METSKH-KEUR R. MIN b.v. VRIJDANSEN ZONNEVELD Equipe Coiffures LIMMEN REUMA DE STTUf PIJN 1 M jaap en Wil Kaandorp voor Kipen Kaas Agenda Limmen 02205-1339 AUTOSCHADE KOMT GEGARANDEERD WEER GOED! gocwA Kapsalon „Margaretha SLAGERIJ W. KROM MACHINAAL WERK KOZIJNEN - RAMEN EN DEUREN,ETC. D axis s c li ooi ELKE ZATERDAGAVOND RIJKSWEG 43, LI MM EN Bij regelmatig adverteren in de ffjaanzienlijke reductie AUTOSCHADE n Visweg 14 tel. 02205-1951 Trio Tjoe Jeroen Wij staan iedere zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur bij het Parochiehuis in Limmen. Donderdag: BIEFSTUKDAG Schouderkarbonade de UITKIJKPOST 25 MAART 1992 PAGINA 21 (uitgezonderd schoolvakanties) Aanvang 20.30 Entree f. 5.- p.p. Tel. 02205-3842 of 072-330675 FO-WCW Rijksweg 40 - Limmen Telefoon 02205 - 3300 privé 02205 - 1980 UW KERASTASE-KAPPER Middenweg 10, .1906 AR LIMMEN Telefoon 02205-3778 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur Kom eens langs voor een afspraak. Wijziging ophalen grof huisvuil Bouwplannen Goedkeuring partiële herziening bestemmingsplan Handel en Nijverheid Voorgenomen hinderwetvergunning Verleende hinderwetvergunningen Vaststelling ontwerp- bestemmingsplan Kerkweg- Dusseldorperweg Voorbereidingsbesluit Rectificatie Mozaïekenkomitee Start laatste fase plan d'Enterij Disco in Conquista REUMABESTRIJDING MÓÉT DOORGAAN Maandagmiddag en zaterdag de gehele dag gesloten. Voor: Zondag 29 maart welkom bij de slechtste band van Nederland: Aanvang 19.00 uur 500 gram van 6.00 voor 4.50 Visweg 29 Limmen - Tel. 02205-1316 Schaken in Limmen Tios Politieberichten Ouderen Bond V Bij autoschade altijd rechtstreeks naar een FOCWA Garantiebedrijf Dat zijn de enige gespecialiseerde scha- deherstelbedrijven die een vol jaar schriftelijke garantie geven, die de fabrieksgarantie op de herstelde^^, delen volledig overnemen, die alles voor u regelen met de verzekering, en die nog een* ruilauto kunnen aanbieden ook a i ,AHAN Rt P"' NEDERLANDSE VERENIGING VAN ONDERNEMERS IN HET CARROSSERIEBEDRIJF Rijksweg 77 Tel. 02205-2953 Limmen J ZONNE-STUDIO Informatierubriek van de gemeente Limmen. Inlichtingen en reacties: Middenweg 3a, Limmen. Telefoon 02205-1456 Door omstandigheden zal het grof huisvuil niet op donderdag 26 maart, maar op'donderdag 2 april I992 worden opgehaald. Houdt u er rekening mee? Het college van burgemeester en wethouders van Limmen is van plan om met toepassing van artikel I8A van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ad I en artikel 19 van deze wet ad 2, bouwvergunning te verlenen aan: 1 C.A. Kuijper, 't Kieftenland 110 te Limmen - bouwen erfaf- scheiding 2 C.T.M. v.d. Velden, Theebos I te Limmen - bouwen hal, berging en overkapping. De bouwplannen liggen met ingang van 26 maart 1992 veertien dagen voor eenieder ter inzage op het gemeentehuis. Gedurende genoemde termijn kan eenieder schriftelijk zijn/haar bezwaren tegen de plannen aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. Met ingang van 26 maart I992 ligt gedurende een maand ten gemeentehuize voor eenieder ter inzage de herziening van het bestemmingsplan 'Handel en Nijverheid', bestaande uit een korte toelichting, enkele voorschriften en een kaart. Het plan is op 20 november 1991 door de gemeenteraad vastge steld. Van Gedeputeerde Staten is bericht ontvangen dat zij het plan op 3 maart 1992 hebben goedgekeurd. Tegen het plan zijn in de ontwerp-fase noch bij de gemeenteraad, noch bij Gedeputeerde Staten bezwaren ingediend. Het is der halve onherroepelijk van kracht geworden. Er kunnen geen beroepschriften meer tegen worden ingediend. (art. 24, lid 2, onder c WABM) Burgemeester