Informatierubriek van de gemeente Heiloo ivmemettfeê^entfe de Raadhuisplein 1 Postbus 1 1850 AA Heiloo Openingstijden 8.00 tot 12.30 uur Aanmelding leerlingen basisonderwijs Heiloo. Aansprakelijkheid rolemmers. Agenda van de commissievergadering voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Expositie van Bert Jonk Agenda voor de raadscommissievergadering voor Financiën en Personeelszaken d.d. 9 april 1992. Schoonmaken rolemmers. Nieuwe bouwplannen. Verkoop bouwgrond voor vrije sector woningen in plan Ypestein. Agenda raadscommissie Welzijn, Emancipatie, Volksgezondheid en Voorlichting d.d. 13 april 1992. Een plastic fles voor een plastic fles. Voor iedereen die bij wil blijven PAGINA 4 UITKIJKPOST 8 APRIL 1992 Een belangrijke tijd voor uw kinderen breekt weer aan. In de loop van dit jaar of volgend jaar bereikt uw kind de leeftijd van 4 jaar. De leeftijd waarop kinderen aan een basisschool kunnen worden toegelaten. Mede om schoolbesturen en de scholen tijdig op de hoogte te stellen van de te verwachten aantallen leerlingen wordt u vanaf heden weer in de gelegenheid gesteld om uw kinderen op de school van uw keuze aan te melden. Toelatingsleeftijd. Kinderen die op de eerste schooldag van het schooljaar 1992/1993 (24 augustus 1992) de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt, kunnen direct worden toegelaten. Kinderen die na 24 augustus 1992 4 jaar worden, kunnen direct worden toegelaten op de dag na hun verjaardag. Om alvast te wennen aan het schoolgebeuren kunnen kinderen die de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden hebben bereikt tot de dag waarop zij 4 jaar worden, gedurende maximaal 5 dagen worden toegelaten. Dit hoeven geen 5 aaneengesloten dagen te zijn. Vanaf de leeftijd van 5 jaar is uw kind leerplichtig. Dan moet uw kind naar de basisschool. Waar en wanneer aanmelden. In verband met vrije schoolkeuze kunt u uw kind rechtstreeks aanmelden bij een van de hieronder genoemde scholen. Er is geen vaste aanmeldingsdatum. U kunt vanaf vandaag uw kind aanmelden. Wel wordt aandacht gevraagd voor tijdige aanmelding. Dus als uw kind in de loop van het schooljaar 1992/1993 4 jaar wordt, d.w.z. geboren is tussen 24 augustus 1988 en 1 juni 1989 dan wordt u vriendelijk verzocht uw kind tijdig aan te melden. Openbare basisscholen. Vondelschool, Breedelaan 6 tel. 331327 directeur R.W.E. Raats De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43 tel. 333600 directeur G.P. Piersma J.P. Hasebroekschool, Sluysweijdt 9 tel. 331550 directeur L.G. ten Wolde. De Zeskant, Het Malevoort 7 tel. 332277 directeur C.E. Westrus OBS Ypestein, De Hucht 2, aanmeldingen via gemeentehuis, bureau onderwijs tel. 313175, directeur A.C. Kok. Rooms-katholieke basisscholen. St. Radboudschool, Slimpad 18 tel. 332530 directeur A.M.H. van Riel Willibrordschool, Boekenstein 47 tel. 331098 directeur J.A.M. Langedijk Benedictusschool, J.P. Hasebroekweg 21, tel.331857 directeur A.J.M. Duynmayer. RKBS Ypestein, De Hucht 6, aanmeldingen via R.K. Schoolbestuur tel. 331726, directeur P.H.L. Rokebrand (privé 330570). Protestants-Christelijke basisscholen. De Duif, Mariënstein 180 tel. 330051 directeur L. Sinke Rehoboth, Holleweg 98, tel. 333559 directeur B. Molenaar Stichting Freinetschool Heiloo. Freinetschool, Het Malevoort 9 tel. 332122 directeur mw. Y. Zeegers Stichting Scholen van het Rozenkruis. Jan van Rijckenborghschool, Trompenburg 49 tel. 338286 directeur mw. H. Peters. Attentie. De openbare basisschool en de rooms- katholieke basisschool in de wijk Ypestein openen na de zomervakantie hun deuren. Daarom kunt u uw kinderen voor die scholen nog niet aan de school zelf opgeven maar wordt u verzocht via de bij de scholen vermelde telefoonnummers uw kinderen aan te melden voor zover u dat nog niet gedaan heeft. De vraag 'wie is nu