ivenementenagenda Morris, Molly en Pridini in de Beun Engelse groep danstMolly Oranjebal zoekt feestgangers Grandioze dagboottocht door de Zonnebloem Computerruilbeurs in Alkmaar KvK middag over wer ving en selecteren van personeel heer E. J. Barendrechthet boekje over Heiloo. Noord-Holland in Pro za, poëzie en prenten Nivon Geo-reis Eiffel: nog opgave mogelijk J.C. Buk Buk, F.A.A.G. Bert Jonk opent exposi tie creatieve activiteiten HEILOO - 55 plussers tonen eigen werk. De bekende beeldhouwer Bert Jonk zal op 2 mei 's morgens om half elf in gebouw het Trefpunt aan de Westerweg 294 een ten toonstelling openen, die geheel ge wijd is aan het werk van 55-plussers. Het zijn deelnemers aan de creatieve cursussen, die de Stichting Ouderenwerk in de afge lopen winter heeft georganiseerd. Het wordt een veelzijdige ten toonstelling, die laat zien tot wel ke prestaties men in staat is na het volgen van een cursus beeldhou wen, bloemschikken, edelsmeden, houtbewerking, kalligrafie, origa mi, papierarchitectuur, pergama- no, poppen maken, tekenen of schilderen. Het Trefpunt zal gratis toeganke lijk zijn voor bezoekers van de tentoonstelling. De openingstij den zijn op zaterdag 2 mei van half elf tot vier uur en op zondag 3 mei van half een tot vier uur. Op de expositie worden ook inlichtin gen over de verschillende cursus sen verstrekt. De Stichting Ouderenwerk Heiloo organiseert daarnaast activiteiten op het gebied van sport, cultuur en voorlichting, waaraan ruim duizend 55-plussers deelnemen. Wie daarover meer wil weten, kan 's ochtens tijdens werkdagen tele fonische informatie krijgen onder nr. 331297. 25 jaar Perspectief Castricum Aktief orga niseert bijeenkomst De mannequins van het Katholiek Vrouwengilde Katholiek Vrouwengilde Maarten Schols en Wopke Leguijt in de Gehaaide Zeemeermin Succesvolle kinder voorstelling Falkland KvK-cursus Marktbenadering Heilooër bridge club Door harde wind slechts vuurwerk in Ypestein HEILOO - De bouw van woningen in Ypestein gaat onverminderd voort. Zowel in de vrije sector als in de gesubsidieerde sector worden ve le huizen gerealiseerd. Vorige week woensdag was wethouder mevrouw A.A.M. Willemse-van der Ploeg door de Stichting Eigen Woningbe- zit uitgenodigd een dakelement te plaatsen bij één van de 46 wonin genwelke op dit moment door de SEW worden gebouwd. De harde wind liet dit echter niet toe: het bleef beperkt tot het ontsteken van vuurwerk en een hapje en een drankje in een soms luid klapperen de tent. Vele kopers van deze wo ningen waren aanwezigalsmede andere betrokkenen. PAGINA 6 UITKIJKPOST 29 APRIL 1992 HEILOO - Op zaterdag 18 april werd in theater de Beun een voorstelling gege ven door de volksdansgroep ,Ouse Wil liam Morris Company' uit King's Lynn (Engeland) en Pridini' uit Heiloo. De avond werd geopend met een prachtig bewegend decor, bestaande uit een bol- hoekd, met daarin de kerktoren van King's Lynn, en een klomp met daarin het Witte kerkje. Hierna begon het pro gramma, dat in twee talen door leden van beide groepen werd gepresenteerd. Pridini beet het spits af met een serie nieuwe Hollandse dansen, in speciaal voor de Engelse gasten vervaardigde Volendammer kostuums. Vervolgens kon men genieten van een wervelende show uit het Caraïbisch gebied, gedanst door de kindergroep van Pridini. De Heilooërs sloten af met 2 dansen uit het noorden van Bulgarije. De Engelse gasten namen het programma over met Morrisdans. Deze dansvorm