en wethouders zijn voornemens positief te beschik ken, onder voorwaarden om gevaar, schade en/of hinder voor de omgeving te ondervangen, op de aanvraag van: - H. Boontje te Limmen, om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet voor tennispark 'De Voetel', Kapelweg 8-I0 te Limmen. De ontwerp-beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen t/m 8 april I992 op de gemeentesecretarie elke werkdag van 09.00-12.00 uur en na telefonische afspraak (tel. 02205-2174) van 14.00-16.00 uur en iedere woensdagavond van 17.00-20.00 uur, ter inzage. De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en eenieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen gedurende bovengenoemde termijn gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn per soonlijke gegevens niet bekend te maken. Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 9, 1906 ZG Limmen. (art. 31 WABM) Burgemeester en wethouders van Limmen hebben, onder een aantal voorwaarden, om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, op 17 maart 1992 vergunning verleend ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de aanvraag van: - J.C. Nuyens te Limmen voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting bestemd voor een bloembollenkwekerij, gelegen aan het adres Zuideinderweg I te Limmen; - R. Min b.v. te Limmen voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet voor een aannemingsbedrijf, gelegen aan het adres Hogeweg 107 te Limmen. De beschikkingen en alle ter zake zijnde stukken liggen op de gemeentesecretarie van Limmen ter inzage enwel m.i.v. 25 maart tot 25 april 1992, elke werkdag van 09.00-12.00 uur. Na telefoni sche afspraak (tel.nr. 02205-2174) van 14.00-16.00 uur en iedere woensdagavond van 17.00-20.00 uur. Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, staat t/m 24 april 1992 beroep open bij de Kroon voor 1 de aanvrager; 2 de betrokken adviseurs; 3 degenen, die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, lid 2 of 28, lid I onder c, van de WABM bezwaren hebben ingebracht; 4 enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig de sub 3 genoemde artikelen bezwaren in te brengen. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, Afdeling voor de geschillen van bestuur, postbus 20019,2500 EA Den Haag. Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, met gelijk postadres. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 12 maart 1992 het bestemmingsplan Kerkweg-Dusseldorperweg van de gemeente Limmen gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan, bestaande uit een korte toelichting, een aantal voorschriften en een plankaart, ligt met ingang van 26 maart 1992 gedurende een maand voor eenieder ten gemeentehuize ter inzage. Diegenen, die zich tijdig met hun bezwaren tegen het ontwerp tot de gemeenteraad hebben gewend, alsmede diegenen die bezwa ren hebben tegen de wijzigingen die in het plan zijn aangebracht, kunnen bij het college van Gedeputeerde Staten hun bezwaren herhalen. De bezwaren moeten worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Dienst Ruimte Groen, postbus 6090 te 2001 HB Haarlem. (art. 22, lid 2 WRO) De gemeenteraad heeft in zijn openbare vergadering van 12 maart 1992 besloten te verklaren, dat een (herziening van het) bestem mingsplan wordt voorbereid voor het gebied, pl. bek. Kerkweg Noord, dat aan de zuidzijde wordt begrensd door de Kerkweg, aan de oostzijde door de Dusseldorperweg, aan de westzijde door de Rijksweg en aan de noordzijde door de Visweg. Het besluit is heden in werkinggetreden en ligt met de bijbehoren de tekening met ingang van heden voor eenieder ter inzage ten gemeentehuize. 