TJNIVE Jaap en Wil Kaandorp voor hip en Kaas min i VRIJDANSEN MET SKH-KEUR R. MIN b.v. Equipe Coiffures GAZONMAAIER DEMONSTRATIEDAG LIMMEN Eerste paal voor Albert Heijn cEja cpijnappel Kapsalon „Margaretha" Kapsalon Marga 02205-1339 HORTUS BULBUROM WEER TERUG OP OORSPRONKELIJKE PLAATS Wij staan iedere zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur bij het Parochiehuis in Limmen. Hoe wilt U het hebben voor de Pasen? Visweg 14 tel. 02205-1951 D ansschool ELKE ZATERDAGAVOND RIJKSWEG 43, LIMMEN MACHINAAL WERK KOZIJNEN - RAMEN EN DEUREN,ETC. op zaterdag 11 april van 10.00-16.00 uur Grote show van ZITMAAIERS BENZINE- EN ELEKTROMAAIERS HANDMAAIERS VERTIKUTEERMACHINES AGRARISCH CENTRUM NUYENS B.V. Viscursus geslaagd m Schaken in Limmen Door gebrek aan ruimte is het mogelijk dat ingeleverde kopij voor de Uitkijkpost deze week niet geplaatst is. Candlelight-concert in de dorpskerk Raadsvergadering Bromfiets met versnelling: v.a. 1-5-1992 410,- jaarpremie WA incl. plaatje en ass.belasting Bromfiets zonder versnelling: 140,-- jaarpremie WA v.a. 1-5-1992 incl. plaatje en ass.belasting Spartamet/Rivolt: 70,--jaarpremie WA incl. plaatje en ass.belasting VRAAG OOK NAAR ONZE VOORDELIGE AUTO-PREMIE Geopend: 's middags van 13.30-16.00 uur behalve dinsdags of na telefonische afspraak GRASZODEN TUINAARDE TUINTURF POTGROND COMPOST ZAND MEST GEBR. Hoogeweg 94 - Visweg 23 Telefoon 02205-1337 - 2306 Maandagmiddag en zaterdag de gehele dag gesloten. Vj (TV) (uitgezonderd schoolvakanties) Aanvang 20.30 Entree f. 5.-- p.p. Tel. 09905-3842 of 072-330675 Middenweg 10, .1906 AR LIMMEN Telefoon 02205-3778 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur Kom eens langs voor een afspraak h UW KERASTASE-KAPPER ,^S Bouwplannen Aangevraagde hinderwetvergunningen Vérkoop zwembad kaarten UITKIJKPOST 8 APRIL 1992 LIMMEN - Zo'n 120 leden van de jeugdvisclub hebben de afgelopen drie woensdagavonden meegedaan aan de gehouden viscursus. Omdat de hen gelsportzaken vandaag de dag zoveel ar tikelen verkopen, ziet een visleek daar door de bomen het bos niet meer. Daar om werd een cursusavond gevuld met informatie over wat een beginnende vis ser nu wel of niet moet aanschaffen. Alle kinderen kregen een cursus-map van de OVB (Organisatie ter Verbete ring van de Binnenvisserij). De map be vat gegevens over de meest voorkomende zoetwatervissen (leef- en eetgewoonten, voortplanting, lichaams bouw, enz.). Verder bevat het knippla- ten, een puzzel, een kwartetspel, een werkboekje, gegevens over visstandbe- heer enzovoort. De tweede avond konden de jongens onder begeleiding tuigjes maken, die ze na afloop natuurlijk mee mochten ne men. De laatste avond werd een video gedraaid, natuurlijk over vissen. Na het zien van de film was bij iedereen het vis- sersbloed weer sneller gaan stromen. Ie dereen was enthousiast; het was een geslaagde cursus. Wil je ook lid wor den. Bel of ga even naar P. v.d. Heijdt, Molenweg 65, tel. 2437. Lidmaatschap 10,00 per jaar. l,-y/ - '4 ■j- Acht direct betrokkenen bij de Hortus Bulborum gaven acte de présènce bij het slaan van de laatste paal. LIMMEN - Zaterdagmorgen sloeg bur gemeester E. Huisman nu eens niet de eerste, maar de laatste paal, voor de bouw van een bollenschuur op de histo rische plaats waar eens meester Piet Boschman, als werker van het eerste uur begon met een unieke bollenverzame- ling bij de Hervormde Kerk aan de zuid kant van Limmen. Vroeger was de Hortus Bulborum gele gen aan de Dusseldorperweg bij het be drijf van Van Hof en Blokker. Toen dit bedrijf in 1979 ging verhuizen kwam het weliswaar vlak tegen Limmen aan te lig gen maar het was toch Heiloo. Al lange tijd was men bezig deze bijzon dere verzameling bollen weer naar Lim men te halen. Al in 1982 werden hierover onderhandelingen gevoerd met