Keukenhof opent morgen riEiv CO M\ i# uiten k. zonwering ^nSergen Broeikaseffect dringt door: energiebesparing noodzakelijk BOLTEN M hoveniersbedrijf george tervoort schilders heiloo tel: 072-335707 Noordhollands Landschap verwerft Grafelijkheidsduinen Ook kamerplanten vragen nu onze aandacht 'n vlekje in 't tapijt? HG vlekkenspray^ |jf| (If HEIDEMA Tuinarchitektuur seMddradirlk. Onderhoud, het behoud van uw huis mfÊÊÊÊÊÊÈÊÊÊÊÊKÊÊÊ, voor tapijt bekleding Lekkere frisse tegelvoegen in de keuken? nrrn HG voegenreiniger]/ Wij kweken en verzamelen maar laten U de keuze Uw adres voor: pod| §iDü Uitvalschermen "De oorspronkelijker kleur komt weer terug" HG de beste in verf...de beste in behang 't is zo gepiept de beste in verf...de beste in behang uit de duizenden planten die op onze kwekerij staan. De honderden soorten in vele variaties. De tientallen waarvan niet alleen kleine, maar ook grote maten aanwezig zijn. Zowel groenblijvend als bladverliezend, kruipend of op stam. AANBIEDINGEN: AANBIEDINGEN: Het laagst geprijst, en toch 100% kwaliteit. Bij iedere PREZ0N buitenzonwering wordt altijd bij geleverd: Garantie certificaat (3 jaar) Montagevoorschrift Bevestigingsmiddelen Zodat u desgewenst zelf kunt monteren, hetgeen veel geld bespaard. Uitvalscherm Knik Snelbouw Markiezen terrasscherm balconscherm Verkrijgbaar bij: Vlakhangende zonwering INTERIEURVERZORGING Van Aostastraat 28, 1851 JC Heiloo, Naast Warenhuis Blokker Telefoon 072-339400 VRIJDAG KOOPAVOND mm i UITKIJKPOST 25 MAART 1992 PAGINA 17 HEILOO - De Hollanders zijn trots op hun vensterbanken vol planten, geen land dat er zo druk mee bezig is. Na een winter waar de temperatuur vaak te hoog is voor de kamerplant en de lucht dus droog willen ze in het voorjaar graag verpot worden. Wordt de plant te groot naar uw smaak dan kan deze ge rust gesnoeid worden. U kunt de plant ook scheuren en er meerdere planten van maken. De rode aardewerk pot en de plastic pot voldoen uitstekend. Leg qnder in een scherf over het gaatje zo dat het overtollige water weg kan. Ge bruik goede potaarde. Zorg ook voor een royale gietrand, zodat het water niet over de rand loopt. Kamerplanten hebben ook voedsel no dig, al zit deze reeds in de grond, dat wil nog niet zeggen dat ze daar voldoende aan hebben. De meeste goed groeiende planten kunt u éénmaal, soms tweemaal per week bijmesten. Er zijn tegenwoor dig ook meststaafjes in de handel, die steekt u bij de plant en over een periode van zo'n twee maanden heeft de plant dan voldoende mest. Potaarde is ook zelf te maken. In het najaar hebben wij u uitgebreid verteld hoe een compost- hoop te maken als u die hoop om de drie maanden omzet zult u spoedig goe de potaarde hebben. Voor verschillende planten zal dit echter vermengd moeten worden met scherpzand. De voorouders van de kamerplanten groeiden gewoon in het wild, daar het dikwijls om tropische planten gaat waar het in bepaalde tijden van het jaar niet regent. Daartegen hebben ze zich moe ten wapenen b.v. door stekels en leer achtige bladeren en weer anderen door een soort viltlaagje en zo min mogelijk water te verdampen. In zo'n droogte pe riode gaan veel planten in rust. Ze heb ben dan niet zo veel water nodig en mogen dan ook geen mest hebben. Bij ons zijn dat de wintermaanden. Maar nu het voorjaar is moeten we ze al het mogelijke bieden om zich zo mooi mo gelijk te ontwikkelen. De meeste planten zijn ook dol op sproeien. U kunt dit bijna dagelijks doen. En van in bad gaan houden ook veel kamerplanten, met de gieter wordt er maar een klein deel van de grond nat. Als ze eens in de zoveel tijd onderge dompeld worden in een emmer met wat lauw water