HEU-Oo Wat is osteoporose? Rabobank 9 Fietsvakantie nu al plannen "Ivor MÉ uw foto's ot 24 üur klaar Rabo Rendement Rekening nu: foto kin O Open dag Wimmenum Tennisclub Hogedijk Voorronde Electone Keyboard Festival '92 Minimum inleg f 10.000,-. Elk kwartaal f25.000,- zonder kosten direct opneembaar Met ingang van 16 maart 1992 Kennemerstraatweg 143 Westerweg 244 Heiloo Telefoon 072-335344 Kerkweg 2 Limmen - Telefoon 02205-2044 Hans Landsaat en Theo Linneman in de Kapberg Onverwachte huldeblijk voor jarige fotograaf Door gebrek aan ruimte is het mogelijk dat ingeleverde kopij voor de Uitkijkpost deze week niet geplaatst is. Katholiek Vrouwengilde Zonnebloem gaat leden werven in de Egmonden J. Bas ereburger De PvdA en de Structuurvisie Jaarvergadering KBO Vragen en klachten over gezondheidszorg Squashkampioenschap bij De Voetel Voorlichting opleiding Europees management Kindertelefoon doet meer PAGINA 6 UITKIJKPOST 25 MAART 1992 Kennei"erstr'£fe Woensda gmidd 331061 a9 9eslot en HEILOO - Het woord osteoporose komt van de Griekse woorden Osteo bot, been en porose opening. Het is een ander woord voor botontkalking. De gevolgen van osteoporose kunnen desastreus zijn. Men merkt echter pas dat men aan osteoporose lijdt als men b.v. door een lichte val een heup of pols breekt. Ruim één kwart van de oudere patiënten met een gebroken heup over lijdt binnen een jaar en slechts bij één derde was de genezing volledig, bij de overige patiënten kon men spreken van een lichte tot zware invaliditeit. Osteoporose patiënten worden ook klei ner, doordat de rugwervels inzakken en zelfs kunnen breken. Dit heeft weer an dere nare zaken tot gevolg, zoals rug klachten, ademhalingsproblemen, etc. Osteoporose begint nu eindelijk als 'ziekte' erkend te worden in plaats van beschouwd te worden als een ouder- domsverschijnsel waar niet veel tegen gedaan kan worden. Een onderzoek heeft uitgewezen dat 80 procent van de vijftigplussers denkt dat het een normaal ouderdomsverschijnsel is en één derde van de huisartsen denkt dat osteoporose onbehandelbaar is. Wie behoort tot de risicogroep? Vrou wen worden eerder getroffen door deze ziekte omdat de hormoonhuishouding te maken heeft met de kalkhuishouding in het lichaam. Tijdens de menopauze daalt de produktie van het hormoon oestrogeen sterk, hetgeen osteoporose kan veroorzaken. Kunt u zelf iets doen om osteoporose te voorkomen? U kunt niet alle risicofac toren tegengaan, maar sommige risico factoren zijn wel degelijk terug te dringen of zelfs helemaal te vermijden. Welke maatregelen kunt u nemen om osteoporose te voorkomen? Stoppen met roken; Matig of geen alcohol gebruiken; Matig of geen caffeine bevattende dranken nuttigen; Matig of geen eiwit-, zout- en fos- faathoudende voedingsmiddelen nuttigen; Stress vermijden; Meer beweging nemen; Voldoende zuivelprodukten gebrui ken (70% van de calcium is afkomstig uit zuivelprodukten), Melk is een be langrijk zuivelprodukt. Indien u geen zuivelprodukten kunt of wilt gebruiken zou u op een andere manier calcium aan uw voeding toe EGMOND - Onder het motto 'Maak kennis met tennis' organiseert tennisve reniging Wimmenum op zondag 29 maart een open dag. Belangstellenden zijn vanaf 11.00 uur welkom op het park aan de Herenweg 272 in Egmond aan den Hoef. EGMONP - Op zaterdag 28 maart om 16.00 uur wordt het iiieuwe tennissei- zoen officieel door de burgemeester van Egmond de heer E. Brommet geopend. Van 16.00-18.00 uur kunnen de leden hun KNLTB-pasje ophalen bij de lede nadministratrice mevr. Bart. Met de beide clubtrainers, Ron Goedel en Peter Bruin, kunnen afspraken over trainingslessen worden gemaakt. De nieuwe jeugdleden worden op de ope ningsdag om 15.00 in het clubgebouw verwacht, de nieuwe seniorleden