Cven ertussenuit intech Andere adressen Potitieberichten Medische diensten Kerkdiensten HIER BLIJF JE VOOR THUIS! S RECENT VERLEDEN Karin Bloemen, Soesja Citroen en veel toneel en cabaret in Theater De Beun DEUTEKOM 072-338266 4 B0EKEN-TIP VAN: NjUZIEK-TIP VAN: Opheffing spreekuur in De Loet Geslaagd Oud pupier uet/es in Heitoe Dierenbescherming Gift Fonds Zomerpostzegels voor Het Alternatief Whiplash-documentaire Expositie Jan Dekker AFWEZIG H.D. Gransbergen, arts 28 mei t/m 8 juni R. Bos nieuw in raad k 4 Gevonden voorwerpen Reconstructie van Bayershoffweg in '93 Agenda Open Huis en Theater de Beun Speelavond muziekschool Sluiting Meimaand Dr. J.J. Woltjer: 'Recent verleden' NEDERLAND WOLF Julio Iglesias: 'Calor' Heiloo, k UITKIJKPOST 20 MEI 1992 ne en HEILOO - Theater De Beun in Heiloo heeft zoals u vorige week reeds kon le zen in de Uitkijkpost haar programme ring voor het seizoen 1992-1993 rond. Onlangs is het kleurrijke theater-boekje huis-aan-huis verspreid in o.a. Heiloo en Limmen. Daarin wordt een overzicht gegeven van de twaalf voorstellingen, die volgend seizoen in De Beun te zien zullen zijn. Een prominente plaats bin nen de programmering hebben toneel en cabaret gekregen. Samen met het uit brengen van het programmaboekje is ook de voorinschrijving voor kaarten van start gegaan. Meer herkenning, een duidelijke lijn: dat zijn uitgangspunten geweest voor programmeurs. Het effect is bijvoor beeld zichtbaar bij de vijf toneelproduc ties, die geboekt zijn. Vanaf oktober is er iedere maand toneel in De Beun. Daarbij is gekozen voor producties, die juist in een klein theater als De Beun uitstekend tot hun recht komen. Het seizoen start met 'Brutale winterbe- kentenissen' van Paul Haenen met on dermeer Ton Lutz en Ann Hasekamp in de hoofdrollen (21 oktober). Hierna volgen 'Gesprekken na een begrafenis' van Yasmina Reza met o.a. Hidde Maas en Marloes Fluitsma (21 november), 'De geheimen van de dienstmaagd Zerli- van Hermann Broch met Heni Orri Hans Kuyper (19 december), 'Een doos vol kruimels' van Neil Simon met o.a. Ingeborg Elzevier en Carol van Herwijnen (27 februari) en tenslotte de solovoorstelling 'Een avondje thuis' van en door Helmert Woudenberg (6 maart). Bonusvoorstelling De reeks toneelvoorstellingen wordt in mei besloten met een extra produktie: 'Er valt een traan op de tompoes' van Annie M.G. Schmidt. Deze voorstelling wordt twee avonden in De Beun uitge voerd door de Heilooër Comedie, een semi-professioneel gezelschap met ac teurs uit Heiloo en omgeving. Voor de ze voorstelling kunnen los kaarten besteld worden, maar wie voor drie of meer verschillende toneelprodukties kaarten besteld, krijgt twee gratis kaar ten voor 'Er valt een traan op de tom poes'. Deze 'bonusvoorstelling' is één van de noviteiten in De Beun. Een ander nieuwtje is het cabaret-abonnement. Vanaf eind oktober kan men een viertal cabaretuitvoeringen bekijken in het Heilooër theater. Wie nu intekent voor alle vier de voorstellingen, betaalt voor dit abonnement slechts 50,00. Nor maal zou men vier keer 17,50 kwijt zijn voor de voorstellingen van Hester Macrander (31 oktober), Verreck Pleijsier (26 november), De Types (23 januari) en Funhouse Express (14 fe bruari). De programmering wordt gecomple teerd met Soesja Citroen, die op zondag 13 december een koffieconcert verzorgt, 'Karin in Concert', het alom geprezen programma van Karin Bloemen (\5 ja nuari) en natuurlijk de voorstelling voor de jeugd: op 6 januari is 'De kikkerko ning' in De Beun in de uitvoering van het Vlaamse gezelschap Het Appeltje. Kaarten