verantwoordelijk, respectievelijk aansprakelijk voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het feit dat geleegde rolemmers plotseling door een rukwind de straat opwaaien, omvallen en dus gevaar voor het verkeer kunnen opleveren' is niet eenvoudig te beant woorden. Navraag bij de N.V. Huisvuilcentrale, die ons de emmers in bruikleen geeft, leverde het volgende op. Noch de Huisvuilcentrale noch de gemeente is aansprakelijk voor de geleegde rolemmers die ongelukken veroorzaken. De gebruiker blijft aansprakelijk. In beginsel worden eventuele ongelukken veroorzaakt door een rolemmer gedekt door de particuliere WA-verzekering. Bij de beoordeling zal van belang zijn of de gebruiker de zorgvuldigheid in acht heeft genomen die in het maatschappelijk verkeer betaamt. De vraag of die zorgvuldigheid inderdaad in acht is genomen, is afhankelijk van het feit of in het concrete geval aan de gemeentelijke regels, die zijn gesteld met het oog op de plaatsing van rolemmers, is voldaan. De eerstvolgende vergadering van de commissie voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting vindt plaats op dinsdag 14 april 1992 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, 'oude' ingang Raadhuisweg. Op de agenda staan de volgende punten 1. Bouwplan Holleweg 57 tot en met 63. 2. Eerste reactie commissieleden op de ontwerp-structuurvisie na kennisname van de ingekomen reacties (dus nog geen besluitvorming). Te bezichtigen tot 7 mei tijdens de kantooruren van het gemeentehuis tussen 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De eerstvolgende vergadering van de raadscommissievergadering voor Financiën en Personeelszaken vindt plaats op donderdag 9 april om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende punten 1. Notulen van de vergadering van 19 maart 1992. 2. Ingekomen stukken en mededelingen a. stand van zaken reorganisatie; b. jaarverslag gemeentelijke gebeurtenissen 1991; c. overzicht delegatiebevoegdheden raad aan college; d. standaardovereenkomst met Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw; financiering 41 woningen Ver. van Volkshuisvesting Heiloo; e. staat f (liquiditeitspositie april). 3. Regiozaken Mededelingen over besluiten van het dagelijks bestuur van het Samenw. verband N-Kennemerland. 4. Voorbereidingskrediet reconstructie Bayershoffweg. 5. Krediet groot onderhoud wegen 1992. 6. Krediet verlaging kippebrug in fietspad 't Maalwater. 7. Begrotingswijzigingen a. Krediet kosten afvoeren restanten timmerdorp (f 5.000,-- ten laste van onvoorzien). 8. Raambeslu't toekenning geldelijke steun toegelaten instellingen t.b.v. bouw woonruimten 1992 o.g.v. Besluit woninggebonden subsidies (voorheen normkostensysteem). 9. Jaarverslag/jaarrekening 1990 van Stichting Ouderenwerk. 10. Informatie over gesprekken met Limmen en Akersloot t.a.v. ontwikkeling bedrijfsterrein. 11. Rondvraag. Attentie. Volgende week worden de GFT- rolemmers, na leging, schoongemaakt in de wijken 1, 2 en 3. (Het betreft die wijken, waarin de gescheiden afvalinzameling is ingevoerd in 1991). Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij voor de hieronder vermelde bouwplannen voornemens zijn bouwvergunning te verlenen: Holleweg 81, J.H. Nanne - bouw van een garage op het garageboxenterrein achter het perceel Schuine Hondsbosschelaan 4. Vrieswijk 5, F. Al - uitbreiden woning. De ontwerp-besluiten liggen met de bouwplannen en de daarbij behorende stukken vanaf 9 april 1992 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, op werkdagen tussen 8.00 en 12.30 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak, nr. 313152). Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder tegen het voornemen om voor bovenvermelde bouwplannen vrijstelling te verlenen schriftelijk gemotiveerd bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Te koop zijn drie bouwkavels gelegen aan de Oosterzijweg. Het betreft de volgende kavels: Oosterzijweg 24 groot 715 m2; prijs f 275,50 per m2, excl. BTW 181/2% bestemd voor de bouw van een vrijstaande woning of eventueel een twee onder één kap woning samen met de bouwkavel Oosterzijweg 26 groot 810 m2; prijs f 275,50 per m2, excl. BTW 181/2 °/o BTW. bestemd voor een vrijstaande woning of eventueel een twee onder één kap woning samen met de bouwkavel 24; Oosterzijweg 42 groot 410 m2; prijs f 260,-- per m2, excl. I8V2 °/o BTW. bestemd voor de bouw van een vrijstaande woning. Voor de toewijzing komen achtereenvolgens in aanmerking: a. zij die in deze gemeente een huurwoning vrijmaken met een huur van maximaal f 750,-- per maand die weer aan een andere door ons aan te wijzen woningzoekende kan worden toegewezen; b. zij die als woningzoekende in deze gemeente staan ingeschreven; c. overigen, indien na toewijzing aan de beide bovengenoemde categorieën nog kavels beschikbaar zijn. Nadere informatie en inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij bureau Grondzaken van de gemeente (tel. 313 151). De inschrijfformulieren dienen vóór 1 mei 1992 te worden ingeleverd. De eerstvolgende vergadering van de raadscommissie Welzijn, Emancipatie, Volksgezondheid en Voorlichting vindt plaats op maandag 13 april om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende punten: 1. Opening. 2. Notulen vergadering van 9-3-1992. 3. a. Mededelingen: inventarisatie prioriteiten gemeentelijk volksgezondheidsbeleid, (verzoek aan frakties om reactie n.a.v. overleg met GGD.) b. ingekomen stukken: Notulen adviescie. welzijn 10-3-1992 Voortgangsrapportage werkgroep Kunstbeleid. Jaarverslag Indicatiecommissie. Gemeentelijk Jaarverslag. c. stukken ter kennisname: Afhandeling bezwaarschrift H.O.V. i.v.m. subsidieafrekening 1988-'90. subsidieverzoek "seniorenschool" subsidieverzoek wijkvereniging Vredenoord i.v.m. jubileum. subsidieverzoek Stichting Europa kinderhulp. subsidieverzoek G.G.D. i.v.m. epidemiologisch onderzoek. subsidieverzoek wijkvereniging Ypestein i.v.m. diverse activiteiten. Beleid woonwagencentrum. Verordeningen, huurovereen komsten woonwagencentrum. 4. Regiozaken. Vergaderstukken portefeuillehouderskring Volksgezondheid d.d. 19-3-1992. 5. Verzoek van de Stichting Pappod/Timmerdorp inzake herziening van besluit tot verbod houtverbranding timmerdorp. 6. Rondvraag. Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goe deren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroft- laan 18, tel. 330261. Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121 (werkdagen van 9.00-17.00 uur). Amnesty International Iedere vier tot zes weken worden door enkele leden van Amnesty International afdeling Heiloo brieven samengesteld, die overgeschreven en verzonden kun nen worden voor (politieke) gevange nen. Iedereen kan hieraan meedoen. Inlichtingen: Truus Schoonderwaldt, tel. 334252. Gered Gereedschap Gered Gereedschap stelt zich ten doel gebruikte gereedschappen in te zame len, te herstellen en te verzenden naar projecten in de Derde Wereld. Inlevera- dres: Wereldwinkel, Stationsweg 103 te Heiloo, dinsdag t/m vrijdag 10.00- 12.00 en 13.30-16.00 uur en zaterdag 10.00-16.00 uur. Openbare bibliotheek Gewijzigde openingstijden i.v.m. Pa sen: donderdag 16 april 10.00-20.30 uur; vrijdag 17 en zaterdag 18 april gesloten. De uitleenposten De Loet en Overkerck zijn op vrijdag 17 april gesloten. Sporthal Het Vennewater - Heiloo Donderdag 9 april: Sportinstuif ouderen 14.00-15.30 Zaalvoetbal KNVB 19.00-23.15 Vrijdag 10 april: Zaalvoetbal KNVB 19.00-23.15 Zaterdag 11 april: Zaalvoetbal div. clubs 9.30-21.30 Zondag 12 april: Nevobo volleybal 10.00-12.00 Maandag 13 april: Volleybal Effect 16.45-23.00 Dinsdag 14 april: Volleybal NeVoBo 