25 maart 1992, Burgemeester en wethouders van Limmen Gemeentehuis LIMMEN - In het raadsverslag van vo rige week is een vervelende vergissing geslopen, hiervbor onze excuses. Wij schreven dat de Limmer Gemeenschap zowel tegen de bouw van de raadszaal, als de bibliotheek als het gemeentehuis was. Dat laatste is niet waar. De L.G. vindt wel degelijk dat er een nieuw raad huis moeet komen, maar dat mag niet meer dan drie en een half miljoen gul den kosten. ,,Dat is wat Limmen beta len kan", aldus de heer Bruschke. ,,Een eenvoudig degelijk raadhuis zonder luxe". De gemeente wil gaan bouwen voor 6 miljoen gulden, dat is de prijs in 1991, de afrekening komt in 1993. Zes procent onvoorzien kan men hier nog bij optellen dan komt men op een be drag van 6,6 miljoen. Dat zal door de Limmer bevolking moeten worden op gebracht. Dat komt dan, in 1993, op 160,00 per huishouden. Dat zijn de keiharde cijfers. Dat wil de Limmer Gemeenschap niet. Een eenvoudig raad huis, prima, maar het moet wel betaal baar blijven. LIMMEN - Zoals gebruikelijk kunt u weer via het komitee spelden betrekken voor uw werkstukken. De voorraad bestaat uit 130 kilo witte spelden (8500 stuks per kg) en 30 kilo zwarte spelkden (6500 stuks per kg). De prijs is niet ver anderd: 13,00 per doosje van 500 gram. Voor een vierkante meter mozïek heeft u, afhankelijk van de nagelgrootte 1,5 tot 2 kg spelden nodig. U kunt ze verkrijgen bij: C. Hooijboer, Kapelweg 26, tel. 2235. Belt u eventueel van tevoren. Het is mogelijk gebleken de route uit te breiden met de driehoek: Visweg, Ka pelweg, Pagenlaan. Dit jaar zijn er weer prachtige posters gemaakt als aankondiging van de op handen zijnde 40ste bloemendagen. Als u buiten Limmen werkt, kunt u met zo'n poster de aandacht vestigen op dit schitterende evenement. U kunt ze afha len op de inleveradressen voor de deel nameformulieren: J, F. Seignette, Dusseldorperweg 2c, C. Hooijboer, Ka pelweg 26. Het komitee heeft inmiddels al een groot aantal deelnameformulieren bin nen gekregen en op doublures gecontro leerd. Wist u overigens dat u uw formulier vóór vrijdag 3 april moet inle veren om in het routeboekje te komen? Zorg dat uw naam in dit 40ste boekje niet ontbreekt! Ook al heeft u nog geen schatting van het benodigde materiaal, geeft u zich dan toch op. De schatting kunt u later nog doorgeven. LIMMEN - Na veel voorbereiding is uiteindeljik in 1991 de juiste locatie van het nieuwe winkelcentrum te Limmen vastgesteld namelijk aan de Kerkweg op het terrein naast de dokterspraktijk. Het reeds bestaande gedeelte van de Vuurbaak zal worden doorgetrokken naar de Kerkweg op het terrein naast de dokterspraktijk. Het reeds bestaande gedeelte van de Vuurbaak zal worden doorgetrokken naar de Kerkweg, zodat ook het plan d'Enterij een goede ont sluiting krijgt op het winkelgebeuren. In dit winkelcentrum zal een vestiging van Albert Heijn komen. Daarnaast is er plaats voor een aantal dagwinkels. Voor de nodige parkeergelegenheid zal zorg worden gedragen. Direct aanslui tend zullen eveneens het wegennet en de bouw van de 6de fase van d'Enterij ter hand worden genomen. Deze fase voorziet in de bouw van 20 woningwetwoningen 15 premie A en 10 VSEB woningen, welke allen reeds aan de ingeschrevenen van de gemeente zijn uitgegeven. Daarnaast zullen er 28 vrije sector woningen van het type 2 onder een kap en een 3-tal semi-bungalows worden gerealiseerd. Deze woningen zijn ook voor niet ingezetenen te ver krijgen. De verkoop wordt verzorgd door v.o.f. Levendaal en Rietveld ma kelaardij. Deze realisatie zal gepaard gaan met werkzaamheden die helaas