kan de hele grond weer eens goed nat worden. Sommige kamerplanten kunnen in de zomer ook de tuin in. Zo eind mei kun nen ze met pot en al ingegraven worden. Geen al te felle zon en blijven gieten! Eenmaal per week ook dan een beetje mest. Als ze dan in september weer naar de vensterbank verhuizen zult u een mooie gezonde kamerplant hebben, zeg zo nu en dan iets aardigs tegen hem en u bent verzekerd van een stel dankbare kamerplanten, waar u trots op kunt zijn. •- De Keukenhof in Lisse is vanaf donderdag 26 maart weer open voor belangstellenden. LISSE - Keukenhof opent dit jaar op donderdag 26 maart zijn poorten. In 1991 bezochten bijna 900.000 mensen Europa's grootste lentetuin. Ook dit seizoen wordt weer een groot aantal be zoekers verwacht. Deze verwachting is gebaseerd op het de laatste jaren toene mende aantal belangstellenden, met na me uit het oostelijk deel van Europa en op een verhoging van het toeristisch aanbod. Evenals andere jaren verrast Keukenhof in 1992 weer met een geheel nieuwe landschappelijke lay-out, waarin meer dan 6 miljoen bollen zijn uitgezet. Nieuw is ook het tegen de kassen aange bouwde atrium-restaurant (met prach tig uitzicht op de kasbloemen) en de verbreding en modernisering van de oostelijke ingang. Wij noemen dit Show-Terras'! De in '91 aangelegde thematuinen bleken een doorslaand suc ces. Hieraan zijn vier nieuwe tuinen toe gevoegd. Verder zijn er negen gratis binnententoonstellingen, Parades gehe ten. Onder de werktitel Visie 2000' is door Keukenhof voor de jaren negentig een tienjarenplan opgesteld. Onderdeel hiervan is een uitbreiding van het 28 hectare omvattende park met vier hecta re. De onderhandelingen hierover zijn in volle gang. Keukenhof is dagelijks geopend van 26 maart tot en met 24 mei van 's ochtends 8.00 uur tot 's avonds 20.00 uur (kassa's geopend tot 18.30 uur). ELke woensdagmiddag gratis toe gang voor de kinderen (4-12 jaar), mits onder begeleiding van ouderen. Het informatie-telefooonnummer van Keu kenhof is: 02521-19144. Thematuinen Wie inspiratie wil opdoen voor zijn ei gen tuin kan terecht bij een tiental ver schillende thematuinen, zoals een geurtuin, een abstracte tuin, een kleu- rentuin, een renaissance-tuin, een wa- tertuin, en een bordertuin. Hier kan men ook informatie verkrijgen over ver harding, het gebruik van water en de verzorging van heesters, vaste planten en bolgewassen. Keukenhof telt, inclusief het nieuwe atrium-restaurant, vier restaurants, een poffertjeskraam, zonnige terassen, kof- foeshops en vele, over het gehele terrein verspreide, informatiestands. Een aan tal grote parkeerterreinen biedt meer dan voldoende parkeerruimte. Ook aan de kinderen is gedacht. Voor de kleint jes zijn er een dierenweide, een volière en een kinderspeeltuin. Voor de wat grotere kinderen is er een speciale Bolle bozen Route uitgezet, vanaf de ingang bij parkeerterrein Noord. Na volbren ging van deze route ontvangt de deelne mer een presentje! Keukenhof is dankzij de brede toe gangswegen en duidelijke bewegwijze ring, makkelijk en snel te bereiken. De NS bieden een gecombineerd trein/toe gangsbiljet (via Haarlem of Leiden per snelbus naar Keukenhof). Een combinatie van een bezoek aan Keukenhof en het Bloemencorso van de bollenstreek is mogelijk op zaterdag 5 april (de dag dat dit Corso wordt gehou den). De start is om 10.00 uur in Haar lem, waar vandaan de stoet (om ca. 15.00 uur in Lisse) door de bollenstreek naar Noordwijk rijdt. HEILOO - De kop van dit artikel lijkt een afschrikwekkende boodschap in' te houden, maar zo is het niet bedoeld. Of misschien toch. Er wordt veel geschre ven over het broeikaseffect en er wordt