bestellen Voor de genoemde voorstellingen in Theater De Beun in het seizoen 1992-1993 kunnen nu reeds kaarten worden besteld. Een bestelformulier met toelichting is opgenomen in het theater-boekje. Wie buiten het huis- aan-huis verspreidingsgebied van dit boekje woont en dit dus niet heeft ont vangen, kan op vrijdag 22 en zaterdag 23 mei terecht in winkelhof 't Loo. Op het binnenplein tegenover Albert Heijn is dan een stand ingericht, waar nog boekjes verkrijgbaar zijn en waar de vrijwilligers van de Programma Com missie aanwezig zijn om desgewenst tekst en uitleg te geven. Ook kan men het bestelformulier bij de stand in leveren. De intekenperiode loopt tot en met 30 juni a.s. Voor die tijd moeten de formu lieren ingestuurd worden naar de Pro gramma Commissie van Theater De Beun, Postbus 221, 1850 AE Heiloo. Telefonisch kan informatie ingewonnen worden bij de coördinator, Sem Buiten kant, bereikbaar onder nummer 072- 331027. ONTWERP EN INSTALLATIE KOMPLETE BADKAMERS LOODGIETERSWERKEN VERWARMINGSTECHNIEK installatie techniek HEILOO - In verband met de over dracht van het beheer van de woningen aan de Vereniging Volkshuisvesting Heiloo, zal het maandelijkse spreekuur van de voorzitter van het bestuur van de Stichting Woningcomplex voor Bejaar den komen te vervallen. In het vervolg kunnen ouderen, voor huisvestingsza ken, terecht op het spreekuur van de Vereniging Volkshuisvesting aan de Van der Feen de Lilleweg 14, tel. 338536 (te bereiken op werkdagen tussen 13.30 en 16.30 uur). Bezoekers aan het maandelijkse spree kuur van de voorzitter mevrouw Meertens-Wiltens, die nadere informa tie wensen met betrekking tot het ver zorgingshuis De Loet, kunnen in het vervolg een telefonische afspraak ma ken met mevrouw Meertens (tel. 116377) of met de direkteur, de heer Van Baar (tel. 330744). HEILOO - Onze plaatsgenoot Taco Posch is geslaagd voor het doctoraal examen Nederlands Recht aan de Uni- versteit van Amsterdam. Inspectie Heiloo e.o.: 072-335642 Katten Heiloo en Limmen: 072-616106. Honden Heiloo en Limmen: 02205- 2256. Honden en katten Akersloot: 02513- 10079. Actie vakantiepleegdier: 072-336180. Asiel (ook voor een adoptiehond om mee te wandelen): 072-114861. Goed tehuis gezocht voor: Rosco, groenendaeler (reu, 1 jr). Spike bastaard Duitse staander (reu 1 jr.) Yu ri, husky (gee. reu, V/i jr.) Fleur, bastaard foxje, (teef 4 jr.). Beau, krui sing Mechelse en hollandse herder (reu 5 jr.) Verder een bastaard poedel, een kruising collie/labrador, een bastaard Mechelse herder en 2 bouviers. Voor nadere bijzonderheden tel. 02205-2256. Opvangadressen gevraagd: Vindt u het leuk om af en toe een poosje een zieke of schuwe poes bij u thuis te verzorgen tot deze naar een nieuwe baas kan? Bel dan voor verdere inlichtingen 072-616106. Vermist: Gec. cypers katertje met witte kousjes, bef en buik, 1 jr. Butterlaan, Heiloo. Slanke cyperse poes met witte vlooien band, Het Achtkant, Limmen. Klein cy pers poesje met witte bef en sokjes, 2 jr., Mariënstein, Heiloo. Jong cypers katertje met witte bef en goudkleurig bandje, ongec. 