Zaterdag 21 maart: tien mijl van Heiloo L Wandelen voor Peru C. HACHMANG NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Ity A.J. VOS MACOM Nijverheidsweg 19B 338891 Stichting 'Heiloo Houden Zo' blijft in actie tegen structuurvisie 57e JAARGANG NO. 12 - 18 MAART 1992 Concert in Slotkapel Spiegel brengt 'Flat zonder uitzicht' OPENINGSTIJDEN: Voorjaarsconcert harmonie Caecilia Vakentiehuizen Japanse musici in theater de Beun Bijbelavond A. M. Grondhout ontvangt Koninklijke Onderscheiding Beeld gewit Knuffelbeesten bij Albert Heijn Door gebrek aan ruimte is het mogelijk dat ingeleverde kopij voor de Uitkijkpost deze week niet geplaatst is. Yoga-dag Wijkvereniging plan Oost Kennedy Mavo in 1995 dicht Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo, tel. 072-330175. Fax 072-335644 0K v j Redactie: De redactie is tijdens kantooruren FSJ. J te bereiken onder nummer 072-330175. 1/ Redactie-adressen: m Baafjeslaan 1. 1852 .BE Heiloo. (072-331081) Óm Westerweg 371, 1852 PR Heiloo (072)-333775) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-hufe in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. DAKDEKKER Holleweg 19 LOODGIETER 072-335085 HEILOO - Voor enthousiaste trimmers en wedstrijdlopers uit Heiloo en omge ving kan de lente niet beter beginnen. Zaterdag 21 maart immers wordt voor de tweede keer de Tien Mijlenloop van Heiloo georganiseerd. In de namiddag - start om 16.30 uur - is in Plan Oost een parcours uitgezet, waar men behalve de tien mijlen wedstrijdloop ook als trim mer over ruim 4 km, ruim 7 km of over precies 10 mijl z'n conditie kan meten. De wedstrijd wordt evenals in 1991 ge organiseerd door middenstandsvereni ging De Ondernemende Straatweg in samenwerking met atletiekvereniging Trias. De prijzen voor de wedstrijdloop worden beschikbaar gesteld door Druk kerij Uitkijkpost BV/ Het parcours leidt de lopers over vlakke wegen en vrij grote rechte stukken. De verwachting is dan ook dat de winnende tijd van vorig jaar (50.41 minuten, gelo pen door Gerard Smit) zeker aangeval len gaat worden. Cruciale stukken van het parcours worden met dranghekken afgezet, zodat de veiligheid van de lo pers en loopsters optimaal gewaarborgd is. De route De route van de loop is als volgt: start bij 't Kruispunt aan de Fredrica's Hof; vandaar om de twee vijvers heen, weer langs 't Kruispunt en via de Kenne- merstraatweg (fiets/voetpad) in noorde lijke richting; Dokterslaan oversteken, de Nicolaas Beetsweg in en dan rechtsaf naar de Laan van Zeeman; vervolgens via De Oostkanter Karremel en Groot Barlaken naar de Nieuwe Plantagie; tenslotte om de vijver en via de Frederi- ca's Hof weer naar de finish. Tijdens de loop zullen de wegen voor het verkeer op sommige plaatsen geheel of gedeeltelijk zijn afgesloten. Zo is de gehele Frederica's Hof afgesloten, als ook de Dokterslaan voor het uitgaande verkeer. De toegang tot Plan Oost via de Laan van Zeeman blijft normaal open. Het verkeer zal door de politie in A/zs/je -//O O onc/e 3000 s-r? samenwerking met de parcourswachten worden geregeld. De organisatoren verzoeken de aan- en omwonende van het parcours vriende lijk om tijdens de loop hun auto's zo veel mogelijk buiten het parcours te parkeren. Met name geldt dit verzoek voor de bewoners van de toch al smalle Nicolaas Beetsweg. Daarnaast is het na tuurlijk leuk voor de deelnemers wan neer zij langs een fleurig parcours hun prestatie kunnen leveren: het uitsteken van de vlag bijvoorbeeld en natuurlijk als aanmoedigend publiek langs het traject. Veel medewerking Zoals gezegd wordt de loop georgani seerd door de winkeliers van de Kenne- merstraatweg en door Trias. Medewer king verlenen voorts de EHBO-vereni- ging in Heiloo, speaker Siem Hopman en Makelaardij Kuys uit Castricum met een speciale