Kerkdiensten Andere adressen intech Medische diensten HIER BLIJF JE VOOR THUIS! Aquarellen te zien bij Silhouet <K in Heffee B0EKEN-TIP VAN: DEUTEKOM Raad stemt met spijt in in met de opheffing van de Kennedy-mavo Agenda Open Huis en Theater de Beun Bridgeclub Sans Atout Politieberichten MUZIEKSCHOOL HEILOO Uitgebreid, plaatselijk en actueel 072-338266 Dierenbescherming TANDARTSASSISTENTE Annie Lennox: 'Diva' IV^UZIEK-TIP VAN: Heiloo Op het strand gesmeten: potvissen in Nederland PAGINA 2 UITKIJKPOST 8 APRIL 1992 HEILOO - Het doek voor de Kennedy- mavo is gevallen. Vorige week donder dag stemden alle raadsfracties in met het voorstel van het college om de enige openbare school voor vervolgonderwijs in Heiloo per 1 augustus 1995 vrijwillig te sluiten. Het geringe aantal leerlingen staat een zelfstandig voortbestaan van de school in de weg, zeker door de van uit Den Haag voorgestelde schaalver groting in het onderwijs. De afbouw van de school in drie jaar betekent dat de leerlingen, die nu in de eerste klas zitten, in 1995 eindexamen aan de school in Heiloo kunnen doen. Vanaf het volgend schooljaar (1992- 1993) worden geen eerste klassen meer gevormd. De afbouw wordt met veel zorg omkleed. Bijvoorbeeld komt er een sociaal plan ten behoeve van leerlingen en docenten. Een mogelijke redding voor de school had een fusie met een scholengemeen schap kunnen zijn. Het gemeente bestuur heeft hiertoe overleg gevoerd met de Rijksscholengemeenschap in Alkmaar. Deze fusie kon geen door gang vinden daar de afstand tussen de scholen (6 km) in de ogen van hogere overheden (provincie en rijk) onvol doende is om een samengaan te verant woorden. Ook is er gesproken met het bestuur van de Sint Jan-mavo, welke overigens al samenwerkt met een aantal Alkmaarse scholen voor vervolgonderwijs. Hier struikelde men op de signatuur van de te vormen school: katholiek of openbaar. De fracties van PvdA en Groen Links uitten hun ongenoegen over het niet doorgaan van een fusie tussen Sint Jan en Kennedy: 'Liever rooms dan Hei loos' en 'Doodsteek voor de Kennedy-mavo'. In hoeverre de schuld direct bij de Sint Jan mavo gelegd kan worden, is natuur lijk de vraag. In de afgelopen vijf jaar is het aantal leerlingen van de Kennedy- mavo afgenomen van 218 naar 127. Een discussie over de signatuur van een school is daarbij altijd een lastig on derwerp. Politie Je hebt Kennemerland. Je hebt Noord- Kennemerland en Zuid-Kennemerland. En binnenkort hebben Noord-Kenne- merland-West en Noord-Kennemerland -Oost. Dat is een,gevolg van de nieuwe gebiedsindeling voor de politie in onze omgeving. Het streven om van Noord- Kennemerland één district te maken is in de onderhandeling over de herinde ling niet haalbaar gebleken. Er komen twee basiseenheden: West (Alkmaar, Egmond, Bergen en Schoorl) en Oost (o.a. Heiloo, Limmen, Langedijk en Heerhugowaard). Bij de verdere bespre kingen zal Heiloo, zo verklaarde burge meester Schoof, vasthouden aan de - eisen ten aanzien van de kwaliteit van de politiezorg. Minimabeleid Veel lof was er voor het eerste rapport aangaande het gevoerde minimabeleid in Heiloo. Door het beschikbaar stellen van geld kan een aantal Heilooërs een bijdrage krijgen voor de kosten van maatschappelijk verkeer, bijzondere omstandigheden en enkele gemeentelij ke belastingen. Kritiek was er wel te ho ren wat betreft het informeren van met name oudere dorpsgenoten. Dit zal, zo verklaarde wethouder Borsjes, extra aandacht krijgen in 1992. Ook steunt het college de opvatting in de raad dat men soepel moet omgaan met het al dan niet