HGmeubeline r ËM OOG 11 2.50 16.95 De ontwikkeling van de fietsenindustrie Degalux Maatwerk Zonneschermen sa Diverse showroomkasten 10-20-30% korting w. w Aluminium ladders 10% korting MET SIKKENS SCHILDERT U PROFESSIONEEL Huisdieren zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving m Sg Westerweg 156 ÈM 1852 AN Heiloo lel ZGÊT Tel.: 072-331754 Uitgebeten vochtplekken? verbleekte meubels? krassen? Tuinplanken Tuinpalen Bij aankoop tuinhout GRATIS gebruik van grondboor! OPRUIMING hang - leg - groot - klein licht beschadigd DECORETTE URSEM moubollno a a JjjL 19 x 140 mm ruig gezaagd gewolmaniseerd 300 en 400 cm. Per m1 Ideaal voor schuttingen "om en om 7 x7 cm ruig gezaagd gewolmaniseerd 270 cm. Per stuk de beste in verf...de beste in behang 3 jaar garantie Nu bestellen De hele zomer gemak van uw schermen hebben Tijdelijk GRATIS meten Tijdelijk GRATIS montage het te laat is Kom langs voor het Heeft u ook rolemmers ontvangen? Met een nummer van SPEEDOTEKST vindt u ze gemakkelijk terug. Heerenweg. 144 072-331799 Goed tuingereedschap, het halve werk Sikkens geeft u de beste bescherming voor uw kostbare bezit. Of u nu Rubbol SB, Rubbol AZ of Cetol TGL plus kiest, met Sikkens beschermt u uw huis jaren langer. Het gratis Sikkens Verftechniek boekje geeft u daarbij nog gerichte adviezen over inspectie, gereedschap en tech niek. Dus als u toch verf komt kopen neemt u dit handige boekje gelijk mee; GRATIS Uitgebreid, plaatselijk en actueel PAGINA 14 UITKIJKPOST 25 MAART 1992 Wit HEILOO - Hoewel bij de fiets sprake is van een prehistorie is het de gewoonte om de geschiedenis van dit vervoermid del te laten beginnen in 1816. In dat jaar voltooide de Duitser Freiherr Karl von Drais een naar hem draisine genoemde loopfiets. Het opmerkelijke van zijn vinding was dat hij als eerste de fiets bestuurbaar maakte door de toepassing van een draaiende as in het voorwiel. Hoewel de draisine veel bekijks en aan dacht kreeg en in verschillende landen - waaronder Nederland - werd nage bouwd, was de loopfiets toch een echt succes. Anderen zouden het werk van Drais voortzetten, maar het duurde toch tot circa 1870 voordat er een echte fietsenindustrie ontstond. De fiets had toen trappers op het voorwiel gekregen. Michaux in Parijs maakte in die tijd tweehonderd fietsen per dag, een cijfer dat wellicht met een korreltje zout moet worden genomen. Maar er was wel sprake van industriële produktie. Michaux deed zijn bedrijf over aan de gebroeders Oliver en hun onderneming zou ongeveer vijfhonderd arbeiders in dienst hebben gehad. Ook in Nederland Nederland bleef niet achter. In 1869 vestigde Henricus Burgers in Deventer de Eerste Nederlandsche Fabriek van Vélocipèden. Burgers werden hiermee de vader van de Nederlandse fietsenin dustrie. Toen zijn fabriek vier jaren bestond, vermeldde het jaarverslag van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken in Deventer met trots: Éen eigen aardige tak van industrie heeft de heer Burgers in het leven geroepen door zijne fabriek van vélocipèdes. Niet minder dan 122 stuks werden hiervan in het vo rige jaar afgeleverd'. Het genoemde aantal fietsen onderstreept wel het am bachtelijke karakter van deze industrie. Meer grootschalige produktie ontstond in Engeland (Coventry) en vooral in Amerika waar Albert A. Pope de grote gangmaker was. Hij ging zelfs zo ver om een gedeelte van de Columbus Ave nue in Boston van een macadamverhar- ding te laten voorzien, om te laten zien hoe belangrijk dit was voor het fietsge bruik. Pope was het ook die de massa- produktie introduceerde: fietsen maken aan de lopende band. Henry Ford nam later Pope's denkbeelden en systemen over bij zijn fabricage