kerkdiensten Een zonnebril op uw eigen sterkte rm Medische diensten Andere adressen HIER BLIJF JE VOOR THUIS! LAAT UW OGEN MEEGENIETEN VAN DE ZOMER Robert Hughes DEUTEKOM 1 -theek Bibli- OPTICIEN B0EKEN-TIP VAN: IV^UZIEK-TIP VAN: Het boek: spiegel van de maatschappij? Politieberichten Simon Peek introduceert: Casio BP-100 bloeddrukmeter Oecomenische kerk dienst Vereniging Oud Heiloo Gevonden voorwerpen Rijkspolitie Heiloo Dierenbescherming Agenda Open Huis en de Beun 072-338266 kompleet al vanaf Winkelcentrum 't Loo 40, 1851 AT Heiloo Telefoon 072-332595 1 Mei viering P.v.d.A. - Heiloo Cursus tuinieren E O 3 Robert Hughes: Barcelona, Koningin der steden Wiener Philharmoniker: Nieu wjaarsc o n eert 1992 1992 NewYeafs Concert Wiener Philhamoniker CARLOS KLEIBER Heiloo UITKIJKPOST 29 APRIL 1992 PAGINA HEILOO - Spiegel van de maatschap pij, of van de wereld, zo u wilt, is na tuurlijk maar ten dele waar. Je kunt nooit de hele maatschappij, dus onze hedendaagse reilende en zeilende we reld, in één boek vatten. Dat worden historische, politieke, economische, so ciologische, maar vooral menselijke, aan bepaalde groepen opgehanden ro mans, verhalen, essays, novellen, stu dieboeken enz. Allemaal kleine wereldjes, fel belicht door de schrijver. Die kleine wereldjes, verzameld, geco deerd en zodanig gerangschikt dat ze voor iedereen toegangkelijk worden, vormen een openbare bibliotheek. Je zou kunnen zeggen, een openbare bibli otheek tracht door het op peil houden van de collecties een zo helder mogelijk spiegelbeeld van de huidige maatschap pij en wereld te zijn, en wel voor iedere burger van kleuter tot hoogbejaard. Wie thans naar aanleiding van „Hon derd jaar Bibliotheek in Nederland" de diverse tentoonstellingen in de biblio theek in Heiloo bekijkt, kan zich een beeld vormen van een wereld op weg in de twingste eeuw. De tentoongestelde boeken op de jeugdafdeling op de ten toonstellingen „Kinderboek in vroeger tijden" en de tentoonstelling „Honderd Jaar Bibliotheek in Nederland" op de afdeling volwassenen geven een weerga ve van èeri maatschappij die in vrijwel alle opzichten al ver achter ons ligt. Bijvoorbeeld: het verschil tussen jongens- en meisjesboeken was vrij groot. Het meisjesboek romantisch, veelal zich afspelend in het middenklas se milieu, of op de boerderij. Jongens boeken veel „ruwe bolster blanke pit". En zoal we lazen in een voorwoord van een uitgever: „Het boek moet opvoe dend zijn en een duidelijke moraal uit stralen". We noemen een paar titels: jongensboek: „Artapappa's"; meisjes boek: „De stijfkopjes-serie"; kleuter boek:. „Drie kleine kleutertjes en drie parapluutjes". Maar er zijn veel meer boeken uit die tijd. De tentoonstelling „100 Jaar Openbare Bibliotheek" geeft door oude foto's en vooral de teksten een beeld van de bibliotheek van vroe ger. Die teksten liegen er beslist niet om, dat was even een strenge bedoeling! Men maakte er door al die bevoogding dan ook slechts schoorvoetend gebruik van. En thans: in 1991 leenden de open bare bibliotheken in ons land 185 mil joen exemplaren uit. De tentoonstelling „Europa 1992 op weg" toont door middel van lektuur en brochures het langzame doch gestage proces van de eenwording van Europa. Op o.a. het gebied van vervoer, milieu, handelsbetrekkingen en, hetzij voetje voor voetje, de bibliotheken. Heeft u -het al genoteerd in uw agenda? De bibliotheek houdt zondag 17 mei a.s. evenals de meeste bibliotheken in ons land, want dat is de datum dat 100 jaar geleden de eerste openbare biblio