8 maanden, van Doornstraat, Heiloo, inl. 072-616106. HEILOO - Het bestuur van de Vereni ging Groepswonen van Ouderen Het Alternatief in Heiloo heeft bericht ont vangen van het Fonds Zomerpostzegels dat conform het advies van de Commis saris der Koningin is besloten aan de vereniging eep bijdrage toe te kennen. Tijdens de maandelijkse ledenvergade ring op 23 mei zal deze bijdrage op sym bolische wijze worden overhandigd door de plaatselijke afdeling van het Fonds. HEILOO - De Nederlandse Stichting Whiplash Patiënten, die ook in deze re gio een afdeling heeft, staat centraal in een aflevering van de serie 'Het leven gaat door' op woensdag 20 mei (van daag) via RTL-4. Behalve een documen taire over het Whiplash-syndroom is er ook een informatieve paneldiscussie. De genoemde stichting hoopt op deze ma nier meer begrip voor het syndroom te krijgen bij de Nederlandse bevolking. Overige huisartsen nemen waar HEILOO - R. Bos is de opvolger van mw. J. van Baarle in de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Heiloo. Op 7 mei werd hij beëdigd. De heren J.C. Geerlings (directeur sec tor Grondgebied) en R.H. Muller (di recteur sector Welzijn en Burgerij) werden in dezelfde vergadering beëdigd tot loco-secretaris. HEILOO - Op de spoorwegovergang Vennewatersweg kwam op 4 mei in alle vroegte een 48 jarige vrouw uit Eg- mond-Binnen met haar fiets onder een passerende trein. De politie vermoedt, dat zij met haar fiets op de overweg kwam te vallen en daarna werd aangere den door de trein. Zij overleed ter plaatse. Op de Zevenhuizerlaan werd een auto mobilist aangehouden omdat hij teveel had gedronken. Hij kreeg na de adema nalyse een proces-verbaal en een rij verbod. Uit een etalage van een fietsenzaak aan de Kennemerstraatweg werd in de vroe ge ochtend een dure mountain-bike ont vreemd. De dader had eerst de ruit ingegooid met een steen. Bij de Hema werden 3 winkeldievegges aangehouden. Na verhoor is tegen hen proces-verbaal opgemaakt. Op de Vennewatersweg is opnieuw een snelheidscontrole gehouden nabij de Westerweg 11 automobilisten reden harder dan 50 km per uur. De snelste reed 95 km per uur. Aangifte werd gedaan van de vermis sing van een enveloppe waarin een geld bedrag van 19.250,- zat. Het werd verloren op 23 april 1992 tussen 12.30 en 13.00 uur op de Kanaalweg te Heiloo thv het kinderdagverblijf. Het geld zat in een enveloppe van de ABN-AMRO- bank. Als onderdeel van de regionale alcohol campagne werden op 8 mei 's middags tussen 14.00 en 17.00 uur op de Venne watersweg en de Kennemerstraatweg te Heiloo in totaal 59 bestuurders aan een blaiastest onderworpen, 57 van hen had- uen geen alcohol gebruikt, 2 hadden wel alcohol gebruikt maar minder dan het wettelijk maximum. Twee jongens probeerden een fiets te stelen bij het NS-station. Zij konden worden aangehouden en na verhoor be kenden zij het fiet. De betreffende fiets, damesfiets, merk Rembrandt, staat op het buro. In een fietsenstalling aan de Berge- onstraat werd een bromfiets in brand gestoken. Ter plaatse werden enkele jongens aangetroffen. Een onderzoek loopt nog naar de verantwoordelijke daders. Op de Heerenweg werd een bromfietser gecontroleerd op alcoholgebruik. Na adem-analyse bleek ongeveer 1 promille (wettelijk maximum is 0,5). De bestuur der reed tevens zonder helm en ver lichting. Op de Nijenburgerweg nabij het viaduct over Rijksweg A9 werd een bromfiets gevonden. Het is een Tomos, verzeke ringsplaat XGL-400 (1991). Op de parkeerplaats bij sportcomplex 't Vennewater werd een auto opengebro- ken en de radio-cd-speler werd eruit ontvreemd. Op de Haesackerlaan werd door 2 jon gens de ruit van een bestelbusje ver nield. Erger werd vermoedelijk voorkomen door interventie van een buurtbewoner. In het weèkend werd een speelwerktuig op het schoolplein van de Radboud- school met viltstift beklad en vernield. Winkeldiefstal bij de Hema en Blokker. Een vrouw probeerde een pyama en een set tuinscharen mee te nemen zonder te betalen. Aangifte van diefstal van goederen uit een schoolgebouw in Mariënstein dat in gebruik is bij de Stichting