Schong 's vishandel beroemd om om zijn meer dan smakelijke haring Gouden Slavenbanden □BOK HERMAN KWAAD „•-> £91 löï'l SftSÖ Alle gerechten kunnen worden afgehaald Voldoende parkeergelegenheid. FOTO KINO ABN-AMRO BANK THE YOUNG ONES Makelaardij HEIL00 v.d. RIDDER Handy Fish Huib Schong Haarmode Theo Robert Sporthuis Johan Jansen DE BEST makelaardij GARAGE ZANDER Juwelier Bowlen Steengrillen f 42.50 echt.e it.ali aanse fieufien de Best makelaardij b.v. BEKO INTERIEURS geeft Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen De Vroegte Wint Bijeenkomst CDA Rode Kruis Heiloo Nivon-wandeling in Edam Rockin' Heiloo 4-5-6-7 mm breed ovaal profiel met slot en scharnier Kennemerstraatweg 414 - Heiloo 072-330799 Oergezellig uit! KEURSTATION A.P.K HEERHUGOWAARD J. van de Veldelaan 17 UW HUIS WORDT EEN THUIS wonen een persoonlijk accent. Met kwaliteitsstoffering die past bij uw woonstijl. Tapijt, overgordijnen, vitrages, vinyl, linoleum, zonwering... bij Beko Interieurs heeft u 'n enorme keuze. Kwaliteit staat voorop. Daarom mag u van Beko meer verwachten. Zoals deskundig advies en een perfekte stoffering. Wie kiest voor vakwerk, kiest voor Beko. BEKO IS GEVESTIGD IN HEILOO EN HEEMSTEDE. PAGINA 8 UITKIJKPOST 20 MEI 1992 smmmcfa. MMm KENNEMERSTR/I WINKELSTRAA Ken nemerstraatweg 330' Kennemerstraatweg 380 Kennemerstraatweg 386 MAKELAARDIJ HEILOÖ van de RIDDER Kennemerstraatweg 129 Kennemerstraatweg 127 Kennemerstraatweg 125 Kennemerstraatweg 123 Kennemerstraatweg 113 Kennemerstraatweg 111 HEILOO - De vishandel van Huib Schong is al jaren een begrip aan de Kennemerstraatweg. De vijfde generatie is thans bezig zich in te werken voor dit mooie vak. We vroegen Huib Schong hoe hij in zijn overheerlijke haring zo'n constante kwaliteit weet te houden. ,,De inkoop is heel belangrijk, je moet er kijk op hebben. Uit welke wateren ko men ze, is daar voldoende voedsel e.d. En dan de behandeling, wat meer of minder pekel en het schoonmaken. Je kunt voor 10 uur niet alles voor de hele dag klaar maken, haring mag nooit lan ger dan drie a vier uur op het bord lig gen", aldus Schong. Haring van mindere kwaliteit is langer houdbaar, want de beste kwaliteit is dik, zacht en mals en glimt en dat moet je zo zien te houden en is daardoor kwetsbaarder. Velen zullen Huib Schong nog kennen met de haringkar bij het witte kerkje, dat heeft hij 22 jaar gedaan. Zijn vrouw beheerde dezelfde tijd de winkel. Zij voelen zich in dit vak dan ook als een vis in het water. Aanstaande vrijdag is er weer Hollandse nieuwe! ,,lk kijk niet naar geld, alleen naar kwaliteit"! zegt Huib Schong. Buiten de haring zijn er natuurlijk nog meer vissoorten en van dezelfde kwaliteit. Verse zalm (heerlijk op de barbecue) forel, zalmforel, tong, zeewolf en nog veel meer. Schong maakt pok hele mooie visschotels voor bij de borrel of als hors d'oeuvre. óy- v/""". "f* Huib Schong achter de haringkar nabij 7 Witte Kerkje. HEILOO - Donderdag 14 mei was het de laatste bijeenkomst van dit seizoen; er stond veel op het programma. De avond begon om 19.45 uur, als extra le denvergadering, dit was nodig i.v.m. de meer dan gebruikelijke contributiever hoging. Daarna trad het zangkoor op o.l.v. mevr. A. Knop. Naast het nieuwe Bondslied werden er heel gevarieerde liedjes gezongen, waarvan de laatste met soliste werd uitgevoerd. Om 20.30 uur kon mw. Volgers met haar lezing over astrologie beginnen. Ze begon met uit te leggen dat astrologie in de oudheid werd uitgeoefend door we tenschappers. De populaire astrologie, zoals in weekbladen, vond mw. Volgers onzin, maar aan de horoscoop hechtte ze veel waarde. In de pauze konden de leden de uitstal ling bekijken van wat er de afgelopen cursussen is gemaakt en van de komen de cursussen in het nieuwe seizoen lagen er enkele voorbeelden. Mw. Volgers vertelde na de pauze de belangrijkste kenmerken van de 12 sterrebeelden. Jammer