om 15.30 uur. Het openingstoernooi voor de jeugd is gepland op zondag 29 maart van 11.00 - 14.00 uur, de senioren heb ben hun openingstoernooi op zondag 5 april. Op de openingsdag worden gratis eve nementenkalenders uitgereikt. Daarop zijn aangegeven: de racketavonden, competitiedageh, toernooien e.d. Héél handdig dus. De eerste racketochtend gaat op maandag 30 maart van start en op vrijdag 10 april is de eerste rackte- tavond. ALKMAAR - Vrijdagavond 3 april or ganiseert YPMA in samenwerking met Yamaha de voorronde van het Electone Keyboard Festival voor deze regio. Deelnameformulieren en gratis toe gangskaarten kunt u ophalen bij Ypma Piano's Vleugels Keyboards, Lan- gestraat 73-77 te Alkmaar. Deelname staat open voor drie verschillende leef tijdscategorieën van respectievelijk tot 12 jaar, van 12 tot 16 jaar en van 16 jaar en ouder. Peter Baartmans presenteert de voorronde. Hij zal tevens tijdens het juryberaad een optreden verzorgen. In alle delen van de wereld worden op dit moment voorronden georganiseerd. Voor deze regio zal de voorronde plaatsvinden in het conservatorium te Alkmaar. Op vrijdag 3 april begint het Festival om 20.00 uur. Alle kandidaten ontvangen een aandenken aan hun op treden. Tevens dingen ze mee naar één van de vele prijzen, met als hoofdprijs de uitzending naar de wereldfinale in Japan. Maar voordat dat zover is ma ken ze eerst kans om te worden geselec teerd voor de Nationale Finale in 't Spant te Bussum. Op deze Nationale Fi nale stelt Yamaha voor enkele duizen den guldens aan prijzen beschikbaar. De deelnemers op 't Electone maken bovendien kans om naar de Europese fi nale in Milaan te worden uitgezonden. De winnaar in Italië krijgt een geheel verzorgde reis naar Japan aangeboden. moeten voegen, b.v. door middel van calcium tabletten. Hoeveel calcium heeft u nodig? De Voe dingsraad geeft als aanbevolen hoeveel heid calcium in de voeding: 800 mg per dag. Vele onderzoekers stellen echter dat vrouwen boven de veertig 1000-1500 mg per dag nodig hebben. Eén glas melk (150 ml) bevat 200 mg calcium. Een mens heeft dus minstens 4 glazen melk per dag nodig. (4 glazen melk per dag 4 x 200 mg 800 mg calcium.) Als u niet voldoende melk kunt of wilt gebruiken, is het ook moge lijk om uw calcium gehalte op peil te houden met suikervrije Calcix calcium tabletten. Bij dit alles is ook bewegen (wandelen, trimmen, fietsen, etc.) van essentieel belang voor de opname van de hoeveel heid calcium die u tot u nam. Continuï teit (en dus niet één week wel en dan weer niet) is tevens van groot belang. 75% EGMOND - Tijdens de tweede ten toonstelling van het Kapbergseizoen worden schilderijen, penseeltekeningen en grafisch werk van Hans Landsaat en schilderijen en tekeningen van Theo Linneman geëxposeerd. Voor velen zal het geen eerste kennismaking met deze kunstenaars zijn: Hans Landsaat expo seerde in de jaren '70 al eens in de Kap berg. En het werk van Theo Linneman is in '78 en '84 te zien geweest in het KCB te Bergen. Hans Landsaat (1935) volgde zijn oplei ding aan het I.K.O. (thans Rietveld Academie) te Amsterdam. Behalve in privé-collecties bevindt zich werk van hem in ondermeer de stedelijke musea van Amsterdam en Schiedam en in de Londense Tate Gallery. Daarnaast siert zijn werk de wanden van een aantal Intercity-treinstellen van de NS. In Landsaats recente werk nemen land schappelijke elementen, die de tijd trot seren en daarmee de mens overleven, een steeds belangrijker plaats in. Theo Linneman (1925) studeerde aan de Akademie der bildenden Künste te Neu renberg verkoos daarna een opleiding aan de Rijksacademie van beeldende kunsten te Amsterdam bij Campen- donck, bekend van de kunstenaarsgroe pering ,,Der Blaue Reiter" en bleef vervolgens in Nederland