limmen 1 M Jan Tuyn koninklijk onderscheiden Makelaar Taxateur o.g. NVM rféeitoo Limmer IJsclub Kinderopvang Limmen Rode Kruis afd. Limmen Rock Roll in Con- quista Politieberichten Limmen Petra Meskers, schilde res van intimiteit, expo seert bij galerie Amber Klaverjasdrive Door gebrek aan ruimte is het mogelijk dat ingeleverde kopij voor de Uitkijkpost deze week niet geplaatst is. Indien de ruimte het toelaat, zullen wij de tekst zoveel mogelijk volgende week opnemen. 9e Akersloot - Alkmaar roeiwedstrijd Burgerlijke stand Gemeente Akersloot Programma Koninginne dag Handbalcomplex Postbus95,1850 AB Heiloo. 1 Kantoor: Zeeweg 20, Heiloo.Tel.072-331895 AAN- EN VERKOOP/HYPOTHEKEN /ASSURANTIËN/TAXATIES REUMABESTRIJDING MÓÉT DOORGAAN Zeker aan het oefenen u bowlen in Heiloo voor HEILOO ZEEWEG 11 VRAAGPRIJS: 1 265.000,- k.k. HYPOTHEEK NODIG? 4|! A.J. VOS 072-331895 TAXATIES? A.J. VOS 072-331895 HEILOO B0EKENSTEIN 15 VRAAGPRIJS: f 225.000,- k.k. HEILOO BAETENBURG 41 VRAAGPRIJS: f 192.000,- k.k. HUIS KOPEN? 41! A.J. VOS 072-331895 HEILOO VREDEN00RD 28 VRAAGPRIJS: f 429.000,- k.k. HEILOO STATIONSWEG 3 VRAAGPRIJS: 225.000,- k.k. HUIS VERKOPEN? 4fcl A.J. VOS 072-331895 ALKMAAR WESTERWEG 388 VRAAGPRIJS: f 495.000,- k.k. ASSURANTIËN? 4|| A.J. VOS 072-331895 PAGINA 16 UITKIJKPOST 29 APRIL 1992 LIMMEN - In het kader van de lintjes regen' rond Koninginnedag 1992 is een bekende inwoner van Limmen de heer Jan Tuyn, onderscheiden met de gou den medaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau. In het bijzijn van zijn echtgenote, kinderen en familie en al zijn vrienden van het Mozaïekenkomi- tee Limmen, heeft burgemeester E. J. Th. M. Huisman de versierselen op gespeld. Deze onderscheiding is de heer Tuyn te beurt gevallen voor zijn grote ver diensten voor VVV Limmen, Harmonie Excelsior, Mozaïekenkomitee, Hortus Bulborum, Museum voor Bloembollen teelt e.d. Op dit ogenblik is de heer Tuyn (78 jaar) nog dagelijks aktief be trokken bij de Hortus Bulborum, de bouw van de nieuwe schuur hiervoor, de inzending bloembollen op de Floria- de '92 en as leverancier van vele botani sche tuinen, o.a. ook de tuin van Paleis 't Loo. De heer Tuyn is meer dan 25 jaar werkzaam geweest bij de Bloem- bollenkeuringdienst in het rayon Kenne- merland. Hij staat in het bloembollenvak bekend als iemand met een zeer brede kennis en ervaring op ve lerlei terrein van de bloembollenteelt. Naast deze drukke werkkring heeft hij zich steeds volledig ingezet voor het ver enigingsleven. Huisartsen Onder tel. 1272 is altijd één van de dok toren bereikbaar. Dierenbescherming Limmen Honden en katten: mw. Waijers, tel. 2256. Knaagdieren: Prins, tel. 2266. Praktijken Fysiotherapie Fysiotherapiepraktijk Waal, Kerkweg 20, Limmen, tel. 02205-1796 (b.g.g. 072-331266), beh. dag. vlg. afspraak. R.P.M.Donker, Het Achtkant 12, Lim men, tel. 02205-3369. Praktijkadres: Dusseldorperweg 139, tel. 02205-3219. Alg. Maatschappelijk Werk Spreekuur: donderdag van 14.00 tot 15.00 uur in het wijkgebouw, Midden weg 26a, tel. 1250. Bereikbaarheid don derdagochtend en overige weekdagen: Slimpad 16 te Heiloo (tel. 072-330984 of 072-110804). Indicatiecommissie Bejaardenoorden Verzoeken om opname in een bejaar denhuis dienen te worden ingediend bij de indicatiecommissie bejaardenoorden te Limmen, p/a Afdeling Sociale Za ken, Middenweg 3a, 1906 AP Limmen. Tafeltje-dek-je Mevr. Baltus, Hoogeweg 49, Limmen, tel. 02205-1483. Stichting Interkruis Noord-Kennemerland Ledenadministratie: tel. 072-199222. Wijkverpleging: Wijkgebouw, Midden