veel onderzoek gedaan naar de precieze oorzaken en gevolgen ervan. Dat ons ei gen energiegebruik een grote rol speelt staat vast. Dat is bekend bij weten schappers en bij de beleidsmakers van de overheid. Maar wat weet de 'gewone' man of vrouw in de straat ervan. En wat doen wij met die kennis. Al jaren wordt gewaarschuwd voor de dreigende werking van het broeikasef fect; eerst op kleine schaal door mi lieuspecialisten en sinds enige tijd ook door de overheid. Tien jaar geleden was het begrip "broeikaseffect" slechts bij een klein groepje specialisten bekend. Uit een onderzoek, dat vorig jaar door het Ministerie van Economische Zaken is gehouden, blijkt dat nu maar liefst 94% van de bevolking het begrip broei kaseffect kent. Men weet dat bij het opwekken van energie door verbranding van brand stoffen C02 in de dampkring terecht komt. Doordat we steeds meer energie gebruiken komt er steeds meer C02 vrij. Daardoor wordt de dampkring als het ware dikker, de warmte rond de aar de wordt vastgehouden, en de tempera tuur op aarde stijgt. Door de hogere temperatuur kan in sommige gebieden grote droogte ontstaan, terwijl aan de andere kant het gevaar dreigt dat het poolijs gaat smelten, waardoor de zeespiegel stijgt en grote overstromin gen het gevolg zijn. Energiebesparing en milieu De relatie tussen het eigen energiege bruik en het broeikaseffect is veel min der bekend. Slechts 8% van de bevolking denkt dat zelf energie bespa ren echt een oplossing is voor de ver mindering van het broeikaseffect. Men denkt dat energiebesparing vooral een zaak is voor de industrie. Dat is echter i iiiii voegenreiniger Westerweg 259, Heiloo. Telefoon 072-330919 Westerweg 259, Heiloo. Telefoon 072-330919 vlekkenspray voor tapijt bekleding VERENIGING TUIN- EN LANDSCHAPSVOORZIENING 8.00 24.00 7.00 p. stuk p. stuk p. stuk 4.95 14.95 4.95 9.90 2.00 2.00 1.75 HEILOO 072-338243 aanleg en verzorging van uw iuin Mooie bruidssluier in pot Bamboe, 100 cm hoog Cenista lydia lage (brem 3 Bessenstruiken (rood - wit - zwart) Mooie heideplanten zomer- en winterbloei Alle vaste planten incl. plantbeschrijving Lavendel Grote sortering Haagconiferen in vele soorten, bijv. 80/100 cm p. stuk Ook op het gebied van steen en hout bieden wij U een grote keuze. Wit, rood, groen, zwart, geel en vele andere kleuren vindt U in onze 25 soorten flagstones en natuursteenkeien. 5 zakken bemeste Tuingrond (afhaalprijs) 9.90 2 zakken Tuinturf 40 liter 9-90 1 zak Potgrond 40 liter 5.95 Rechte bielsen, per stuk vanaf 32.50 Natuursteen in alle kleuren en afmetingen vanaf per kg 0.35 Hillhout blokhutten, korting 10°7o Bij aankoop van een Bloembak - de benodigde potgrond GRATIS Voor: Deskundig advies Tuinaanleg Een uitgekiend tuinontwerp Tuinonderhoud Hoogeweg 57 - Heiloo - Telefoon 02205-2925 Verkoop op zaterdag - Gratis bezorgen (boven f 50,00) een grote onderschatting van de eigen bijdrage. Natuurlijk levert het bedrijfsleven door zijn omvang een belangrijke bijdrage aan de C02-uitstoot en daarmee aan het broeikaseffect. Maar men vergeet dat de 4 miljoen huishoudens in Nederland tezamen goed zijn voor 26% van het to tale energiegebruik, dus ruim een kwart. Wanneer iedereen een beetje be wuster omgaat met gas en elektriciteit, betekent dat landelijk een aanzienlijke daling van het energiegebruik. Goede wil Toch zijn we met z'n allen van goede wil, zo blijkt ook uit het onderzoek. In de enquête werd gevraagd in hoeverre men het eens was met de stelling: "De bescherming van het milieu is voor mij een belangrijke reden om aan energie besparing te doen". Hiermee is 90% van de bevolking het eens. Het blijkt dat veel mensen nu al bewust omgaan met energie. Zo blijkt de helft van de bevolking zuiniger te stoken en bewuster om te gaan met verlichting dan enkele jaren geleden. We zetten de verwarming lager of uit en doen geen lampen aan in kamers die niet worden gebruikt. Een aantal van ons heeft iso latie en/of dubbel glas aangebracht. Van alle huiseigenaars heeft 1 op de 3 inmiddels een HR-ketel (hoog rende ment, dus zuinig). Ook de spaarlamp is doorgedrongen. 