondstoffen uit afvalstoffen. Naast de scheiding aan de bron (glas, plastic flessen, papier, textiel, kunststoffen enz.) alsmede aparte con tainers op de bouwplaatsen wordt een nieuwe nascheidingsinstallatie geplaatst voor alle afvalstoffen. Voor verdere be werking van de gescheiden grondstoffen worden tevens installaties voor grond- reiniging, compostering van groenafval, houtversnippering en het reinigen en breken van glas gebouwd. De container afdeling kent een belangrijke groei, me de door de privatisering van vele ge meentelijke inzameldiensten van huis houdelijke en bedrijfsafvalstoffen. In middels is de omzet ruimschoots ver dubbeld. ,,En we zijn er nog lang niet", zegt Groot. „Om deze groei op te van gen bestaan er vergaande plannen om op een nieuwe lokatie te komen tot een nieuw kantoor, magazijn en tankstation voor BOHA B.V." (die in 1979 een overeenkomst met Texaco is aange gaan). Aannemingsbedrijf Het (eigen) aannemingsbedrijf heeft een groot aandeel in de diverse uitbrei dingsplannen en is sinds 1987 betrokken bij de reconstructie van installaties voor rioolwaterzuivering. ,,Het is een snel wijzigende markt. Onze branche staat al gauw in een kwaad daglicht. Intern zijn wij dan ook bezig om aan de meeste kwaliteits eisen te voldoen", zegt Admi raal. Er is een stichting Miloba, die keurmerken afgeeft. Zij hebben een z.g. witte lijst, waar een bedrijf, als het aan de nodige eisen voldoet, op komt te staan. Beheermaatschappij G.P. Groot Naast bet aannemingsbedrijf weg tn waterbouw de containerservice en de oliemaatschappij breidt de recycling B.V. zich het snelst uit. Hiermee is zo veel aandacht gemoeid dat men de afde ling milieu bijna een apart bedrijf zou kunnen noemen. Intern moeten de men sen cursussen volgen met de aandacht op het milieu gericht, kwaliteitszorg, milieuzorg, arbeidsomstandigheden, rapporten maken adviezen geven. ,,We hebben een speciale man in dienst, die zich daarmee bezig houdt, vroeger was je al blij als iemand een EHBO di ploma had" aldus Groot. Tankstations Recent is er een samenwerkingsovereen komst met Middelbrink en van Breuke- len voor de reconstruktie en sanering van tankstations en bedrijfsterreinen. Op tankstations wordt vanzelfsprekend benzine gemorst, hierdoor verontreinigt de bodem. Dit zal schoongemaakt moe ten worden, een nieuwe uitdaging voor G.P. Groot aan het milieufront. De centrale administratie, garage, ma gazijn en werkplaatsen bevinden zich nog steeds aan de Hoogeweg. Vandaar is er een online verbinding met het su permoderne kantoor op de stortplaats. Dat G. P. Groot ook een uitstekende band met het personeel heêft blijkt wel uit het feit dat hier en daar de tweede generatie bij het bdrijf werkt. Liefst 60 procent is langer dan 15 jaar in dienst. Deze betrokkenheid is een van de pijlers onder het sukses van G. P. Groot. Daarnaast ontleent elk van de vier pro- duktieafdelingen een meerwaarde aan de bundeling van die afdelingen in één bedrijf. Hierop mogen de huidige direk- teuren Gerrit Groot en Kees Admiraal, nu 75 jaar best trots zijn. Ter gelegen heid van dit jubileum heeft Henk Brandsma uit Limmen een herinne ringsboekje geschreven. De bezoekers van de receptie krijgen zo'n boekje. Makelaar Taxateur o.g. hypotheken °°P| Postbus 95.1850 AB Heiloo Tel 072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20.1852 CR Heiloo TAXATIES Adverteren is naamsbekendheid De helpt daarbij HEILOO - Sinds enkele jaren organi seert de Kennedy Computer Opleidin