de John Moen Brillen en cliënt Edelman in de prijzen Leerlingen St. Jan Mavo lopen voor Leprastichting Exclusieve voordeuren van Weru Theo en Ted Groot schenken 5.000 gulden aan De Vijfhoek REUMAFONDS 0 V oorlichtingscampagne in Noord-Kennemerland De grootste vaste lezerskring R.K. Basisschool Ypestein MT, Simavi-collecte Cursus slank en fit de zomer in De Vroegte Wint Door gebrek aan ruimte is het mogelijk dat ingeleverde kopij voor de Uitkijkpost deze week niet geplaatst is. Indien de ruimte het toelaat, zullen wij de tekst zoveel mo gelijk volgende week opnemen. Meer gesprekken bij telefonische hulpdienst REUMABESTRIJDING MÓÉT DOORGAAN GIRO 324 SV De Vrijdheid Poldertrimloop bij Meervogels '60 Onderscheiding voor J.D. Leek Zwembad Loos Meervogels handbal Burgerlijke stand Kubus op Egmonds strand PAGINA 8 UITKIJKPOST 8 APRIL 1992 HEILOO - Vandaag is in de regio Noord-Kennemerland de voorlichting scampagne 'Vader werkt, moeder werkt, kindeopvang werkt' officieel gestart, Mevr. A.M. van Zeggeren, we thouder van de gemeente Heerhugo- waard heeft de campagne geopend. In de regio Noord-Kennemerland wor den er in totaal 699 organisaties uit het midden- en klein-bedrijf aangeschre ven. Het midden- en kleinbedrijf (tot maximaal 100 werknemers) is goed voor 70% van de werkgelegenheid in de pro vincie Noord-Holland. In Alkmaar en omgeving zijn vooral de dienstensector, tuinbouw, veilingen en de toeristensec tor goed vertegenwoordigd. In de maand april krijgen werkgevers en werknemers uit deze regio volop de ge legenheid om zich uitgebreid door het Noordhollands Initiatiefcentrum Kin deropvang (Nicko) te laten informeren over alle ^aspecten van de bedrijfsgerich te kinderopvang. De ontwikkelingen in de kinderopvang zijn de laatste twee jaar stormachtig verlopen. Er zijn nieuwe vormen van kinderopvang ontstaan, het aantal voorzieningen is uitgebreid èn het feno meen bedrijfsopvang heeft zijn intrede gedaan. Nieuw zijn ook de gemeentelij ke kortingsregel, het verplichte overleg met het bedrijfsleven en de mogelijkhe den van fiscale aftrekbaarheid. Daar naast zijn er 11 CAO-en in de collectieve sector en 74 CAO-en in de marktsector met regelingen over kinde ropvang. Kortom, het is niet zo verwonderlijk dat veel organisaties behoefte hebben aan informatie over dit onderwerp. Zeker gezien het feit dat bedrijven en instellin gen er om verschillende redenen bij zijn gebaat de kinderopvang voor het perso neel goed te regelen. Zo werkt het aan bieden van kinderopvang mee aan het behouden van ingewerkt personeel. Dit is belangrijk voor de continuïteit van de organisatie en voorkomt tevens onnodig verlies van menselijk kennis en kapitaal. Ook het opvullen van een vacature kost geld. Vaak meer dan men denkt. Kijk maar eens naar de advertentiekosten, de sollicitatieprocedure, de inwerkperiode en wellicht een interne opleiding die ge volgd moet worden. Zo kost het bij voorbeeld zo'n 30.000,- om een banktrainee op te leiden en voor een verpleegkundige kunnen deze kosten oplopen tot 50.000,-. Daarnaast ver hoogt het aanbieden van kinderopvang in personeelsadvertenties de respons. Belangrijk bij een schaarste aan goed opgeleid personeel. Ook is het verstan dig om te kijken naar wat vergelijkbare bedrijven doen. Kinderopvang kan be langrijk zijn voor het imago. Door als bedrijf een plaats te huren in een van de bestaande kinderopvang voorzieningen kan de werknemer snel over een plaats beschikken. In de regel