Jong leven in het hertenkamp Het Alternatief: het nieuwe 'Lustslot' in wijk Ypestein Ruud van Haneghem showt weekend lang modeltuinen HONGER IN AFRIKA Schoon Schip Milieutip 8$zóodere aches Actie Amnesty tegen misstanden in India Door De Kleine Aarde, postbus 151, 5280 AD Boxtel Geslaagd Geslaagd Bijeenkomst Epilepsie Fonds Expositie bij huisarts Nieuwe cd van toetsenist Dirk Jan Ranzijn Mast aan Nijenburgerweg Sari-produkten in Wereldwinkel Groen, goed en lekker: Biologische groente nu ook bij de groenteman Recept van de week l. KERKEN HELPEN NU Honger in Afrika: kerken helpen nü Geslaagd tekstverwerken PAGINA 6 UITKIJKPOST 13 MEI 1992 Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goe deren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroft- laan 18, tel. 330261. Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121 (werkdagen van 9.00-17.00 uur). Amnesty International Iedere vier tot zes weken worden door enkele leden van Amnesty International afdeling Heiloo brieven samengesteld, die overgeschreven en verzonden kun nen worden voor (politieke) gevange nen. Iedereen kan hieraan meedoen. Inlichtingen: Truus Schoonderwaldt, tel. 334252. Gered Gereedschap Gered Gereedschap stelt zich ten doel gebruikte gereedschappen in te zame len, te herstellen en te verzenden naar projecten in de Derde Wereld. Inlevera- dres: Wereldwinkel, Stationsweg 103 te Heiloo, dinsdag t/m vrijdag 10.00- 12.00 en 13.30-16.00 uur en zaterdag 10.00-16.00 uur. Openbare bibliotheek Zondag 17 mei: viering 100 jaar biblio theek, bibliotheek Heiloo open van 11.00-15.00 uur met diverse activiteiten en optredens, zoals Eastside Combo (11.00-12.00 en 14.00-15.00 uur), toespraak door burgemeester Schoof (12.00 uur), open podium, gepresen teerd door Marcel Verreck (12.15-14.00 uur), expositie schilderijen Tini Spaans en knutseltafel voor kinderen. Sporthal Het Vennewater - Heiloo Donderdag 14 mei: Sportinstuif ouderen 14.00-15.30 Vrijdag 15 mei: Zaalvoetbal KNVB 19.00-23.15 Zaterdag 16 mei: Zaalvoetbal div. clubs 10.30-20.00 Zondag 17 mei: Volleybal District 10.00-16.00 Maandag 18 mei: Volleybal Effect 16.45-23.00 Spreekuur uitkeringsgerechtigden Woensdag 27 mei: spreekuur voor uit keringsgerechtigden bij de CNV, Kapel- kerk, Laat 80 te Alkmaar van 14.00 tot 15.00 uur. Inlichtingen: 072-124754. Expositie Dirck Nab Tot en met 13 juni is bij het Noordhol lands Landschap, Dorpsstraat 65 te Castricum, een expositie te zien van schilderijen en tekeningen van kunste naar Dirck Nab uit Bakkum. Inlichtin gen, o.a. over de openingstijden: 02518-59750. De Vroegte Wint Zondag 17 mei: derde witviswedstrijd, Ringvaart in Heerhugowaard. Verza melen om 5.30 uur bij de brandweerka zerne. Opgave/inlichtingen: P. Welp (02518-54867) of mw. V. Kaandorp (072-337795). DVW dames Woensdag 13 mei: eerste viswedstrijd voor dames, verzamelen om 18.45 uur bij De Loet. Opgeven bij: henny Beent jes (336762) of Hannie de Jong (337239). Poppentheater Dibbes In de maand mei zijn er voorstellingen op 23, 27 en 30 mei. Aanvang telkens om 14.30 uur, entree 5,00. Poppen theater Dibbes, Wilheiminaplein 3, Akersloot. Inlichtingen/reserveringen: 02513-13447. Wijkvereniging Plan Oost Vrijdag 15 mei: bridge in het Oosthonk, aanvang 19.45 uur. Opgeven op woens dag 13 mei via tel. 337947 of 336702, na 19.00 uur. Galerie Sol Y Sombra Tot en met 7 juni: expositie van Wim Streep (tekeningen, video, schilderijen en foto's) in Galerie Sol Y Sombra, Ver- dronkenoord 94 te Alkmaar. Ope ningstijden: zaterdag 10.00-15.00 uur, zondag 12.00-17.00 uur. Stedelijk Museum Alkmaar Tot en met 5 juli: expositie 'Het