VERBOUWINGS UITVERKOOP 10% - 70% KORTING oscotteAlode GESLOTEN SUPER fty A.J. VOS C. HACHMANG Donderdag 28 mei (Hemelvaartdag) en aansluitend vrijdag 29 mei is Drukkerij Uitkijkpost b.v. Stationsweg 85 1851 LJ Heiloo tel. 072-335465 Leerlingen Rehoboth school krijgen diploma brandwonden stichting Open dag bij bowling Uitgeest Fietsvierdaagse Le Champion Open dag dierentehuis Is ons dorp u lief stort uw bijdrage voor Heiloo houden zo f 10,- op giro 1408045 57e JAARGANG NO. 22 27 MEI 1992 Fusie Rabobanken Heiloo en Limmen Kinderjury Heiloo Bijzondere receptie bij SV De Foresters 60 Jaar salon Kroon in Heiloo Sluiting Meimaand Engelse maand in De Deel Hip Hop-act voor tieners in Buk Buk Woongemeenschap 'Het Alternatief' krijgt geld van comité zomerpostzegels van de St. Jan Mavo Reünie examenklas 1967 Vraag offerte-! Makelaar Taxateur o.g. aan- en verkoop Postbus 95.1850 AB Heiloo Tel 072-331895 a^urantiIw Kantoor: Zeeweg 20.1852 CR Heiloo TAXATIES dracht aan één of meer spelers geven. Als betaalmiddel is de Heilooër Ecu ontworpen, een uitstekend samenwer kingsverband tussen de wijkvereniging en de Verenigde Spaarbank. Andere partners bij de totstandkoming van het spel zijn ondermeer de^gemeente Heiloo en talloze louter Heilooër bedrijven. Al deze participanten hebben het grootste deel van de productiekosten (gezamen lijk) voor hun rekening genomen. Het profijt voor de wijkvereniging komt uit de verkoop van spelen. Er zijn er zo'n 1250, die voor 29,50 per stuk (twee voor 50,00) te koop zijn bij Ria Gies- bertz, Sporthuis Helling, Boekhandel Avis, Center Disc en Sandy's Bloem Idee. In gesprek met Allard de Graaf en Edo Postma, beide bestuurslid van wijkvere niging Ypestein, wordt duidelijk dat het spel 'Rondje Heiloo' eigenlijk een 'tweede keus' was inzake de financie ring van de inrichting. Aanvankelijk hoopte men via een aantal landelijke fondsen het nodig geachte bedrag voor de minimaal wenselijke inrichting van het wijkgebouw bijeen te krijgen. Op aanvragen werd echter een negatieve respons ontvangen. Via berichten in de krant kwam men op het spoor van 'Rondje Waarland', ontwikkeld door Dirk Bruin uit Waarland ten behoeve van het plaatselijke negen-eeuwenfeest. De Ypesteiners gingen met hem in zee en in de eerste drie maanden van 1992 werden alle mogelijkheden voor spon sors verkocht. De reacties op het spel zijn uitstekend, met name ook de kaartjes met opdrach ten uit het Heilooër verenigingsleven vallen in goede aarde. Ook de professio nele aanblik van het spel wordt door de kopers genoemd. Alles bij elkaar is 'Rondje Heiloo' het best te omschrijven als 'een ontdekkingstocht door de ge meente'. En dat is precies wat de wijk vereniging wilde bereiken: een goede en leuk spel met een uitgesproken Heilooër identiteit. De Graaf en Postma: 'Vorig jaar is door de gemeente heel wat geld uitgege ven om onze wijk te promoten. Met 'Rondje Heiloo' willen wij als wijkvere niging nu wat terug doen voor alle in woners van Heiloo'. Dat dit als neveneffect - zeg maar: tweede uit gangspunt - een flink bedrag kan ople veren voor de inrichting van het wijkgebouw, dat spreekt voor zich. Sa men met de bijdragen van enkele lande lijke fondsen, waarvoor de toezeggingen onlangs toch nog ontvan gen werden, ziet het er naar uit dat de Ypsalon ingericht kan worden, zoals de wijkvereniging dit in gedachten heeft. DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19 072-335085 HEILOO - De Ned. Brandwonden Stichting is met een cursus bezig om kinderen van basisscholen op de hoogte te brengen met 'Wat te doen als iemand brandwonden oploopt'. Vrijdag 22 mei waren de groepen 7 en 8 van de Reho both