van automo bielen. Een van de belangrijkste industrieën Door de komst van de veiligheidsfiets en de toepassing van luchtbanden nam in de negentiger jaren van de vorige eeuw de populariteit van de fiets steeds meer toe. Het karakter van het gebruik veranderde. Niet langer uitsluitend voor sportbeoefening maar steeds meer voor dagelijkse verplaatsingen. Door de toe nemende vraag zakten de prijzen en werd de fiets binnen het bereik van steeds meer mensen gebracht. De pro duktie werd opgevoerd en er ontstonden steeds meer fietsenfabrieken. Wie in de geschiedenis duikt komt een groot aan tal namen van merken en fabrieken te gen die nu al lang weer vergeten zijn. Ook namen die oorspronkelijk bij fiet sen hoorden en later bij auto's terecht kwamen zoals Humber, Peugeot, Mor ris,. Sunbeam, Triumph en Opel. De invloed die de fiets had op de in dustriële ontwikkeling kan het best geïl lustreerd worden met een beschrijving van de fietsenhandel in de februari- aflevering van 1896 van het tijdschrift 'Outing'Daarin stond het volgende te lezen: 'De fietsenhandel is nu een van de belangrijkste industrieën in de wereld. Haar vertakkingen zijn bijzonder uitge breid. Haar welvaart draagt in niet ge ringe mate bij aan die van de staal-, metaal-, rubber- en leermarkt. Een tien tal jaren geleden was de Amerikaanse stalen buizen-industrie nog verliesge vend. De produktie van dit meest essen tiële onderdeel bij het vervaardigen van fietsen was gedurende de laatste twee jaren niet in overeenstemming met de vraag zelfs nu iedere hooggekwalificeer de buizenfabriek in dit land dag en nacht werkt om aan de opdrachten te voldoen, is de orderportefeuille voor een jaar gevuld. Bijna ieder seizoen sinds 1890 is getuige geweest van een verdubbeling van het aantal fabrieken en van een verveelvoudiging van de pro duktie bij een groot deel van de reeds bestaande fabrieken'. In 1897 waren in de Verenigde Staten van Amerika al twee miljoen fietsen geproduceerd en bezat tien procent van de Amerikanen een fiets. In Engeland waren in die tijd anderhalf miljoen fietsers. Veel import Hoewel de nationale industrieën bloei den, werden ook veel fietsen geïmpor teerd. Dat gold vooral voor Europa. In het begin van de twintigste eeuw kwam ongeveer de helft van de in Nederland verkochte fietsen uit het buitenland. Rond de eeuwwisseling betaalde men in Amerika honderd dollar voor een kwa- liteitsfiets. In 1893 was dat nog hon derdvijftig dollar, de prijs voor een goed rijpaard. In Nederland schommel de de prijs voor een kwaliteitsfiets tus sen de vijftig en honderdtwintig gulden. Tot in de jaren dertig was Burgers de oudste en grootste Nederlandse fietsen- fabriek met in 1931 een jaarproduktie van maar liefst 100.000 fietsen. In 1935 werden in Nederland een kleine 400.000 fietsen geproduceerd en in de volgende jaren schommelde het steeds om dit aantal met een dieptepunt in 1938 toen ruim 320.000 fietsen van de band kwa men. In het oorlogsjaar 1940 was er een korte opleving met 469.400 in Neder land vervaardigde fietsen, maar daarna zakte de produktie in door gebrek aan materiaal. Na de oorlog herstelde de fietsenin dustrie zich snel. In 1949 werden in Ne derland bijna een half miljoen fietsen vervaardigd. De import werd opnieuw belangrijk. In 1975 was 33% van alle op de Nederlandse markt afgezette fietsen van buitelands fabrikaat. In de vijftiger jaren zakte de belangstelling voor de fiets wat in. In 1952 werden in Neder land 365.700 nieuwe fietsen verkocht. In de zestiger jaren trok de fietsenmarkt weer aan. De aanvankelijk zeer geleide lijk groei culmineerde in 1972 met een verkoop van meer dan een miljoen fiet sen. De verkoop is daarna blijven stij