Informatierubriek van de gemeente Heiloo Sr N T P h HEILOO Raadhuisplein 1 Postbus 1 1850 AA Heiloo Openingstijden 8.00 tot 12.30 uur QOQ liili!!!!!: kV* Sticker tegen ongewenst reclamedrukwerk 'Reclamedrukwerk niet in deze bus' Waterpartijen geen zwemwater Onderhouds werkzaamheden aan de Nijenburgerweg Jong leven in hertenkamp, kraambezoek van harte welkom Agenda voor de raads commissie voor Financiën en Personeelszaken d.d. 14 mei 1992 Werkgroep Vluchtelingenhulp Heiloo Expositie gemeentehuis Heiloo 'De Kring' is bijna rond Voorbereidingsbesluiten Nieuwe bouwplannen Verleende bouwvergunningen PAGINA 4 UITKIJKPOST 13 MEI 1992 Voelt u zich ook zo bedrukt door al dat ongevraagde reclamedrukwerk? Steeds meer mensen hebben bezwaar tegen de grote hoeveelheid reclamedrukwerk die ongevraagd bij hen in de bus valt. Vaak belandt het ongelezen in de oudpapierbak, of erger nog: Bij het afval in de rolemmer. Daarom heeft de gemeente Heiloo een sticker laten maken met de tekst: Deze kan gemakkelijk op de brievenbus of het postkastje worden aangebracht. De sticker is verkrijgbaar aan de balie van het gemeentehuis tegen betaling van een kwartje per stuk in de daarvoor gereed staande bus. Aan de 'huis-aan-huis' weekbladen is verzocht om aan hun bezorgers ook een stapel weekbladen zonder ingestoken drukwerk mee te geven voor de adressen met een brievenbussticker. Door de felle kleur is de sticker op afstand voor de bezorgers herkenbaar. Wilt u meewerken aan een stukje afvalpreventie? Haal dan zo'n sticker op het gemeentehuis. Want: Ongewenst reclamedrukwerk verhinderen afvalberg verminderen. Wanneer u wel geïnteresseerd bent in reclamedrukwerk, wilt u het dan na lezing bij het oudpapier deponeren? U weet: Oudpapier bewaren grondstof sparen! leder jaar wordt in de zomerperiode regelmatig de vraag gesteld of het water in de waterpartijen van Heiloo ook geschikt is om in te zwemmen. Hieromtrent delen wij het volgende mede: De waterpartijen in woonwijken zijn aangelegd ten behoeve van de opvang en berging van regenwater en ter handhaving van een bepaalde grondwaterstand. Bij wijken met een zgn. 'gescheiden rioolstelsel', zoals dit o.a. is toegepast in de nieuwere wijken aan de westkant van Heiloo, komt er na regenval via het regenwaterriool in principe alleen regenwater in deze waterpartijen. Bij wijken met een zgn. 'gemengd rioolstelsel' zoals dit in het overgrote deel van Heiloo is toegepast, stort echter na een zeer hevige regenbui dit gemengde riool over in de waterpartijen, waarbij dus niet alleen regenwater, doch ook sterk verdund afvalwater in de waterpartij terecht komt. Een dergelijke overstort van het riool gebeurt 5 a 6 maal per jaar. Ter handhaving van een waterkwaliteit die uit milieuhygiënisch oogpunt aanvaardbaar is, worden de waterpartijen na zo'n overstort doorgespoeld met in te laten water uit de nabijgelegen poldergebieden. Door het Hoogheemraadschap der Uitwaterende Sluizen te Edam, welke instantie is belast met de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, en ook door o.a. de visvereniging DVW, wordt steekproefsgewijze de waterkwaliteit in de waterpartijen onderzocht en hierbij blijkt in het algemeen dat de waterkwaliteit aan de mileuhygiënisch te stellen eisen voldoet. Voor zwemwater dient de waterkwaliteit echter aan veel strengere eisen te voldoen en dient ook om de circa 2 weken de waterkwaliteit te worden onderzocht. Alhoewel een keer zwemmen in de waterpartijen niet direkt gevaarlijk behoeft te zijn voor de gezondheid, moge uit bovenstaande blijken dat zwemmen in de waterpartijen in het algemeen niet is aan te raden. In dit verband verwijzen wij de zwemmers 'graag naar het zwembad 'Het Baafje' of naar de overige door de provincie als zodanig aangewezen en gecontroleerde zwemplaatsen. Voor nadere informatie of klachten omtrent de waterkwaliteit