f Tim Krabbé in literair jazzcafé in Open Huis Wat betekent een zegelring voor ons? Renée Smithuis Kunsthandel M1 Dierenarts uit Polen te gast bij dierenpraktijk dr. F. Schaap C. HACHMANG A.J. VOS KLASSIEK MODERNEN D.j. Leon en Rob van Holland 57e JAARGANG NO. 14 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OAASTREKEN 1 APRIL 1992 Wandelen voor Peru Geslaagd Opbrengst Zomerpostzegels voor de aanschaf van spelmateriaal De Vijfhoek Dans- en feestcentrum Limmen Vrijdag 3 april: Aanvang 20.00 uur Rijksweg 121 02205-1383 DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19 072-335085 Kermis Heiloo een dag langer Raadsvergadering in Heiloo Gerard Alting toont werk in De Zevensprong Bach's Johannes Passion in Witte Kerk FALKLANDTONEEL Het theaterspektakel "AMADEUS" van Peter Shaffer 10 en 11 april aanvang: 20.15 uur en 12 april aanvang: 14.00 uur. Entree: f 10,- Kaarten bij: Reisburo Holl. Int. Boekhandel Avis Boekhandel 't Hoekstuk Het Open Huis Eén uur voor aanvang aan de kassa van theater de Beun. Ferrari-expositie een groot succes Optreden van Hoorns Byzantijns Mannenkoor Cantina Architectura Tentoonstelling schilderijen uit het begin van de eeuw. Uitsluitend werk van schilders die in museum-kollekties zijn vertegenwoordigd. Voor alle bezoekers is er een gratis kunstkalender van Jan Altink 1992. Open: vrijdag, zaterdag en zondagmiddag 14.00-18.00 uur (en op afspraak 02518-55903) Stationsweg 83 1851 LJ Heiloo 072-337766 b.g.g. 02518-55903 (ook' inkoop van goede schilderijen uit dezelfde periode). Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644 Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo (072-333775) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 mm jÖSc Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte' HEILOO - Zaterdag 4 april is het zover -de sponsorwandeltocht- voor het radi- ozendapparatuur, bestemd voor de In dianen in Peru. Twee weken geleden is belangrijkheid hiervan weergegeven, maar nu is het zo ver dat we het geld bijeen gaan lopen. Op de scholen in Limmen en Heiloo zijn de inschrijfformulieren aan de jeugd uitgereikt. Maar u ouderen kan ook meelopen, het is een prachtige wande ling door ons mooie Heiloo. Inschrijf formulieren zijn op de onderstaande adressen nog verkrijgbaar. Sponsors zijn er altijd te vinden. Er wordt vaak gezegd, bij mij is er niemand aan de deur geweest! Dus liggen er voor de In- diananen genoeg kansen om door jullie het geld voor het radiozendapparatuur bijeen te lopen. Inschrijfformulieren graag op z'n laatst inleveren donderdag 2 april. Maar mocht u op het laatste moment toch nog mee willen lopen, kom dan zaterdag naar de Moeder Godskerk. Inschrijfformulieren inleveren bij: mw. C. Wesseling, Wilgenlaan 2, Heiloo, Mw. R. Klaver, Zevenhuizenlaan 103, Heiloo, Mw." A. Winder, Kieftenland 100, Limmen, Mw. A. Duindam, Page laan 8, Limmen. Start: zaterdag 4 april tussen 12.00 en 13.00 uur. Plaats: Moeder Godskerk Afstand: 5 en 10 kilometer. Bij het in schrijfformulier bij de kinderen op school zit een typfout, het formulier in leveren uiterlijk donderdag 2 april. Ver koop je kilometers voor 5-10-15-25 - 100 en 250 cent. Het meisje of de jon gen die het meeste geld bijeen gelopen heeft krijgt een attentie gemaakt in Pe ru, ter bescherming van het tropische regenwoud. HEILOO - Onze oud-plaatsgenoot Thorn Delleman is op 27 maart geslaagd voor zijn doctoraal examen economie aan de U.V.A. te Amsterdam. HEILOO - De nieuwe serie zomerpost zegels en bij-artikelen, waaronder prentbriefkaarten, wenskaarten en der gelijke, worden vanaf 7 april weer ver kocht. Elke plaatselijke afdeling mag een derde deel van de opbrengst uit de bij-artikelen besteden aan een zelf te be palen goed doel. De afdeling Heiloo heeft dit jaar gekozen voor