veel sneller dan wanneer hij/zij daar zelf voor moet zorgen. De wachtlijsten voor particulieren zijn over het alge meen erg lang. In deze regio wachten er ongeveer 360 kinderen op een plaats in een voorziening voor kinderopvang. Het Nicko is een provinciaal project en initiatiefnemer van de voorlichting scampagne in Noord-Kennemerland. Zij werkt hierbij actief samen met de ge meenten: Akersloot, Alkmaar, Bergen, Egmond, Heerhugowaard, Heiloo, Limmen, Langendijk, Schermer en Schoorl en de kinderopvangorganisaties uit de regio. HEILOO - De Stichting R.K. School bestuur Heiloo heeft naast dhr. P. Ro- kebrand twee leerkrachten benoemd aan de R.K. basisschool in Ypestein. Mevr. K. Fabius en Mevr. A. Mooij zul len het team komen versterken. Mo menteel zijn zij werkzaam op de Benedictusschool. Als het aantal kinde ren blijft stijgen zullen naar aanleiding daarvan meer leerkrachten benoemd worden. Woensdagavond 22 april is er in de kan tine van Openbare Werken aan de Ka- naalweg een tweede informatieve avond voor de toekomstige ouders van de R.K. basisschool in Ypestein. De avond be gint om 20.00 uur. U kunt dan ken nismaken met de teamleden, ouderraad leden en een aantal lesmethoden inzien die op de school gebruikt zullen worden. ■V;V De heer Edelman (midden) ontving namens Bausch en Lomb zijn prijs in de Olympische quiz bij John Moen Brillen. HEILOO - Bausch en Lomb is o.a. sponsor van de Olympische Spelen en in dit kader werd er een Olympische quiz georganiseerd. Deelnemende opticiens (John Moen) kregen hiervoor formulie ren waarop een aantal vragen werden gesteld en een slagzin die moest worden afgemaakt. Een landelijke jury van Bausch en Lomb heeft een selectie ge daan en de heer A.B.C. Edelman uit Heiloo won de hoofdprijs, eenzelfde prijs valt John Moen brillen ten deel. Beiden wonnen een weekend in een prachtig huisje van Bohemen Resorts. De slagzin van de heer Edelman luidde: ,Als je op sportgebied iets wil bereiken, moet je helder kunnen kijken'. Een der de prijs werd nog gewonnen door Sabi- na Graas. Wie ook nog kans wil maken op een mooie prijs moet zich haasten. Nog t/m 11 april kunt u bij de oogmerk opticien (en dat is John Moen) een formulier ha len en een slagzin afmaken. Wie op de meest originele wijze de slagzin afmaakt dingt mee naar een geheel verzorgde 5-daagse reis naar de Olympische Spe len in Barcelona, met toegangsbewijzen voor verschillende sportevenementen. John Moen brillen schenkt bovendien veel aandacht aan de quantum 2 con tactlens, ook een produkt van Bausch en Lomb. Het gaat om een flexibele contactlens met een extreem hoge zuurstofdoorlatendheid. Het voordeel is dat deze contactlens voor langere tijd en ook 's nachts gedragen kan worden. Wie hier meer over wil weten, kan alle informatie krijgen bij John Moen Bril len in de Winkelhof 't Loo en dan te vens meedingen naar een van de mooie prijzen door een slagzin te maken. mm. (ttttltül Jos Dekker vertelt aan leerlingen van de Sint Jan Mavo over het werk van de Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding. HEILOO - Op vrijdag 3 april is in de aula van de St. Jan Mavo met het verto nen van de film 'Het verhaal van Bao- ban' het startsein gegeven voor een actie ten bate van de Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding. Voor deze gelegenheid kwam Jos Dek ker naar Heiloo. Hij was als arts een viertal jaren voor de Leprastichting in Afrika werkzaam. Als een goede beken de uit een rond