werd nor maal tussen Pasen en Pinksteren ge daan, en heeft te maken met het voorjaar. Het lawaai dat tijdens deze dansen werd gemaakt met stokken en belletjes, moet de natuur doen ontwa ken. De dansen werden met veel vuur uitgevoerd, en zonder moeite sprongen de dansers over elkaar heen. Een geestig gebracht toneelstuk compleet met buik danseres, en kameel, over het sterven van de winter en de geboorte van de len te, vormde een van de hoogtepunten van dit programmaonderdeel. Na de pauze opende Pridini met haar nieuwste serie uit Griekenland, gedanst in prach tige kostuums, en met een apart gebruik van houten lepels. De Pridini zanggroep leverde een af en toe komische bijdrage, en de groep sloot af met een serie oude HOllandse dansen, gedanst in het kostuum van Egmond aan Zee. Het tweede programmaonderdeel van de Engelse groep bestond uit zog. Mol- lydans, een authentieke dansvorm stam mend uit hun woongebied East Anglia. De dansers erschenen met zwarte ge zichte en verkleed als vrouw, omdat de ze dansen in vroeger tijden niet mochten worden gedaan, en men zich vermomde om toch te kunnen dansen. De dans vorm kenmerkt zich door precisie, en humor. Het publiek genoot dan ook met volle teugen van een solo dans met een bezem, de uitbeelding van 'een ploegdans, en een berendans. De gasten sloten hun programma af met Stran ge', gedant op muziek an Jim Morrison, in leven deel uitmakend van de pop groep ,The Doors'. In de finale lieten beide groepen zien dat volksdans inter nationaal is, zonder woorden. De engel se groep danste één van de nieuwste Nederlandse dansen, terwijl Pridini liet zien wat zij van Molly dans kon. Geza menlijk werd afgesloten met de overbe kende ,Hakke Tone'. Met het uit elkaar varen van het decor, werd de avond besloten. Een show voortgekomen uit twee jaar intensief kontakt met Enge land (resulterend in een tegenbezoek van Pridini' in mei '93) waar het onder linge plezier van de mewerkende volks dansers vanaf straalde. HEILOO - Kinderen, maar zeker ook volwassenen uit heel Heiloo kunnen zich op koninginnedag en 1 mei weer heerlijk uitleven tijdens de vele feeste lijkheden in Ypestein. Vond u het oran jebal van vorig jaar ook zo gezellig? Als het aan de Ypesteiners ligt, wordt het dit jaar nog veel gezelliger! Oranjebal en het 'Rondje Heiloo'. Een pilsje drinken, bekenden tegen het lijf lopen en heerlijk uit de bol gaan op de '60-er jaren pop' van The Porcupines, de populairste band uit Heiloo! Dat zijn de vertrouwde ingrediënten van de tweede editie van het gratis oranjebal. Burgemeester Schoof zal het bal rond 17.00 uur openen en ook hij is er van overtuigd dat het dit jaar weer een knal ler wordt! Iedereen is welkom in de rui me feesttent in het wijkpark. Dit keer komt de verjaardag van de ko- ninging op de tweede plaats, want het bal zal volledig in het teken staan van de feestelijke jntroductie van het gezel schapsspel 'Rondje Heiloo'. Het bedrij vige spel waar geen Heilooër om heen kan! Zijn het niet alleen de kinderen die HEILOO - De Zonnebloem regio Alk maar hield op 15 en 16 en 21 april weer haar jaarlijkse dagboottochten met De Geulvallei vanuit Alkmaar, Bergen, Ou- dorp, St. Pancras, De Egmonden, Lim- men en Heiloo, werden de gasten door busonderneming Bak uit alkmaar naar Zaandam gebracht. In verband met het rolstoelvervoer is een ruime kade een groot pluspunt. Ruim 600 gasten wer den deze dagen welkom geheten. Om 11.00 uur vertrok de