Nu tulpentijd Snoei is groei Bescherming grondwater bepaalt kwaliteit grondwater Noordhollands Landschap laat nieuwe leden genieten Stijlvolle kamerplanten Éénjarige planten, altijd kleur in de tuin JACK ZOON Bloembollentips COEN KAN HET DOEN HOLTEN TUINAANLEG ONDERHOUD D. BEST TUINARCHITEKTUUR BOI.TEN Hoe houden we de zon uit ons huis? Bruine ring onder de kraan? Ingebrand vet aan de oven of barbeque? HG oven- en grillreiniger ZONWERING binnen buiten GRATIS MONTAGE LET OP ONZE VOORJAARSAANBIEDING tuingereedschap - grasmaaiers postbussen - droogmolens gratis bezorgen IJZERWAREN TLOO HEILOO TELEFOON 072-337901 de beste in verf...de beste in behang TUin CREATIE5 HOOGEWEG 59 HEILOO 02205-1988 DE OPLOSSING! tuinaanleg, -rekonstruktie en -verzorging, sierbestrating, vijveraanleg, boomverzorging. Holleweg 87, 1851 KE Heiloo - tel. 072-3343605 HG hagesan blauw HG hagesan de beste in verf...de beste in behang PAGINA 16 UITKIJKPOST 25 MAART 1992 stijlvol is de plant in HEILOO - Tulpen bloeien in de tuin ruwweg in de maanden april en mei. Maar het verlangen om eerder van ze te genieten is erg groot. Met tulpen im mers halen we een stukje fleurige lente in huis. Het is dan ook niet verwonder lijk dat in de eerste drie maanden van het jaar snijtulpen volop te koop zijn. Om te bereiken dat tulpen eerder in bloei komen dan normaal, worden ze zo behandeld dat hun natuurlijk tijdme- chanisme in de war wordt gestuurd, of beter nog, dat de klok wat wordt terug gezet. De warmte die ze nodig hebben wordt eerder gegeven door ze in kassen te telen. Omdat tulpen ook een zoge naamde koudeperiode nodig hebben, die ze normaal vooral in december, ja nuari en februari krijgen, worden de bollen al maanden eerder "in de ijs kast" gezet. Kwaliteit Van die "vroege winter" blijken de tul pen in het geheel geen last te hebben, in tegendeel, de kwaliteit van deze gefopte bloemen doet niet onder voor tulpen die maanden later van buiten worden ge oogst. De bloemstelen zijn vaak wat langer en dat is voor een snijbloem ze ker een aanbeveling. De naam Triumftulpen, een groep tul pen in het begin van deze eeuw uit krui singen ontstaan, is zeker een terechte naam. Ze hebben al heel wat triomfen behaald. Nog steeds vormen triumftul pen de grootste groep met de meeste rassen en de grootste beplante opper vlakte. Het aantal rassen, dat uitermate geschikt is als snijbloem, is ook groter dan van andere groepen. Karaktertrekjes Triumftulpen bloeien buiten rond 1 mei HEILOO - De natuur regelt het zelf, te veel takken, door te weinig licht sterven ze af. In de tuin willen en kunnen we daar niet op wachten en zullen we zelf aan de gang moeten. Door goed te snoeien blijft de plant gezond en bloeit vaak veel mooier. Het voorjaar is de tijd om het mes (schaar) er flink in te zetten. Het is belangrijk dat u de vorm van de plant kent, sommige takken kun nen zich onevenwichtig over de plant verdelen. Dat is het moment dat er inge grepen moet worden om geen verkeerde ontwikkeling te krijgen. Coniferen kunt u nu in de juiste vorm snoeien, ze wor den dan voller en krijgen minder gauw bruine plekken. Bij oudere struiken knipt u de oude takken zo diep mogelijk weg, de jongere takken laat u zitten, zo dat zij de kans krijgen gezond uit te groeien. Ook de rozen moeten nu terug gesnoeid worden, tot drie a vier ogen al le dode hout verwijderen. De jonge scheuten zorgen in de zomer voor veel bloemen. Er moet in de hele tuin schoonmaak worden gehouden, dode bladeren, eventueel nog uitgebloeid zo- mergoed verwijderen, dode takken enz. Planten die te groot geworden zijn kun nen gescheurd worden. Haal de (verti- cuteer)hark eens flink door