de toenmalige burgemeester Molhoek. Men koesterde allang de wens de Hor tus weer op de eigen plek bij de Her vormde Kerk op historische grond te kunnen planten, maar deze grond was de diakonie en verpacht. Sinds twee jaar is de grond vrij van pacht en konden de onderhandelingen beginnen. Gemeente, kerk en het bestuur van de Hortus werden het, na veel heen en weer gepraat, eens over de plaats waar de bollenschuur moest komen. Aan het fi nanciële gedeelte draagt de gemeente 150.000,- bij in het produktschap voor siergewassen 210.000,- PAGINA 13 Natuurlijk wilde men dit jaar al met de Hortus pronken 1500 bolsoorten staan dan ook op het punt zich van hun mooiste kant te laten zien. De bollen schuur hoopt men deze zomer klaar te krijgen, deze krijgt een gebroken kap, 4 ramen en een afmeting van 13 x 7.75 m. en wordt gebouwd door aannemersbe drijf R. Min. Dat is een grote schuur maar voor de opslag en verzorging is dit noodzakelijk en zal het werk van L. Verver een stuk prettiger maken. De be handeling van de eeuwenoude soorten is van het grootste belang, opdat geen van deze bollensoorten verloren gaat. Tevens is men van plan het assortiment uit te breiden met andere bol en knolge wassen om hier mee het seizoen te ver lengen en de Hortus Bulborum mini maal vijf maanden per jaar open te houden. Het bollenmuseum, dat nu beneden in Vredeburg is gevestigd, wil men in de toekomst ook naar deze historische plek overbrengen, evenals de oudheidska mer. Zo krijgt Limmen een mooie toe ristische trekpleister waar menigeen z'n kennis over bloembollen mee kan ver rijken. De UitkijhuÈi wordt gespeld Uw advertentie wordt gelezen Burgemeester E. Huisman slaat de eerste paal voor de nieuwe vestiging van Albert Heijn in Limmen. LIMMEN - Op 1 april sloeg burge meester E. Huisman de eerste paal voor de nieuwe Albert Heijn supermarkt aan De Vuurbaak. De supermarkt maakt deel uit van de zesde fase in het plan d'Enterij, het woningbouwprogamma '1991' en de start van de Albert Heijn vestiging met dagwinkels. Men denkt half oktober-november de deuren te kunnen openen. Omdat er na de eerste paal nog velen (149) zullen volgen kreeg de bevolking oordopjes aangeboden tegen de eventu ele geluidsoverlast. Deze supermarkt krijgt verschillende versafdelingen, groente, zuivel, brood, kaas, vleeswa ren, een slagerij en een bloemenafdeling en valt onder de code nr. 4. Er wordt werkgelegenheid geboden aan zo'n vijf tig medewerkers in full-time en part time funkties. De wervingscampagne gvaat medio juni van |(art. De eigenaar van de Albert Heijn vestiging in Lim men zal zijn de heer G.J. van Werk hoven. LIMMEN - Vredeburg 2 heeft het ster ke ZSC Saende 4, dat zijn kampioensti tel al op zak had, niet in moeilijkheden kunnen brengen. Dit jeugdteam uit Zaanstad klopte de Limmenaren met 2Vi-\Vi en zal ongetwijfeld snel hoge rop komen. C. Limmen hield aan het tweede bord de eer voor Vredeburg enigszins op peil; P. Vlaar veroverde een half punt. Intussen eindigde de afgebroken partij tussen clubkampioen O. van Buuren en runner-up J. Krijt in winst voor Krijt, waarmede polongatie van de clubtitel voor VAn Buuren van de baan leek. Er bleek evenwel nog een tweede afgebro ken partij tussen Van Buuren en zijn Volendamse tegenstander van enkele weken geleden in het geding te zijn. Winst daarvan was nog niet door de computer verwerkt, maar bracht het puntentotaal voor O. van Buuren juist op voldoende hoogte om voor Krijt on bereikbaar te blijven. De clubbeker gaat dus opnieuw voor een jaar naar de kast van O. van Buuren. In een vijftal kwartetten werd een halve competitie snel geschaakt, waarbij de eerste vijf zetten van het Noors gambiet verplicht waren. De vijf winnaars waren vader en zoon R. van der Storm bene vens B. de Waard, R. Morcus en H. Min. Gepromoveerd