b£ jent Personeel Willibrord in actie Pandjes aan de Holleweg verdwijnen ondanks protest SUPER VERBOUWINGS UITVERKOOP 10% - 70% KORTING /Uascotte/ Kippebrug wordt verlaagd Ity A.J. vos TOTALE LEEGVERK00P w i PAAR pfcp( EN TEN W* SL Kortingen tot 57e JAARGANG NO. 21 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN O AAST R EKEN 20 ME! Avondvierdaagse Heiloo Is ons dorp u lief stort uw bijdrage voor Heiloo houden zo 1 10,- op giro 1408045 Lezing helderziende Zwembad Loos Vos Vesuvia in de Buk !#i. i u O - p njaH Raad Heiloo weer kritisch over SNK Tientallen auto's bekrast in Ypestein Open avond Hobbyfarm Collecte Rode Kruis Stationsweg 85 1851 LJ Heiloo tel. 072-335465 CHAPHMANfi DAKDEKKER - LOODGIETER I mvi imnmvi Holleweg 19 072-335085 '"'t/j.'' y i Oproep UW Kennedy-docenten afgevoerd a (van de vooijaars-collectie) MEER METERS MODE WW Beslissingswedstrijd op terrein van Foresters Onderwijs voor volwassenen Gemeenten dragen on dersteuning VVI over r Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644. Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 0.72-330175. Redactie-adressen Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo (072-333775) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. VD Vraag offerte! HEILOO - De Wandelcommissie Avondvierdaagse Heiloo organiseert ook dit jaar de wandelvierdaagse in Heiloo. Van 9 tot en met 12 juni wordt de vierdaagse gehouden. Er wordt gestart vanaf het plein van de basisschool St. Radboud aan de Breede- laan. De starttijd is om 18.00 uur voor de mensen die vijftien kilometer willen lopen. Om kwart over zes beginnen de tien kilometer wandelaars en de mensen die vijf kilometer lopen, kunnen om half zeven starten. De wandelcommissie heeft de afgelopen tijd zijn best gedaan om ook voor dit jaar nieuwe parcoursen te maken en zij gelooft dan ook dat ze er in geslaagd is om weer enkele verrassende routes sa men te stellen. Gelukkig hebben de vier Heiloose muziekverenigingen hun me dewerking toegezegd. De Fanfare Showband Heiloo, de harmonie Caeci- lia, muziekvereniging Eensgezindheid en het tamboer- en majorettenkorps Nijenburg zullen voor de nodige muzi kale klanken zorgen. Inschrijven voor de avondwandelvier daagse kan tot en met vrijdag 22 mei. Tussen 19.00 - 21.00 uur kan iedereen terecht bij de volgende inschrijfadres- sen: A. Mostertman, Spanring 9; J. Kraakman, Boswinde 19; B. de Groot, Paapenhof 13 en B. Bos, Werkendels- laan 9. Alle adressen zijn in Heiloo. Bij' het laatste adres kunt u ook terecht voor allerlei informatie (tel. 072- 337426). Het inschrijfgeld bedraagt 5,50 voor alle deelnemers. Leden van erkende wandelsportbonden genieten een reductie van 1,50. Voor de kosten hoeft men het niet te laten en u houdt er ook nog een leuke herinnering aan over. HEILOO - Op uitnodiging van de stich ting voor natuurgeneeskunde Arbor Vi- tae geeft Piet van Diepen uit Ursem op maandag 25 mei in de grote zaal van het Open Huis in Heiloo een lezing. Het thema van de lezing is 'Wie afwijkt van zijn natuurkomt in de problemen'.De lezing zal vooral gaan over kinderen en opvoeding. De aanvang is 20.00 uur en de entree bedraagt 7,50. