Joan van Baarle de gemeenteraad (PvdA) uit van Heiloo a. j. vos Renée Smithuis Kunsthandel Nederlandse Hartstichting zet medewerksters in het zonnetje Concert Hollands Vocaal Ensemble C. HACHMANG KLASSIEK MODERNEN /ALLDEK* w rfSSKSS sa 57e JAARGANG NO. 15 MIEUWSBLAD VOOR HEILOO EM OMSTREKEN 8 APRIL 1992 Engelse volksdansgroep in de Heilooër Beun Inloopochtend Freinetschool Vrijmarkt op Koninginnedag Geslaagd DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19 072-335085 Maak iets moois voor Pasen voor in Het Hoekstuk Geslaagd tekstverwerken Karhu meetsysteem bij Intersport Geslaagd Tentoonstelling schilderijen uit het begin van de eeuw. Uitsluitend werk van schilders die in museum-kollekties zijn vertegenwoordigd. Voor alle bezoekers is er een gratis kunstkalender van Jan Altink 1992. Open: vrijdag, zaterdag en zondagmiddag 14.00-18.00 uur (en op afspraak 02518-55903) Stationsweg 83 1851 LJ Heiloo 072-337766 b.g.g. 02518-55903 (ook inkoop van goede schilderijen uit dezelfde periode). Feest in Ypestein rondom koninginnedag Annie Beentjes toont werk in De Zevensprong Vlaggen - vlaggemasten Rijksweg 63, 1906 BE Limmen tel. 02205-2507 fax. 02205-1952. Dans- en feestcentrum Limmen Zondag 12 april D.J. LEON en ROB VAN HOLLAND Aanvang 17.00 uur Rijksweg 121 02205-1383 RIJKSWEG 35-37 1906 BD LIMMEN TEL.: 02205-3838 FAX: 02205-3839 ZOMERDIJK KEUKENS Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo (072-333775) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - Op zaterdag 18 maart treedt Ous William Morris Company in thea ter de Beun op. Samen met de Heilooër volksdansvereniging Pridini, verzorgt deze uit Kings' Lynn afkomstige groep een folklore avond. Het optreden begint om 20.00 uur, en de entreekaarten zijn a 7,50 verkrijgbaar op de volgende adressen: Werkendelslaan 39, Stations weg 59, of telefonisch op de volgende nummers: 336538; 336012; 335427, en, indien nog voorradig, aan de kassa van het theater. Pridini neemt u onder meer mee naar Bulgarije en Griekenland, terwijl de En gelse gasten twee authentieke Engelse dansstijlen brengen: Morris en Molly dans. In het programma zijn, geheel passend in deze tijd van het jaar, een aantal 'paasdansen' opgenomen. Bent u geïnteresseerd in folklore, of een vaste vakantiegast van Groot Britannië, dan is deze avond een aanrader. HEILOO - Op woensdag 15 april wordt op de Freinetschool aan het Malevoort 9 van 9.00 tot 10.30 uur een inloopoch tend gehouden. Om 9.00 uur wordt men ontvangen met een kopje koffie en een inleidend praatje van één van de teamle den. Vervolgens kan men de kinderen in de verschllende groepen aan het werk zien. Gedureiide deze ochtend zijn er ook ouders aanwezig voor het beant woorden van eventuele vragen. De leerlingen volgen op die ochtend hun gewone lesprogramma, zodat men een goede indruk kan krijgen van de wijze waarop op deze school wordt lesgege ven. Centraal staan daarbij de uit gangspunten van de Franse onderwijzer Celestin Freinet: Er wordt veel leerstof door de kinderen zelf aangedragen; Het eigen onderzoek van kinderen wordt sterk gestimuleerd; en Zij kunnen bin nen hun lèeftijdsgroep op hun eigen ni veau werken. Belangstellenden die deze ochtend ver hinderd zijn, kunnen altijd een afspraak maken voor een informatief gesprek. Deze ochtend is in principe bedoeld voor ouders; andere belangstellenden kunnen een afspraak maken voor een andere dag. Bovendien kan er op ver zoek een brochure worden toegezon den. Informatie kan verkregen worden bij de directeur van de school: mevr. Y. Zeegers. tel. 072-332122. Marloes Tervoort (staand links) geeft de eerste ingekleurde plaat aan bur gemeester Schoof. Jan de Groot (ouderraad), Rosemarie Roos (bureau welzijn) en de klasgenoten van Marloes kijken toe. HEILOO - Dit jaar zal voor het eerst centraal in het dorp Heiloo Koninginne dag worden gevierd. Het belooft een he le gezellige dag te worden. Op 30 aprii om 10.00 uur zal op het Raadhuisplein de vrijmarkt starten vor de leerlingen van de basisscholen in Hei loo. De markt is bestemd voor alle kin deren van alle scholen, die spulletjes willen verkopen, zelf muziek kunnen maken of zelfgemaakte hapjes en drankjes te koop willen aanbieden. De muziektent zal er staan, het draaiorgel zal spelen en hopelijk werkt het weer mee. De markt duurt tot 13.00 uur. Op maandag 6 april bood Marloes Ter voort, leerling van de Radboudschool, samen met Jan de Groot namens de ou dercommissie aan de burgemeester, de heer Schoof, de eerste ingekleurde plaat 'Koninginnedag-Vrijmarkt' aan bij wij ze van startsein. Eén dezer dagen zullen alle leerlingen de kleurplaat van hun leerkracht ontvangen. Het is de bedoe ling dat de plaat gekleurd wordt en dat deze hierna thuis voor het raam gehan gen geworden. Zo zal iedereen weten dat er op 30 april een grote vrijmarkt gehouden wordt. De ouderraad van de Radboudschool is aanwezig als marktmeester. De organi satie van de vrijmarkt is in handen van het Bureau Welzijn van de gemeente Heiloo en de ouderraad van de Rad boudschool, Makelaar Taxateur o.g. aan- en verkoop Postbus 95.1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN WW Kantoor Zeeweg 20 1852 CR Heiloo TAXATIES 5#VM HEILOO - Vorige week donderdag, 2 april, vergaderde de gemeenteraad van Heiloo in het oude raadhuis. Als zestiende en laatste punt op de agenda werd vermeld 'Afscheid van het raadslid mevrouw J.W. van Baarle'. De fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid stapte na zés jaar uit het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Een dag later vertrok ze ook voor een jaar uit Nederland: een wereldreis naar Ca nada, de VS, India en Nepal staat op het programma. ,,Het is een keerpunt in mijn leven", zegt Joan van Baarle tij dens een interview enige tijd voor haar afscheid. ,,Als ik over een jaar terug kom, weet ik nog niet wat ik ga doen. In ieder geval geen baan van 70 uur per week en niet terug in de politiek". Een opmerkelijke uitspraak voor ie mand, die al zoveel jaren meedraait in de plaatselijke èn landelijke politiek. ,,In de politiek moet je heel hard zijn. Het is moeilijk om je medemenselijk heid te bewaren. Als medewerkster van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer en als raadslid heb ik dat ervaren", legt Joan van Baarle uit. ,,In de politiek gaat het om de arrogantie van de macht, niet in de eerste plaats om het welzijn van burgers. Status verkrijgen en geld verdienen zijn de motivatie, ook voor politici". Deze uitspraak botst sterk met het idea lisme en de daaruit voortgekomen am bitie, waarmee Joan van Baarle in 1986 toetrad tot de gemeenteraad van Hei loo. ,,Ja, daar is een hoop vanaf ge gaan", zegt ze. ,,Als kleine fractie wordt er ook een enorme claim op je ge legd, zowel vanuit het college als door de bevolking. Er zijn regelmatig bijeen komsten overdag en zo'n acht vergade ringen in de maand op avonden. Je moet uit goed hout gezaagd zijn, wil je, naast een gewone baan, hiervoor steeds weer het enthousiasme opbrengen. Daar komt bij dat je als kleine partij niet zo- HEI LOO - Onze ex-plaatsgenoot Theun de Groot is op 25 maart aan de universi teit van Amsterdam geslaagd voor het doctoraal examen kunstgeschiedenis en archeologie. HEILOO - Op maandag 6 april werden er vijf dames door de heer F. de Winter, promotor van de hartstichting afdeling Noord Holland gehuldigd met een col