■■Hl UtNif Informatierubriek van de gemeente Heiloo 'iïMt ■mÈê v 'P"v C>| HEILOO Raadhuisplein 1 Postbus 1 1850 AA Heiloo Openingstijden 8.00 tot 12.30 uur MÊltÊÊÈlÊÊÊÊÊÊÈÊÈÈKM Nieuw bouwplan Hart van Heiloo kan mooier worden i V* =- k tV r: COMPOSTEREN COMPOST MAKEN, HOE GAAT DAT? ACTIE COMPOSTVATEN PAGINA 4 UITKIJKPOST 20 MEI 1992 Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij voornemens zijn bouwvergunning te verlenen aan de heer S.J.A. Bijpost te Heiloo voor de bouw van een woonhuis ten zuiden van het perceel Oosterzijweg 26. Het ontwerp-besluit ligt met het bouwplan en de daarbij behorende stukken vanaf 21 mei 1992 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling VROM (beneden), op werkdagen tussen 08.00 en 12.30 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak, tel.: 313 152). Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder tegen het voornemen om voor bovenvermeld bouwplan vrijstelling te verlenen schriftelijk gemotiveerd bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Opdracht: aanpassing met behoud van karakteristieke elementen Het gemeentebestuur van Heiloo houdt zich nu al enige tijd met een vraag bezig die alle inwoners raakt en aan moet spreken. Die vraag is: hoe houden we het winkelgebied in het hart van ons dorp ook op lange termijn aantrekkelijk? En dat met behoud van de karakteristieke elementen die ons dierbaar zijn. Aan het begin van dit jaar besloot de gemeenteraad daarvoor een koers uit te zetten. Een belangrijk element daarin was allereerst de keuze voor één hoofdwinkelcentrum. Dit centrum zal zowel het uit het midden van de jaren '70 stammende 'Winkelhof 't Loo' als de winkels aan de Raadhuisweg omvatten. Het winkeloppervlak in dit centrale winkelgebied mag op den duur met ongeveer een derde groeien. Een tweede centrum van formaat is het stationsgebied, dat door concentratie van verspreide winkels eveneens versterkt kan worden. Een bestemmingsplan daarvoor is in voorbereiding. Eigenlijk is het balletje gaan rollen toen de eigenaar van 't Loo (DELA), enkele jaren geleden met verbouwingsplannen bij de gemeente kwam. De gemeenteraad besloot toen het winkelaanbod in Heiloo in zijn totaliteit onder de loep te nemen. Ze voelde er weinig voor te hooi en te gras over afzonderlijke voorstellen te oordelen. De eerste stap die werd gezet, was een opdracht aan een gespecialiseerd bureau om de detailhandel in Heiloo door te lichten. De vragen waren duidelijk. Wat zijn de sterke en de zwakke punten van de huidige 'bewinkeling' van Heiloo? Hoe moeten we zorgen dat de mensen ook in de toekomst op een prettige manier kunnen winkelen en boodschappen kunnen doen? Uitgangspunt daarbij is dat Heiloo ook in de toekomst zo'n 20.000 inwoners zal blijven tellen en dat haar functie voor de omgeving behouden blijft. De studie was een gezamenlijke actie van gemeente en winkeliersverenigingen. Uit de studie bleek dat de detailhandel in Heiloo veel te bieden heeft. Voor de dagelijkse benodigdheden hoeft men nergens te ver van huis. De inwoners doen 94% van hun dagelijkse aankopen binnen de gemeentegrenzen. Voor dingen die men niet dagelijks nodig heeft, liggen de zaken in Heiloo wat minder florissant. De landelijke winkelketens zijn in Heiloo slechts zwak vertegenwoordigd. Met name het doorsnee-aanbod in de kledingbranche'blijft onder het gemiddelde. Voor de duurzame zaken, zoeken Heilooënaren het in 46% van de gevallen elders. En dat dan natuurlijk vaak in Alkmaar. Door een meer gevarieerd aanbod