Informatierubriek van de gemeente Heiloo T£ EILOO Raadhuisplein 1 Postbus 1 1850 AA Heiloo Openingstijden 8.00 tot 12.30 uur Veranderingen door invoering Paspoortwet op 1 januari 1992. Een plastic fles voor een plastic fles. Nieuw bouwplan. Rijbewijzen. Voetpad achter de woningen De Ronge 26/29 - 32/36. Vergadering commissie algemene zaken Informatie over de maatregelen tegen overlast door honden Oproep aan particulieren met een eigen drinkwatervoorziening Jubileumfeest bij landelijke rijvereniging Oppositie snelschaak- toernooi groot succes Gymnastiek- en turn vereniging Heiloo Start f ietscross-jaar HSV Nieuws Meervogels handbal Bridgeclub Sans Atout Hogere diploma's bij zwembad Loos TV Heiloo Damclub Heiloo Heilooër wijkentoernooi Spo-Dee-O-Dee valt aan in Buk Buk Revelation in de Buk tijdens hardrockcafé Lustrum-expositie van de Dekenkist PAGINA 4 UITKIJKPOST 25 MAART 1992 De leeftijd tot waarop kinderen kunnen worden bijgeschreven in een reisdocument (bij voorbeeld een paspoort) van de ouders is vanaf 1 januari 1992 van 12 jaar naar 16 jaar gegaan. Ook is het na 1 januari 1992 mogelijk om kinderen tot 16 jaar in de reisdocumenten van beide ouders bij te schrijven. Voor jongerpn tot 16 jaar is het mogelijk in Heiloo een reisdocument te krijgen tegen een speciaal jeugdtarief. Deze wijzigingen zijn het gevolg van het in werking treden van de Paspoortwet op 1 januari 1992. Een andere wijziging is dat vanaf 1 april 1992 het reizen op een verlopen paspoort niet meer mogelijk is. Ook niet binnen EEG-lidstaten. Het verlengen van een reisdocument is nu al niet meer mogelijk. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste gevolgen voor de burger per 1 januari 1992. Reisdocumenten dienen persoonlijk te worden aangevraagd en afgehaald. Pasfoto's dienen recent te zijn, zwart/wit van kleur en mogen niet gemaakt zijn in zogenaamde 'automaten'. Bijschrijving in reisdocumenten van beide ouders is mogelijk. De bijschrijvingsleeftijd is verhoogd tot 16 jaar (na het bereiken van de 16-jarige leeftijd kunnen kinderen niet meer meereizen). De toeristenkaart BJ is verkrijgbaar tot 16 jaar. Jongeren beneden de 16 jaar kunnen in Heiloo voorlopig nog een paspoort tegen verlaagd tarief aanvragen. Reisdocumenten kunnen niet meer worden verlengd (wel kan in bijzondere gevallen in een geldig reisdocument een noodverlenging worden aangebracht door de Koninklijke Marechaussee). Reizen op een verlopen reisdocument kan nog tot 1 april 1992. Na die datum moet een ongeldig geworden reisdocument worden ingeleverd. Tweede paspoorten worden verstrekt door de burgemeester. Collectieve paspoorten zijn afgeschaft. De toeristenkaart A (verstrekt door de Koninklijke Marechaussee aan de grens) is vervangen door een laissez-passer. Het teruggeven van ongeldig gemaakte reisdocumenten blijft beperkt tot die gevallen, waarin het reisdocument een nog geldig visum of een nog geldige buitenlandse verblijfstitel bevat. Tarieven reisdocumenten. Nationaal paspoort (boven de 16 jaar) Nationaal paspoort (tot 16 jaar) Toeristenkaart Toeristenkaart BJ (tot 16 jaar) f 93,80 f 63,50 f 44,40 f 32,30 Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij voornemens zijn bouwver gunning te verlenen aan de heer J.R. Ruperl te Heiloo voor het vergroten van de woning op het perceel Laan van Zeeman 29. Het ontwerp-besluit ligt met het bouwplan en de daarbij behorende stukken vanaf 26 maart 1992 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, op werkdagen tussen 8.00 en 12.30 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak 313152). Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder tegen het voornemen om voor bovenvermeld bouwplan vrijstelling te verlenen schriftelijk gemotiveerd bezwaren indienen bij het college van burgemeester er wethouders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Per 1 oktober 1992 zullen oude modellen - linnen - rijbewijzen hun geldigheid verliezen (het gaat hier om rijbewijzen afgegeven tussen 1 juli 1985 en 1 oktober 1986). Het is dus noodzakelijk, dat u vóór 1 oktober a.s. dat rijbewijs laat vernieuwen; Ook als u niet - meer - rijdt, adviseren wij u toch hiertoe over te gaan. Deze datum is onverbiddelijk. Wie later komt, dient opnieuw rij-examen te doen. Tevens verzoeken wij u de familieleden in het buitenland hiervan op de hoogte te stellen, aangezien zij de voorlichting hieromtrent waarschijnlijk niet onder ogen krijgen. Mocht u vragen hebben over reisdocumenten en rijbewijzen, dan kunt u die voorleggen aan de afdeling Bevolking van de gemeente Heiloo, telefoon 31 31 13. Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn de gemeenteraad voor te stellen over te gaan tot verkoop van de ondergrond van het voetpad, gelegen achter de woningen De Ronge 26/29 - 32/36 en als gevolg daarvan dit voetpad aan zijn gebruik te onttrekken. Het ontwerp-besluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 26 maart 1992 gedurende 1 week voor een ieder ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling Algemene Zaken tussen 8.00 en 12.30 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak). Gedurende deze termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk reageren op bovenvermeld voornemen bij het college van burgemeester en wethouders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Op donderdag 26 maart 1992 vindt in het gemeentehuis van Heiloo de eerstvolgende vergadering plaats van de commissie Algemene Zaken. Op de agenda staat o.a. - Bespreking ontwerp Algemene Politieverordening; - Evaluatie begrotingsvergadering; - 4 en 5 mei - viering. De commissievergadering begint om 20.00 uur en is openbaar. U bent daarbij van harte welkom. Wat gebeurt er met reacties? Op 1 januari jl. voerde het gemeentebestuur van Heiloo een aantal maatregelen in die erop gericht zijn om de overlast door honden te beperken. Sinds de invoering van de maatregelen hebben veel inwoners van Heiloo de gemeente gebeld om hun reactie hierop te geven. Het hangt af van het soort reactie wat er mee gebeurt. Reacties die gericht zijn op wijziging van een of meer maatregelen worden verzameld om bij de evaluatie aan het gemeentebestuur te worden voorgelegd. Het invoeren van deze wijzigingen vraagt namelijk om een politieke beslissing. Reacties die praktische zaken of concrete klachten betreft, worden doorgegeven aan de milieuwachter. Hij neemt contact op met de betreffende inwoner of gaat ter plaatse polshoogte nemen om op die manier te proberen de klacht te verhelpen. In de praktijk blijkt deze werkwijze regelmatig succes op te leveren. Door de maatregelen lijkt de sociale controle ingeperkt te zijn: dat is toch niet de bedoeling van het