werken. Was zijn werk in de jaren '80 geïnspireerd op een reis, die hij toen naar Afrika maak te, sinds enige tijd bouwt hij voort op de impulsen, die hij kreeg uit het werk van Oskar Schlemmer, een bekend Bau- hauskunstenaar. De tentoonstelling duurt van zaterdag 28 maart tot en met zondag 3 mei, is te bezichtigen op zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.00 uur, is gratis toeganke lijk en zal op zondag 29 maart om 15.00 uur door mevrouw E. Wessel-Tuinstra worden geopend. HEILOO - Fotograaf Wim Bloot- hoof d werd afgelopen zondag muzi- kaal verrast op zijn zestigste ver jaardag. De fanfare-showband Heiloo verscheen op de stoep van de woning in Ypestein en verzorgde sa men met de majorettes een kleine show. Wim en Coby Bloothoofd ontvingen uit handen van FSH- voorzitter Ar co van Dam beiden een fraai boeket bloemen. De hul deblijk werd zeer op prijs gesteld. HEILOO - Het duurt dan nog wel even voordat de vakantieperiode aanbreekt, maar het is nu wel tijd om plannen te maken en voorbereidingen te treffen om een zo optimaal mogelijke vakantie te kunnen beleven. De mogelijkheden lij ken onbeperkt groot, al zal de beschik bare tijd en de grootte van het bank saldo misschien beperkingen opleggen. Wie vakantieplannen gaat maken moet zeker eens aan een fietsvakantie den ken. Zij die eerder op de fiets met va kantie gingen hoef je nauwelijks op deze mogelijkheid te wijzen. Wie dat eerder heeft gedaan zal het zeker vaker doen want een fietsvakantie heeft veel voordelen. Het kan een goedkope va kantie zijn, maar dat is wel sterk afhan kelijk van hoe je het wilt gaan doen en waar de reis naar toe gaat. Dat geldt na tuurlijk voor iedere vakantie. Een fiets vakantie is niet vanzelfsprekend een low budget-vakantie, al biedt de fiets veel mogelijkheden om de kosten te beper ken. Wie voor een fietsvakantie kiest doet dat meestal omdat het om een ac tieve en sportieve vakantie gaat, met veel afwisseling. Je bent voortdurend bezig en als je het goed doet ook op een heel prettige manier. Daarnaast kun je op de fiets letterlijk alle kanten uit en kom je veelal gemakkelijker op plaatsen en in streken die je anders links moet la ten liggen. En je ziet veel meer dan met welk ander vervoermiddel ook. De fiets garandeert daarbij vrijheid; je kunt gaan wanneer je wilt en er zijn in het al gemeen maar heel weinig beperkingen. Vrij wielen in eigen land Er zijn mensen die een deel van hun va kantie in het eigen land doorbrengen en dan voor een fietsvakantie kiezen. Het gaat dan meestal om een wat kortere va kantie van een week of tien dagen. Het aanbod van arrangementen is daarop gericht en het zijn dan meestal geheel verzorgde fiets-hotel-reizen. Dat wil zeggen dat er een bed voor je klaar staat, dat maaltijden zijn geregeld, rou tes klaar liggen en eventueel bagage voor je wordt vervoerd en een fiets be schikbaar is. Ideaal als je zonder al te veel voorbereiding een aantal dagen ontspannen wilt gaan fietsen. Niet ie dereen kiest daarvoor. Er zijn ook men sen die zelf graag alles willen regelen, zelf hun route bepalen en zo een fiets- zwerftocht door Nederland maken. Je hebt dan wel goede kaarten nodig waar op je je route uitzet en je moet dan ook ten naaste bij weten hoeveel kilometer je iedere dag wilt afleggen. Je moet na tuurlijk ook overnachtingen regelen want in het zomerseizoen kunnen hotels e.d. vol zitten. Speciaal voor hen die een flink aantal dagen gaan fietsen zijn lan ge afstandfietsroutes door Nederland en Vlaanderen uitgezet. In totaal ruim vijf duizend kilometer en je kunt op iedere willekeurige plaats in de route opstap pen en zo lang doorgaan als je maar wilt. De routes zijn uitvoerig beschreven in een tweedelige uitgave, voorzien van een groot aantal