voor de om wonenden overlast zal bezorgen. De di rectie van Scholz Bouwonderneming vraagt dan ook enig begrip voor deze si tuatie. De heer Scholz deelde desge vraagd mede dat hij zijn uiterste best zal doen deze overlast tot een minimum te beperken. Indien alles naar wens verloopt zal eind 1992 Limmen een heel fijn winkelcen trum rijker zijn en kunnen de inwonen- den nagenoeg voor al hun dagelijkse behoeften in het eigen dorp terecht. LIMMEN - Ook deze week is er genoeg te doen in Conquista zoals elke week zijn we op de vrijdagavond geopend voor jongeren vanaf 16 jaar met gezelli ge muziek. Zaterdagavond zijn we open voor de tieners. Er is dan een spectaculaire dis coavond. Dit wordt zeker heel gezellig als we terugblikken op de house-party van vorige week waarbij zo'n 45 tieners aanwezig waren. Zondag zij we weer open voor de jonge ren met muziek uit de oude tijd. Dit is altijd heel gezellig. We zijn open an 16.00 tot 21.30 uur. Maandagavond zijn we open voor alle leeftijden. Er wordt dan geen bier ge tapt, maar wel koffie en thee. 'Nationaal Reumafonds, Statenlaan 128, 2582 GW Den Haag. Bank: 70.70.70.848. i Giro: 324. Zomerbruin blijven? Huur nu een ZONNEHEMEL Huurtermijn: 2, 3 of 4 wkn. Interbosch, tel. 072-157272/02208-94502. 9 9 VERZEKERINGEN SPAREN (belastingvrij) HYPOTHEKEN PENSIOENEN Uw verzekerings hypotheek-adviseur weet de weg. Assurantie hypotheekadviseur W.M. ROTTEVEEL Molenweg 107, 1906 DH Limmen tel. 02205-3061 Wij maken er gewoon meer werk van! LIMMEN - De Bondswedstrijd tussen de eerste teams van Vredeburg en Vo- lendam is, zoals verwacht door de Vo- lendammers gewonnen gegeven. Vredeburg eindigt hierdoor in de mid denmoot en kant de toekomst met ver trouwen tegemoet zien. In de onderlinge competitie deed J. Krijt een laatste poging om koploper O. van Buuren alsnog beentje te lichten. Dat zal, gezien de afgebroken stand van de partij, vermoedelijk niet lukken. On deraan in de A-groep beet G. Pouw fel van zich af. Hij won van J. de Graaf, zoals M. Limmen deed van H. Leve ring. Wie hier gaan degraderen valt door een en ander niet te zeggen. In de B-poule klopte P. de Waard M. Out. Zijn herintreding in de A-groep kan hem niet meer ontgaan. P. Vessies en M. Zuurbier kibbelen nog steeds om te de tweede promotieplaats. Hoewel B. Oud in de C-groep van B. de Wit won zal hij koploper A de Waard die C. Dekker klopte niet meer kunnen passe ren. De overige uitslagen zijn: A: J. Zentveld - J. Limmen 0-1,- R. De nekamp - B. Kerkhof 0-1, M. v.d. Himst - G. Hafkamp 1-0, A. Duij- kersloot - H. Druijven 0-1, G. Hes- N. Hageman 1-0, G. de Graaf - T. Morcus 0-1, R. Rommel - T. Schut 1-0. B: M. Zuurbier - B. de Waard rem., R. Komen - R. Hooijboer 1-0, R. Slob - G. Kaandorp rem., R. Lammers - F. Nij- man 0-1, R. Morcus - N. Min 1-0, W. Koenekoop - L. v.d. Eng 1-0, O. Kaan dorp - H. Min 1-0, E. Hekkelman - M. Bos 0-1. C: C. Out - F. v.d. Vegte rem., J. Kra mer - C. Struijlaart 1-0, L. de Boer - W. Thijsse 0-1, W. Pepping - B. Dekker 0-1. LIMMEN - De gymvereniging T.I.O.S. heeft zaterdag in de Kinheim Sporthal in Beverwijk leuke succesjes behaald met de recreatie meisjes. Er deden 33 meisjes van TIOS mee o.l.v. Els Lem- mens en Carolien Welboren. B ij de categorie minimeisjes waren er 7 3e prijzen en 5 2e prijzen. Categorie meisjes '82-'83: 9 3e prijzen en 10 2e prijzen. Categorie meisjes '80-'81: 2 2e prijzen. Tevens willen we vrijwillige jury-leden werven. Wie wil graag jureren bij onze vereniging als er wedstrijden zijn? Dit kunnen ouders zijn of belangstellenden die graag iets willen doen. Het gaat om enkele wedstrijden per jaar. Zonodig kan er