gemeentebestuur? Er zijn regelmatig inwoners die ons laten weten dat de overlast door honden, met name hondepoep, in hun buurt al groot was vóór de maatregelen werden ingevoerd. Toen konden zij de hondebezitter nog aanspreken en een beroep doen om zijn of haar gedrag aan te passen. Door het invoeren van bij voorbeeld hondenroutes en losloopgebieden is dit in de praktijk veel moeilijker geworden. Regelmatig reageren hondebezitters met opmerkingen als 'ik betaal niet voor niets hondenbelasting' of 'ik mag mijn hond hier vrij zijn behoefte laten doen, ik hoef het niet op te ruimen!' Inwoners die tot nu toe appeleerden aan sociaal gedrag, voelen zich door de maatregelen deze mogelijkheid ontnomen. Veel reacties die ons bereiken, gaan hierover. Zoals al eerder gezegd, de maatregelen zijn erop gericht om de overlast door honden te voorkomen. In de folder staat, naast informatie over de maatregelen, ook dat 'een schone woonomgeving een verantwoordelijkheid is van ons allemaal'. Het blijft dan ook mogelijk om, over allerlei zaken, mede-burgers aan te spreken op hun gedrag. Daarnaast is het niet zo dat 'het niet persé opruimen van hondepoep' automatisch betekent dat langs de routes de hondepoep niet opgeruimd mag worden. Om het de honde-uitlater mogelijk te maken zich sociaal te gedragen, zijn immers meer drollinettes geplaatst dan aanvankelijk de bedoeling was. Drollinettes vindt u ook langs hondenroutes! Immers, een schoon milieu begint bij jezelf: ook bij overlast door honden! Op vele plaatsen in Nederland is de grondwaterkwaliteit dusdanig achteruitgegaan, dat het grondwater niet meer voldoet aan de drinkwaternormen. De waterleidingbedrijven in Nederland verrichten dan ook nauwgezette controles op de kwaliteit van het grondwater en zuiveren dit water alvorens het zijn weg vindt naar de huishoudens als drinkwater. Er zijn in Nederland echter nog steeds woningen die niet aangesloten zijn op de openbare waterleiding, maar die een eigen drinkwatervoorziening hebben. Dat aantal woningen is weliswaar klein (0.5%) maar het risico voor die kleine groep gebruikers is echter groot. Regelmatig moet het gebruik van drinkwater uit eigen voorziening na controle ernstig worden afgeraden. Bij consumptie hiervan lopen vooral kleine kinderen risico. Het gemeentebestuur van Heiloo roept particulieren met een eigen drinkwatervoorziening op om zich te melden bij de afdeling Openbare Werken van de gemeente Heiloo. Hen wordt dan de mogelijkheid geboden, om op kosten van de gemeente Heiloo, een onderzoek te laten verrichten naar de waterkwaliteit van hun particuliere drinkwatervoorziening. Mocht uit dit onderzoek blijken dat het drinkwater van onvoldoende kwaliteit is, dan is in de regel aansluiting op de openbare watervoorziening de enige mogelijkheid. Particulieren met een eigen drinkwatervoorziening kunnen zich melden bij de heer G. Zweers van Openbare Werken, tel. 072 - 31 32 04. Bij hem kunt u ook terecht als u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel. HEILOO - De landelijke rijvereniging Heiloo en omstreken bestaat dit jaar 65 jaar. Ter gelegenheid van dit toch wel bijzondere jubileum worden dit jaar verschillende evenementen georgani seerd. Op zondag 5 april is er in het Hyppisch Centrum Egmond, Heeren- weg 37 in Egmond Binnen van 14.00 tot 16.00 uur een open middag. Door