school aan de beurt. Onder leiding van Juf Sienstra en met lesmateriaal uit Beverwijk, hebben de juf en de kinde ren er hard aan gewerkt. Mevr. de Jager (consulente van bovengenoemde stich ting) vertoonde voor het examen nog enkele dia's, bedoeld als extra les. Het was best wel spannend, maar 't werd feest want alle kinderen zijn geslaagd. Allemaal weten ze nu: bij brandwon den: eerst water, de rest komt later. UITGEEST - Op 31 mei is de eerste Open Dag vanwege het 10-jarig bestaan van Partycentrum Bowling Uitgeest. De bezoekers van deze gratis open dag kun nen veel verwachten. Voor de jeugd een mini-kermis met scooters, een clown en een jeugddisco. De ouderen kunnen een kijkje nemen in alle feestzalen en the mazalen van het veelzijdige Partycen trum. Ook zijn er enige artiesten aanwezig. Ook de mensen die willen bowlen zijn niet vergeten, want zij kun nen gratis bowlen tussen 14.00 en 18.00 uur. Tevens wordt er door de Bowling vereniging Uitgeest een bowldemonstra tie gehouden. U kunt Partycentrum Bowling Uitgeest vinden aan de Wester- werf 1 in Uitgeest, tel.: 02513-15150. SCHOORL - Op dinsdag 23 juni t/m vrijdag 26 juni 1992 vindt in Schoorl voor de 6e maal de Noordhollandse Fietsvierdaagse plaats. De organisatie is in handen van Toerclub Le Champion. Per dag kunt u een afstand van 40, 60 of 100 km rijden. Wisselen van afstand per dag is uiteraard mogelijk. Alle rou tes zijn uitgepijld. Starten is mogelijk tussen 9.00 en 14.00 uur in Café restaurant 'De Viersprong', Laanweg 1-5 in Schoorl. De eindcontrole sluit da gelijks om 17.00 uur. De inschrijfkosten bedragen 20,- per persoon. Bij voorinschrijving tot 1 juni krijgt men 5,- korting. Alle prijzen zijn inclusief herinnering en een fiets- vlaggetje. Voor gezinnen met meer dan 4 personen geldt nog een speciale kor ting! Het inschrijfgeld kunt u overma ken op postbanknummer 2166985 t.n.v. 'NH-Dagvierdaagse Schoorl' te Heiloo. Bovendien is elke deelnemer uitgeno digd op de feestavond op donderdaga vond 25 juni in de Altamira Bar in Schoorl. De aanvang is 20.00 uur. Uitgebreide informatie te verkrijgen bij: G. v. Tuyl, Kapellaan 21, 1851 PE Hei loo, tel. 02205-1990 of C. Kos, Berger- weg 40, 1862 JV Bergen, tel. 02208- 96796. ALKMAAR - Het dierentehuis Alk maar en omstreken aan de Bergerweg 185 houdt zondag 31 mei open huis. Be langstellenden zijn 's middags van 12.00 tot 16.00 uur van harte welkom. Men kan dan het onderkomen en de levende have bekijken. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo (072-333775) De Uitkijkpost verschijnt op woensdag buis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. HEILOO - Op 21 mei is er officieel een fusie tot stand gekomen tussen de Ra- bonbanken van Heiloo en Limmen. De heer S. Admiraal uit Limmen wordt di- rekteur Commerciële Zaken en de heer P. van Kempen uit Heiloo wordt alge meen direkteur. De snelle ontwikkelin gen, op het gebied van financiële dienstverlening, beveiliging en automa tisering vragen ook van de banken de nodige aanpassingen. Deze ontwikke lingen maken nu en in de toekomst gro te investeringen nodig, niet alleen in apperatuur, maar ook in de opleiding van specialisten. Door de fusie van deze twee banken, ontstaat een bank met een balans-totaal van bijna 260 millioen gulden. Er zijn drie plaatselijke vesti gingen en geeft werk aan 60 medewer kers. Er zullen door deze fusie geen ontslagen vallen. De leden van de beide banken hebben zich met algemene stemmen achter deze fusie gesteld. De Rabobank aan de Ken- nemerstraatweg zal als centraal punt dienen, hiervoor zal de bank dan het einde van dit jaar verbouwd worden en naar achteren worden vergroot. Men