weg 26a, 1906 AR Limmen. Spreekuur ma. t/m vrij. van 13.00-14.00 uur, tel. 02205-1250. Voor spoedgevaljen en in het weekend: tel. 072-126482 (alarm nummer). Uitleenmagazijn: Middenweg 26a, 1906 AR Limmen. Openingstijden: ma., wo. en vrij. van 17.30-18.00 uur, tel. 02205-1250. Diëtist: lidmaatschap van Interkruis Noord-Kennemerland is noodzakelijk. Afspraken via tel. 072-199222. Kraamverzorging: Gasthuisstraat 2, Postbus 67, 1800 AB Alkmaar. Ma. t/m vrij. van 8.00-17.00 uur, tel. 072-199222; na 17.00 uur en in het wee kend, tel. 072-484444. LIMMEN - Vrijdag 15 mei begint de duintraining voor de leden van de Lim mer IJsclub, aanvang 19.00 uur precies vanaf het parkeerterrein bij Konings bosch te Bakkum-Noord. Schaatsers in bijzonder, maar ook lopers, fietsers of andere sporters kunnen aan deze trai ning deelnemen. Er zijn drie groepen: 1 De echte schaatsers o.l.v. Piet Bloedjes, 2. De iets minder fanatieken en trim mers o.l.v. Cees Hout of Jan Veldt, 3. De jeugd o.l.v. Ben van Diepen en Pie- ter Bosman. Vervolgtraining elke maan dag en vrijdagavond zelfde tijd en plaats, de gehele zomerperiode door. Vanaf maandag 11 mei is er voor de fietsliefhebbers van de Limmer IJsclub gelegenheid om mee te doen aan de fietstraining o.l.v. Piet Bloedjes. Elke woensdagavond 20.00 uur is er boven dien een trainingsgroep voor dames van de Limmer IJsclub op het terrein ,de Koekoek' aan de Westerweg te Lim men. Die groep staat onder leiding van Frans de Nijs. Niet-leden die belangstel ling hebben voor de trainingen kunnen zich ter plekke melden bij de trainers. Inlichtingen over lidmaatschap enz. kunt u krijgen bij de Secretaris van de Limmer IJsclub, Nic Smit, Visweg 52, Limmen, tel. 02205-2640. LIMMEN - De kinderopvang is een door de gemeente Limmen gesubsidieer de kinderopvang. De opvang kan plaatsvinden overdag 's avonds en ook 's nachts, mits dit te regelen valt met de beschikbare gastouders. Iedereen kan zich als gastouder aanmelden. Ook mensen zonder kinderen of oudere men sen waarvan de kinderen al uit huis zijn. De K.O.V.L. gaat officieel 1 juni van start. Er is dan elke woensdagochtend van 9.15-10.15 uur spreekuur in eert kantoor in de Wollewei, bij de peu- terspeelzaaL Voor verdere informatie en/of opgaven kan u nu al terecht bij: Dieneke v.d. Meij, Westerweg 5, Lim men, tel. 3220 en Karin Min, Burg. Nieuwenhuijsenstr. 12, Limmen, tel. 2817. LIMMEN - Het Nederlandse Rode Kruis afdeling Limmen, nodigt haar le den uit voor het bijwonen van de Alge mene Ledenvergadering in de Wollewei, Lage Weide, op dinsdag 19 mei a.s. aanvang 20.15 uur. De agenda van de vergadering ligt vanaf 8 mei a.s. ter in zage bij het secretariaat. Zelfs in deze hele drukke weken is Con- quista toch weer in staat geweest om een weekend te organiseren dat bol staat van de activiteiten. En met drukte be doel ik drukte: medewerkers die tot half drie 's morgens aan onze mozaïk bezig zijn een mozaïk waar zo'n 6 a 7 kilo spelden inzitten en dat allemaal behalve de normale dingen die zich wekelijks voordoet. Denk ook om koninginne dag, waarbij de fietstocht ook weer langs Conquista gaat en de medewer- Openbare Bibliotheek Kapelweg 6 te Limmen Openingstijden: maandag 14.30-17.00/19.00-20.30 uur; woensdag 14.00-17.00 uur; vrijdag 14.30-20.30 uur. Dierenarts Castricum/Limmen De kleine huisdierenpraktijk van de die renartsen H. Wolters en mw. S. Asyee, De Loet 182, Castricum, is bereikbaar via tel. 02518-54345. Zaterdag spree kuur van 13.00-14.00 uur en volgens te lefonische afspraak. Dierenartspraktijk