in aantrekkelijke, eigen winkelcentra, is er volgens de onderzoekers voor de detaillisten in Heiloo nog winst te boeken. Overigens bleek uit enquêtes dat Heiloo ook een belangrijke functie voor de omgeving vervult. Een kwart van de bezoekers van de winkelcentra woont in naburige gemeenten. In het algemeen was de conclusie dat het winkelaanbod in Heiloo nogal gespreid is. De concentratie nabij het station, in 't Loo, op de Raadhuisweg, langs de Kennemerstraatweg en in het buurtcentrum 't Hoekstuk omvatten samen ongeveer 60% van het totale aanbod. De rest vindt men her en der verspreid, deels in de vorm van buurtwinkels. De onderzoekers hebben uitgerekend dat Heiloo tot het jaar 2000 in de sector van de dagelijkse levensbehoeften ruwweg 1000 m2 winkelruimte extra kan gebruiken. Vooral in supermarkten die nu al krap zitten. De benodigde extra verkoopruimte in de wat achtergebleven sectoren van de niet- dagelijkse aankopen, wordt op 2500 m2 geschat. Waarom extra winkelruimte? Waarom extra ruimte bij een gelijkblijvend inwonertal van 20.000? Voor een deel omdat men in de levensmiddelenbranche nu al ruimte tekort komt en de presentatie in de supermarkt om bij te blijven aan hogere eisen moet voldoen. Verder is 'de uitbreiding gewenst, omdat men er via concentratie van het aanbod in een aantrekkelijk centrum voor kan zorgen, dat de Heilooër ingezetenen ook in de toekomst een belangrijk deel van hun aankopen in eigen gemeente blijven doen. Een belangrijk gegeven is dat de winkeliersverenigingen zich in grote trekken met de uitkomsten van het onderzoek en daaraan verbonden conclusies konden verenigen; de eensgezindheid is groot. De belangrijkste conclusie laat zich zo samenvatten: hou de buurtvoorzieningen op een behoorlijke manier in stand maar concentreer de uitbreiding in die winkelcentra die deze naam verdienen. De voorzieningen in het hart van Heiloo, die door hun aantrekkingskracht op de consument uit eigen gemeente van doorslaggevend belang zijn, kunnen daardoor versterkt worden. Gegeven de behoefte om het zwaartepunt nog wat sterker in het historische hart van Heiloo te leggen en de attractie daarvan voor de inwoners van Heiloo op te voeren, heeft de raad in het najaar van 1991 aan andere experts gevraagd op welke manier men het centrale winkelgebied het beste zou kunnen ontwikkelen, om er voor de komende jaren de loop in te houden. Bij de beantwoording van zo'n vraag gaat het niet alleen om het uiterlijk van het gebied en de praktische inrichting ervan, maar evenzeer om de vraag hoe het voor alle soorten van verkeer op een veilige manier bereikbaar blijft. Belangrijke publiekstrekkers In hun advies hebben deze deskundigen nog eens extra onderstreept hoe belangrijk het voor het totale winkelcentrum is dat er een paar interessante vestigingen zijn die als echte publiekstrekkers fungeren. In Heiloo gaat het dan om Albert Heijn, de Hema en Blokker. Heel belangrijk is ook dat een winkelcentrum compact is. De klanten vinden het niet prettig om lang te moeten lopen zonder dat er wat te beleven valt, en men moet elkaar kunnen ontmoeten. Verder zijn er zaken waarvan mensen zich niet altijd bewust zijn maar die met elkaar bepalen of er van 'gezellig winkelen' sprake is. Er moet liefst in allerlei richtingen iets te zien zijn dat in het oog springt: de kerk, het gemeentehuis, een rijtje winkels verderop. Daarnaast vinden bezoekers het prettiger als ef aan weerskanten winkels zijn dan dat zij slechts aan één kant etalages zien. Een andere