78% van de bevolking weet dat dit een energiezuinige lamp is. Dat een spaar lamp echter maar liefst 80% minder energie verbruikt dan een gewone gloei lamp, weet lang niet iedereen. Meer dan de helft van de huishoudens heeft in middels één of meer spaarlampen in huis, en gebruikt ze vooral op plekken waar licht gedurende lange tijd aan is (buiten, in de gang e.d.) De wil om energie te besparen is aanwe zig. Er is echter nog wel een tijd te gaan voordat alle 4 miljoen huishoudens daadwerkelijk energie besparen. Onder het motto 'Een beter milieu begint bij jezelf' voert het Ministerie van Econo mische Zaken momenteel een energie besparingscampagne, gericht op parti culieren en bedrijven. Samen met de energiebedrijven ('Doe je het niet voor 't geld, doe 't dan voor het milieu') wordt ernaar gestreefd de 10% energieverspilling in Nederland terug te brengen., Hoe dan kan worden gereali seerd, is ook te lezen in de verschillende folders over energiebesparing, het mi lieu en het broeikaseffect, die zijn te verkrijgen bij het energiebedrijf. Daar kunt u ook terecht voor adviezen over energiebesparende maatregelen en voor het aanvragen van subsidies. De Grafelijkheidsduinen bij Den Helder worden door het Noordhollands Landschap opengesteld voor het publiek. DEN HELDER - De jarenlange strijd om de toekomst van de Grafelijkheids duinen bij Den Helder is ten einde. Het fraaie duingebied is geen militair oefen terrein meer. Voortaan zal de natuur de boventoon voeren. Vanaf januari be heert Het Noordhollands Landschap de Grafelijkheidsduinen en de officiële overdracht zal dit jaar plaatsvinden. Het terreinbezit van het Noordhollands Landschap is hiermeer fors uitgebreid. De Grafelijkheidsduinen vormen de noordelijkste punt van het duinmassief langs de Noordhollandse kust. Sinds 1881 werd dit duingebied gebruikt door defensie als oefenterrein. De restanten van een schietbaan, bunkers en enkele kogelvangers getuigen nog van dit verle den. In 1856 startte het Helderse Duin waterleidingbedrijf met de winning van drinkwater. Nadat de winning niet meer lonend was, werd in 1980 de wateront trekking stopgezet. Nu de schiet- activiteiten en de waterwinning defini tief verleden tijd zijn kan de natuur zich in dit gebied volop ontplooiien. Flora en fauna Bij inventarisaties in de jaren tachtig bleek dat bijna 50 vogelsoorten jongen in dit gebied grootbrengen. Na het stop zetten van de waterwinning vestigden verschillende eendensoorten zich in de nijeuw ontstane vochtige valleien. Later verdwenen de vogels van het open water weer, maar daarvoor in de plaats kwa men vogels die gebonden zijn aan riet en moeras. Sprinkhaanrietzanger en riet gors zijn hiervan een voorbeeld. Floristisch gezien zijn de Grafelijk heidsduinen van groot belang; er komen ongeveer 250 soorten hogere planten voor. De Grafelijkheidsduinen herbergt samen met het Zwanenwater een zeld zaam vegetatietype. Omdat de duinen bij Den Helder kalkarm zijn komt op vochtige plaatsen dopheide voor. Ook andere planten die horen bij een vochti ge duinvallei vinden er een groeiplaats. In de drogere delen kleuren duinroosjes zomers de hellingen wit. Door beheersmaatregelen wil het Noordhollands Landschap groeiplaat sen voor planten