Struikjes inde vensterbank Opmars fiets niet te stuiten f 1950 12.50 2275 S9.95 3.50 7.50 9.50 9.50 mm Recreatiewerk Actieve Vakantie ISOITIEM N M IIOLTEN m DE IRIS Want ook een amandelboompje heeft wat tijd nodig om volwassen te worden. Maar dan... kijkt u maar hieronder. Uitbundig bloeien doet-ie trouwens al in april of mei. Houdt u niet zó van een amandeltje? Geen probleem. We hebben ook krenteboompjes, Japanse kersen, brem, kardinaalshoedjes en nog veel meer bomen, heesters en conife ren. En omdat u ze klein koopt, zijn de prijzen dat ook. HG sanitairglans 'N DRUPPEL IS GENOEG de beste in verf...de beste in behang Voor al uw Tuinaanleg en -onderhoud Kees Hageman Tel. 072-336002 Buxus sempervirens Thuya occ. HET GROENE WARENHUIS HEILOO Vennewatersweg 15, tel. 072-332727 GRASZODEN TUINAARDE TUINTURF POTGROND COMPOST ZAND MEST GEBR. Hoogeweg 94 - Visweg 23 Telefoon 02205-1337 - 2306 HG vloerfris \,HG vloerfris De beste dweilwasv de beste in verf...de beste in behang UITKIJKPOST 25 MAART 1992 PAGINA 15 HEILOO - Iedereen verlangt naar het voorjaar, na de donkere winterdagen. Om die voorjaarskriebels in huis vorm te geven zijn er allerlei leuke planten te koop. Kleine heesters bijvoorbeeld, zo als katwilgjes. Ze zijn in heel compacte vormen te koop, geschikt voor de vensterbank. De laatste jaren zijn diverse wilgen op stam populair geworden. Voor de tuin - en tijdelijk voor in huis - is bijvoorbeeld de manshoge katwilg Salix caprea 'Kil marnock' aantrekkelijk. De hangende takken zitten vol met katjes, die tijdens de bloei in maart-april vol met geel stuifmeel zitten. Het zijn de mannelijke bloemen. Een veel kleinere wilg is S. arbuscula (Salix formosa). Deze heeft het formaat van een bonsai en is daarom voor de vensterbank. Zo'n wilgje doet het goed in het volle licht, op een niet te warme plek. Geef matig water, bijvoorbeeld om de twee dagen. Zolang het wilgje geen blad heeft, verdampt de plant wei nig. Na de bloei kan het boompje in een flinke pot worden gezet, op het balkon of terras. Alle wilgjes op stam moeten na de bloei kort worden gesnoeid. De takken die katjes hebben gedragen, moeten wor den afgeknipt. Gebruik daarvoor een scherpe snoeischaar. In één groeiseizoen zullen weer even lange takken groeien als er dan worden afgeknipt. Snoei houdt het boompje jong. Eveneens geschikt voor een met te war me, maar wel lichte vensterbank, zijn kleine coniferen. Een leuk kegelvormig plantje is Chamaecyparis thyoides 'An- deleyensis' en 'Red Star'. Evenals Picea glauca 'Conica' zijn het geliefde minia tuur kerstboompjes, maar zonder ver- De Salix Caprea Kilmarnock sieringen zijn ze minstens even leuk. Het aardige is ook, dat ze in allerlei ma ten te koop zijn. De kleinste zijn ge schikt voor een tijdelijk verblijf in de vensterbank. In de loop van het voor jaar kunnen ze naar buiten verhuizen, in de tuin of op het balkon. Miniatuur coniferen zijn het hele jaar door groen. In huis hebben ze om de dag water nodig. Als ze aan de groei zijn, willen ze ook graag om de week voeding. Kamerplantenmest kan, liefst met magnesium (Mg) er in. Achter glas houden ze niet van felle zon. Ook buiten hebben ze 't liefst een beetje schaduw. Dwergconiferen groeien uit zonderlijk langzaam. HEILOO - Er zijn op het ogenblik on geveer één miljard fietsen op de wereld en de opmars lijkt niet te stuiten. Zeker niet nu in de zogenoemde Derde We reld-landen de fiets steeds meer wordt gebruikt en onder het bereik van steeds meer mensen komt. Juist daar is de fiets onontbeerlijk voor het vergroten van de mobiliteit die noodzakelijk