gen en in 1980 werden anderhalf mil joen fietsen verkocht. Door fusies is het aantal fietsenfabrieken aanzienlijk klei ner geworden, terwijl het lange tijd ambachtelijke karakter heeft plaats ge maakt voor dat van een geavanceerde moderne industriële produktie, hoewel er daarnaast ook nog altijd zeer hoog waardige racefietsen met de hand wor den gemaakt. Westerweg 259, Heiloo. Telefoon 072-330919 ZELFKLEVENDE TEKSTEN HEILOO - Tegenwoordig is er veel, praktisch tuingereedschap in de .handel en dat maakt het werk een stuk gemak kelijker. De basisuitrusting bestaat meestal uit een spade (schop) en, een riek, deze heeft vier tanden en is Voor het zwaardere werk. Spaden zijn Sr in verschillende bladbreedtes (15-25 cm). Kleine modellen zijn beter geschikt voor zware grond (minder gewicht). £en tuinhark en bladhark en een schoffel, hoewel niet iedereen die gebruikt. Een goede snoeischaar en alles knipper zijn onmisbaar voor elke tüinierder. Ook hier geldt weer, koop goed gereedschap, misschien iets duurder, maar bij goed onderhoud heeft u er jaren plezier van. Er zijn van die handige klemhaken in de handel waar u het gereedschap in kunt klemmen, de grond daaronder blijft dan vrij. Onder gereedschap wordt ook verstaan een plantenbinder vaïi plastic b.v. voor de clematis. De spijker met de loden lip is er om zaken vast te zetten. Klimrek- ken zijn er in vele soorten in hout en kunststof en staan sonis heel decoratief. Er is ook gaas van plastic of nylon in de handel, makkelijk te bevestigen en er groeit van alles tegenaan. Voor het gazon hebben1 we natuurlijk de grasmaaier. Velen hebben tegenwoordig een motormaaier, maar daar zijn de bu ren niet altijd blij mee want ze maken veel lawaai. Veel stille is de elektro- maaier. Dan is ër ook rog de luchtkus sen cirkel maaier me een benzine motor. Deze zweeft op ?en kussen van lucht. De handmaaimachine is er ook nog altijd. Tot welk typemert besluit, i$ natuurlijk de grootte vai uw grasveld doorslaggevend. Voor let bijwerken van de kantjes bestaan ode tal van mo gelijkheden van een kartdmes met rol tot een rondzwaaier touvtje dat alle grassprietjes afsnijdt, teze laatste maakt alleen ook veel lawai. Laten we vooral in de zomer zach zijn voor elkaar. HEILOO - Huisdieren zijn uit onze hui dige samenleving niet meer weg te den ken. In meer dan de helft van de Nederlandse gezinnen lopen, zwemmen of vliegen één of meer huisdieren rond. Dat is niet zo verwonderlijk, want het bezit van een huisdier verschaft een groot aantal genoegens, uiteenlopend van wat extra beweging voor de eige naar, tot gezelligheid en vriendschap. In dit door IVON opgestelde artikel wordt wat meer verteld over die veelzij digheid van huisdieren. IVON staat voor informatie over huisdieren en hun voeding in Nederland. De behoefte aan informatie over dieren en hun voeding is erg groot. In de huidige tijd zijn niet alleen hond en kat geliefd als gezelschapsdieren. Het aantal soorten huisgenoten is enorm: vogels, vissen, knaagdieren, schildpad den en zelfs hagedissen, zijn als huisdier in trek. Bij de wat exotische diersoorten zijn de aantallen overigens gering. Het overgrote deel van de mens heeft nog steeds voorkeur voor een 'gewone' hond of kat. En daarvan lopen er op de wereld tientallen miljoenen rond. Honden en katten dragen elk op hun ei gen wijze bij aan de verbetering van ons welzijn. De meeste hondebezitters krij gen met het uitlaten van hun huisdier gemiddeld acht uur per week extra be weging. Zo'n wandeling is voor het menselijk lichaam erg belangrijk. De bloedsomloop wordt er door bevorderd en het prestatievermogen van het li chaam verhoogd. Maar niet alleen de lichamelijke effecten zijn