van vochtige duinval leien meer kansen bieden. De begrazing met Schotse Hooglanders en Dexter- runderen wordt voortgezet. Het Noordhollands Landschap hoopt in de toekomst dit gebied als één geheel te gaan beheren met omliggende gebieden van andere eigenaren. Een groot natuu rontwikkelingsproject staat op stapel om de negatieve sporen van het vroege re gebruik in een voor de natuur gunsti ge richting om te buigen. Voor het realiseren van de plannen zal het Noordhollands Landschap subsidie aanvragen bij de Rijksoverheid. Een deel van het geld zal het Noordhollands Landschap uit eigen middelen be kostigen. Open dag Het Noordhollands Landschap biedt ie dereen een uniek gelegenheid om kennis te maken met de Grafelijkheidsduinen. Op zaterdag 28 maart zijn er diverse ex cursies door het duingebied. Tijdens de excursies wordt gewezen op flora en fauna en wordt uitleg gegeven over het beheer van het gebied. Er starten excur sies op verschillende tijdstippen. Men dient zich vooraf op te geven bij het Noordhollands Landschap, 02518- 59750. Verzamelplaats is het parkeerter rein bij Fort Kijkduin in Huisduinen. Daar is ook een informatiestand van het Noordhollands Landschap aanwezig. De excursies zijn kosteloos en duren on geveer anderhalf uur. Op dezelfde dag is een observatiepost ingericht bij de zogenaamde Kleiopslag in de Huisduinerpolder. Dit gebied is vooral bekend om zijn vogelrijkdom. Men krijgt er uitleg van deskundige vo gelaars. Ook als men niet in het bezit is van een verrekijker of telescoop is een bezoek lonend. Men vindt dit gebied eenvoudig door in Huisduinen rechtsaf te slaan en de dijk te volgen. De gidsen zijn aanwezig tussen 10.00 en 16.00 uur. De lokaties in Huisduinen zijn vanuit Den Helder goed met de fiets te berei ken. Vanaf Station Den Helder rijdt NZH-bus lijn 4 naar Huisduinen (infor matie over vertrektijden: 06-8991177). HEILOO - De buitenkant van ons huis heeft het slecht te verduren, zon, regen en vorst storten zich graag op ons schil derwerk, voeg daarbij nog de zeelucht in onze omgeving en u zult begrijpen dat er werk aan de winkel is. De meeste toegepaste houtsoorten in de bouw zijn vuren, grenen, merantie en merbau. Vu ren en grenen behoren tot de z.g. zachte houtsoorten en verlangen dus extra be scherming, meer dan de harde hout soorten. Om verwering en verrotting te voorko men, is het belangrijk zowel hard als zachthout met verf of beits te bescher men. Goed schilderen en beitsen begint met zorgvuldig schoonmaken van de ondergrond. Losse stukken moeten ver wijderd worden. Beschadigde oude verflagen afbijten of afbranden. Zijn er geen beschadigingen dan kan volstaan worden met het schoonmaken met am monia. Plamuur de slechte plekken (zo dun mogelijk) schuur scherpe kanten iets rond bij, dan houdt de verf beter. Dan begint het schuren, dat moet altijd om het oppervlak op te ruwen zodat de verf beter hecht. Ook de grondlaag, die nu aangebracht moet worden is van groot belang. Kies ook altijd voor gere- nomeerde verf merken, zoals Sikkens, of Sigma, dan weet u dat het goed is. Wie goed wil werken grond dus eerst en daarna minstens tweemaal aflakken. Werkt u met beits dan zijn er dekkende en transparante beitsen. Hiervan wor den meestal drie lagen van het zelfde produkt aangekracht. Neem goede kwasten! Het is alles met elkaar een hee! karwei, maar wie het secuur doet heefl er dan ook de eerste vijf jaar geen om kijken meer naar en heeft een huis dal er mooi uitziet. Laat u niet verleiden tol de aanschaf van goedkope verfsoorten, deze bevatten vaak minder kleurstof er pigment en zijn dus minder houdbaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 19