Skoda Favorit W. Stoop 189; 365; bezorg(st)ers J.KUYPER 139: PAS Dealer voor Alkmaar en wijde omgeving Tel. 072-11 1418 M E E Automobielbedrijf Regulierslaan 14 Alkmaar (tussen Randweg en sportpark) Off. APK station AUTO 100 cm 227,50. Water val 'Cascade' Goudvissen HET GROENE WARENHUIS Senioren-activiteiten trokken vele bezoekers HEILOO - Een overweldigend suc ces; dat mogen de deelnemers aan de expositie van creatieve activitei ten van 55-plussers na de tweedaag se tentoonstelling van hun werk zonder overdrijving vaststellen. Honderden bezoekers baanden zich op 2 en 3 mei een weg door de zalen en gangen van het Trefpunt aan de Westerweg om hun belangstelling te tonen voor de vele creativiteiten. De expositie werd geopend door plaatsgenoot en beeldhouwer Bert Jonk. Niet alle werken op de ten toonstelling waren voor hem nieuw. Hij vertelde, dat zijn atelier in de Hobbyfarm naast de ruimte ligt, waar amateurs zich net als hij met de edele kunst van het werken met steen bezig houden. Soms steekt hij zijn hoofd wel eens om de deur en hij is dan steeds weer verbaasd te ontdekken tot welke prestaties de 55-plussers onder leiding van do cent W. J. Visser en met assistentie van de heer Van Doorn in staat zijn. In zijn openingswoord stelde Bert Jonk het belang van dit creatieve ouderenwerk op de voorgrond, om dat het niet alleen de 55-plussers tot kunstzinnige prestaties uitdaagt en hun rijkdom aan ideeën vergroot, maar ook omdat het hun de gele genheid geeft om de zo broodnodi ge sociale contacten te blijven onderhouden. Verborgen talent Uit het geëxposeerde werk bleek, dat er aardig wat verborgen talent onder de 55-plussers van Heiloo schuil gaat. Het aanbod aan schil derijen en tekeningen was zo groot, dat zelfs naar de wanden in de gan gen moest worden uitgeweken om alle kunstwerken te kunnen laten zien. Een klein deel van de werkstukken, die in 't Trefpunt te zien waren. Veel belangstelling was er voor de resultaten, die cursussen als perga- mano, origami en kalligrafie heb ben opgeleverd. Enkele cursisten lieten in de praktijk zien wat ze op de lessen geleerd hebben. On gestoord konden ze evenwel niet werken, want ze moesten veel vra gen van de bezoekers beantwoor den. Demonstraties waren er ook van mevr. Wybrich de Man met voorbeelden uit de cursus stro bewerking en mevr. Margreet Bos met filigraan. De club van dichters had een aantal fraai vorm gegeven resultaten van zijn kunnen af gestaan. Aan het slot van de tentoonstelling werd een poppenhuis verloot, dat op een van de clubs onder leiding van de heer Schrama was gemaakt. De gelukkige winnaar, de familie Alewijn, ging oiet een kostbaar ge schenk naar huis. Gezelligheid Het was niet alleen vol in Het Tref punt, het was er ook gezellig. Pia nomuziek zorgde voor een prettige sfeer. De dames van de kantine wa ren druk in de weer om de vele gasten, die na het bezoek aan de tentoonstelling nog even bleven na praten, van een kopje koffie te voorzien. De expositie, welke onder andere in de zalen van de ouderenbonden ge houden mocht worden, vormde het slot van de winterprogramma van de Stichting Ouderenwerk. Naast de honderden deelnemers aan de cur sussen, zijn er ruim duizend 55-plussers in Heiloo betrokken bij de sportactiviteiten. Het toenemend aantal 55-plussers in onze gemeente zal de toeloop naar de curussen, clubs en sportmogelijkheden van de Stichting Ouderenwerk zeker doen groeien. Men kan voor inlichtingen en vragen over het programma voor het komende seizoen nu al terecht bij de Stichting Ouderenwerk Hei loo, Westerweg 294 en telefonisch op elke werkdag 's morgens onder nummer 331297. Activiteiten in Overkerck HEILOO - Op eerste Paasdag kwam de dansgroep Ouse William Morris Company in Overkerck om ons te vermaken met volksdansen uit Engeland. Zij komen uit het oostelijke deel van Engeland. De dansen hebben verwantschap met Nederlandse dansen. De molly- dansen maken veel indruk door de zwart opgemaaktge gezichten. De dansers zijn verkleed. De dansen worden in de decembermaand ge- dansd en doen ons denken aan het ,ouwe sunderklaasfeest'. We zien ook Morris-dansen. Dit zijn lente dansen. Ze doen de lente ontwaken met belletjes, stokken