hoopt 1 januari met de roperatieve Ra bobank Heiloo/Limmen B.A. van start te gaan. HEILOO - Als onderdeel van de activi teiten Stichting Nederlandse Kinderjury is ook in Heiloo een kinderjury aan het werk geweest. Op de slotbijeenkomst van deze kinderjury in Heiloo heeft de schrijfster Mieke van Hooft de titels van de gekozen boeken bekend gemaakt. In de leeftijdsgroep 6 tot 9 jaar werden de volgende titels gekozen: 1. Kijk hoe ik groei - Konijntjes; 2. Het is nacht, we gaan op jacht van Hans Hagen; 3. Jut- tertje Tim van Paul Biegel. In de leeftijdsgroep 10 tot 12 jaar viel de keuze op de volgende boeken: 1. Nacht lopers van Mieke van Hooft; 2. Verdriet met mayonaise van Carry Slee; 3. Nie mand houdt mij tegen van Evert Hartman. Aan deze activiteit, die werd georgani seerd door de openbare bibliotheek in Heiloo namen 105 kinderen deel. Sa men lazen zij 675 boeken. HEILOO - Vanavond om 19.30 uur gaat er in de kantine van SV De Fo resters op de Egelshoek aan de Laan van Muijs een bijzondere receptie van start. Niet alleen wordt het kampioen schap van het eerste zondagelftal bij de voetballers gevierd, maar ook de net zo fraaie titel van het eerste zaterdagteam en dat van het eerste damesteam bij de handbalafdeling. Drie vlaggeschepen en alle drie het hoogste resultaat: voor bur gemeester Schoof reden om het startsein te geven, waarna het nog wel flink wat uren onrustig zal zijn in de Foresters^ kantine. Schijndel, Dokkum, Groenlo en uit En geland. Eén reüniste woont in Tanzania en heeft alles geprobeerd om ook aan wezig te zijn, echter het mocht niet lukken. Na een korte nieuwe kennismaking kon den zij onder het genot van een kopje koffie met cake hun oudklasgenoten en natuurlijk de oudleraren -gaan opzoe ken. In de aula was een expositie opge bouwd waar o.a. foto's, tentamens, agenda's, studieboeken en kranten te zien waren, allemaal van 25 jaar gele den. Buiten, voor de school werd een groepsfoto gemaakt. Onder het genot van een drankje en een hapje werden er daarna diverse herinne ringen opgehaald. Op muziek uit de ja ren 60/70 kon de reünist(e) zijn/haar favoriete danspartner uitzoeken en zich heerlijk op de dansvloer uitleven onder het bekende visnet met de ballonnen en slingers. Aan de tafels met de lege Gianti-flessen met kaarsen kon men zich na een vermoeide dans heerlijk ont spannen. Zij waren nog lang niet uitgesproken over de herinneringen toen de ceremo niemeester, het eindsignaal van deze fantastische avond aankondigde. Na de koffie en het broodje nam een ieder af scheid van elkaar en sprak de wens uit om dit in de toekomst zeker nog een keer te herhalen. Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644. Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 van HEILOO - Ruim zestig jaar geleden zocht een ondernemende jongeman uit Purmerend, de heer A. G. F. Kroon, een plek om te starten met een kapsa lon, zowel voor dames als voor heren. Sinds drie jaar was hij verloofd met een meisje wier liefste wens het was ooit kapster te worden. Nu was Heiloo in die dagen maar een zeer kleine plaats, maar wel een met mogelijkheden. De heer Kroon zocht en vond een pandje aan de Stationsweg dat wel geschikt leek. Na enkele veranderin gen en verbeteringen werd reeds op 1 ju li 1932 .een fraaie kapsalon geopend. De salon draaide goed, tevens werden er gepar parfumerien en rookwaren ver kocht. De heer A. G. F. Kroon behaal de de eerste plaats van Noord-Holland op de kampioenschappen herenkappen. Na drie jaar vond de heer Kroon de tijd gekomen om naar iets grotere uit te zien. Een stuk grond werd gekocht te genover zijn zaak en daar liet hij een fonkelnieuw pand bouwen, waar