boot om via het IJ en het Amsterdams Rijnkanaal de Vecht te bereiken. Vanaf de boot heb ben de gasten een prachtig uitzicht. De kapitein de heer Busker, gaf uitleg over tal van zaken welke werden gepasseerd. Onder het genot van een kopje koffie met gebak, een borreltje en een uitge breide lunch, genoten de gasten op de allereerste plaats van het gezellig samen zijn. De rustige sfeer en het uitzicht va naf de boot op de werkelijk prachtige Vechtstreek geeft daaraan een extra di mensie. Onze dank gaat uit naar al die vrijwillig(st)ers die zich een volle dag beschikbaar hebben gesteld, maar vond ALKMAAR - De Regionale Computer club Noord-Holland, kortweg de Compu-Clun NH., houdt op zondag 24 mei a.s. een computerruilbeurs in het gebouw van het Cornelis Drebbel Colle ge, NassaupleinlO te Alkmaar. De ope ningstijden zijn van 10.00 tot 16.00 uur. De beurs is uniek voor Noord-Holland. Alles \^at met computers te maken heeft zal er te vinden zijn. Het is de bedoeling dat de Compu-Club tweede hands com puterapparatuur en toebehoren van der den tegen een van tevoren vastgestelde prijs gaat verkopen. Dus heeft u nog ap paratuur en/of toebehoren over en wilt u die verkopen, dan is de ruilbeurs er uitermate geschikt voor. Bent u op zoek naar een uitbreiding, dan is er alle kans dat u het op de beurs kan vinden. Op zaterdag 23 mei van 14.00 tot 21.00 uur is er de gelegenheid tot het inbren gen van computerspullen. Op deze dag zullen er diverse medewerkers van de computerclub aanwezig zijn om met u Burgemeester N. P. M. Schoof ontvangt van de waarnemend direkteur, de deze dag een spelletje mogen spelenvan de coördinatie mevr. Anneke Dek ker, die ,,met velen" zorg heeft gedra en miniplay- Kinderactiviteiten backshow Voordat het oranjebal begint zijn eerst de kinderen aan de beurt. Rond 11.30 uur vertrekt een bont versierde kinde roptocht vanaf het bedrijventerrein d'Oude Werf, richting het hart van Ypestein. Als vanzelfsprekend staan daar 's middags voor de jeugd tot 12 jaar, de traditionele spelletjes weer klaar. Spijkerpoepen, sjoelen, kegelen, steltlopen en tussendoor lekker panne koeken en ijs eten....wat wil je als kind nou nog meer? Tijdens de miniplaybackshow op 1 mei, zullen kinderen uit heel Heiloo elkaar, vanaf 16.00 uur, artistiek naar de kroon steken. Wie wordt 'mister of miss show biz' 1992? Kom gewoon even kijken, dan ziet u het zelf! Het oranjebal en de miniplaybackshow zullen in de feesttent in het wijkpark plaatsvinden en zijn gratis toegankelijk. Deelname aan de kinderspelletjes is no in beperkte mate mogelijk en bedraagt op de dag zelf 3,50 voor leden en 4,50 voor niet-leden van de wijkvere- niging. Ypestein rekent op een grote op komst! Wij hopen ook te mogen begroeten! gen voor een voortreffelijke organistie. het was voor de gasten een prachtige dag. ALKMAAR - De Kamer van Koophan del Alkmaar en het Instituut voor het' Midden en Kleinbedrijf (IMK) organise ren een compacte, praktische informa tiebijeenkomst over werving en selectie van medewerkers. Het aantrekken van geschikte en gemotiveerde medewerkers blijkt in de praktijk voor velen een lasti ge klus. Tijdens de middag wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden via de zogenaamde 7-stappen-methode aange geven hoe op zo efficiënt mogelijke wij ze in een vacature kan worden voorzien. De praktijkmiddag Succesvol werven en selecteren van personeel vindt plaats op dinsdag 26 mei a.s. in het gebouw