120 bestemmingen in meer dan twintig landen 10.000 toertochten De juiste fietsmaat Pak de fiets in de stad, zie je nog eens wat. TRAPLOZE FIETSVERSNELLING VAN LOOPFIETS TOT RIJWIEL Gazelle KOOP UW FIETS BIJ DE VAKMAN De nieuwe Piet Pelle De Avant biedt waar voor zijn geld Fietsvakantie informatie Nederland fietsland bij uitstek c#fe GÊfe dfe c^fe czfe G$b cffc efe czftb dfe d^b dfe cdfe GÊfe dfe d?b dfe dfe cdfe d?b czfcb eftb Gfcfe» efe dfe dfe cdfe cdfe dfe cdfe dfe dfe dfe dfe dfe cdfe (dfe dfe dfe dfe dfe dfe dfe dfe GÊfo <dfc cdfe cfe dfe G^fo 100 GAZtllt 100 jaar jong UITKIJKPOST 25 MAART 1992 Varen en fietsen Revolutionaire Nederlandse vinding: Van alles mogelijk Gevarieerd "all-in" pakket Fietsvakantie-informatie is o.a. te verkrijgen bij: Cycletours 020 - 6262601 Eigen-wijze Reizen 053 - 303435 En Route 020 - 6249753 Fietsvakantie winkel 03480 - 21844 Future Line Travel 020 - 6222859 Intertrek 070 - 3636416 My Way 010 - 2581250 NIVON 020 - 6269661 OAD 05483 - 77777 Sindbad Tours 040 - 111444 Travel Expres 020 - 6262952 Vinea 020 - 6233991 Vlieg &C Fiets 033 - 725015 Ruime keuze, service en garantie Weet wat u wilt Eerste Nederlandse stripheld De juiste fietsmaat Tip comfortabel en veilig NAAR WÉNS AAN TE PA&S6N Cycletours, specialist in fiets vakanties, en OAD, pionier op het gebied van fietsbussen, heb ben hun belangen gebundeld in een nieuwe organisatie: OAD. Cycletours (020 - 6262601). Deze combinatie verzorgt groeps- en individuele reizen in alle categorieën (van puur toe ristisch tot superzwaar) op meer dan 120 bestemmingen in meer dan twintig landen, tot zelfs in Noord-Jemen toe. p In Nederland is Cycletours vier jaar geleden begonnen met fiets- vaarvakanties (Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland, IJssel- route). Hierbij kan men vanaf een mee varend hötelschip dagelijks korte fietstochten (van 40 a 50 km) maken. Deze typisch Nederlandse vakantievorm was oorspronke lijk vooral gericht op buiten landers, maar staat tegenwoor dig ook sterk in de belangstel ling van Nederlandse vakantie gangers. (voor informatie tel. 020 - 6274098) In Nederland worden jaarlijks ongeveer 10.000 georganiseerde toer- en prestatietochten gereden. Ca. 8.000 hiervan zijn opgeno men in het "Fietsevenementen- programma '92" van de Neder landse Toer Fiets Unie (08385 - 21421). Dit kan, onder vermel ding van de letters FEP, worden besteld door overmaking van ƒ21,- (incl. portokosten) op giro nummer 626664 ten name van NTFU te Veenendaal. Ook ande re organisaties (VVV's, ANWB etc.) hebben informatie over allerlei fietstochten, bijvoorbeeld tochten in het kader van de jaar lijkse Landelijke Fietsdag, streek- tochten en meerdaagse fietseve- nementen (o.a. de Drentse Rijwielvierdaagse). Een wel heel bijzondere tocht is de Vael Ouwe Tocht, die op 4 juli over de hei develden en heuvels van het mooiste deel van de Veluwe wordt gehouden. (inl. 085 - 62 08 26) FIETSVAKANTIES "IN" Ben Olde Heuvel uit Haaks bergen heeft een traploze fiets- versnelling ontwikkeld, waarbij alleen maar aan een handvat hoeft te worden gedraaid. Slippen en schoksgewijs schake len horen met deze Continu Variabele Transmissie (CVT) tot het verleden. Met de op de achteras gemon teerde CVT (kettingen, riemen of tandwielen ontbreken) is met minimale inspanning een snelle start en vervolgens een hoge snel heid mogelijk. Ben Olde Heuvel, die vorig jaar voor zijn uitvinding op de inter nationale uitvindersbeurs in Genève de hoofdprijs, de "Grand Prix 1991", ontving, verwacht dat zijn versnelling eind dit jaar in produktie komt. De fiets is in de stad niet alleen het snelste, maar ook het goed koopste vervoermiddel. Maar daar komt nog wat bij. Op de fiets zfe je gewoon veel meer van de omgeving. Zeker in de stad. En, als je iets leuks ziet, is