theek haar deuren opende voor het pu bliek: EEN OPEN DAG. Van 11.00 uur 's morgens tot 15.00 uur 's middags. Heeft u zich al opgegeven voor ,,HET OPEN PODIUM"? van 12.15 tot 14.00 uur.Zie ons stukje in de Uitkijkpost van 14 dagen geleden. Carla van de Bibliotheek. HEILOO - Casio heeft recentelijk de in- troduktie van een nieuw horloge aange kondigd waarvan de voornaamste functie zijn meting van de polsslag en de bloeddruk. Ook al zijn de meetresultaten van dit horloge (genaamd de BP-100) betrouw baar, Casio stelt met nadruk dat het in strument niet bedoeld is om de normale, door medisch personeel verrichte metin gen van de bloeddruk te vervangen. Het horlóge kan uw huidige bloeddruk ook pas meten wanneer u uw (door een me disch bevoegd persoon gemeten) nor male bloeddruk weet, en u deze waarde bij instelling van het horloge hebt in gevoerd. Zodra u dit gedaan hebt, bestaan er ver schillende keuzemogelijkheden. Dit stelt u in staat uw bloeddruk over een bepaalde periode in de gaten te houden en na te gaart wat het gevolg is van ver schillende activiteiten op het functione ren van uw hart en bloedsomloop. U zult zien dat er verschillen bestaan tus sen 's morgens en 's avonds verrichte metingen. De BP-100 beschikt over 30 geheugenpagina's waarin elke meting wordt opgeslagen. U kunt elke verrichte meting oproepen* en alle over een bepaalde periode opge nomen gegevens grafisch met elkaar vergelijken op een van de vensters op de display van het horloge. Casio stelt dat de BP-100 is ontworpen voor het verkrijgen van interessante ge gevens omtrent uw conditie en de licha melijke veranderingen die optreden als gevolg van inspanningen, vermoeid heid, eten en drinken, rust en alle nor male dagelijkse activiteiten. Zondag 3 mei a.s. zal om 15.00 uur een kerkdienst met verstandelijk gehandi capten worden gehouden in de Tref- puntkerk, Louise de Colignystraat 20, Alkmaar, Iedereen is van harte welkom. Voorganger is Ds. Metske uit Broek op Langedijk. Het thema van de dienst is: Spons of steen. Marion Kroon is de or- ganisate. Het wordt een dienst met veel muziek en spel. Na de dienst is er gele genheid om een kopje koffie of limona de te drinken en wat na te praten in de gemeenschapsruimte. Mocht u ver voersproblemen hebben, dan kunt u kontakt opnemen met C. v.d. Toorn, tel. 072-610175. HEILOO - In de Oudheidskamer ,De Oude Pastory', is een tentoonstelling geopend over het werk van de Heilooiër kunstenaar Jan Dekker (1908-1986). Deze expositie is een posthume hulde aan deze plaatselijke kunstenaar. Zij bevat ongeveer tachtig werken, - zoveel mogelijk chronologisch gerangschikt - te weten olieverfschilderijen, aquarellen en tekeningen en laat zelfs een ontwerp voor behangpapier zien. Overigens is hetgeen te bewonderen is, slechts een fragment van zijn gehele oeuvre. Vele van zijn werken geven een beeld van sfeervolle plekjes van Heiloo en ook uit dit oogpunt is de tentoonstelling boei end. Deze fraaie expositie is te bezichti gen tot en met zaterdag 6 juni a.s. tijdens de gebruikelijke openingstijden van de ,Oude Pastory', te weten dinsda gavond van 19.00-21.00 uur en zater dagmiddag van 14.00-17.00 uur. HEILOO - Aan de Kloosterhof werd een personenauto Opel Ascona ont vreemd. Op 22 april werd deze uitge brand teruggevonden aan de Kanaaldijk te Heiloo. Op de hoek Zeeweg-Holleweg werd ge probeerd een geparkeerd staande auto te stelen. Op de kruising Vennewatersweg- Hogeweg vond opnieuw een aanrijding plaats tussen 2 personenauto's. De ver oorzaker verleende