Informatierubriek van de gemeente Heiloo ttfemvs voor 55plussers HEILOO Raadhuisplein 1 Postbus 1 1850 AA Heiloo Openingstijden 8.00 tot 12.30 uur Koninginnedag 1991 Gemeentelijke diensten gesloten Burgerlijke stand gemeente Heiloo Verleende collectevergunningen Expositie van Bert Jonk Sticker tegen ongewenst reclamedrukwerk Lege plastic flessen zonder statiegeld kunt u deponeren in de container bij de noordelijke ingang van winkelcentrum 't Loo. Terinzagelegging reglementen wet persoonsregistraties Parkeren op Raadhuisplein Partij kiezen in de gezondheids zorg, ouderen aan zet. Tijdens het symposium Partij kiezen in de gezondheidszorg, ou deren aanzet, heeft de Unie KBO namens 220.000 leden haar steun betuigd aan staatssecretaris Si mons. De hoofdlijnen van zijn plannen voor de stelselwijziging ziektekosten moeten overeind blijven. Met klem wijst de Unie KBO de ideeën af die nu in CDA- kring opnieuw worden gelanceerd om een eigen risico in de zorgver zekering in te voeren. Meer dan twee miljoen ouderen en enige honderdduizenden chronisch.zie ken zullen daarvan de dupe wor den, aldus de hr. Sturkenboom, bestuurslid van de grootste oude- renorganisatie in Nederland. Opnieuw dreigt een van de ba sisprincipes van de plannen Si mons onderuit gehaald te worden. Voor ouderen is het bittere nood zaak dat de solidariteit tussen jong en oud, gezond en ziek, rijk en arm in het nieuwe ziekte kostenstelsel overeind blijft" al dus Sturkenboom. Tijdens het symposium van de Unie KBO Partij kiezen in de ge zondheidszorg, ouderen aan zet" opperde Dien Cornelissen, voor zitter van het Gemeenschappelijk Beraad Ouderenvoorzieningen het idee om over het AOW-inkomen geen procentuele premie voor de ziektekosten te heffen. AOW- gerechtigden die verder nauwe lijks inkomen hebben zouden dan enkel de nominale premie betalen. Over inkomen boven de AOW zou wel een procentuele ziekte kostenpremie worden geheven. Het AOW-inkomen telt dus niet mee bij de vaststelling van de pre miehoogte. Deze wijze van pre mieheffing zou de zozeer gewenste solidariteit kunnen be vorderen en het invoeren van ei gen risico's voorkomen. De Unie KBO vindt dit een bijzondere inte ressante gedachte van mevr. Cor nelissen en zal het idee op zijn effecten doorrekenen. Het sym posium zelf is een groot succes ge worden, organisatorisch maar vooral ook inhoudelijk. Met dit symposium over de zoge naamde derde partijrol' heeft de Unie KBO aan beroepskrachten in de gezondheidszorg, aan verzeke raars aan provinciale en landelijke beleidmakers en aan vertegen woordigers van adviesraden voor de gezondheidszorg laten zien dat de Unie KBO ht voortouw neemt in de discussie over de rol die con sumentenorganisaties in de ge zondheidszorg willen en kunnen spelen. Samen op pad De ouderenbonden nemen het ini tiatief om gezamenlijk in kleine groepjes te gaan wandelen of fiet sen. Juist voor de mensen die al leen zijn maar ook voor de velen die wel eens met een ander een boom opwillen zetten is het een unieke mogelijkheid. Veel gepraat is trouwens geen moeten, je kijkt rond, je luistert, je merkt het een en ander op en zo zie je en hoor je meer en beter. En wat de een niet weet, weet de ander misschien. Nu we het mooie weer kunnen ver wachten, nu heel de natuur in al haar pracht herleeft, nu is de tijd rijp voor buitenactiviteiten. De idee is om in onderling overleg met een zekere regelmaat een wandeling of fietstocht