stadspark; van pleziertuin naar ecolo gisch groen', in het Stedelijk Museum Alkmaar, Doelenstraat 5; openingstij den: dinsdag tot en met vrijdag 10.00- 17.00 uur, zondag 13.00-17.00 uur. WAO/AAW Belangenvereniging Zaterdag 27 juni: grote rommelmarkt in het gebouw aan de Pastoor van Muijen- weg 14, aanvang 9.00 uur. De opbrengst is bedoeld voor de aanschaf van een computer. Heeft u overtollige huisraad en andere spulletjes, dan kunt u deze beschikbaar stellen via tel. 331840, 334861 of 02206-3525. Iedere maandag houdt de WAO/AAW Belangenvereniging Heiloo en omstre ken een soosochtend in 't Trefpunt aan de Westerweg in Heiloo vanaf 9.00- 12.00 uur met gelegenheid tot biljarten, kaarten en rummycup spelen. Koffiecontact Elke zondag van 14.00-16.00 uur en el ke dinsdag van 10.00-11.30 uur koffie contact in het ontmoetingscentrum aan de Maas Geesteranusweg 2 te Heiloo. Geboden worden sfeer, gezelligheid en onderling contact voor jong en oud. In lichtingen: 331668, 331536 of 332364. Galerie De Kapberg Tot en met 14 juni exposeren Ed Dekker en Tiest Simons tekeningen en schilde rijen in Galerie De Kapberg, Slotweg 17, Egmond aan den Hoef. Openingstij den: zaterdag en zondag 13.30-17.00 uur. Galerie Amber Tot 24 mei is in Galerie Amber, Dussel- dorperweg 18 te Limmen, werk te zien van Petra Meskers (aquarel en olieverf). Openingstijden: donderdag, vrijdag en zaterdag 14.00-17.00 uur. Galerie Dijk I Tot en met 24 mei: expositie van Mari anne M. Smit (schilderijen/gemengde techniek) in Galerie Dijk 1 aan de Dijk 1 te Alkmaar. Openingstijden: donder dag-zaterdag 12.00-17.00, zondag 14.00 -17.00 uur. De Christenvrouw Dinsdag 19 mei: bloemstukjes maken o.l.v. Heieen Groot, aanvang 19.45 uur in het wijkcentrum Overdie, Ruusbroe- chof 97 te Alkmaar. Inlichtingen: mw. Craanen, tel. 072-610450. NCVB afdeling Heiloo Dinsdag 26 mei: voorlichtingsbijeen komst over osteoporose (botontkal- king) m.m.v. de heren Van der Poel en Roex in de zaal van de gereformeerde kerk aan de Noordergeeststraat te Hei loo, aanvang 20.00 uur, voor leden en niet-leden vrij toegankelijk. Rommelmarkt Zondag 17 mei: van 10.00-16.30 uur rommelmarkt in De Blinkerd, Heere- weg 150 te Schoorl. Inlichtingen: 072-618872 of 620173. V- HEILOO - In de afgelopen weken heb ben er weer een aantal geboorten plaats gevonden in het hertenkamp in het gemeentebos (tussen Slimpad en Hee- renweg, langs de Tercoulsterlaan). Naast een aantal jonge dwerggeitjes zijn er ook Nubische geitjes, een geitesoort met lange oren. De jonge herten worden volgende maand verwacht. Het jonge leven is voldoende reden om een extra bezoekje te brengen aan het ge meentebos. Maar, zoals gebruikelijk bij kraambe zoek, wordt ook hier van u enige mede werking verwacht. Bijvoorbeeld door het aanlijngebod voor honden strikt na te leven en de honden van de afrastering verwijderd te houden. Want vooral voor jonge hertjes en hinden (moeder herten) is het zeer onrustig als honden te dicht bij de afratsering komen en de herten opjagen. Ook wordt u verzocht de dieren niet te voederen. De gemeen telijke dierverzorger zorgt voor een uit- gebalnaceerde voeding, zodat de zuige lingen goed zullen groeien. HEILOO - Moti Birua, een 25-jarige vrouw, stierf in december 1988 op een politiebureau in Bihar, India. De politie beweerde dat ze zichzelf had opgehan gen. Haar familie zei dat ze meerdere malen werd verkracht door een groep politiemannen en was doodgemarteld. Bij de lijkschouwing werden ernstige verwondingen op haar lichaam aange troffen. Een gerechtelijk onderzoek kwam niet van de grond; naar verluidt werden getuigen bedreigd