afzonderlijke kaarten in kleuren uitgevoerd. Te koop in de boekhandel. Een goede fiets onmisbaar Wie aan een fietsvakantie denkt moet voor een goede fiets zorgen. Dat spreekt vanzelf. Pech onderweg moet zoveel mogelijk vermeden worden en de fiets moet dus in goede staat zijn. Laat voor de tocht begint de fiets daarom door een vakman degelijk nakijken. Ook de keus van de fiets is belangrijk. Wie in Neder land gaat fietsen kan dat op vrijwel ieder soort fiets doen, maar in het bui tenland heb je heel vaak een flink aantal versnellingen nodig. Zeker als je in de bergen of flink heuvelachtig gebied gaat fietsen. Dan is een derailleurfiets onmis baar, anders wordt het alleen maar af zien. Wie veel bagage moet meenemen (bijvoorbeeld bij een zwerftocht of kampeertocht) kan het best voor een randonneur kiezen, een fiets die speci aal voor dit doel is gemaakt. In ieder ge val is dan een fiets nodig waarop flink wat bagage op verantwoorde wijze kan worden vervoerd. Als je je niet aan ge baande wegen wilt houden is een ATB een aangewezen fiets. Wie de juiste fiets kiest, is al voor de helft zeker van een geslaagdê fietsvakantie. LIMMEN - Onze ledenavond van woensdag 18 maart stond in het teken van osteoporose (botontkalking). Dr. J. J. v.d. Dussen en drie medewerkers van Sandox waren hiervoor uitgenodigd. Dr. v.d. Dussen gaf een heldere uiteen zetting over ons bottenstelsel. Naarmate we ouder worden gaat de botafbraak sneller dan de botaanmaak, een negatie ve balans (osteoporose). Het blijkt dat vrouwen in de overgang 3 tot 4 maal meer kans hebben op osteo porose dan mannen, bij 1 op 4 vrouwen boven de 65 jaar is er sprake van een zo- daige osteoporose dat de ruggewervels inzakken en botten spontaan breken. De sleutel van het geheim ligt eigenlijk al in de puberteit, in de periode wordt de hoeveelheid bot aangemaakt, die be palend is voor de rest van je leven. En dat betekent dus dat in die periode de voeding voldoende bouwstoffen, met name kalk, moet bevatten. Na het vertonen van een film over het onderwerp werd er gelegenheid gegeven voor het stellen van vragen, waar goed gebruik van werd gemaakt. Al met al een heel leerzame avond. EGMOND - Op 26 of 27 maart krijgen alle inwoners van Egmond aan Zee, Eg mond aan den Hoef en Egmond-Binnen een brief van de nationale vereniging de Zonnebloem in de bus. De brief is de voorbode van een grote ledenwerfactie in de Egmonden. Tussen 30 maart en 3 april worden alle inwoners, die nog geen lid zijn gebeld met de vraag of ze on dersteunend lid willen worden. Het lid maatschap kost 12,50 per jaar. De Zonnebloem wil het welzijn bevorderen van langdurig zieken, lichamelijk ge handicapten en hulpbehoevende oude ren, ongeacht hun levensbeschouwing. De Zonnebloem heeft in de Egmonden sinds 1982 vaste voet aan de grond. Me vrouw A. Starving, voorzitter van de plaatselijke afdeling de Egmonden: "We zijn heel actief voor zieken en ge handicapten in de Egmonden. Maar voegt ze er aan toe," als meer mensen ondersteunend lid worden, kunnen we ons werk nog meer gestalte geven en verder uitbreiden. Een groot deel van de opbrengst gaat namelijk rechtstreeks naar het plaatselijke Zonnebloemwerk. Daarom hoop ik op een grote respons vanuit de Egmondse bevolking". Persoonlijke behoeften Vrijwilligers van de plaatselijke Zonne bloemafdeling gaan regelmatig op be zoek bij zieken en gehandicapten in de Egmonden. Dit 'bezoekwerk' is het fun dament van de Zonnebloem. Mevrouw Struving: "We willen voorkomen dat zieken en gehandicapten ongewild in een isolement raken en vereenzamen. Iets wat vaak gebeurt bij mensen die niet of nauwelijks van huis kunnen". Uitgangspunt bij elke bezoek is volgens de Egmondse voorzitter de vraag 'Waarmee kan de Zonnebloem u van