te maken. Dat mag in Heiloo zelf zijn, Hei loo met zijn bossen en parkachti ge gordel, maar ook verderop, dit doen we juist in onderling over leg. Wie kiest voor fit zijn en lbij- ven komt op 20 mei a.s. woensdagmiddag om twee uur op de parkeerruimte bij het Overbos aan de Belieslaan (verlengde van de Kerkelaan over de spoorbo men). Bewegen prikkelt de doorstroming van het bloed en vergroot je veerkracht, je vitali teit. Voor meer informatie belt u 332892. Van thuiszorg naar woonzorgencentrum Verpleegtehuizen zijn afschriwek- kende geldverslinders waar oude ren vandaan moeten zien te blijven. Thuiszorg is altijd pretti ger, goedkoper en efficiënter. Die indruk krijg je tenminste uit som mige evaluatierapporten van door WVC betaalde thuiszorg experimenten. In de regeringsnota Thuiszorg in de jaren '90' wor den verzorgingshuizen zelf nau welijks genoemd. De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) vindt dat goede thuiszorg gestimuleerd moet worden, maar het ontken nen van de behoefte aan verzorgingshuizen-nieuwe-stijl is een te eenzijdige benadering van een complex probleem. Het thuis- zorgbeleid en de functies van ver zorgingshuizen zouden bewust met elkaar in verband gebracht moeten worden in een samenhan gend thuiszorgbeleid. De landelij ke overheid zal daarin haar verantwoordelijkheid moeten er kennen en nemen. Het aantal 65-plussers stijgt vol gens het CBS in de periode '88-2010 met 1,8 miljoen mensen naar 2,4 miljoen. Daarbinnen neemt de groep 80 en 90-jarigen sterk toe. Zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, eventu eel met professionele hulp van een thuiszorginstantie, is voor deze gemiddeld hoger opgeleide en mondiger mensen vanzelfspre kend. Deze hulp zal professioneel van karakter mqeten zijn en slechts aanvullend op de hulp die vrienden, kennissen of familiele den kunnen geven. Als de thuis- zorgd niet meer voldoende is, dan moet de een of andere vorm van beschermd wonen' aanwezig zijn. De kleine hokjes, waar 6e- woners van een verzorgingstehuis nu nog vaak hun dierbare spullen in moeten proppen, zijn daarbij uit den boze. De nieuwe generatie ouderen stelt veel hogere eisen aan hun zelfstandigheid, privacy en aan de kwaliteit van de leefomge ving. Het verzorgingshuis zal dus op die eisen moeten inspelen. De Ouderenbonden en de Lande lijke Organisatie Bewonerscom missies Bejaardenoorden (LOBB) hebben in hun twee jaar geleden verschenen nota ,Van verzor gingshuis naar woonzorgcentrum' beschreven, hoe inspelen op de nieuwe behoeften bij ouderen het beste kan. Verzorgingstehuizen moeten waarborgcentra worden. Op dit moment is de nota door de discussies over de thuiszorgd weer actueel. De kern achter het idee om verzorgingshuizen om te vor men tot woonzorgcentra, is dat er een scheiding gemaakt moet wor den tussen de kosten van verzor ging en het wonen in een verzorgingshuis. Een woonzorg centrum verhuurt appartementen aan ouderen waardoor er sprake is van een huurders- verhuurdersrelatie en de zelfstan digheid van de bewoners wordt benadrukt. De wooneenheden bestaan uit eigen entree, hal dou che en tenminste een woon- en slaapkamer. Daarnaast zijn er een aantal ruimten voor gemeen schappelijk gebruik. Wanneer er zorg verleend moet worden, kan dat. Het woonzorg centrum werkt nauw samen met de thuiszorginstellingen en ver pleeghuizen. Deze zorg is aanvul lend op het wonen, als een soort extra service, waarvoor ook apart betaald moet worden. Met deze constructie komen bewoners van een woonzorgcentrum ook in aan merking voor huursubsidie en voor verstrekkingen in het kader van de AWBZ. Voor deze volks verzekering betaalt de huidige ver- t zorgingshuisjpewoner nu wel premie, maar kan geen gebruik maken van de daarin besloten voorzieningen. Door de scheiding van de functies 'wonen' en 'zorg' zou aan die onrechtvaardigheid ook meteen een einde gemaakt worden. 