en luide kreten. Op dinsdagavond 21 april was ac cordeonvereniging Accordeana bij ons te gast. Zij komt uit Alkmaar en bestaat 27 jaar. Ze spelen semi- klassieke werken en volksmuziek. Dirigent Henk Schaafsma heeft de leiding en wij genieten van een goed verzorgde avond. Vooral de klassie ke werken maken veel indruk op de bewoners. Oproep voor vrijwilligers HEILOO - Op dinsdagmiddag wordt van 14.00-16.00 uur door een groep zwakbegaafde mensen in de Hobbyfarm te Heiloo aan hande narbeid gedaan. Deze activiteit is een uitvloeisel van de groep Hout bewerking, welke door de Stichting Ouderenwerk Heiloo is opgezet. Voor de begeleiding van deze zeer enthousiaste groep zijn nog enkele vrijwilligers nodig, die er van hou den om in een prettige sfeer aan handenarbeid te doen, waarbij inzet belangrijker is dan opleiding. Het gaat om eenvoudig werk en het is de bedoeling ontspannen bezig te zijn met tekenen, schilderen, figuurza gen enz. De groepsleden geven zelf aan wat ze willen doen. Buiten het werken met de groep moeten de no dige attributen worden klaargezet, er wordt namelijk thee gedronken en er moet worden opgeruimd en begeleid bij het opruimen door de groepsleden. De groep is gestart met vijf vrijwilli gers. Dit aantal is echter onvoldoen de, daar in geval één van deze medewerkers verhinderd is, er niet voldoende begeleiding overblijft. Wie vindt het plezierig om op deze manier zijn/haar vrije tijd in te vul len? U kunt zich als begeleider tele fonisch aanmelden bij of inlichtin gen vragen aan mevr. F. Brinkhuis, telefoon 331115. Seniorenschool in vakantietijd HEILOO - Vier weken achtereen is er voor ouderen deze zomer een se niorenschool. Van 15 juni tot 10 juli kunnen ze op een vaste dag per week cursussen volgen op het Cor- nelis Drebbel College in Heiloo en Alkmaar. Speciale kennis van de te behandelen onderwerpen wordt niet gevraagd. De lessen zijn voor iede reen toegankelijk. Van de deelne mers wordt niet zo-zeer kennis dan wel belangstelling verwacht voor de stof, die tijdens een cursus behan deld wordt. Ervaren docenten zul len de deelnemers bij hun studie begeleiden. Dank zij subsidies kunnen de kosten, die aan de lessen verbonden zijn, uiterst laag gehouden worden. Ze bedragen 90,00 per persoon (als de partner ook meedoet, dan betaalt die 75,00), waarvoor men ook een lunch krijgt. De kosten voor excursies moeten apart betaald worden. In Heiloo zijn de vier achtereenvol gende dinsdagen in de school aan de Biender te behandelen onderwer pen: 'Van strandwal tot snelweg', 'Klassieke beschaving', en 'Drama tische expressie'. In dë Alkmaarse Hobbemalaan zijn er Vier maanda gen cursussen over: 'Staatsinrich ting', 'Toegepaste wiskunde', 'Geschiedenis van de Europese een wording na 1945' en 'Invloed van gezin, omgeving, kranten, radio en t.v. op een ieder persoonlijk'. Opgave en informatie bij de Stich ting Ouderenwerk Heiloo, Wester weg 294, tel. 331297. Werkgroep gedichten HEILOO - Gedichten maken is met weinig woorden veel zeggen". Enige opmerkingen in de vorm van een verslag over de groep Dichters van 55 die sinds december 1991 samen bezig geweest zijn met het maken van gedichten, onder auspi ciën van de Stichting Ouderenwerk Heiloo. Wat onwennig zaten we daar met z'n drieën op zes december 1991, ook wat eenkennig; 't was de eerste maal dat we elkaar ontmoetten. We waren gekomen omdat er toch ooit gestart moest worden met de dich terskring van 55+ plussers. Er bleek ons al spoedig na het wel komswoord en de inleiding van de heer Gerrit Zeeman, dat we zelf voor een invulling zouden moeten zorgen. Twee van ons hadden wat gedichten meegenomeh die ze ge maakt hadden. We luisterden naar elkaar maar gaven weinig commen taar, voorwaar wat onwennig en eenkennig. Hoe verder? Enige afspraken gemaakt over een manier van werken. Het bleef alle maal nog wat aarzelend en onzeker. Je begeeft je nu eenmaal op glad ijs, als je een gedicht, dat je zelf ge maakt hebt, voorleest. Hoe ervaren anderen dat? Ons groepje kreeg een extra impuls toen we in januari een echte dichter bereid vonden ons te begeleiden. Hij stelde na een inlei ding een vrij algemene maar toch ook weer een vrij bepaalde