het ook gemak kelijk even te stop pen om, met de fiets aan de hand, iets van dichterbij te bekijken. In de stad kan dit bijvoorbeeld een oud geveltje zijn, dat je nooit eerder had opgemerkt, of een beeldje, waar aan je in je auto altijd voorbijreed. Je stapt eens af bij een boekenstalle tje, bekijkt het opschrift op een momument van nabij of neust wat rond op de marrkt. En als fietsers in het ver keer straks misschien dezelfde rechten als de automobilist krij gen, wordt fietsen in de stad nog plezieriger. Steeds meer mensen trekken er voor de vakantie op uit met de fiets. Zo zullen er dit jaar naar schatting zo'n 750.000 kiezen voor een - langere of kortere - fietsvakantie in binnen- of bui tenland. Ongeveer tweederde hiervan wordt doorgebracht in eigen land. Geen wonder, want ons land is niet alleen een relatief goedkoop vakantieland, maar is met zijn prachtige natuurgebie den, pittoreske dorpjes, schitte rende fietsroutes en vlakke topo grafie een fietsland bij uitstek. Er zijn in Nederland dan ook mogelijkheden te over om - indi vidueel of georganiseerd - met de fiets op pad te gaan. Men kan overnachten in hotels of pen sions, meestal met logies en ont bijt of half pension. Maar ook op campings, in kampeerboerderij en, jeugdherbergen en trekkers hutten. Een leuke en goedkope accomodatievorm is ook het "logies/ontbijt" bi) particulie ren.Informatie hierover is te ver krijgen bij de VVV kantoren. Een aantal in actieve vakanties gespecialiseerde reisorganisaties biedt een grote variatie aan fiets tochten en -vakanties in en naar zo'n veertig landen. In het pakket zijn meestal inbe grepen de reis (al of niet inclusief de eigen fiets), lokale fietshuur, 'overnachtingen en maaltijden, evenals het bagagetransport ter plaatse naar iedere dagbestem ming, zodat men vrij uit kan fiet sen. Men reist per bus, trein, vliegtuig of schip, al naar gelang de bestemming. Overnacht wordt in hotels, huisjes of-op campings. Naar schatting zullen zo'n 500.000 Nederlanders dit jaar kiezen voor een fietsvakantie in eigen land. De Gazelle Rijwielfabriek B.V. te Dieren bestaat dit jaar honderd jaar. Toen de twee oprichters, postkantoorbeheerder Willem Kölling en smid Rudolf Arentsen, in 1892 samen in fietsen gingen doen, konden zij niet vermoeden dat hun bedrijf zo'n grote vlucht zou nemen. Gazelle is niet alleen de oudste, maar met een jaarproduktie van 330.000 fietsen ook de grootste rijwielfabrikant van Nederland. In de loop van dit jaar zal in de fabriek te Dieren de achtmil- joenste Gazelle van stapel lopen. In 1971 werd Gazelle overgeno men door het Engelse Tube Investment concern (TI), waar toe ook Raleigh behoorde. In 1987 verkocht TI haar fietsendi- visie aan Derby International Corporation. Deze groep richt zich uitsluitend op de produktie en marketing van fietsen. Zij bezit over de gehele wereld een aantal grote fietsfabrieken, waar bij elke bedrijf geheel zelfstandig opereert. Onder die formule gedijt Gazelle uitstekend: het bedrijf is met zijn tijd meegegaan en speelt met vlotte nieuwe modellen en frisse kleuren alert in op het steeds individueler wor dende koopgedrag van de con sument. Arentsen en Kölling kun nen tevreden zijn! Bij het kopen van een nieuwe fiets geldt, net zoals trouwens voor het kopen van andere dingen: duurkoop is goedkoop. M.a.w. iede re kwaliteit is naar zijn prijs. Omdat de uitgave voor een nieuwe fiets over het algemeen niet zo maar even uit de mouw - of beter, portemonnaie - wordt geschud, is het sterk aan te bevelen hiervoor naar de vakman, de fietswinkel in de buurt, te gaan. Alleen daar kunt u zich breed oriënteren over wat er zo al op de markt is. De fietshandelaar kan u daarbij van deskundig advies voorzien zodat u ook de fiets koopt die geschikt is voor het door u beoogde doel. Bovendien