55 Plus Senioren zomerschool in Alkmar en Heiloo. Les en praktijk over kunst, cultuur, toneel, geschiede nis, literatuur, geologie, wiskunde en maatschappij. 55-Plussers in de Regio Noord Kennemerland kunnen deze zo mer deelnemen aan de Senioren Zomer School. Op initiatief van de Stichting Coördinerend Wel zijnswerk in Alkmaar voor oude ren en de Stichting Ouderenwerk Heiloo zullen van 15 juni tot 11 juli in de accommodatie van het Cornelis Drebbel College te Alk maar en Heiloo zomercursussen gegeven worden door docenten van het college. Gedurende vier weken gaan de deelnemers op een vaste dag naar school, 's Morgens is er les en 's middags is er een ac tief' deel. Aan elke groep kunnen niet meer dan 25 personen mee doen. Daarom wordt gevraagd bij de aanmelding voor een cursus een eerste keuze en een reserve keus op te geven. Er zijn acht cur suspakketten, waarvoor men 90,- p.p. betaalt. De partner van een cursist kan meestuderen voor 75,-. In het lesgeld zijn de kosten van een lunch, maar niet de uitgaven voor de excursies be grepen. De onderwerpen, waar voor men zich kan opgeven bij de Stichting Coördinerend Welzijns- werk Ouderen, Kennemerstraat- weg 23, 1814 GA Alkmaar. 1 Van strand wal tot snelweg. Do centen Lia Vriend en Anke van der Zee. 's Morgens kaartlezen, 's middags op pad met grondboor en hoogtemeter om zelf te ontdek ken, dat de wegen en huizen echt op de strandwal liggen. 2 Klassieke beschaving. Docente Winy van Maarle. Over de ge schiedenis, de Godenwereld en de literatuur van de Oude Grieken. Prachtige verhalen die de eeuwen getrotseerd hebben. We gaan te rug naar de bron van onze eigen beschaving. 3 Weet u of de koningin mag stemmen? Docent Klaas de Vos. In deze cursus staatinrichting zal aandacht worden besteed aan on ze grondwet, regering en parle ment, de gemeentepolitie oftewel: Hoe functioneert onze democra tie, wat nog mag en wat moet. 4 Wiskunde maar dan anders. Do centen Lidy Wesker en Gea Ba- relds. Geen fx 3x(y z)4, maar toegepaste wiskunde in de dage lijkse praktijk aan de hand van kaart lezen, afstanden schatten enz. 5 Europa moet! Moet Europa? Docente Cokkie Bronsgeest. Ge schiedenis van de Europese een wording vanaf '45 tot nu. De voor- en nadelen van Europese in tegratie. 6 Reizen in de literatuur. Docente Lenny Sikkema. Gaat u mee op reis? Dwars door een sneeuwstorm in de Gobiwoestijn of met een fiets door de Balkan, of maakt u liever een korte wan deling door Hindu Kush'? Ben ik uniek of word ik gemaakt? Docent Tjeerd Andringa. De in vloed van gezin, kennissen, omge ving en massamedia. Als oudere komen veel invloeden op je af. In hoeverre bepalen deze nu wie of wat je bent? 8 Dramatische expressie. Docente Elly Honselaar. Werken met ver schillende spelvormen, zoals pan- tonime, tableau viviant, maskers en improvisatie. De cursussen over onderwerpen 1, 2 en 8 vinden plaats op dinsdag 16, 23, 30 juni en 7 juli in De Biender 2 (5 minuten lopen van NS station Heiloo). De