door de politie. Sinds 1985 heeft Amnesty International in India 415 gevallen geregistreerd van mensen die zijn overleden als gevolg van marteling tijdens gevangenschap. Tot eind juni voert Amnesty International een actie op India, waarbij marteling, dood en verkrachting tijdens gevangen schap centraal staan. India geniet in het buitenland een goede reputatie op het gebied van de mensenrechten, omdat het een parlementaire democratie is met een vrije pers en een onafhankelijke rechterlijke macht. In werkelijkheid vinden er al sinds jaren mensenrechten schendingen plaats. In de actie op India richt Amnesty zich specifiek op de misstanden in de gevan genissen, omdat er het hier om een nati onaal en structureel probleem gaat. In het hele land maakt de politie zich schuldig aan het martelen van personen in hechtenis, soms met de dood tot ge volg. Vrouwelijke gevangenen lopen daarnaast nog eens het risico verkracht te worden. Eén van de belangrijkste doelen van de ze actie is dat in India zelf de discussie over mensenrechten gestimuleerd wordt. Dat betekent dat mensenrechte norganisaties, vrouwenorganisaties, po litieagenten, juristen, journalisten en artsen in Nederland brieven schrijven naar hun collega's in India. Op deze wijze worden allerlei Indiase mensenrechten- en beroepsorganisaties die zich inzetten voor verbetering van de mensenrechtensituatie ondersteund HEILOO - Onze plaatsgenoten Citha Nijdam en Jelle W. Nijdam slaagden onlangs respectievelijk voor het Pabo examen (Zwolle) en het ingenieursexa men (mijnbouwkunde, TU Delft). HEILOO - Iris Heeremans is in april geslaagd als docente tekenen, kunstge schiedenis en handvaardigheid aan de Hogeschool Holland te Diemen. ALKMAAR - In cultureel centrum De Vest te Alkmaar wordt donderdag 14 mei een bijeenkomst gehouden van het Nationaal Epilepsie Fonds (De Macht van het Kleine). Tijdens de bijeen komst, die duurt van 14.00 tot 16.00 uur) worden belangstellenden en vrij willigers geïnformeerd over de activitei ten van het fonds, o.a. door directeur C.J. Vroon en door middel van enkele videofilms. Informatiemateriaal is ter plaatse verkrijgbaar. HEILOO - De komende maanden kan men in de praktijk van huisarts Schwa- germann te Heiloo een aantal werkstuk ken zien en bewonderen van Pia Allella-Fittipaldi. Pia Allella zou, zo men wil, een naïeve of zondagschilderes genoemd kunnen worden. Vier jaar geleden kreeg zij van haar zoon een schilderskist en een lang gekoesterde wens ging in vervulling: schilderen was vanaf dat moment een passie. Als ze door een 'schilderkunstig probleem' gegrepen is, kan ze daar tot diep in de nacht op werken, zo vertelt ze. Zo ontstaan haar geliefde 'Fiori': ver droomde bloemstillevens, die de werke lijkheid ontstijgen. Juweeltjes van picturale schoonheid zijn ook haar landschappen. Haar natuurlijke gevoel voor kleuren voert haar daarbij soms tot grote hoogte. Intiem en aangrijpend zijn haar reli gieuze schilderijen. Witte duiven darte len in een blauwe lucht boven vredige dorpjes. Een engeltje luidt de klok. Een stralend licht begeleidt de vredesduif naar een dorpje met paarse daken en ro de ramen. De schilderijen van Pia Allel la worden nooit een verhaaltje. Ze blijft altijd schilderen, ongekunsteld en echt. Het gebouw van Het Alternatief in Ypestein is in wording. Begin juli wor den de eerste bewoners verwacht. HEILOO - Het is er toch van gekomen. Na vijf jaar hard werken heeft de Vere niging Groepswonen van Oudere 'Het Alternatief' haar doel bereikt. Het eerste project groepswonen van ouderen in Heiloo gaat van start. Groepswonen is een woonvorm waarbij men