gen avondcursussen voor volwassenen. Met name de tekstverwerkingscursussen W.P.5.1 zijn bijzonder populair, omdat men daar zowel privé als in het be drijfsleven veel profijt van kan hebben. Enkele groepen mensen waren echter nooit in staat om deze cursussen te vol gen omdat de cursussen in de avond uren gegeven werden. Dit waren bij voorbeeld mensen die 's avonds werken, mensen met kleine kinderen die 's avonds moeilijk oppas kunnen krijgen of mensen die om andere redenen 's avonds de deur niet uitkunnen of wil len. Voor hen is nu een oplossing ge vonden! De directie van de Kennedy Mavo wil 12 dinsdagmiddagen van kwart voor 2 tot kwart over 3 hun geavanceerde compu terlokaal met 14 PC's ter beschikking stellen voor een cursus W.P.5.1. aan volwassenen. Deze tijden zijn zo geko zen opdat vrouwen met schoolgaande kinderen nu eens probleemloos gebruik kunnen maken van een degelijk en vol ledig cursusprogramma. De cursus die georganiseerd zal worden door de Kennedy Computer Opleidin gen in samenwerking met Stichting IN- VO wordt afgesloten met een door het bedrijfsleven erkend examen. Voor een brochure en/of inlichtingen kunt u bel len met Stichting INVO: tel. 072-335099 (vragen naar Mw. Poetsema).' maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.30 - 12.00 uur 13.00 - 16.45 uur vrijdag 08.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur zaterdag gesloten Drukkerij Uitkijkpost b.v. Rechte Hondsbosschelaan 22 Heiloo - Telefoon 072-330175 Fax 072-335644 INLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES Redactionele kopij en adverten ties voor de Uitkijkpost moeten uiterlijk de maandag voor plaatsing om 17.00 uur in ons bezit zijn. Plaatsing van kopij en adverten ties na deze termijn kan niet worden gegarandeerd. Reservering van advertentie ruimte in de Uitkijkpost kan tot en met de vrijdag voor plaat sing. Inlichtingen: Drukkerij Uitkijkpost B.V. Telefoon 072-330175 Fax 072-335644 HEILOO - Op 20 maart komt deze veel zijdige schrijver naar Heiloo op uitnodi ging van Instituut Benoe, in samenwer king met boekhandel Deutekom. De ti tel van zijn lezing luidt: 'Louis Coupe rus in Indië' (Zie ook de informatie op de boekenweekpagina verderop in deze uitgave). Prof. Bastet is misschien het meest be kend om zijn romans, novellen en dicht bundels. Hij heeft daarnaast ook een indrukwekkende lijst van wetenschap pelijke publicaties op zijn naam staan, met name op het gebied van de archeo logie en de klassieke letteren. Hij was elf jaar conservator van de klassieke af deling in het Rijksmuseum van Oudhe den te Leiden. Hij schreef onder andere vijf delen 'Wandelingen door de antieke wereld', populair-wetenschappelijke es says op het gebied van de klassieke ar cheologie en op dat van de doorwerking in de latere eeuwen. In 1980 deed hij gebundelde opstellen over Louis Couperus het licht zien: 'Een zuil in de mist'. Intussen had hij in 1977 reeds de brieven gepubliceerd, die Cou perus tussen 1880 en 1919 met zijn uit gever L.J. Veen heeft gewisseld: 'Waarde Heer Veen en Amice'. Min of meer aangespoord door recensenten en belangstellenden, wijdde hij zich daarna aan een studie over het leven van Cou perus, die hij in 1987 publiceerde onder de titel: 'Louis Couperus. Een bio grafie'. Bastet, die oorspronkelijk pianist had willen worden, wijdt zich tegenwoordig bij voorkeur aan de muziek. Het mag dan ook een grote bijzonderheid heten, dat hij in Instituut Benoe - mede in het kader van de boekenweek - deze