nu nog steeds de welbekede Salon Kroon gevestigd is. De zaken gingen prima, er werden twee dochters geboren. Alles leek rozegeur en maneschijn, was het niet dat de twee de wereldbrand uitbrak. Maar ja, gek nipt moest er toch worden. De oorlog werd goed doorgekomen en begin vijf tig werd er fiks verbouwd en vlogen de heren eruit, voortaan was het damessa lon Kroon. Dochter Ans voelde zich echt al een kapster, ze groeide van kind af aan in het vak en het lag voor de hand, dat toen vader met pensioen ging en elders in het dorp ging wonen, dochter Ans in de winkel kwam. De zaak herhaalde zich, het echtpaar kreeg drie kinderen, waarvan dochter Sandra eveneens steeds als kleuter in de winkel rondliep. Ze deed ook allerlei karweitjes als het maar met het kappers vak te maken had. De klanten hadden er ook plezier in. 9 Het was voorbestemd dat Sandra de derde generatie in Salon Kroon zou worden, ze gaat wat graag met mensen om en het is ook haar lust en leven. Al vroeg kreeg ze ook verantwoording in de zaak en was er voor geknipt! Ze vindt het heerlijk om door te gaan met wat haar grootouders zijn begonnen en door haar ouders is voortgezet. Dat is nu alweer 18 jaar geleden. Vanaf januari 1992, werd de klanten de mogelijkheid geboden een persoonlijke analyse te laten uitvoeren van de kleu ren die het beste samengaan met de na tuurlijke pigmenten van huid, ogen en haren. Vooral zowel dames als heren, stelt Sandra daarbij vast welke kleuren van kleding en/of make-up het beste ge dragen kunnen worden. Uniek is het kleurenpaspoort dat daarbij wordt uit gereikt. Sinds 10 jaar zijn Sandra en Ans com pagnons in het familiebedrijf. Sandra zoekt ook steeds nieuwe wegen, juist in een dorp als Heiloo is daar een goede voedingsbodem voor. Sandra blaakt van ijver en raakt er niet over uitge praat. Na de diverse verbouwingen van de laatste jaren komen er nu wat kleine re interne veranderingen, waaronder een ruimte waarin Sandra de klanten privacy kan bieden voor de kleurenana lyse, een nieuw laboratorium en een nieuwe balie. Om het zestigjarig bestaan te vieren, zal de salon ook een kleine kleurverande ring ondergaan, zodat alles er nog fleu riger en gezelliger uitziet. Hoe? Dat zullen de bezoekers bij bin nenkomst ondergaan, want vooral „ge zelligheid" is een factor die dit familie bedrijf sinds 1932 hoog in het vaandel heeft staan. 'Rondje Heiloo': spel uit Ypestein voor iedere inwoner van Heiloo Het principe van het spel is op zich een voudig. Geënt op het wereldberoemde Monopoly is er een bord met bedrijven (in plaats van straten c.q. steden), die door de spelers gekocht kunnen wor den. Door soms verrassende opdrachten kan het spel een andere wending krij gen. 'Kans' en 'Algemeen Fonds', zou je kunnen zeggen, maar dan geheel an ders. Deze opdrachtkaarten zijn aange bracht door vele Heilooër verenigingen, die elk in de stijl van hun club een op- HEILOO - Zondag 31 mei is het de feestdag van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Die dag wordt er in het Heilooër bedevaartsoord een grote biddag gehou den met als hoogtepunt 's avonds de sluitingsplechtigheden van de meimaand. 