beschikken over bonnetjes aan gaande het 'maatschappelijk verkeer'. Parkeerplaatsen Er is in Noord-Holland-Noord een ver- voerregio in oprichting. Dit orgaan zal zich bezighouden met een samenhan gende voorbereiding, planning en uit voering van taken op het gebied van verkeer en vervoer, zoals locaal en regi onaal openbaar vervoer, het wegennet, het parkeerbeleid, fietsvoorzieningen enzovoort. In de opzet wordt onder meer gesproken over een ontmoedi gingsbeleid ten aanzien van parkeer plaatsen bij bedrijven. Hoewel de vol tallige raad kon instemmen met de ver- voerregio, maakte de meerderheid van de raadsfracties bezwaar tegen dit par keerbeleid bij bedrijven: het zou nadelig werken voor de economische bedrijvig heid. D66 en Groen Links stemden niet in met deze opvatting. Notuleren Vergaderingen van de gemeenteraad zullen voortaan niet meer uitgebreid schriftelijk worden vastgelegd. In plaats van deze methode wordt overgegaan op het gebruik van cassettebandjes gecom bineerd met een beknopte besluitenlijst. De fractie van de VVD stemde tegen dit voorstel. Een bedrag van 345.000 gulden is door de gemeenteraad beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een nieuwe vuil nisauto. Met deze aanschaf maakte het college ook duidelijk dat de inzameling van huishoudelijk afval voorlopig in het beheer van de gemeente blijft. Uit het oogpunt van personeelsbeleid en milieu werd deze keuze door enkele fracties ge waardeerd. Aan het slot van de vergadering werd afscheid genomen van het raadslid Joan van Baarle van de Partij van de Arbeid. Na zes jaar raadswerk stapt zij uit de ge meentelijke politiek. Burgemeester Schoof, nestor Ton ten Hoope en frac tiegenoot Jan Borsjes spraken Joan van Baarle toe en bedankten haar voor haar inzet. Joan van Baarle bedankte op haar beurt een aantal collega raadsleden en ambtenaren voor de sa menwerking in de afgelopen jaren. Eén van de aquarellen van Diny Dijkman-Mulderwelke tot en met 5 mei bij Silhouet te zien zijn. HEILOO - Vanaf 8 april tot en met 5 mei exposeert Diny Dijkman-Mulder haar nieuwste aquarellen bij Silhouet binnenhuisarchitectuur in Heiloo. Een goede reden om uw wandeling of fietstochtje die richting op te laten gaan. Diny Dijkman is geboren en getogen in Donderdag 9 april Mw. Elzinga Yoga 09.30-10.30 Fed. Vrouwenraad cursus 09.30-11.30 s.o.h. yoga v. ouderen 09.30-11.30 Yoga Heiloo 13.30-15.30 Soc. Cafe 15.30-17.30 H.O.V. operettever. 20.00-23.00 Sjoelclub Heiloo 20.00-22.00 H.B.C. bridgeclub Heiloo 20.00-23.00 Eurotaai 19.30-22.30 Stng. Brunogebouw verg. 20.00-22.00 Vrijdag 10 april Plattel.vr. volksd. 09.00-10.30 s.o.h. volksdansen v. oud. 11.00-12.00 N.v.v.H. damesbridge 09.30-11.30 Plattel.vr. volksd. 14.00-15.30 Vrije Academie 13.30-15.30 s.o.h. Yoga v. oud. 13.30-16.30 Beg.Orkest v. NH.rep. 20.00-22.00 Pridinin volksd. 19.30-22.30 Oppositie schaken jeugd 19.30-20.30 de Beun: Falkland toneel 'Amadeus' 20.15 Zaterdag 11 april NIVON 20.00-22.00 de Beun: Falkland toneel 'Amadeus' 20.15 Zondag 12 april Kindernevendienst NHK 10.00-11.00 De Beun: Falkland toneel 'Amadeus' 14.00 Maandag 13 april Castricum. Ze komt uit een kunstzinnig gezin, waar schilderen, etsen en kunstsmeden gewoon was. Zij is reeds vele jaren actief met het schilderen en aquarelleren. Daarbij toont zij een na tuurlijk talent, wat zich uit in de grote directheid van haar werk en het bijzon dere kleurgevoel dat zij bezit. Volgens Diny leer je het meest van goed waar te nemen, mooie harmonische kleuren te gebruiken en een natuurlijk, schijnbaar vanzelfsprekende compositie