aanbeveling was de aanleg van een centraal, autovrij plein, waar van alles te beleven is maar dat toch een zekere beslotenheid heeft. Ook in de toekomst moet de mogelijkheid om dichtbij het winkelgebied te kunnen parkeren, het vernieuwde centrum in trek houden. Heel belangrijk is het inzicht dat een aantrekkelijk winkelcentrum multifunctioneel moet zijn. Dat wil zeggen: naast winkels moeten er ook andere voorzieningen zijn, dat verhoogt de levendigheid. De nadrukkelijke scheiding tussen wonen en winkelen heeft ertoe geleid dat veel winkelcentra er na zes uur doods uitzien. Ook voor de veiligheid is het trouwens beter als er in en nabij winkelcentra flink wat mensen wonen. Hóe pakt men het aan? Het gemeentebestuur heeft besloten dit project, dat een behoorlijk ingewikkeld karakter heeft, projectmatig aan te pakken. Om te beginnen ontwikkelt een gemeentelijke projectgroep onder leiding van burgemeester Schoof een visie voor het centrumgebied. Deze visie zal aangeven, hoe men de uitbreiding en herinrichting van het winkelgebied zo aan kan pakken, dat het hele centrum aan kwaliteit wint; dat wil zeggen: nog attractiever wordt zonder bestaande aantrekkelijkheden prijs te geven. Essentieel is ook dat het niet alleen om vernieuwing en uitbreiding van 't Loo gaat, maar dat ook de winkels in de directe omgeving betere kansen krijgen. Het hart van Heiloo omvat heel wat meer dan het overdekte winkelcentrum. De projectgroep wordt bijgestaan door specialisten van Winkel en Project Management (WPM) uit Den Bosch. Ter ondersteuning en advisering van de gemeentelijke projectgroep en om te voorkomen dat verschillende raadscommissies zich op uiteenlopende momenten met hetzelfde plan bezig moeten houden, heeft de raad een speciale commissie in het leven geroepen. Daarin zijn alle fracties vertegenwoordigd. Zo kan men meedenken en blijft de hele raad op de hoogte. Het project moet aan een aantal eisen voldoen die in de raad nadrukkelijk aan de orde zijn geweest. Om er enkele te noemen: de bebouwing rond het Witte Kerkje moet van hoge kwaliteit zijn en blijven, en mag qua maatvoering zeker niet uit de toon vallen. Het mag geen afbreuk doen aan de stijl van het dorp Heiloo. Er moet voldoende parkeergelegenheid komen maar in het winkelgebied mogen de voetgangers geen auto's tegenkomen; karakteristieke panden dienen gespaard te blijven. Het belangrijkste is dat het centrum van Heiloo echt 'Heiloos' moet blijven: een karakteristieke plek waar de historie gerespecteerd wordt, en tegelijk een springlevend koop- en ontmoetingspunt. In het plan zullen woningen in verschillende prijsklassen worden meegenomen. De levendigheid van het centrum moet zowel overdag als 's avonds gewaarborgd zijn. Het gemeentebestuur zal de plannen om het hart van de gemeente aantrekkelijker te maken naar verwachting binnenkort openbaar maken. Het gaat dan nog om een concept waarover alle belanghebbenden hun mening kunnen geven. Het is de bedoeling dat de raad voor het eind van het jaar het kader voor de geleidelijke revisie van het centrum officieel vast kan stellen. 