in de waterpartijen kunt u contact opnemen met sector Grondgebied (telefoon nummer 072-313 202) of rechtstreeks met het Hoogheemraadschap te Edam (telefoonnummer 02993-606 11). Amoco Nederland heejt sinds maandag 11 mei 1992 een putbehandelingsmast geplaatst aan de Nijenburgerweg. De maatschappij pleegt op deze lokatie onderhoud aan een gaswinningsput. De maatschappij verwacht dat de werkzaamheden begin juni 1992 klaar zullen zijn, waarna de putbehandelingsmast weer zal worden weggehaald. In de afgelopen weken hebben er weer een aantal geboorten plaatsgevonden in het hertenkamp in het gemeentebos (tussen Slimpad en Heerenweg, langs de Tercoulsterlaan). Naast een aantal jonge dwerggeitjes zijn er ook Numische geitjes, eeq geitesoort met lange oren. Ook zijn er dwerggeitjes, als speling van de natuur, met lange oren geboren. De schapen hebben lammetjes. De jonge herten worden volgende maand verwacht. Kortom, voldoende redenen om een extra bezoekje te brengen aan het gemeentebos. Maar, zoals gebruikelijk bij kraambezoek, wordt ook hier van u enige medewerking verwacht. Bijvoorbeeld door het aanlijngebod van honden strikt na te leven en de honden van de afrastering verwijderd te houden. Want vooral voor jonge hertjes en hinden (moederherten) is het zeer onrustig als honden te dicht bij de afrastering komen en de herten opjagen. Ook wordt u verzocht de dieren niet te voederen. De gemeentelijke dierverzorger zorgt voor een uitgebalanceerde voeding, zodat de zuigelingen goed zullen groeien. De eerstvolgende vergadering van de commissie Financiën en Personeelszaken vindt plaats op donderdag 14 mei om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende punten: 1. Notulen van de vergadering van 9 april 1992. 2. Ingekomen stukken en mededelingen: a. stand van zaken reorganisatie; b. vaste geldlening van f 3 miljoen via de Bank Nederlandse Gemeenten; c. staat f (liquiditeitspositie) mei 1992; d. brief van Belastingdienst Alkmaar over teruggave omzetbelasting nieuwbouw gemeentehuis. 3. Regiozaken: a. Mededelingen over besluiten van het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband N-Kennemerland (SNK); b. Concept-jaarrekening 1990 SNK. 4. Al of niet terugbetalen omzetbelasting op bouwterrein. 5. Krediet verbouwing en kosten personeelsbijeenkomst in verband met reorganisatie. 6. Krediet groot onderhoud/vervanging riolering. 7. Begrotingswijzigingen: a. krediet vervanging persluchtapparatuur brandweer (f 14.000,- t.l.v. jaarschijf 1992 meerjarenbelastingplan); b. verhoging krediet aanpassing Vondelschool (f 52.513,-- t.l.v. Londo- vergoeding); c. krediet vervanging frankeermachine (f 10.670,- met als dekking lasten, verlaging raming portokosten); d. ombuigingen 1992 (invulling raads besluit d.d. 18-11-1992); e. krediet vervanging materieel afdeling Groen en Landschap (f 160.000,-, t.l.v. jaarschijf 1992 meerjaren- belastingplan). 8. Vaststellen meerjarenprogramma restauratie monumenten 1992-1998. 9. Voorjaarsnota 1992. 10. Positieve aktie in Heiloo. 11. Jaarverslag/jaarrekening 1990 van Stichting Ouderenwerk Heiloo (doorgeschoven punt van vorige commissievergadering) 12. Rondvraag (Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer Knaap, secretaris van de commissie, tel. 072-313 150). In 1987 heeft de gemeenteraad van Heiloo de beslissing genomen dat ook in Heiloo woningen beschikbaar moesten worden gesteld ten behoeve van asielzoekers. Begin 1988 is aan diverse organisaties in Heiloo het verzoek gedaan of men op de een of andere manier wilde meewerken aan het welslagen van de opvang van deze asielzoekers. Ook werd er een oproep voor vrijwilligers geplaatst in de Uitkijkpost. Een groot aantal vrijwilligers heeft zich voor dit project aangemeld. Omdat er voor Heiloo toch sprake was van een nieuw project, is contact gezocht met Vluchtelingenwerk