kiest voor vrijheid in gebonden heid, betrokkenheid en medezeggen schap, betere contactmogelijkheden, steun kunnen geven en ontvangen, meer zekerheid voor de toekomst en langer zelfstandig blijven wonen. De eersten van de ongeveer 75 bewo ners, allen 50-plussers, betrekken zeer binnekort hun nieuwe woning. Nog voor de aanstaande bouwvakvakantie zullen zij wonen op de plaats waar in vroeger tijden het lustslot Ypestein heeft gestaan, dat de naam heeft gege ven aan de nieuwe woonwijk in Heiloo zuid-oost. Maar het heeft heel wat voe ten in aarde gehad alvorens de eerste paal kon worden geslagen en het heeft heel wat moeite gekost om met de ge meente tot overeenstemming te komen over een redelijke verdeling van de toe te wijzen appartementen. Sociale sector Opzet van Het Alternatief was een groepswonen-project dat enerzijds uit gaat van de bovengenoemde doelstelling en anderzijds bereikbaar moet zijn voor de minder draagkrachtigen. Dat bete kende bouwen in de sociale sector: ge subsidieerde huurwoningen, waarbij ook individuele huursubsidie mogelijk is. Dit bleek alleen te realiseren wanneer HEILOO - 'My own choice' is de nieu we cd van toetsenist Dirk Jan Ranzijn uit Heiloo. Er is geprobeerd een zo evenwichtig mogelijk repertoire op te nemen. Zo speelt Ranzijn naast drie ei gen nummers ook nummers uit vele mu sicals, zoals 'Anything goes', 'Grease', 'War of the worlds' en 'Hair'. Maar het nummer 'Vrienden voor het leven' is te beluisteren. De cd is een aaneenschakeling van dans en luistermuziek uit de wereld van musi cal, film en showbusiness. Niet alleen Dirk Jan Ranzijn is te horen. Rianne van der Sluis zingt 'The wind beneath my wings' uit de film 'Beaches'. Robert Valter schreef speciaal voor deze cd het duet 'We've got to discover', dat hij sa men met Marika Lansen zingt. De cd wordt op 28 mei gepresenteerd in De Blinkers aan de Heereweg 150 te Schoorl. Dirk Jan Ranzijn ontvangt dan uit handen van Marjol Flore het eerste exemplaar. Verder werken aan deze middag mee: Robert Valter, Mari ka Lansen, Rianne van der Sluis, illusi onist Manro en de formatie d'Alpino's. Iedereen is welkom tijdens deze mid dag, die om 13.30 uur begint. Wie niet kan komen, kan al wel de cd bestellen 20,00) bij Ben Sierhuis Entertain ment BV, tel. 072-331406. HEILOO - AMCO Nederland heeft sinds maandag 11 mei een putbehande- lingsmast geplaatst aan de Nijenburger weg. De maatschappij pleegt op deze locatie onderhoud aan een gaswin- ningsput. De maatschappij verwacht dat de werkzaamheden begin juni klaar zullen zijn, waarna de mast weer wordt weggehaald. HEILOO - Veel grondstoffen voor pro- dukten die we dagelijks gebruiken ko men uit de Derde Wereld. Maar er ligt een lange weg tussen degene die de grondstof levert en het eindprodukt in onze winkels. Een flink stuk van die weg is in handen van multinationals die zich niet bekommeren om de arbeid somstandigheden of het loon in het land van herkomst. Al een aantal jaren importeert S.O.S. Wereldhandel textiel uit India, Guate mala en andere ontwikkelingslanden met de garantie dat de boer, de wever of de naaister een eerlijk loon heeft gekre gen. Naast keukendoeken, tafelkleden en dergelijke wordt er tegenwoordig ook kleding aangeboden met dezelfde garantie. Soms helemaal afgewerkt in een van de ontwikkelingslanden. Soms uit de Nederlandse textielwerk- plaats Sari. Sari staat voor de in India gedragen omslagdoek maar ook voor Samenwerken Aan Rechtvaardige Im port. Sari levert zowel kant en klare kle ding als stof per meter aan wereldwin kels en andere organisaties en groepen die zich sterk maken voor rechtvaardige handel en kritisch konsumeren. Omdat de ruimte in Wereldwinkel Hei loo beperkt is, is het iets bijzonders dat er deze maand het een en ander van Sari in de winkel ligt. O.a. Babyslofjes, blouses en andere kleding en enkele coupons stof. Het stalenboek met ca. 50 katoenen of zijden stoffen is permanent in de winkel aanwezig. Wereldwinkel Heiloo, Stationsweg 103, Geopend dinsdag t/m vrijdag 10.00- 12.00 en 13.30-16.