lezing komt geven. Hij is een buitengewoon veelzijdig ontwikkeld man een bijzon der boeiend verteller. De titel van zijn lezing luidt: 'Louis Couperus in Indië. Louis Couperus, 1863-1923, is zonder discussie Nederlands grootste roman schrijver van zijn tijd geweest. Als enige van een groot gezin werd hij niet in In dië maar te Den Haag geboren. De fa milie van zijn vader zowel als die van zijn moeder konden echter bogen op een langdurige Indische traditie. Couperus zelf is driemaal in zijn leven in Indië geweest. Hij heeft er een deel van zijn schooljaren doorgebracht, heeft in 1899-1900 een vol jaar op Java gereisd en daar toen zijn beroemde ro man 'De Stille Kracht' geschreven, en is in 1921-1922 opnieuw naar Insulinde gegaan, ditmaal in opdracht van de Haagsche Post. Voor dit toen nog jonge weekblad schreef hij een groot aantal HEILOO - De afgelopen maanden heeft zich een ware metamorfose voltrekken in winkelhof 't Loo. De zaak van Van Rozendaal voor mode in schpenen kreeg een compleet vernieuwde aanblik. Ruime etalages aan weerszijden van de entree, een nieuwe kleurstelling enzo voort. Met recht een opknapbeurt, die in het oog springt. Stapt u gerust eens binnen en laat u dan gelijktijdig infor meren over de jongste 'mode in schoenen'. HEILOO - Zodnag 15 maart is het weer de derde zondag van de maand. Dat be tekent dat u mee kunt wandelen met gidsen van het IVN. Om 11.00 uur wachten zij u op bij de kattenberg in het Heilooërbos (aan de Kennemerstraat- weg) voor een (gratis) rondleiding van ongeveer anderhalf uur door het bos. Andere zondagen kunt u elders terecht: de eerste zondag van de maand in Ber gen, vertrekpunt Ruinekerk, beeldje van Roland Holst, de tweede in Alk maar, de Egmonderhout ingang aan het Honkpad, en de vierde in Schoorl, ver trekpunt Witte Kerkje in Groet. De vierde zondag kunt u ook in Alkmaar- Noord wandelen. Om 11.00 uur staan gidsen klaar bij de Jannekes Hoeve om u rond te leiden door de Rekerhout. Ook Parnassia, ons info-centrum in Bergen aan Zee, is een bezoekje waard. Elke zondag zijn wij van 13.00 tot 17.00 uur open. Wilt u inlichtingen, belt u dan 072-331588. artikelen over Indië, gebundeld in het boek 'Oostwaarts'. De reis werd voor tgezet naar Japan, waar Couperus lang durig ziek is geworden, een voorbode van zijn dood in 1923. Zijn Japanse ar tikelen verschenen als 'Nippon'. Ook over zijn Indische jeugdjaren heeft hij geschreven, maar niet heel uitvoerig. Wij vinden er de weerslag van in de ro man 'Metamorfoze' en in enkele schet sen. Daarin komt ook zijn vrouw Elisabeth Baud aan het woord, die een deel van haar meisjesjaren in Deli heeft doorgebracht. Afgezien van deze directe invloeden vin den wij in veel van zijn andere werk re miniscenties aan Indië terug. Zijn Haagse romans spelen in Haags- Indische milieus, de kringen van wat men vroeger welgestelde oudindisch- gasten placht te noemen. Jeanne Fere- lijn uit 'Eline Vere', de familie Van Lowe uit 'De boeken der kleine zielen', Emile Takma en de oude mevrouw Dercksz uit 'Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan...' zijn daar de bekende voorbeelden van. Het koloniale leven speelt in het werk van Couperus dus een belangrijke rol. De betekenis van dit alles voor zijn mentaliteit meer in het algemeen mag niet onderschat worden. Hij werd in zijn tijd de cosmopoliet bij uitstek. Het is vooral ook zijn grote veelzijdigheid en algemene belangstelling, die er uit re sulteerde en die zijn werk ook in onze tijd