Equipe C min iiiiuumi LIMMEN Pijnappel DANS- EN FEESTCENTRUM LIMMEN MARIAN ROOS Assurantiekantoor W.M. Rotteveel SPAAK OOK BIJ U IN DE BUURT! kv Geen minimum storting, geen minimum saldo, geen opnamebeperkingen, wél 8% rente. Bibliotheek Limmen in het teken van voetbal Bloemendagen 1992 Conquista nieuws Koffieconcert Excelsior Afscheid directeur Jan Elders van De Cameren Meervogels handbal Politieberichten Rode Kruis Limmen Reicha Quintet in de Slotkapel RIJKSWEG 121 - LIMMEN - TEL. 02205-1383 Ook uw adres voor: BRUILOFTEN, BEDRIJFSFEESTEN, CLUBFEESTEN, RECEPTIES, DIV. WARME/KOUDE BUFFETTEN Bel voor info-folderof kom eens langs! De koffie staat klaar. Middenweg 10, 1906 AR LIMMEN Telefoon 02205-3778 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 23.00 uur Kom eens langs voor een afspraak. r UW KERASTASE-KAPPER L.O.V. FEESTWEEK Woensdag en donderdag 10% korting op SCHIESSER artikelen en/of bij aankoop vanaf f 50,- een verrassing. GRASZODEN TUINAARDE TUINTURF POTGROND COMPOST ZAND MEST GEBR. Hoogeweg 94 - Visweg 23 Telefoon 02205-1337 - 2306 KAPSALON SCHOONHEIDSSALON GEDIPL. VISAGISTE Dampegheestlaan 31 Limmen behandeling volgens afspraak 02205-1928 HOGE VERDIENSTEN Molenweg 107, 1906 DH Limmen, Tel. 02205-3061, fax 02205-3666. BELEG Schermeer van 1813 Dusseldorperweg 65, bijkantoor, Limmen, tel. 02205 - 3581 Bromfiets met versnelling: v.a. 1-5-1992 Bromfiets zonder versnelling: v.a. 1-5-1992 Spartamet/Rivolt: 410,-- jaarpremie WA incl. plaatje en ass.belasting 140,-- jaarpremie WA incl. plaatje en ass.belasting 70,--jaarpremie WA incl. plaatje en ass.belasting VRAAG OOK NAAR ONZE VOORDELIGE AUTO-PREMIE Geopend: 's middags van 13.30-16.00 ut behalve dinsdags of na telefonische afspraak Gecombineerde vergadering Ophalen oud papier Voorgenomen hinderwetvergunning Verleende hinderwetvergunningen Bouwplannen Verleende bouwvergunningen UITKIJKPOST 13 MEI 1992 PAGINA 17 Huisartsen Onder tel. 1272 is altijd één van de dok toren bereikbaar. Dierenbescherming Limmen Honden en katten: mw/Waijers, tel. 2256. Knaagdieren: Prins, tel. 2266. Praktijken Fysiotherapie Fysiotherapiepraktijk Waal, Kerk weg 20, Limmen, tel. 02205-1796 (b.g.g. 072-331266), beh. dag. vlg. afspraak. R.P.M.Donker, Het Achtkant 12, Lim men, tel. 02205-3369. Praktijkadres: Dusseldorperweg 139, tel. 02205-3219. Alg. Maatschappelijk Werk Spreekuur: donderdag van 14.00 tot 15.00 uur in het wijkgebouw, Midden weg 26a, tel. 1250. Bereikbaarheid don derdagochtend en overige weekdagen: Slimpad 16 te Heiloo (tel. 072-330984 of 072-110804). Indicatiecommissie Bejaardenoorden Verzoeken om opname in een bejaar denhuis dienen te worden ingediend bij de indicatiecommissie bejaardenoorden te Limmen, p/a Afdeling Sociale Za ken, Middenweg 3a, 1906 AP Limmen. Tafeltje-dek-je Mevr. Baltus, Hoogeweg 49, Limmen, tel. 02205-1483. Stichting Interkruis Noord-Kennemerland Ledenadministratie: tel. 072-199222. Wijkgebouw, Middenweg 26a, 1906 AR Limmen. Ouder- en kindzorg: spreekuur ma. t/m vrij. 8.30-9.00 en van 12.30-13.00, tel. 02205-4275. Volwassenenzorg: spreekuur ma. t/m vr. 12.30-13.30 uur, tel. 02205-1250. Voor spoedeisende gevallen kunt u de alarmcentrale bellen: tel. 072-619818. Gemeente Limmen Openingstijden gemeentesecretarie: 9.00-12.00 uur (en woensdagmiddag tussen 15.30 en 17.30 uur voor het afha len van rijbewijzen en paspoorten) Het gemeentehuis