dat er door tijdgebrek geen vragen meer konden worden gesteld. HEILOO - Woensdag 13 mei hebben de dames van DVW hun eerste viswed strijd van dit seizoen gehouden. Bij een goede opkomst van 16 dames werd er ondanks het prachtige weer matig ge vangen. A-klasse: 1. Vronie Kaandorp 20 stuks; 2. Gre Dekker 15 stuks; 3. Diny Dek ker, 11 stuks. B-klasse: 1. Linda de Jong 17 stuks; 2. Hennie Bruin 6 stuks; 3. Els Kaandorp 4 stuks. De volgende westrijd voor de DVW- dames is op 27 mei. Gevist wordt dan in plan West. Verzamelen om 18.45 uur bij 't Hoekstuk. Voor opgave en info: mevrouw Beentjes, tel. 336762, of me vrouw de Jong, tel. 337239. Op zaterdag 23 mei wordt de selectie wedstrijd voor het jeugdkampioenschap van de Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NWS) vervist. Hiervoor telt het resultaat van de eerste wedstrijd (16 mei) en de klassering van 1991. Een wedstrijd dus voor de gevor derde jonge vissertjes. Misschien, dat jij nog niet zo ver gevorderd bent, maar dat komt nog wel. Vooral als je nu al vast ook de volgende gewone jeugd- weustrijd op de kalender noteert: die is op woensdagavond 3 juni. Voor infor matie over de jeugdwedstrijden: de heer J. Scholten, tel. 613152, en mevrouw Kaandorp, tel. 337795. HEILOO - Het CDA Heiloo houdt woensdag 3 juni een algemene ledenver gadering. Op deze avond, die voor iede re belangstellende bedoeld is, zal door het CDA tweede kamerlid de heer Hui- berts en door de heer Braam, beleidsme dewerker van een grote gemeente, in gegaan worden op de vraag in hoeverre het huidige sociaal zekerheidsstelsel ver eenvoudiging behoeft. Zo zullen zij o.a. hun mening geven over de invoering van een zgn. ministelsel, waarbij alleen een minimumniveau van uitkeringen gega randeerd is. Ook zal een eventuele aan passing van de huidige WAO-regeling besproken worden. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Ge- tot-k ft* HHlhfi. HEILOO - In een goed bezochte alge mene ledenvergadering van de afdeling Heiloo van het Nederlandse Rode Kruis is het jaarverslag 1991 besproken. In dat jaar is. aan contributie en collecte giften een bedrag van ca 50.000,- ontvangen. Hiervan is ca. 16.000,- af gedragen aan het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag voor de ondersteu ning van landelijke en internationale hulpprojecten. Voor 14 gasten is dat jaar een vakantie week georganiseerd in één van onze va kantieverblijven of op het vakantieschip Henry J. Dunant. Velen hebben ook vast kunnen stellen dat de welfareactivi teiten in Heiloo mooie en nuttige pro- dukten opleveren did regelmatig te koop zijn aangeboden. De telefooncirkels en de Speel-o-theek kunnen ook terugzien op een actief jaar, waar door oud en jong actief gebruik van is gemaakt. In de bestaande bestuurs-vacatures is dankzij de aangeboden hulp gelukkig voorzien kunnen worden. De door het bestuur voorgestelde kandidaten wer den met algemene stemmen aangeno men. De heer ir. J.H.N. Verheugen werd gekozen als nieuwe voorzitter van onze afdeling. Tevens werden in het bestuur opgenomen mevr. P.G. Visser- Schuitemaker als coördinatrice van de Speel-o-theek en de heer H. de Boer voor de Ledenadministratie. De heer K. van Dokkum, die reeds als bestuurslid zitting had, is benoemd als 2e secretaris. De vergadering ondersteunde tenslotte het voorstel van het bestuur om het ba tig saldo van het jaar 1991, groot 7.000,00, ter beschikking te stellen aan het Nederlandse Rode Kruis. Dit geld wordt bestemd voor de projecten 'Orthopedische werkplaats in Angola' en een bijdrage voor het vakantieoord De Valkenberg voor de aanschaf van nieuwe uitrustingen. Na afloop van de vergadering werd in het kader van het 125-jarig jubileum van het Rode Kruis nog gezellig nage praat onder het genot van een verfris send drankje en een gebakje. HEILOO - Op zondag 24 mei organi seert de afdeling Heiloo een