uw gazon kijk wat er eventueel verplant moet worden. Strooi wat mest of gebruik uw eigen compost als deze klaar is. Composthoop Al het kleine gesnoeide tuinafval, mits klein geknipt, maar oqk uitgebloeide bloemen gaan natuurlijk naar de com posthoop. Zorg dat de onderste laag al tijd luchtig is, dus geen natte bladeren of gemaaid gras. De compost bak mag nooit meer dan voor 85% gevuld zijn en probeer dat zo te houden. Compost- versneller is, vooral in het begin, aan te bevelen om een goed milieu te scheppen voor de micro-organismen. Vooral geen grote stukken in de compostbak, hoe kleiner hoe sneller het verteert. Omdat bij het composteringsproces veel zuurstof nodig is, is het aan te bevelen van tijd tot tijd met een stok door de bovenste laag heen te steken. Wat kan er nog meer in de compost bak? Ieder materiaal dat, van nature af breekbaar is, zowel uit tuin als keuken. Beide materiaalsoorten hebben elkaar hard nodig bij het omzetten van orga nisch materiaal naar compost. Gebruik dus altijd verschillende soorten materi aal en niet te veel gras. Doordat wor men zich door het af te breken materiaal heen ,,eten" zorgen zij voor een goede beluchting. Een worm eet tienmaal z'n eigen gewicht per dag. De uitwerpselen die daarvan het gevolg zijn, werken als compostversneller. Ge bruik eigengemaakte of gekochte com post nooit in een plantgat of als vulling voor bloembakken. Er is heel veel te doen in het voorjaar als u het zelf niet meer weet ga dan naar een van de tuin centra, zij zijn altijd bereid u van advies te dienenv en daarmee worden ze tot de zgn. mid- delvroege tulpen gerekend. Ze hebben stevige stelen en mooi gevormde bloe men, waarvan het kleurengamma groter is dan van de andere groepen. Al eerder is opgemerkt dat Triumftulpen tot de beste snijtulpen behoren. Dat blijkt ook uit het feit dat van de top-12 een vijftal tot de Triumftulpen behoren (Lustige Witwe, White Dream, Atilla, Kees Nelis en Don Quichotte). Unieke bloemvorm De zogenaamde tulphybriden vormen de op een na belangrijkste groep tulpen. De rassen van deze rond 1936 ontstane groep bezitten meestal grote fel gekleur de bloemen en een bloemvorm die in jonge toestand ongeveer driehoekig is. De bloemvorm wordt wel als volmaakt gekarakteriseerd. 'Apeldoorn' (vermil- joenrood) en 'Golden Apeldoorn' (geel) zijn de bekendste vertegenwoordigers van deze groep. De laatste is de meest geteelde tulp uit het totale sortiment. Tulpen kunnen bij een goede verzorging gemakkelijk een week in topconditie blijven. Dat betekent na aankoop ze even aansnijden (ong. 2 cm) met een scherp mes en ze een paar uur op een koele plaats met verpakking en al in wa ter zetten. Nadat ze zich hebben volge zogen uitpakken en in een schone vaas schikken. Kies voor een diepe vaas, want tulpen groeien in de vaas door. Met tulpen en groen zijn bijzonder fraaie arrangementen te maken. HEILOO - Zaterdag 21 maart begon de lente en begon ook de voorjaarsleden- werfactié van het Noordhollands Land schap. Deze natuurorganisatie bezit natuurgebieden in geheel Noord- Holland. Gebieden waar iedereen van rust en ruimte kan genieten. Wat het Noordhollands Landschap dit voorjaar samen met de andere provinci ale Landschappen in Nederland als wel komstcadeau aan het publiek aanbiedt is spectaculair: iedereen die nu besluit het Noordhollands Landschap te steu nen krijgt een uitnodiging voor maar liefst twaalf unieke natuur-belevenissen verspreid over heel Nederland. Van zelf varen in een roeibootje door het Ilper- veld tot een fascinerende excursie door het Verdronken Land van Saeftinghe of een bezoek aan de bedriegertjes van het park Roosendael bij