geen voorrang en liep licht hoofdletsel op. Op de Holleweg werd geprobeerd in een auto in te breken. Aan de Stationsweg werd een auto be schadigd. Op de hoek Westerweg-Zeeweg werd een bejaarde vrouw aangereden door een uit een uitrit rijdende automobiliste. De vrouw liep hierbij letsel op aan het hoofd. Op de Stationsweg reed in alle vroegte een, onder invloed verkerende Heilooër automobilist met zijn auto tegen een boom. Zowel de bestuurder als de inzit tende liepen licht letsep op. De auto is totall-loss. De bestuurder onderging een ademtest. Uitslag: 1.45 promille. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Op het station hield de politie 2 Alk- maarse treinreizigers aan, die zonder plaatsbewijs in de trein zaten en proble men maakten. Zij werden na verhoor weer heengezonden. Op de Willibrordusweg werd een gepar keerd staande auto licht beschadigd door een vernieling. Om 5.15 uur kantelde een vrachtauto met aanhangwagen op de Rijksweg A-9. De bestuurder geraakte in de berm en kon het voertuig niet meer in bedwang houden. Op de ravage reed nog een au tomobilist uit Rotterdam in. Zijn auto raakte totall-loss. De gehele rijbaan raakte versperd, hetgeen duurde tot 9.15 uur. De gehele ochtendspits raakte hierdoor ontregeld. In de periode van 21 april t/m 26 april werden 7 fietsen ontvreemd. 3 Fietsen werden teruggevonden. HEILOO - Gevonden voorwerpen van 18 april t/m 23 april 1992. Diverse sleu tels, ijzeren hondenhalsband met pen ning, kater grijs/bruin gestreept, handschoen rechts met strepen, kater cypers, groene trui, kinderschoentje rechts groen. HEILOO - Inspektie Heiloo e.o.: 072-335642. Katten Heiloo en Limmen: 072-616106. Honden Heiloo en Limmen: 02205-2256. Knaagdieren Heiloo en Limmen: 072-333838. Honden en katten Akersloot: 02513-10079. Aktie vakantiepleegdier: 072-336180. Asiel (ook voor een adoptiehond om mee te wandelen): 072-114861. Goed tehuis gezocht voor: Ricor, een whippet (reu) van 7 jr. Ro- sco, groenendaeler (reu) van 7 jr. Fleur, een bastaard foxje (teef) van 4 jr. Spike, een bastaard Duitse staander (reu) van 1 jr. Yuri, een husky (gec. reu) van 3Vi jr. Voor meer bijzonderheden over deze en nog enkele andere honden kunt u te recht bij tel. 02205-2256. Vermist: Zwarte poes, witte bef met zwart vlekje, 4 witte kousjes en rood bandje met ko ker, 10 maanden, Mariënstein Heiloo. Gec. cypers katertje met witte kousjes, bef en buik, 1 jr., Butterlaan Heiloo. Inl.: 072-616106. Gevonden: Zwarte kat met witte streep op de neus, witte bef en buik, 3 sokjes en 1 knie kous, Vennewatersweg Heiloo. Ongec. cyperse kater met witte onderkant. Inl. 072-616106. installatie techniek Om van uw bril een zonnebril te maken, zijn er heel wat oplossin gen. Maar waarom lelijk en onhandig als het modieus en gemakkelijk kan. Als Oogmerk Opticien maken wij voor u een zonnebril op uw eigen sterkte. Perfecte glazen, vakkundig aangemeten. Fraai getinte glazen in een modieus montuur, waarmee u de zomer van 1992 scherp tegemoet kunt zien! Optometrist Kontaktlensspecialist Lid O.V. en A.N.V.C. OOGMERK Basisprijs voor montuur uit de speciale zomercollectie plus enkelvoudige (4/2) brilleglazen in zonnebril-tint. OPTICIEN Waarborg voor Oogzorg. Donderdag 30 april Gesloten. Vrijdag 1 mei Plattel.vrouwen volksd s.o.h. volksdansen v. oud. P.v.d.A. N.v.v.H. damesbridge Plattel.vr. volksdansen Beg. Orkest v. NH. rep. "de Beun" Filmliga Heiloo Zaterdag 2 mei "de Beun"; Filmliga Heiloo Zondag 3 mei "de Beun; Filmliga Heiloo Maandag 4 mei N.v.v.H. zang Rode Kruis Welfare Hatha Yoga Heiloo Falkland toneel rep. E.H.K. klaverjassen Hatha Yoga 'de Beun'; Filmliga Heiloo Dinsdag 5 mei Gesloten. 