is tijdens kantooruren te lefonisch bereikbaar onder nummer (02205-)1456. Voor de dienst gemeentewerken gelden dezelfde tijden. Telefoonnummer grof vuil: 072-413533. De wethouders kunt u spreken tijdens de inloopspreekuren op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur in het gemeen tehuis. De burgemeester slechts na tele fonische afspraak. De afdeling sociale zaken is in ieder ge val bemand op maandag- en donderda gochtend tussen 9.00 en 12.00 uur. Door de geringe personeelsbezetting kan zij op andere dagen wel eens geslo ten zijn. Gezinsverzorging, Ouderenhulp en Alphahulp Stichting Noord Kennemerland/Noord -Holland Midden. Hoofdkantoor: Nas- saulaan 30, 1815 GL Alkmaar. Voor hulp bij problemen in de verzor ging van uw huishouden. Spreekuur da gelijks van 8.30 tot 9.30 uur. Telefoon: 072-127066. Voor acute hulp na 17.00 uur en in het weekend: tel. 072-156400. Dierenarts Castricum/Limmen De kleine huisdierenpraktijk van de die renartsen H. Wolters en mw. S. Asyee, De Loet 182, Castricum, is bereikbaar via tel. 02518-54345. Zaterdag spree kuur van 13.00-14.00 uur en volgens te lefonische afspraak. Dierenartspraktijk A. van Lohuizen, J. Borsje en Ph.K.H. Juch, Dotterbloem 7, Castricum, tel. 02518-55910. Tijdens de weekenddienst wordt u eventueel au tomatisch doorgeschakeld. Behandeling kleine huisdieren na tel. afspraak. Dierenarts Limmen Dr. Schaap en Dr. De Jong zijn te berei ken op tel. 02205-2583 (Rijksweg 104, Limmen). Spreekuur maandag tot en met vrijdag van 13.30-14.30 uur en vol gens telefonische afspraak. Stichting Bejaardenwelzijn Limmen Secr.: mw. E.Th.H. Rodenhuis- Janssen, Kerkweg 47, 1906 AV Lim men, tel. 02205-1410. Zwangerschapsgymnastiek Voor zwangerschaps- en nabevallings- gymnastiek: Ellen van der Dussen, tel. 2126. Verloskundige Limmen M.C.G. Groot-Valkering, Hoogeweg 72, Heiloo. Spreekuur na tel. afspraak (02205-2635). Telefooncirkels Telefooncirkels Limmen: mw. W. Sege- rius, coördinatrice, tel. 1772. Welfare Limmen Inlichtingen: mw. Boersen, Visweg 46, tel. 2483. Parochie H. Cornelius Limmen Pastoor: P. Ruiter, Dusseldorperweg 74, tel. 1275. Spreekuur: dinsdag en donderdag 18.00-19.00 uur, woensdag 9.30-10.30 uur. Pastoraal werkster: mw. H.G.M. Boo- mars, Dusseldorperweg 72 (in de Pius), tel. 3793. (Privé: 02513-15563, tussen 18.00-19.00 uur). Spreekuur: donder dag van 13.00-14.00 uur. Banknummer parochie: 336400756; gi ronummer: 248524. Kerkbijdrage bank nummer: 336421400. Unie van Vrijwilligers (UW) Voorzitster: mw. T. Stroethoff-van Lieshout, Visweg 20. Inlichtingen (tuu- sen 18.00-19.00 uur): tel. 1398. Kinderopvang Voor aanmeldingen voor en informatie over het gastouderproject: mw. A. Vlietstra; spreekuur op woensdag van 9.30-10.30 uur in het gemeentehuis. Zij is dan tel. bereikbaar onder nummer 1456. Tijdens de overige kantooruren kunt u haar.bellen onder nummer 072- 332932. Oefentherapie Mensendieck Lia Kerssens-van de Bult, praktijka dres: Zuidkerkenlaan 21, 1906 AC Lim men, tel. 02205-2048 (b.g.g. 02510- 33480). Logopedie Nita Ullers, praktijkadres Wijkgebouw Interkruis, Middenweg 26a, Limmen. Afspraken: 072-335148 (niet op donder dagochtend). LIMMEN - Als het Nederlands elftal een wedstrijd moet spelen, staat het hele land op haar kop. Op luidruchtige toon worden verhitte discussies gevoerd over 'ons' al dan niet onoverwinnelijke nati onale elftal. De namen van