'S Ochtends is er om 11.00 uur een hoogmis in de grote kapel met mede werking van de Miller Sisters. In de klei ne kapel wordt om 15.00 uur het aan biddingslof gehouden. Tussen 12.00 en 19.00 uur wordt in de kleine kapel te vens de rozenkrans gebeden. Vanaf 19.30 uur wordt de pontificale hoogmis gehouden met een lichtproces sie door het Kapelbos en de slui tingsplechtigheden bij de kleine kapel. Hier gaat mgr. H.J.A. Bomers voor en zijn vicaris G.P.M. Geukers en een aan tal priesters van het dekenaat medecon celebrant. Halverwege de Kapellaan is er op 31 mei extra parkeergelegenheid, waar overdag en 's avonds gratis geparkeerd kan wor den HEILOO - Tot eind juni wordt Groot- Brittannië flink onder de aandacht ge bracht in De Deel in winkelhof 't Loo. In de winkel ligt een prachtige Culinaire Gids klaar, boordevol informatie, re cepten en aanbiedingen. Deze gids, in gedeeld naar de verschillende landsde len van het Britsde koninkrijk kan een ieder gratis meenemen. In de winkel èn in de gids is grote aan dacht besteed aan diverse originele streekgerechten, waarbij zeker Ierland en Schotland niet zijn vergeten. Het komend weekend, op vrijdag en za terdag, staan twee echte Beefeeters op het middenplein van 't Loo. In hun op vallende rode kledij zullen zij hun pro- dukten aanprijzen. Dat doen ze niet alleen met woorden: u kunt die dagen ook heel veel lekkers proeven. HEILOO - Aangezien de vorige Rap-act enorm ^aansloeg, wil de Teenage Dance Club van Buk Buk de tieners op 29 mei weer verblijden met een optreden. Dit optreden zal verzorgd worden door Quality uit Alkmaar. De band bestaat uit 4 personen: 1 muzikant, 1 rapper en 2 dansers. Het zal weer - net als vorige keer - een wervelende show worden. Dit keer ook de Poolse jongeren, die te gast zijn in Heiloo aanwezig zijn, en we wil len ook hun de avond van hun leven be zorgen. Dit alles dus vrijdag, de aanvang is 19.30 uur en de entree be draagt alleen deze keer 5,00 De drankjes (geen alcohol) blijven gewoon 1,00. HEILOO - Mevrouw Roos, voorzitter van Het Alternatief was blij met de 2.000,- die het comité zomerpostze gels zaterdag symbolisch aan haar over handigde. Voor het geld zal een werk bank worden aangeschaft, een onmis baar attribuut in elke woongemeen schap. De zomerpostzegels brengen jaarlijks zo'n 3 miljoen gulden op, waarvan een deel besteed wordt aan instellingen op het gebied van cultuur en maatschappe lijk welzijn. Dit werk wordt jaarlijks door zo'n 6000 vrijwilligers op 300 plaatsen gedaan. Wie in aanmerking wil komen voor een eventuele bijdrage kan een verzoek in dienen voor een plaatselijke aanvrage bij de commissaris van de koningin van de provincie waar men woont. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: briefpapier tot full-color brochures. HEILOO - Zaterdag 16 mei werd er een reünie/feestavond gevierd van de ein dexamenkandidaten van het jaar 1967. Het was 25 jaar geleden, dat zij de St. Jan Mulo hebben verlaten. Na een voorbereiding van anderhalf jaar door het reüniecomité waren 44 leerlingen en 4 leraren naar de aula van de tegen woordige Sint Jan Mavo gekomen om de reünie te vieren. Uit heel Nederland en zelfs vanuit het buitenland waren zij naar Heiloo geko men om elkaar weer te zien en natuur lijk te spreken. Zij kwamen o.a. uit HEILOO - De 'Ypsalon', het nieuwe wijkgebouw in Ypstein, opent na de zo mervakantie officieel haar deuren. Een schitterend onderkomen voor de en thousiaste wijkvereniging in Heiloo's jongste wijk en natuurlijk een ontmoe tingspunt voor de bewoners van dit deel van Heiloo. Het bestuur van de vereni ging is al geruime tijd bezig met het plannen smeden wat betreft de inrich ting van de nieuwe accommodatie. Een multifunctioneel gebruik van de be schikbare ruimtes is hierbij het uit gangspunt. Om dit te realiseren is er een flinke som geld nodig om alle benodig de materialen en goederen aan te kopen. Met de uitgave van het spel 'Rondje Heiloo' hebben de Ypesteiners een gou den greep gedaan. Zonder al te veel pu bliciteit is het Heilooër spel nu al een 'hit' en heeft derhalve voor een flinke financiële injectie gezorgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1