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de stichting Arbor Vitae, tel. 072- 624909. HEILOO - Op 12 mei is er bij zwembad Loos afgezwommen voor de hogere di ploma's. Deze keer was de 200 mtr. en het brevet zilver aan de beurt. De 200 mtr. is een conditietest en zilver is een overlevingsbrevet. Voor de 200 mtr. zwommen af: Jorrit Musters, Tessa Verdonk, Manon Roke- brand, Niels Barendse en Julia Bakkum. Voor zilver zwommen af: Amber Kra nenburg, Maartje Zwaneveld, Thijs Reus, Jeanet de Horn en Hans Andeweg. HEILOO - Vrijdag 22 mei wordt de bühne van het Brunogebouw voor de laatste keer in dit seizoen schoonge veegd voor theater. Vos en Vesuvia be loven voor jongerencentrum Buk Buk Heiloo, een knaller te worden met hun nieuwe show 'Go Gaan'. In april zijn Jan Vos en Etna Vosuvia van start gegaan met de opvolger van 'Vos en Vesuvia in volle vaart'. Het duo heeft met hun vorige programma's voor grote hilariteit gezorgd door hun razen de kolder en zal met haar nieuwe stuk weer voor veel lol zorgen. Clous van Mechelen, beter bekend als pianostemmer Jan Vos van VPRO's Ronflonflon, en zijn tegenspeelster Et- na Vesuvia zetten een productie neer welke gelardeerd is door de zo kenmer kende humor van Wim T. Schippers. Beide spelen ze verschillende types in 'Go Gaan', waarin Go voor het ver trek naar de voorstelling staat en Gaan voor het moment waarop deze begint. Vos en Vesuvia hebben zo hun eigen ge dachten over de uitvoering, iets dat al snel duidelijk wordt. Als de nood het hoogst is, is de redding nabij en wel in de gestalte van Teun Balk, een Amster damse ober die alles beter weet. Ook wordt het programma behoorlijk getor pedeerd door Mister Glitter, een enter tainer die zelf graag achter de piano wegdroomt. Hij wordt wereldwijs ge maakt door een doorrookte nachtclub^ zangeres (zangtrice 'Neel') die al jaren op zoek is naar een begeleider om haar wereldrepertoire aan de man te brengen. Hier dwars doorheen hebben de pia nostemmer Jan Vos, de serveerster 'Su- ze' en chanteuse 'Sofie de Paris' ook nog hun rol. De voorstelling begint om 21.30 uur. De entree bedraagt 10,00. De Buk bevindt zich aan de Pastoor van Muijenweg 12 te Heiloo. V V w! J wLt m mm Personeel van het Psychiatrisch Centrum bijeen in de oude gymzaal. HEILOO - Op de dag van de verple ging, vorige week dinsdag draaide het personeel van St. Willibrord een zon- dagdienst. In de oude gymnastiekzaal verzamelden de demonstranten zich en werden er spandoeken gemaakt. Later op de dag stond men hiermee aan de Kennemerstraatweg en deelde men fol ders uit aan de automobilisten. Ook zij wilden hiermee uitdrukking geven aan hun ongenoegen over de veel te lage sa larissen die worden betaald voor het zware werk. Mocht er in die tussentijd geen veranderingen optreden dan zal er op 22 mei een werkonderneming van vier uur zijn. Men strijdt voor: het FWS (Funktie waardering systeem) om verzorgende en verplegende funkties op te waarderen en dat dit voor de werknemers tot uitdruk king komt in een CAO. Men wil vijf procent salaris verhoging en werknemers die aktief willen zijn bij het opzetten en laten funktioneren van een verplegingsconvent, faciliteiten verlenen. De direktie stond geheel achter deze ei sen. Peter de Lange (Verpleegkundige) en Johan Oosterbaan (stafmedewer ker): ,,Het strijden tegen de overheid is zo ongrijpbaar. Bovendien kom je met een werkonderbreking altijd met jezelf in conflict, maar toch zal er nu iets moe ten gebeuren". De direktie heeft wel één miljoen beschikbaar gesteld, maar hoe dit besteed gaat worden is nog onduide lijk. Waarschijnlijk zal er meer perso neel komen om de werkdruk te verlich ten. De vier pandjes aan de Holleweg. Op één van de borden voor de ramen staat: yVolkshuisvesting houdt Heiloo mooi. Bedankt gerende goed*8*- Tel 072-33055° oeLaghe^2;H^ HEILOO - De gemeenteraad van Hei loo blijft kritisch ten aanzien van de ontwikkelingen binnen het Samenwer kingsverband Noord-Kennemerland. In haar laatste vergadering discussieerde de raad over de visie op het SNK op lan