A. van Lohuizen, J. Borsje en Ph.K.H. Juch, Dotterbloem 7, Castricum, tel. 02518-55910. Tijdens de weekenddienst wordt u eventueel au tomatisch doorgeschakeld. Behandeling kleine huisdieren na tel. afspraak. Dierenarts Limmen Dr. Schaap en Dr. De Jong zijn te berei ken op tel. 02205-2583 (Rijksweg 104, Limmen). Spreekuur maandag tot en met vrijdag van 13.30-14.30 uur en vol gens telefonische afspraak. Stichting Bejaardenwelzijn Limmen Secr.: mw. E.Th.H. Rodenhuis- Janssen, Kerkweg 47, 1906 AV Lim men, tel. 02205-1410. Zwangerschapsgymnastiek Voor zwangerschaps- en nabevallings- gymnastiek: Ellen van der Dussen, tel. 2126. Verloskundige Limmen M.C.G. Groot-Valkering, Hoogeweg 72, Heiloo. Spreekuur na tel. afspraak (02205-2635). Telefooncirkels Telefooncirkels Limmen: mw. W. Sege- rius, coördinatrice, tel. 1772. Welfare Limmen Inlichtingen: mw. Boersen, Visweg 46, tel. 2483. Parochie H. Cornelius Limmen Pastoor: P. Ruiter, Dusseldorperweg 74, tel. 1275. Spreekuur: dinsdag en donderdag 18.00-19.00 uur, woensdag 9.30-10.30 uur. Pastoraal werkster: mw. H.G.M. Boo- mars, Dusseldorperweg 72 (in de Pius), tel. 3793. (Privé: 02513-15563, tussen 18.00-19.00 uur). Spreekuur: donder dag van 13.00-14.00 uur. Banknummer parochie: 336400756; gi ronummer: 248524. Kerkbijdrage bank nummer: 336421400. Unie van Vrijwilligers (UW) Voorzitster: mw. T. Stroethoff-van Lieshout, Visweg 20. Inlichtingen (tuu- sen 18.00-19.00 uur): tel. 1398. Kinderopvang Voor aanmeldingen voor en informatie over het gastouderproject: mw. A. Vlietstra; spreekuur op woensdag van 9.30-10.30 uur in het gemeentehuis. Zij is dan tel. bereikbaar onder nummer 1456. Tijdens de overige kantooruren kunt u haar bellen onder nummer 072- 332932. Oefentherapie Mensendieck 'Lia Kerssens-van de Bult, praktijka dres: Zuidkerkenlaan 21, 1906 AC Lim men, tel. 02205-2048 (b.g.g. 02510- 33480). Logopedie N.A. te Nuijl, praktijkadres Wijkge bouw Interkruis, Middenweg 26a, Lim men. Afspraken: 072-335148. Gezinsverzorging, Ouderenhulp en Alphahulp Stichting Noord Kennemerland/Noord -Holland Midden. Hoofdkantoor: Nas- saulaan 30, 1815 GL Alkmaar. Voor hulp bij problemen in de verzor ging van uw huishouden. Spreekuur da gelijks van 8.30 tot 9.30 uur. Telefoon: 072-127066. Voor acute hulp na 17.00 uur en in het weekend: tel. 072-156400. Gemeente Limmen Openingstijden gemeentesecretarie: 9.00-12.00 uur (en woensdagmiddag tussen 15.30 en 17.30 uur voor het afha len van rijbewijzen en paspoorten) Het gemeentehuis is tijdens kantooruren te lefonisch bereikbaar onder nummer (02205-)1456. Voor de dienst gemeentewerken gelden dezelfde tijden. Telefoonnummer grof vuil: 072-413533. De wethouders kunt u spreken tijdens de inloopspreekuren op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur in het gemeen tehuis. De burgemeester slechts na tele fonische afspraak. De afdeling sociale zaken is in ieder ge val bemand op maandag- en donderda gochtend tussen 9.00 en 12.00 uur. Door de geringe personeelsbezetting kan zij op andere dagen wel eens geslo ten zijn. LIMMEN - Op 16 april werd op de Vis weg Limmen een bestuurder van een fiets omver gereden door de bestuurder van een personenauto. De bestuurder van de personenauto had de fietser te laat in de gaten en botste tegen de ach terzijde van de fietser. Gelukkig kwam de bestuurder van de fiets er slechts met enkele kneuzingen vanaf. Eveneens op 16 april werd er omstreeks 22.00 uur een man achter een woning betrapt die tesamen met een andere man trachtte in te breken in deze