is voor de groei van de economische welvaart. Een ontwikkeling die de geïndustrialiseerde landen in het verleden ook hebben doorgemaakt. Opmerkelijk daarbij is dat de fiets in de hoog ontwikkelde lan den niet uit het beeld is verdwenen. Wel is er sprake van een veranderd gebruik. Van de zojuist genoemde één miljard fietsen wordt zo'n dertig procent als da gelijks transportmiddel gebruikt, de rest voor sport- en recreatiedoeleinden. Het ziet er naar uit dat die percentages gaan verschuiven. In de eerste plaats door het zuiver utilitaire gebruik in de ontwikke lingslanden, maar ook door ander ge bruik in de rest van de wereld. Voor het overbruggen van korte afstanden wordt steeds vaker voor de fiets gekozen. Deels om emotioneel gevoede redenen zoals milieubescherming en gezondheid, deels uit meer zakelijke overwegingen zoals het feit dat fietsen in veel gevallen sneller gaat, geen file- en parkeerproble men kent en aanzienlijk goedkoper is dan andere vormen van vervoer. In ver schillende landen worden maatregelen genomen om het autovervoer in te per ken, maatregelen die vaak gepaard gaan met aanzienlijke kostenverhogingen. Hierdoor krijgt de in aanschaf en ge bruik relatief goedkope fiets een extra kans, vooral ook omdat de stimulering van het fietsgebruik gepaard gaat met het realiseren van voorzieningen die het fietsen aantrekkelijker en in vele geval len beter mogelijk maken. De fiets zelf is ook beter bruikbaar ge worden en de recente technische ont wikkeling van de fiets toont aan dat fabrikanten en ontwerpers zeer markt gericht inspelen op de hedendaagse be hoefte van de gebruikers. De tijd ligt ver achter ons dat de fiets werd gezien als een soort armoevervoermiddel waarop mensen met een smalle beurs waren aangewezen. De fiets heeft een nieuwe status gekregen en is in alle opzichten een eigentijds vervoermiddel dat niet al leen betrouwbaar en veilig kan worden genoemd, maar ook qua vormgeving is aangepast en zich blijft aanpassen aan de wensen van de hedendaagse mens. Door de technische ontwikkeling, nieu we constructiemethoden, nieuwe toe passingen en nieuwe materialen is de fiets lichter in gewicht geworden, beter en comfortabeler berijdbaar. Wie be reid is weloverwogen te kiezen en niet op kwaliteit en daarom op de piyjs be knibbelt, kan over een volwaardige fiets beschikken die geheel voldoet aan per soonlijke voorkeur en wensen. Een fiets waarmee je letterlijk alle kanten op kunt en die voor verschillende doelein den geschikt is. Bij technische ontwik keling is vooral gebruikt gemaakt van ervaringen die in de wielersport zijn op gedaan. Veel vindingen die in de profes sionele wielersport zijn toegepast, hebben na verloop van tijd ook hun uit werking gekregen in de constructie van fietsen voor meer algemeen gebruik. De hedendaagse fiets, zoals die in de tachtiger jaren van de vorige eeuw gestalte heeft gekregen, zorgt nog steeds voor de meest efficiënte manier van voortbewegen, waarbij maar heel wei nig van de geleverde energie wordt ver spild. Dat geldt zowel voor de fabrikage als voor het gebruik van de fiets. Het concept van de fiets is verrassend een voudig en verwijst naar de grote inventi viteit van de 'fietsenmakers', die aan de vervolmaking van dit vervoermiddel hebben gewerkt. Twee driehoeken (het frame) die worden ondersteund door twee draaiende cirkels (de wielen) ma ken van de fiets een vervoermiddel dat in het gebruik redelijk stabiel is, vanzelf stuurt en een hoog rendement van het geleverde vermogen geeft. Zo algemeen aanvaard, dat er doorgaans niet bij stil wordt