Gullit, Van Basten en Koeman rollen voortdurend over ieders lippen. Zelfs mensen, die nog nooit eerder een stadion van binnen hebben gezien, kunnen je het fijne ver tellen over speltaktiek en opstellingen. Ook bij de bibliotheek Limmen is het voetbal niet onopgemerkt gebleven. Daarom staat de bibliotheek in de maand mei in het teken van voetbal. Natuurlijk wordt aandacht besteed aan het Nederlands elftal, maar ook de nati onale competitie komt uitgebreid aan bod. Boeken en videobanden over tech niek, taktiek, trainingen en blessurepre ventie kunnen in de bibliotheek geleend worden. Het geheel is versierd met tal van voetbalattributen, zoals petten, vlaggen, tenues en veel meer. Voor elke voetballiefhebber is er wat te zien. Een andere activiteit in de bibliotheek is op zaterdag 16 mei de verkoop van af geschreven boeken. Tussen 10.30 en 12.30 uur kan men hiervoor terecht in de bibliotheek aan de Kapelweg 6a. De wekelijkse openingstijden van de biblio theek in Limmen zijn: maandag 14.30- 17.00 en 19.00-20.30 uur, woensdag 14.00-17.00 uur en vrijdag 14.30-20.30 uur. Inlichtingen: 02205-2135. LIMMEN - Op dit moment wordt druk gewerkt aan de montage van de Video opnames van het afgelopen jaar. Naar verwachting is dit eind deze maand ge reed, zodat de videoband met het histo rische overzicht over 40 jaar Bloemendagen begin juni rondgebracht kan worden. Als u in deze videoband geïnteresseerd bent, maar nog niet heeft ingetekend, dan kunt u die op de volgende wijze in bezit krijgen. Maak 40,- over op bankrekeningnummer 33.64.02.570 of girorekening 5856194, t.n.v. Het Mo- zaïekencomitee. Vermeldt vooral uw vi deosysteem (VHS, Betamax of V2000). In Limmen worden de banden begin ju ni thuisbezorgd. Woont u buiten Lim men, maak dan 7,50 extra over, waarna u de band per post krijgt toe gestuurd. Alle deelnemers wordt verzocht de gele deelnamenummers in te leveren bij een van de volgende adressen: J. F. Seignet- te, Dusseldorperweg 2c of C. Hooij- boer, Kapelweg 26. U kunt ze ook bij het dichtbijzijnde comiteelid inleveren. U kunt de nummers gewoon in de brie venbus doen. Zoals u waarschijnlijk wel weet, heeft het comitee in samenwerking met Flan- dria een fotowedstrijd georganiseerd met als onderwerp: 40 jaar Mozaïeken. U kunt uw foto's nog steeds insturen, en wel tot 24 mei. De inleveradressen zijn: W. Mooij, Achtkant 64, tel. 3457; J. Kramer, Dus seldorperweg 3, tel. 2571; C. Hooij- boer, Kapelweg 26, tel. 2235. Hier kunt u ook alle informatie over de wedstrijd krijgen. Alle ingezonden foto's zullen worden tentoongesteld in Vredeburg op 13 en 14 juni, tegelijkertijd met de tentoonstel ling 90 jaar Kerk. De fotografen van het comitee hebben rond de Bloemendagen veel mooi foto's gemaakt. Deze foto's zijn eveneens tijdens de expositie te zien. Bovendien kunt u deze foto's daar tegen kostprijs bestellen. LIMMEN - Natuurlijk staat ook dit weekend weer bol van de activiteiten, zoals ieder Conquista-weekend het ge val is. Ook wordt er al een hoop tijd gestoken in een grote activiteit die we op zaterdag 23 mei hebben, peze avond treedt de band The Porcupines bij ons op, een band van grote klasse die de he le avond onvergetelijke bekende num mers ten gehore zal brengen van tal van groepen. De entree deze avond is 5,00. Voor de duidelijkheid: er is geen voorverkoop, dus kom op tijd, want echt: vol is vol. Maar nu het