Akershot Ummen H.J. van Diepen nieuwe directeur van De Cameren Porcupines in Conquista Pastoor P.G.B. Ruiter 40 jaar priester: Tk voel me Limmer met de Limmenaren Agenda limmen Door gebrek aan ruimte is het mogelijk dat ingeleverde kopij voor de Uitkijkpost deze week niet geplaatst is. Diensten in limmen Feestelijke opening Kinderopvang Limmen Burgerlijke stand gemeente Limmen H.S.V. Limmen Stratentoernooi Rode Kruis collecte Jeugdvisclub Samen Beet Politieberichten Calefax in Slotkapel Vitesse in 't Haasje Tennisclub Hogedijk Raadsvergadering Bloedafname Rode Kruis Familietoernooi Adelbert G.T.H. nieuws Raadsvergadering Actieplan voor strandverkeer Grote bingo/kienavond in Egmond-Binnen Koffieconcert Lamoraal en De Kleine Kapel Meervogels handbal Samenwerkstukken van Johannesschool in de Openbare Bibliotheek PAGINA 14 UITKIJKPOST - 20 MEI .992 H.J. van Diepen nabij de entree van De Gameren. LIMMEN - Nadat op feestelijke wijze afscheid is genomen van de heer J. El ders die 13 jaar direkteur van de Came ren is geweest is de nieuwe direkteur al weer druk aan het werk. De heer van Diepen is ip Castricum ge boren. Behaalde zijn ziekenverpleging B, ging door naar Zaandam waar hij op een psychiatrische afdeling werkte en verpleegkunde A ging doen. Vervolgens in de bejaardenzorg in Landsmeer te recht kwam waar hij van 1982-1992 hoofd verpleegkundige huishouding en adjunkt direkteur was. Een waardige staat van dienst. Kleinschalig Nu dus direkteur van de Cameren, ,,De kleinschaligheid trok me aan" aldus van Diepen, ,,je hebt dan veel meer bin ding met de mensen en het werk is veel zijdiger". De kwaliteitsgarantie stelling neemt toe, het is tegenwoordig meer een Bibliotheek Limmen Op vrijdag 29 mei zal de bibliotheek Limmen gesloten zijn. Deze traditioneel rustige dag na Hemelvaartdag wordt ge bruikt voor het opnemen van ADV- uren. Ook tweede pinksterdag zal de bi bliotheek gesloten zijn. zorg centrum. De mensen komen later in het huis en de overgang naar het ver pleegtehuis (indien nodig) vraagt een steeds grotere zorg. Contacten De heer van Diepen wil binnenkort kon- takt opnemen met de lagere scholen: ,,Laat ze maar gerust eens een dag mee lopen en een praatje maken met perso neel en bewoners, misschien helpt dat straks bij de beroepskeuze; je moet bij de basis beginnen", zegt van Diepen, en beiden partijen vinden het vaak leuk. Aandacht Er moet geprobeerd worden de totale mens die aandacht te geven die hij of zij nodig heeft, er op toezien dat lichaam en geest goed funktioneren. We moeten ook proberen op de veranderingen in te spelen, de ouderen worden steeds mon diger, zo zullen de jongeren weer respekt krijgen voor de ouderen. De heer van Diepen zal zich inzetten, dat bewoners en personeel in een ontspan nen woon en werk sfeer funktioneren. De zangeres van The Porcupines bij een vorig optreden in Conquista. LIMMEN - Na lang wachten is het dan toch eindelijk zover: komend weekend treden The Porcupines op in Conquista, de band waar je de afgelopen weken vast wel een paar keer over gelezen of gehoord hebt. Maar zo'n optreden is natuurlijk niet al les wat Conquista organiseert. Con quista timmert als jongerencentrum nu al zo'n 16 jaar aan de weg met talloze activiteiten voor de leeftijdsroep van 4 tot en met 50 jaar. Er worden diverse films gedraaid, activiteiten georgani seerd voor kinderen en voor tieners, en dan de vele andere