van de Kamer van Koophandel. De kosten van deelname bedragen 175,- excl. BTW per persoon. Belangstellenden kunnen telefonisch contact opnemen met de Kamer tel.: 072-195700/195703. de prijs voor de verkoop vast te stellen. Op zaterdag 23 mei zal de computerclub naast de verkoop van de computerclub tevens een open dag houden. De compu-club geeft een groot aantal de monstraties, waar getoond wordt wat er met de diverse systemen (ms-dos, os/2, amiga, atari etc.) gedaan kan worden. Zo zullen onder andere de volgende de monstraties gegeven worden: netwer ken, kunstmatige intelligentie, modem gebruik, computermuziek etc. biedt de beurs de mogelijkheid uw oude printerlinten opnieuw te laten beïnkten. Niet weg gooien uw oude printerlinten! De zeer vele deskundigen van de club kunnen vrijwel alles voor u oplossen voor de hoofdmerken: MS-DOS, Com HEILOO - Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de tentoonstellings dienst van de culturele raad Noord- Holland is er een boekje uitgegeven over Heiloo. In totaal zijn er 39 boekjes Ook gemaakt gewijd aan plaatsen in Noord HEILOO - Van 7 tot 10 mei a.s. organi seert de geologiegroep van het Nivon Heiloo een excursie naar het Duitse Eif- felgebergte. Als gevolg van onvoorziene omstandigheden zijn enkele plaatsen weer beschikbaar gekomen en is opgave voor deelname nu nog mogelijk. De reis wordt gemaakt per luxe touringcar en er wordt overnacht in het Naturfreunde- haus in Berg bei Altenahr in voor het merendeel vierpersoons-kamers. Hoofddoel van het programma is het bezoeken van steengroeven in dit oud- vulkanische gebied waar zowel interes sante fossielen als bijzondere gesteende te vinden zijn, deskundigen reisleiding zorgt voor toelichting en hulp bij het de termineren. Maar ook het landschap is de moeite van een bezoek waard en er is voldoende gelegenheid voor een wande ling. Tijdens de geo-reizen wordt ook altijd aandacht besteed aan het planten en dierenleven. De reis wordt besloten met een rondleiding door het stadje Monschau en een gezamenlijk af scheidsdiner. Voor elk wat wils! De kosten voor deelname (incl. busvervoer vanaf Heiloo, volpension in het Natuur vriendenhuis, reisverzekering en af scheidsdiner) bedragen voor Nivon-leden 280,- p.p. en voor overi ge belangstellenden 290,- p.p. Opga ve z.s.m. bij de fam. Koorn, tel. 334001 of de fam. Mulder, tel. 333127. HEILOO - De maand mei wordt swin gend ingewijd in jongerencentrum Buk Buk Heiloo. Vrijdag 1 mei staat F.A.A.G. weer op het programma. Dit is dé dansavond die je als aanhanger van het alternatieve genre in de popmu ziek niet mag missen. Natuurlijk zal de za^l weer in een ,Faage' sfeer omgeto verd zijn. De entree van deze twee wekelijkse happening bedraagt 5,-. Het begint allemaal om 21.00 uur. Graduate love Op zaterdag 2 mei staan er weer een paar oude bekenden op de planken van het Buk-café, Perry de Jong (zang), Peppie Koopmans (gitaar) Herman de Jager (Drums), Freddy Dijkman (bas) en Skif (gitaar), kortom Graduate Love. De jongens van deze ban hebben sinds de oprichting in '85 een goede live reputatie bij de Noordhollandse popsce- ne weten op te bouwen. Graduate Love kan gezien worden als onze lokale trots. De in maart verschenen debuut-CD End of the Circle' bevat repertoire bestaande uit eigen werk en is al zeer goed ontvan gen. De swingende rock, door de band zelf omschreven als ,straatrock', bevat realistische teksten en de muziek zal door de