programma voor de ko mende week. Vrijdagavond zijn we weer geopend voor de jongeren, van 20.00 tot 1.00 uur. Zaterdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur zijn we geopend voor de kinderen van 4 tot 7 jaar. We gaan dan onder de professionele leiding van de medewer kers van de kinderwerkgroep een pasta schilderij maken. Zaterdagavond draaien we voor de tie ners een steengoeie film. Deze film is van een paar jaar geleden, maar een ab solute topper. De film heet '18 again' en gaat over een jongen, die van lichaam verwisseld met zijn opa van 81 jaar. Dit brengt natuurlijk de nodige komische situaties met zich mee. Ook zondag zijn we weer open. Met ge wijzigde openingstijden weliswaar: van 14.00 tot 18.00 uur. Op maandag slui- tën we het Conquista-weekend af, we zijn dan vanaf 19.00 uur geopend en sluiten om 21.00 uur. Speciaal voor de tieners: we zijn tegen woordig ook op woensdagmiddag voor jullie open en wel van 16.00 tot 18.00 uur. De middag is bedoeld om jullie de kans te geven met* ons mee te denken, door suggesties te geven over wat jullie graag'zouden willen binnen Conquista of wat voor activiteiten Conquista el ders zou moeten organiseren. Dus zou je iets heel graag willen, kom naar Con quista op woensdagmiddag en vertel het ons, dan kijken wij of het te realiseren is. LIMMEN - Op zondag 17 mei verzorgt de harmonie Excelsior uit Limmen een koffieconcert. Het concert wordt ge houden in het eigen verenigingsgebouw aan de Schoolweg 5. De aanvang is 11.30 uur. Het programma bestaat uit de volgende werken: 'Baby elephant walk', 'Brazil', 'La Primitiva', 'Doppelten-dings', 'El Dorado', 'Jubelklanke', 'Music', 'Rag time Suite', 'The pink panter', 'Visions of flight' en 'Rimbalzello'. Tijdens dit concert wordt voor de twee de maal een aantal obligaties uitgeloot. J. Eldersde scheidende directeur van De Cameren. LIMMEN - De directeur van de Came ren, de heer Jan Elders, neemt op 16 mei afscheid van zijn geliefde tehuis en bewoners. Hij maakt gebruik van de OBU-regéling (overbruggingsuitke ring), die enigszins vergelijkbaar is met de VUT. Dertien jaar geleden werd Jan Elders di recteur van de Cameren. Hij was daar mee de eerste man, die deze taak op zich nam. Daarvoor was de directie van het verzorgingshuis steeds in handen ge weest van de zusters. Een van de eerste zaken die hij ter hand nam, was de oprichting „van een tele fooncirkel voor het dorp Limmen. Ook had hij een groot aandeel in de aanzet tot de plaatselijke afdeling van het Wel- farewerk van het Rode Kruis en de Unie voor (vrouwelijke) vrijwilligers, de UW. Binnen het huis organiseerde hij allerlei nieuwe activiteiten. Hij introdu ceerde het kienen, draaide regelmatig een avondvullende film en hield gezel schapsavonden. Het kwam zelfs voor dat hij de bejaarden voorlas uit een boek, die dan ademloos luisterden. Een jaarlijks karwei waaraan hij met groot enthousiasme deelname, was het leggen van een bloemenmozaïek van de Cameren. Het was dan ook niet meer dan een daad van eenvoudige rechtvaar digheid dat bij zijn afscheid een mo zaïek van hemzelf werd gelegd. Op 16 mei vindt het officiële afscheid plaats beginnend met een eucharistievie ring in de kapel. Om 16.30 uur begint in de grote zaak van de Cameren de recep tie, die ongetwijfeld door veel be langstellenden bezocht zal worden. AKERSLOOT - Bij de dames een wed strijd van gemiste