eigen leden worden in een wervelend tempo diverse demonstraties verzorgd. Het ge heel geeft de belangstellenden een goed beeld van datgene wat de vereniging te bieden heeft. In de bar van de manege is een foto-tentoonstelling gemonteerd over de rijke historie van de vereniging. HEILOO - Met het maximale aantal spelers (102) heeft Oppositie door het traditionele snelschaaktoernooi weer een grandioos schaak festijn verzorgd door jong en oud. Dit jaar was opval lend veel jeugd aanwezig om zich te wa gen aan het zeer vlugge 25 minuten spel, wat echt meer tijd is dan je vaak denkt. Met 17 groepen hadden de heren orga nisatoren, De Vries, en van Bakel, to taal geen moeilijkheden. Het ervaren duo stelde ook nog 3 prijzen per groep beschikbaar, zodat de strijd de menige groep op een zeer behoorlijk peil bleef. Voor verschillende Oppositieschakers waren er nog succesjes te noteren, in de sterke 2e groep werd G. Heeringa knap le, terwijl ook P. Manni de hoofdprijs greep in de 5e groep. Het Open Huis boven winkelhof 't Loo puilde lekker ouderwets uit met die se rieuze schaakgezichten, en het blijkt tel kens weer dat een open snelschaaktoernooi zeer veel in de be langstelling staat van veel schakers in Noord Holland. Een toernooi dus wat Oppositie zeker volgend jaar weer zal organiseren. Uitslagen interne competitie: Fol- kertsma - Ebregt Vi-Vi, Heeringa- Rey. v. Buuren Z2-V2, Morrema - Alleman Z2-Z2, Slob - v. Hoek afg., Zeeman - Sauer 1-0, Bos - Maas Z2-Z2, Kerst - Langereis 1-0, Niehaus - de Jager 0-1, Lindenhovius - Hafkamp 0-1, Ligthart- v.d. Wergg afg., Plas - v. Lienen 0-1, Manni - Kracht Z2 - Z2, de Jong - Has- sing 1-0, Obdam - v.d. Brink Z2-Z2, Blom - Horninge Z2-Z2, Alleman - Bey ers 1-0, Moll - Ooyevaar Z2-Z2, Kraai- jenbrink - v. Stee Z2-Z2. De laatste berichten van afgelopen dins dag waren dat het 2e team met 5-3 ver loor tegen het sterk onderschatte Bakkum ondanks een fraaie overwin ning van Zeeman op het le bord. In de interne competitie verloor koploper Folkertsma van Alleman, won Haf kamp van Bos, van Lienen van der Werff sr., en zo blijft het ongemeend spannend in de B-poule. HEILOO - Een cursus callanetics voor dames, dat is het eerste initiatief van de nieuwe vereniging! Onze leidster, me vrouw N. Pieterse, heeft zich hierin be kwaamd en heeft zin zo'n cursus aan te vangen. De eerste les, waarin getoond wordt wat deze term betekent, zal zijn op maandag 30 maart om 20.30 uur in de gymzaal aan het Slimpad. Geheel vrijblijvend kan een ieder de eerste keer meedoen. Daarna volgt een serie van 10 lessen en het volgende verenigingsjaar gaan we bij gebleken belangstelling door. Alle dames van 18-65 jaar zijn van harte welkom. HEILOO - In april gaat het fietscross- seizoen van start. Ook dit seizoen zijn de Boscrossers weer actief. Vooral voor de jeugd van Heiloo is er veel te doen. Iedere woensdagmiddag is de fietscross- baan weer geopend van 13.30 tot 15.00 uur zodat er lekker gecrossd kan wor den. Voor één gulden kan je je naar har telust uitleven op zo'n echte baan. Er zijn zelfs fietsen beschikbaar en diverse helmen, zodat iedereen het kan proberen. Ook wil de vereniging tevens elke maand een wedstrijd organiseren, waar mee je aan het eind van het seizoen een mooe beker hebt verdiend. Deze wed strijdjes zijn gratis en zullen elke maand gehouden worden op de