en prak tische wijze van werken voor. De groep was inmiddels uitgebreid tot vijf mensen. Eén van de nieuwe deelnemers is heel serieus bezig met een cysclus gedichten. De intensieve manier waarop hij met deze gedich ten bezig is en de onderwerpen blij ken ons helemaal zodanig aan te spreken en wij raken zo betrokken bij zijn gedichten, dat wij er iedere keer geruime tijd mee bezig zijn. Het gaat hierbij niet om mooischrij verij of rijmwoorden zoeken, maar om het wezen van het gedichten ma ken: hoe kan ik met zo weinig mo gelijk woorden zoveel mogelijk zeggen. Gedichten maken is niet meer een soort solotoneel waarbij jezelf alle rollen speelt, maar een (vrij inspan nende) wijze van samenwerking om de juiste formulering te vinden. Wij luisteren naar elkaar met het respect dat het werk, dat de ander gemaakt heeft, verdient, maar ook met op bouwende kritiek. Komend seizoen gaat de werkgroep gedich ten vanaf september. Iedere tweede vrijdag van de maand 's ochtends van 10.00 tot 12.00 uur in het Tref punt verder. Voor nadere informatie: De heer I. de Groot, tel. 330847, of mw. A. van Beekhoven, tel. 332503. GEVRAAGD Uw advertentie betaalt zichzelf terug VRIESWIJK 111 Heerenweg 167,1851 KN Heiloo,Tel.: 072-331716. Maar ja, een prins in de vijver is ook niet alles. Trouwens ons assorti ment biedt u mogelijkheden genoeg om uw vijver om te toveren tot een sprookjesachtig plekje. Kijkt u zelf maar. En als u dan toch valt voor zon beeld van een kwaker: hij geeft geen kik, maar u bent ge waarschuwd! Kikker met jong I E U W Tuinverlichting 'Malibu' Waaierscherm Hosta Bij Intratuin kiest u nu uit een rijk assor timent vSste planten die graag bij de vijver staan Halogeen onderwaterlamp 'Aquacol' Van Sicce. Briljante helderheid. Met 10 m veiligheidskabel en 12 V. veiligheidstrafo. Volledig dompelbaar en waterdicht. Eenvoudig te installeren in diverse posities, met diverse kleurenlenzen. Van 165,- voor Universele pomp 'Cascade 1000' Waterlelie Bij Intratuin kiest u nu uit een rijk assortiment water-, moeras- en zuurstof planten. PAGINA 8 UITKIJKPOST 13 MEI 1992 NATION ALK Waterzuil Rustieke vorm in antra ciet. Hoogte 60 cm. 0 30 cm. Aan sluiting voor schuimbron-sproeistuk in bovenzijde. 60 cm 75 cm 209,50. on-sproeisu Natuurlijke vorm in steen bruin. Bestaat uit een fon- teinschaal (95x95 cm) en twee afwateringsschalen (75x60 cm). Sierlijke oranje- goudkleurige vis. Ideaal voor de wat diepere vijver. Zwemt aan de oppervlakte. Lengte 7-10 cm. Per stuk 2,95. Nu 5 voor voor ochtendkrant in HEILOO Verdienste f 180,- tot f 250,- per 4 weken gratis krant. Aanmelden: 072-330620 Royale middenwoning met carport/berging en garage, goecf onderhouden, zonnige tuin op 't W, gelegen in rustige wijk nabij scholen, win kels en het station. V.v. spouwisolatie, (deels) dubbel glas, c.v.-gas, warm water via gasboiler, hardhouten kozijnen. Ind. B.g.: Entree, toilet, Z-kamer met parket en keuken. 1e Verd.: Overloop, 3 ruime slaapkamers en badkamer met ligbad en toilet (lichte kleuren). 2e verd.: Vaste trap, voorzolder en 1 grote slaapkamer met dakkapel. Alg.grondopp. 204 m2. Vraagprijs: f 209.000,- k.k. MAKELAAR, TAXATEUR O.G. EN ASSURANTIËN. iasintratuin HEILOO Vennewatersweg 15, tel. 072-332727 Routebeschrijving: 1. Afslag Heiloo-west (tussen Heiloo en Limmen) 2. Over het spoor. 3. U staat bij Intratuin. Vrijdag koopavond. Betonnen spuitfiguur Hoog 17 cm. Gewicht •3,5 kg. Van 44,95 voor torenlampenset. Bestaat uit 4 lampen, 15 m zwakstroomkabel (12 Volt), transformatortijdklok. Veilig, zuinig, waterbestendig en eenvoudig te installeren. Garantie 3 jaar. Naturel groen drukgeimpreg- neerd. Bijzonder decoratief als scherm, maar ook als vlonder. 10 jaar garantie. Van 199,50 voor Vaste plant met de coratieve bladeren en fraaie bloemen. In diverse tinten. Staat graag (half)schaduw. Inhoud pot 2 liter. Nu ;ur ei neuzen. Wie weet, als u hem kust 10 meter zwakstroom kabel (24 Volt). Zowel droog als onder water te gebruiken. Veilig en zuinig. Inclusief 2 sproeikoppen Garantie 2 jaar. Van 229,- voor Nymphaea 'Alba'. Een sierraad in uw vijver. Van 14,95 nu voor slechts

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 8