Kerstmis vertoonde film 'Dokter in Tanzania' leidde hij de film HEILOO - De jaarlijkse collecte voor Simavi, gehouden in de week van 22 tot 28 maart, heeft in Heiloo 10.510,75 opgebracht. De SimavLgelden worden geïnvesteerd in overzichtelijke, contro leerbare, kleinschalige projekten. Dit jaar stond de actie in het teken van de verbetering van de drinkwatersituatie in derde-wereldlanden, onder het mot to: "schoon water, broodnodig - doe mee, open een kraan!" Medische voor zieningen verliezen hun waarde als niet kan worden beschikt over schoon drin kwater. Simavi hoopt uit bovenvermel de bijdrage 7 a 8 dorpen een goede drinkwatervoorziening te kunnen be zorgen. Het plaatselijk comité wil langs deze wege wijkhoofden, collectanten en ge vers hartelijk bedanken voor hun (soms zeer spontane) inzet. Mocht u de collec tebus hebben gemist, dan melden wij u nog postrekeningnummer 300100 van Simavi in Haarlem. in en vertelde dat vooral in sociaal op zicht de gevolgen van lepra.zo groot kunnen zijn. Verder maakte hij aan zijn zeer aandachtig, jong publiek duidelijk, dat voor in onze ogen weinig geld voor de lepra-patiënten heel wat kan worden gedaan. Op donderdag 16 april gaan alle leerlin gen van de St. Jan Mavo in de vorm van een sponsortocht proberen veel geld bij elkaar te lopen. Uiteraard rekenen zij op de nodige geldelijke steun. Hopelijk kan deze actie een royaal bedrag aan de leprabestrijding ten goede komen! HEILOO - 'Fit door bewegen' organi seert de cursus slank en fit de zomer in. De cursus start vrijdag 24 april en ein digt op woensdag 24 juni. Het doel van de cursus is op een gezonde en verant woorde manier en op natuurlijke wijze af te slanken en een beter figuur te krij gen. Dit wordt bereikt door een combi natie van beweging en voedingsadviezen o.l.v. diëtist Arjan Verdonk, die één bijeenkomst per week aanwezig zal zijn. De cursisten trimmen drie keer per week: maandag van 10.00 - 11.00 uur, woensdag van 10.00 - 11.30 uur en vrij dag van 10.00 - 11.00 uur. Op woensdag en vrijdag wordt er in het Heilooërbos getrimd en woensdag vindt de bijeen komst in de gymzaal De Driestal plaats, waar ook de diëtiste aanwezig is. Voor vragen en inlichtingen: Fit door Bewegen, Rob Wuijster, 072-332764. HEILOO - Op zondag 12 april is er weer een gelegenheid, waarop de vol wassen leden van De Vroegte Wint de naam van hun vereniging in georgani seerd verband alle eer kunnen aandoen. Dan speelt zich namelijk de eerste wit- viswedstrijd voor heren van dit seizoen af. Het belooft een spannende strijd te worden, waarbij de vissers met de sterkste zenuwen vermoedelijk met de eer zullen gaan strijken. Wie aan deze wedstrijd deel wil nemen, moet rekenen op een vroege start: ver zameld wordt om 7.00 uur precies voor de brandweerkazerne nabij winkelcen trum 't Loo. Belangstellenden dienen zich zo snel mogelijk in verbinding te stellen met de heer S. Blokker, tel. 332411 of de heer P. Welp, tel. 02518-54867, bij wie de verdere infor matie kan worden ingewonnen en waar men zich ook kan opgeven. ALKMAAR - De Telefonische Hulp dienst Noord-Holland-Noord heeft in 1991 4664 gesprekken gevoerd. Dit is 744 meer dan in het jaar daarvoor. Dit staat beschreven in het jaarverslag dat deze week verschenen is. De spectacu laire stijging (16% in totaal) kan gedeel telijk verklaard worden. Van 1 juni 1991 tot 1 januari 1992 heeft de Telefo nische Hulpdienst Noord-Holland Noord, die gevestigd is in Alkmaar, te lefoontjes