geluidswagen. Daarnaast is er sponsoring van de ABN-Amro Bank, Tarvo Brood, De Boer Supermarkten en Drukkerij Uitkijkpost. Deze laatste stelt de prijzen beschikbaar bij de wedstrijdloop. Er zijn bekers voor de categorieën heren senioren, veteranen 40-50 en veteranen 50 en voor dames senioren en veteranen 35 -FDaarnaast zijn er enkele geldprijzen en andere prij zen in natura, beschikbaar gesteld door de overige sponsors, inclusief de Straat weg-winkeliers. De prijsuitreiking geschiedt direct na afloop van de loop in 't Kruispunt door de wethouder van sportzaken, mevrouw J. Wuijster- Schuddeboom. Inschrijven Inschrijven voor de wedstrijdloop èn voor één van de trimlopen kan op zater dag 21 maart vanaf 15.00 uur in 't Kruispunt, waar tevens kleedgelegen heid is. De kosten voor deelname zijn: 10 mijl 7,50 (zonder herinnering ƒ4,00), overige afstanden 3,50 (zon der herinnering 2,00). Ballonnenwedstrijd Wanneer het startschot voor de Tien Mijlenloop van Heiloo gegeven wordt, zal dit tevens het sein voor de jeugd zijn om de speciale ballonnen op te laten. Hieraan is door de winkeliers van de Kennemerstraatweg een wedstrijd ver bonden, waarmee leuke prijzen gewon nen kunnen worden, zoals twee horloges, een paar Nikes sportschoenen ter waarde van 150 gulden en een werp hengelset. De ballonnen met een kaart je, waarop de naam ingevuld zal worden, kunnen door de jeugd nabij de start gratis worden afgehaald. EGMOND - Zondag 22 maart verzor gen Eleonore van de Mortel (zang), Ma- rijn Drolsbach (viool) en Karin Volmer (piano) een concert in de Slotkapel in Egmond aan den Hoef. Op het pro gramma staan werken van Mendels sohn, Brahms, Wieniawski en Dvorak. De aanvang is 15.00 uur, de entree be draagt 10,00. EGMOND - Toneelgroep Spiegel brengt het komend weekend in De Schulp in Egmond-Binnen het stuk 'Flat zonder uitzicht'. Vrijdag, zaterdag en zondag beginnen de voorstellingen telkens om 20.15 uur. Tijdens de voorstelling heeft het publiek een ongegeneerde inkijk in een Newy- orkse flat en het leven van Mel en Edna. Door allerlei verwikkelingen is het een boeiend en amusant stuk. maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.30 - 12.00 uur 13.00 - 16.45 uur vrijdag 08.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur zaterdag gesloten. Drukkerij Uitkijkpost b.v. Rechte Hondsbosschelaan 22 Heiloo - Telefoon 072-330175 Fax 072-335644 INLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES Redactionele kopij en adverten ties voor de Uitkijkpost moeten uiterlijk de maandag voor plaatsing om 17.00 uur in ons bezit zijn. Plaatsing van kopij en adverten ties na deze termijn kan niet worden gegarandeerd. Reservering van advertentie ruimte in de Uitkijkpost kan tot en met de vrijdag voor plaat sing. Inlichtingen: Drukkerij Uitkijkpost B.V. Telefoon 072-330175 Fax 072-335644 Makelaar Taxateur o.g. hypothekeRn °°P Postbus 95.1850 AB Heiloo.Tel 072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES Burgemeester Schoof (links) speldt de compleet verraste heer Grondhout zijn koninklijke* onderscheiding op. v De bestuurleden van de Stichting Heiloo Houden Zo. HEILOO - Het aktiecomité „Heiloo Houden Zo" is overgegaan in een Stich ting. Men hoopt hierdoor meer inhoud aan het geheel te kunnen geven en men kan nu als rechtspersoon optreden. ,,De komende maanden zijn voor het be houd van Heiloo zoals we het nu ken nen van cruciaal belang" aldus John Bolten. Verschillende frakties reageren positief op onze plannen. In de nota wonen-bouwen van de Provincie staat dat er alleen voor de eigen bevolking ge bouwd wordt en degenen die econo- HEILOO - Ook dit jaar geeft onze Har monie weer een voorjaarsconcërt. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 21 maart om 20.00 uur in de nieuwe zaal van Psy chiatrisch Centrum Sint Willibrord. Het A-orkest zal een gevarieerd pro gramma verzorgen met werkeji^ van Offenbach, Smetana, en wat Negro- Spirituals, maar ook modern swingend werk. Het jeugdorkest, dat uit gevor derde leerlingen bestaat, zal een geheel eigen programmadeel verzorgen. Daarnaast hebben wij de Yellow Plastic Whistle Birds bereid gevonden de avond nog wat op te luisteren met enige vocale klanken. Zij zijn een uit negen mannen bestaande close harmony groep, die nu eens zoet gevooisd dan weer rauw en swingend hun repertoire van songs uit de jaren '30, spirituals, folksongs en moderne popmuziek brengen. Tot slot van de avond zal het bekende Eastside Combo optreden. Zij omlijsten al menig radioprogramma. Zij zullen de bezoekers uitnodigen een dansje te ma ken, maar natuurlijk is luisteren alleen en wat napraten over een, naar het zich laat aanzien alleszins geslaagde avond, ook mogelijk. Kaarten voor dit voorjaarsconcert zijn verkrijgbaar bij kantoorboekhandel De Schrijverij in het Stationscentrum in Heiloo, a 5,00 én aan de zaal. misch gebonden zijn aan Heiloo. Het bouwen voor de regio is geschrapt. De Stichting vindt dat het hele plan Zuider- loo moet komen te vervallen. Hiervoor moeten veel grond en bedrijven uitge kocht worden. Tot het jaar 2010 kan er volstaan worden met de bouw van 500 woningen, mede omdat het HAL (Heer- hugowaard, Alkmaar, Langedijk) plan ook 15.000 woningen gaat bouwen. Men kan nooit weten hoe groot een be volkingsaanwas wordt. Laat staan dat je weet hoe dat er over 20 jaar uit zal zien. „We moeten er voor zorgen dat de structuurvisie niet in stukken gehakt wordt", aldus de heer Klamer. ,,Men wil een verkeersluwe Kennemerstraat weg, vergeet het maar, 60% van de vrachtauto's die voorbijkomen zijn van buiten Heiloo", zegt de heer v.d. Meu- len. Ook de uitbreiding van de Winkel hof 't Loo kan in de ogen van de Stichting weinig genade vinden. 55 Par keerplaatsen minder bij een toename van de bevolking. Meer mensen en min der wegen, of door natuurgebieden. Dat soort zaken vindt men tegen strijdig in de structuurvisie. De Stichting wil openheid naar de bur gers en zal de verschillende frakties er op wijzen dat deze structuurvisie aan al le kanten rammelt. Wie de Stichting daadwerkelijk wil steunen kan zich op geven bij de heer J. W. van Bakkum, Postbus 194, Heiloo. Na een nieuws brief wordt u op de hoogte gehouden hoe de zaken er voor staan. Er komt ook een aktie met huis aan huis aan plakbiljetten. ,,En wij zullen via een makkelijk te lezen brief de raadsleden goed informeren" aldus v.d. Meulen. ,,We wachten nu nog op de nieuw sa men te stellen lijst, (via een enquette), van woningzoekenden, zodat wij een reëel beeld krijgen van de werkelijke stand van zaken, want de lijst van 1400 woningenzoekenden geeft een totaal vertekend beeld, veel jongelui staan in 3 of 4 gemeenten ingeschreven, dat klopt niet!" De Stichting „Heiloo Houden Zo" zal zich sterk maken, dat het ambitieuze structuurvisie plan in deze vorm van ta fel gaat. HEILOO - Wegens de grote animo voor Heiloo en omgeving is er een tekort ont staan aan vakantiehuizen. De V.V.V. van Heiloo doet daarom een beroep op de inwoners van Heiloo. Heeft u be langstelling uw huis te huur aan te bie den in de periode, dat u zelf met vakantie bent, neem dan even contact op met mevr. De Moor, (tel. 333719) of mevr. Rozing (tel. 335588). HEILOO - Op maandag 23 maart geeft de Japanse sopraan Fumie Kikuchi een éénmalig concert in Nederland. Zij wordt hierbij begeleid door 4 Japanse toetsenisten op Electone EL-90. Via in tensieve contacten met het Conservato rium van de Hogeschool Alkmaar en de direkteur van Holland Music Sessions, de heer Frans Wolfkamp, is men erin geslaagd dit concert te organiseren. Dit concert mag gerust