zaterdagmid dag. Maar eerst goed trainen op de woensdagmiddag, zodat je precies weet hoe je de bochten moet nemen om daar na zo snel mogelijk als eerste over de fi nish te komen. De vrijwilligers van de fietscross, die el ke woensdagmiddag voor de jeugd van Heiloo klaarstaan, hopen dat velen zul len meedoen om zo meer bekendheid voor deze sport te krijgen. Je ziet, voor delen genoeg om eens een kijkje te ko men nemen op de fietscross-baan va nde Boscrossers. Voor in lichtingen kan je contact opnemen met het secretariaat, mevr. E. de Groot, tel. 072-334661. HEILOO - In een voor het publiek aan trekkelijke wedstrijd hebben HSV en ZAP de punten broederlijk gedeeld. Voor rust had HSV veelal een veldover- wicht en de beste kans was voor Edward Geeskens toen hij vrije doorgang kreeg, maar zijn schot ging naast. Na rust was het opnieuw HSV dat ZAP onder druk zette, maar zonder echt gevaarlijk te worden. ZAP kwam op voorsprong toen bij een uitval HSV verzuimde af doende in te grijpen en doelman Rene Buur kansloos was. Fons van Haastrecht schoot 10 minuten voor tijd de dik verdiende gelijkmaker in de tou wen zodat de wedstrijd eindigden in 1-1 HSV 2 had bij rust een 2-0 achterstand, maar na rust stelden ze orde op zaken de wedstrijd eindigde in 2-2. HSV 2 kw&m maar moeizaam tot winst, de uit slag was hier 2-1. Het programma voor zondag 29 maart is beperkt HSV 1 speelt thuis vriend schappelijk tegen Schoten I, aanvang 11.00 uur. De dames kunnen zondag het kampioenschap binnen halen, bij winst op Berdos. LIMMEN - De laatste wedstrijd, waar mee de zaalcompetitie werd afgesloten, is alleen voor de heren gunstig verlopen. Heren 1 won van Spartanen en is als derde geëindigd. De heren junioren besloten het zaalgebeuren met een fikse overwinning op AOG. De dames had den kampioenschap Zwaluwen op be zoek en na een spannende wedstrijd trok Zwaluwen met 20-21 aan het langste eind. Tot slot is het de dames ju nioren niet gelukt zich te plaatsen voor eindronde voor een plek in de jeugddivi- sie. Zij moesten de eer aan de junioren van buurtvereniging Foresters uit Hei loo laten. HEILOO - Uitslagen maandag 23 maart: A-LIjn: 1. fam. Schaffer 58,3%, 2. Nieuwendijk - v. Hoorn 57,5%; B- Lijn: 1. Mw. Middelbeek - Bolweg 63,8%, 2. fam. Slob 58,8%; C-Lijn: 1. v. Linden - Kunst 59,4%, 2. ds. Rootjes - Potze 57,8%; D-Lijn: ds. Krieger - Po- ley 59,6%, 2. R. de Wildt - Zwitserlaar 57,5%; E-Lijn: 1. mw. Wolthuizen - Theune 66,1%, 2. fam. v.d. Velden 57,3%; F-Lijn: 1. fam. G. Toby 56,8%, 2. ds. Toornburg - de Vries 55,2%. HEILOO - Bij zwembad Loos werd voor de volgende brevetten afge zwommen. le brevet: borstcrawl, rugcrawl, overle- vingszwemmen. Geslaagd: Linda Morsch, Marian Haveman, Martijn Stroet, Ingrid Haveman, Manja de Groot, Yoeir Horsthuis', Richard Grootjans, Erik Valkering, Albertine Wiersma, Patricia Stroet. 