gestaan dat het echt om een heel belangrijke vinding gaat die naar ver schillende kanten niet te onderschatten invloed heeft uitgeoefend. Opmerkelijk hierbij is dat de uitvinding van de fiets, waaraan velen hebben meegewerkt, am bachtelijk en uit de praktijk is ontstaan. Pas veel later is door wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat de praktijk mensen voor de beste oplossingen, heb ben gekozen. Voortgaande ontwikkeling De technische ontwikkeling van de fiets is in een kleine tweehonderd jaar niet stil blijven staan, al zijn er perioden ge weest waarin men niet verder kwam dan experimenteren. Het grote aantal paten ten dat in de loop van de jaren is gere gistreerd bewijst dat de activiteiten niet stil hebben gestaan, ook al bleken de aangedragen verbeteringen niet altijd echte verbeteringen te zijn. Sinds de ja ren zestig van deze eeuw is de technische ontwikkeling van de fiets in een stroom versnelling gekomen, waarbij verschil lende oude ideeën weer uit de motten- ballen zijn gehaald. Op het ogenblik is er een zeer groot aanbod aan fietsen met onderling zich duidelijk profilerende verschillen, ook steeds meer qua vorm geving. Dat heeft ook geleid tot nieuwe typen fietsen zoals vouwfietsen, cross- fietsen, ATB's of mountain bikes, ran- donneurs, speciale stadsfietsen, hybride fietsen of ligfietsen. In vele gevallen is sprake van opmerke lijke motivatie, dat geldt zeker voor de vele ligfietsen die vaak in slechts enkele exemplaren worden gebouwd en zo af wijkend zijn van de gewone fiets dat hun marktaandeel wel altijd te verwaar lozen zal zijn. Maar zij werken wel mee aan de ontwikkeling van de zich voort durende, vernieuwende fietser. Een recreatiewerker organiseert een volleybaltoernooi. HEILOO - De Stichting Recreatiewerk Noord-Holland (SRN) biedt een kans aan zo'n 150 rekreatiewerkers om in de maanden juli en augustus op en actieve manier hun vakantie te besteden. De re creatiewerkers verzorgen een activi teitsprogramma op campings en andere toeristische projekten in de provincie Noord-Holland. Zij geven uitvoering aan dat programma door het organise ren van activiteiten op het gebied van sport, spel, cultuur, theater, handvaar digheid, natuur en amusement voor groepen kinderen, jongeren en volwas senen. Daarnaast zijn er ook mogelijk heden in een rondtrekkend .evenemen tenteam. Naast het feit dat een groot aantal men sen in het recreatiewerk een amusante, zinvolle vakantiebesteding ziet, blijkt het werk zeer goed aan te sluiten op de lesstof van diverse opleidingen. In sa menwerking met die opleidingen pro beert de SRN een stage aanbod te ontwikkelen. Vaak wordt het recreatie werk aangegrepen als werkveldoriënta tie en als mogelijkheid om ervaring op te doen, die noodzakelijk is bij sollicita ties in het buitenland. Niet alleen activi teiten organiseren maar zeer zeker ook zaken als leiding geven, prestatie, klant vriendelijkheid komen bij dit werk aan bod. Via trainingen, het uitvoerende werk en de daarbij behorende certifica ten probeert de SRN in samenwerking met de opleidingen de studenten te voorzien van de, juist in dit werkveld, zo nodige werkervaring. De vrijwilligers moeten minimaal 18 jaar (max. 35 jaar) zijn en minstens twee weken in juli en/of augustus be schikbaar zijn. Enige ervaring in het or ganiseren van activiteiten is wel een voorwaarde, maar een trainingswee kend zal vooraf gaan aan de werkperio de. De vrijwilligers ontvangen voor het werk een onkostenvergoeding van 140,00 per week plus vergoeding van de reiskosten. Voor huisvesting wordt gezorgd. Informatie en/of aanmeldin gen: Stichting Recreatiewerk Noord- Holland, Postbus 6090, 2001 HB Haar lem, tel. 023-143082/143143. Je moet natuurlijk even geduld Cedrus atlantica 'Glauca' (Blauwe Ceder) Sterke naaldboom met blauvy-grijze naalden. Ook te verkrijgen in-het geel en treurvörm. Vanaf Ulmus carpinifolia;? 