dingen die Con quista buiten de muren van ons ge bouw, doet: een eigen drive-in show, die ieder jaar de carnaval in het parochie huis verzorgt; de garderobe op carna valszondag wordt door medewerkers van Conquista verzorgd. Conquista ver zorgt nog op vele andere avonden de muziek, bijvoorbeeld voor diverse clubs en verenigingen in Limmen en omstre ken. Conquista is een stichting met on geveer 40 leden, die zich elke week weer inzetten orn met een zo compleet moge lijk programma voor de dag te komen. Een goed voorbeeld hiervan is het ko mende weekend. Dit weekend zal speci aal voor de jongeren worden. Het wordt een compleet goud van oud weekend met als klapper op de vuurpijl het optre den van The Porcupines. Dit optreden valt op zaterdagavond, dus er is helaas geen tieneravond, maar jullie zijn na tuurlijk wel van harte welkom. Anders is er voor jullie natuurlijk ook nog de woensdagmiddag, speciaal voor tieners. Zoals elke week zal Conquista ook deze week weer gewoon open zijn op vrijda gavond. Deze avond krijg je alvast een (heel) klein voorproefje van wat je alle maal te wachten staat komende za terdag. Zaterdagavond het optreden van The Porcupines. Zoals waarschijnlijk wel duidelijk is, speelt deze groep iets oude re nummers. Dus geen back tot the six ties, maar ook geen nieuw top 40 werk. Denk aan nummes van grote namen als: Rollipg Stones, Clapton en Kinks. Deze band staat absoluut garant voor een onvergetelijke avond. Om de kosten hoef je het ook al nie te laten, want de entree is 5,00 per persoon. Kom dus op tijd, want zoals je weet is de accom modatie van Conquista niet zo groot: vol is vol. De zaal gaat deze avond open om 20.00 uur en we sluiten om ongeveer 01.30 uur. Dan is het alweer zondag. Ook dan zijn we voor de jongeren geopend en er wordt deze middag weer voor gezellige muziek gezorgd, waarop je even kunt bijkomen van de vorige dag. Dan is het weekend al weer afgelopen, behalve bij Conquista. Want wij zijn maandaga vond ook nog open. Een leuke afslui ting van het weekend. De afgelopen week stond de telefoon van Conquista roodgloeiend van de te lefoontjes van mensen met vragen om trent de kaartverkoop. Even voor de duidelijkheid: er is geen voorverkoop. Kaarten zijn alleen te verkrijgen op de avond zelf. Huisartsen Onder tel. 1272 is altijd één van de dok toren bereikbaar. Dierenbescherming Limmen Honden en katten: mw. Waijers, tel. 2256. Knaagdieren: Prins, tel. 2266. Praktijken Fysiotherapie Fysiotherapiepraktijk Waal, Kerkweg 20, Limmen, tel. 02205-1796 (b.g.g. 072-331266), beh. dag. vlg. afspraak. R.P.M.Donker, Het Achtkant 12, Lim men, tel. 02205-3369. Praktijkadres: Dusseldorperweg 139, tel. 02205-3219. Alg. Maatschappelijk Werk Spreekuur: donderdag van 14.00 tot 15.00 uur in het wijkgebouw, Midden weg 26a, tel. 1250. Bereikbaarheid don derdagochtend en overige weekdagen: Slimpad 16 te Heiloo (tel. 072-330984 of 072-110804). Indicatiecommissie Bejaardenoorden Verzoeken om opname in een bejaar denhuis dienen te worden ingediend bij de indicatiecommissie bejaardenoorden te Limmen, p/a Afdeling Sociale Za ken, Middenweg 3a, 1906 AP Limmen. Tafeltje-dek-je Mevr. Baltus, Hoogeweg 49, Limmen, tel. 02205-1483. Stichting Interkruis Noord-Kennemerland Ledenadministratie: tel. 072-199222. Wijkgebouw, Middenweg 26a, 1906 AR Limmen. Ouder- en kindzorg: spreekuur ma. t/m vrij. 8.30-9.00 en van 12.30-13.00, tel. 