ontvangen voor de Telefoni sche Hulddienst Haarlem e.o. Deze dienst kon door een gebrek aan vrijwil ligers niet 24, uur per dag bereikbaar zijn. De Alkrifearse telefonisten voer den voor haarlëm 282 gesprekken. Als men dit aantal buiten beschouwing laat, kan er nog steeds gesproken wor den van een stijging van 10%. Waar de ze toename door komt is niet met zekerheid te zeggen. ,Maar 1865 gesprekken werden gevoerd met mensen die (voorzover wij wisten) voor het eerst naar de Telefonische Hulpdienst bel den. pus misschien worden we langza merhand wat meer bekend in de regio', aldus de coördinator mw. L. Harpe. De Telefonische Hulpdienst werkt met vrijwilligers en is dag en nacht bereik baar voor een gesprek. Veel mensen praten over relatieproblemen (23%), of over psycho-sociale problemen (22%), zoals depressiviteit, angstgevoelens of identiteitsproblemen. Ook het thema eenzaamheid speelt in vele gesprekken een rol. 'Erover praten helpt' is het motto van de Hulpdienst. Het telefoon nummer is 072-613614. Dit staat ook achterop de telefoongids. REUMA DESnilE PIJN Veel reumapatiënten dragen hun pijn in stilte. Het Reumafonds kan helpen. Helpt u het Reumafonds? Nationaal Reumafonds, Statenlaan 128, 2582 GW Den Haag. Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324. HEERHUGOWAARD - Veelal kan men bij het aanschouwen van de buiten zijde van een huis iets te weten komen over de bewoner(s). De wijze van bewo nen vertelt ons vaak al wat over de stijl en de interesses. Eén element waarmee de bewoner zijn eigen stempel op dit beeld kan drukken, is wel de voordeur. Jammer genoeg zien we echter nog veel zakelijke, koele en eigenlijk qua stijl 'nietszeggende' voordeuren De Duitse fabrikant WERU, bekend door haar kunststof ramen, brengt mo menteel een zeer veelzijdig leveringspro gramma voordeuren. Deuren in zowel charmante, speelse, super elegante maar ook gewaagde en futuristische vormen en kleuren. Echter stuk voor stuk wat betreft kleur en vorm, zorgvuldig op el kaar afgestemd. Als nieuwste item heeft WERU hier aan toegevoegd een zeer opvallende design-collectie, met daarin voordeuren die o.a. een leuke combina tie vormen met bijpassende dak- en zij gedeelten. Niet alleen gedurfde ontwerpen ken merken de WERU voordeuren serie, maar ook veel modellen in klassieke stijl, geschikt voor de renovatie van bij voorbeeld oudere gebouwen. Met de toepassing van deze deuren wordt de oorspronkelijke stijl, architectonisch bezien, geheel behouden, hetgeen van zelfsprekend tegenwoordig uiterst be langrijk is. Wanneer men echter bedenkt dat ook deze voordeuren exact naar iedere gewenste maat worden ge maakt en bovendien een maximum aan bedieningscomfort bieden, is de keus niet moeilijk meer. Materialen WERU brengt haar voordeuren in zo wel kunststof als in aluminium. Vooral de ontwerpen in het laatstgenoemde materiaal, vallen op door het gebruik van diagonale tussendelen, welke fraai afgewisseld worden met panelen en bij passende accessoires, zoals deurgrepen. Echter, hoe fraai de vormgeving ook is, de uiterst stabiele constructie van de WERU deuren blijft de boventoon voeren. Alhoewel iedere WERU voordeur van Nieuw in de Weru-collectie voor deuren is o.a. dit aluminium-model met bijpassend dak en zijgedeelte. huis uit is voorzien van een aantal in braakwerende functies, kan als optie een zogenaamd extra veiligheids-pakket worden geleverd. Hiertoe behoren dan ondermeer een 7-punts vergrendeling en