spelmateri aal voor kinderdagverblijf De Vijfhoek. Door het kopen van prentbriefkaarten en dergelijke levert u dus een bijdrage om dit doel te realiseren. De stand van de afdeling Heiloo staat van 7 tot 16 april in het postkantoor nabij het stati on, op 8 april in winkelcentrum Het Hoekstuk en op 10 april in winkelhof 't Loo. Het Fonds Zomerpostzegels is een lan delijke, particuliere stichting met 300 plaatselijke afdelingen. De zomerpost zegels hebben een bijslag van 50 procent van de normale frankeerwaarde (60, 70 en 80 cent). De opbrengst uit de bijslag wordt in zijn totaliteit aan landelijke, regionale en plaatselijke goede doelen besteed. Dit zijn projecten op het gebied van cultuur en maatschappelijk welzijn. Landelijk werkzame instellingen kun nen een verzoek om een bijdrage richten aan het Fonds Zomerpostzegels, Post bus 11, 3980 CA Bunnik. Regionaal en plaatselijk werkzame instellingen kun nen een dergelijk verzoek indienen bij de commissaris der koningin in hun provincie. Dr. Schaap (met zwart lam) en de Poolse dierenarts Pelka. HEILOO - Door de stedenband, die Heiloo heeft met het Poolse Swietochlo- wice werd het mogelijk gemaakt dr. Wi- told Pelka, dierenarts in Polen, veertien dagen mee te laten lopen in de praktijk van de dierenkliniek van dr. F. Schaap in Heiloo. Het gaat erom de nieuwe technologie en de toepassing daarvan, evenals de medicijnen te bestuderen. Het verzorgen van huisdieren en het voorkomen van ziekten. Pelka heeft sinds twee jaar een eigen praktijk in Chorzow, een arme mijn streek in Polen. Het is daar b.v. niet mogelijk een licht gekleurde hond te houden. Binnen de kortste keren zijn ze zwart. Een hond gaat daar eenmaal per week in bad. Het aantal honden is ech ter niet te vergelijken met het grote aan- HEILOO - Alweer de laatste zondag ochtend van dit winterseizoen, die door het L.J.C. wordt georganiseerd. Op 5 april mogen wij als schrijfgast begroe ten de bekende auteur Tim Krabbé. Een schrijver die in zijn genre meteen her kenbaar is door de onverwachte en ver antwoorde wendingen waardoor zijn boeken tot aan de laatste bladzijden zo spannend blijven. Ook het schrijven van film-scenario's is hem best toevertrouwd. Wie kent niet de thriller-film Spoorloos', die ge maakt werd naar zijn boek ,Het Gou den Ei'. Kortom een veelzijdig man, die uit een zeer artistieke familie van schil ders, dichters, schrijvers en acteurs stamt. We beginnen, zoals altijd, om 10.30 uur met een gratis kopje koffie, terwijl u kunt luisteren naar ons huisorkest, het East-Side Combo. Uiteraard is er weer een kleine expositie, ditmaal door leden van de Foto-club. Er zijn foto's ge maakt tijdens een repetitie van de to neelvereniging Falkland. Het stuk ,,Amadeus" wordt in april gespeeld. Een fantastische uitdaging! Plaats van handeling is de foyer van het Open Huis boven het Winkelcentrum 't Loo. Kaarten a 7,50 zijn vanaf heden verkrijgbaar via boekhandel Bruna- tal in Nederland. Een op de drie huisgezinnen heeft een hond, een op de twee een kat in het welvarende Neder land. De belangstelling in Polen gaat meer uit naar een knaagdier of een vo gel (duiven). De zorg in Nederland gaat veel verder, is er b.v. een hond met een gebroken poot, dan gaat deze in Polen eraf. Het zetten en de nabehandeling zijn ge woonweg te duur. Zo gaat het ook met de medicijnen. Deze zijn wel verkrijg baar, maar duur. Op de vraag waarom Pelka voor het beroep van dierenarts had gekozen, antwoordde hij: ,,Ik houd van dieren en dat is het belangrijkste". HEILOO - Ook dit jaar wordt de ker mis in Heiloo weer gehouden in het eerste weekend van juli. Het f^est voor iedereen wordt zelfs met een dag ver lengd. Beter nog: met een dag ver vroegd. Al op donderdag 2 juli kan men bij de attracties terecht op het terrein aan de