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur. HEILOO - Eens moest het ervan ko men. Biologische groenten zijn sinds kort gewoon bij de groenteman te koop. Wat zegt u, niet bij de uwe? Misschien dat hij zijn licht eens bij de veiling op wil steken. Via een speciale bemiddelaar zijn daar nu in voor elke groenteboer bi ologische groenten te krijgen. Goed nieuws voor het milieu, want biologi sche teelt betekent: geen energieverspil ling, geen gifspuit, -geen kunstmest. Het zwakke punt van biogroenten was altijd, dat ze zo duur waren. Biologi sche teelt is verhoudingsgewijs prijzig vanwege het vele handwerk, zoals wie den en schoffelen, dat in de plaats komt van bestrijdingsmiddelen. Bovendien was tot vorig jaar de afzet van de pro- dukten naar de verkooppunten niet erg efficiënt geregeld. Twee verdeelcentra (groothandels). Bloemberg in Meppel en De Nieuwe Band in Marum (Gronin gen), bedienden in feite de hele markt. Zij leverden de verse waar aan "groen- supers" en natuurvoedingswinkels ver spreid door nederland. Tegen hoge prij zen, want zelf hadden ze hoge transportkosten. Voor de klant werden de prijzen daardoor extra pittig. Veilingen zijn regionaal, dus handiger, en kunnen een breder publiek bestrij ken. Om de afzet van biogroenten goed op gang te brengen is nu een bemidde laar aangesteld die het lekkers bij de de tailhandel en supermarkten aan de man brengt. De bedoeling is, dat op deze ma nier de prijs voor de producent op peil blijft, terwijl de klant minder gaat betalen. Prettig geregeld dus. Maar de beste op pepper voor het verse biogroenvoer blijft natuurlijk de milieubewuste wens van Koning Klant. Gelukkig zit ook die in de lift, zo blijkt uit marktonderzoe ken. Niet dat het al storm loopt, maar toch gaan steeds meer mensen om biolo gisch geteelde produkten vragen. zijn, staat er ook een keurmerk Biodyn of Demeter. Informatie: - Over de bemiddeling: Biologica: 038-219855. - Over biologische produkten en land bouw: De Kleine Aarde: 04116-84921. - Over biologisch-dynamische produk ten en landbouw: BD-vereniging: 03438-31740. - Over de landelijke Open Dag Biologi sche Landbouw op 16 en 17 mei in Al- mere: Natuur- en milieucentrum Het Eksternest: 03249-19440. Allty G2AA& Overigens, zolang u uw groentespeciaal zaak nog niet tot de aankoop van bio groenten heeft overgehaald, kunt u gewoon op de aloude adressen terecht: de natuurvoedingswinkel, de groensu- per of een gewone supermarkt met een 'biologische' afdeling. Echt biologische produkten herkent u aan het nieuwe EKO-merk. Als ze volgens de zogeheten biologisch-dynamische principes geteeld Rabarberflip Rabarber uit eigen land (en daardoor energie-zuinig) ligt vanaf half april in de winkel. Het is een fris gewas, goed te ge bruiken als groente of in toetjes. De dadels dienen als zoetstof. Ook ha len ze oxaalzuur uit de rabarber. Teveel oxaalzuur spreekt de benodigde kalk- voorraad in ons lichaam aan. De dadels voorkomen dat. Appeldiksap is ongezoet, ingedikt ap pelsap zonder kunstmatige toevoegin gen. Met water verdund is het een smakelijke frisdrank. Rabarberflip is een toetje voor 4 personen. Ingrediënten: 400 gram rabarber 75 gram dadels 4 dl yoghurt