excursie naar Edam. Onder leiding van het VVV wordt een rondwandeling gemaakt; ver der staan een dia-voorstelling en een be zoek aan het plaatselijke museum op het programma. De geschiedenis van dit oude havenstad je aan het IJsselmeer gaat terug tot het begin van de 15e eeuw; van de bloei en de latere achteruitgang in belangrijk heid is ook nu nog veel te zien. Na ver landing van de haven als gevolg van de droogmakerijen in de 17e eeuw ver plaatsten houthandel en scheepvaart zich naar de Zaanstreek en Amsterdam. Nadien werd Edam meer en meer een bestuurs- en handelscentrum. Aan de kaasmarkten herinnert nog het beroem de ronde Edammer kaasje. Aanmelding is noodzakelijk, omdat ge reisd wordt met particulier vervoer, en ook het aantal deelnemers is beperkt. Opgave bij Ina Bennen, tel. 336427. Vertrek om 10.15 uur vanaf het par keerterrein achter De Beun. De kosten bedragen voor Nivon-leden 6,00 en voor niet-leden 7,50 p.p. Daarbij is inbegrepen entree museum, rondleiding VVV en koffie. Daarnaast wordt van de passagiers een bijdrage in de autokosten eeVfaaöd vatt f 6.00 d.d. HEILOO - De popmuziekscene in Hei loo beleeft momenteel een ware bloeipe riode. De Buk-Buk is zeer actief en loopt als een trein, maar ook café's als La Strada en 't Akertje, alsmede diverse sport- en buurtverenigingen laten steeds meer bandjes met levende muziek aan de bak komen. Dat is maar goed ook, want er is wéér een nieuwe Heilooër band bijgekomen, die van zich doet spreken. Naast het al jaren aan de weg timmerende semi-pro- fessionele Between, de dit jaar hun le lustrum belevende Porcupines en het sterk opkomende jonge Sin Semila is er nu ook de gezellige feestrockband Skyline. Opgericht 7 december 1991 met het am bitieuze doel alleen maar eigen num mers te spelen heeft deze band na vijf maanden al een totale metamorphose ondergaan. Onder het motto 'muziek is feest, dus hou het simpel' bestaat het re pertoire nu voor nog 20% uit eigen nummers en voor 80% uit covers. Veel pure Rock Roll uit de jaren 50, nog meer vlotte Pop en Beat uit de sixties, stampende Rocksongs en slepende Bal lads uit de jaren 70 en een enkele meer recente hit. Dat dit een goede combinatie voor een geslaagd gezellig feest; kan zijn, is reeds gebleken bij het Oosthonk, bij de ten nisvereniging 't Vennewater en de vol leybalclub Effect. Middels deze nieuwe rubriek in de Uitkijkpost zullen we de band Skyline en andere Heilooër bands blijven volgen tegen de achtergrond van het gehele popmuziekgebeuren in Hei loo. AUTOWASSERETTE SUPERCLEAN maakt ook uw auto showroom nieuw. Ma.-vr. 7.00-20.00 uur; za. 8.00-18.00 uur; zon. 10.00-14.00 uur. TOT ZIENS. Ind, Terrein, Oosterzij 2, Heiloo, tel. 072-336084. De Reklame winkel voor al uw BELETTERINGEN. Laat 24, Alkmaar, tel. 072-157273. Kennemerstraatweg 105 - v. Aostastraat Heiloo - Telefoon 072-330116 all-round onderhouds- en reparatiewerk aan ALLE MERKEN automobielen. \L±S AUTO V VN JdowLing rféeiLoo OPENINGSTIJDEN; Dinsdag tot zondag van 17.00-23.00 uur. Kennemerstraatweg 107 - 1851 BC Heiloo - Telefoon 072-338080 kennemerstraatweg 111 1851 BC heiloo, tel. 072-333000 Ruime goed onderhouden hoekwoning met gro te schuur op 169 m2 grond. Goede ligging tegenover groenvoorziening. Deze in 1971 gebouwde woning wordt c.v.- verwarmd (ketel 1991) en is deels voorzien van dubbele beglazing. Ind.: entree/gang, toilet, ruime woonkamer, goede (dichte) keuken. Verd.: overloop, 3 slaap kamers, badkamer met douche en toilet. Kap- verd.: (vaste trap), voorzolder en grote zolder kamer. Aanvaarding: in overleg. Zeer scherpe prijs: f 127.000,- k.k. 'NVM de Best makelaar o.g. flMB dienstverlening bij de aan- en verkoop huur en verhuur van onroerende goederen MAKEUPS HEILOO - Kennemerstraatweg 109 - Tel. 072 - 33 66 52 HEEMSTEDE - Raadhuisstraat 65 Tel. 023 - 29 34 95

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 8