Omloop. Op vrijdag 3 juli wordt het publiek een fraaie vuurwerkshow aangeboden door de kermisexploitan ten. Zaterdag 4 en zondag 5 juli zijn de twee laatste dagen van de Heilooër kermis. HEILOO - Het kan morgenavond wel eens een lange zit worden tijdens de ver gadering van de Heilooër gemeente raad. Vanaf 20.00 uur wordt er in de raadzaal onder andere gesproken over de vrijwillige opheffing van de John F. Kennedy-Mavo en de evaluatie van het minimabeleid, waaraan gekoppeld voorstellen voor 1992. Ook moet de ge meenteraad besluiten over de aanschaf van een nieuwe vuilniswagen, kosten bijna drie en een halve ton. Tenslotte meldt de agenda het afscheid van PvdA- raadslid J.W. van Baarle. De vergade ring van de gemeenteraad is openbaar. Wie van te voren de bij de agenda beho rende stukken wil inzien kan tijdens de openingstijden terecht in het gemeente huis en in de bibliotheek. HEILOO - De Alkmaarse kunstenaar Gerard Alting laat op zaterdag 4 en zon dag 5 april gevarieerd werk zien tijdens een expositie in De Zevensprong aan de Ewisweg 5 te Heiloo. De foto's, zeef drukken en schilderijen van deze Alk maarse kunstenaar zijn beide dagen tussen 11.00 en 17.00 uur te zien. Van de tentoongestelde foto's gaat één serie over bijzondere wolken, die een re latie lijken te hebben met het landschap of voorwerpen daarin. Verder zijn er abstracte bloemenfoto's. Het bijzonde re van deze serie is, dat er geen camera aan te pas is gekomen. Eigen composi ties van vorm en kleur zijn rechtstreeks vergroot en afgedrukt op cibachrome. Gerard Alting begon veertien jaar gele den vanuit de zwart-wit fotografie met zeefdrukken. In het oudere werk is deze invloed te zien. Het nieuwe werk is veel meer gebaseerd op vrije expressie. Tij dens de expositie is deze ontwikkeling bij Gerard Alting duidelijk te zien. Het schilderen was voor Alting weer een gevolg van het zeefdrukken: is direct schilderen niet eenvoudiger om iets uit te beelden dan zeefdrukken. Hij heeft nog geen definitieve vorm voor zijn schilderwerk gevonden, maar al wel is er een bepaalde lijn zichtbaar. HEILOO - Onverdacht en daarom in record tempo georganiseerd, zal op zon dag 12 april in de Witte Kerk te Heiloo de Johannes Passion van J.S. Bach worden uitgevoerd. De zestien eminente zangers van de Scola Cantorum van de Grote of St. Laurenskerk, tezamen met solisten, een selektie uit het Amster dams begeleidingsorkest en de organist van de Witte Kerk, Gerard Leegwater, zorgen voor een uitvoering zoals Bach het heeft bedoeld, namelijk met jon gensstemmen als sopranen en alten voor de hoge partijen'. De enorme veerkracht en souplesse van Bach's muziek komen hierdoor goed tot uitdrukking. Hoewel misschien minder bekend, wordt de Johannes Passion door vele muziekkenners hoger gewaardeerd dan de Matthaus Passion. Op zich geen punt om over te strijden, want beide werken zijn absolute meesterwerken. Wel vindt het publiek de Matthaus Passion vaak wat te lang duren. Wat dat betreft heeft de Johannes Passion een streepje voor. Dit werk is prima van lengte om de aan dacht van begin tot einde gevangen te houden. Zeker in een akoestische ruim te als de Witte Kerk. Solistische medewerking wordt verleend door: Rob Petri - sopraan, Jan Brink - countertenor, Robbert Overpelt - evan gelist en tenor, Niek van Klaveren - Christus en basaria's, Martin Pronk - overige baspartijen, Gerard Leegwater - orgel. Het gehèel staat onder leiding van Hen drik Timmerman, cantor van de Grote- of St. Laurenskerk te Alkmaar. Dankzij de belangeloze medewerking van koor en solisten kan de entreeprijs op slechts 20,- worden gehouden. Wilt u zeker zijn van een plaats, dan is telefonische reservering aan te bevelen (tel. 335506 tussen 15.00 en 19.00 uur, en tel. 334804). Maar noteer alvast: uitvoering Johannes Passion op zondag 12 april, aanvangstijdstip 15.00 uur. Kerk open om 14.15 uur. Gerard Alting exposeert onder an dere met deze zeefdruk (in rood en zwart) in De Zevensprong. Makelaar Taxateur o.g. hypotheken 00P Postbus 95.1850 AB Heiloo Tel 072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES HEILOO - Het door de Lions Heiloo gehouden Ferrari spektakel in Motel Heiloo is een groot succes geworden. Meer dan 7500 bezoekers passeerden af gelopen weekend de kassa. De op brengst, 100.000 gulden, is bestemd voor het familiehuis van het Medisch Centrum Alkmaar (MCA). De expositie van de 25 bijzondere Ferrari modellen is probleemloos verlopen. Zaterdag was de belangstelling al zeer groot. Vele Ferrariliefhebbers wisten de weg naar het Motel te vinden. De orga nisatie merkte toen al dat het van te vo ren geschatte aantal van 5000 bezoekers ruim zou worden overschreden. Dat bleek ook wel. De zondag maakte het Ferrarifeest compleet. De aanloop was zelfs zo groot dat op het laatste moment nog kaartjes moesten worden bij gedrukt. Ook voor de mensen om de Ferrari- expositie heen was het succesvol. Er werden veel fraaie schaalmodellen, boe ken en magazines verkocht. Ook de ex clusieve Ferrari-posters waren erg in trek. Het kapitaal dat voor het familiehuis is opgehaald, blijft nog even in het bezit van de Lions. Pas op het moment dat daadwerkelijk wordt overgegaan tot aankoop van het pand, zal de service club het geld overdragen. Het geld is van het familiehuis, maar de Lions be heren het. Als bewijs krijgt het bestuur van het familiehuis een tegoedbon over handigt. In alle opzichten is het weekend perfect verlopen. Met de beschikbaar gestelde Ferrari's is het goed gegaan. De eigena ren kregen hun pronkstukken in oor spronkelijke staat weer terug. Voor deze eigenaren en leden van de Ferrari- club was tijdens het weekend een apart programma samengesteld. Voor een jonge Egmonder werd het Ferrari-weekend helemaal onvergete lijk. Hij won de elektrisch aangedreven F-40 kinderFerrari. De prijswinnaar YWV*// De electrisch aangedreven F-40 kinder-Ferrari kwam zondag in bezit een jeugdige inwoner van Egmond. van werd aan hét eind van de zondag door de organisatie opgebeld met deze ver heugende mededeling. Met een ton voor het blijfhuis in de kas sloot de Organisatie zondag om vijf uur de deuren. De Lions Heiloo kan terug kijken op een uitstekend weekend zon der wanklank. Tim Krabbé. Avis, Reisburo Holland International, Kadoshop Ria Giésbertz, Foyer van het Open Huis. HEILOO - Vroeger was het de ge woonte om bij een speciale gelegenheid, b.v. bij de eenentwintigste verjaardag, of wanneer je afgestudeerd was, een ze gelring te krijgen met het familiewapen erin, of voor wie dat niet had, een mo nogram'. Tegenwoordig gaan de verlan gens uit anar een audioset, en dat is jammer, zegt Hans de Grafeur, graveer der van beroep. ,Het is vaak het voort zetten van een traditie, zo'n ring gaat van vader op zoon, of van moeder op dochter'. Toch heeft De Grafeur nog heel veel werk om handen met het graferen van zegelringen, mede omdat er maar heel weining vakmensen zijn die dit beroep nog uitoefenen. Verwonderlijk is het niet, want het is een zeer arbeidsinten sief beroep. Gereedschap is b.v. niet te koop, alles moet zelf gemaakt worden. Grafeur heeft een draaibankje) waar hij van grove draadnagels, ragfijne boortjes maakt. Deze gebruikt hij voor het inslij pen van de voorstelling in de steen. In die stenen bestaan vele soorten, b.v. blauw lagen stenen, als het blauw wordt weggeslepen komt er een zwarte laag te voorschijn, dit voor een zegelring heel mooi, daar het wapen met de versierse len dan zwart wordt en de omgeving blauw. Er zijn ook groene stenen, jaspis, zwar te onix, carneool, enz. Daar deze stenen