appeldiksap 4 eetl. gehakte hazelnoten. Kook de rabarber met de ontpitte da dels tot moes en laat afkoelen. Neem vier hoge glazen en vul die laag om laag met rabarbermoes, yoghurt, scheutje diksap, nootjes, rabarbermoes, yoghurt, diksap en tot slot weer gehakte hazelnoten. (uit: Toetjes zonder suiker, nr. 27 in de serie 'Ekologische Alternatieven', tegen 6,- te bestellen bij De Kleine Aarde). de vereniging samen met de Humanisti sche Stichting Bejaardenhuisvesting, die de bouw financiert en de huisbaas van de bewoners wordt, accoord ging met de voorwaarden van de gemeente Heiloo. Deze voorwaarde was een fifty-fifty verdeling van de woningen. De helft van de 52 woningen is bestemd voor de le den van Het Alternatief, de andere helft voor woningzoekenden, die bij de ge meente staan ingeschreven. Na veel en vaak moeizaam overleg is tenslotte deze verdeling tot stand gekomen. Het moei lijkst te aanvaarden punt daarbij was dat niet-ingezetenen van Heiloo, die reeds lange tijd lid waren van de vereni ging (de 'buitenpoorters'), niet voor toewijzing in aanmerking konden ko men en buiten de dorpsgrenzen moesten blijven. Voor hen dus geen woning in het nieuwe project. Veel belangstelling Al vanaf het begin bleek er vëel be langstelling te bestaan voor deze nieuwe woonvorm. Geen bejaardenhuis, geen aan de gemeenschappelijke ruimten zui dure serviceflat, maar een manier van len de bewoners zelf een eigen gezicht gezamenlijk wonen met behoud van de ^oetJn êeven- eigen zelfstandigheid. Meer dan 200 be T* A oudering te voorkomen. Leuk is ook te weten dat veel van de door de gemeente geplaatste bewoners zich aangetrokken blijken te voelen tot de uitgangspunten van de vereniging en zich daarbij hebben aangesloten. Dat betekent dat straks ongeveer 80% van de bewoners lid zal zijn van Het Alter natief. Aan hen allen gezamenlijk de taak een hechte gemeenschap te verwe zenlijken. Het wordt een mooi gebouw, zowel van binnen als van buiten. Natuurlijk moet er nog veel gebeuren. Aan de westzijde komt een waterpartij en bij het huis een groot terras. Aan de binnenzijde moet de patio/vide nog gestalte krijgen en langstellenden hebben zich sinds de oprichting van de vereniging aangemeld als lid. Niet allen willen daar ook nu reeds gaan wonen: degenen die wel daartoe hebben besloten, kunnen begin juli de sleutel in ontvangst nemen. Bij toekomstige toewijzing zal ook reke ning gehouden worden met de leeftijd van de gegadigden, om een te snelle ver- Het bestuur van Het Alternatief heeft alle eer van haar werk. Het huis is nu bijna af. Binnekort worden de toe komstige bewoners in de gelegenheid gesteld er een kijkje te komen nemen. Wellicht zal er op een later tijdstip ook voor andere belangstellenden gelegen heid zijn in het huis rond te dolen en te genieten van alle architectonische snufjes. HEILOO - Grote delen van Afrika zijn getroffen door de ergste droogte van de ze eeuw. Voor 40 miljoen mensen in het oosten en zuiden van Afrika dreigt de hongerdood. Zimbabwe en Zuid-Afri- ka, de grootste graanleveranciers van dit werelddeel, moeten nu zelf voedsel inkopen. In verschillende andere landen loopt ook het proces van democratise ring gevaar. Honger en dorst betekenen onrust in een land. Mensen gaan wan hopig op zoek naar voedsel. Stijgende prijzen maar ook politieke spanningen zijn een gevolg van de extreme droogte. De kerken en organisaties voor zending, missie en ontwikkelingssamenwerking hebben de handen ineengeslagen om op korte termijn hulp te bieden. Om de er gste nood te lenigen en de tijd tot de vol gende oogst te overbruggen is 10 miljoen gulden nodig. Behalve voedsel zal er ook hulp worden geboden voor verbetering van de landbouw en de wa tervoorziening en voor herbebossing. Tegen langdurige droogte is niemand bestand. Toch is na vorige akties voor Afrika gebleken dat vooral deze struc turele hulp grote hongersnoden kan voorkomen. De kerken in Heiloo nemen deel aan de landelijke inzamelingaktie, die van 16 tot en met 24 mei wordt gehouden on der het motto 'Honger in Afrikakerken helpen nü'. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks een bijdrage storten op het landelijke aktienummer (giro 107) ten name van Honger in Afrika te Utrecht. De hulp is bestemd voor iedereen, on geacht geloof, politieke overtuiging, ras of nationaliteit. Een voorbeeld van de fraaie tuinarchitectuur bij Ruud van Haneghem HEILOO - Aan de reeds bestaande mo dellen tuinen die Ruud van Haneghem had zijn er nu een aatal toegevoegd. Wie ideeen op wil doen voor een be paald type tuin kan hier z'n hart ophalen. Op vrijdag 15 mei van 10.00 - 20.00 uur, zaterdag 16 mei en zondag 17 mei van 10,00 - 17.00 uur bent u aan de Venne- watersweg (naast Intratuin) van harte welkom. Ruud van Haneghem zou Ruud van Ha neghem niet zijn als hij niet weer voor een heleboel nieuwe materialen en tui- naccessoires had gezorgd. Hij is in staat altijd weer iets nieuws en bijzonders te vinden. Zo wordt er met kleine blok- keitjes en getrommelde keitjes gewerkt met daartussen graniet/keitjes van de zelfde kleur. Deze ziet u toegepast in de moerastuin en de kleine tuin". Hoe mooi de kleur blauw in de tuin staat is te zien aan de schutting en de tuinset in deze kleur zij vormen een zeer harmo nieus geheel met de omgeving. In de vijvertuin drijven in de vijver gla zen bollen hiervan brandt 's avonds een half volt zwak stroom lampje dit geeft een betoverend effekt. Ruud van Ha neghem laat ook zien hoe je je tuin vo lautomatisch kunt beregenen. D.m.v. een klein computertje 150,00 incl. b.t.w.) kun je zelf de dag bepalen, wan neer en hoelang er gesproeid moet wór den. Stenen in allerlei kleuren en vormen zijn in overzichtelijke korven te zien. ,,Ik heb ook een hele mooie collec tie teak houten tuinmeubelen. Hierin is een enorm verschil in kwaliteit. Mooie zware teak is prachtig, maar ook kost baar" zegt Haneghem. Ook een oosters hoekje ontbreekt in de collectie niet. Overdekt en omgeven door bamboestruiken. In het midden teakhouten dekstoel met voeten een bankje. Heel vernuftig is de teakhouten latjes bank die zo geconstrueerd is dat deze heel plat in elkaar geschoven kan worden en dus als hij opgeruimd is bij na geen ruimte inneemt. Mooi zijn de originele potten uit de Dordogne, zacht geel van kleur en een beetje grof van vorm. Het tijdschrift Residence heeft zelfs aandacht besteed aan de schitterende Versaille vazen die bij van Haneghem te zien zijn. Met de collectie betonnen potten, bakken en vazen heeft het bedrijf een naam opge bouwd, mooi en praktisch omdat ze 's winters buiten kunnen blijven staan. Er is ook een grote collectie Oostenrijk se hanggeraniums en veel zomergoed. Zo is er een heleboel te kijken en maakt een bezoek aan het Bedrijf van Ruud van Haneghem alleszins de moeite waard. HEILOO - Op het in april door de As sociatie SMK afgenomen examen slaag den voor het door de Centrale Overheid erkende diploma tekstverwerken de da mes A. Bakker-Brouwer (Alkmaar), I. Bremmers (HH. Waard), A. Hikke (Eg- mond aan Zee), M. Klijn (Obdam), D. Noordwest (Alkmaar), M. Winkel (De Weere) en de heer P. Kraakman (Hei loo). Zij werden opgeleid door Instituur Dompvloet te Heiloo.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 6