kansen, waarin de da mes gezien de sterke tegenstand recht hadden op één punt. De wil om te win nen was er wel maar het lukte gewoon niet. Een gelijkspel was genoeg om in de race voor het kampioenschap te blijven. Helaas niet gelukt. Geel zwart won met 10-9. De dames junioren waren fortuinlijker en pakten de volle winst tegen het sterke OSC. De break-outs en balonderschep ping werden OSC fataal, met daarbij het goede keeperswerk van Cune v.d. Zwaan (9-14). Dat de heren junioren van OSC veel scoort en ook dikwijls wint was bekend maar hoe dat tot stand komt, weten de junioren nu ook. Het was professioneel grof en coach Arie Krom kon alleen op het eind besluiten de wedstrijd blessure- vrij te beëindigen, dan ben je ook nog morele winnaar, maar daar krijgt men helaas geen punten voor (24-25). LIMMEN - Een misverstand omtrent het afslaan van een personenauto was er op 29 april de oorzaak van dat er op de Rijksweg, ter hoogte van de Uitgeester- weg een aanrijding plaats vond. De ach terste personenauto wilde de voor hem rijdende inhalen en op het moment dat hij er links naast zat, sloeg deze links af. Alleen materiële schade. Een handelaar in plantjes werd aan gesproken op het feit dat hij zonder ver gunning een standplaats had ingenomen. Hierna verkoos hij het om zijn handel in de pakken en voor een vergunning te zorgen. In de nacht van zaterdag 9 en op zondag 10 mei is er vanaf Castricum naar Lim men een spoor van vernielingen aange richt. Met name verkeersborden e.d. moesten het ontgelden. Ook werd er een aanhangwagen in de brand gestoken. Gelukkig bleef de schade hier vrij beperkt. Op 6 mei vond er op de kruising Rijksweg-Uitgeesterweg, omstreeks 16.55 uur, een aanrijding plaats tussen een bromfiets en een personenauto. De bestuurder van de personenauto is na het ongeval doorgereden. De bestuur ster van de bromfiets heeft zich tot op heden nog niet gemeld. Een en ander is door een getuige gezien. Deze opletten de getuige heeft het kenteken van de doorgereden auto genoteerd, zodat een eventuele schade nog afgewikkeld kan worden. De betrokken partijen worden verzocht zich bij de politie te melden. Gevonden voorwerpen: Sleutelbos met autosleutels. De openingstijden bureau Limmen: maandagmorgen van 9.00-12.00 uur en donderdagmiddag van 14.00-17.00 uur. Buiten deze uren kunt u het beste even een afspraak maken. LIMMEN - Het Nederlandse Rode Kruis afdeling Limmen, nodigt haar le den uit voor het bijwonen van de Alge mene Ledenvergadering in de Wollewei, Lage Weide, op dinsdag 19 mei aanvang 20.15 uur. De agenda van de vergade ring ligt ter inzage bij het secretariaat, Dusseldorperweg 27. EGMOND - Op zondag 17 mei treedt op in de Slotkapel te Egmond aan den Hoef het Reicha-quintet. Het Reicha- quintet is genoemd naar de Tsjechische componist Antonin Reicha (1770-1836), die met zijn tijdgenoot Franz Danzi de basis heeft gelegd voor de blaaskwintet- literatuur. Het' Reicha-quintet heeft sinds de oprichting (1969) een zeer omvangrijk repertoire opgebouwd. Een karakte ristiek deel van dit repertoire is te vin den op de tweede grammofoonplaten, die van het. quintet zijn uitgebracht. In Egmond aan den Hoef wordt een zeer gevariëerd programma gebracht met werken uit verschillende stijlperioden. Met een klassiek kwintet van Antonin Reicha (1770-1836) wordt het concert geopend. Vervolgens wordt van Paul Hindemith (1895-1936) zijn befaamde Kleine Kammermusik gespeeld. Van Hendrik Andriessen (1892-1981) wordt zijn blaaskwintet uitgevoerd. Het con cert wordt besloten met een romanti sche suite van Max Laurischkus (1876-1929). Het concert begint om 15.00 uur; de en treeprijs bedraagt/ 10,00; daarbij is in begrepen dat men in de pauze koffie met koek krijgt aangeboden. ZON NE-STUDIO Rijksweg 77 Tel. 02205-2953 Limmen Qe mocfe Textiel en mode, Kerkweg 44, Limmen. Tel. 02205-1256 12 JUNI THEORIEWEEKEND 85,-, incl. examen. Inl.: Piet Gelderblom, tel. ^072-335583, Erik Berkman, 072-336423. Daar ik ziek ben, zoek ik voor 3 midd.p.wk. een zelfst. HULP i.d. huish. Br. o. nr. 21, bur. v.d. blad. Gevr.: OPPAS v. 3 knd. v. 4, 3, en 2 jr. voor 3 mid.p.w. van 12.00-17.30 uur. Tel. 072-336175. Te koop: CITROËN-Axel 11 '86, km. 48000, pr 4.750,-. Tel. 072-333267. OPSLAGUITVERKOOP op zaterdag en zondag. Ta fels, stoelen, bankstellen, kasten, enz. Kapelweg 15, Heiloo, bij Kapel 10.00- 17.00 uur. FIT DOOR BEWEGEN ZOMER, ZON, STRAND...! CONDITIE TRAINING. Inl. Rob Wuijster, tel. 072-332764. "WORF" Textielshop - Badjassen Badlakens - Handdoeken. Zaterdag 16 mei -10 uur. Noordergeeststr. Heiloo. Gezichts behandeling 45,- Mini vaque 60,- Landelijke ochtendbla den Volkskrant en Trouw hebben voor Limmen plaats voor een AGENT/BEZORGER Verdiensten f 360,- per maand en een VASTE BEZORGER Verdiensten f 235,- p.m. Inl. tel.: 023-355434 of na 18 uur: 02946-1469 De RenteRekening van Spaarbeleg. Wilt u meer weten? Bel of schrijf: VERZEKERINGEN Informatierubriek van de gemeente Limmen. Inlichtingen en reacties: Middenweg 3a, Limmen. Telefoon 02205-1456 Commissies I, II en III tijdstip donderdag I4mei 1992, 20.00 uur piaats cult, centrum 'Vredeburg', Dusseldorperweg 64 te Limmen agenda I/2 Opening, verslagen commissievergadering I en II d.d. maart I992. 3 Terugrapportage samenwerkingsverbanden. 4 Rondvraag. 5 Voorbereidingsbesluit Startingerweg 3. 6 Voorbereidingsbesluit Burg. Nieuwenhuijsenstraat 12. 7 Voorbereidingsbesluit Zuidkerkenlaan 4. 8 Structuurschetsen Kerkweg-Noord. 9 Informatie over rekening 1991 10 Voorjaarsnota. I I Advies aan WVC inzake aanmelding kerkcomplex als rijksmonu ment. 12 Subsidiëring Anti-Diskriminatie Buro. 13 Indiening meerjarenprogramma monumenten. 14 Uitbreiding formatieplaatsen technische dienst. 15 Sluiting. Tijdens de openbare vergadering wordt aan het publiek de gelegen heid gegeven om kort te spreken over de onderwerpen die op de agenda staan. Thans zijn de nieuwe data bekend waarop oud papier wordt opgehaald in Limmen. Voor wijk I (oostzijde van de Rijksweg): - 16 mei - 27 juni - 29 augustus Voor wijk II (westzijde van de Rijksweg): - 23 mei - 04 juli - 05 september Wij hopen dat u hiermee rekening houdt en het oude papier bewaart totdat dit opgehaald wordt (art. 24, lid 2 onder c WABM) Burgemeester en wethouders zijn voornemens positief te beschik ken, onder voorwaarden om gevaar, schade en/of hinder voor de omgeving te ondervangen, op de aanvraag van: - Groot en de Zeeuw te Limmen om een tijdelijke vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting bestemd voor een transportbedrijf, Dusseldorperweg 2a te Limmen. De ontwerp-beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen t/m 27 mei 1992 op de gemeentesecretarie elke werkdag van 9.00- 12.00 uur en na telefonische afspraak (telefoon 02205-2174) van 