gere termijn. In deze discussie was er bijvoorbeeld commentaar op de huidige werkwijze van het SNK en de onduide lijke structuur. Op termijn is de Heilooër raad er in meerderheid voor dat de leden van het SNK-bestuur gekozen worden door de gemeenteraden van de deelnemende ge meenten, zodat het bestuur een politie ke afspiegeling van het werkgebied is. Wat betreft de taken van het SNK werd met name het milieu genoemd. Hoewel de meerderheid van de raad kon instemmen met een positieve opstelling ten aanzien van het SNK, kleefden er voor Heiloo 2000 en Groen Links toch ernstige bezwaren aan de beoogde voor tgang. Heiloo 2000 tekende met name bezwaar aan tegen het creëren van een extra bestuurslaag tussen gemeente en provincie. Groen Links vond de toe komstvisie weinig tastbaar. De heer Pleizier pleitte ervoor eerst de doelen van het SNK vast te stellen alvorens te kiezen voor een bepaalde structuur met overeenkomstige verantwoorde lijkheden. HEILOO - Heiloo verliest binnen niet al te lange tijd zes oude pandjes. De wo ningen aan de Holleweg nabij winkel hof 't Loo, eigendom van de vereniging voor Volkshuisvesting Heiloo, zullen niet worden gerenoveerd, ondanks het pleidooi hiervoor door de raadsfracties van Heiloo 2000, D66 en Groen Links. Op de plaats van de woningen tussen Rechte en Schuine Hondsbosschelaan wil Volkshuisvesting Heiloo tien nieuwe appartementen bouwen. Hiervoor is een contingent beschikbaar; bovendien is deze nieuwbouw goedkoper dan de re novatie van de huidige panden. De vere niging beschikt niet over voldoende kapitaal om een eventuele renovatie te financieren. De fractie van Groen Links pleitte er voor dat de gemeente het tekort bij de renovatie zou aanvullen. Een gelijk soortig voorstel deed Heiloo 2000: het appartementen plan elders in Heiloo realiseren, een gemeentelijk fonds vor men voor het behoud van voor Heiloo karakteristieke gebouwen en uit dat fonds bijvoorbeeld de renovatie van de panden aan de Holleweg betalen. Ook D66 was van mening dat renovatie mo gelijk is; bovendien vindt de partij dit stukje in Heiloo niet geschikt voor nieuwbouw. De collegepartijen CDA, VVD en PvdA stemden voor het voorstel de panden te slopen en te vervangen met nieuwbouw. 'Een doodvonnis', aldus de heer A. ten Hoope (Heiloo 2000), „terwijl wij een voorstel hadden om dit om te zetten in levenslang". De U&ijkmt wordt gespeld Uw advertentie wordt gelezen HEILOO - In de nacht van maandag op dinsdag zijn zo'n 25 bezitters van auto's het slachtoffer geworden van zinloze vernielzucht. Met een scherp voorwerp werd de lak van de auto's bekrast, waardoor in alle gevallen een flinke schade is ontstaan. Enkele auto's kun nen zelfs als 'zwaar beschadigd' worden aangemerkt. De politie van Heiloo heeft een onderzoek ingesteld om de eventue le dader(s) te achterhalen. Mensen, die mogelijkerwijs in de betreffende nacht (18 op 19 mei jl) iets hebben opgemerkt, wat zou kunnen helpen bij dit onder zoek worden verzocht zich in verbin ding met de politie te stellen: telefoon: 072-333144. HEILOO - Op vrijdag 22 mei is er bij de Hobbyfarm een open avond. Op deze avond is iedereen van harte welkom om (weer) eens te komen kijken bij de Hob byfarm, tussen 19.00 en 21.00 uur. Langs deze weg hopen wij kinderen te gen te komen, die graag wekelijks willen komen knutselen, mensen die geïnteres seerd zijn en alle bekenden. Het is lang niet bij iedereen bekend wat er nu pre cies gaande is in het gebouw. Niet alleen de kinderen maken gebruik van de ruimte; drie keer per week komt er een groep bij elkaar om te knutselen. De Ouderenbond komt eveneens drie