18.30-23.00 Woensdag 15 april: Zaalvoetbal KNVB 19.00-23.15 Galerie Nu Tot en met 26 april: Expositie van Cor Duizendstraal (stillevens) in Galerie Nu, N. van de Veenstraat 48 te Castricum. Openingstijden: donderdag tot en met zondag 13.00-17.00 uur. Vereniging Nederland-Noorwegen Vrijdag 10 april: open avond met een diapresentatie door Peter Ligthart over een wandeltocht van vier weken op de Hardanger in Dorpshuis Oudorp, Mei doornlaan 10, aanvang 20.00 uur, en tree niet-leden 5,00. Activiteiten bij 't Nivon Zaterdag 11 april: drs. A.C. Zwaga ver toont twee bijzondere vogelfilms: 'Wonderen van nieuw land' (over het westelijk havengebied in Amsterdam) en 'Naar de Zwarte Zee' (vogels langs de Zwarte Zeekust en de Donau-delta). Open Huis, aanvang 20.00 uur. Entree Nivon-leden 2,00, anderen 3,50 en jeugd t/m 18 jaar 1,00. Zondag 12 april: excursie naar het geo logisch museum Hofland in Laren. Be langstellenden kunnen zich opgeven bij J.P. Koorn van de Nivon-geologie- groep, tel. 334001. Er wordt gezorgd voor gezamenlijk vervoer. Kosten 6,50 per persoon. Regio-avond CDA-vrouwenberaad Woensdag 22 april, aanvang 19.45 uur in de Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a te Alkmaar: regionale bijeenkomst van het CDA-vrouwenberaad met een inlei ding door drs. Hilly van de Streek over 'De vrouw en haar geschiedenis'. Voor inlichtingen: 02294-2039 of 02207- 10934. Fiom-cursus voor gescheiden vaders Binnenkort start de Fiom, buro voor al leenstaande ouders, een cursus voor ge scheiden C.q. alleenstaande vaders op de maandagavond van 19.30-21.30 uur op het adres Van der Meijstraat 6 te Alk maar. Voor nadere inlichtingen of voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek kan men bellen 072-118812 (secretariaat Fiom). Klaverjassen bij Foresters Vrijdag 17 april: Paas-klaverjasdrive in de voetbalkantine van SV De Foresters. Katholiek Vrouwengilde Limmen Woensdag 15 april: Paas-avond; o.l.v. mw. Groot en mw. Bakker uit Heiloo paasstukjes maken, aanvang 20.00 uur in het Parochiehuis. Meervogels handbal Vrijdag 10 april: laatste klaverjasdrive van het seizoen in de kantine; opgeven vanaf 19.30 uur, aanvang 20.30 uur. Zondag 12 april: thuiswedstrijden van heren senioren en dames senioren en ju nioren op het veld aan de Boschweg. Bond van Plattelandsvrouwen Heiloo Donderdag 16 april: lezing door mw. drs. G. Speelman over 'Vrouw en Islam', aanvang 20.00 uur in de gerefor meerde kerk, Noordergeeststraat. En tree niet-leden 2,50. Inlichtingen: 331250. KVG St. Monica Heiloo Woensdag 15 april: gezellige slotavond, aanvang 20.00 uur, Trefpunt aan de Westerweg. Introducées zijn welkom. Donderdag 20 mei: bustocht naar de Floriade in Zoetermeer. Opgeven tot 7 mei bij Corrie de Vries, tel. 333019. Kosten 65,00 per persoon. Wijkvereniging Plan Oost Vrijdag 10 april: klaverjasdrive in 't Oosthonk, aanvang 19.45 uur. Ver plicht opgeven op woensdag 8 april via tel. 339611 of 336702. Klaverjasclub EHK Maandag 13 april: open klaverjasdrive van EHK in het Open Huis, aanvang 20.00 uur. Opgeven vanaf 19.30 uurin de foyer of telefonisch tussen 17.00- 19.00 uur bij dhr. Knegt (334056) of dhr. Leurink (334366). Foto-expositie Volksuniversiteit Tot 2 mei is er in de centrale biblio theek, Koorstraat, Alkmaar, tijdens de openingsuren een expositie te zien van de cursisten van de fotocursus 'Fotogra fie voor beginners' van de volksuniver siteit Alkmaar e.o.. Workshops helende informatie In de maanden april, mei en juni ver zorgt Tineke van der Bijl een viertal workshops 'Helende informatie' in Ber gen en Heerhugowaard. Voor inlichtin gen kan men bellen: 072-616153. Thema-avond alleenstaande ouders Woensdag 8 april: thema-avond ('Nieuw samengestelde gezinnen') bij de Fiom, Van der Meijstraat 6 te Alkmaar vanaf 19.45 uur. Inlichtingen: 072- 118812. Paasfeest