14.00-16.00 uur en iedere woensdagavond van 17.00-20.00 uur, ter inzage. De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en eenieder die aantoont dat hij of zij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen ge durende bovengenoemde termijn gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 9, 1906 ZG Limmen. (art. 31 WABM) Burgemeester en wethouders hebben, onder een aantal voor waarden, om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, op 28 april 1992 vergunning verleend ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de aanvraag van: - E.E. Borstlap te Castricum voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting tb.v.een meubelatelier, Rijksweg 68 te Limmen - Denkal b.v. te Limmen voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting t.b.v. een houtmachinale, Rijksweg 68 te Limmen - Th.J. Dirkson te Limmen om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning t.b.v. een veehouderij, Westerweg 33 te Limmen. De beschikkingen en alle ter zake zijnde stukken liggen op de gemeentesecretarie ter inzage en wel van 13 mei tot 13 juni 1992, elke werkdag van 9.00-12.00 uur. Na telefonische afspraak (tele foon 02205-2174) van 14.00-16.00 uur en iedere woensdagavond van 17.00-20.00 uur. Ingevolge artikel 44, lid 2 van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne staat t/m 12 juni 1992 beroep open bij de Kroon voor: 1 de aanvrager 2 de betrokken adviseurs 3 diegenen, die overeenkomstig de artikelen 20,21,22, lid 2 of 28, lid I onder c van de WABM bezwaren hebben ingebracht 4 enig andere belanghebbende, die aantoont, dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig de sub 3 genoemde artikelen bezwaren in te brengen. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking, dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, Afdeling voor de geschillen van bestuur, postbus 20019,2500 EA Den Haag. Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorzie ning moet worden gericht aan de Voorzitter van genoemde Afdeling, met gelijk postadres. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het college van burgemeester en wethouders is van plan om met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ad I en artikel 50, lid 8 van de Woningwet ad 2 bouwvergunning te verlenen aan: 1 J.M. van Diepen, Het Achtkant 11 te Limmen - bouwen dakkapel 2 S. Baltus, Middenweg 33 te Limmen - bouwen garage/bijkeuken/ veranderen zijgevel. De bouwplannen liggen m.i.v. 14 mei 1992 veertien dagen voor eenieder ter inzage op het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kan eenieder schriftelijk zijn/haar bezwaren tegen de plannen aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. (Wet AROB) Burgemeester hebben besloten bouwvergunning te verlenen aan: - H.J.M. Zomerdijk, Molenweg 105 - vergroten zolderkamer en woonkamer - P.F.A.B. Seignette, Molenweg 101 - plaatsen dakkapel - K. Nuyens, Visweg 11 - vergroten keuken - N.T. Groot, Zomerschoon 18 - bouwen bijkeuken - P.M. Kuyl, Dampegheestlaan 29 - plaatsen carport en serre. Tegen de verleende bouwvergunningen kunnen binnen dertig dagen na de datum van deze publikatie bezwaren ingediend worden door diegenen, die door verlening van de bouwvergunning rechtstreeks in zijn/haar belang getroffen wordt. 13 mei 1992, Burgemeester en wethouders van Limmen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 17