inbraakvertragende beglazing. WERU levert haar ramen en deuren uit sluitend via speciaal geselecteerde vak- bedrijven, die garant staan voor vakkundige montage en serviceverle ning. Medewerk(st)ers van deze onge veer 45 bedrijven in Nederland worden regelmatig (bij)geschoold, zodat WE RU de zekerheid heeft dat haar kwali- teitsprodukten overeenkomstig de hoge normen behandeld en ingebouwd wor den. Hiermee wordt o.a. bereikt dat de gebruiker gedurende tientallen jaren, naast een fraai aangezicht van het huis, ook het maximale bedieningscomfort van zijn voordeur kan verwachten. In lichtingen: WERU-dealer Bot in Heer hugowaard, tel. 02207-15441. Het echtpaar De Groot overhandigde 5.000 gulden aan het bestuur van de Stichting Vrienden van de Vijfhoek. EGMOND - Mandag 6 april mocht het bestuur van de Stichting Vrienden van de Vijfhoek een bedrag van vijfduizend gulden in ontvangst nemen van Ted Groot ten behoeve van de actie ,Geef ze de ruimte'! Met deze actie wil de Stich ting Vrienden van De Vijfhoek een Snoezelruimte realiseren voor het kin derdagverblijf de Vijfhoek. Het bijzon dere van dit kinderdagverblijf is dat het een regiofünctie vervult voor geheel Noord-Kennemerland. De kinderen van de Vijfhoek zijn allemaal verstandelijk gehandicapt. Daarnaast hebben de meeste nog een meervoudige handicap zoals blindheid, epilepsie of autisme. Theo en Ted Groot uit Egmond deden deze gift naar aanleiding van hun 25-jarig huwelijk dat plaatsvond op vrijdag 28 februari. Ze combineerden hun huwelijksfeest met het 25-jarig ju bileum van Bouwbedrijf Groot b.v. en het 12/2-jarig jubileum van Badhotel 't Zuiderduin in Egmond aan Zee. In plaats van cadeau's vroegen ze aan alle genodigden een envelop met inhoud voor het goede doel. Niet alleen De Vijfhoek kam aanbod. Ook de Blauwe Reiger uit Bergen (kinderhuis/school voor lichamelijk gehandicapten) kreeg een bedrag van 5000,-. Onder het motto ,Zo wordt ons feest ook een feest voor de gehandicapte bewoners van de Vijfhoek en De Blauwe Reiger' kunnen Theo en Ted met veel genoegen terug kijken op hun jubilea. LIMMEN - Uitslagen van woensdag 1 april: Klasse E: 1. K. Hooijboer 99, 2. F. Zonneveld 98, 3. K. Mooij 97, J. Drenth 97, T. Vermolen 97; klasse A: 1 R. de Ruijter 96, J. Nuijens 96, 3. B. Metselaar 95; Klasse B: 1. W. Verzijlen- berg 97, W. Vaandrager 97, 3. C. On derwater 94; Klasse C: l.A. Engel 93, 2. J. Engel 88; Klasse D: 1. M. Ehlhardt 95, 2. J. Pepping 92, 3. J. Winder 91, J. Zonneveld 91. AKERSLOOT - Zondag 12 april start de laatste Rabopoldertrimloop van sei zoen '91/*92 die de handbalvereniging E.A. Meervogels '60 organiseert. De se rie van zes trimlopen troken elk? keer weer vele deelnemers, waaronder de snelle uit de regio. Doch vooral sportlie den die gewoon gezellig met elkaar wil len trimmen, maar toch bij de finish hun tijd terdege in de gaten houden. Tevens wordt er deze ochtend de club kampioenschappen gelopen van de Amak. Er worden 3 afstanden gelopen nl. 4,8 en 14 km. De twee korte afstan den beginnen om 10.00 uur en de 14 km start vijf minuten later. De inschrijving is vanaf 9.00 uur in de kantine van de handbalvereniging aan de Boschweg in Akersloot, waar ook de start is. Deze lopen gelden voor het trimloop- boekje van de KNAU. Kleed- en dou chegelegenheid is aanwezig. De eerste drie, de eerste veteraan, de eerste dame en de eerste jeugdige beneden d e 14 jaar van elke afstand, worden met ere metaal beloond. Inschrijfgeld: tot 