woning. De eigenaar van de woning zag de mannen bezig en riep hen aan. Beiden gingen er vandoor. Na een korte achtervolging werd een der mannen aangehouden en kon hij door de politie worden meege nomen. Tegen hem zal proces-verbaal worden opgemaakt. De tweede dager is niet meer bekend geworden. In de nacht van 18 op 19 april werden op een kampeerplaats langs de Hoge- weg enkele tenten doorzocht. Slechts enkele kleine dingen werden vermist. In de nacht van 20 op 21 april werd aan de Dusseldorperweg 'een vlaggestok vernield. Op 22 april kwamen op de Rijksweg een vrachtauto en een autobus met elkaar in botsing. De bus die bij de halte wegreed schampte de nög net passerende vrach tauto. Alleen lïjateriele schade. In de nacht van 26 op 27 april werden een tweetal mannen uit Limmen en Hei loo, door de politie betrapt op diefstal van een nieuwe 'gereedschapskoffer uit de feesttent langs de Burgemeester Nieuwenhuijsenstfaat. Een van de men sen kon worden aangehouden en de tweede werd de volgende dag aangehou den. Beiden werden na verhoor heenge zonden en tegen hen zal proces-verbaal worden opgemaakt. In de nacht van 25 op 26 april werd er langs de Middenweg een fiets gestolen. Eveneens in de nacht van 25 op 26 april werd er langs de Westerweg een he kwerk vernield. Voorts werd er tussen 24 en 27 april in gebroken in een bestelauto langs de Rijksweg. Hierbij werden gereedschap pen, een autotelefoon en een autoradio gestolen. Gevonden: rode knip-portemonnee en een gouden oorring. Openingstijden bureau Limmen: maan dagmorgen van 09.00 tqt 12.00 uur en donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. Buiten deze uren kunt u het beste even een afspraak maken. LIMMEN - Verrassend is het werk van Petra Meskers. In verschillende technie ken, zoals aquarel en olieverf, geelt zij vrouwen weer die zichzelf zijn: in de in timiteit van hun kamer hun teennagels lakkend, slapend op bed of zwanger met een kind tegen zich aan genesteld. 'Vrouwen' is een kernthema in Petra's werk. Details in het interieur laat zij zo veel mogelijk weg om daarmee de tijd loosheid te accentueren en rust te creëren. De tentoonstelling van schilde rijen, aquarellen en tekeningen van Pe tra Meskers is te zien van 26 april tot 24 mei 1992 in Galerie Amber, Dusseldor perweg 18 te Limmen. De openingstij den zijn: donderdag, vrijdag en zaterdag van 14-17 uur. Tijdens de bloe mendagen in Limmen (25-30 april) is de tentoonstelling iedere dag te bezichtigen van 14-17 uur. EGMOND-BINNEN - De St. Adelbert supportersvereniging ,Rood Zwart' houdt a.s. vrijdag 1 mei de laatste kla verjasdrive. Deze zal plaats vinden in de Adelbert Kantine op sportpark de Kwe kerij te Egmond-Binnen. De aan vangstijd is 20.00 uur, en de drive is voor iedereen toegankelijk,- voor leden en nieUleden voor jong en oud en voor koppels en alleenstaande. Er zijn zowel bij de verloting als bij de drive weer leu ke prijzen te winnen. Voor alle inlich tingen en opgave's kunt u zich wenden tot mevr. Sentveld, Vennewatersweg 19, Egmond-Binnen, tel. 02206-3743. AKERSLOOT - Op zondag 3 mei wordt voor de negende keer op het Noordhol lands kanaal de lange afstand roei wedstrijd gehouden, die in de roeierswereld bekend staat als de AA race. De wedstrijd bestaat uit twee ge deelten, n.l. een race met een start om 12.00 uur en een race die om 15.00 uur start. De finish is op de Voormeer, dicht bij de Accijstoren. De dames en mixedploe- gen roeien 5 km. Zij beginnen bij de be- toncentrale (einde Kanaalweg ter hoogte van Heiloo). De heren roeien 