enthousiaste, heftige manier van optreden nog meer bij het publiek aanslaan. Eerdere optredens in de Buk zijn zeer goed in de smaak gevallen, dus kom zaterdag gewoon kijken. De band begint om ca. 22.00 uur de entree be draagt 5,-. Jamsession Op zondagmiddag 3 mei biedt de Buk Buk Heiloo muziekbeoefenaars middels de traditionele jamsession de mogelijk heid om wat creatiefs in groepsverband tot stand te brengen. De gelegenheid dus om garage, zolderkamer of ander oefenhok te ontvluchten en je muzikale verrichtingen in de Buk te vertonen. Zo als altijd staat er een drumstel, verster ker en za ïginstallatie klaar. De aanvang is om 15.30 uur en de entree is gratis. CASTRICUM - "De Vereniging Perspectief in Castricum viert in de week van 2 t/m 9 mei haar 25 jarig jubi leum met een groot aantal aktiviteiten op diverse lokaties, zoals het gemeente huis, galerie NU, in een groot aantal etalages van de Winkeliersvereniging Castricum Centrum en uiteraard in het eigen atelier aan de van Oldenbarne- veldtweg in Bakkum. Perspectief: een beetje eigenzinnig. Geen vast cursus-programma, alleen open ateliers, 14 maal per week verschil lende werkrichtingen, waar je alle kan ten op kunt, waar je elkaar ontmoet en over je werk praat met mensen die de zelfde belangstelling hebben. Etsen, werken met textiel, beeldhou wen, modeltekenen, keramiek, olieverf, aquarelleren, tekenen in artis, op de Zeedijk in Amsterdam en de vele mooie plekjes in Noord-Holland; beeldhouw werken, musea-bezoel, eigen ten toonstellingen. In principe kan iedereen overal aan meedoen tegen een lage con tributie. Een zeer belangrijke plaats in de vereniging hebben de begeleiders van de 14 werkgroepen. Deze beroeps kunstenaars zijn het die hun kennis en vaardigheden overbrengen en de eigen kreativiteit van de leden stimuleren. Zij hebben een eigen tentoonstelling in ga lerie NU van 2 t/m 24 mei. Zo expose ren de leden, zowel in het eigen atelier, van 2 t/m 10 mei; in het gemeentehuis van 1 t/m 29 mei en in een groot aantal etalages in o.a. Torenstraat, Burge meester Mooystraat, van 28 april t/m 19 mei. Er wordt door een medewerker van het Rijksmuseum Amsterdam op zaterdag 2 mei in De Kern een lezing met dia's ge houden over het onderwerp "feest". Holland. Een literator met een gedicht of een verhaal en een beeldend kunste naar met een zeefdruk brengen een be paalde gemeente in Noord-Holland op deze manier tot uitdrukking. Burgemeester N.P.M. Schoof ontving modore, Atari, Amiga, Apple en MSX. het exemplaar van Heiloo. De Heilooe- De beurs interessant om te bezoeken, naar Jan van der Vegt beschrijft ,,het De toegang is 1,00. De adviezen zijn oude dorp in Noord Kennemerland". gratis en de opgedane kennis en erva ring neemt u ook gratis mee. Kortom ie dereen, computerfanaat of niet, laat deze dag niet onbenut aan zich voorbij gaan. CASTRICUM - Castricum Aktief orga niseer een bijeenkomst over de vraag: "Vormen plaatselijke partijen een, be dreiging voor de landelijke?" De enige Castricumuse plaatselijke groepering organiseert op donderdag 14 mei in de sporthal De Bloemen een open avond over de lokale democratie onder het motto "de lokale partij dat is pas plaatselijke democratie" en "schuilt er in gewestvorming niet wat angst voor lokale partijen?". Daarvoor heeft men prof. Derksen uitgenodigd. Prof. Derk- sen is specialist op het gebied van lokaal bestuur en verbonden aan de universi teiten van Rotterdam en Leiden. Pro fessor Derksen