16 jaar 2,00; 16 jaar en ouder 3,00 met aandenken resp. 3,00 en 4,00. Voor meer inlichtingen G. Veldt, tel. 02513-15081. HEILOO - Op woensdag 1 april ontving de heer J.D. Leek uit handen van burge meester Schoof van Heiloo de versierse len die horen bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De heer Leek ontvangt deze onderschei ding voor zijn verdiensten voor het ban kwezen. De laatste 15 jaar is de heer Leek statutair directeur van De Grens wisselkantoren en genoemde dochteron derneming. Naast zijn verdiensten voor het bankwe zen hebben ook andere, "maatschappe lijke verdiensten bijgedragen aan zijn benoeming tot Ridder. Zo is de heer Leek in de jaren 1961 en 1962 lid van de gemeenteraad van Heiloo geweest. Ook is de heer Leek actief geweest in het bis dom Haarlem. Hij was voorzitter van de decanale financiële commissie en was hij lid van de bouwcommissie van het kerkbestuur van de Kerk van de Moeder Gods in Heiloo. Tevens is de heer Leek penningmeester geweest van de plaatse lijke tennisvereniging. HEILOO - Dhr. J. Kelder van de NRZ was zeer tevreden met het resultaat af gelopen dinsdag. De kandidaten zwom men allemaal zeer goed. Een flinke opsteker voor ouders en leskrachten, die daar heel wat energie en tijd in gestoken hebben de afgelopen maanden. Geslaagd voor A: Clasyntje van Beur den, Rita Bruin, Sander Blokdijk, Me rel Burger, Wanda Drost, Sander van Gooi, Rosie de Haas, Eline Heester beek, Charlotte de Koning, Joost Kra nenburg, Linsie Meijer, Marit Molenaar, Jurrien Morsch, Richard Morsch, Linda Rokebrand, Matthijs Sepers, Just Zandhuis, Pim Zoon. Geslaagd voor B: Jordi van Beek, Den nis van den Berg, Bob Erkamp, Lotte Kaatee, Wendy Kerssens, Michael Mo lenaar, Sjoerd Musters, Paul Nortier, Henk Ranzijn, Monique Schoorl, Mike van Westerop, Marvan Zijdenbosch. AKERSLOOT - Zowel de senioren als de junioren dames hadden weinig pro blemen en wonnen de uitwedstrijd ge makkelijk (resp. 14-6 en 12-4). Heren 1 was afgelopen donderdag goed op dreef en won van lijstaanvoerder Houten. Eigenlijk was het met de rust al beslist. Ruststand 14-5 de doelpunten waren talrijk. De eindstand was 28-15, een klinkende overwinning. Zondag tegen Odin moest alles van de plank. Beide teams speelden nerveus, balverlies en verkeerde passes werden afgestraft. De gelijke stand na een span nende wedstrijd was terecht. Met deze 17-17 eindstand is Meervogels heren 1 weer terug in de hoogste regionen. De heren junioren onmoetten weinig te genstand van Risdam/Zebra's. Na eèn ruime voorsprong bij de rust (14-5) werd de klus na de rust afgemaakt en met deze klinkende overwinning nestel den de heren junioren zich stevig aan de top. LIMMEN - Geboren: Sabine, dochte van Martinus P. Metzelaar en Johanna C.M. Hageman. EGMOND - In de periode van 10 t/m 20 april zal het Noordhollandse strand verrijkt worden met een tweetal opval lende objecten. De objecten in de vorm van twee reusachtige kubussen zijn het afstudeerproject van Gerard Velzeboer, student Theatervormgeving aan de Ger- rit Rietveld Academie te Amsterdam. Het studieproject bestaat uit de bouw van twee enorme kubussen, een kubus bij de strandafgang van St. Maartenszee van 4 x 4 x 4 m. en de tweede van 6 x 6 x 6 m. op het strand van Egmond aan Zee. Het contrast met de grote stad is uit gangspunt geweest bij de keuze van de locaties. Op de locatie St. Maartenszee wordt een open zwarte kubus gebouwd bij een enorme IJzeren Plaat, die op de ze