2e Brevet is 50 mtr. borstcrawl, rugcr- wal, schoolslag en samengstelde rugslag en keerpunten. Geslaagd: Ingrid Valkering (met lof voor de perfekte uitvoering), Krista Valkering, Inge Oudman, Claudia Carst, Hilde Kaan. 3e Brevet is overlevingszwemmen brons: Geslaagd: Luutze Perk, Olivier Schu macher, Maartje Ulder, Birgit Hes, Mi- chiel van Dantzig, Alvar Stuurman, Sabrina Stam, Matthijs Becker, Basti- aan de Jong, Nicole Bakker, Frederique van Wijngaarden, Tineke Peek, Jetske Droge. HEILOO - Hoewel er deze winter, dankzij de nieuwe kunstgrasbanen, constant is getennist, gaat het officiële tennisseizoen weer van start. Ook dit jaar beginnen we met het traditionele Openingstoernooi. Dit toernooi zal voor de jeugd plaatsvinden op zaterdag 28 maart en voor de senioren op zondag 29 maart. De racketavond begint op maandaga vond 30 maart van 19.30 tot 22.30 uur en de racketmorgen op dinsdag 31 maart van 9.00 tot 12.00 uur. Ook de competities beginnen dit jaar vroeg. De eerste speeldag voor de dameskring- competitie begint reeds op dinsdag 7 april: de dameskringcompetitie op woensdag, 8 april. De zaterdagdistrict- competitie begint op 11 april en de zon dagcompetitie op 12 april. HEILOO - In het kader van de competi tie van de Kennemer Damkring trad de Heilooër damclub in het strijdperk te gen de damvereniging uit Bergen. In de nieuwe zaal in de Heerlijkheid vocht een gehandicapt DCH voor wat het waard was, maar men moest toch geen 13-9 ne derlaag accepteren. De spanning in de top van de ranglijst van de onderlinge competitie is om te snijden. Koploper Cor Bijwaard, die wat meer wedstrijden heeft gespeeld dan zijn concurrenten, handhaafde zijn positie middels een vlotte zege op de nog wat ervaring missende Martin Hou- tenbos. Het toptreffen van de avond was zeker de strijd tussen de nummers twee en drie, de'heren Schouten en Koersen. Laatstgenoemde veroverde na een zeer sterkte partij een stuk op zijn tegenstrever. Het bleek niet genoeg, want de slimme Schouten bleek de zaak toch vrij eenvoudig op remise af te kun nen sluiten. De uitslagen waren: N. Ursem - R. Koch<0-2, F. Schouten - L. Koersen 1-1, C. v. Lieshout - R. De Boer 0-2, C. Bij waard - M. Houtenbos 2-0, P. Heijne - M.Out 0-2, P. Zwart - J. Kraakman 0-2. HEILOO - Nog maar 7 weken en het zo bekende H.S.V. wijkenvoetbaltoernooi gaat van start. De aanmeldingen voor deelname lopen al bij de wijkhoofden binnen, maar er is nog plaats in uw wij- kelftal. Als u óók aan de oergezellige toernooi wilt deelnemen, pak dan nü de telefoon en bel uw wijkhoofd. Voor Vredenoord is dat Henk Hand- graaf (336175), voor Baetenburg (336906), voor Boekenstein Dirk Pronk (336558), voor Termeijen Ben Ooste rink (336811), voor Mariënstein Jan Admiraal (332682), voor Boswijk Co Oudenjans (337997), voor omgeving Kloosterhof Nic. Kareis (337156), om geving Oudeburgerlaan Jan Zoon (335475), omgeving Ewislaan Cees Hey- nis (337791), omgeving Laan v. Muys Piet Apeldoorn (333448), omgeving Kerkelaan Hans Ursem (335061), omge ving Werkendelslaan Hans IJpelaan (331283), omgeving Egelenburg Leo Winnips (335008), omgeving Warmoe- zierslaan Frans Sentveld (336847) voor Ypestein Marcel Baltus (338583), voor Oost Frank de Waard (335101). De toernooidagen zijnv rijdagavond 15 mei en zondag 17 nmei met na afloop een gezellig feest met de prijsuitreiking. Ook voor Heilooërs, die niet voetbal len, zeker een reden om dat weekend vrij te houden. De toegang voor het toernooi is gratis, net zo als de toegang tot het feest. Uw advertentie betaalt zichzelf terug HEILOO - Rock 'n Roll is een wijds be grip, waar veel muziek onder valt te brengen. Er zijn dan ook veel bands die op één hoop gegooid kunnen worden. Uit deze hoop steekt zo af en toe een bandje de kop op. Zo'n band is Spo Dee o Dee. De drie-mansformatie overbrugt de muzikale