uitermate boeiend doet blijven. Zijn verzameld werk verschijnt nu in een we tenschappelijke editie van vijftig delen, waarvan kort geleden het vijfentwin tigste is verschenen. Kaarten voor deze lezing met dia's zijn beperkt verkrijgbaar bij boekhandel Deutekom of telefonisch onder nummer 072-335181. De lezing van professor Bastet vindt plaats in het kader van de Boekenweek 1992, die gewijd is aan Indonesië. Op pagina 6 van deze Uitkijkpost is een keuze te zien van de vele boeken, die nieuw en opnieuw op de markt versche nen zijn. Ook is er meer informatie over de lezing en over de bijzondere Boekenweek-uitgaven. HEILOO - De Mollenprijs is een prijs voor bijzondere natuur- en milieu initiatieven in Noord-Holland en is uit geschreven door de Milieufederatie Noord-Holland. Voor de Mollenprijs 1992 zijn dertig inzendingen binnenge komen. Daaruit heeft de jury een selec tie gemaakt van vijf genomineerden: de WNF-Rangers (Den Helder), De Wind breker (Putten), Milieurechtswinkel (Amsterdam), Vrouw- en Milieugroep Goedaardig (Heemskerk) en de Basi seenheid Noord-Kennemerland Zuid (Heiloo). De genomineerden zullen zich op 14 maart van 10.15 tot 11.45 uur presente ren tijdens het Noordhollands Milieu festival in De Nieuwe Slof, Kerkstraat 146 te Beverwijk. Dat belooft een span nend gebeuren te worden, aangezien de jury nog geen enkele voorkeur heeft voor één van de kandidaten. De geno mineerden is gevraagd om de presenta tie te verlevendigen met bijvoorbeeld een toneelstukje, een lied, dia's of ander visueel materiaal. De genomineerden ontvangen elk 200,-. Om 16.30 uur wordt de hoofdprijswinnaar bekend. Die zal een geldbedrag van 2.000,- ontvangen. De prijs heeft als naam "Mollenprijs", vanwege de overeenkomst tussen de mol en de milieubeschermer: ze komen over al voor, hebben voorkeur voor rulle, verse en schone grond en kunnen van al les: graven, wroeten, zwemmen en klim men. Het verschil tussen mol en milieubeschermer is de scherpte van de ogen: natuur- en milieubeschermers sig naleren scherp en vroegtijdig. De crite ria van de Mollenprijs zijn als volgt: - de indiener mag zich niet beroepsma tig met natuur en milieu bezig houden; - het project moet een aanwijsbare ver betering opleveren voor natuur en mi lieu; - het project moet origineel en succesvol zijn; - het project moet een bovenplaatselijke uitstraling hebben en moet betrekking hebben op Noord- Holland. Over de inzending van Kruisvereniging Heiloo: Een groep wijkverpleegkundi gen en ziekenverzorgenden besloot om milieuvriendelijker te gaan werken. De groep heeft geïnventariseerd wat ze zelf kon doen, en heeft op basis daarvan met name het energieverbruik, het ko piëren (minder en dubbelzijdig) en het verzamelen van oud papier aangepakt. Daarnaast is ze diskussie aangegaan om zaken te veranderen die centraal gere geld zijn. Ook meent de groep voor beeldfunctie te kunnen vervullen bij cliënten thuis, door zuinig om te gaan met materialen. Jury-oordeel: "Het prgject is ontstaan vanuit 'de basis' en vanuit een eigen on gerustheid. Dat is vervolgens zowel ver taald naar de eigen werksituatie, als naar de leveranciers en de cliënten. Het initiatief heeft zodoende een groeipro ces doorlopen. Binnen de wijkverple ging werken mensen onder tijdsdruk. Ondanks dat besloot deze groep om na te denken over het eigen milieuvriende- lijk-handelen. Organisaties die de hand in eigen boezem durven te steken, zijn schaars".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1