van C naar B zijn A. de Waard, die J. Kramer in een alles of niks" klopte, en B. Oud, die met een lo per achter, promotie leek te kunnen ver geten maar zijn tegenstandster F. v.d. Vegte door haar vlag zag gaan. Vrijdag 10 april is er het Paastoernooi van de club. Op 17 en 24 april wordt er wegens Goede Vrijdag en de BLoemen- dagen niet geschaakt. Op woensdag 20 mei beginnen om zes uur in de namid dag de schaakexamens van de bond voor de deelnemers aan pionnen-, toren- en koningsdiploma's. AKERSLOOT - Op zondagmiddag 12 april zal het Candlelight-concert in de dorpskerk aan de Dielofslaantje ver zorgd worden door het ensemble Hor tus Musarum. Hortus Musarum brengt een programma met muziek zoals die rond 1500 in de Nederlanden is gecom poneerd of die hier geklonken heeft. De instrumenten waarop zij spelen komt u niet dagelijks tegen. Naast de blokflui ten bespelen zij: viola da gamba, krom hoorn, pommer, virginaal en portatief. Het programma zit vol afwisseling, naast ballades en volksliederen hoort u delen uit geestelijk repertoire. Veel stukken uit deze periode zijn oorspron kelijk vijfstemmig en voor de huidige bezetting bewerkt. Hortus Musarum bestaat uit: marie An ne Paques, zang en portatief, Mach theid Landwehr, virginaal en Dieuwke Berkelaar, viola da gamba en blaa sinstrumenten. De strijkinstrumenten die zij bespeelt zijn in het eigen atelier vervaardigd. U' krijgt werken te horen van Josquin Desprez, Johannes Ockeg- hem, Clemens non Papa en uit diverse liedboeken en handschriften. Tussen de werken wordt een toelichting gegeven op de muziek en de teksten. De instru menten kunnen van dichtbij worden be keken. Voor belangstellenden wordt ook het nodige over de instrumenten verteld. Het concert begint om 14.15 uur de kerk gaat open om 13.30 uur. De toe gangsprijs bedraagt 10,00; CJP en Pas 65 betalen 7,50; kinderen tot en met twaalf jaar betalen 1,00. Voor inlichtingen en reserveringen kunt u bel len met (02513)13221, 12598 of 15047. AKERSLOOT - Donderdag 9 april houdt de gemeenteraad van Akersloot weer een vergadering. Deze zal plaats vinden in de raadzaal van het gemeente huis en begint om 20.00 uur. Op de agenda staan enkele voorbereidings- besluiten en een notitie omtrent de poli tiezorg en -organisatie in Akersloot. De vergadering van de raad is openbaar. VERZEKERINGEN 1 J Schermeer van 1813 Dusseldorperweg 65, bijkantoor, Limmen, tel. 02205 - 3581 Textiel en mode, Kerkweg 44, Limmen. Tel. 02205-1256 Bij je eig^n kapper. En nergens anders! J ZONNE-STUDIO KERKWEG 17 - LIMMEN - TEL. 02205-2456 Geopend: dinsdag t/m zaterdag vrijdagavond 19.00 tot 21.00 uur Rijksweg 77 Tel. 02205-2953 Limmen V ,cf Uitgeêsterweg IB, 1906 NW Limmen, Tel. 02205-2484, Fax 02205-1538. Informatierubriek van de gemeente Limmen. Inlichtingen en reacties: Middenweg 3a, Limmen. Telefoon 02205-1456 Het college van burgemeester en wethouders is van plan om: 1 met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen teneinde vergunning te kunnen verlenen aan: - A.W.J. Buur, Schoolweg 42 te Limmen - verlengen garage, plaatsen kap op garage, bouwen bijkeuken en plaatsen dakkapel; 2 verleende vergunning voor verlengen overkapping te wijzigen in die zin, dat de kap I mtr. hoger wordt dan werd aangegeven in het eerdere bouwplan van: - A.P.M. Rodenburg, Uitgeesterweg 27b te Limmen. De bouwplannen liggen met ingang van 9 april 1992 veertien dagen voor eenieder ter inzage. Gedurende deze termijn kan eenieder schriftelijk zijn of haar bezwaren tegen het plan aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. (art. 12 en 29 WABM) Bij burgemeester en wethouders is op 12 maart 1992 ad I en 24 maart 1992 ad 2 ingekomen een aanvraag ingevolge de Hinderwet van: 1 P. Baltus, Westerweg 64 te Limmen voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een