cursussen over onderwerpen 3, 4, 5, 6 en 7 op maandag 15, 22 29 juni en 6 ju li aan de Hobbemalaan 150 (vanaf NS station Alkmaar te bereiken met bus 22). Voor informatie kan men terecht bij mevr. Lia Vriend aan het Cor. Drebbel College, tel. 123109 toestel 224, Stichting Coördinerend Welzijnswerk voor Ouderen in Alkmaar. Tel. 124344 en bij de St. Ouderenwerk Heiloo, tel. 331297. Verslag alg. ledenvergadering ANBO De belangstelling voor de Algeme ne Ledenvergadering van de AN BO afd. Heiloo was overweldigend. Zo'n 120 leden en eregasten woonden de vergade ring bijOnder de genodigden wa ren o.a. Wethouder Mw. A. Willemse namens het gemeente bestuur, het tot dan toe enige ere lid van de afd. de heer Japies, mw. Beekhuizen van het ANBO Gewest Noord-Holland en delega ties van de KBO en de SOH. Hoogtepunten waren naast de be noeming van nieuwe bestuursle den het verlenen van het erelidmaatschap van de afdeling aan de hr. Willem v.d. Ley, welke 17 jaar lang de distributie van het bondsorgaan en het afdelings bulletin verzorgd heeft, naast de bezorging in een eigen wijk. Ook werd afscheid genomen van de af tredende voorzitter mw. C. Hoo- geboom, welke meer dan 13 jaar allerlei functies voor de afdeling vervuld heeft. Zij werd warm toe gesproken door mw. J. Staal, mw. H. Dekker (KBO) en we thouder mw. A. Willemse, terwijl vele anderen met bloemen en at tenties hun blijk van waardering voor het vele werk, dat zij voor de Ouderen van Heiloo verricht heeft, onderstreepten. Ook mw. Hoogeboom werd tot erelid van de afdeling benoemd in verband met haar grote verdiensten. Iedere bezoeker van de vergadering ging met een Kaaps Viooltje als atten tie huiswaarts. Een groot aantal bleef na om deel te nemen aan het door het bestuur georganiseerde oud-hollands spellen-circuit, waa raan een aantal leuke prijzen ver bonden waren. Al met al kijken wij terug op een zeer geslaagde middag. Het bestuur van de AN BO afdeling Heiloo is thans als volgt samengesteld: Mw. J. Staal- Brinkman- wnd. voorzitter (333648); mw G. Vermeulen - 2e voorzitter (337716); hr. A. G. Cahn - secretaris (332520); hr. Sj. van Dijk - penningmeester (333927). Leden: J. T. Buwalda (331764), mw. W. Dobber (332663), H. Dijkstra (331194) en H. v.d. Oord (336900). Kamerbehandeling wetsontwerp ANW Onlangs is bekend gemaakt, dat de behandeling van het wetsont werp ALgemene Nabestaanden wet (ANW) zal plaatsvinden in de Tweede Kamer tussen 12 en 15 mei a.s. Voorafgaande aan de Ka merbehandeling zullen de actie voerende organisaties nogmaals van zich laten horen. Bedoeling is dat op 7 mei a.s. de in de actie week verzamelde protestkaarten evenals alle andere schriftelijke uitingen van protest (waaronder een groot aantal handtekeningen van ANBO-leden) worden aange boden aan de voorzitter van de Vaste Commissie van Sociale Za ken, mw. Doelman-Pel. Plaats van handeling: het Binnenhof in Den Haag. Een groot aantal organisaties, waaronder de ANBO, Weduwen in de Kou en WOUW, hebben het afgelopen jaar protest aangete kend tegen de ANW. Zo is er in november een landelijke actie week georganiseerd. De kritiek van de actievoerende organisaties wordt in belangrijke make ge deeld door de politiek, aldus is o.a. gebleken in gesprekken van een delegatie van het actiecomité met de belangrijkste politieke fracties. Intussen is de voor het wetsontwerp verantwoordelij ke staatssecretaris Tr Veld op een aantal punten te