6,5 km en starten niet ver van het pontje van Akersloot. De boten vertrekken al len achter elkaar met een zeker tijdsver schil. Om 12.00 uur gaan van start: de dames clubachten, de heren vieren en - tweeen, de mixed vieren en de dames skiffs. Om 15.00 uur: de heren clubach ten, de heren veteranen achten en - vie ren, de dames vieren en tweeen en de heren skiffs. De snelheid waarmee geva ren wordt, hangt af van het boottype en natuurlijk de kracht en techniek van de bemanning. De snelsten varen 17 km en de langzaamsten 10 km per uur. De aan komst van de boten varieert dan ook van 20 minuten na het starten tot aan 36 minuten later. Bij de finish zal een com mentator aanwezig zijn om het aanwezi ge publiek uitleg te geven over de boten en de deelnemers. De prijsuitreiking is aldaar om 16.30 uur. AKERSLOOT - Geboren: Esmee, Da- niëlle dochter van: Robert Kooijman en Margaretha M. Leijen. Lisa, Margare- tha, dochter van: Theodorus J.W. van der Eng en Geertruida M.A.M. van Duin. Sander zoon van: Petrus J. Frantsen en Catharina T. Hollenberg. Overleden: Bank, Rudolphus Antonius e/v A.J. de Groot, oud 48 jaar. Ondertrouwd: Hoogland, Gijsbertus H.J. en Meijer, Johanna Helena. AKERSLOOT - 10.30 uur: Hardloop wedstrijd. 12.00 uur: Optocht vanaf sporthal de Lelie. 13.00 uur: tekenwedstrijd, veld B. 13.30 uur: Zeskamp. 15.30 uur: ballonnenwedstijd. Minikermis, aanvang 10.30 uur. De mi- nikermis voor de kinderen bestaat uit de volgende onderdelen: beschuitversieren, kroontjes maken, verfmolen, rin- genspel, koppen gooien, vissen, knik kerspel, sjoelbakken, helmenrace, grimeren .Deelname kaart 5,-. Hardloopwedstrijd: door de AMAK wordt de hardloopwedstrijd georgani seerd. De inschrijving is om 10.00 uur op het handbalcomplex. Leeftijd vanaf 6 jaar, verdeeld in 5 categorieën. In elke categorie zijn er drie prijzen te verdelen. Optocht: Om 12.00 uur opstellen van de versierde fietsen bij sporthal de Lelie. Voor alle kinderen met een versierde fiets is er een prijs. Route: parkeerter rein sporthal, Wagnerlaan, Raadhuis- weg, Mozartlaan, pr. Kennedylaan, M.L. Kingstraat, (oversteek Geester- weg) Heer Derckplantsoen, Julianaweg, Dorpstraat, Boschweg en Handbal complex. Zeskamp: De zeskamp is er voor team van 4 tot 6 personen voor jongere oude ren en oudere jongeren. Opgave kan de dag zelf, voor de waterfiets, zeepbaan, skilopen, negenom, armdrukken en sponsvangen. Tekenwedstrijd: Om 13.00 uur wordt op het B-veld de tekenwedstrijd gehou den voor de kinderen van 0 t/m 15 jaar. Ballonnenwedstrijd: Om 15.30 uur wor den de ballonnen uitgereikt aan de oost zijde van de kantine (B-veld). De labels zijn verkrijgbaar bij verkooppunt van de strippenkaarten. Rad van avontuur: Vanaf 11.30 uur kunt u uw geluk beproeven bij het Rad van Avontuur. 5 Loten kosten slechts 2,50. Diverse rondes. Vrij markt: de vrij markt is er voop een ieder die zijn spulletjes aan de man wil brengen. De verkoop van etenswaren en nieuwe artikelen is verboden. kers van Conquista ook weer op het Koekoeksveld aanwezig zullen zijn. Maar zoals ik al zei zijn we gewoon' open komend weekend. Vrijdagavond voor jong en oud met heel veel lekkere muziek, een avond om weer even ge woon bij te komen na alle drukte. Zaterdagavond is er een rock roll par ty, de entree is 1,— en echt de moeite waard. Wat er allemaal gaat geberen, is nog niet bekend want de onderhandelin gen lopen nog, maar dat het een spekta kel wordt, daar is geen twijfel over mogelijk. Zondagmiddag zijn we voor jongeren vanaf 16 jaar geopend, met lekker