Tobias uit Bergen. Men mist o.a. een paar volley ballen, vulpennen, een blokfluit en ten nisballen. Poging tot diefstal van een auto op de Stationsweg vanaf het parkeerterrein bij het station. Een portierslot werd gefor ceerd en gerpbeerd werd het contactslot te forceren. De radio werd uit de auto ontvreemd. Een man werd als bestuurder van een auto op 16 mei gecontroleerd. Na een voorlopig onderzoek op straat weigerde hij verdere medewerking aan een ade- monderzoek. Daarop werd hij aange houden. Zijn medepassagier bemoeidde zich er mee en werd aangehouden, om dat hij de ambsthandelingen van de po litie belemmerde. Beide mannen werden overgebracht naar het politiebureau. Daar verleende de bestuurder alsnog zijn medewerking aan de adem-analyse, resultaat 1,4 promille (wettelijk maxi mum: 0,5 promille). Zijn rijbewijs werd ingevorderd. De man werd daarna in vrijheid gesteld. De passagier werd in gesloten en na ontnuchtering gehoord. Later op de dag kwam de bestuurder weer terug op het bureau om zijn rijbe wijs op te halen. Nadat hem nog eens duidelijk was gemaakt dat hij niet meer mocht rijden, verliet de man het bu reau. Even verderop stapte hij in zijn auto en reed weg. Daarop werd de auto in beslag genomen. Uit een opengebroken schuur aan de^ Tulpencroftlaan verdween een racefiets. HEILOO - Bij de Rijkspolitie Heiloo zijn de volgende gevonden voorwerpen aangebracht: diverse sleutels, witte Sooners-sportschoen, tas met gymarti- kelen, groene portemonnee met klitte- band, zwarte fietstas met regenpak en lectuur, kinderkleding: broek en truitje, Texas-rekenmachine, zilveren armband met bloemetjes, hondenrien met pen ning, gedeelte autotelefoon en een grijze trui. Vrijdag tot en met maandag Hockeyvereniging De Terriërs, kantine op sportpark Het Vennewater. Vrijdag en maandag 20.00-22.00 uur; zaterdag en zondag 11.00-17.00 uur. Elke zaterdag Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiek- en turnvereniging Heiloo, container op parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. En container bij flatgebouw in De Kandelaar nabij nr. 12. Tussen 13.00-14.00 uur. Zaterdag 23 mei Fanfare showband Heiloo, huis-aan- huis actie Plan Zuid. Dozen en/of bun dels gereed zetten langs de kant van de weg voor 10.00 uur. Ook gebruikte kle ding. Halen op verzoek: 331783 (tussen 17.00-18.00 uur). Iedere maandag (schooldag) Volleybalvereniging Effect, container bij de ingang van sporthal 't Vennewa ter. Tussen 18.00-22.00 uur. Elke woensdag Gymnastiek- en turnvereniging Heiloo, container bij flatgebouw in de Kande laar nabij nr. 12. Tussen 18.00-19.00 uur. Woensdag 20 mei Fanfare Showband Heiloo, huis-aan- huis actie plan Dompvloetlaan. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 18.00 uur. Halen op verzoek: 331783 (bellen tussen 17.00-18.00 uur) Ook gebruikte kleding. Maandag t/m vrijdag WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. Halen op verzoek: 331840 of 02206- 3525. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek, iedere laatste zaterdag van de maand, alleen na opga ve: 336799 (tussen 19.00-20.00 uur). Vondelschool, Breedelaan 6. Brengen tijdens schooluren tussen 8.45-15.30 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook gebruikte kleding. Volksmuziekschool, Het Veld 1. Tussen 9.00-12.00 uur en 14.00-19.30 uur. Freinetschool, Het Malevoort 9. Bren gen tijdens schooluren tussen 14.00- 19.30 uur. Alle dagen Fanfare-showband Heiloo, Werken- delslaan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Ha len op verzoek: 331783 (17.00-18.00 uur). Ook gebruikte kleding. Victorie-groep Scouting Heiloo, contai ner nabij clubgebouw De Bolder, hoek Kerkelaan/Westerweg. Ook gebruikte kleding, mits in plastic zakken. Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. HEILOO - In 1993 zal de Bayershoff weg gereconstrueerd worden. Dit jaar worden de voorbereidingen getroffen om volgend jaar in één gang zowel de weg zelf, de trottoirs, als ook de riole ring en andere leidingen, die aan onder houd toe zijn aan te pakken. Voor het opstellen van een herinrichtingsplan stelde de gemeenteraad 46.000 gulden beschikbaar. Dit jaar nog zullen een deel van het fietspad aan de oostzijde van de Kenne merstraatweg nabij Limmen en een bocht in de Kanaalweg (nabij nr. 74) hersteld worden. Donderdag 21 mei Gall Gall vergadering 09.30-12.30 Mw. Elzinga Yoga 09.30-10.30 s.o.h. Yoga v. oud. 09.30-11.30 Yoga Heiloo 13.30-15.30 Sjoelclub Heiloo 20.00-22.00 H.B.C. bridgeclub Heiloo 20.00-23.00 Sjoelclub Heiloo 18.00-20.00 C.D.A. spreekuren 19.30-21.30 Vrijdag 22 mei Plattel.vrouwen volksd. 09.00-10.30 s.o.h. volksdansen v.oud. 11.00-12.00 s.o.h. Yoga v. oud. 13.30-16.30 Begel.orkest v. NIH.rep. 20.00-22.00 Pridini volksd. 19.30-22.30 De Beun: De Hanswijckers 20.15 Zaterdag 23 mei De Beun: De Hanswijckers 20.15 Zondag 24 mei Kindernevendienst NHK 10.00-11.00 Maandag 25 mei N.v.v.H. gym 11.00-12.00 N.v.v.H. zang 14.00-15.30 Rode Kruis Welfare 14.00-16.00 Plattel.vr. zang 14.00-15.30 Handelsond.WILMA 13.00-17.00 Hatha Yoga 13.30-15.30 Arbo Vitae 20.00-23.00 Volkshuisvesting 20.00-22.00 Falkland toneel rep. 20.00-23.00 E.H.K. klaverjassen 20.00-22.00 Soc. Alleenst. 20.00-22.00 Hatha Yoga 19.30-21.30 Dinsdag 26 mei G.T.H. gym 11.00-12.00 s.o.h. Yoga v. oud. 09.30-11.30 s.o.h. Franse les v. oud. 14.00-16.00 Handelsond.WILMA 19.00-22.00 Nieuw leven zangver. 20.00-22.00 NIVON boekbinden 20.00-22.00 Oppositie schaken 20.00-23.00 Woensdag 27 mei Falkland toneel rep. 20.00-23.00 Rotaryclub Heiloo 19.00-21.00 De Beun: optreden van div. groepen in het kader van de Stedenband 20.15 Gemengd Koor Zingen Houdt Jong Repetitie dinsdag van 10.00-11.45 uur, in 't Trefpunt, Westerweg 294. Inl. via tel. 333645 of 332208. De Zonnebloem Vereniging tot bevordering van het wel zijn der zieken, van alle gezindten, voor bezoek thuis, ziekenhuis of verpleeg huis. Sekr.: Runxputteweg 20, Heiloo, tel. 02205-1922. FNV Info-team Heiloo-Limmen Spoed-informatie: tel. 02205-1608 of 02206-5397. Bouw- en Houtbond FNV afdeling Heiloo Spreekuur iedere maandag van 19.00 tot 20.00 uur op het adres Holleweg 92 te Heiloo Diabetes Ver. Nederland Telefonische hulpdienst: tel. 033-725083, dag en nacht bereikbaar. Ned. Ver. tot Integratie van Homosexualiteit-COG (NVIH-COC) Afdeling Regio Alkmaar en West- Friesland, Bierkade 14a, Postbus 268, 1800 AG Alkmaar. Hulp- en infotelefoon: 072-111650. Patiëntenplatform Noord-Kennemerland Buro Informatie en Klachtenbemidde ling (BIK). Tel. spreekuur: elke dinsdag en donderdag van 9.30-11.30 uur: tel. 072-114147. Postadres: Postbus 354, 1800 AJ Alkmaar. Ouders helpen Ouders Telefonische hulpdienst van de Lande lijke Stichting Ouders van Drugs verslaafden. Tel. 072-152244. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 17.00 t/m 01.00 uur, zaterdag, zondag en op feestdagen van 9.00 t/m 01.00 uur. PLANpraktijk Consument en Huishouding Hulp bij vragen en/of problemen op fi nancieel gebied; budgetvoorlichting en schuldhulpverlening. Spreekuur volgens afspraak op het adres: afdeling Sociale Zaken, Raadhuisplein 1, Heiloo. Tele foon: 313198. Regionaal Ziekenfonds Noord-Holland-Noord Spreekuur: dinsdag van 15.00-16.00 uur in 't Trefpunt, Westerweg 294, Heiloo. VTO Noord-Kennemerland Vroegtijdige Onderkenning van Ont wikkelingsstoornissen van kinderen van 0-7 jaar. Adres: Gasthuisstraat 2, Alk maar, tel. 072-199222. Bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 8.45-11.45 uur. Ouders kunnen zelf bel len naar het VTO-team. Werkgroep Vluchtelingenwerk Heiloo Contactadres: dhr. A. Haanstra, afde ling Sociale Zaken, gemeente Heiloo. Bank: Amrobank, rek.nr. 45.38.84.164 (giro van de bank: 2162), t.n.v. Vluch telingenwerk Heiloo. Gezinsverzorging, Ouderenhulp en Alphahulp Stichting Noord-Kennemerland/Noord -Holland-Midden. Hoofdkantoor: Nas- saulaan 30, 1815 GL Alkmaar. Voor hulp bij problemen in de verzor ging van uw huishouden. Spreekuur da gelijks van 8.30 tot 9.30 uur. Telefoon: 072-127066. Voor acute hulp na 17.00 uur en in het weekend: 072-156400. Ver. Bescherming Ongeboren Kind Voor informatie: 072-625508 of 033-620244. Kinderdagverblijf Heiloo Voor hele en halve dagopvang, na schoolse opvang en gastouderopvang. Inlichtingen: tel. 072-338950. Ned. St. Whiplash Patiënten Mw. A.M. Heijstra-Valkering, Breede laan 69, 1851 MB Heiloo, tel. 072- 332344. HEILOO - Nog tot en met 30 mei bent u in de gelegenheid om de tentoonstel ling van een deel van het werk van de in 1986 overleden Heilooër kunstschilder Jan Dekker te bezoeken. De expositie geeft een beeld van vele voor iedereen herkenbare plekjes in Heiloo. De collec tie, afkomstig uit particulier bezit, is de moeite van een bezoek waard. In de Ou de Pastory aan de Nicolaas Beetsweg 94 kunt u op zaterdag van 14.00-17.00 uur en op dinsdag van 19.00-21.00 uur te recht. De tentoonstelling is georgani seerd door de Vereniging Oud-Heiloo. HEILOO - Op vrijdag 22 mei is er in de Muziekschool Heiloo aan het Veld 1 een speelavond. De aanvang is zoals altijd om 19.30 uur. Iedere belangstellende is welkom om te luisteren naar het spel van leerlingen van Wim Madderom (le raar orgel en piano) en en van Anke Lont (lerares dwarsfluit). Het program ma duurt ongeveer drie kwartier. de ter HEILOO - Zondag 31 mei is het feestdag van Onze Lieve Vrouw Nood. Die dag wordt er in het Heilooër bedevaartsoord een grote biddag gehou den met als hoogtepunt 's avonds de sluitingsplechtigheden van de meimaand. 'S Ochtends is er om 11.00 uur een hoogmis in de grote kapel mét mede werking van de Miller Sisters. In de klei ne kapel wordt om 15.00 uur het aan biddingslof gehouden. Tussen 12.00 en 19.00 uur wordt in de kleine kapel te vens de rozenkrans gebeden. Vanaf 19.30 uur wordt de pontificale hoogmis gehouden met een lichtproces sie door het Kapelbos en de slui tingsplechtigheden bij de kleine kapel. Hier gaat mgr. H.J.A. Bomers voor en zijn vicaris G.P.M. Geukers en een aan tal priesters van het dekenaat medecon celebrant. Halverwege de Kapellaan is er op 31 mei extra parkeergelegenheid, waar overdag en 's avonds gratis geparkeerd kan wor den Doktersdiensten (uitsluitend voor spoedgevallen) 23 en 24 mei: H.D. Gransbergen, Bree delaan 59, Heiloo, tel. 330400. Weekenddienst Apotheek 22-29 mei: Apotheek Heylo, Stations weg 53, Heiloo, tel. 331070. Verloskundige Heiloo (vlgs. afspraak) J.F.M. Bugter, Haesackerlaan 41, Hei loo, tel. 337531. Dienst Tandarts Alkmaar - Heiloo Doorkiesnummer tandartsdienst bij spoedgevallen: tel. 072-123889. Diëtiste Mw. I. Nijdam-Visser, De Wildtlaan 52, Heiloo, voor voedings dieetadviezen na tel. afspraak, tussen 17.00-19.00 uur, tel. 072-332287. "tel. KT Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk 9.30 uur: ds. F.J. van der Wind. Geref. Kerk Noordergëeststraat 9.30 uur: ds. M. Braamse; 19.00 uur: avondgebedsdienst. English Church Heiloo Kruiskerk, Maas Geesteranusweg. In lichtingen: 072-333396. Chr. Geref. Kerk (De Dillenburg) 9.30 uur: ds. J. Verhage; 17.00 uur: ds. A.P. van Langevelde. Hervormde Gemeente Limmen '10.00 uur: ds. H.C. van het Maalpad uit Heiloo. Evang. Luth. Gemeente Alkmaar 10.00 uur: ds. M.W.S. Cramer. Remonstrantse Gemeente Alkmaar 10.15 uur: mw. M. Boon-Giltjes uit Oudorp. Doopsgez. Gem. Koningsweg Alkmaar 10.00 uur: ds. H.Th. Ament. Oud-Katholieke Kerk Emmastraat 9, Alkmaar 10.00 uur: echaristie viering. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) (Kapelkerk, Kapelsteeg/hoek Laat 80, Alkmaar) 9.30 en 17.00 uur: leesdienst. Baptisten Gemeente Alkmaar Hofstraat 15, Alkmaar 10.00 uur: ds. A.J. van de Wetering. Pinkstergemeente Heiloo Zondagmorgen 10.00 uur dienst. Zon dagsschool 10.30-11.30 uur. Bijbelstu die: woensdag vanaf 20.00 uur. Kerkge bouw: Maas Geesteranusweg, Heiloo. Evangelische Gemeente Egmond Dorpshuis, Hanswijk 1, Egmond aan den Hoef. Dienst: zondag 19.00 uur. Bijbelstudie: dinsdag 20.00 uur. Vrouwenkoffie-ochtend: eens per maand. Inlichtingen: 02206-6890. Geest en Kracht Volle Evangelie Centrum Elke zondagmorgen dienst om 10.00 uur. Elke woensdagavond bijbelstudie om 20.00 uur. Eens per veertien dagen bijbelstudie voor vrouwen op woens dagmorgen. Adres: Westerweg 294 te Heiloo. Inlichtingen: 332649. Rooms Katholieke Kerkdiensten Willibrorduskerk, Westerweg 265 Zaterdag 19.00 uur. Zondag 9.15 uur. In de week: Dinsdag 19.15 uur (dagkapel). Donderdag 9.30 uur (Overkerck). Spreekuur: zaterdag 16.00-17.00 uur. H. Moeder Gods, Holleweg 111 Zondag 11.00 uur. In de week: Vrijdag 19.15 uur (dagkapel). O.L.Vr. ter Nood, Kapellaan Weekenddiensten: zondag 11.00 uur Hoogmis. Door de week: dinsdag 9.30 uur eucha ristieviering bij de Julianazusters; woensdag 8.30 uur eucharistieviering Genadekapel; donderdag 9.30 uur Woord- en Communiedienst bij de Juli anazusters, Hogeweg 65; vrijdag 8.30 uur eucharistieviering in de Gena dekapel. Kapel Psych. Centrum St. Willibrord Zaterdag 18.45 uur: eucharistieviering. Zondag 9.30 uur: eucharistieviering. Woensdag 16.45 uur: kleine kapel. Pinkstergemeente Alkmaar e.o. 10.00 uur dienst in scholengemeen schap, Mandemakerstraat 11, Alkmaar. 'Inlichtingen: tel. 331584. Dr. J.J. Woltjer, jarenlang hoogle raar geschiedenis aan de Universiteit van Leiden, heeft een standaardwerk geschreven over de recente geschiede nis van ons land. Glashelder en voor iedereen toeganke lijk schetst hij eerst het Nederland rondom 1900 en vervolgens de vijf pe riodes 1918-1940, 1940-1946, 1946- 1963, 1963-1973 en 1973 tot heden. -Woltjer heeft geen verzameling feiten en feitjes willen geven, maar zoekt de werkelijk belangrijke lijnen en bewe gingen die tot het huidige Nederland hebben geleid. Het is een breed opgezette geschiede nis van de Nederlandse maatschappij: de politieke strijd, het culturele leven, de economie, de sociale en gods dienstige stromingen. Niet zozeer indi viduen staan in het middelpunt, als wel de mentaliteit, de geest van een pe riode, de idealen en ideologieën die het individu overstijgen. Met dit boek heeft Woltjer gepoogd greep te krijgen op de krachten van de tijd en heeft hij het aangedurfd om over alle specialismen heen een groot samenhangend werk te schrijven. m ULNCBHDtN Dl TWN 'HO tT U-i Heerenweg 67-69. 