Nederland, die hebben gezorgd voor een stuk voorlichting omtrent hetgeen de vrijwilligers te wachten zou kunnen staan. Het streven van het gemeentebestuur van Heiloo was er in eerste instantie op gericht twee woningen beschikbaar te stellen in 1988, zodat aan het eind van dat jaar 8 asielzoekers in Heiloo zouden zijn gehuisvest. Op verzoek van de werkgroep heeft dit in fasen plaatsgevonden. Zo kon een beetje ervaring worden opgedaan. De eerste woning kwam in juli 1988 beschikbaar waarin vier alleenstaande jongeren zijn gehuisvest. Dat is nog steeds het geval. Het betreft een woning aan Termijen. In november 1988 kwam de tweede woning beschikbaar. Nu voor een gezin. In de woning aan Termijen vond al na betrekkelijk korte tijd enige doorstroming plaats, deels omdat aan betrokkenen een verblijfsvergunning was verstrekt maar ook deels omdat er géén verblijfsvergunning werd verstrekt en betrokkenen met onbekende bestemming vertrokken. Het gezin dat aan de Dompvloetlaan kwam wonen heeft in totaal bijna drie jaar op een beslissing moeten wachten op hun verzoek om een verblijfsvergunning. Uiteindelijk kwam in april 1991 het verlossende bericht. Aan hen is de zogenaamde A-status toegekend hetgeen betekent dat men op de zelfde wijze moet worden behandeld als Nederlanders. Voor alleenstaande jongeren ligt dat iets anders. De meesten daarvan hebben een vergunning tot verblijf op humanitaire gronden. Dit betekent dat als men bijv. met justitie in aanraking zou komen, om welke reden dan ook, de kans van uitzetting altijd aanwezig blijft. Voor deze jongeren blijft het een onzeker bestaan. Naast de twee woningen die beschikbaar zijn gesteld door de woningbouwverenigingen hebben nu ook de Hervormde Diaconie en de verzekeringsmaatschappij Het Hooghe Huys te Alkmaar een woning beschikbaar gesteld. Beide woningen kunnen in april worden betrokken. De taak van de vrijwilligers bestaat er uit te zorgen voor een eerste opvang. De asielzoekers wegwijs te maken in de samenleving van Heiloo, hen te begeleiden als het gaat om het zoeken naar een geschikte opleiding, als men zich wil aansluiten bij een sportvereniging of iets dergelijks. Het beschikbaar zijn van deze vrijwilligers is voor de asielzoekers van groot belang. De vrijwilliger is meestal de enige op wie de asielzoeker in het begin van zijn verblijf in een gemeente kan terugvallen. Voor de vrijwilliger betekent deze begeleiding ook een flinke belasting. Het vrijwillige is niet vrijblijvend. Er moet op hen gerekend kunnen worden. De mensen, die alvorens zij hun vaderland verlieten veel ellende hebben meegemaakt, moeten hier kunnen rekenen op steun. Wij hopen hiermee een kleine indruk te hebben gegeven waarmee asielzoekers, maar ook de vrijwilligers die de begeleiding op zich nemen worden geconfronteerd. Als met het bovenstaande stukje uw interesse is gewekt en u voelt er voor zich als vrijwilliger aan te melden, neemt u dan contact op met de heer A. Haanstra, te bereiken in het gemeentehuis, afd. Sociale Zaken, tel. 072 - 313 180 De werkgroep Vluchtelingenhulp. In het gemeentehuis vindt thans een expositie plaats waaraan wordt deelgenomen door zes vrouwen uit Heiloo. Het zijn: - mevrouw G. Bos-Violet; - mevrouw S. Brejwo; - mevrouw J. Bikker-Breugem; - mevrouw N. van der Laan; - mevrouw R. Leek; - mevrouw M. Sloff. De expositie is te bezichtigen tijdens de kantoor, te weten van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tót 16.30 uur. De expositie duurt tot eind augustus. DE i rj'.i i r poolplein k l o-11 o r r> spoel plein, kleuters YP5AI.0N PKurn SCHOOL en i r r: I N Het nieuwe gebouw voor de wijkvereniging en de scholen in Ypestein is bijna klaar! Het totale gebouwencomplex zal De Kring gaan heten. Deze naam symboliseert evenals de vorm van het gebouw de verbondenheid van de gebruikers en is tevens een knipoog naar de vorige eeuw, toen de 'Heilooër Kring' van bekende schrijvers een belangrijke rol speelde in het culturele leven van Heiloo. In het midden van het gebouw bevindt zich het wijkcentrum waarvoor de wijkvereniging Ypestein de toepasselijke naam Ypsalon heeft bedacht. Onderdeel van het wijkcentrum is de peuterspeelzaal. De naam van de peuterspeelzaal blijft nog een verrassing. Het bestuur van de stichting Kinderspeelzalen denkt weer aan een berennaam, die pas bij de opening onthuld zal worden. De beide basisscholen sluiten als twee .halve cirkels om het wijkcentrum. De R.K.