prepareert hij de fiets perfect voor u, stelt hem af op uw maten en kan hij een fiets- verzekering voor u regelen. U krijgt garantie op bepaalde onderdelen, (zoals op frame en vork) en kunt bij hem later altijd terecht voor advies, onderhoud en reparatie. Nog een tip: alvorens naar de fietswinkel te gaan, zijn er een paar dingen die u bij uzelf moet overwegen. Dit maakt het voor uzelf gemakkelijker een beslissing te nemen en voor de fietshande laar u hierbij te helpen. Stel voor uzelf vast waarvoor u de fiets gaat gebruiken (recreatie, boodschappen doen, werk enz.), hoe lang de fiets mee moet gaan, hoeveel hij mag kosten en hoe hij er uit moet zien (model, kleur, handremmen of niet, accessoires zoals een kinderzitje enz.,). Voordelen van het bij de fietsvakman kopen van een nieuwe fiets zijn: ruime keuzedeskundig adviesgoede service en garantie op bepaalde onderdelen. Piet Pelle is van oudsher met Gazelle verbonden. Ter gelegen heid van haar 100 jaar jubileum heeft Gazelle deze legendarische stripfiguur in een eigentijds jasje gestoken. Hij heeft zijn matro zenpakje verwisseld voor spij kerbroek, T-shirt en gympen en staat klaar voor nieuwe avontu ren. De stripfiguur Piet Pelle heeft veel bijgedragen aan de naambe kendheid van Gazelle. Vooral in de jaren dertig werd het Piet Pelle stripboekje door de jeugd vers londen. "Piet Pelle en zijn Gazelle" wer den een begrip. Zelfs nu nog wor den Piet Pelle en Gazelle door de meeste mensen - ook door jon geren - in één adem genoemd. De oudst bekende Piet Pelle teke ningen dateren uit 1908. Volgens sommige experts heeft de "geboorte" van Piet Pelle nog Een belangrijke voorwaarde om prettig en efficiënt te fietsen is zo gemakkelijk mogelijk op de fiets te zitten en een goede houding te hebben. Dat wil zeggen dat de fiets zoveel mogelijk is aangepast aan de lichaamsafmetingen en wensen van de berijder. Het gaat hierbij om de juiste maat van frame, zadelhoogte en stuur. Deze maten verschillen vóór verschillende fietssoorten. Het frame moet bij gewone fiet sen (gemeten vanaf het hart van de trapas tot aan de bovenkant van de zitbuis (de buis waarin het zadel wordt vastgezet) ongeveer 25 centimeter korter zijn dan het been (gemeten vanaf de lies tot aan de voetzool). Is het been bijvoorbeeld 70 cen timeter lang dan hoort daarbij een framehoogte van ongeveer 45 centimeter. De zadelhoogte moet (gemeten van de bovenkant van het zadel tot aan de grond) gelijk zijn aan de beenlengte plus 10% van die lengte. In het voorbeeld dus 77 centimeter. De stuurhoogte kan daaraan naar wens worden aan gepast. Het prettigst fietst u als uw fiets op maat is afgesteld. Bij gewone fietsen geldt: framehoogte (van trapas tot bovenkant zitbuis) 25 cm korter dan beenlengte (van lies tot voet zool); zadelhoogte (bovenkant zadel tot grond) 10% meer dan beenlengte; stuurhoogte: aan te passen naar wens van de berij der. cipède"; deze werd voortbewo gen door middel van krukken en trappers aan de as van het voor wiel.Op basis van het principe van Michaux bouwde de Engelsman Starley in 1871 zijn "hoge bi" (fiets met hoog voor wiel en klein achterwiel). Al voort-experimenterénd met krachtoverbrengingen, zwaarte punten en wielen, bracht hij vanaf 1880 zijn Rover-modellen. Hierbij ^as het zadel naar ach teren geplaatst en geschiedde de krachtoverbrenging door middel van een ketting op het achterwiel. De Rover van Starley uit 1888 vertoonde met zijn even grote wielen al een sterke gelijkenis met de hedendaagse fiets.Toen Dunlop in 1890 met zijn lucht banden kwam, kon de fiets aan zijn triomfantelijke opmars beginnen. vóór dat jaar plaatsgevonden. Dit zou betékenen dat hij één dér eer ste striphelden van eigen bodem is. Piet Pelle heeft zijn matrozen pakje verwisseld voor spijker broek.T-shirt en gympen. waar in de halogeen koplamp, de AXA H.R.