'ft U - Uk -« r t "J i i V;y A f. y .vv De meeste inwoners van Heiloo hebben niet te klagen over de grootte van hun tuin. Daardoor zijn zij in de gelegenheid een groot gedeelte van het afvalprobleem in de eigen tuin op te lossen: composteren zoals we dat noemen. Heiloo zamelt het huishoudelijk afval al gescheiden in. Maar composteren kunt u zelf ook. Dat geeft bovendien betere garanties voor de kwaliteit van de compost en het indirecte gevolg is dat we gezamenlijk minder huisvuil hoeven aan te bieden. En in Heiloo moet dat kunnen wanneer we het aantal en de grootte van de tuinen in ogenschouw nemen. COMPOSTEREN WAT IS DAT? Het zal u wel zijn opgevallen dat in een bos alle afgevallen en dode takken via een natuurlijk proces worden opgeruimd. Deze opruiming wordt uitgevoerd door tal van bodemorganismen, zoals wormen, bacteriën en schimmels. Het dode materiaal wordt volledig verteerd. Het wordt omgezet in een aardachtig materiaal dat veel voedingsstoffen bevat. Deze worden weer opgenomen door planten en bomen. Wanneer u uw eigen groente-, fruit-, en tuinafval in een compostvat verwerkt, gebeurt er precies hetzelfde als in het bos. Het afval dient als voedsel voor bodemorganismen. Zij zetten het om in compost. WAAROM COMPOSTEREN? Het maken van compost is een leuke hobby. Bovenop de hoop gooit u allerlei afval, wat er aan de onderkant weer uitkomt als zachte rulle aarde. Daarnaast is het ook erg nuttig. U slaat zelfs twee vliegen in één klap: - u beschikt over goede en goedkope meststof en bodemverbeteraar voor uw tuin; - u helpt mee de afvalstroom te beperken. Goede compost maken vraagt een beetje aandacht. Het is niet zo, dat u alles op een hoop kunt gooien en dat de rest vanzelf gaat. Allereerst is het belangrijk om te weten wat er wel en niet in het compostvat kan. Composteerbaar afval is: - Huishoudelijk afval zoals keukenafval, koffiefilterzakjes met inhoud, theezakjes, eierschalen, bloemresten. - Groente- en fruitafval zoals blad-, loof- en wortelresten, schillen en klokhuizen. - Tuinafval dus bladeren, bloemen- en plantenresten, onkruid en klein snoeimateriaal. - Gras moet u goed mengen met overig afval. Een grote hoeveelheid ineens leidt tot zuurstoftekort. - Mest van kleine huisdieren kan in kleine hoeveelheden gebruikt worden. Teveel mest geeft stank. - Brood. Echter niet te veel. Doe aardappelschillen alleen in de compostbak als u zeker weet, dat ze geen groeistremmende stoffen bevatten. Deze stoffen belemmeren de activiteit van de nuttige bacteriën in het compostvat. Zo zijn er ook dingen die u maar beter niet kunt gebruiken voor uw compostvat. Wat niet in het compostvat magis: - Schillen van citrusvruchten. Deze verteren te langzaam, een overmaat van deze schillen remt de afbraak. - Wortels van witlof. - Koolstronken. Alleen als u ze eerst fijn hakt, verteert de stronk. Anders niet gebruiken. - Papier. Papier is in principe verteerbaar, maar hoort bij oud papier. - Plastic, metaal, glas, zand en textiel verteren niet. - Kattebakvulling. Dit absorberende gesteente is niet afbreekbaar. - Stofzuigerzakken. Stofnesten belemmeren het omzettingsproces in het compostvat. Wilt u op'de juiste manier compost maken, dan moet u met een aantal dingen rekening houden. - Zet het compostvat op een niet te koude, maar wel schaduwrijke plaats. - Spit de ondergrond van de compostbak van tevoren goed om. Bacteriën en wormen kunnen dan gemakkelijker bij het afval komen. - Laat u tuinafval eerst een paar dagen drogen voor u het met het andere afval mengt. - Groot materiaal, zoals takjes en bloemstengels, kunt u beter eerst verkleinen tot stukken van ongeveer 10 cm. Ook andere grove stukken (koolstronken b.v.) verteren beter als u ze eerst klein maakt. - Zorg voor een veelzijdige samenstelling van het afval. Breng dus nooit een dikke laag van één-soort afval aan. Verder is het goed om oud en nieuw materiaal af en toe door elkaar te mengen. - Om de compostering