plaats stoer uit het zand steekt. Deze locatie is door Gerard Velzeboer bij toe val bij een van zijn zwerftochten langs het strand ontdekt en is sinds die tijd, als baken van vasthoudendheid zijn lie velingsplek geworden. Deze locatie staat model voor het Heden en de Toe komst. Het contrast met de grote stad wordt weergegeven door geluidseffec ten. Dit project is te zien en te beluiste ren in de periode van 11 - 12 en 18 - 19 en 20 april. De tweede locatie bevindt zich op het strand van Egmond aan Zee bij, strand- paal 40. Hier komt een witte gesloten kubus van 6 x 6 x 6 m. op de plaats waar de fundamenten te zien zijn van een bunker die in 1970 is gesloopt. In 1969 werd deze bunker onder leiding van beeldend kunstenaar Johan Huysser door de Egmondse jeugd totaal beschil derd en was tijdens het bestaan het ont moetingspunt van vele jongeren. Eén van die jongeren was Gerard Velzeboer. In tegenstelling tot de kubus in St. Maartenszee is deze kubus het symbool voor het verleden. Tijdens de weekenden dat deze kubus bij Egmond staat zal het overdag funge ren als trefpunt voor iedereen die op enigerlei wijze een herinnering heeft aan deze plek. De zaterdag van het eerste weekend (11 en 12 april) nodigt kubus de Egmondse jeugd uit d.m.v. muziek, theater, dans en schilderen etc. uiting te geven van dat wat hen op dit moment bezig houdt. De zondag is voor de jeugd van 1969 die betrokken was bij de bun kerbeschildering. Voor velen wordt het een hereniging na vele jaren. Tijdens het paasweekend zal er in en om de kubus een expositie te zien zijn van de resultaten van de jeugd van het eerste weekend tesamen met alle afbeeldingen (van oorlog tot romantiek) waarin de bunker een rol speelde en die na deze oproep in bruikleen worden afgestaan. Beide weekenden daagt kubus muziek-, dans- en theaterscholen, clubs, vereni gingen en solisten uit om in deze unieke vorm hun kunnen aan een groot publiek te tonen. Als men wil reageren op één van deze oproepen, of meer informatie over dit project wenst, neemt u dan contact op met Gerard Velzeboer, tel. 072-153457. Huisartsen Onder t$l. 1272 is altijd één van de dok toren bereikbaar. Dierenbescherming Limmen Honden en katten: mw. Waijers, tel. 2256. Knaagdieren: Prins, tel. 2266. Praktijken Fysiotherapie Fysiothérapiepraktijk Waal, Kerkweg 20, Linimen, tel. 02205-1796 (b.g.g. 072-331266), beh. dag. vlg. afspraak. R.P.M.Donker, Het Achtkant 12, Lim men, tel. 02205-3369. Praktijkadres: Dusseldorperweg 139, tel. 02205-3219. Alg. Maatschappelijk Werk Spreekuur: donderdag van 14.00 tot 15.00 uur in het wijkgebouw, Midden weg 26a, tel. 1250. Bereikbaarheid don derdagochtend en overige weekdagen: Slimpad 16 te Heiloo (tel. 072-330984 of 072-110804). Indicatiecommissie Bejaardenoorden Verzoeken om opname in een bejaar denhuis dienen te worden ingediend bij de indicatiecommissie bejaardenoorden te Limmen, p/a Afdeling Sociale Za ken, Middenweg 3a, 1906 AP Limmen. Tafeltje-dek-je Mevr. Baltus, Hoogeweg 49, Limmen, tel. 02205-1483. Stichting Interkruis Noord-Kennemerland Ledenadministratie: tel. 072-199222. Wijkverpleging: Wijkgebouw, Midden weg 26a, 1906 AR Limmen. Spreekuur ma. t/m vrij. van 13.00-14.00 uur, tel. 02205-1250. Voor spoedgevallen en in het weekend: tel. 072-126482 (alarm nummer). Uitleenmagazijn: Middenweg 26a, 1906 AR Limmen. Openingstijden: ma., wo. en vrij. van 17.30-18.00 uur, tel. 02205-1250. Diëtist: lidmaatschap van Interkruis Noord-Kennemerland