-dynamo (meer ren dement, minder lawaai en min der rolweerstand), Vredestein Perfect-banden (in hoge mate lek- bestendig) en kogellagers in de voornaaf. Zelfborgende moeren en de rub ber randzetting van de jasbe- schermers zijn nóg zo'n paar (van de vele) kwaliteitsdetails. De versnellingsverhouding is pri mair afgestemd op fietsers met redelijk sterke benen. De op dit punt iets minder bedeelde "trappisten" hebben al snél moeite om de zwaarste ver snelling rond te krijgen. Toch is een kleine ingreep al vol doende dat ook zij deze vijf ver snellingen optimaal kunnen benutten. Als u het tandkransje op de ach ternaaf laat vervangen door een exemplaar met 22 tandjes - uw vakhandelaar weet direct wat hiermee wordt bedoeld - dan kunt u ongeveer het volgende, beeld verwachten: op de vlakke weg zal uw inzet zich afspelen rond versnelling 3 en 4. De 5 is voor de wind méé, terwijl de 1 en 2 dan gereserveerd blijven voor klimwerk, tegenwind of actie in wat moeilijk terrein. Voor het goede begrip, om de kosten hoeft u het niet te laten! De geschiedenis van de fiets laat men doorgaans tegen het einde van de achttiende eeuw beginnen. In 1790 verbaasde de Fransman De Sivrac de Parijzenaars met zijn primitieve loopfiets van twee achter elkaar geplaatste wielen met daarboven een dikke lat. De Sivrac zat op deze lat en bewoog zich voort door zich met de voeten op de grond af te zetten. Een stuur had deze "célérifère" niet. Eigenlijk ziet-ie er onopvallend uit. Oh zeker, de Avant oogt dege lijk, sjiek zo u wilt, met alles erop en eraan. Maar dat is al zo "gewoon" bij Gazelle en rechtvaardigt op zich nog niet dat toch wel gepeperde prijskaartje (van f1495,-) dat aan de fiets hangt. Tijdens de (vele) testritten wordt een en ander duidelijk. Daarvoor zorgde de Duitser Karl Drais von Sauerbronn in 1816 met zijn op het voorwiel bestuur bare "draisine". De Schotse smid Kirkpatrick MacMillan ontwierp in 1839 een tweewieler waarbij voor het eerst de hefboombeweging werd toe- gepast. De berijder kon zich daarmee met de voeten los van de grond voort bewegen. In 1864 bouwde de Fransman Michaux de eerste "velo- De vrij rechte en ronduit comforta bele zit heeft de fiets vooral te danken aan de frame-geometrie van 65° en de mogelijkheid om de stuurpen vrij ver omhoog te trekken, waar door het (verstel bare) stuur "op niveau" kan worden aangebo den.Hinderlijke druk van het bovenlichaam op het stuur, het geen zich tijdens wat langere tochten doorgaans uit in irritatie in de nekstreek, handen en pol sen, wordt hiermee (vrijwel) bui ten spel gezet. Het kernlederen zadel van Brooks geeft aan dat de con structeur ook voor het pure zit ten kwaliteitsvol te werk is gegaan. Nerveus stuurgedrag is de Avant vreemd. Speelse en zelfs over moedige acties worden bijna vloeiend rechtgetrokken. Dat vei ligheidsgevoel wordt nog verder onderstreept door de uitsteken de Domino-remgrepen en de goed werkende trommelremmen van Sturmey Archer. Z'n prijs maakt de fiets verder Aan alles is te merken dat men bij de Avant op licht heeft gespeeld: de drie hoofdbuizen hebben Reynolds 501 (chroom- molybdeen) als basis en in de afmontage is ruim van alumini um onderdelen gebruik gemaakt. Hierdoor weegt de Avant maar 18,5 kg, een besparing van bijna drie kilo, vergeleken met een tra ditionele klassieker. Zijn lichte loop heeft de Avant vooral te danken aan de Sturmey Archer Elite-naven, de mat geanodiseerde Alesa-velgen en de perfecte sporing. Gewoon verrassend om te erva ren hoe met de vijf versnellingen het machientje op toeren komt en blijft! Die vijf vormen trou wens een prima toegang tot wat heuvelachtig of moeilijk terrein, waarmee een stukje avontuur in zicht komt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 10