02205-4275. Volwassenenzorg: spreekuur ma. t/m vr. 12.30-13.30 uur, tel. 02205-1250. Voor spoedeisende gevallen kunt u de alarmcentrale bellen: tel. 072-619818. Gemeente Limmen Openingstijden gemeentesecretarie: 9.00-12.00 uur (en woensdagmiddag tussen 15.30 en 17.30 uur voor het afha len van rijbewijzen en paspoorten) Het gemeentehuis is tijdens kantooruren te lefonisch bereikbaar onder nummer (02205-)1456. Voor de dienst gemeentewerken gelden dezelfde tijden. Telefoonnummer grof vuil: 072-413533. De wethouders kunt u spreken tijdens de inloopspreekuren op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur in het gemeen tehuis. De burgemeester slechts na tele fonische afspraak. De afdeling sociale zaken is in ieder ge val bemand op maandag- en donderda gochtend tussen 9.00 en 12.00 uur. Door de geringe personeelsbezetting kan zij op andere dagen wel eens geslo ten zijn. Gezinsverzorging, Ouderenhulp en Alphahulp Stichting Noord Kennemerland/Noord -Holland Midden. Hoofdkantoor: Nas- saulaan 30, 1815 GL Alkmaar. Voor hulp bij problemen in de verzor ging van uw huishouden. Spreekuur da gelijks van 8.30 tot 9.30 uur. Telefoon: 072-127066. Voor acute hulp na 17.00 uur en in het weekend: tel. 072-156400. Openbare Bibliotheek Kapelweg 6 te Limmen Openingstijden: maandag 14.30-17.00/19.00-20.30 uur; woensdag 14.00-17.00 uur; vrijdag 14.30-20.30 uur. Dierenarts Castricum/Liinmen De kleine huisdierenpraktijk van de die renartsen H. Wolters en mw. S. Asyee, De Loet 182, Castricum, is bereikbaar via tel. 02518-54345. Zaterdag spree kuur van 13.00-14.00 uur en volgens te lefonische afspraak. Dierenartspraktijk A. van Lohuizen, J. Borsje en Ph.K.H. Juch, Dotterbloem 7, Castricum, tel. 02518-55910. Tijdens de weekenddienst wordt u eventueel au tomatisch doorgeschakeld. Behandeling kleine huisdieren na tel. afspraak. Dierenarts Limmen Dr. Schaap en Dr. De Jong zijn te berei ken op tel. 02205-2583 (Rijksweg 104, Limmen). Spreekuur maandag tot en met vrijdag van 13.30-14.30 uur en vol gens telefonische afspraak. Stichting Bejaardenwelzijn Limmen Secr.: mw. E.Th.H. Rodenhuis- Janssen, Kerkweg 47, 1906 AV Lim men, tel. 02205-1410. Zwangerschapsgymnastiek Voor zwangerschaps- en nabevallings- gymnastiek: Ellen van der Dussen, tel. 2126. Verloskundige Limmen M.C.G. Groot-Valkering, Hoogeweg 72, Heiloo. Spreekuur na tel. afspraak (02205-2635). Telefooncirkels Telefooncirkels Limmen: mw. W. Sege- rius, coördinatrice, tel. 1772. Welfare Limmen Inlichtingen: mw. Boersen, Visweg 46, tel. 2483. Parochie H. Cornelius Limmen Pastoor: P. Ruiter, Dusseldorperweg 74, tel. 1275. Spreekuur: dinsdag en donderdag 18.00-19.00 uur, woensdag 9.30-10.30 uur. Pastoraal werkster: mw. H.G.M. Boo- mars, Dusseldorperweg 72 (in de Pius), tel. 3793. (Privé: 02513-15563, tussen 18.00-19.00 uur). Spreekuur: donder dag van 13.00-14.00 uur. Banknummer parochie: 336400756; gi ronummer: 248524. Kerkbijdrage bank nummer: 336421400. Unie van Vrijwilligers (UW) Voorzitster: mw. T. Stroethoff-van Lieshout, Visweg 20. Inlichtingen (tuu- sen 18.00-19.00 uur): tel. 1398. Kinderopvang Voor informatie over Kinderopvang Limmen kunt u terecht bij Dieneke van der Meij, Westerweg 5, tel. 3220, of bij Karin Min, Burg. Nieuwenhuysenstraat 12, tel. 2817. Spreekuur: iedere woensdag van 9.15- 10.30 uur in De Wollewei, tel. 2951. Oefentherapie Mensendieck Lia Kerssens-van de Bult, praktijka dres: Zuidkerkenlaan 