dienst zijn?' "We willen inspelen op de persoonlijke behoeften van elke zieke of gehandicapte. Sommigen hebben be hoefte aan een diepgaand gesprek, ter wijl anderen al blij zijn met gewoon wat gezelschap. Maar er zijn meer mogelijk heden. De bezoek(st)er kan bijvoor beeld karnen met de zieke of gehandicapte naar een braderie, mu seum of theater gaan of ze kunnen sa men een cursus gaan volgen. Het gaat er om wat de zieke of gehandicapte wil". Gevarieerd aanbod Naast het bezoekwerk heeft de Zonne bloem een scala aan activiteiten voor Het bezoeken van ouderen is een voorbeeld van het vrijwilligerswerk van De Zonnebloem in Egmond. zieken en gehandicapten. Een greep uit het gevarieerde aanbod: vakantieweken (landvakanties en hotelbootreizen), dagboottochten, winkeldagen, ontspan ningsbijeenkomsten met optredens van bekende artiesten, een natuurrecreatie- project en de sinterklaasactie 'Zon in de schoorsteen'. De plaatselijke afdeling de Egmonden is dit jaar van plan extra activiteiten te organiseren in verband met het 10-jarig jubileum. De plaatselijke Zonnebloemafdeling de Egmonden hoopt tussen 30 maart en 3 april zo veel mogelijk nieuwe ondersteu nende leden te werven. Mensen die het Zonnebloemwerk met een jaarlijkse bij drage van 12,50 willen steunen. "Maar", zegt mevrouw Struving, "we hopen dat de actie ook enkele nieuwe vrijwilligers oplevert. We kunnen nog best een aantal enthousiaste mensen ge bruiken die bezoekwerk willen doen en mee willen helpen bij onze activiteiten". Voor meer informatie over de Zonne bloem en/of de ledenwerfactie kan men contact opnemen met mevrouw A. Stru ving (02206-2636) of met mevrouw A. Leijen (02206-2723). EGMOND - De heer Jacob Bas heeft zich in 1952 vrijwillig beschikbaar gesteld als helper aan de wal/reserve- traktordrijver bij het reddingstation Eg mond aan Zee. In 1979 werd hij aan gesteld als traktordrijver. Gedurende 40 jaar dat hij deel uitmaakt van de vrijwil lige bemanning van het station Egmond aan Zee, heeft hij deelgenomen aan 56 reddingstochten, waarbij 102 personen werden gered, en aan ruim 160 oefen tochten. Het hem toevertrouwde materieel is bij hem in voortreffelijke handen en wordt uitstekend onderhouden. Door zijn gro te plichtsbetrachting, verantwoordelijk heidsgevoel en leidingggevende eigen schappen is hij een van de steunpilaren van de bemanning en het is mede aan hem te danken dat op de paraatheid van het station Egmond steeds ten volle kan worden vertrouwd. Naar aanleiding van bovenstaande heeft het gemeentebestuur gemeend de heer Bas voor ereburgerschap in aanmerking te laten komen. De officiële handeling vond plaats op vrijdag 20 maart in de botenloods aan de Egmondse bou levard. HEILOO - Qnlangs heeft de PvdA een openbare vergadering gehouden over de structuurvisie. Deze vergadering werd ook bijgewoond door veel niet-leden van de PvdA. Na een inleiding door we thouder Borsjes volgde een levendige discussie. Mede op basis van deze discussie gaat de PvdA niet akkoord met het plan om bebouwing ten zuiden van de lijn Vennewatersweg-Ypesteinerlaan in de periode van de structuurvisie mogelijk te maken. De PvdA wil voorkomen dat Heiloo en Limmen aan elkaar worden vastgebouw. Bovendien is een zodanige uitbreidingsmogelijkheid ten behoeve van de eigenbevolking ook niet nodig. Eveneens gaat de PvdA niet akkoord met een aansluiting op de A9 in of nabij Heiloo. De verkeersdrukte op de Ken nemerstraatweg zal daardoor zeker niet afnemen. Een aansluiting op de A9 lost dus niets op. Wel is de PvdA van me ning dat snelheidsremmende maatrege len op de Kennemerstraatweg noodzakelijk zijn. De verdubbeling van de spoorlijn acht de PvdA een grote bedreiging van het dorpskarakter van Heiloo. Er zullen al ternatieven gezocht