alleengaanden Maandag 13 april: paasfeest voor al leengaanden in restaurant Koekenbier te Alkmaar, georganiseerd door de in terkerkelijke werkgroep voor alleen gaanden. Voor opgave en/of informa tie: 072-337282 of 023-313902. WAO/AAW Belangenvereniging Maandag 13 april: paas-klaverjasdrive, aanvang 9.30 uur in 't Trefpunt aan de Westerweg, entree 2,50 p.p. Zaterdag 27 juni: grote rommelmarkt in het gebouw aan de Pastoor van Muijen- weg 14, aanvang 9.00 uur. De opbrengst is bedoeld voor de aanschaf van een computer. Heeft u overtollige huisraad en andere spulletjes, dan kunt u deze beschikbaar stellen via tel. 331840, 334861 of 02206-3525. Iedere maandag houdt de WAO/AAW Belangenvereniging Heiloo en omstre ken een soosochtend in 't Trefpunt aan de Westerweg in Heiloo vanaf 9.00- 12.00 uur met gelegenheid tot biljarten, kaarten en rummy cup spelen. Koffiecontact Elke zondag van 14.00-16.00 uur en el ke dinsdag van 10.00-11.30 uur koffie contact in het ontmoetingscentrum aan de Maas Geesteranusweg 2 te Heiloo. Geboden worden sfeer, gezelligheid en onderling contact voor jong en oud. In lichtingen: 331668, 331536 of 332364. Stedelijk Museum Alkmaar Zaterdag 25 en zondag 26 april: natio naal museumweekeinde met: museum- markt voor kinderen en optredens door clowns en akrobaten (zaterdag) en gra tis toegang voor iedereen op zaterdag (10.00-16.00 uur) en zondag (13.00- 17.00 uur). Tot en met 3 mei is in het stedelijk mu seum te Alkmaar een overzichtsten toonstelling van Anna Mes (gemengde technieken) te zien tijdens de openings uren: dinsdag tot en met vrijdag 10.00-17.00 uur, zondag 13.00-17.00 uur. Doelenstraat 5 te Alkmaar. Galerie Dijk 1 Tot en met 26 april: expositie van etsen van Elvyra Katalina Kriauciunaite uit Litouwen in Galerie Dijk 1, Dijk 1 te Alkmaar; openingstijden donderdag, vrijdag en zaterdag 12.00-17.00 uur, zondag 14.00-17.00 uur. Galerie Artique In de maand april exposeert Thea Kout- de Geus (aquarellen) in Galerie Artique, Karei de Grootelaan 4, Bergen; ope ningstijden maandag 13.00-18.00 uur, dinsdag-vrijdag 10.00-18.00 uur en za terdag 10.00-17.00 uur. Sociëteit Alleenstaanden Heiloo Maandag 13 april: paasstukjes maken o.l.v. mw. Schavemaker. Aanvang 20.00 uur in het Open Huis, entree 3,00. Inlichtingen: 335652 of 333218. Poppentheater Dibbes In de komende maand zijn er poppen- voorstellingen op 15, 18 en 22 april, aanvang telkens om 14.30 uur. Zater dag 25 april: jeugdfilm 'Als zes vingers aan één hand' voor kinderen vanaf 7 jaar. Aanvang 19.00 uur. Entree 5,00 P-P- Poppentheater Dibbes, Wilhelmina- plein 3, Akersloot, tel. 02513-13447 (ook voor reserveringen). Galerie Wimmenum Tot en met 26 april is werk v^n Hans Boomsma/Jan Kroeze (kolkorns) en Dineke van Doorn (keramische vormen) te zien in Galerie Wimmenum, Heren weg 270, Egmond aan den Hoef. Ope ningstijden: vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur. Expositie over jukebox Van 10 - 16 april: expositie over de juke box in de aula van de Hogeschool Alk maar, Bergerweg 200 te Alkmaar; dagelijks van 10.00-17.00 uur. CNV-spreekuur uitkeringsgerechtigden Woensdag 22 april: CNV-spreekuur voor uitkeringsgerechtigden van 14.00- 15.00 uur in de Kapelkerk, Laat 80 te Alkmaar. Inlichtingen: 023-255724 of 02510-31399. Vrijmetselaarsloge Noordstar Zondag 12 april: open huis van de Alk- maarse vrijmetselaarsloge De Noord star in het logegebouw,.Gedempte Nieu- wesloot 153, Alkmaar tussen 14.00- 17.00 uur. Secretariaat: 072-330596. Diabetes Vereniging afd. Alkmaar Maandag 13 april: vergadering met na afloop lezingen door mw. Bakker (po- doloog) en mw. Groeneveld (pedicure); aanvang 20.00 uur in het personeels- restaurant van het Elisabethziekenhuis te Alkmaar. Bij vervoer-problemen kunt u bellen 072-333828.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 4