21, 1906 AC Lim men, tel. 02205-2048 (b.g.g. 02510- 33480). Logopedie Nita Ullers, praktijkadres Wijkgebouw Interkruis, Middenweg 26a, Limmen. Afspraken: 072-335148 (niet op donder dagochtend). LIMMEN - Op maandag 1 juni gaat de K.O.V.L. officieel van start. Wij staan voor u klaar om alle informatie te geven over de vragen, die u heeft over de kin deropvang. Dit alles onder het genot van een kopje koffie. Een ieder die be langstelling heeft kan langs komen. Spelletjes voor de kinderen zijn aanwe zig. Opvang kan in principe iederen ge ven, komt dus allen langs op 1 juni van 9.00 tot 11.30 uur in de Wollewei, naast de peuterspeelzaal Klein Duimpje. LIMMEN - Geboren: June, dochter van Rob Blom en Aleida J. Zweeris. Marti- nus Cornelis, zoon van Jozef M.C. Kerssens en Theodora A.M. Winder. Simone Caroline Martine, dochter van Johannes W.M. Mooij en Maria M.A. Hoogeboom. Emile, zoon van Johan nes H.M. Veldt en Petronella Bonnet. Olga Alida Cecilia, dochter van Nico- laas J.M. Zomerdijk en Helena C.T. Pepping. LIMMEN - Zondag 24 mei is het weer zover, de eerste witviswedstrijd. Wij vertrekken om 7.00 uur vanaf Schilder. Opgeven bij G. Boer, tel. 1543 voor vrijdag 19.00 uur. LIMMEN - Begin september gaat pastoor Ruiter met emiraat, 7 juni viert hij zijn 40 jarig priester jubileum. Rui ter wordt opgevolgd door pastoor S. Tol afkomstig uit Nieuw Vennep. ,,Als ik m'n leven over kon doen deed ik het net zo", zegt een tevreden pastoor Rui ter. ,,De keuze voor het priesterschap stond voor mij al op m'n tiende vast. Eerst naar het klein cemenarie Hage- wald in Heemstede, daarna het groot cemenarie, 2 jaar filosofie en 2 jaar the ologie met aanverwante vakken en tot priester gewijd door Monseigneur Huiberts. ,,In die tijd kwamen de benoemingen van bovenaf. Maandag kreeg ik bericht dat ik vrijdag in Kwadendamme Zuid Beveland kon beginnen. Dat was een hele ommezwaai van de studie naar de, praktijk". Als kapelaan was je eerst een soort manusje van alles, wat jeugdwerk en sportverenigingen, catachese, ziek en zeer en dan natuurlijk alle dagen de diensten in de kerk. „Toch dacht ik wel eens: ,,Dat al die oudere mensen bij mij, als snotneus met hun problemen komen, maar je groeit erin", vertelt pastoor Ruiter. Overplaatsing Na 2 jaar kwam er een overplaatsing naar Hoofddorp, na hier twee en een half jaar gestaan te hebben werd Boven- karspel het domicilé van pastoor Ruiter. ,,Hier heb ik heel fijn gewerkt met de oude pastoor en er moest een nieuwe kerk gebouwd worden. Dat was de re- ook veranderingen in de liturgie, die vooral de jongeren beter aanspraken, leken konden voorgaan in de liturgie. Het is allemaal zonder problemen ge gaan, het was een mooie tijd", aldus pastoor Ruiter. Helaas is het aantal bezoekers in de kerk sterk teruggeslopen, in een wee kend niet meer dan 4 a 500 mensen. Al leen met Pasen en Kerst zijn er nog vier vieringen. De jongeren moesten vroeger op zondag naar de kerk, nu is dat vrij willig. „Bovendien is er een enorm ge brek aan priesters, jammer, maar dat is de tijd" zegt pastoor Ruiter „maar in Limmen zelf is het fijn werken, de men sen hebben een grote gemeenschapszin, iedereen staat achter de dingen. Ik voel me Limmer met de Limmenaren, ik houd van de mensen". Toch weet Rui ter nog niet of hij in Limmen zal blij ven. Veel bindt hem aan dit bloemen- dorp. „Maar aan de andere kant moet een nieuwe pastoor de kans