gemoet gekomen aan de bezwaren tegen het wet sontwerp. Het laatste woord is nu aan de Tweede Kamer. Een be perkt aantal vrouwen kan bij deze aanbieding en/of Kamerbehande ling aanwezig zijn. ANBO-leden welke interesse hebben kunnen contact opnemen met Marinanne Coopmans, beleidsmedewerker Vrouwenbelangen, tel. 030- 315278. DRINGEND VERZOEK PAGINA 4 UITKIJKPOST 29 APRIL 1992 Dit jaar is er voor het eerst op het Raadhuisplein, voor de ingang van het nieuwe gemeentehuis, een grote, gezellige vrijmarkt. De organisatie is in handen van de Ouderraad van de Radboudschool en Bureau Welzijn van de gemeente. De vrijmarkt is van 10.00 - 13.00 uur en is bedoeld voor alle kinderen van de basisscholen in Heiloo. Dus jongens en meisjes: haal de zolder leeg, ruim je kamer eens fijn op (ook leuk voor je moeder) en verdien zo alvast een zakcentje voor de vacantie. Je kunt ook gewoon muziek maken of lekkere eetwaren, die je natuurlijk zelf gemaakt hebt, verkopen. Er is limonade en snoep voor iedereen en koffie voor de ouders. Natuurlijk is er ook muziek. Gedurende de gehele ochtend zal het orgel met tussenpozen spelen. Muziekvereniging Eensgezindheid is er rond de klok van 11.00 uur. Om 12.00 uur zal de volgend jaar 25 jaar 'oude' Fanfare Showband Heiloo zijn muzikale deuntje meespelen in de hoop zo ook wat nieuwe leden te trekken. Het belooft een gezellig feest te worden. Komt allemaal, al is het maar eventjes, kijken op het Raadhuisplein. Tot Donderdag, 30 april 1992. Op donderdag 30 april (Koninginnedag) en dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) zal het gemeentehuis van Heiloo gesloten zijn. Het ophalen van het huisvuil zal derhalve ook anders verlopen, namelijk: Was: Wordt: Donderdag 30 april Vrijdag 1 mei Dinsdag 5 mei Maandag 4 mei Informatie tot en met 24 april 1992: Geboorten: Emerentia C., dochter van Min, Jacobus G. en Mors, Cornelia A.M. Mandy E., dochter van Van Leeuwen, Antonius W.M. en Baltus, Hendrika C.M. Merel, dochter van Boterman, Marinus en De Bruin, Maria J. Stephanie C.M., dochter van Opdam, Rudolf M.J. en Wesselius, Agnes E. Simon, zoon van De Wildt, Petrus J.M. en Boverhoff, Caroline C. Iris A., dochter van Ooms, Hans H. en Groothuizen, Simona J.A. Elders geboren: Laurentia T.M., dochter van Manshande, Eduard A.M. en Groéneveld, Alida C.C. Ewout, zoon van Vlug, Hans G. en Bark, Simone. Daniëlle, dochter van Van Kessel, Johannes en Pony, Claudine. Paul I., zoon van Ramler, Johannes P.G. en Erkelens, Pieternella C. Nanda L., dochter van Flens, Peter F. en Dijkema, Martje, J. Martine C.M.A., dochter van Verdwaald, Robert J.N. en Hoedjes, Cornelia A.M. Huwelijksaangiften: Slagter, Geerhard A. en De Boer, Jetske. Kareis, Niko W.A. en Apeldoorn, Jacqueline M. Van der Mark, Ronald M. en De Sain, Maria I. Roozing, Gerardus P. en Van Diepen, Elisabeth C.L. Wallace, Charles H. en De Boer, Marelle M. Den Butter, Robbert J. en Shotter, Jill E. Wolse, Arjen en Hes, Magdalena M.D. Wessels, Freerk en Hopman, Wilhelmina J. Huwelijken: Kraakman, Johannes C. en Kaandorp, Maria C. Overleden: Kuijper, Franciscus X. Smit, Maria weduwe van Hareman. Van Straaten, Wilhelmus J.H. Burger, Nelly S. weduwe van Eekhof. Elders overleden: Keijzer, Pieter. Buis, Willem. Kieftenburg, Klazina, echtgenote van Schouten. Kerssens, Maria. Door burgemeester en wethouders is aan de volgende instellingen vergunning verleend voor het houden van een collecte in de hierna vermelde perioden: 1. Stichting Nationaal Fonds Sport Gehandicapten: 26 april t/m 2 mei 1992. 