bier en leuke muziek. Ook maandagavond zijn we weer geopend, er wordt dan net als de zaterdagavond geen bier getapt, maar je kunt gewoon komen op even te poolen, gewoon lekker te zitten of te praten. Ik zou bijna vergeten dat we op woensdag ook open zijn. s Middags van 16.00 t/m 18.00 uur. Dit is speciaal voor de tieners en zal geheel onder lei ding staan van onze nieuwe tienerwer ker Willem van der Star. A.J.VOS m makelaar MAKELAAR REUMA DESnilE W Veel reumapatiënten dragen hun pijn in stilte. Het Reumafonds kan helpen. Helpt u het Reumafonds? Kennemerstraotweg 341 1851 ND Heiloo Tel. 072-331 992 Gunstig gelegen karakteristieke helft van dubbel woonhuis met schuur en roy. tuin op 291 m2 eigen grond. Ind.: vestibule, hal, toilet en kelder, ruime woonkamer en keuken. Verd.: 4 slaapkamers en bal kon, badk. met ligbad, wast en 2e toilet. Vaste trap naar zolderverd.: 2 slaapk. en bergruimte. De woning is grotendeels in oorspronkelijke staat. Nabij station en winkels gel. Aanvaarding: in overleg. Makelaar Taxateur o.g.- Heiloo. Makelaar Taxateur o.g.- Heiloo. Perfect onderhouden hoekwoning met tuin (zuid-oost) op 166 m2 eigen grond. Fraai aan plantsoen en vijver partij gelegen. Ind.: hal met toilet, royale woonkamer met open keuken m. inbouw-app., bijkeuken en aan gebouwde schuur. Verd.: 3 slaapkamers, badkamer m. douche en 2e toilet. Zolderver. m. 4e slaapk., aan vaarding in overleg. Eventueel nabijgelegen garage te koop. Wij adviseren u tevens graag over onze andere interessante aanbiedingen! Zie ook onze kantooretalage alsmede orlze vitrine van het VVV gebouw te Heiloo. In kindvriendelijke woonwijk gel. uitstekend ouderh. roy. middenwoning met schuur en besl. tuin (o) met zonneterras. Ind.: Entree, toilet, ruime woonkamer met parketvloer, open keuken, 1e Verd.: 3 slaapk., badkamer met douche, 2e toilet en wast. Spiltrap naar 2e verd.: voorzolder met c.v. unit, fraaie roy. 4e kamer met bergingen. V.v. uitstekende isolatie. (Lage stook kosten!) Eventueel nabijgel. garagebox te koop voor f 16.000,- k.k. Makelaar Taxateur o.g. - Heiloo. Geschakelde semi-bungalow met garage, mooie besl. tuin (z) met tuinhuisje op tot. 304 m2 grond. Ind.: rui me hal, royale living met niveau-verschil, openh. met schuifpui, open luxe keuken met inbouw-app., bijkeu ken, slaapk. en badkamer met ligbad. Verd.: 3 slaap kamers, 2e badk. met ligbad en toilet. Vlizotrap naar zolderverd. met veel bergruimte. V.v. c.v. gas (unit 1987) en uitstekende isolatie. Perfekt afgewerkt in lichte tinten met hierop afgestemde stoffering. In centrum gel. vrijst. woonhuis met grote garage (9 m. lang) en prachtig aangelegde tuin met veel privacy zonneterras en tuinhuis. Ind.: hal, toilet, woonk., mo derne keuken. Verd.: 2 ruime slaapkamers en een badkamer. Zolderberging. V.v. c.v.-gas (ketel 1989). Garage ideaal te gebruiken als hobbyruimte. Nabij winkels en NS-station. Aanvaarding in overleg. Makelaar Taxateur o.g. - Heiloo. grond (54 haard In Oranjepark gel. vrijstaande semi-bungalow met rui me garage en rondom tuin met zonneterras op 673 m2 Ind.: ruime hal met toilet, roy. L-woonkamer m2) met travertinvloer met vloerverw. en open open luxe mod. eetkeuken met inb.-app., bij keuken, studeerk., slaapk. (22 m2) en badkamer met ligbad, aparte douche, dubb. wast. en toilet. Verd.: 2 slaapk., 2e badk. met douche, wast. en toilet, aparte cv-ruimte en berging. V.v. goede isolatie en recente c.v. unit (lage stookkosten!). Makelaar Taxateur o.g. - Heiloo.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 16