lier met een zilveren hartje. Deze dames zijn al 15 jaar lang actief bij het comité vrienden van de Nederlandse hartstich ting. Hun volledige inzet geven zij bij al het werk wat gedaan moet worden om de collecte in Heiloo te doen slagen, zo als: het werven van collectanten, collec tebussen klaarmaken en wegbrengen, collectegelden tellen, kaarten rondbren gen om de collectant de opbrengst van de wijk te laten weten, en nog vele ande re werkzaamheden verbonden aan de organisatie van de collecte. Deze dames zijn: T. v. Roode-Leuven, A. v.d. Pol-Beemster, H. Klaasse, W. v. Schooten-Nuyens en B. v. Roode (Bernadette). Wij zijn trots dat er van deze mensen zijn die belangeloos hun vrije tijd hieraan besteden. Ook werd op deze avond de grootste collectebus (114 liter) van de hartstich ting gepresenteerd, deze is gemaakt in Heiloo, en als basismateriaal beschik baar gesteld door de gemeente Heiloo, verder werd de verf om deze bus te ma ken voor een minimale prijs aangebo den door een schildersbedrijf uit Heiloo. Deze bus heeft 1 keer proefge draaid op een jubileumavond en heeft een bedrag van 2050,00 opgebracht. Bij deze willen wij u er mee bekend ma ken dat deze bus beschikbaar is voor mensen of bedrijven die bij jubilea, bedrijfsfeesten, evenementen of iets dergelijks geen cadeaus maar een enve loppe met inhoud wensen en dit voor het goede doel ,de Nederlandse hartstichting' willen schenken. Als klap op de vuurpijl werd deze avond ook mevr. C. M. van Zeist gehuldigd, die alle bijeenkomsten de mensen van koffie (in de afgelopen jaren al onge veer 2500 bakjes koffie) met koek voor ziet, enz. Nu natuurlijk ook een verzoek aan alle mensen in Heiloo. Collectanten kunnen wij steeds gebruiken, van de 120 collec tanten zijn er 95 die wij al jaren hebben (van 15 tot 20 jaar lang). Dit willen wij graag aanvullen zodat de wijken zonder problemen elk jaar goed bezet zijn met het liefst nog collectanten op de reserve bank. Wilt u collecteren of de grootste bus gebruiken of op een andere manier helpen neem dan contact op met J.J.M.E. van Zeist, tel. 335388 u bent van harte welkom (echt waar hoor)! Mist u dit jaar de collectant. En wilt u toch nog iets schenken dit kan ook via de bank. Ons banknummer is 12.05.83.488, ten name van comité Ne derlandse Hartstichting Heiloo. veel van jezelf terug vindt in het ge meentelijk beleid". Teleurgesteld Joan van Baarle is, zoals ze het zelf noemt, teleurgesteld in de politiek. Den Haag of Heiloo, dat maakt niet uit. De discussie over de WAO binnen de PvdA heb ik van nabij gevolgd. De ka merleden probeerden hun medewerkers te overtuigen om toch vooral het stand punt van de fractie uit te dragen en te verdedigen. Het kabinet mocht immers niet vallen. Ik was het niet eens met de kamerleden, maar het was moeilijk om in die discussie een eigen plek te bewaren". Een eigen plek voor iedereen, dat kan wel als één van de drijfveren van Joan van Baarle genoemd worden. „Opko men voor de zwakkeren in de samenle ving heb ik altijd gedaan. In het bijzonder ging mijn belangstelling uit naar de positie van vrouwen. In de afge lopen jaren is een aantal zaken op de rails gezet, die nu in voorbereiding of reeds uitgevoerd zijn. In Heiloo gaat ,dat via de weg van geleidelijkheid. Er is een verandering van cultuur, een andere denkwijze nodig. Dat kan niet van de ene op de andere dag", aldus Joan van Baarle. Uitstraling De opvattingen van raadsleden en de ge nomen raadsbesluiten op het gebied van emancipatie hebben ook hun uitstraling naar het gemeentelijk apparaat. Het 'vanzelfsprekend' mannelijke of vrou welijke denken is al een stuk minder vanzelfsprekend. Maar ook op andere terreinen heeft de raad - of beter de denk- en werkwijze binnen de raad - een uitstraling naar medewerkers en bevol king. Het besturen op hoofdlijnen bij voorbeeld. ,,Als in de gemeenteraad wordt gesproken over de inrichting van een straat, werd er in het verleden veel tijd besteed aan de praktische uitvoe ring. Nu let'de raad op het effect van het te nemen besluit en veel minder op de manier hoe het daadwerkelijk bereikt wordt", licht Joan van Baarle toe. Joan van Baarle. Het Hollands Vocaal Ensemble verzorgt een sfeervol Paas-concert Het PvdA-raadslid kan het politieke spel vrij gemakkelijk loslaten. Anders ligt dat ten aanzien van haar werk, als vertegenwoordigster van de Heilooër gemeenteraad, in het bestuur van de WSW. Deze instantie, waarin elf ge meentes samenwerken, verliest in Joan van Baarle een enthousiaste voorzitter. „Ik heb het vreselijk leuk gevonden, het is een prachtig bedrijf. Je moet er voor zorgen dat mensen met een psychische, sociale of lichamelijke handicap toch in een goede werksfeer kunnen functione ren. Juist op dit moment is er van alles gaande, met name ook door nieuwe richtlijnen uit Den Haag. Ik vind het jammer dat ik dit werk moet opgeven". Ter verantwoording Terugkijkend op zes jaar raadslidmaat schap noemt Joan van Baarle enkele za ken, waarop zij trots is dat deze tot stand zijn gekomen: kinderopvang, minima-beleid, sociale vernieuwing en meer aandacht voor het kunstbeleid. „Ook op het nieuwe gemeentehuis ben ik trots. Het is een functioneel gebouw. Als fractie werden we wel door de leden ter verantwóording geroepen", zegt Joan van Baarle. Tenslotte noemt zij het meer bouwen voor jongeren in Ypestein als een onder werp, waar zij zich direct mee heeft be ziggehouden. „Hierbij kregen we snel de steun van het CDA voor onze ideeën, dat was nodig. Het CDA en de VVD blijven in Heiloo als een blok overeind, je moet wel met hen samenwerken. Ik ben benieuwd hoe dat na de volgende verkiezingen gaat, als de Partij van de Arbeid wellicht geen wethouder meer kan leveren", besluit Joan van Baarle het gesprek over de Heilooër politiek. Artistieke kant Zij zal zelf in ieder geval niet beschik baar zijn voor opnieuw een plaats in het politieke spel in Heiloo. „Ik wil een jaar afstand nemen en daarna wellicht de ar tistieke kant op gaan. Ik heb ervaring met balletten toneel en beschik over de nodige kennis op het gebied van cul tuur. Een impressariaat wellicht. Maar hoe, wat of waar dat is nog te bezien". Vrijdag vertrok Joan van Baarle met het vliegtuig naar Canada, haar eerste stop tijdens de wereldreis. Met de redac tie van de Uitkijkpost is inmiddels de afspraak gemaakt, dat zij ongeveer eens per maand een artikel zal verzorgen voor de lezers en lezeressen van de Uit kijkpost. Geen droge reisverslagen overigens, maar artikelen over sociale, maatschappelijke en culturele onder werpen, die Joan van Baarle tijdens haar reis mogelijk ontmoet. Jaap-Wim van der Horst HEILOO - Op tweede Paasdag (20 april) om 15.00 uur treedt het Hollands Vocaal Ensemble voor u op in de Witte Kerk van Heiloo. We beginnen met kof fie en thee te schenken en het eigenlijke concert vangt aan om 15.30 uur. Wij zingen dan voor u een Paascantate van Johann Sebastian Bach (BWV 4), 'Christ lag in Todesbanden', een canta te van Buxtehude 'Der Herr ist mit mir' en een cantate van Kuhnau 'Gott sei mir gnadig". De begeleiding is in handen van een klein barokorkest, dat ook nog een instrumentaal nummer voor u zal spelen. Zij spelen op historische instru menten. "'"in 111nn11iinininrrrn11iiïirra Zes inwoonsters van Heiloo werden gedecoreerd voor hun inzet voor de Hartstichting. HEILOO - Dit keer nu eens geen kleur plaat maar je mag zelf