worden. Daar is de tijd ook voor omdat de NS uitbreiding van de capaciteit pas wil realiseren rond 2010. Met betrekking tot het uitbreidingsplan Zuiderloo stelt de PvdA dat in laatste instantie pas in dit gedeelte van Heiloo mag worden gebouwd. Zuidoost en de Egelshoek alsmede de zogenaamde in- breiplekken zijn naar de mening van de PvdA als bouwlocaties voor de komen de 10 jaar voldoende. Als uitgangspunt blijft de PvdA hanteren dat de woning bouw maximaal wordt afgestemd op de behoeften van de eigen Heiloose be volking. Uitbreiding van het winkelcentrum 't Loo acht de PvdA ook alleen maar toe gestaan als deze uitbreiding de eigen be volking dient. Positief oordeelt de PvdA over de zogenaamde Loo-as. Als groene zone zal deze dan ook moeten worden ingericht. Dat betekent dat de auto zoveel mogelijk uit deze zone zal moeten worden geweerd. Uiteraard geldt dit niet voor de bewoners van deze zone. Voor nadere informatie over de PvdA kunt u terecht bij de secretaris an de af deling, J. Ouderkerken, telefoon 072-335757. HEILO - Op donderdag 2 april (14.0C uur) houdt de Katholieke Bond van Ou deren in het Trefpunt voor haar bijna 1000 leden de jaarvergadering. Het bestuur en de verschillende commissies geven een overzicht van hun doen en la ten over het jaar 1991-1992. Bij deze bijeenkomst leggen de dames H. Dekker-Idema en A. Lammers-Zoon in functie als bestuurslid neer. Mevrouw Dekker heeft acht jaar als voorzitster zich volledig ingezet voor haar KBO. Ook mevrouw Lammers droeg de bond vele jaren een bijzonder warm hart toe. Zij wil haar werkzaamheden als propa gandiste zelfs nog sterker voortzetten. Voor de belangrijke bestuursverkiezing en voor een blijk waardering is ieder lid van harte welkom op deze jaarverga dering. ALKMAAR - Kan ik zomaar van hui sarts veranderen? Heb ik eigenlijk recht op inzage in mijn medische gegevens? Hoe kan ik controleren of de rekening wel klopt? Kan ik ook nog een andere arts raadplegen? Kan ik via mijn eigen huisarts ook eens een homeopatisch me dicijn voorgeschreven krijgen? Moet de huisarts bij mij thuiskomen, als ik dat dringend vraag? Kan ik een behandeling eigenlijk weigeren? Zal mijn huisarts een euthanasie-verklaring wel ac cepteren? Zit u ook wel eens met zo'n probleem? En weet u altijd een antwoord? Mis schien bent u buitengewoon tevreden met de situatie in uw omgeving, maar niet iederéén is goed geïnformeerd! Er is ontzettende veel te zeggen over de rela tie tussen de medische wereld en de "consumenten van de zorg". Dat zijn wij dus allemaal. En of het nu gaat om het gewone contact tussen u en de hui sarts of dat u te maken krijgt met ver schillende specialisten. Of u nu naar een verzorgingshuis moet of opgenomen moet in een verpleegtehuis. Het Bureau Informatie en Klachtop- vang (B.I.K.) geeft informatie, advi seert en biedt begeleiding en ondersteuning bij klachten en is een on derdeel van het Patiënten/consumen tenplatform Noord-Kennemerland. Het B.I.K. is niet afhankelijk van bestaande instellingen en hulpverleners binnen de gezondheidszorg. U kunt terecht op ons inloop- of telefonisch spreekuur: iedere dinsdag- en donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur of u kunt u boodschap in spreken op het antwoordapparaat. Te lefoonnummer: 072-114147. Postadres: Postbus 354, 1800 AJ Alkmaar. Be zoekadres: Van Everdingenstraat 18 (le etage), Alkmaar. LIMMEN - Onder leiding van Ton Huysmans, Frank Kraay en Dennis Boontje werden het afgelopen wee kend de squashkampioenschappen gehouden bij De Voetel in Limmen. Na het afwerken van de poule wedstrijden werd zondagmiddag met de finales begonnen. Bij de he ren C won Piet er Sombroek door winst op John Beentjes. Hans Dek ker versloeg bij de heren B Marcel Buis. Bij de