2. Stichting Vluchteling: 3 t/m 9 mei 1992. 3. Nederlands Astma Fonds: 10 t/m 16 mei 1992. De collectanten horen een legitimatiebewijs bij zich te hebben, waaruit blijkt dat zij bevoegd zijn te collecteren. Te bezichtigen tot 7 mei tijdens kantooruren van het gemeentehuis tussen 09.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. Voelt u zich ook zo bedrukt door al dat ongevraagde reclamedrukwerk? Steeds meer mensen hebben bezwaar tegen de grote hoeveelheid reclamedrukwerk die ongevraagd bij hen in d<* bus valt. Vaak belandt het ongelezen in de oudpapierbak, of erger nog: Bij het afval in de rolemmer. Daarom heeft de gemeente Heiloo een sticker laten maken met de tekst: 'Reclamedrukwerk niet in deze bus' Deze kan gemakkelijk op de brievenbus of het postkastje worden aangebracht. De sticker is verkrijgbaar aan de balie van het gemeentehuis tegen betaling van een kwartje per stuk in de daarvoor gereedstaande bus. Aan de 'huis-aan-huis' weekbladen is verzocht om aan hun bezorgers ook een stapel weekbladen zonder ingestoken drukwerk mee te geven voor de adressen met een brievenbussticker. Door de felle kleur is de sticker op afstand voor de bezorgers herkenbaar. Wilt u meewerken aan een stukje afvalpreventie? Haal dan zo'n sticker op het gemeentehuis. Want: Ongewenst reclamedrukwerk verhinderen afvalberg verminderen. Wanneer u wel geïnteresseerd bent in reclamedrukwerk, wilt u het dan na lezing bij het oudpapier deponeren? U weet: Oudpapier bewaren grondstof sparen! Burgemeester en wethouders maken bekend, dat bij besluiten van hun college van 31 maart en 14 april 1992 voor de hieronder vermelde persoonsregistraties reglementen als bedoeld in artikel 19 van de Wet persoonsregistraties zijn vastgesteld 1Registratie Algemene Bijstandswet (ABW). 2. Registratie Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BZ). 3. Registratie Wet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). 4. Registratie Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers (RWW). 5. Registratie Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV). 6. Registratie Wet op de bejaardenoorden (WBO). 7. Registratie Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW). Het college van burgemeester en wethouders, p/a Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Heiloo, is houder van deze registraties. Het beheer hiervan berust bij het hoofd van de Afdeling Sociale Zaken. Deze reglementen, alsmede de aanmeldingsformulieren hiervan bij de Registratiekamer liggen ter inzage bij de Afdeling Sociale Zaken in het gemeentehuis van Heiloo. Op 30 april a.s. Koninginnedag wordt er een vrijmarkt gehouden op het Raadhuisplein van 10.00 - 13.00 uur. Wij zouden de omwonenden willen verzoeken op woensdag en donderdag de auto elders te parkeren en niet op de eerste parkeervakken tegen het Gemeentehuis aan. Wij danken u voor uw medewerking, en als u tijd heeft: kom even gezellig langs op de Vrijmarkt bij het gemeentehuis op 30 april. De redactie van de Uitkijkpost wil via deze oproep het volgende ver zoek doen aan alle schrijvers en schrijfsters van kopij: WILT U DE TEKST BIJ VOOR KEUR GETYPT INLEVEREN BIJ DE BEKENDE ADRESSEN? Dit voorkomt eventuele fouten en bespaart de redactie veel tijd. Bij voorbaat dank! De redactie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 4