een beginnerscursus gevolgd worden (±3 avonden). Uiteraard wor den deze kosten van de cursus door TI- OS vergoed. Inlichtingen en opgave bij Dick Glorie,.tel. 02205-1884. LIMMEN - Op 17 maart vond er aan de Rijksweg een bromfietscontrole plaats. Van de gecontroleerde bromfiets- bestuurders kregen er 24 een bekeuring. De meeste bekeuringen werden uitge schreven voor teveel vermogen en teveel lawaai, producerende bromfietsen. Eveneens op 17 maart werden er twee snelheidscontroles te Limmen gehouden en wel op de Uitgeesterweg en de Dus seldorperweg. In totaal Verden er 13 be keuringen voor te hard rijden uitgeschreven, waarvan er 10 op de Uit geesterweg vielen. De hoogste gemeten snelheid op de Uitgeesterweg bedrog 78 kilometer en op de Dusseldorperweg was dit 63 kilometer. Op 19 maart werd er aangifte gedaan van vernielingen van een windscherm aan de Den Burglaan. De vermoedelijke dader(s) moet(en) worden gezocht in een gropje jeugd die zich daar regelma tig ter plaatse ophouden. Openingstijden bureau Limmen, maan dag van 9.0Q- 12.00 uur en donderdag Van 14.00-17.00 uur. Buiten deze uren kunt u het beste even een afspraak maken. 'Vol wetenswaardigheden LIMMEN - Op donderdag 9 april ma ken we een mooie dagtocht. We vertrek ken om 8.00 uur van het Motel en vervolgens wordt u opgehaald van de bekende stopplaatsen. Daarna rijden we richting Tiel. Na de koffie rijden we via de Prins Willem-Alexanderbrug over de rivier de Waal. Via Druten, Ewijk en de oude stad Nijmegen blijven wij de zuid kant van de rivier de Waal volgen om uit te komen in de Ooypolder in het plaatsje Ooy. Hier gebruiken wij de warme maaltijd. na de middag rijden we een schitterende route door de Ooypolderm, waar u door een uniek oud landschap rijdt met aan de ene kant de hoge stuw van Berg en Dal en aan de andere zijde de rivier de Waal. Via de Waalburg bij Nijmegen rijden we in de richting Arnhem. Hier vandaan langs de Ginkelse Heide naar Ede, dan in de richting van Barneveld en uiteindelijk, naar Hoevelaken. De prijs voor deelname aan deze tocht is per persoon a 38,00. Opgeven maan dag 30 en dinsdag 31 maart in de Wolle- wei, tevens afrekenen. Huisartsen Onder tel. 1272 is altijd één van de dok toren bereikbaar. Dierenbescherming Limmen Honden en katten: mw. Waijers, tel. 2256. Knaagdieren: Prins, tel. 2266. Praktijken Fysiotherapie Fysiotherapiepraktijk Waal, Kerkweg 20, Limmen, tel. 02205-1796 (b.g.g. 072-331266), beh. dag. vlg. afspraak. R.P.M.Donker, Het Achtkant 12, Lim men, tel. 02205-3369. Praktijkadres: Dusseldorperweg 139, tel. 02205-3219. Alg. Maatschappelijk Werk Spreekuur: donderdag van 14.00 tot 15.00 uur in het wijkgebouw, Midden weg 26a, tel. 1250. Bereikbaarheid don derdagochtend en overige weekdagen: Slimpad 16 te Heiloo (tel. 072-330984 of 072-110804). Indicatiecommissie Bejaardenoorden Verzoeken om opname in een bejaar denhuis dienen te worden ingediend bij de indicatiecommissie bejaardenoorden te Limmen, p/a Afdeling Sociale Za ken, Middenweg 3a, 1906 AP Limmen. Tafeltje-dek-je Mevr. Baltus, Hoogeweg 49, Limmen, tel. 02205-1483. Stichting Interkruis Noord-Kennemerland Ledenadministratie: tel. 072-199222. Wijkverpleging: Wijkgebouw, Midden weg 26a, 1906 AR Limmen. Spreekuur ma. t/m vrij. van 13.00-14.00 uur, tel. 02205-1250. Voor spoedgevallen en in het weekend: tel. 072-126482 (alarm nummer). Uitleenmagazijn: Middenweg 26a, 1906 AR Limmen. Openingstijden: ma., wo. en vrij. van 17.30-18.00 uur, tel. 02205-1250. Diëtist: lidmaatschap van Interkruis Noord-Kennemerland is noodzakelijk. Afspraken via tel. 072-199222. Kraamverzorging: Gasthuisstraat 2, Postbus 67, 1800 