'de Beun', Filmliga Heiloo Woensdag 6 mei Sans Atout damesbridge H.B.C. bridge Arbo Vitae Falkland toneel rep. Rotaryclub Heiloo 'de Beun'; Filmliga Heiloo 09.00-10.30 11.00-12.00 14.00-16.30 09.30-11.30 14.00-15.30 20.00-22.00 20.15 20.15 20.15 14.00-15.30 14.00-16.00 13.30-15.30 20.00-23.00 20.00-22.00 19.30-21.30 20.15 20.15 13.00-16.00 20.00-23.00 13.30-16.30 20.00-23.00 19.00-21.00 20.15 HEILOO - In het open huis organiseert de P.v.d.A. vrijdag a.s. haar jaarlijkse 1 mei viering, aanvang 14.30 uur. De heer J.N. van Tiel van de Vereniging Oud Heiloo vertelt aan de hand van dia's over Heiloo hoe het was en wat zij hiervan moeten trachten te behouden. Een actueel onderwerp met het oog op de behandeling van de structuurvisie in de gemeenteraad. ONTWERP EN INSTALLATIE KOMPLETE BADKAMERS LOODGIETERSWERKEN VERWARMINGSTECHNIEK Doktersdiensten (uitsluitend voor spoedgevallen) 2 en 3 mei: A.L. Duijvestijn, Obriglaan 52-53, Heiloo, tel.333100. Weekenddienst Apotheek 1-8 mei: Apotheek Kruisinga, Koor straat 59, Alkmaar, tel. 112684. Verloskundige Heiloo (vlgs. afspraak) J.F.M. Bugter, Haesackerlaan 41, Hei loo, tel. 337531. Verloskundige Limmen 2-8 mei:C. Motzo, tel. 02513-12895. Dienst Tandarts Alkmaar - Heiloo Doorkiesnummer tandartsdienst bij spoedgevallen: tel. 072-123889. Diëtiste Mw. I. Nijdam-Visser, De Wildtlaan 52, Heiloo, voor voedings dieetadviezen na tel. afspraak, tussen 17.00-19.00 uur,, tel. 072-332287. Praktijken Fysiotherapie Spreekuur vlgs afspraak (ma. t/m vr.): Praktijk Fysiotherapie Ewisweg, Ewis- weg 34, Heiloo, tel. 072-331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, Heiloo, tel. 072-333398; M. A. van Riel, De Wildt laan 28, Heiloo, tel. 072-333271; Fysio- therapiepraktijk E.J. Waal, Kennemer- straatweg 452, Heiloo, tel. 072-331266; P.A. Slinger, De Hoghe Weijdt 55, Hei loo, tel. 072-333746. Fysio Heiloo, Slimpad 16a, Heiloo, tel. 072-339355. Zwarigerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Elise Zonneveld-Kemper, tel. 072-337378. (Samen bevallen). Tandprothetische praktijk Jan Jansen, Heerenweg 72, 1851 KT Heiloo, tel. 072-337119. Mondhygiëniste Simone Hackenitz-Hoogendoorn, prak tijk: J.P. de Smetcentrum, psych. cen trum St. Willibrord, Kennemerstraat- weg 464, Heiloo. Voor afspraken: tel. 331165. Dierenartsen Dr. Schaap en dr. De Jong zijn te berei ken op tel. 072-331606 (Commandeurs laan 1). Zaterdag spreekuur van 11-12 uur. Dierenkliniek De Kapel, J.A. de Rid der, Runxputteweg 24, 1851 PM Hei loo. Behandeling uitsluitend volgens afspraak. Praktijk Oefentherapeuten Mensendieck Y. I. van Leeuwen, Westerweg 128a, tel. 072-338114. W. Zonjee, Westerweg 128a, tel. 072-338114. Stichting Interkruis Noord-Kennemerland Ledenadministratie, kraamcentrum: tel. 072-199222. Wijkverpleegkundigen Spreekuur in het wijkgebouw dagelijks tussen 12.00-13.00 uur, tel. 331073. Voor spoedeisende gevallen kunt u bel len 072-619818 (alarmcentrale). Kruisvereniging Heiloo Uitleenmagazijn Wijkgebouw Holleweg 94. Geopend op werkdagen van 18.30-19.30uur. Tel. 072-331073. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek X Mevr. B. Nieuwmeyer, tel. 072-338088, en mevr. M. van Velthoven, tel. 072- 338027. Zwangerschapscursus is voor leden van de Kruisvereniging kosteloos. Diëtiste Voor leden van de kruisvereniging kos teloos. Voor afspraken kunt u bellen: 072-199222. Praktijk Oefentherapie Cesar I. Hoefmans, Pastoor van Muijenweg 16, Heiloo, tel. 072-330592. Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (Starlet) Starlet in Heiloo Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk 9.30 uur: ds. Ph. Ouwendijk; 19.00 uur: ds. C. Lebbing. Geref. Kerk Noordergeeststraat 9.30 uur: ds. W. Molenaar uit Breuke- len. English Church Heiloo Kruiskerk, Maas Geesteranusweg. In lichtingen: 072-333396. Sunday 3rd May: service at 5 p.m. (17.00); sunday school and creche. Chr. Geref. Kerk (De Dillenburg) 9.30 uur: ds. A.J. Metske; 17.00 uur: ds. J. Verhage. Hervormde Gemeente Limmen 10.00 uur: ds. P.J. Mulders uit Haarlem. Evang. Luth. Gemeente Alkmaar 10.00 uur: ds. M.W.S. Cramer. Remonstrantse Gemeente Alkmaar 10.15 uur: ds. E.M. Plantier. Doopsgez. Gem. Koningsweg Alkmaar 9.30 uur: buitendag in Schoorl. Oud-Katholieke Kerk Emmastraat 9, Alkmaar 10.00 uur: eucharistieviering. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) (Kapelkerk, Kapelsteeg/hoek Laat 80, Alkmaar) 9.30 en 17.00 uur: Leesdienst. Baptisten Gemeente Alkmaar Hofstraat 15, Alkmaar 10.00 uur: ds. A.J. van de Wetering. Pinkstergemeente Heiloo Zondagmorgen 10.00 uur dienst. Zon dagsschool 10.30-11.30 uur. Bijbelstu die: woensdag vanaf 20.00 uur. Kerkge bouw: Maas Geesteranusweg, Heiloo. Evangelische Gemeente Egmond Dorpshuis, Hanswijk 1, Egmond aan den Hoef. Dienst: zondag 19.00 uur. Bijbelstudie: dinsdag 20.00 uur. Vrouwenkoffie-ochtend: eens per maand. Inlichtingen: 02206-6890. Geest en Kracht Volle Evangelie Centrum Elke zondagmorgen dienst om 10.00 uur. Elke woensdagavond bijbelstudie om 20.00 uur. Eens per veertien dagen bijbelstudie voor vrouwen op woens dagmorgen. Adres: Westerweg 294 te Heiloo. Inlichtingen: 332649. Rooms Katholieke Kerkdiensten Willibrorduskerk, Westerweg 265 Zondag 11.00 uur. In de week: Dinsdag 19.15 uur (dagkapel). Donderdag 9.30 uur (Overkerck). Spreekuur: zaterdag 16.00-17.00 uur. H. Moeder Gods, Holleweg 111 Zaterdag 19.00 uur. Zondag 9.15 uur. In de week: Vrijdag. 19.15 uur (dagkapel). O.L.Vr. ter Nood, Kapellaan Zaterdag 2 mei: Nationale Bedevaart, opening van de meimaand. Program ma: 11.30 uur: biechtgelegenheid, ro zenkransgebed; 12.00 uur: H. Mis, celebrant en predikant mgr. H. Bomers, bisschop van Haarlem; 15.00 uur: lof, processie met bruidjes naar de put. In lichtingen: tel. 02510-35573 of 02205- 3101. Weekenddiensten: zondag 11.00 uur Hoogmis. Door de week: dinsdag 9.30 uur eucha ristieviering bij de Julianazusters; woensdag 8.30 uur eucharistieviering Genadekapel; donderdag 9.30 uur Woord- en Communiedienst bij de Juli anazusters, Hogeweg 65; vrijdag 8.30 uur eucharistieviering in de Gena dekapel. Kapel Psych. Centrum St. Willibrord Zaterdag 18.45 uur: woord- en commu niedienst. Zondag 9.30 uur: Dienst van Schrift en Tafel. Woensdag 16.45 uur: Kleine kapel. Pinkstergemeente Alkmaar e.o. 10.00 uur dienst in scholengemeen schap, Mandemakerstraat 11, Alkmaar. Inlichtingen: tel. 331584. Wie een tuin heeft is er nu al weer druk in bezig. Men geniet dan ook extra van de ontwikkeling van de planten. Bloei ende bomen, struiken en vaste planten zien we al in grote verscheidenheid. Rondkijkend kom je veel aardige voor- jaarsbloeiers in de tuinen tegen. En dit is dan ook een goede mogelijkheid om mooie plantjes te ontdekken. Daarom geeft Jeanine Jonker daar vanaf half mei een cursus in. In vier lessen wordt er Groen Advies, aan de hand van tuinen, in de regio gegeven. (Heiloo, Castricum en Sint-Pancras). Tijdens deze prakti sche cursus