neer te zetten. De laatste jaren is zij im- pressionistischer en losser gaan werken, waardoor het leven in haar werk sterker is geworden. Het aquarelleren geeft haar een enorme rust. Voor haar werk is grote belangstelling. Dit is niet zo verwonderlijk, door haar aquarellen goed passen in lichte inte rieurs, maar ook in klassiek ingerichte vertrekken. Al met al een boeiende ken nismaking met Diny Dijkman en haar werk. Silhouet is dagelijks geopend van 9.00 - 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur (uitgezonderd maandag). HEILOO - Uitslagen maandag 6 april: A-Lijn mw. v. Diepen - Pikkel 65,4%, 2. Boekei - Groet 60%; B-Lijn 1Schip per en Zn., 63,5%, 2. fam. H. Toby 60.9%; C-Lijn: 1. ds. v.d. Linden - Twuyver 60,4%, 2. Gieles - v. Twuyver 58,9%; D-Lijn: 1. Roelofs - Bijlsma 61.1%, 2. Tromp - Rusch 59,7%; E- Lijn: 1. ds. Boelhouwer - Frugte 69,3%, 2. Krieger - Overtoom 54,7%; F-Lijn: 1ds. v. Toornburg - de Vries 64,6%, 2. fam. G. Toby 54,9%. HEILOO - Diefstal van twee fietsen uit de tuin van een woning aan de Harre- laers. Het werd gezien door een bewo ner. Een zoektocht in de omgeving naar de daders leverde geen resultaat op. Een aan de gevel van een winkel in de Stationsweg hangende markies werd 's nachts in brand gestoken. Het kon tij dig worden geblust. Snelheidscontroles op de Kerkelaan, 3 bekeuringen, de snelste reed 65 km per uur, op de Dors, 1 bekeuring voor 65 km/uur en op de Vennewatersweg, 4 bekeuringen, de snelste 70 km/uur. Vanaf de Kloosterhof werd een rode Honda-motor type CR 125 ontvreemd. Inbraak in een bedrijf aan de Pastoor van Muijenweg. Uit een auto werd een CD-speler ontvreemd. Inbraak in een kantoor aan de Klooster hof. Daar werd geld ontvreemd. Uit en schuur aan de Kerkakkers wer den twee fietsen ontvreemd, alsmede 4 autovelgen. Op de Vlei werd een tweetal fietsen ge vonden. Via de postcode werd de eige naar opgespoord. Daar bleken de fietsen van 29, op 30 maart uit de schuur ontvreemd te zijn. Inbraak in een kantoor aan de Van der Feen de Lilleweg. Er werd geld ont vreemd. Poging tot inbraak auto of poging diefstal van auto in Mariënstein. 's nachts werden twee personen betrapt door de eigenaar waarop zij op de vlucht sloegen. Een zoekactie leverde niets op. In Purmerend werd4de verdachte van de diefstal in Heiloo van een vrachtauto aangehouden en verhoord. Hij beken de. De man had zich vaker aan soortge lijke feiten schuldig gemaakt. Winkeldiefstal bij Albert Heijn in 't Loo. De dader had dit al veel vaker ge daan. Proces-verbaal is opgemaakt. Bij een kledingzaak in het Stationscen trum werden enkele jassen ontvreemd. Een onderzoek is gaande. De telefoon in de cel bij het postkantoor werd vernield. Schadepost 239,00. Auto-inbraak bij zwembad 't Baafje aan de Omloop. Het portierslot werd geforceerd en de radio-cassetterecorder werd ontvreemd. Diefstal van sleutels uit onbeheerde kle ding in het gymlokaal aan dè Kerkak kers. Op de Kanaalweg viel een motorrijder op het wegdek na een mislukte inhaal manoeuvre van een traktor met aan hangwagen. De motorrijder liep 2 gebroken ruswervels op en werd opge nomen in het ziekenhuis. Uit een auto aan de Omloop werd een autoradio ontvreemd. Aan de Rookamer werd een uit Bergen ontvreemde auto aangetroffen. Op het Rosendaal werd een automobi list gecontroleerd, die onder invloed van alkohol bleek te verkeren. Bij een blaastest op het buro bleek de bestuur der 515 microgram te hebben. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt. Aan het Zevenhuizen bleek de kantine van de Double Stars te zijn bezocht door inbrekers. De inhoud van de koel kast werd geplunderd. Uit een auto aan de Laan van Muijs werd een autoradio ontvreemd. Vanaf de Vossenakkers werd een zwarte Opel Kadett, kenteken YN-07-FF ont vreemd. Vanaf de Geestakker werd ge probeerd een andere personenauto te stelen. In de eerste week van april werden 6 fietsen ontvreemd. T'ai Chi N.v.v.H. zang Rode Kruis Welfare Plattelvr. zang Hatha Yoga Sans Atout bridge NIVON Aquarellen Falkland toneelrep. E.H.K. klaverjassen Soc. alleenst. Hatha Yoga 08.30-10.30 14.00-15.30 14.00-16.00 14.00-15.30 13.30-15.30 20.00-23.00 20.00-22.00 20.00-23.00 20.00-22.00 20.00-22.00 19.30-21.30 Dinsdag 14 april G.T.H. 11.00-12.00 NIVON Aquarellen gev. 09.30-11.30 s.o.h. Antiek cursus 14.00-15.30 Nieuw Leven zangver. 20.00-22.00 NIVON Boekbinden beg. 20.00-22.00 Oppositie schaken 20.00-23.00 H.B.C. bridge 20.00-23.00 H.A.F. fotoclub Heiloo 20.15-22.45 A.V.V.L. vergad. 20.00-23.00 Woensdag 15 april s.o.h. Astrologie 09.30-11.30 Mevr. Velu cursus 09.30-11.30 s.o.h. Franse les v. oud. 09.30-11.30 O.A.R.P. soos 14.00-17.00 Falkland toneel rep. 20.00-23.00 E.H.K. klaverjassen 20.00-23.00 Vrije Academie 20.00-22.00 Rotary Heiloo 19.00-21.00 Gem.Heiloos stedenband verg. 20.00-23.00 Hot Veld 1, 1852 GQ Heiloo Tel. 072-332460 Op dinsdag 14 april a.s. is er in de Muziek school aan het Veld 1, een speelavond. De aanvang is om 19.30 uur. bent daar harte lijk welkom. In het korte programma, dat onge veer drie kwartier duurt, spelen leerlingen van Jan-Jaap Langereis, docent blokfluit. Ëen dag later, woensdag 15 april geven leerlin gen van Peter Duinmeijer, docent gitaar, een concert. Het programma, dat wordt gevuld door de ensembles, begint met een optreden van het 'Barok-rock-ensemble' met als speciale gast de Heilooër cellist Harm Bakker. Na de pauze kunt u luisteren naar de 'Roek-groep'. U begrijpt dat dit programma iets langer duurt. Komende zaterdag is er weer volop activiteit in de Muziekschool. Dan geeft de bekende klari nettist Piet Honingh (van het Koninklijk Concert gebouw Orkest) op uitnodiging van de Muziekschool een workshop. Er zijn korte de monstraties, openbare lessen en ensemble- lessen. Veertig klarinettisten uit de wijde omtrek nullen aan deze dag deelnemen. De heer Honingh wordt bijgestaan door onze eigen klarinetleraar, Peter Brouwer en door Dorien van Vliet, oud-leerling van de Muziek school, aie in de eindfase verkeert van haar klarinetstudie aan het Koninklijk Conservatori um in Den Haag. Graaq tot ziens. Gemengd Koor Zingen Houdt Jong Repetitie dinsdag van 10.00-11.45 uur, in 't Trefpunt, Westerweg 294. Inl. via tel. 333645 of 332208. De Zonnebloem Vereniging tot bevordering van het wel zijn der zieken, van alle gezindten, voor bezoek thuis, ziekenhuis of verpleeg huis. Sekr.: Runxputteweg 20, Heiloo, tel. 02205-1922. FNV Info-team Heiloo-Limmen Spoed-informatie: tel. 02205-1608 of 02206-5397. Bouw- en Houtbond FNV afdeling Heiloo Spreekuur iedere maandag van 19.00 tot 20.00 uur op het adres Holleweg 92 te Heiloo Diabetes Ver. Nederland Telefonische hulpdienst: tel. 033-725083, dag en nacht bereikbaar. Ned. Ver. tot Integratie van Homosexualiteit-COC (NVIH-COC) Afdeling Regio Alkmaar en West- Friesland, Bierkade 14a, Postbus 268, 1800 AG Alkmaar. Hulp- en infotelefoon: 072-111650. Patiëntenplatform N oord-Kennemerland Buro Informatie en Klachtenbemidde ling (BIK). Tel. spreekuur: elke dinsdag en donderdag van 9.30-11.30 uur: tel. 072-114147. Postadres: Postbus 354, 1800 AJ Alkmaar. Ouders helpen Ouders Telefonische hulpdienst van de Lande lijke Stichting Ouders van Drugs verslaafden. Tel. 072-152244. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 17.00 t/m 01.00 uur, zaterdag, zondag en op feestdagen van 9.00 t/m 01.00 uur. PLANpraktijk Consument en Huishouding Hulp bij vragen en/of problemen op fi nancieel gebied; budgetvoorlichting en schuldhulpverlening. Spreekuur volgens afspraak op het adres: afdeling Sociale Zaken, Raadhuisplein 1, Heiloo. Tele foon: 313198. Regionaal Ziekenfonds Noord-Holland-Noord Spreekuur: dinsdag van 15.00-16.00 uur in 't Trefpunt, Westerweg 294, Heiloo. VTO Noord-Kennemerland Vroegtijdige Onderkenning van Ont wikkelingsstoornissen van kinderen van 0-7 jaar. Adres: Gasthuisstraat 2, Alk maar, tel. 072-199222. Bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 8.45-11.45 uur. Ouders kunnen zelf bel len naar het VTO-team. Werkgroep Vluchtelingenwerk Heiloo Contactadres: dhr. A. Haanstra, afde ling Sociale Zaken, gemeente Heiloo. Bank: Amrobank, rek.nr. 45.38.84.164 (giro van de bank: 2162), t.n.v. Vluch telingenwerk Heiloo. Gezinsverzorging, Ouderenhulp en Alphahulp Stichting Noord-Kennemerland/Noord -Holland-Midden. Hoofdkantoor: Nas- saulaan 30, 1815 GL Alkmaar. Voor hulp bij problemen in de verzor ging van uw huishouden. Spreekuur da gelijks van 8.30 tot 9.30 uur. Telefoon: 072-127066. Voor acute hulp na 17.00 uur en in het weekend: 072-156400. Ver. Bescherming Ongeboren Kind Voor informatie: 072-625508 of 033-620244. Kinderdagverblijf Heiloo Voor hele en halve dagopvang, na schoolse opvang en gastouderopvang. Inlichtingen: tel. 072-338950. Ned. St. Whiplash Patiënten Mw. A.M. Heijstra-Valkering, Breede- laan 69, 1851 MB Heiloo, tel. 072- 332344. ONTWERP EN INSTALLATIE KOMPLETE BADKAMERS LOODGIETERSWERKEN VERWARMINGSTECHNIEK installatie techniek Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk Zondag 12 april: 9.30 uur: ds. F.J. van der Wind; 19.00 uur: ds. J.W. Bakker uit Stompetoren. Maandag 13, dinsdag 14 en woensdag 15 april: 19.30 uur: meditatiedienst. Geref. Kerk Noordergeeststraat Zondag 12 april: 9.30 uur: ds. Joh. Pas veer uit Purmerend; 19.00 uur: naar Witte Kerk. English Church Heiloo Kruiskerk, Maas Geesteranusweg. In lichtingen: 072-333396. Chr. Geref. Kerk (De Dillenburg) 9.30 uur: ds. J. Verhage; 17.00 uur: ds. A.P. van Langevelde. Hervormde Gemeente Limmen 10.00 uur: ds. P.W. Spruijt uit Amsterdam. Evang. Luth. Gemeente Alkmaar 10.00 uur: dra. Y. Bos. Remonstrantse Gemeente Alkmaar 10.15 uur: ds. G. Bloemendaal uit Delft. Inspectie Heiloo e.o. 072-335642. Katten Heiloo en Limmen: 072-616106 /337853. Honden Heiloo en Limmen 02205-2256. Knaagdieren Heiloo en Limmen: 072- 333838. Honden en katten Akersloot 02513- 10079. Actie vakantiepleegdier 072-336180. Asiel (ook voor een adoptiehonde om mee te wandelen) 072-114861. Goed tehuis gezocht voor Honden: Doortje, boerenfoxje, (teef), van 4!/2 jr., Sabor, bouvier reu, niet ge schikt bij kleine kinderen van AVi jr., Chico, kruising collie/labrador teef, van 2 jr., Boefie, bouvier gest. teef van 11 jaar, Sarah, bast. Mechelse herder teef, van ca. 3 jr.; Casa, bast. poedel gest. teef van 11 jaar; Spike, bast. jach thond reu, van 1 jaar; Yuri, husky gec. Vrijdag tot en met maandag Hockeyvereniging De Terriërs, kantine op sportpark Het Vennewater. Vrijdag en maandag 20.00-22.00 uur; zaterdag en zondag 11.00-17.00 uur. Elke zaterdag Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiek- en turnvereniging Heiloo, container op parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. En container bij flatgebouw in De Kandelaar nabij nr. 12. Tussen 13.00-14.00 uur. Zaterdag 11 april J.P. Hasebroekschool, Sluijsweijdt 9. Tussen 9.00-11.00 uur. De Zeskant, Het Malevoort 5/7. Tussen 10.00-12.00 uur. Maria Lidwinaschool, parkeerplaats Het Wielemakersland. Tussen 9.30- 11.30 uur. Tevens huis-aan-huis actie tussen Pastoor van Muijenweg, Ewis- weg, Het Zevenhuizen en Westerweg. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 9.30 uur. Ook gebruikte kleding. Halen op ver zoek: 330222. Iedere maandag (schooldag) Volleybalvereniging Effect, container bij de ingang van sporthal 't Vennewa ter. Tussen 18.00-22.00 uur. Elke woensdag Gymnastiek- en turnvereniging Heiloo, container bij flatgebouw in de Kande laar nabij nr. 12. Tussen 18.00-19.00 uur. Woensdag 15 april Fanfare showband Heiloo, huis aan huis actie in plan 'Dompvloetlaan'. Do zen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 18.00 uur. Ook gebruikte kleding. Halen op verzoek: 331783 (tussen 17.00-18.00 uur). Maandag t/m vrijdag WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. Halen op verzoek: 331840 of 02206- 3525. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek, iedere laatste zaterdag van de maand, alleen na opga ve: 336799 (tussen 19.00-20.00 uur). Vondelschool, Breedelaan 6. Brengen tijdens schooluren tussen 8.45-15.30 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook gebruikte kleding. Volksmuziekschool, Het Veld 1. Tussen 9.00-12.00 uur en 14.00-19.30 uur. Freinetschfcol, Het Malevoort 9. Bren gen tijdens schooluren tussen 14.00- 19.30 uur. Alle dagen Fanfare-showband Heiloo, Werken- delslaan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Ha len op verzoek: 331783 (17.00-18.00 uur). Ook gebruikte kleding. Victorie-groep Scouting Heiloo, contai ner nabij clubgebouw De Bolder, hoek Kerkelaan/Westerweg. Ook gebruikte kleding, mits in plastic zakken. Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Gevraagd: Schriftelijke sollicitaties aan: J. Snoep, Van Catsstraat 4A, 1851 JH Heiloo. reu, van 3Vi jaar; Fleur bast. fox teef van 4 jaar. Nadere inlichtingen bij tel. 02205-2256. Katten: Mikke, een lieve rood/witte ka ter van 4 jaar; Tommie, een eigengerei de cyperse kater van 5 jaar; Micky, een stoere cyperse kater van 10 jaar; Ze zoe ken allemaal een huis zonder andere dieren en zonder kleine kinderen. Een tuin hebben ze wel nodig. Meer infor matie bij tel. 072-337853. Vermist Cyperse poes met witte bef, buik en po ten 3 jaar, Thalia Limmen; klein donder cypers poesje 16 jr. Zeeweg Heiloo; bruin wit-konijn omgeving Hogeweg Limmen. Inlichtingen 072-616106. Gevonden Een haan, Zeeweg bij de Woonheuvel Heiloo. Inl. 072-616106. Gevraagd Oude dekentjes, doeken en speeltjes voor de kattenopvang. Tel. 072-^37853. Doktersdiensten (uitsluitend voor spoedgevallen) 11 èn 12 april: W. Hartong, Tulpen- croftlaan 17, Heiloo, tel. 337883. Weekenddienst Apotheek 10-17 april: Apotheek Sibilo, Pastoor van Muijenweg 17, Heilóo, tel. 330200. Verloskundige Heiloo (vlgs. afspraak) J.F.M. Bugter, Haesackerlaan 41, Hei loo, tel. 337531. Verloskundige Limmen 11-17 april: E. Wiegering, tel. 02513-12020. Dienst Tandarts Alkmaar - Heiloo Doorkiesnummer tandartsdienst bij spoedgevallen: tel. 072-123889. Diëtiste Mw. I. Nijdam-Visser, De Wildtlaan 52, Heiloo, voor voedings dieetadviezen na tel. afspraak, tussen 17,00-19.00 uur, tel. 072-332287. Bejaardenhuis Overkerck, Stationsweg 92c, maandag tot en met vrijdag 8.00-8.30 uur. Bejaardenhuis De Loet, De Loet 1, maandag tot en met vrijdag 9.00-9.15 uur. Psychologenpraktijk Drs. H.P.M. Velu, Kleijne Olven 3, Heiloo, tel. 072-331644. Praktijken logopedie Tineke Hensen, De Sonneveld 124, tel. 335352; Nita te Nuijl, Termijen 101tel. 335148; Lucien Reeling Brouwer, Kor7 beellaan 1, tel. 332652; Jolanda de Wit* Oudburgerlaan 74, tel. 338073. Praktijk psychotherapie hypnose Individuele en groepstherapie. Voor af spraken: 02513-11602 of 14858, 02207- 12477. Doopsgez. Gem. Koningsweg Alkmaar 10.00 uur: ds. H.Th. Ament. Oud-Katholieke Kerk Emmastraat 9, Alkmaar 10.00 uur: eucharistieviering. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) (Kapelkerk, Kapelsteeg/hoek Laat 80, Alkmaar) 9.30 en 17.00 uur: ds. J. Luiten. Baptisten Gemeente Alkmaar Hofstraat 15, Alkmaar 10.00 uur: ds. A.J. van de Wetering. Pinkstergemeente Heiloo Zondagmorgen 10.00 uur dienst. Zon dagsschool 10.30-11.30 uur. Bijbelstu die: woensdag vanaf 20.00 uur. Kerkge bouw: Maas Geesteranusweg, Heiloo. Evangelische Gemeente Egmond Dorpshuis, Hanswijk 1, Egmond aan den Hoef. Dienst: zondag 19.00 uur. Bijbelstudie: dinsdag 20.00 uur. Vrouwenkoffie-ochtend: eens per maand. Inlichtingen: 02206-6890. Geest en Kracht Volle Evangelie Centrum Zaterdag 11 april: Arnold Rose, voor malig gemeenteleider van ondergrondse babtisten uit de Sovjet Unie, verzorgt een spreekbeurt, aanvang 19.30 uur. De toegang is vrij. Elke zondagmorgen dienst om 10.00 uur. Elke woensdagavond bijbelstudie om 20.00 uur. Eens per veertien dagen bijbelstudie voor vrouwen op woens dagmorgen. Adres: Westerweg 294 te Heiloo. Inlichtingen: 332649. Rooms Katholieke Kerkdiensten Willibrorduskerk, Westerweg 265 Zoadag 11.00 uur. In de week: Dinsdag 19.15 uur (dagkapel). Donderdag 9.30 uur (Overkerck). Spreekuur: zaterdag 16.00-17.00 uur. H. Moeder Gods, Holleweg 111 Zaterdag 19.00 uur. Zondag 9.15 uur. In de week: Vrijdag 19.15 uur (dagkapel). O.L.Vr. ter Nood, Kapellaan Vrijdag 10 april, 15.00 uur: kruisweg (grote kapel). Zondag 12 april, 11.00 uur: hoogmis met palmwijding en lijdensverhaal; 15.00 uur: lof en vastenoverweging ('balanceren tussen leven en dood'; klei ne kapel). Dinsdag 14 april, 19.00 uur: boetevie ring (kleine kapel). Door de week: dinsdag 9.30 uur eucha ristieviering bij de Julianazusters; woensdag 8.30 uur eucharistieviering Genadekapel; donderdag 9.30 uur Woord- en Communiedienst bij de Juli anazusters, Hogeweg 65; vrijdag 8.30 uur eucharistieviering in de Gena dekapel. Kapel Psych. Centrum St. Willibrord Zaterdag 18.45 uur: eucharistieviering. Zondag 9.30 uur: eucharistieviering. Woensdag 16.45 uur: kleine kapel. Pinkstergemeente Alkmaar e.o. 10.00 uur dienst in scholengemeen schap, Mandemakerstraat 11, Alkmaar. Inlichtingen: tel. 331584. tel. KT Praktijken Fysiotherapie Spreekuur vlgs afspraak (ma. t/m vr.): Praktijk Fysiotherapie Ewisweg, Ewis- weg 34, Heiloo, tel. 072-331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, Heiloo, tel. 072-333398; M. A. van Riel, De Wildt laan 28, Heiloo, tel. 072-333271; Fysio- therapiepraktijk E.J. Waal, Kennemer- straatweg 452, Heiloo, tel. 072-331266; P.A. Slinger, De Hoghe Weijdt 55, Hei loo, tel. 072-333746. Fysio Heiloo, Slimpad 16a, Heiloo, tel. 072-339355. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Elise Zonneveld-Kemper, 072-337378. (Samen bevallen). Tandprothetische praktijk Jan Jansen, Heerenweg 72, 1851 Heiloo, tel. 072-337119. Mondhygiëniste Simone Hackenitz-Hoogendoorn, prak tijk: J.P. de Smetcentrum, psych. cen trum St. Willibrord, Kennemerstraat- weg 464, Heiloo. Voor afspraken: tel. 331165. Dierenartsen Dr. Schaap en dr. De Jong zijn te berei ken op tel. 072-331606 (Commandeurs laan 1). Zaterdag spreekuur van 11-12 uur. Dierenkliniek De Kapel, J.A. de Rid der, Runxputteweg 24, 1851 PM Hei loo. Behandeling uitsluitend volgens - afspraak. Praktijk Oefentherapeuten Mensendieck Y. I. van Leeuwen, Westerweg 128a, tel. 072-338114. W. Zonjee, Westerweg 128a, tel. 072-338114. Stichting Interkruis N oord-Kennemerland Ledenadministratiekraamcentrum tel. 072-199222. Wijkverpleegkundigen Spreekuur, in het wijkgebouw dagelijks tussen 12.00-13.00 uur, tel. 331073. Voor spoedeisende gevallen kunt u bel len 072-619818 (alarmcentrale). Kruisvereniging Heiloo Uitleenmagazijn Wijkgebouw Holleweg 94. Geopend op werkdagen van 18.30-19.30 uur. Tel. 072-331073. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Mevr. B. Nieuwmeyer, tel. 072-338088, en mevr. M. van Velthoven, tel. 072- 338027. Zwangerschapscursus is voor leden van de Kruisvereniging kosteloos. Diëtiste Voor leden van de kruisvereniging kos teloos. Voor afspraken kunt u bellen: 072-199222. Praktijk Oefentherapie Cesar I. H oefmans, Pastoor van Muijenweg 16, Heiloo, tel. 072-330592. Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (Starlet) De prikpunten van Starlet in Heiloo zijn: 'Diva' is het solo-debuut van Annie Lennox, die vooral bekend is door haar samenwerking met Dave Stewart in de formatie The Eurythmics. Tien duizenden albums werden van deze groep verkocht in Nederland, met het album 'Greatest hits' als koploper met nu al meer dan een kwart miljoen ver kochte exemplaren. Het moge duidelijk zijn dat Annie Lennox in ons land een grote schare fans heeft, die al drie jaar wachten op nieuw werk. Toen immers kwam het laatste Eurythmics-album 'We too are one' uit. Het songmateriaal op 'Diva' verschilt niet wezenlijk van dat van The Eu rythmics. Debet daaraan is ongetwij feld Lennox' karakteristieke stemge luid. Op het door Stephen Lipson (Simple Minds, Pet Shop Boys) gepro duceerde 'Diva' schittert Annie Len nox met name in de ballads 'Cold' en het op single gezette 'Why'. Deze single was een uitstekende start voor de promotiecampagne rond de cd: de Vara koos het nummer terecht als parkeerschijf. De kopers van de cd 'Diva', op de hoes waarvan Annie Lennox te zien is verkleed als showgirl uit de jaren '40, hebben overigens een extra song: 'Keep young and beauti ful'. C Winkelhof 't Loo 41 Heiloo Tel. 335535 De laatste stranding van een potvis aan de Nederlandse kust vond plaats op 2 april 1990. Uit de vier vooraf gaande eeuwen zijn ruim vijftig stra- ningen van dit dier aan onze kust bekend. Van heinde en verre stroom den mensen toe om het 'op het strand gesmeten' monster te aanschouwen. Het spektakel werd vastgelegd door schrijvers van pamfletten en kronie ken, door tekenaars, schilders en gra veurs. Ook bij de laatste stranding stortten journalisten en 'fotografen zich op het dier. Nog steeds hebben deze strandingen een grote nieuws waarde en spreken een ieder tot de verbeelding. Dit boek 'Op het strand gesmeten; vijf eeuwen potvisstrandingen aan de Ne derlandse kust', onder redactie van B.C. Sliggers en drs. A.A. Wer- theim,geeft een overzicht. Aan de or de komen daarbij de biologie en het sociale leven van de potvis en de ico nografie en geschiedenis van de diver se strandingen. Wanaf deze week is bij Boekhandel Deutekom ter gelegenheid van dit boek een etalage ingericht met betrek king tot het strand in het algemeen en de strandingen in het bijzonder. Heerenweg 67-69.1851 KL Heiloo "Winkethol 't Loo" Tel. 072-331483 LIBRIS. Uw Complete Boekhandel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 2