Arnhem. Het voorjaar is de mooiste tijd om de natuur te ontdekken. Daarom ontvan gen nu een groot aantal Noordhollan ders een brief met het verzoek lid te worden van het Noordhollands Land schap. Voor slechts 25,00 steunt men een organisatie die waardevolle natuur gebieden aankoopt en beheert in de ge hele provincie; van Den Helder tot het HEILOO - Hoewel we nu nog blij zijn met elke sprankje zon dat in huis komt, als het volop zomer is wordt dat een an der verhaal. Er zijn veel manieren om de zon te weren, zowel binnenshuis als daarbuiten. Over deze laatste willen wij het met u hebben want de mogelijkhe den zijn talloos. Allereerst het zonnescherm, de laatste jaren steeds meer geperfectioneerd. Een enorme keuze in dessins, het mecha nisme is van weerbestendig materiaal en is tot een breedte van ruim 5 meter te- verkrijgen. Een knik arm zorgt er voor dat het doek dan mooi glad blijft zitten en met een draaihendel kan het scherm eenvoudig open dicht gedraaid worden. Om het geheel nog wat mooier te maken kan er aan de onderkant een vollant ge maakt worden. Dan is er de markies deze heeft ook doek aan de zijkant staat heel mooi maar is duurder en moet 's winters ver wijderd en opgeslagen worden. Het rol luik wint steeds meer terrein, werkt isolerend, beschermd tegen inbraak maar als dit gesloten is kan men in een bepaalde stand wel iets licht naar bin nen krijgen, maar men kan niet naar buiten kijken. Voor binnen bestaan er ook een aantal mogelijkheden allereerst de luxaflex, mnooi, handig, praktisch maar in de zomer soms erg warm. De la mellen doen ook veel opgang maar let op het sluit altijd een gedeelte van het raam af waardoor u niet naar buiten kunt kijken, tenzij ze zijn opengetrok ken. Het rolgordijn staat decoratief en geeft een prettige sfeer in de kamer. Laat u ook in dit geval goed voorlichten door de vakman ën overweeg goed, wat uw problemen of wensen zijn. Wie zich nu aanmeldt als lid van het Noordhollands Landschap kan de mooiste plekjes van Nederland be zoeken. (Foto: Evert Boeve) Gooi en van Zuid-Kennemerland tot West-Friesland. Maar liefst 37 gebieden met een totale oppervlakte van meer dan 1400 ha zijn reeds beschermd. Het Noordhollands Landschap wil Noordhojlanders graag laten meegenie ten van de mooie natuur die er nog is. Naast een uitnodiging voor de 12 natuur-ervaringen ontvangen nieuwe le den daarom een interessant tijdschrift en een fraaie Natuurgids met een be schrijving van alle natuurgebieden in de provincie. Heeft u belangstelling en geen brief ont vangen? Bel dan het Noordhollands Landschap (02518-59750), de informa tie wordt dan toegezonden. Ook kunt u de folder met informatie halen' bij de plaatselijke Rabo-bank of de biblio theek. Elk nieuw lid is welkom nu de natuur steeds meer onder druk komt te staan. HEILOO - Nederland is een waterland, maar ook een drinkwaterland. We kun nen immers overal en altijd beschikken over drinkwater van hoge kwaliteit. Om die kwaliteit te kunnen handhaven is een goed milieubeheer erg belangrijk. Het milieu wordt op talloze manieren vervuild. Vaak gebeurt dat dicht bij huis. Als uw buurman per ongeluk een blik afgewerkte motorolie in de tuin omstoot, dan kan dit direct bodem- en grondwatervervuiling tot gevolg heb ben. En een lekkende ondergrondse olietank leidt ook tot verontreiniging van het grondwater, terwijl de eigenaar van de tank dit misschien niet eens weet. Deze vorm van milieuvervuiling is er nstig, want één liter olie maakt maar liefst één miljoen liter grondwater onge schikt voor de bereiding van drin kwater. Om dit te voorkomen is er de Wet bo dembescherming. Op basis van deze wet is iedereen verplicht