keer bijeen, dit zijn de groepen houtbewer king, edelsmeden en beeldhouwen. En de Stichting Gered Gereedschap repa reert er gereedschap voor derde wereld landen. Vrijdag 22 mei zullen zowel de leiding en kinderen van de hobbyfarm, de ou derenbond als gered gereedschap u graag hun werk willen laten zien. Er zal en kopje koffie voor u klaar staan. Voor degene, die nog niet weet waar de Hobbyfarm is: we huizen in de voorma lige huishoudschool aan de Pastoor van Muijenweg in Heiloo. HEILOO - De jaarlijkse landelijke col lecte voor het Nederlandse Rode Kruis zal dit jubileumjaar gehouden worden van 24 mei t/m 6 juni. Evenal vorig jaar zal deze collecte niet via een hnis-aan- huis-collecte plaats hebben, maar is aan alle inwoners van Heiloo een acceptgi romailing gezonden. Hiermee kunt u uw eenmalige collecte-gift aan het Rode Kruis toesturen. De opbrengst van deze collecte wordt in hoofdzaak gebruikt voor de activiteiten die in ons dorp worden uitgevoerd. Het brede hulppakket bestaat uit: een geheel verzorgde vakantieweek voor gehandi capte inwoners in één van onze vakan tieverblijven of het vakantieschip Henry J. Dunant; het welfarewerk voor sociale aktiviteiten t.b.v. ouderen; de Speel-o- theek voor het uitlenen van speelgoed aan kinderen met als doel het speelple- zier en de spelontwikkeling van het kind te stimuleren; de telefooncirkels, waarin veelal oudere mensen via de telefoon dagelijks contact onderhouden, maar tevens een alarmfunctie heeft. Al 125 jaar maakt u die hulp mogelijk. U bent degene die het Nederlandse Ro de Kruis de financiële middelen ver schaft om dag in dag uit heel veel hulpvragers van dienst te zijn. Mogen wij daarom dit jaar weer op u rekenen? HEILOO - De meerderheid van de Hei looër gemeenteraad heeft besloten dat het zogeheten kippebruggetje over de Egmondervaart in het fietspad 't Maal water verlaagd zal worden. De huidige hoogte van de brug vormt met name een bezwaar voor oudere fietsers. De fracties van VVD en Heiloo 2000 stemden tegen het voorstel. Mevrouw J. Cahn (VVD) zei dat haar fractie moeite had met het voorstel: ,,Er zijn alterna tieve routes. Bovendien zal er onge wenst verkeer, zoals bromfietsers, komen, waardoor het rustig genieten van een mooie en veilige route ver dwijnt". De heer A. ten Hoope (Heiloo 2000) vond dat duidelijke argumenten om te kiezen voor verlaging van de brug ontbraken. De overige partijen steunden het voor stel van het bijna voltallige college, waardoor het kippebruggetje binnekort verlaagd zal worden. HEILOO - Geniet u ook zo van het mooie weer? Lekker er op uit, de natuur in? U kunt dat doen, omdat u zich jong en gezond van lijf en leden voelt. Maar denkt u eens aan de bewoners van ver zorgingshuis De Loet. Enkele van hen willen, net zoals u, van het weer genie ten en een wandelingetje maken. Al leen, zonder hulp van een vrijwilliger is dat onmogelijk. Bent u de man of vrouw, die af en toe met een bewoner van De Loet wil wan delen, eventueel met rolstoel? (Ook UVV'ers kunnen hierop reageren!) Neem dan direct contact op met de Unie Van Vrijwilligers (UW) afdeling Hei loo, liefst tussen 17.00 en 19.00 uur: mevr. A.J. de Groot, tel. 332626, of mevr. E.J.E. v. Tuyl, tel. 02205-1990. HEILOO - Na de docenten van de Sint Jan vorige week maandag wa ren twee dagen later hun collegae van de Kennedy Mavo aan de beurt om door een examenstunt van de vierdeklassers verrast te worden. De docenten werden naar buiten geleid geblindoekt en met een legertruck afgevoerd. Elders in Heiloo wachtte hen een smakelijke compensatie. De leerlingen van de lagere klassen pro fiteerden