uniek genoemd worden omdat het in Nederland nog niet eerder is voorgekomen dat men o.a. operafragmenten orkestraal begeleidt op een electoneorgel. De klanken van deze instrumenten zijn de laatste jaren zeer geavanceerd geworden, zodat de verschillen met een symfonieorkest uit erst klein geworden zijn. In Japan is op deze manier musiceren, met name bege leiden, een veel voorkomend gebeuren. Vooral als educatiemiddel heeft het veel toekomstmogelijkheden en kan men dus in de kleinere theaters op een Ver antwoorde manier symfonische muziek ten gehore brengen. De sopraan Fumie Kikuchi heeft haar zangopleiding gevolgd aan de Kunitachi Musikhochschule in Tokyo. Vanaf '84 tot '90 heeft zij haar opleiding voortge zet in Europa. Zij studeerde o.a. bij prof. Erik Werba aan de Musikhoch schule in Weken in het vak lied en ora torium. Daarna met als specialisatie het vak opera bij prof. Waldemar Kmentt. In '89 debuteerde zij in de Staatsopera van Berlijn als Madam Herz' uit de Schauspieldirektor van W. A. Mozart. Tevens maakte zij radio en t.v. opna men voor de Deutsche Rundfunk. Op dit moment is Fumie Kikuchi met haar Japanse begeleiders op concerttour in Wenen, waarna ze op 23 maart Neder land aandoen. Het programma bestaat uit werken van R. Strauss (vier letzte Lieder), het pia noconcerto in a-moll van E. Grieg, met als soliste Myrtle Treurniet op piano, begeleid op Electone EL-90. Na de pau ze een aaneenschakeling van bekende fragmenten uit de operaliteratuur met werken van: Mozart, Puccini, Verdi, Rossini en Bizet. Het concert wordt ge geven in theater De Beun in Heiloo en begint om 20.15 uur. De entree is 7,50. Kaartverkoop en inlichtingen Conservatorium Alkmaar, tel. 072- 183555. Op vrijdag 20 maart zal de evangelist B. Ottens uit Leeuwarden de inleiding over het onderwerp: ,Hoc> een christen tegenover reïncarnatie?' houden. Op pervlakkig gezien lijkt reïncarnatie op het geloof in de opstanding. Vanuit de bijbel wil de heer Ottens de verschillen belichten. De toegang is gratis, de avond wordt weer gehouden in de zaal van de gere formeerde kerk, Noordergeeststraat te Heiloo. Er is gelegenheid tot vragen stellen en gesprek. Inlichtingen: M. Op penhuizen, tel. 02518-54596, of H. R. Smit, tel. 072-337151. HEILOO - Compleet verrast ontving oud-raadslid de heer A. M. Grondhout uit handen van burgemeester Schoof van Heiloo de versierselen die behoren bij zijn benoeming tot Ridder in de Or de van Oranje Nassau. De heer Grond hout ontvangt deze onderscheiding o.a. voor de 35 jaren die hij in dienst was van het bedrijf Van Nievelt Goudriaan. Bij dit bedrijf trad hij als directeur in 1985 vervroegd uit. Naast de ver diensten voor dit bedrijf hebben ook andere maatschappelijke verdiensten bijgedragen aan zijn benoeming tot Ridder. Zo was hij tussen 1977 en 1982 lid van de gemeenteraad in Heiloo en maakt hij sinds 1969 deel uit van het bestuur van de Stichting Bibliotheek Heiloo. Van deze stichting is hij van 1970 tot 1991 voorzitter geweest. Bo vendien vervulde hij diverse functies in de Scheepvaart Vereniging Noord te Amsterdam. De heer Grondhout ont ving de onderscheiding op de dag vóór zijn 70ste verjaardag. Ook de echtgenote van de heer Grond hout betrok de burgemeester bij dit ge beuren en bedankte haar dat zij veel mensen plezier had gedaan met haar vi oolspel. Voor mevrouw Grondhout was er een mooie bos bloemen. Met de vele belangstellenden werd nog nagepraat en kon het echtpaar Grondhout felicitaties in ontvangst nemen. S J HEILOO - Vanaf woensdag 25 maart tot en met zaterdag 13 juni kunnen klanten bij de Albert Heijn-Super- markten in het Winkelhof 't Loo 50 té Heiloo sparen voor gratis knuffel beesten. Bij elke besteding van 25,00 aan boodschappen krijgt men een stem pel. Een volle spaarkaart, met 