om bodembedrei- gende activiteiten zoveel mogelijk te voorkomen. Bovendien moet bij bo demverontreiniging de vervuiler zelf voor de schoonmaakkosten opdraaien, of er nu sprake is van een ongeval of niet. De rechter kan de vervuiler hiertoe dwingen. Als je huishoudelijk afvalwater recht streeks in de bodem loost, dan bedrei gen veel schadelijke stoffen het grond water. Minerale deeltjes, bacteriën en schimmels in de bodem kunnen nog veel verontreinigingen wegwerken, maar de grenzen van de zuiverende werking van de bodem zijn gauw bereikt. Dit bete kent dat de bodemkwaliteit snel zal verslechteren door een toenemende con centratie van onder andere fosfaten en nitraten. Deze stoffen spoelen vervol gens uit naar het grondwater en dan wordt het moeilijk en duur om hieruit nog drinkwater te bereiden. Daarom krijgt iedereen die vloeistoffen direct in of op de bodem loost te maken met het Lozingenbesluit van de Wet bo dembescherming. Dit besluit geldt bij het in de berm laten weglopen van afge werkte olie, maar ook bij het lozen van huishoudelijk afvalwater in de bodem, bijvoorbeeld bij woningen, die niet op de riolering zijn aangesloten. Het Lo zingenbesluit verbiedt eigenlijk alle lo zingen van vloeistoffen in of op de bodem. Alleen als een woning echt niet op de riolering kan worden aangesloten wordt onder strenge voorwaarden een uitzondering gemaakt voor het lozen van afvalwater. Het is belangrijk altijd voorzichtig om te gaan met (vloeibare) milieugevaarlij ke stoffen zoals afgewerkte olie, ge bruikte ontwikkelaar en fixeer, schoon maakmiddelen, verfresten, oplosmidde len en bestrijdingsmiddelen. Want de bodem is net als ons drinkwater een kostbaar goed. Een schone bodem is bovendien een voorwaarde voor een goede kwaliteit grondwater. En van zo'n bron kun je op een eenvoudige en goedkope manier betrouwbaar drink water bereiden. Laten we met z'n allen ër voor zorgen dat we ook in de toekomst kunnen blij ven profiteren van ons water, het won der uit de kraan. Tegelijkertijd zullen we zorgvuldig met dit kostbare goed moeten omgaan. Dus: gebruik wat je nodig hebt. Niet meer. HEILOO - Er zijn van die typische plaatsen waar de kamerplant meer een decoratiestuk is dan een plant. Vooral in lifestyle magazines maakt men daar dankbaar gebruik van. Kamerplanten worden gebruikt om het stilleven met een servies, kandelaars of decoratieve potten compleet te maken. En voor die hele stijlvolle plaatsen zijn er ook wel stijlvolle planten te vinden. Spiegels geven diepte in een kamer. Maar die wordt nog versterkt als er iets voor staat. Een plant is dan een dank baar object. Planten zullen niet snel ver velen en van het groen gaat iets- HEILOO - Een tuin bestaat meestal uit bomen, struiken en vaste planten. Daar naast hebben we dan de eenjarigen. De tuincentra weten ons elke keer weer te verleiden door deze bloeiende plantjes in kisten vol aan te bieden zodat de tuin man of vrouw daar maar moeilijk weerstand aan.kan bieden. En eigenlijk willen we dat ook niet. De enthousiaste lingen onder ons zaaien zelf, die begin- oven grill remtger Westerweg 259, Heiloo. Telefoon 072-330919 nen al vroeg in het jaar alle potjes die ze vinden te vullen met zaad, 't liefst nog van wat ze van verleden jaar hebben overgehouden. Dat zijn de echte lief hebbers. De eenjarige plantjes zorgen voor kleur in de border, let ook hier goed op kleur combinaties. Heeft u een struik die b.v. donkerrood bloeit dan kun je zo'n kleur steunen door b.v. zachtrose éénjarigen er onder te planten. Maar ook kan er juist in contrast gewerkt worden. Pro beer altijd vanuit de bestaande positie te gaan werken. Is er een plek in de