positief. De dagelijkse wandeling vormt ook een goede afleiding voor de geestelijke druk. Bovendien is gebleken dat mensen met een hond makkelijker contacten leggen. De hond vormt vaak een aanlei ding voor een gesprekje op straat. En vrijwel iedereen zal met vakantie de er varing hebben dat nieuwe contacten het gemakkelijkst tot stand komen via kin deren en de hond. Afleiding Op een andere manier zorgen ook kat ten voor afleiding van de dagelijkse zor gen. Door hun rust en gelatenheid vor men katten een goede tegenpool tegen spanning en stress. Wie een tijdje goed naar een slapende kat heeft gekeken, weet precies wat ontspanning betekent. Er zijn maar weinig dieren die zo over tuigend kunnen luieren. Misschien dat de spreekwoordelijke tolerantie van katten ook van invloed is op 'hun' men sen, over wie gezegd wordt dat ze vaak over veel geduld beschikken. Bij kinderen liggen de positieve effecten van een huisdier op een ander vlak. Kin deren leren door een huisdier vanzelf rekening te houden met anderen. De da gelijkse verzorging van zijn kameraadje geeft het kind verantwoordelijkheidsge voel. In de omgang met dieren is boven dien sprake van tweerichtingsverkeer. De teddybeer of de lievelingspop wor den weliswaar ook geaaid en verzorgd, maar zij geven nooit een reactie. De hond, het poesje, de cavia of de parkiet zijn levend, en daarom door niets te ver vangen. De omgang met alle kleine huisdieren beïnvloedt de mening van anderen over de eigenaar. Dierenvrienden zijn vol gens hun medeburgers sociale mensen. Zelfs gelukkiger, meer ontspannen, to leranter en met meer levensvreugde. Dierenbezitters kijken ook anders tegen zichzelf aan. Zo is uit verschillende on derzoeken gebleken dat bijvoorbeeld hondebezitters zich gezonder voelen en meer tevreden zijn met hun leven dan mensen zonder huisdieren. Verzorging Eén van de belangrijkste kenmerken van huisdieren is, dat ze voor hun ver zorging van ons afhankelijk zijn. Een huisdier is niet meer in staat voor zijn eigen voedsel te zorgen. De eigenaar heeft dus de verantwoordelijkheid er- voor te zorgen dat het dier goed te eten krijgt. In een deel na de Nederlandse gezinnen eten huisdieren (en dan vooral honden) nog steeds 'wat de pot schaft'. Dat voedsel bevat in de meeste gevallen niet die stoffen die het dier nodig heeft.-Een specialist heeft zo'n maaltijd van tafel- resten wel eens vergeleken met een 'dieet' van patat, ijs en snoep. De hon ger wordt wel gestild, doordat het eten vaak te rijk is aan calorieën en daarmee de oorzaak van één van de meest voor komende huisdierkwalen: zwaarlijvig heid. Gelukkig beseffen steeds meer dierenbezitters dat dieren andere voe dingsbehoeften hebben dan de mens. Zonder een geavanceerde en grootscha lige diervoedingsindustire zou het waar schijnlijk niet mogelijk zijn de miljoe nen huisdieren verantwoord te eten te geven. Industrieel vervaardigd voedsel is zo samengesteld, dat alle voedings stoffen die het dier nodig heeft in de juiste hoeveelheden en verhoudingen beschikbaar zijn. Daarnaast verschijnen er in toenemende mate wat luxere die- renvoeders op de markt, die het moge lijk maken eens wat extra's te geven, in ruil voor alles wat wij van onze huisdie ren krijgen. Aan die industrieel vervaardigde dieren- voeders worden hoge eisen gesteld. De twee belangrijkste zaken daarbij zijn voedingswaarde en hygiëne. De voe dingswaarde wordt bepaald door de aard en de hoeveelheid van de aanwezi ge voedingsstoffen, zoals eiwitten, vet ten, mineralen en vitaminen. Voor een goede hygiëne zijn vooral de omstandig heden waaronder het voedsel wordt ge produceerd van groot belang.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 16