1851 KL Heiloo ••Winkelhof '1 Loo" Tel. 072-331483 LIB RIS. Uw Complete Boekhandel. Spanje lijkt dit jaar het brandpunt van de wereld: de wereldtentoonstelling in Sevilla, de Olympische Spelen in Bar celona en natuurlijk de stranden langs de Middellandse Zee. De Spaanse mu ziek hoort bij al deze elementen en dus hoort Julio Iglesias hierbij. Het nieuwe album 'Calor' van Julio Iglesias is weer opgebouwd volgens het beproefde recept van enerzijds ge voelig gezongen ballads en anderzijds vrolijk en warm aandoende Spaanse flamencoklanken. Op het Spaans talige album blijkt Iglesias wederom van alle markten thuis te zijn. Fraaie ballads als 'Lia' en 'Uno' wor den bijtijds afgewisseld door springe rige nummers als 'A cana y a café' en 'De domingo a domingo'. Sinds vori ge week zijn nummers van 'Calor' te beluisteren op de radio. De Spaanse superster komt binnenkort naar Ne- ^edaii^oo^ei^anta^oncener^^ c Winkelhof 't Loo 41 Heiloo Tel. 335535 Praktijken Fysiotherapie Spreekuur vlgs afspraak (ma. t/m vr.): Praktijk Fysiotherapie Ewisweg, Ewis- weg 34, Heiloo, tel. 072-331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, Heiloo, tel. 072-333398; M. A. van Riel, De Wildt laan 28, Heiloo, tel. 072-333271; Fysio- therapiepraktijk E.J. Waal, Kennemer straatweg 452, Heiloo, tel. 072-331266; P.A. Slinger, De Hoghe Weijdt 55, Hei loo, tel. 072-333746. Fysio Heiloo, Slimpad 16a, Heiloo, tel. 072-339355. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Elise Zonneveld-Kemper, 072-337378. (Samen bevallen). Tandprothetische praktijk Jan Jansen, Heerenweg 72, 1851 Heiloo, tel. 072-337119. Mondhygiëniste Simone Hackenitz-Hoogendoorn, prak tijk: J.P. de Smetcentrum, psych. cen trum St. Willibrord, Kennemerstraat weg 464, Heiloo. Voor afspraken: tel. 331165. Dierenartsen Dr. Schaap en dr. De Jong zijn te berei ken op tel. 072-331606 (Commandeurs laan 1). Zaterdag spreekuur van 11-12 uur. Dierenkliniek De Kapel, J.A. de Rid der, Runxputteweg 24, 1851 PM Hei loo. Behandeling uitsluitend volgens afspraak. Praktijk Oefentherapeuten Mensendieck Y. I. van Leeuwen, Westerweg 128a, tel. 072-338114. W. Zonjee, Westerweg 128a, tel. 072-338114. Stichting Interkruis Noord-Kennemerland Ledenadministratie, kraamcentrum: tel. 072-199222. Wijkverpleegkundigen Ouder- en kindzorg spreekuur: maan dag t/m vrijdag 8.30-9.00 en 12.30-13.00 uur, tel. 072-331073 (tijde lijk tel.nr.). Volwassenenzorg spreekuur: maandag t/m vrijdag 12.30-13.30 uur, tel. 072-331073. Voor spoedeisende gevallen kunt u de alarmcentrale bellen, tel. 072-619818. Uitleenmagazijn Wijkgebouw Holleweg 94. Geopend op werkdagen van 18.30-19.30 uur. Tel. 072-331073. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Mevr. B. Nieuwmeyer, tel. 072-338088, en mevr. M. van Velthoven, tel. 072- 338027. Diëtiste Voor leden van de kruisvereniging kos teloos. Voor afspraken kunt u bellen: 072-199222. Praktijk Oefentherapie Cesar 1. Hoefmans, Pastoor van Muijenweg 16, Heiloo, tel. 072-330592. Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (Starlet) De prikpunten van Starlet in Heiloo zijn: Bejaardenhuis Overkerck, Stctionsweg 92c, maandag tot en met vrijdag 8.00-8.30 uur. Bejaardenhuis De Loet, De Loet 1, maandag tot en met vrijdag 9.00-9.15 uur. Psychologenpraktijk Drs. H.P.M. Velu, Kleijne Olven 3, Heiloo, tel. 072-331644. Praktijken logopedie Tineke Hensen, De Sonneveld 124, tel. 335352; Nita te Nuijl, Termijen 101tel. 335148; Lucien Reeling Brouwer, Kor- beellaan 1, tel. 332652; Jolanda de Wit, Oudburgerlaan 74, tel. 338073. Praktijk psychotherapie hypnose Individuele en groepstherapie. Voor af spraken: 02513-11602 of 14858, 02207- 12477.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 2