goed te laten verlopen is voldoende lucht nodig. Stort daarom het afval altijd losjes in het compostvat, en druk het niet aan. Met behulp van een holle buis of een riek kunt u de inhoud van de bak 'omzetten' waardoor opnieuw zuurstof in het afval komt. WANNEER HEEFT U COMPOST? Zoals alle natuurlijke processen tijd vragen, is dat ook bij composteren het geval. Indien we van een compostvat uitgaan, dan kunt u na ongeveer drie a vier maanden de eerste bruikbare compost onderin uw vat vinden. Als u gebruikt maakt van een composthoop dan zal het proces 5 a 9 maanden in beslag nemen. WAT KUN JE DOEN MET COMPOST? Goede compost ziet eruit als zwarte tuinaarde. De wat minder goed verteerde stukken gooit u weer bovenin het vat. Het goede compost is op verschillende manieren te gebruiken. U kunt het bijvoorbeeld licht inharken in de tuin. De compost brengt voedingsstoffen in de grond en maakt de bodem losser en luchtiger, wat goed is voor de plantenwortels. Ook kunt u met compost uw grasveld bemesten. Zet u nieuwe planten in de grond, doe dan eerst wat compost in het plantgat. Fijne gezeefde compost, vermengd met wat zand is geschikt als potgrond voor uw kamerplanten. Tenslotte kunt u compost gebruiken als afdekmateriaal voor vorstgevoelige gewassen, zoals rozen. Mocht u na het lezen van dit artikel geïnteresseerd zijn geraakt in composteren en compostvaten, zie dan het artikel 'actie compostvaten'. De gemeente Heiloo wil de mogelijkheden tot het terugdringen van de afvalberg bevorderen. Vandaar dat zij haar inwoners de mogelijkheid biedt om een compostvat aan te schaffen tegen een gesubsidieerd bedrag. U kunt bij de gemeente een waardebon afhalen, die recht geeft op f 50,- subsidie op de aanschaf van een compostvat. Dit is nog niet alles want ook de tuincentra Ranzijn en Intratuin helpen een handje mee. Zij geven in de actieweken een extra korting. Zo gaat bijvoorbeeld het VAM compostvat, vervaardigd van gerecycled plastic, in de actieweken na de aftrek van subsidie en korting f 89,- kosten in plaats van de normale winkelprijs van ca. f 169,-. Op deze manier wordt het u erg aantrekkelijk gemaakt om tot de aanschaf van een compostvat over te gaan. Een compostvat heeft dan ook vele voordelen want het voorziet u niet alleen van goede en goedkope meststof, maar u helpt ook mee aan de beperking van de afvalstroom.Daarnaast is een compostvat een meer dan goed alternatief voor een extra of grote groene (GFT-)rolemmer. Wanneer u tot de aanschaf van een compostvat wilt overgaan, zijn hier de spelregels voor de 'actie compostvaten': - De actie is alléén bedoeld voor de inwoners van Heiloo. - Waardebon geeft alléén recht op f 50,- korting op de aanschaf van een compostvat bij de firma's Intratuin en Ranzijn. (voor beide geldt: alléén de filialen in Heiloo) - Waardebon geldig van 29 mei t/m 13 juni 1992. - Per huishouden kan slechts één waardebon verkregen worden. - Geldige legitimatie is verplicht bij het afhalen van een waardebon (rijbewijs, paspoort o.i.d.). U kunt de waardebon, vanaf maandag 25 mei, tussen 09.00 en 12.00 uur afhalen bij de balie sector Grondgebied op de eerste verdieping van het gemeentehuis. Voor uitgebreide voorlichting over composteren en compostvaten kunt u in de actieweken bij de tuincentra terecht, die in deze weken extra aandacht aan het composteren zullen besteden. Wilt u meer informatie over deze actie belt u dan tussen 09.00 en 12.00 uur met de GFT-infolijn (313 133).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 4