20 stem pels, geeft recht op een gratis knuffelbeest. De folder met een spaarkaart voor de knuffelactie van de Albert Heijn- supermarkt wordt huis aan huis in Hei loo verspreid. Maar ook in de AH- winkels is de spaarkaart verkrijgbaar. De eerste stempel heeft Albert Heijn al gezet, dus dat is snel verdiend. Twintig stempels geven recht op bijvoorbeeld een knuffelzachte beer, konijn, nijl paard of aap. Bovendien ligt speciaal vóór de kinde ren t/m 12 jaar een kleurplaat van de knuffelbeesten in de Albert Heijn su permarkt klaar. Tot en met zaterdag 11 april kan de kleurplaat worden ingele verd. Bij inlevering krijgen zij een leuke attentie en dingen zij mee naar enkele prijzen die op woensdag 15 april om 16.00 uur zullen worden uitgereikt. De fotograaf van de Uitkijkpost was vorige week zeer verbaasd bij het zien van het bekende beeldje bij winkelhof 7 Loo van de fietsende vrouw. Witte verf over het hoofd, de schouders en enkele andere de len. Waar dat goed voor is. HEILOO - Zaterdag 21 maart van 10.00 tot 16.30 uur is er een yoga werk- en ontspanningsdag, met de chakra- psychologie als leidraad. De bijeen komst is vooral bestemd voor mensen, die al enige ervaring hebben met yoga of andere vormen van spirituele bewust wording en lichaamswerk. Voor infor matie en opgave kunt u contact opnemen met Klaaske van Kuijk, tel. 072-112478. HEILOO - Op zaterdag 21 maart orga niseert wijkvereniging plan oost een dans-avond voor jong en oud. Voor de ze avond hebben we de drive-in Slolar Flight uitnodigd. Er is muziek voor ie dereen, van jazz tot hiphop. De deur is geopend vanaf 20.30 uur, de muziek be gint om 21.00 uur. De entree is 3,00 p.p. Alleen voor leden (met evt. 1 intro ducé). Op vrijdagavond is er voorver koop in het Oosthonk. HEILOO - De lentetijd is aangebroken, zichtbaar maar nog niet altijd merk baar! Ook het naderend paasfeest is hiermee verweven, en daaraan vastge koppeld de jaarlijkse sponsorwandel tocht, met als doel het project in Peru te steunen: „Help de Indianen aan nieuwe radiozendapparatuur, de Stem van het oerwoud". Hiervoor gaan we wandelen, probeer al vast sponsors te vinden. De scholen hebben informatie hierover gekregen, over een paar weken worden de in schrijfformulieren uitgedeeld. Maar iedereen mag meelopen voor dit belan grijke doel. Iedereen heeft gehoord of gelezen dat het 500 jaar geleden is dat Columbus Amerika ontdekte. Sinds dien is er veel met de Indianen gebeurd in dat werelddeel. Spanjaarden en kolo nisten hebben een felle strijd gevoerd te gen de ontwikkelde Indianen, het Incarijk. Van de tien miljoen Indianen zijn er nog maar anderhalf miljoen over. Nu nog zijn de Indianen het kind van de reke ning en worden zij onderdrukt door de grootgrondbezitters. Zij moeten het zware werk verrichten in de mijnen en op de plantages, soms als kleine boeren op de onvruchtbare hoogvlakte van de Andes, of als zelfstandigen in de bosge bieden en in het tropische regenwoud. Hun inkomsten zijn laag en veelal wo nen zij in krottenwijken. Daarom is het belangrijk dat de Indianen in deze grote gebieden contact met elkaar kunnen hebben en informatie kunnen uitwisse len, communiceren in de vorm van on derwijs, landbouwvoorlichting en godsdienst. Wij met onze moderne communicatiemiddelen kunnen ons bij na niet voorstellen hoe belangrijk dit kan zijn. Dit radiozendapparatuur zal geplaatst kunnen worden als er samen met Lim men en Akersloot 20.000 gulden bijeen gebracht wordt. De apparatuur wordt aangesloten in Iquitos, midden in het Peruaanse gedeelte van het Amazonege bied. Loop daarom mee op zaterdag 4 april om 12.00 uur. Er volgt over enkele weken meer informatie. HEILOO - In de raadsvergadering van april zal het College van burgemeester en wethouders de gemeenteraad van Heiloo het