krijgen zich in de parochie in te werken, ik wil hem daarbij niet voor de voeten lopen" zegt de sympathieke pastoor, want hij is niet van plan op zijn louweren te gaan rusten, hand en spandiensten en inval len waar dat nodig is zullen tot zijn ta ken gaan behoren, maar zover is het nu nog niet. Eerst wordt er feest gevierd op zondag 7 juni. In de viering van 10.00 uur wordt het priesterjubileum herdacht van pastoor Ruiter, 's Middags is er in het parochiehuis van 14.30-16.30 uur een receptie, iedereen is van harte welkqm. LIMMEN - Op 25 mei om 18.30 uur wordt door de bloemenkoningin van Limmen de aftrap verricht voor het gro te Straten- en Familietoernooi dat drie avonden in beslag zal nemen. Deze ope ning zal worden opgeluisterd door drumband Excelsior uit Limmen. Aan het toernooi wordt deelgenomen door 14 dames en 26 herenteams, onderver deeld in poules. Het geheel wordt naast de sportieve prestatie beheerst door de grote onbekende faktor 'De Rode Draad', welke door het gehele program ma loopt. Naast de gezelligheid op de velden is er voor het napraten een grote tent geplaatst aan de kantine, waardoor ook hiervoor voldoende ruimte is ge creëerd. De Supportersvereniging hoopt dat de weergoden meewerken. LIMMEN - In de laatste week van mei en de eerste week van juni zullen de col lectanten weer bij u langs komen om uw bijdrage voor het werk van het Rode Kruis in ontvangst te nemen. Dankzij de strikte neutraliteit, die deze internatio nale organisatie altijd in acht neemt is het Rode Kruis bij uitstek de aangewe zen instantie om overal waar onze me demensen in nood zijn, onmiddellijk hulp te verlenen. Maar eveneens dankzij het feit is er erg veel geld nodig, want helaas is die nood bijzonder hoog. Mo gen wij u vragen de collecte voor dit jaar extra te steunen? Wij kunnen toch niet lijdzaam toezien hoe mensen de hongersdood sterven? Wilt u uw gift af trekbaar maken voor de Inkomstenbe lasting, doe dan een cheque of overschrijving van bank of giro in de collectebus. LIMMEN - Zaterdag 16 mei is de eerste wedstrijd van hét seizoen gevist. Hoe wel het weer er zeer goed uit zag, moest de wedstrijd voortijdig worden afgebla zen, omdat de wind zo koud was, dat de vele zomers geklede kinderen zaten te klappertanden. De 37 deelnemers vin gen bij elkaar 66 vissen. Martijn Pots ving een snoekbaars van 28 cm. Deze snoekbaarsjes zijn twee jaar geleden door de visclub uitgezet. René de Swart ving een paling van 50 cm en staat hier door aan kop voor de grootste vis van het jaar. De uitslag: A-klasse 1. Wouter Sloog 9 st. 2. Jurrien Punt, Arnoud Snijder, Ni co Zomerdijk 4 st. 3. Jeroen Lute, Mar tijn Pots 3 st. B-klasse 1. Frank Snel 6 st. 2. Paul v.d. Steen, Mark Zomerdijk, Dave Groot 4 st. 3. Frits Schefferli, Pa trick Groot 2 st. Zaterdag 30 mei is de landelijke hengel- dag. Op deze dag organiseert het bestuur een extra wedstrijd voor de kin deren die mee hebben gedaan aan de cursus. Zij krijgen hier nog bericht van. den dat ik er vijftien jaar gebleven ben. Je bouwt veel op en krijgt een hechte band met de mensen en dan is het goed als er een nieuwe uitdaging komt en dat werd Limmen, nu echter werd de over plaatsing in overleg geregeld". Vernieuwing In de loop der jaren kwamen er heel wat Pastoor Ruiter op zijn werkplek vernieuwingen in de kerk maar pastoor Ruiter had daar geen moeite mee „Het ging allemaal veel democratischer, de inspraak van