heren A was het weder om Dennis Boontjedie de hoofd prijs in de wacht sleepte. Ton Huysmans werd tweede. Ilonka Groenewegen moest bij de dames B haar meerdere erkennen in Natasja van der Velden. Tenslotte versloeg Sabine Schoorl in de dames-A- finale Annet Dekker. Op de foto een aantal van de prijswinnaars. HEILOO - Op donderdag 26 maart or ganiseren het Cornelis Drebbel College en het RAC West-Friesland een voor lichtingsavond voor geïnteresseerden in de nieuwe éénjarige dag-opleiding Eu ropees Management Assistent. Het pro gramma, in het gebouw De Biender 2 in Heiloo, begint om 20.00 uur. Hierin wordt ingegaan op de inhoud van de opleiding en de mogelijkheden, die cur sisten na een succesvolle studie op de ar beidsmarkt hebben. Deze voorlichtingsavond wordt georga niseerd voor mensen met HA- VO/VWO-diploma, of zij, die dat dit jaar hopen te behalen. De initiatiefne mers van de cursus Europees Manage ment Assistent, het Cornelis Drebbel College in Alkmaar en het RAC-West- Friesland in Hoorn, zullen tijdens deze avond ingaan op het studieprogramma. Hierin komen o.a. vakken als Marke ting, statistiek, management, Public Relations en recht aan de orde, maar ook de moderne talen worden in een breder, Europees kader geplaatst. Naast deze presentatie biedt het programma de mogelijkheid om uitgebreid vragen te stellen. Ouders van aspirant-leerlingen zijn ook van harte welkom. Natuurlijk is inschrijving voor de cursus op deze avond mogelijk. Daarnaast zijn er nog twee inschrijvingsavonden, op 23 april en 14 mei in het gebouw van het Cornelis Drebbel College aan het Nas- sauplein 10 in Alkmaar, tussen 19.00 en 21.00 uur. Is men wel geïnteresseerd in voorlichting met betrekking tot de opleiding, maar kan men deze voorlich tingsavond niet bezoeken, dan kan uit gebreide informatie worden aange vraagd bij het Cornelis Drebbel College in Alkmaar of bij het RAC-West- Friesland, Draafsingel 37, 1623 LB Hoorn. ALKMAAR - De Kindertelefoon Alk maar heeft een primeur. Naar aanlei ding van haar tienjarig bestaan brengt de Kindertelefoon Alkmaar een boekje uit met als titel "Kindertelefoon boek". In het "Kindertelefoon boek" staan veel verhalen. Guus Kuijer heeft één van de verhalen geschreven. Daarnaast gaat een deel van de verhalen over on derwerpen die kinderen bezighouden. Er worden gebeurtenissen in beschreven die iedereen kan tegenkomen zoals ver liefdheid, pesten of verdriet. De Kinder telefoon wil zo het gevoel overbrengen dat er dingen zija waar veel jongens en meisjes mee bezig zijn en dat het hele maal niet zo gek is als je ergens mee zit. Er staan in het Kindertelefoon boek ook verhalen die door kinderen zijn geschre ven. Zij schetsen een beeld van wat jongens en meisjes denken dat de Kin dertelefoon is en hoe de Kindertelefoon zou kunnen helpen. Het beeld dat zij van de Kindertelefoon hebben, klopt niet altijd met de werkelijkheid. Soms verwachten kinderen direkte oplossin gen of hulp. De Kindertelefoon zou zelfs naar kinderen in nood toegaan. Om dit soort misverstanden recht te zet ten is in dit boek informatie opgenomen over het doel en de werkwijze van de Kindertelefoon. Het geld van het Kindertelefoon boek komt rechtstreeks ten goede van de Kin dertelefoon en zal aangewend worden voor het vervaardigen van nieuw publi citeitsmateriaal. Het Kindertelefoon- boek is te koop bij V D Alkmaar en in de boekwinkels van Alkmaar. Het boek is tevens te verkrijgen door stor ting van 12,50 op girorekening 6259964 ten name van Kinder- en Jeugdtelefoon Alkmaar. Wilt u meer in formatie over de kindertelefoon dan kunt u bellen op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur naar het nummer van onze burolijn: 072-155774.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 6