- basisschool zal Paulusschool gaan heten, en de openbare school heeft de naam Meander gekozen. Op dit moment wordt met man en macht gewerkt aan de voltooiing van het gebouw en de aanleg van de omgeving. Eind juni zal het zover klaar zijn dat de toekomstige gebruikers met de inrichting kunnen beginnen. Na de zomervakantie zullen de beide scholen en de peuterspeelzalen hun deuren openen voor de kinderen. Als alle gebruikers een beetje 'ingewoond' zijn, zal in september de feestelijke officiële opening van De Kring plaatsvinden, waarna 'open huis' gehouden zal worden voor alle inwoners van Heiloo. De burgemeester van Heiloo maakt bekend, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 7 mei 1992 heeft besloten te verklaren, dat bestemmingsplannen worden voorbereid voor de hieronder vermelde percelen, een en ander zoals dat op de bij de besluiten behorende kaarten gearceerd is aangegeven en met een zwarte onderbroken lijn is begrensd: 1. het perceel Tulpencroftlaan 2; 2. het perceel Burenweg 13. De besluiten liggen met de daarbij behorende tekeningen voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling VROM (beneden) maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak, telefoonnummer 313 152) en wel vanaf donderdag 14 mei 1992. Burgemeester en wethouders van Heiloo maken bekend, dat zij voornemens zijn om met toepassing van de procedure ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8 van de Woningwet, vergunning te verlenen aan 1. de heer D.J.M. Schipper te Heiloo voor het realiseren van een bovenwoning op het winkelpand Tulpencroftlaan 2; 2. de heer A. Harkmans te Heiloo voor het vergroten van de woning Burenweg 13. Bovengenoemde bouwplannen liggen met de daarbij behorende stukken vanaf 14 mei 1992 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling VROM (beneden) op werkdagen tussen 08.00 en 12.30 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak, telefoonnummer 313 152). Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder tegen het voornemen om voor bovenvermelde bouwplannen vergunning te verlenen, schriftelijk gemotiveerd bezwaren indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Door het college van burgemeester en wethouders zijn de hieronder vermelde bouwvergunningen verleend -Geestakker 37, W.H. Hoogland: plaatsen dakopbouw. - Oesdommerveen 16, G. Meijer: plaatsen tuinhuisje. - Vredenoord 153, P. Sanders: bouw bijkeuken. - Heerenweg 216, M.T. Groefsema: vergroten afdak. - Baetenburg 101, J. Bot: bouw dakkapel. - Zuidergeeststraat 9, E. van Staveren: vergroten woning. - Westerweg 65, R.J. van Veen: vergroten woning. Deze bouwvergunningen met de bijbehorende tekeningen en overige stukken liggen ter inzage bij de afdeling VROM, Raadhuisplein 1maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak, telefoonnummer 313 217 of 313 240). Degene die de bouwvergunning heeft aangevraagd krijgt bericht van afdeling VROM wanneer de bouwvergunning gereed is en wat de kosten zijn. Pas nadat de bouwleges zijn betaald en de vergunning is ontvangen mag met de bouw worden begonnen. Het begin van de bouwwerkzaamheden moet nog wel tevoren bij afdeling VROM worden gemeld, dit kan telefonisch (313 217 of 313 240).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 4