worden ontwerp, beplanting en onderhoud besproken. Een gezellige manier om aan de weet te komen wat er groeit en bloeit. Tintelende vingers om aan de slag te gaan zijn het gevolg. Voor informatie en inschrijvingen voor de cursus tuinbesprekingen kan men kon- takt opnemen met Groen Advies Jeani ne Jonker 072-338243. De van Stationsweg met vrijdag prikpunten zijn: Bejaardenhuis Overkerck, 92c, maandag tot en 8.00-8.30 uur. Bejaardenhuis De Loet, De Loet 1, maandag tot en met vrijdag 9.00-9.15 uur. PsyChologenpraktijk Drs. H.P.M. Velu, Kleijne Olven 3, Heiloo, tel. 072-331644. Praktijken logopedie Tineke Hensen, De Sonneveld 124, tel. 335352; Nita te Nuijl, Termijen 101tel. 335148; Lucien Reeling Brouwer, Kor- beellaan 1, tel. 332652; Jolanda de Wit, Oudburgerlaan 74, tel. 338073. Praktijk psychotherapie hypnose Individuele en groepstherapie. Voor af spraken: 02513-11602 of 14858, 02207- 12477. K-oningin Gemengd Koor Zingen Houdt Jong Repetitie dinsdag van 10.00-11.45 uur, in 't Trefpunt, Westerweg 294. Inl. via tel. 333645 of 332208. De Zonnebloem Vereniging tot bevordering van het wel zijn der zieken, van alle gezindten, voor bezoek thuis, ziekenhuis of verpleeg huis. Sekr.: Runxputteweg 20, Heiloo, tel. 02205-1922. FNV Info-team Heiloo-Limmen Spoed-informatie: tel. 02205-1608 of 02206-5397. Bouw- en Houtbond FNV afdeling Heiloo Spreekuur iedere maandag van 19.00 tot 20.00 uur op het adres Holleweg 92 te Heiloo Diabetes Ver. Nederland Telefonische hulpdienst: tel. 033-725083, dag en nacht bereikbaar. Ned. Ver. tot Integratie van Homosexualiteit-COC (NVIH-COC) Afdeling Regio Alkmaar en West- Friesland, Bierkade 14a, Postbus 268, 1800 AG Alkmaar. Hulp- en infotelefoon: 072-111650. Patiëntenplatform Noord-Kennemerland Buro Informatie en Klachtenbemidde ling (BIK). Tel. spreekuur: elke dinsdag en donderdag van 9.30-11.30 uur: tel. 072-114147. Postadres: Postbus 354, 1800 AJ Alkmaar. Ouders helpen Ouders Telefonische hulpdienst van de Lande lijke Stichting Ouders van Drugs verslaafden. Tel. 072-152244. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 17.00 t/m 01.00 uur, zaterdag, zondag en op feestdagen van 9.00 t/m 01.00 uur. PLANpraktijk Consument en Huishouding Hulp bij vragen en/of problemen op fi nancieel gebied; budgetvoorlichting en schuldhulpverlening. Spreekuur volgens afspraak op het adres: afdeling Sociale Zaken, Raadhuisplein 1, Heiloo. Tele foon: 313198. Regionaal Ziekenfonds Noord-Holland-Noord Spreekuur: dinsdag van 15.00-16.00 uur in 't Trefpunt, Westerweg 294, Heiloo. VTO Noord-Kennemerland Vroegtijdige Onderkenning van Ont wikkelingsstoornissen van kinderen van 0-7 jaar. Adres: Gasthuisstraat 2, Alk maar, tel. 072-199222. Bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 8.45-11.45 uur. Ouders kunnen zelf bel len naar het VTO-team. Werkgroep Vluchtelingenwerk Heiloo Contactadres: dhr. A. Haanstra, afde ling Sociale Zaken, gemeente Heiloo. Bank: Amrobank, rek.nr. 45.38.84.164 (giro van de bank: 2162), t.n.v. Vluch telingenwerk Heiloo. Gezinsverzorging, Ouderenhulp en Alphahulp Stichting Noord-Kennemerland/Noord -Holland-Midden. Hoofdkantoor: Nas- saulaan 30, 1815 GL Alkmaar. Voor hulp bij problemen in de verzor ging van uw huishouden. Spreekuur da gelijks van 8.30 tot 9.30 uur. Telefoon: 072-127066. Voor acute hulp na 17.00 uur en in het weekend: 072-156400. Ver. Bescherming Ongeboren Kind Voor informatie: 072-625508 of 033-620244. Kinderdagverblijf Heiloo Voor hele en halve dagopvang, na schoolse opvang en gastouderopvang. Inlichtingen: tel. 072-338950. Ned. St. Whiplash Patiënten Mw. A.M. Heijstra-Valkering, Breede- laan 69, 1851 MB Heiloo, tel. 072- 332344. 