voorstel voorleggen om de openbare John F. Kennedyschool in Heiloo vrijwillig af te bouwen. Gestreefd wordt naar de uiteindelijke sluitingsdatum op 1 augustus 1995. Het gemeentebestuur ziet zich tot dit voor stel genoodzaakt door de landelijke be leidsontwikkelingen voor het onderwijs waarbij sprake is van schaalvergroting. Pogingen om te komen tot fusie met soortgelijke openbare en bijzondere on derwijsinstellingen in Heiloo of Alk maar hebben niet tot een positief resultaat geleid. Het uiteindelijk kiezen voor een vrijwillige afbouwregeling van de lokale openbare mavo ten opzichte van een onafwendbare gedwongen slui ting, biedt een afbouwtermijn, die twee jaar langer is dan bij gedwongen sluiting. Hierdoor is het mogelijk ook de afbouw voor alle betrokkenen zorgvuldig voor te bereiden en te laten plaatsvinden. Het biedt bij een gelijkblijvend huidig leer lingenaantal de leerlingen die nu de John F. Kennedy-mavo bezoeken het vooruitzicht dat zij hun opleiding aan deze school kunnen voltooien. Onlangs werd door de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat voor ziet in de invoering per 1 augustus '92 van het voorbereidend beroepsonder wijs en de basisvorming per 1 augustus '93. Tevens wordt met deze ontwikke ling een proces van scholengemeen schapsvorming op gang gebracht. In dit landelijke beleid is er geen plaats meer voor met name kleine' mavoscholen die door minder dan 240 leerlingen wor den bezocht. Om een verslechtering in het onderwijs aanbod voor grote groepen leerlingen te voorkomen, bestaat pr een mogelijkheid om een mavo-school in stand te houden als nevenvestiging van een brede scho lengemeenschap lbo/mavo/havo/vwo De voorgeschreven afstand tussen der gelijke scholen is echter 12 kilometer terwijl de afstand tussen de Heilooër John F. Kennedymavo en Alkmaar slechts 6 kilometer bedraagt. Omdat de landelijke beleidsontwikke lingen al geruime tijd bekend waren, heeft het gemeentebestuur van Heiloo al vanaf '90 besprekingen gevoerd met omliggende gemeenten om mogelijke fusies tussen de John F. Kennedy-mavo en aldaar bestaande scholengemeen schappen te onderzoeken. De provincie Noord-Holland heeft inmiddels laten weten niet positief te zullen adviseren aan de minister over een mogelijke fusie tussen de Heilooër mavo en de eventu eel te vormen brede openbare scholen gemeenschap Alkmaar-Zuid. De te korte afstand tussen Heiloo en Alkmaar vormt de grond voor het provinciale ad vies aan de minister. Zowel de provincie als het Centraal Or gaan voor het Voortgezet Onderwijs (COGVO) adviseerden het gemeente bestuur van Heiloo vervolgens nadruk kelijk om fusiebesprekingen te openen met het r.k. schoolbestuur over een sa mengaan van de John F. Kennedy- mavo en de r.k. St. Jan de Evangelist mavo, beiden te Heiloo. Het r.k. bestuur geeft echter de voorkeur aan een eventuele fusie met een in Alkmaar te vormen brede r.k. scholengemeen schap. Daar de mogelijkheid van zelfstandig voortbestaan en die van voortbestaan als nevenvestiging niet aanwezig is, komt het gemeentebestuur tot geen an dere conclusie dan dat het openbaar voortgezet onderwijs in Heiloo geen bestaansrecht meer heeft op de lange duur. In plaats van een gedwongen slui ting per 1 augustus '93 af te wachten, heeft het gemeentebestuur geen andere keus dan te kiezen voor een vrijwillige afbouw met mogelijkheid tot het treffen van een afbouwregeling met het mi nisterie van Onderwijs en Wetenschap pen. Deze regeling maakt het mogelijk dat de huidige leerlingen, bij gelijkblij vend huidig leerling-aantal, hun oplei ding aan de John. F. Kennedy-mavo kunnen voltooien en dat de sluitingsda tum twee jaar later is dan bij gedwon gen sluiting. Adverteren doe je niet zomaar Kies voor de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1