de mensen bracht ze dich ter bij de kerk en dat is toch de bron waar het van komen moet. Er kwamen LIMMEN - Op zaterdag 9 mei om streeks 11.15 uur, werd aan de Dampeg- heestlaan te Limmen, bij de voetbalver eniging, een Mountainbike van een 14-jarige jongen vernield. Een aangifte werd opgenomen. De politie verzoekt eventuele getuigen zich te melden. Op dinsdag 12 mei deden de scholieren van groep 7 van de drie basisscholen een praktisch verkeersexamen. Dit werd door oudes en door de politie begeleid. Alle deelnemers slaagden. Op donderdag 14 mei werden er uit een bedrijf aan de Rijksweg in Limmen goe deren ontvreemd. Op donderdag 14 mei werd door inwo ners van Limmen geconstateerd dat door de hitte van de zon het wegdek van de Rijksweg aan het smelten was. De in middels gewaarschuwde politie belde met Rijkswaterstaat en Rijkswaterstaat heeft zijn maatregelen getroffen. In de afgelopen periode werd de politie tweemaal gebeld voor een schaap dat op zijn rug lag. En beide keren is het schaap weer op zijn pootjes gezet. In de afgelopen periode werd twee maal een zogenaamd zwaar transport bege leid over de Uitgeesterweg te Limmen. De begeleiding werd door de afdeling verkeer van de Rijkspolitie gedaan. Gevonden voorwerpen: kinderkleding: 1 broek, kleur geel/rood/paars gestreept, 1 truiy „dezelfde kleuren, te vens een indianen opdruk. Verloren voorwerpen; 1 portemonnaie, kleur bruin. EGMOND - Op zondag 24 mei treden op in de Slotkapel het Rietensemble Ca lefax en de pianist Yoram Ish-Hurwitz in een Sjostakowitsjprogramma. Het concert begint om 15.00 uur; de entree bedraagt 10,00 (inclusief de koffie met koek in de pauze). Men kan desge wenst tevoren kaarten reserveren (tel. 02206-2033 of 02206-2387). EGMOND-BINNEN - Zondag 24 mei zal in café 't Haasje de formatie Vitesse optreden. Spil van de groep is drummer Herman van Boeyen, die de afgelopen jaren vooral in Duitsland actief is ge weest. Zijn band bestaat verder dan ook uit drie Duitse gitaristen. Vanaf 18.00 uur zal het stevige repertoire klinken, waaronder vele nummers van de nieuwe Vitesse-cd, die binnenkort wordt uitge bracht. EGMOND - Uitslagen van de 5e compe titiedag; dinsdag 12 mei: damesdistrict: De Vlieter 1 - Hogedijk 1 2-4, Hogedijk 2-De Vlieter 2 2-4. Zaterdag 16 mei: heren Assendelft 1-Hogedijk 1 6-0, Twiske 1 -Hogedijk 2 1-5. Gemengd Alkmaar 1-Hogedijk 1 4-1, Hogedijk 2-'t Woud 1 5-0. Vet. ge mengd: Hogedijk 1-Assendelft 1 1-3. Vet. heren Hogedijk 1-Zeswielen 1 1-3, Hogedijk 2-Heiloo 3 0-4. Jeugd gem. t/m 14 j. Zeevangspelers 1-Hogedijk 1 2-4. Jeugd gem. t/m 18 j. Hogedijk 1-Vennewater 1 3-3. Meisjes 12 t/m 15 j. Alkmaar 1-Hogedijk 1 2-4, Hogedijk 2-Kaag 15-1. Zondag 17 mei: gemengd, Santana 3-Hogedijk 1 2-6, Hogedijk 2-Alkmaar 6 5-3. Heren Hogedijk 1-Obdam 2 4-2, Assumburg 3-Hogedijk 2 2-4. Heren 35+ Gouwtje 1-Hogedijk 1 3-3, Hoge dijk 2-De Maaier 2 5-1. Gemengd 35 Wieringerwaard 1-Hogedijk 14-1, Ho gedijk 2-Drieban 1 1-4. Junioren Hoge dijk 1-Warmenhuizen 2 4-4. onderpen en de uitgebreide compositie: er gebeurt overal wat. Met behulp van de raster-vergrotingstecHniek hebben de leerlingen ieder hun eigen onderdeel met potlood overgebracht op een schets blad. Op het samenwerkingsoverzicht kunnen ze zien met wie ze contact moeten hou den om alle lijnen en vlakken perfect te laten aansluiten. Daarna wordt er ge schilderd. Wonderlijk genoeg blijkt dan dat de één het