'Barcelona - Koningin der steden' is het epos van 1500 jaar stad. Een stad die om beurten werd beheerst door Romeinen, Moslims, Joden en Christenen.'Een stad die onderkomen bood aan monniken en ridders, aan mystici en handelslieden, broedplaats was van anarchisten en monarchisten, vrijplaats voor gokkers, van bedrie gers en kunstenaars. 'Barcelona' is het allesomvattende re laas over het Catalaanse bolwerk aan de Middellandse Zee, dat uniek is door zijn kleurrijke cultuur en zijn ei genzinnige commerciële en politieke levensstijl. Robert Hughes, auteur van 'De fatale kust', heeft geschiedschrij ving en drama verweven tot een ma gistraal boek, waarin kunst, intrigue, roem, geld en macht elkaar in even wicht houden. De stad Barcelona is in Nederland ge liefd. De invloed vah de gelijknamige voetbalclub heeft daar natuurlijk alles mee te maken. De komende zomer is Barcelona het sportieve brandpunt van alle sportdisciplines, wanneer de Olympische Spelen in de 'Koningin der steden' worden gehouden. Robert Hughes heeft de sport niet als leidraad. Zijn publicatie opent niet al leen de ogen voor de charme en het raffinement van de monumentale ka thedralen en paleizen, maar juist ook voor de bloeiende geschiedenis van de Catalaanse muze, de poëzie, de beel dende en decoratieve kunsten en de ^rmstnijverhetó Honderdvijftig jaar Die Wiener Phil- harmoniker. Dat zullen we weten. En terecht. Het beroemde orkest uit We nen heeft een bijzondere, heel eigen klanktraditie, die nog steeds herken baar is. Zo zijn er de markante ho bo's, die qua bouw en klank danig afwijken van de instrumenten die el ders gebruikt worden. Een andere eigenheid van de Weners is de organisatiestructuur van het or kest: het ensemble wordt democra tisch bestuurd, de leden van het orkest zijn eigen baas (en zijn in staat - de mocratisch of niet - moeilijk te doen over vrouwen in het orkest!). Wenen is gehecht aan tradities. Wat ook z'n voordelen heeft: men zal er vermoedelijk niet snel op het idee ko men.om op de zo traditionele nieuw jaarsdag het Requiem van Verdi of de Carmina Burana te programmeren. En dat is een visie, waarover de ken ners niet klagen. Dit jaar vormde het Nieuwjaarscon cert in de gouden zaal van de Wiener Musikverein tevens de opening van het jubileumjaar. Onder leiding van Carlos Kleiber speelde het orkest hun overbekende repertoire van walsen en ^polka'; maar hoe verbijsterend sub- auteor van OE FATALE KUST |tuu - de stad wordt gevormd door haar be volking met zijn zuidelijk en eigenzin nig karakter. Het streven naar vrijheid, de twisten om het geloof, de hang naar eruditie, artistieke impulsen en haar bruisend economisch leven hebben de stad gemaakt tot een konin gin, een vitale stad van verleiding. 'Barcelona - Koninging der steden' is geschiedschrijving die bewondering afdwingt: boeiend, informatief en in spirerend. Heerenweg 67-69, 1851 KL Heiloo "Winkelhof 't Loo" Tel. 072-3314 83 LIBRIS. Uw Complete Boekhandel. in the iKwJt'hiiie Kw üfibc tiel, zorgvuldig afgewerkt en met dat unieke Weense gevoel voor timing ge beurde het! Op routine spelen k er niet bij. Ook als je niet speciaal op de ze muziek valt, raak je onder de in druk, niet in de laatste plaats door de klancultuur. Vóór liefhebbers van het genre bepaald aanbevolen. Winkelhof 't Loo 41 Heiloo Tel. 335535

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 2