niet gelaagd zijn verkrijg je het contrast door mat en glanzend te slijpen en te polijsten. Grafeur, die de ring van de juwelier krijgt, zet de ring in een kurk, dit om een beetje houvast te hebben. Op de steen wordt nu een heel klein beetje wit te verf getipt en met een passer het mid den bepaald. Dan gaat de vakman aan het werk door zijn jarenlange ervaring tekent hij uit de losse pols het wapen op de steen. Eerst het ,,groffe" werk, het boortje wordt in de draaibank vastge zet, vervolgens tekent hij met een gra- feernaald het motief in de ring, kompleet met schild, helm, helmteken en dekkleden. Omdat de draadnagel puntzacht is en snel slijt, wordt deze eerst in de olie en dan in een dia- mantslijpsel gedoopt. Het vergt wel veel van het oog, want ging het vroeger met het blote oog, nu, na 40 jaar staat er een loep op de bril. Maar de liefde voor het vak is nog altijd even groot. Een zegelring met wapendrager, wil he lemaal niet zeggen dat zo iemand van adellijke familie is. (Daaruit is de heral diek voortgekomen). Het wapen is ont staan uit runentekens, daarvan werd een huismerk ontleend. Vandaag de dag zou je van een logo kunnen spreken. De edelen waren de eersten die deze tekens in hun schilden lieten maken. Door hun gepantserde uiterlijk kon je immers niet zien wie je voor je had. In de loop der tijd zijn deze 'tekens' steeds mooier geworden^ De versiering er omheen is niet van belang, wat telt is het blazoen en wat boven op de helm staat. De adel heeft eigen geregistreerde wapens, maar bijna iedereen heeft wel een wapen, zegt de Grafeur. Je mag echter nooit het wapen van een ander dragen. Wie wil weten of er een familie wapen bestaat kan dat laten uitzoeken bij een genealogisch buro. Er worden ook nog steeds wapens ontworpen, doch deze zijn aan een zeer strenge keu ring onderworpen, aleer het centraal buro van de genealogie en heraldiek hun toestemming geven opgenomen te wor- Het graveren van een ring is een uiterst precies werkje. EGMOND - Op zondag 12 april treedt op in de Slotkapel te Egmond aan den Hoef het Hoorns Byzantijns Mannen koor o.l.v. Grigori Sarolea. Het concert is opgenomen in de Buffet-serie van Do- ra, hetgeen inhoudt dat tevens genoten kan worden van Russische gerechten en dranken. De aanvang van het concert is om 15.00 uur; de entree-prijs bedraagt 27,50 (inclusief de hapjes en de drankjes). Reservering is dringend aan bevolen (tel. 02206-2033 of 02206- 2387). De kapel is heerlijk verwarmd. ALKMAAR - Zondag 5 april ont 13.45 uur begint in de bekende theekoepel Cantina Architectura aan de Geestersin gel 11 te Alkmaar weer een literaire bij eenkomst. Hiervoor zijn enkele leden van de culturele kring Interlude uit Wa terland uitgenodigd. Hans Joosten en Andries Paulstra bespelen de piano quatre-mains en Agatha van het Hart draagt gedichten voor van Pierre Lou- ys. Voorts kan men luisteren naar de door hen zelf geschreven en voorgedragen poëzie van Bram Langerak, Gerda Hooiberg en Herman Kalf. Het muzie- kensemble van Hans Walraven speelt werk van Teleman. Voor meer informatie: Maria Van La tum (072-113265) of Agatha van het Hart (072-150897). den in het register. Bovendien moet het geheel ondersteund worden door een goede stamboom. Alle wapens worden negatief gegra veerd, daarom krijgt u er altijd een lak zegel bij voor een positieve afdruk. Wie nu geen wapen heeft, kan ook een ont werp laten maken, met iets dat met uw beroep of hobby te maken heeft, of pu re fantasie. En dan is er ook nog het monogram. Wie nu voor een bepaalde gelegenheid een ring wil laten graveren, moet daar ruimschoots de tijd voor nemen, het is nu eenmaal werk dat, als je goed va kwerk wilt afleveren, veel tijd vergt. Het is de moeite waard.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1