loonbedrijf met door elektromotoren aangedreven werktuigen, Westerweg 64 te Limmen; 2 Psychiatrisch Centrum St Willibrord, Kennemerstraatweg464 te Heiloo voor het oprichten en in werking hebben van een kliniek voor psychotherapie 'De Oosthoek' met door elektromotoren aangedreven werktuigen, Oosterzijweg 8 te Limmen. De aanvragen en andere terzake zijnde stukken liggen op de gemeentesecretarie ter inzage en wel tot 8 mei 1992 elke werkdag van 9.00-12.00 uur. Na telefonische afspraak, van 14.00-16.00 uur en iedere woensdagavond van 17.00-20.00 uur. Desgewenst kan op de gemeentesecretarie (eveneens na telefonische afspraak) een mondelinge toelichting worden verkregen. Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen behoefte aan zal bestaan over de aanvragen adviezen uit te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de ontwerp-beschikking tegelijk met het verzoek ter inzage gelegd. Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de vergunning kunnen tot 8 mei 1992 schriftelijk bij burgemeester en wet houders worden ingebracht De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Eenieder kan verzoeken om in persoon of bij gemachtigde mondeling bezwaren te mogen inbrengen. Dit moet plaatsvinden voor 30 april 1992. Men gelieve daarvoor een afspraak te maken. Degene die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn per soonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek daartoe moet schriftelijk, tegelijk met het bezwaarschrift, bij burgemeester en wethouders worden ingediend. Voor een eventuele afspraak: afdeling Milieu, 02205-2174. 8 april 1992, Burgemeester en wethouders van Limmen Op 14 en 15 april a.s. zal het gemeentehuis's avonds van 18.00 tot 20.00 uur geopend zijn voor de verkoop van de zwembadkaarten. Op deze avonden kunt u de zwembadabonnementen en entree- kaarten bestellen èn betalen. Tijdens deze voorverkoop bedragen de kosten: abonnement f 50,- entreekaarten f 5,- Als u na deze avonden bestelt zullen de kosten als volgt zijn: abonnement f 60,- entreekaarten f 6,- t Indien het voor u niet mogelijk is om op één van de genoemde avonden langs te komen, vraagt u dan aan familie of kennissen om de kaarten voor u te bestellen. Wij wijzen u erop dat ieder gezin een abonnement dient te hebben. Daarnaast gelden de entreekaarten als toegangsbewijs. Het is niet mogelijk om meer entreekaarten te bestellen dan er gezinsleden zijn! Degene, die na de geplande avonden zwemkaarten komen bestel len, zullen bovendien beslist enige tijd moeten wachten voor de kaarten klaar zijn. Als het zwembad open gaat -volgens planning op 16 mei af kunnen de zwembadkaarten worden afgehaald bij het zwembad. Indien u op dat moment nog geen kaarten heeft besteld en toch gebruik wilt maken van het zwembad, dient u per dag een dagkaart te kopen. Maak dus gebruik van deze bestelavonden. Het kan u guldens besparen! Tot ziens op 14 en 15 april! Bij wijze van uitzondering is het mogelijk om de abonnementen op onderstaande bestelkaart te bestellen en vóór 14 april a.s. te zenden aan het gemeentebestuur van Limmen, Middenweg 3A, 1906 AP Limmen (in de linkerbovenhoek van de enveloppe vermelden 'zwembadabonnement'). Bestelkaart voor abonnementen zwembad 'Dampegheest' tegen voorverkoopprijzen. U gelieve het bedrag vóór 14 april a.s. over te maken op rekeningnummer 2850.05.030 van de Bank Ned. Gemeenten tn.v. de gemeente Limmen (giro bank 1081onder vermelding van 'zwembadabonnement'. Abonnement x f 50,- Naam en voorletter(s) abonnementhouder Adres en woonplaats Telefoonnummer Entreekaarten* x f 5,- Totaal f De abonnementen kunnen vanaf 16 mei a.s. bij het zwembad worden opgehaald. Handtekening: gewenst aantal entreekaarten invullen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 13