periode van '70 tot heden met vooral veel gitaarwerk met zo nu en dan een akoetisch tintje. Aanstaande zaterdag speelt Spo Dee o Dee in jonge rencentrum Buk Buk, Heiloo. Vrij snel na de oprichting van de band (dik 2 jaar geleden) liepen hun optreden uit tot grote sucsussen. De show zit goed in elkaar en door hun 500 procent inzet klinkt de muziek stevig maar nooit drammerig droog, strak, powerful en stampvol emotie. De bandleden van Spo Dee O Dee zijn zeer ambitieus, iets wat hun al snel een stempel van arro gantie bezorgde. Ze hebben eerst erva ring opgedaan op de podia van het Nederlandse clubcircuit. Door deze grondige voorbereiding hebben ze de kans gekregen om hun debuut-CD ,Goin' Walkabout' op te nemen in de Hamburgse Peerstudio onder leiding van ex-Fatal Flowers-zanger Richard Janssen. Hun streven is dan ook echt doorbreken, eeuwige roem en rijkdom behalen. Ach ja, dromen mag toch. als je er maar nuchter onder blijft. Aanstaande zaterdag spelen Curry (zang), Holtman (drums), en Brink (basgitaar) in de zaal van de Buk, Pastoor van MuijenWeg 12 te Heiloo. Aanvang 22.00 uur. Entree 8,00. Die gene die van een voorproefje van deze band willen genieten, kan 's middags in winkelcentrum 't Loo terecht. Die dag kan men bij Disco Heiloo ook terecht voor kaartjes. Wil je meer informatie hebben over de Buk of ons programma? Bel dan 072-335242. Zondag 5 april speelt de Engelse forma tie Cropdusters bij de Buk. Kaarten zijn reeds verkrijgbaar bij Centerdics (Slim pad 36, Heiloo) en de Buk zelf. HEILOO - Zondag 29 maart, de laatste zondag van de maand en dus de hoogste tijd voor het maandelijkse hardrockcafé in Buk Buk aan de Pastoor van Muijen- weg 12. Dit keer is er vanaf 15.00 uur een optreden van de formatie Revelati on. De entree bedraagt vijf gulden per persoon. Revelation werd zes jaar geleden opge richt en speelt melodieuze hardrock met een stevige dreun. Hoogtepunten voor deze vijfmansformatie waren de eerste plaats tijdens Noordpop, het maken van twee demo's en een live optreden in Vara's Vuurwerk in 1989. Helaas verlieten de oorspronkelijke zanger en de bassist twee jaar geleden de band. Sindsdien heeft het achterblijven de drietal twee uitstekende opvolgers gevonden en is er gewerkt aan nieuw re pertoire en ook een nieuwe demo. Zon dag 29 maart treedt Revelation voor het eerst in twee jaar weer op. Natuurlijk in het hardrockcafé van Buk Buk. BERGEN - Ditmaal wordt voor de 5e keer de jaarlijkse Patchwork en Quil ting tentoonstelling georganiseerd door de Dekenkist. Op zaterdag 28 en zondag 29 maart zullen vele quilts te zien zijn in het Dorpshuis (naast de Ruïnekerk) te Bergen. Belangstellenden zijn beide da gen welkom tussen 11.00 en 16.00 uur. Tijdens deze dagen zullen er Quilters aanwezig zijn om u wat meer over de verschillende technieken te vertellen. De meeste quilts zijn gemaakt door cur sisten van de Dekenkist. Zelfs na slechts het volgen van de basiscursus mogen de resultaten gezien worden. Tijdens de tentoonstelling vinden er vele de monstraties plaats, o.a. het maken van patchwork-paaseieren en wenskaarten, quilten (het doorpitten) en log-cabin. De dames van de dekenkist zullen u graag informeren over de vele cursussen die er gegeven worden. De entree be draagt 1,50. Kinderen beneden 12 jaar gratis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 4