natuurlijk van de afwezig heid van het lesgevende corps. Makelaar Taxateur o.g. hypotheken °°P Postbus 95,1850 AB Heiloo.Tel 072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES LEO HORN Heiloo, Raadhuisweg 11. HEILOO - Op zondag 24 mei wordt be kend welke club uit de vierde klasse KNVB samen met De Foresters de over stap naar de derde klasse maakt. PSCK, de sterkste ploeg van de periodekampi oenen in de B-klasse, en Hollandia T., de beste periodekampioen uit de A- afdeling, spelen die dag om 14.00 uur tegen elkaar. Gelet op de inzet mag van de teams uit respectievelijk de Zaanstreek en Tuitjenhorn een span nend beslissingsduel verwacht worden op de Egelshoek in Heiloo. HEILOO - De Stichting Educatief Werk Alkmaar, kortweg de EWA ge naamd heeft cursussen basiseducatie. Basiseducatie is bestemd voor Neder landse en buitenlandse volwassenen die in hun jeugd weinig onderwijs hebben gevolgd (ten hoogste enkele jaren ver volg onderwijs). In de basiseducatie worden cursussen gegeven die volwasse nen in staat stellen zich die kennis en vaardigheden eigen te maken die nodig zijn om persoonlijk en in het maat schappelijk leven beter te kunnen func tioneren. Er zijn cursussen Nederlands, Engels, rekenen, computer, Algemene Ontwik keling en oriëntatie op beroepen. Lezen en schrijven, zelfstandig wonen, taal ty pen notuleren, kunst en cultuur, admi nistratieve vaardigden en algemene ontwikkeling voor ouderen. De cursussen worden o.a. gegeven in Heiloo, Limmen, Akersloot en Eg- mond. Op 23 mei is er in Alkmaar een opendag van 11.00-15.00 uur, Blekers- kade 12. Er zijn ook cursussen voor mi granten, voor hen is er alfabetisering, nederlandse les voor buitenlanders z.g. taalgroepen, lezen, schrijven, algemene ontwikkeling arbeidsmarkt oriëntatie. Wie zich wil aanmelden of informatie wil hebben kan kontakt opnemen met de Stichting EWA e.o., spreekuur iede re dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur. Blekerskade 12 in Alkmaar tel. 072- 129324 en vergeet u niet de Open Dag op 23 mei. ALKMAAR - De Vuilverbrandingsin stallatie Alkmaar e.o. (VVI) is sinds kort formeel de verantwoordelijkheid van de NV Huisvuilcentrale N-H, die al langere tijd de bedrijfsvoering van de VVI coördineerde. De zestien Noord- Hollandse gemeenten hebben hiervoor de gemeenschappelijke regeling, waarin ze samenwerken voor de verwerking van hun afval, gewijzigd. In de gemeenschappelijke regeling par ticiperen Akersloot, Alkmaar, Bergen, Castricum, Egmond, Graft-De Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Hei loo, Langedijk, Limmen, Niedorp, Schermer, Schoorl, Uitgeest en Wor- merland. Met dit samenwerkingsver band regelen de gemeenten de verwerking van hun afval. De exploita tie van de VVI is daarin een hoofdtaak. In de gemeenschappelijke regeling was formeel nog vastgelegd dat deze taak behoort bij de gemeente Alkmaar. De NV Huisvuilcentrale N-H nam deze taak echter al geruime tijd waar, onder andere omdat al langer geleden het ei gendom van de VVI in deze NV was overgegaan. De zestien gemeenten heb ben nu door de wijziging van de ge meenschappelijke regeling de NV Huisvuilcentrale N-H aangewezen als officieel beheerder van de VVI. De NV Huisvuilcentrale N-H is vorig jaar opgericht met als belangrijkste doelstelling om een afvalverbranding sinstallatie te bouwen en te beheren. De ze nieuwe installatie wordt de opvolger van de huidige VVI die voor het einde van 1995 moet sluiten. Mede hierdoor whs het logisch de ondersteuningstaak nu al over te dragen aan de NV Huis vuilcentrale N-H.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1