gras toch anders groen ziet dan de ander. Deze mengeling van problemen moet samen worden opge lost. Alleen dan kan er iets compleets ontstaan, wat tot het laatste moment een verrassing blijft. In de bibliotheek zijn die verrassingen tijdens de opening suren te bezichtigen. AKERSLOOT - De gemeenteraad van Akersloot houdt morgenavond een openbare vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis. De aanvang is 20.00 uur. Het meerjarenprogramma voor de restauratie van beschermde mo numenten en de vervoersregio Noord- Holland-Noord staan onder andere op de agenda. Tijdens kantooruren kan men morgen nog de volledige stukken voor deze vergadering inzien in het ge meentehuis. AKERSLOOT - Op vrijdag 22 mei or- ganiseert het Rode Kruis afd. Akersloot weer haar halfjaarlijkse bloedafname- avond. VAn 18.45 tot 20.30 uur bent u van harte welkom in café De Vriend schap. Nieuwe donoren kunnen zich op de avond zelf opgeven, of van tevoren bij het bestuur van de afd. Akersloot, Julianaweg 10. EGMOND-BINNEN - Op zondag 24 mei wordt voor de derde keer het jaar lijkse familietoernooi gehouden op de sportvelden van voetbalvereniging Sint Adelbert. Maar liefst 38 teams van elk maximaal 8 spelers en speelsters hebben zich ingeschreven. Samen met alle sup porters worden zondag zo'n 800 bezoe kers verwacht op het sportcomplex De Kwekerij. Behalve de vele wedstrijden is er ook veel aandacht voor randactivitei- ten, zoals een grote loterij. Om 19.00 uur wordt de dag, georganiseerd door supportersvereniging Rood-Zwart, af gesloten. EGMOND - Zaterdag 16 mei had de se lectie van G.T.H. een wedstrijd tegen Actief uit Egmoqd-Binnen. Het was een spannende, maar vooral ook heel gezel lige wedstrijd. Op de balk en de lange mat waren beide ploegen ongeveer ge lijk, maar dankzij een uitstekende prestatie op de brug en bij de sprong konden de meiden van G.T.H. de wis selbeker in ontvangst nemen. De ploeg behaalde een mooie totaalscore van 178,60. RinahvRotteveel van G.T.H. werd le met 32,90. Adverteren doe je niet zomaar Kies voor de Uitkijkt EGMOND - Op maandag 25 mei verga deren de leden van de Êgmondse ge meenteraad. Om 19.30 uur starten zij hun openbare zitting in het gemeente huis aan de Zwartendijk 1 te Egmond aan Zee. Op de agenda worden onder meer de restauratie van De Bosmolen en een aantal voorbereidingsbesluiten ver meld. Wie de volledige stukken wil in zien kan daarvoor tijdens kantooruren terecht bij de gemeentelijk voorlichter, de heer J. van Woezik. EGMOND - De provincie Noord-Hol land is zondag 17 mei van start gegaan met het tellingen- en enqête-onderzoek waarvan de resultaten de bais moeten gaan vormen voor het Actieplan inzake het recreatieverkeer naar de kust. Het Actieplan wordt opgesteld in samenwer king met de Ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Landbouw, Natuur beheer en Visserij, de vervoerbedrijven NS en NZH, waterleidingbedrijf PWN, de gemeenten Schoorl, Alkmaar, Ber gen, Egmond en Castricum, het samen werkingsorgaan Midden-Kennemerland en Taxivervoer Nederland. Het Actie plan moet aanbevelingen doen voor (verbetering van) reismogelijkheden naar het strand per openbaar vervoer als alternatief voor de auto. Het Actie plan is naar verwachting medio oktober 1992 gereed. In de periode mei-augustus 1992 zal de provincie Noord-Holland het onder zoek verrichten ten behoeve van het Ac tieplan. Het gaat om onderzoek naar de