AB Alkmaar. Ma. t/m vrij. van 8.00-17.00 uur, tel. 072-199222; na 17.00 uur en in het wee kend, tel. 072-484444. Gemeente Limmen Openingstijden gemeentesecretarie: 9.00-12.00 uur (en woensdagmiddag tussen 15.30 en 17.30 uur voor het afha len van rijbewijzen en paspoorten) Het gemeentehuis is tijdens kantooruren te lefonisch bereikbaar onder nummer (02205-)1456. Vóór de dienst gemeentewerken gelden dezelfde tijden. Telefoonnummer grof vuil: 072-413533. De wethouders kunt u spreken tijdens de inloopspreekuren op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur in het gemeen tehuis. De burgemeester slechts na tele fonische afspraak. De afdeling sociale zaken is in ieder ge val bemand op maandag- en donderda gochtend tussen 9.00 en 12.00 uur. Door de geringe personeelsbezetting kan zij op andere dagen wel eens geslo ten zijn. Gezinsverzorging, Ouderenhulp en Alphahulp Stichting Noord Kennemerland/Noord -Holland Midden. Hoofdkantoor: Nas- saulaan 30, 1815 GL Alkmaar. Voor hulp bij problemen in de verzor ging van uw huishouden. Spreekuur da gelijks van 8.30 tot 9.30 uur. Telefoon: 072-127066. Voor acute hulp na 17.00 uur en in het weekend: tel. 072-156400. Openbare Bibliotheek Kapelweg 6 te Limmen Openingstijden: maandag 14.30-17.00/19.00-20.30 uur; woensdag 14.00-17.00 uur; vrijdag 14.30-20.30 uur. Dierenarts Castricum/Limmen De kleine huisdierenpraktijk van de die renartsen H. Wolters en mw. S. Asyee, De Loet 182, Castricum, is bereikbaar via tel. 02518-54345. Zaterdag spree kuur van 13.00-14.00 uur en volgens te lefonische afspraak. Dierenartspraktijk A. van Lohuizen, J. Borsje £n Ph.K.H. Juch, Dotterbloem 7, Castricum, tel. 02518-55910. Tijdens de weekenddienst wordt u eventueel au tomatisch doorgeschakeld. Behandeling kleine huisdieren na tel. afspraak. Dierenarts Limmen Dr. Schaap en Dr. De Jong zijn te berei ken op tel. 02205-2583 (Rijksweg 104, Limmen). Spreekuur maandag tot en met vrijdag van 13.30-14.30 uur en vol gens telefonische afspraak. Stichting Bejaardenwelzijn Limmen Secr.: mw. E.Th.H. Rodenhuis- Janssen, Kerkweg 47, 1906 AV Lim men, tel. 02205-1410. Zwangerschapsgymnastiek Voor zwangerschaps- en nabevallings- gymnastiek: Ellen van der Dussen, tel. 2126. Verloskundige Limmen M.C.G. Groot-Valkering, Hoogeweg 72, Heiloo. Spreekuur na tel. afspraak (02205-2635). Telefooncirkels Telefooncirkels Limmen: mw. W. Sege- rius, coördinatrice, tel. 1772. Welfare Limmen Inlichtingen: mw. Boersen, Visweg 46, tel. 2483. Parochie H. Cornelius Limmen Pastoor: P. Ruiter, Dusseldorperweg 74, tel. 1275. Spreekuur: dinsdag en donderdag 18.00-19.00 uur, woensdag 9.30-10.30 uur. Pastoraal werkster: mw. H.G.M. Boo- mars, Dusseldorperweg 72 (in de Pius), tel. 3793. (Privé: 02513-15563, tussen 18.00-19.00 uur). Spreekuur: donder dag van 13.00-14.00 uur. Banknummer parochie: 336400756; gi ronummer: 248524. Kerkbijdrage bank nummer: 336421400. Unie van Vrijwilligers (UW) Voorzitster: mw. T. Stroethoff-van Lieshout, Visweg 20. Inlichtingen (tuu- sen 18.00-19.00 uur): tel. 1398. Kinderopvang Voor aanmeldingen voor en informatie over het gastouderproject: mw. A. Vlietstra; spreekuur op woensdag van 9.30-10.30 uur in het gemeentehuis. Zij is dan tel. bereikbaar onder nummer 1456. Tijdens de overige kantooruren kunt u haar bellen onder nummer 072- 332932. Oefentherapie Mensendieck Lia Kerssens-van de Bult, praktijka dres: Zuidkerkenlaan 21, 1906 AC Lim men, tel. 02205-2048 (b.g.g. 02510- 33480). Logopedie N.A. te Nuijl, praktijkadres Wijkge- bouw'lnterkruis, Middenweg 26a, Lim men. Afspraken: 072-335148.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 21