is noodzakelijk. Afspraken via tel. 072-199222. Kraamverzorging: Gasthuisstraat 2, Postbus 67, 1800 AB Alkmaar. Ma. t/m vrij. van 8.00-17.00 uur, tel. 072-199222; na 17.00 uur en in het wee kend, tel.' 072-484444. Gemeente Limmen Openingstj den gemeentesecretarie 9.00-12.00 uur (en woensdagmiddag tussen 15.30 en 17.30 uur voor het afha len van rijbewijzen en paspoorten) Het gemeentehuis is tijdens kantooruren te lefonisch bereikbaar onder nummer (02205-)1456. Voor de dienst gemeentewerken gelden dezelfde tijden. Telefoonnummer grof vuil: 072-413533. De wethouders kunt u spreken tijdens de inloopspreekuren op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur in het gemeen tehuis. De burgemeester slechts na tele fonische afspraak. De afdeling sociale zaken is in ieder ge val bemand op maandag- en donderda gochtend tussen 9.00 en 12.00 uur. Door de geringe personeelsbezetting kan zij op andere dagen wel eens geslo ten zijn. Gezinsverzorging, Ouderenhulp en Alphahulp Stichting Noord Kennemerland/Noord -Holland Midden. Hoofdkantoor: Nas- saulaan 30, 1815 GL Alkmaar. Voor hulp bij problemen in de verzor ging van uw huishouden. Spreekuur da gelijks van 8.30 tot 9.30 uur. Telefoon: 072-127066. Voor acute hulp na 17.00 uur en in het weekend: tel. 072-156400. Openbare Bibliotheek Kapelweg 6 te Limmen Openingstijden: maandag 14.30-17.00/19.00-20.30 uur; woensdag 14.00-17.00 uur; vrijdag 14.30-20.30 uur. Dierenarts Castricum/Limmen De kleine huisdierenpraktijk van de die renartsen H. Wolters en mw. S. Asyee, De Loet 182, Castricum, is bereikbaar via tel. 02518-54345. Zaterdag spree kuur van 13.00-14.00 uur en volgens te lefonische afspraak. Dierenartspraktijk A. van Lohuizen, J. Borsje en Ph.K.H. Juch, Dotterbloem 7, Castricum, tel. 02518-55910. Tijdens de weekenddienst wordt u eventueel au tomatisch doorgeschakeld. Behandeling kleine huisdieren na tel. afspraak. Dierenarts Limmen Dr. Schaap en Dr. De Jong zijn te berei ken op tel. 02205-2583 (Rijksweg 104, Limmen). Spreekuur maandag tot en met vrijdag van 13.30-14.30 uur en vol gens telefonische afspraak. Stichting Bejaardenwelzijn Limmen Secr.: mw. E.Th.H. Rodenhuis- Janssen, Kerkweg 47, 1906 AV Lim men, tel. 02205-1410. Zwangerschapsgymnastiek Voor zwangerschaps- en nabevallings- gymnastiek: Ellen van der Dussen, tel. 2126. Verloskundige Limmen M.C.G. Groot-Valkering, Hoogeweg 72, Heiloo. Spreekuur na tel. afspraak (02205-2635). Telefooncirkels Telefooncirkels Limmen: mw. W. Sege- rius, coördinatrice, tel. 1772. Welfare Limmen Inlichtingen: mw. Boersen, Visweg 46, tel. 2483. Parochie H. Cornelius Limmen Pastoor: P. Ruiter, Dusseldorperweg 74, tel. 1275. Spreekuur: dinsdag en donderdag 18.00-19.00 uur, woensdag 9.30-10.30 uur. Unie van Vrijwilligers (UW) Voorzitster: mw. T. Stroethoff-van Lieshout, Visweg 20. Inlichtingen (tuu- sen 18.00-19.00 uur): tel. 1398. Kinderopvang Voor aanmeldingen voor en informatie over het gastouderproject: mw. A. Vlietstra; spreekuur op woensdag van 9.30-10.30 uur in het gemeentehuis. Zij is dan tel. bereikbaar onder nummer 1456. Tijdens de overige kantooruren kunt u haar bellen onder nummer 072- 332932. Oefentherapie Mensendieck Lia Kerssens-van de Bult, praktijka dres: Zuidkerkenlaan 21, 1906 AC Lim men, tel. 02205-2048 (b.g.g. 02510- 33480). Logopedie N.A. te Nuijl, praktijkadres Wijkge bouw Interkruis, Middenweg 26a, Lim men. Afspraken: 072-335148.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 10