iets maken. Be denk iets, dat met Pasen te maken heeft en probeer dat te plakken, boetseren, noem maar op. Je kan bijvoorbeeld iets van papier maken, misschien is een kijkdoos wel een leuk idee. Van een leeg eierdoosje is ook van alles te maken. Of beschilder een ei eens heel mooi (wel eerst even hard koken). De anderen kunnen misschien iets van stof maken, een paashaas leuk aankleden b.v. Wie graag met klei werkt kan daar natuur lijk ook iets moois van maken. Deze voorbeelden hoef je natuurlijk niet te doen, maar het is om je een beetje op weg te helpen. Er kan in drie leeftijdsgroepen worden mee gedaan van 3 t/m 6 jaar, van 7 t/m 9 jaar en van 10 t/m 12 jaar. In elke ca tegorie zijn drie prijzen te winnen. Tot 18 april 16.00 uur kun je de werkstuk ken inleveren bij Ton Keijzer, de kaas handel of bij Edwins bloemenhoek in het Hoekstuk. Doe je best en maak er iets heel moois van. Zaterdag 25 april om 13.00 uur zal de voorzitter van het Hoekstuk de prijzen uitreiken. Kuhnau zowel als Buxtehude waren voorlopers van Bach, Kuhnau was zelfs zijn voorganger als organist te Leipzig. Zijn cantate is in zijn eenvoud van een grote klankschoonheid. Bach zelf was een grote bewonderaar van Buxtehude en toen hij in 1750 vier weken verlof kreeg om naar het beroemde orgelspel van de grote meester te gaan luisteren, bleef hij vier maanden weg. Dit voorval kostte hem echter wel zijn organisten- baan te Arnstadt. Het is ook duidelijk te horen hoe Bach voortbouwt op het werk van Buxtehude, zijn Paascantate is als het ware de kroon op het werk. En dan te bedenken dat hij deze cantate op zeer jonge leeftijd schreef. Kaarten voor dit concert zijn verkrijg baar bij de koorleden, of voor de aan vang van het concert in de kerk. Telefonische reserveren: 072-330596. De toegangsprijs is 15,00 CJP, 65 18,- 10,00 Kinderen tot 12 gratis. jaar HEILOO - Op de in februari en maart door de Associatie SMK afgenomen examen slaagden voor het door de Cen trale Overheid erkende diplöma tekst verwerken de dames C. Admiraal (Limmen), M. van Dijk (Bergen), K. van Eijndt (Alkmaar), A. Groot-Tromp (H.H. Waard), V.v.d.Ham-v. Bredero- de (Heiloo), G. Heeringa-Krimp (Ou- dorp), G. Hoogeboom-v. Velzen (Zd. Scharwoude), E. de Jongh (Alkmaar), A. Levijn-Rademaker, Th. Metten- Koster (Alkmaar), M. Stiemer (Alk maar), G. Schoenmaker-Koerpershoek (H.H. Waard), M. Tromp (Heiloo), J. Wijker (Egm.a/zee), M. de Zeeuw (Hei loo), M. v.d. Zijden (Alkmaar) en de heren A. Hoogvorst (Schoorl) en P. Lensen (Heemskerk). Zij werden opge leid door Instituut Dompvloet te Heiloo. EGMOND - Karhu heeft in het verleden meerdere malen bewezen voorop te lo pen als het gaat om nieuwe ontwikkelin gen op het gebied van sportschoenen. Zo kwam Karhu reeds in 1978 als eerste met een luchtkussenconstructie op de markt. Deze constructie biedt nog steeds de beste combinatie tussen dem ping en stabiliteit. Later kwam Karhu, wederom als eerste, met een constructie waarbij minder energie tijdens het hardlopen verloren gaat (fulcrum). Ook deze formulie wordt nog steeds met succes toegepast. Sinds enkele jaren bestaat er tevens een testmethode om het juiste schoentype te bepalen, Ortix genaamd. Deze methode wordt bij meer dan 200 dealers in de Be nelux toegepast. Het geeft de winkelier de nodige informatie om tot een goed schoenadvies te komen. Nu introduceert Karhu een vervólg op dit handmatige systeem in de vorm van het electronic fitting device. EFD is een electronisch testapparaat dat binnen 60 seconden een pasklaar advies geeft be treffende schoenen en inlegzolen. Bij de selectie van de juiste schoen wordt reke ning gehouden met de volgende kriteria: de breedte van de voet; de