'Wredei' (Goudiep) Struikvorm. Heeft heel de zomer goudgele bladeren. Groeit zuilvor mig. Vanaf. Rosa New Dawn Salix caprea (Klimroos). In pot. Bloeit 'Pendula' (Treurkatje) lichtroze tot wit van juni t/m Bladverliezend. Bloeit in december. Sterk en rijk- maart/april. Heeft sierlijk bloeiend. Vanaf A CA hangende tak ken. Vanaf Prunus triloba (Amandelboompje) Bladverliezend. Struikvorm. Bloeit met roze 'roosjes' in april-/mei. Vanaf Westerweg 259, Heiloo. Telefoon 072-330919 Malus (Sierappel) In vele soorten verkrijgbaar. Bloeit in de lente, draagt vrucht in de herfst. Geschikt voör kleine tuin. Vanaf Amelanchier lamarckii (Krenteboompje) Bladver liezend. Bloeit in april/mei. Heeft prachtige herfst kleuren en blauwe besjes. Vanaf Prunus serrulata 'Amanogawa'Uapanse Kers) Bladverliezend. Zuil vormig. Bloeit in april/mei met roze bloem trossen. Vanaf Laburnum wat. 'Vossii' (Gouden Regen) Bladverliezend. Bloeit in april/mei met lange gele bloemtrossen. Vanaf Ballerina (Appelboom) Bloeit in mei. Met witte, roze of donkerroze bloesem. Voor de kleine tuin/terras en balkon. Vanaf HOVENIERSBEDRIJF Arundinaria murilae (Bamboe) Groen- blijvend. Zeer winterhard. Geschikt voor iedere grond soort. Vanaf Cupressocyparis leylandii Zeer sterke haagconifeer. Bestand tegen zeewind. Groene en gele kleur. Vanaf Clematis 'Nelly Moser' (Bosrank) Bloeit met grote witte bloemen met roze strepen. Bloeit van juli t/m oktober. Vanaf a95 Yucca flaccida (Palmlelie) Zeer winterhar de plant. Bloeit met grote bloemstengel waaraan veel witte klokbloe- men bungelen. Vanaf (Palmboompje) Groenblij- vend. In diverse modellen o.a. bol-, pyramide- en zelfs blokvorm.Geschikt voor lage heg getjes. Vanaf G I I O Pyracantha Orange ilo Glow' (Vuurdoorn) Bloeit zeer rijk in april/mei met witte bloempjes. Draagt in de nazomer oranje bessen. In struik- en klimvorrrr Vanaf augl II I Euonymus fortunei (Kardinaalshoedje) Groen- blijvend. Zomer en winter frisse bonte blaadjes Ideaal voor bloem bakken of kleine haagjes. Vanaf Azalea 'japonica' (Japanse Azalea) In vele kleuren en soorten verkrijg baar. Lage groenblijvende struik. Zeer rijk bloeiend in april/ mei. Vanaf WUUI LOgt gl UCI IUIIJ Vtl lUt C QC struik- Zeer rijk QC ty 2/3 bloeiend in april/ U **3 Vi mei. Vanaf 'Tiny Tim' (Bolconifeer) Dwergconifeer. Groeit in een mooie bolvorm tot 50 cm hoog. Vanaf Juniperus squamata 'Blue Carpet' (Kruipende conifeer) Heeft prachtige blauwe gloed. Groeit tot een fraai tapijt van 25 cm. hoog. Vanaf Intratuin spade. Stevige gesmede spade. Met extra lange dul en zwanehals. Blad groen gelakt. Houten steel. 1 jaar garantie, Van 44,95 voor Intratuin bemeste tuinaarde Inhoud 30 liter per zak. Normale prijs 4 zakken voor 10,Aktieprijs 5 zakken voor Cytisus (Brem) Bloeit in lichtrood, rood, geel of roodbruin met geel. .•Geurt heerlijk. Van 7,95 Ivoor intratuin Aanbiedingen zijn geldig twee wekeo na verschijning in deze krant of zolang de voorraad strekt Routebeschrijving: 1Afslag Heiloo-west (tussen Heiloo en Limmen) 2. Over het spoor. 3. U staat bij Intratuin. Vrijdag koopavond. lekfcer ?uflien<>« dwertwas «oor pUvuiien, vloertegels, ftwmw/t»«*ertin ItNH. 1LTR. Westerweg 259, Heiloo. Telefoon 072-330919

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 17