is bekend om zijn kritische opstelling t.a.v. het functione ren van landelijke politieke partijen in de gemeentepolitiek. Veel journalisten schreven reeds in de dagbladen over zijn geprononceerde opvattingen. Onlangs nog trad hij op in het NOS discussiepro gramma 'Het Capitool'. Enkele 'van zijn bekende uitspraken zijn: - de gemeenteraad is geen verlengstuk van de tweede kamer. - De lokale par- tijen zijn de beste graadmeter voor de Onder het genot van koffie met cake lie- 1pen de dames als echte mannequins aan ons voorbij. Leuke vlotte truien op rok of ski-pantalons-, jacks-pakjes en blou ses met vrolijke prints bedrukt. De Zijn bijdrage bestaat uit vier delen. Van der Vegt refereert aan historische tijden toen monniken hier en in de omgeving christendom kwamen verkondigen. Van der Vegt woont sinds 1968 in Heiloo en werkte jarenlang als poëziecriticus, pu bliceerde monografieën over de dichter A. Roland-Holst, Hendrik de Vries en Ida Gerhardt. Van der Vegt werkt aan biografieën van Hans Andreus en A. Roland Holst. Rob Scholte heeft voor de uitgave over Heiloo een zeefdruk ontworpen en woont ook in Heiloo. Het boekje verschijnt, in een beperkte opla ge van 125 exemplaren, waarvan er 100 voor de verkoop bestemd waren, (de an deren waren voor de abonnementen en losse nummers). Helaas zijn alle 100 exemplaren uitverkocht. HEILOO - Woensdag 15 april hield het K.V.G. haar laatste bijeenkomst van dit seizoen. Het eendagsbestuur presenteer de voor ons 'n sprankelende voor jaarsmodeshow, van het modehuis Mar ja Geels aan de Oosterzijweg 25, Heiloo. HEILOO - Afgelopen zaterdag en zon dag bracht Falklandtoneel de kinder voorstelling De Gehaaide Zeemeerman van Jan Staal, onder regie van Bram Hijmans. Het was een boeiend geheel, afgewisseld met accordeon, piano, gi taarmuziek en zang van de spelers. Het jonge publiek keek van begin tot eind met aandacht, al waren de teksten meer geschikt voor de volwassenen in de zaal. De hoofdpersoon, sluiswachter Janus (Rob Staa) werd meegelokt door een verleidelijke zeemeermin (Wob Leguijt) en een heuse zeewereld, dat aan de taal grapjes te bemerken was. De zeemeer min zou hem wel graaf willen huwen, maar dit was niet te realiseren. Janus was een mens en was op de aardbodem getrouwd met de trouwe Klaar (Anneke Keijsper). Klaar zoekt Janus op de zee bodem samen met Adeline, de meermin. Zij vinden bij koning Neptunes (Mar den Ulder), vlak voordat Janus zijn ja woord geeft aan zeemeerzus Cédeline (Marinanne Hanipe). Janus was veran derd in een zeemeerman, maar drinkt van zeeanemonensap en wordt weer mens. Hij zweert zijn Klaar nogmaals eeuwig trouw. Als verrassend slot ver ruilt Koning Neptanus zijn ambt voor de jacht op zeemeerminnen. De gecreëerde zeewereld zorgde voor leuke reacties van de kleintjes, die wer kelijk dachten dat het toneel uit water bestond. Lof moet worden uitgespro ken voor de kostuums (o.a. prachtige staarten), deze werden uitgevoerd door het toneelgezelschap zelf. werkelijke plaatselijke verhoudingen De arrogante nationale partijen moe ten beseffen dat het niet meer gaat om eenzame strijders, die het politieke handwerk niet beheersen. - De lokale partijen moeten niet meer beschouwd worden als een folkloristisch verschijn sel, zij staan het dichtst bij de burger. Deze avond is voortgekomen uit het ge meenschappelijk overleg tussen de plaatselijke partijen van Limmen (Lim- mer Gemeenschap) Akersloot (Vrije Lijst Akersloot) Heiloo (Heiloo 2000) Uitgeest (Progressief Uitgeest) en de Eg monden (Gemeentebelangen Egmond) voorkomende merken als Tonny Dres, Fin Karelia en Setterlaine werden door de Lady-speaker veelvuldig genoemd. De voorzitter dankte mevr. Geels en haar assistenten, voor de aankleding van de avond. Haar dank ging tevens uit riaar het eendagsbestuur die deze voortreffelijke avond had georgani seerd. We kunnen terug op een kleurrij ke avond. Bij deze wijzen wij u, op de fietstocht op 28 april/Voorts woensdag 20 mei bustocht Floriade en donderdag 21 mei, Bedevaart in Heiloo. Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, die zich allen zeer goed kunnen vinden huishoudelijke artikelen en meubels. Zij ALKMAAR - De Kamer van Koophan del Alkmaar en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) verzor gen een compacte, praktische cursus over marktbenadering. Het doel van deze twee avonden duren de cursus is de deelnemers inzicht te ge ven in marktontwikkelingen, informatie te verschaffen om de eigen (markt)mo- gelijkheden in kaart te brengen èn te le ren om met behulp van marketing technieken de eigen commerciële doelstellingen te onderbouwen. De cursus Marktbenadering is gericht op ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de detailhandel, am bacht, industrie en dienstverlening. De cursus wordt gegeven op de woensdagen 13 en 20 mei 1992, van 19.00-21.30 uur in het gebouw van de Kamer te Alk maar. De kosten voor deelname bedra gen 245,- per persoon. Belangstellende kunnen telefonisch con tact opnemen met de Kamer: tel. 072-195700/195703. in deze denkbeelden van Prof. Derksen. De avond begint om 20.30 uur. Uitslagen 21 april: A-Lijn: 1. ds. Boelhouwer-Frugte 57.00, 2. ds. Pohley-Post 52.00; 1. ds. Admiraal- Visser 58.50, 2. fam. v.d. Vlies 52.00; B-Lijn: 1. ds. Bunjes-Lemstra 54.86, 2. hr. Noom-Pin 52.77, 1. ds. Oosterwijk- Warmenhoven 61.80, 2. fam. Happe 55.55. Donderdag 23 april: A-Lijn:. 1. mw. Arnold-hr. Huting 57.50, 2. hr. Berkman-mw. v.d. Vlies 57.08, 1. mw. Jacobs-hr. v.d. Vlies (55) 56.25, 2. ds. Haan-v. Loon 54.58; B-Lijn: 1. hr. Plas-Tamminga 56.50, 2. ds. Hopman- Klerk 55.50, 1. fam. Toby 57.50, 2. fam. de Jong 56.50; C-Lijn: 1. ds. Evenbly-Gauw 62.50, 2. ds. v.d. Dool- Neyens 53.50, 1. hr. M. Jansen-Lohr 54.00, 2. fam. v.d. Steen 53.50; D-Lijn: 1. ds. Kooyman-Ursem 65.27, 2. ds. Huiberts-Nielen 58.33, 5. fam. v. Os 49.30, 6. mw. Brand-hr. de Ruiter 45.89. Afzeggen: voor de dinsdag op maanda gavond bij hr. Happe, tel. 331416, voor de slotdrive van 6 mei bij de hr. Lohr, tel. 330052. Daarna (beginnende op 14 mei) wordt alleen op donderdag gespeeld dan af zeggen bij hr. Löhr tel. 330052. verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goe deren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroft- laan 18, tel. 330261. Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121 (werkdagen van 9.00-17.00 uur). Zaterdag 2 mei: maandelijkse Kook- verkoop in het pand Victoriepark 2 te Alkmaar tussen 10.00-12.00 uur. De op brengst is voor een onderwijsproject in het Afrikaanse Cameroen. Amnesty International Iedere vier tot zes weken worden door enkele leden van Amnesty International afdeling Heiloo brieven samengesteld, die overgeschreven en verzonden kun nen worden voor (politieke) gevange nen. Iedereen kan hieraan meedoen. Inlichtingen: Truus Schoonderwaldt, tel. 334252. Gered Gereedschap Spreekuur uitkeringsgerechtigden Woensdag 13 mei: spreekuur voor uit keringsgerechtigden bij de GNV, Kapel- kerk, Laat 80 te Alkmaar van 14.00 tot 15.00 uur. Inlichtingen: 072-124754 of 023-255724. Expositie Dirck Nab *Tot en met 13 juni is bij het Noordhol lands Landschap, Dorpsstraat 65 te Castricum, een expositie te zien van schilderijen en tekeningen van kunste naar Dirck Nab uit Bakkum. Inlichtin gen, o.a. over de openingstijden: 02518-59750. Galerie Dijk 1 Alkmaar 30 april t/m 24 mei Marianne M. Smit; schilderijen - gemengde techniek. Ope ning 2 mei 15.00 uur. Geopend: donderdag, vrijdag, zaterdag 12.00-17.00 uur; zondag 14.00-17.00 WAO/AAW Belangenvereniging Zaterdag 27 juni: grote rommelmarkt in Gered Gereedschap stelt zich ten doel het gebouw aan de Pastoor van Muijen- gebruikte gereedschappen in te zame- weg 14, aanvang 9.00 uur. De opbrengst len, te herstellen en te verzenden naar js bedoeld voor de aanschaf van een projecten in de Derde Wereld. Inlevera- computer. Heeft u overtollige huisraad dres': Wereldwinkel, Stationsweg 103 te en andere spulletjes, dan kunt u deze Heiloo, dinsdag t/m vrijdag 10.00- beschikbaar stellen via tel. 331840, 12.00 en 13.30-16.00 uur en zaterdag 33486I of 02206-3525. 10.00-16.00 uur. Iedere maandag houdt de WAO/AAW Openbare bibliotheek Belangenvereniging Heiloo en omstre- Tentoonstellingen in de bibliotheek tot hen een soosochtend in 't Trefpunt aan en met 31 mei: de Westerweg in Heiloo vanaf 9.00- Afdeling voor volwassenen: 'Europa 12.OO uur met gelegenheid tot biljarten, één/100 jaar bibliotheek in Nederland', kaarten en rummycup spelen. Jeugdafdeling: 'Toekomstverhalen'. De bibliotheek is gesloten op Koningin nedag (30 april) en dinsdag 5 mei. De uitleenposten in De Loet en Over- kerck zijn gesloten op dinsdag 5 mei. Sporthal Het Vennewater - Heiloo Donderdag 30 april: Zaalvoetbal KNVB 19.00-23.15 Vrijdag 1 mei: Zaalvoetbal KNVB 19.00-23.15 Zaterdag 2 mei: Zaalvoetbal div. clubs 10.30-16.30 Zondag 3 mei: Geen sportprogramma. Maandag 4 mei: Volleybal Effect 16.45-23.00 Dinsdag 5 mei: Geen sportprogramma. Woensdag 6 mei: Zaalvoetbal KNVB 19.00-23.15 Expositie bij Silhouet Tot en met 5 mei is bij Silhouet Binnen huisarchitectuur aan de Kennemer- straatweg te Heiloo een expositie van aquarellen te zien gemaakt door Diny Dijkman-Mulder uit Castricum. Silhou et is dagelijks open van 9.00-12.30 en van 13.30-18.00 uur (niet op zondag en maandag). Koffiecontact Elke zondag van 14.00-16.00 uur en el ke dinsdag van 10.00-11.30 uur koffie contact in het ontmoetingscentrum aan de Maas Geesteranusweg 2 te Heiloo. Geboden worden sfeer, gezelligheid en onderling contact voor jong en oud. In lichtingen: 331668, 331536 of 332364. Stedelijk Museum Alkmaar Tot en met 3 mei is in het stedelijk mu seum te Alkmaar een overzichtsten toonstelling van Anna Mes (gemengde technieken) te zien tijdens de openings uren: dinsdag tot en met vrijdag 10.00-17.00 uur, zondag 13.00-17.00 uur. Doelenstraat 5 te Alkmaar. Foto-expositie Volksuniversiteit Tot 2 mei is er in de centrale biblio theek, Koorstraat, Alkmaar, tijdens de openingsuren een expositie te zien van de cursisten van de fotocursus 'Fotogra fie voor beginners' van de volksuniver siteit Alkmaar e.o.. Vereniging Handreiking Maandag 4 mei: start van tweewekelijk se groepsgesprekken bij de vereniging Handreiking (hulp bij rouwverwer king). Voor inlichtingen en/of opgave: 072-119266 of 114428.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 6