schoenmaat; het gewicht van de loper; de binnen- waardse druk van de voet. Door het EFD worden alle bovenstaan de metingen m.b.v. microprocessors verricht. De druksensoren resgistreren de metingen en deze worden door zen ders en ontvangers in een juist advies in schoenen en inlegzolen vertaald. Het re sultaat kan op een display worden afge lezen. Bij de meest geschikte schoen licht een lampje op. Bovendien kan de schoenmaat en het advies betreffende inlegzolen voor zowel de linker als de rechter voet worden afgelezen. Dit alles gebeurd binnen 60 seconden. Voor meer informatie: sportshop In tersport in Egmond aan Zee. HEILOO - Onze plaatsgenote R.J.J. Bosma studeerde aan de universiteit van Amsterdam af in de rechtsgeleerdheid. HEILOO - Heel Ypestein staat weer bol van de activiteiten rond koninginnedag. De traditionele spelletjes voor de jeugd, een gezellig oranjebal voor de ouderen en een mini- en maxiplaybackshow voor zowel kinderen als volwassenen uit heel Heiloo. Iedereen is welkom tijdens de vele festiviteiten die de wijkverenigin- gen in dit lange weekend organiseert op 30 april en 1 mei. Rond 11.30 uur vertrekt op Koningin nedag een bont versierde kinderoptocht vanaf het bedrijventerrein d'Oude I Werf, richting het hart van Ypestein. Daar staan tal van spannende spelletje j opgesteld. Pannekoeken eten, een snoepje tussendoor en een ijsje toe. Aan alles is gedacht. Zélfs een kleur- wedstrijd, met een mooie prijs als belo ning, behoort tot het feestprogramma. Kinderen die mee willen doen kunnen zich vóór 24 april inschrijven op De Waard 28 of 34. Wees er op tijd bij, want vorig jaar hebben wij helaas veel kinderen moeten teleurstellen. Deelna me kost 2,50 voor leden en 3,50 voor niet-leden. Wie zich het oranjebal van vorig jaar herinnert, weet dat het dit jaar minstens zo gezellig zal worden. Alle vertrouwde ingrediënten zijn aanwezig. Een grote feesttent in het wijkpark, een drankje, een hapje en de lekkere muziek van Hei loos trots The Porcupines. Burge meester Schoof opent het bal rond 17.00 uur. Tevens zal van deze gelegen heid gebruik gemaakt worden het gezel schapsspel 'Rondje Heiloo' officieel ten doop te houden. Mini- en maxiplaybackshows Omdat de mini-playbackshow vorig jaar zo'n succes was, heeft de wijkvere- niging besloten het op 1 mei extra groot aan te pakken. Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen kunnen zich uit leven op het podium van de feesttent. De miniplaybackshow begint om 16.00 uur en is bestemd voor deelnemers tot ongeveer 12 jaar. De maxiplaybackshow begint 's avonds om 20.00 uur. Aan de show kan deelge nomen worden door jeugd en volwasse nen vanaf 12 jaar. Ook als je niet in Ypestein woont mag je meedoen. Iede reen is welkom! Deelname is voor leden van wijkvereniging Ypestein gratis, en voor niet-leden kost het 2,50. Voor opgave of informatie kunt u bellen naar 335392 of 330739. HEILOO - Dit weekeinde (11 en 12 april) hangen in expositieruimte De Ze vensprong aaft de Ewisweg 5 te Heiloo de aquarellen en enkele olieverfschilde rijen van Annie Beentjes uit Limmen. Zij is op jeugdige leeftijd begonnen met het maken van olieverfschilderijen en kreeg daarbij les van haar oom Bert van der Meij, die kunstschilder was. Sinds twee jaar maakt zij aquarellen, waarbij haar voorkeur uitgaat naar composities met bloemen en beren, maar daarnaast maakt zij ook land schappen. De aquarellen zijn voorzien van prachtige lijsten, waardoor de kleu ren nog beter tot hun recht komen. De expositie is op zaterdag 11 en zondag 12 april geopend van 10.00-17.00 uur. p VAN DEB van Maoometè"de goederen. to Tel '072-330550

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1