karakteristieken van het recreatiever keer en het recreatiegedrag in de kuststreek van Noord-Kennemerland. Door middel van filemetingen wil men inzicht verkrijgen in de knelpunten, die zich in het recreatieverkeer voordoen. Voorts zullen op achttein strandtoegan- gen tussen Schoorl en Castricum bezoe kerstellingen worden gehouden en strandbezoekers worden geënqufeerd over hun recreatie- en verplaatsingsge drag en hun keuze van vervoerwijze van en naar de recreatiebestemming. Geko zen is voor een opzet waarbij aan de strandbezoekers bij het verlaten van het strand een enquêteformulier met brief wordt uitgereikt met het verzoek het formulier ingevuld met een retour envelop terug te sturen. EGMOND - Op zaterdag 23 mei organi seert het Restauratie Comité Ned. Her vormde Kerk te Egmond-Binnen een grootse kien/bingo-avond in café Het Haasje te Egmond Binnen, aanvang 20.00 uur. Tevens zal op die avond het grote Rad van Avontuur draaien met zéér veel aantrekkelijke en heerlijke prijzen. De opbrengst is bestemd voor de Restauratie van het Kerkje van de Abdijlaan. We willen er dit jaar nog mee beginnen om zo dit historische kerkje voor de ondergang te behoeden. Er worden regelmatig kerkdiensten in gehouden en het kerkje is bepalend voor het dorpsbeeld van Egmond-Binnen. Mocht u als particulier of onderneming prijzen beschikbaar willen stellen, gaar ne een telefoontje naar 02206-3260 of 02206-3461. EGMOND - Op zondag 24 mei zal mu ziekvereniging Lamoraal van Egmont een Frühschoppenconcert geven te Eg- mond aan Zee in café rest. speeltuin De Egmonden. Op dit concert zullen spelen het fanfare-orkest en De Kleine Kapel. De titel Frühschoppen duidt al op het luchtige )karakter van het concert, waar bij veel afwisseling zal zijn. De aanvang van het Frühschoppenconcert is om 12.00 uur, de toegang is vrij, en het vindt plaats in café rest. speeltuin De Egmonden, Sportlaan 1 te Egmond aan Zee. AKERSLOOT - De damesploeg van De Meer was op winst gebrand, want dan was het kampioenschap binnen. Het spel van de kampioenskandidaat was nerveus en Meervogels kwam op voor sprong. In de eindfase kreeg De Meer vat op het spel, won en promoveert naar de eerste divisie. (15-13). Meer dan tien jaar is het geleden dat de herenselekties van Meervogels en CSV elkaar ontmoetten. Was de uitwedstrijd een gemakkelijke overwinning, op de Boschweg boden de CSV-ers meer weerstand. Iets van de professionele hardheid was blijven hangen bij CSV, waardoor snel een 1-4 voorsprong. De eerste helft ging gelijk op. Ruststand 9-9. De goed leidende scheidsrechters hadden geen moeite deze forse wed strijd te leiden. Pas in de eindfase wist Meervogels de volle winst te pakken (22-18). AKERSLOOT - In de maanden mei en juni kan men in de openbare biblio theek van Akersloot de samenwerkstuk ken zien, gemaakt door leerlingen van de Johannesschool. Deze werkstukken worden altijd ge maakt door leerlingen van de hoogste groepen. Dit project van Beeldend Vor men vraagt namelijk veel technische en artistieke vaardigheden. Ook moeten de kinderen tijdens ieder onderdeel van het werk, op alle vlakken, rekening houden met elkaar. De grootte van de groep be paalt het aantal stukjes, waarin het ori gineel wordt opgesplitst. Uitgangspunt is het werk van de Franse cartoonist Jean-Jac Loup, wat uiterma te geschikt is vanwege de humoristische

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 14