tuin die alleen maar groen te zien geeft en u zou daar een kleurtje willen aanbren gen, de mooie aardewerk potten bren gen uitkomst. Deze lenen zich heel goed voor eenjarige planten. U kunt de kleur dan daar brengen waar u deze nodig vindt. Let er echter op dat de planten snel droog staan, begiet ze regelmatig en bemest ze! Er is tegenwoordig een groot aantal vloeibare mestsoorten in de han del, die zich makkelijk bij het gieten la ten meenemen. Zorg er voor regelmatig dode bloemen te verwijderen. Petunia's b.v. kunt u zo nu en dan het best eens helemaal afknippen, even is het dan kaal maar daarna komen ze veel mooier terug. Is de bloei voorbij van het zomergoed, bewaar dan zaad van degenen die u het beste bevielen en droog dit. Zet er wel duidelijk op wat en welke kleur het is. U kunt natuurlijk ook zaad kopen en som mige soorten zaaien zichzelf uit. Er is veel leuke lektuur over hoe je kleur krijgt in de tuin. rustgevends uit. Fijnbladige varens of asparagus soorten, maar ook grofbladi- ge planten zoals de philodendron bipin- natifidum komen juist voor een spiegel goed tot hun recht. Piëdestal De piëdestal is vooral bedoeld om extra aandacht aan een plant te geven. Deze standaard is dan ook met name gereser veerd voor de meest opvallende soorten. Orchideeën zoals de cymbidium en de phalaenopsis bijvoorbeeld kunnen tij dens de bloei het beste op zo'n plaats gezet worden. Maar ook de stephanotis en de bloeiende clivia komen op een pië destal goed tot hun recht. Soms doet dit meubelstuk ook dienst om hangplanten zoals de hova de ruimte te geven. Op lage servieskastjes of lage tafeltjes kunnen het beste planten gekozen wor den die van bovenaf bewonderd moeten worden. Zoals de gardenia bijvoor beeld. En zoekt u op zo'n plek een echte blikvanger, dan kunt u altijd nog aan een strelitzia denken. Maar houdt u er wel rekening mee dat deze plant bijzon der groot wordt. De plant heeft dus de ruimte nodig en moet wel in verhouding staan tot de kast of tafel waar hij op staat. Maar stijlvol is de plant in ieder geval. j 1 - Een stijlvolle plantgêplaatst voor een spiegelgeeft de kamer meer diepte. blauw UTKwJwn,»*.*!. in twdkajrWr t'f> tintel Westerweg 259, Heiloo. Telefoon 072-330919 Met tulpen wordt de lente in huis gehaald. HEILOO - Hollandse irissen zijn tegen woordig jaarrond te koop. Een en ander is mogelijk door verschillende tempera- tuurbehandelingen, planttijdstippen en cultiyars. De meeste worden in kassen geteeld. Ongeveer 80% van alle irissen zijn blauw van kleur, maar gele en witte en een combinatie van deze kleuren zijn er ook. Koop eens een bosje van deze schitterende bloemen. Let er op dat ze nog in knop zijn als u ze aanschaft.De knop dient echter minimaal een 3 cm grote bloemknop te laten zien. Gebruik vooral snijbloemenvoedsel in het water. Combineer de irissen met wat takjes gipskruid. Indien u tulpen en narcissen in één vaas wilt combineren, dient u speciaal snij bloemenvoedsel aan hét vaaswater toe te voegen. De stelen van'.de narcissen ge ven namelijk slijm af daf de houdebaar- heid van tulpen en andere snijbloemen nadeling beïnvloedt. U dient de narcis sen eerst een dag apart in water zetten om ze daarna met tulpen te combineren. De stelen van de narcissen mogen dan echter niet opnieuw worden afgesneden. Indien u al tijdig amaryllisbollen heeft opgepot, zijn ze nu volop, in ontwikke ling. Houdt er rekening mee dat ze dan vrij veel water gebruiken. Indien u dik ke bollen heeft gebruikt zullen er veel bloemen per steel worden gevormd. Vaak is het nodig de stelen wat te steu nen en de pot te "verankeren".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 18