Regelmatige controle is van levensbelang Rijvaardigheid van veel Nederlanders laat te wensen over tMONROET tMONROEF Sturen en remmen met de schokdempers TESTDAGEN WORDEN ALS NUTTIG EN LEERZAAM ERVAREN VW-KEVERCLUB NEDERLAND Een bonte verzameling kevers 10 tips bij het kopen van gebruikte auto's Meer dart 150.000 auto s op lokatie getest Voormalig coureur Gijs van Lennep schokdempers x, VJVX.OI' schokdempers -piüP NEDERLANDSE AUTOGLORIE HERLEEFT IN NIEUW DAF-MUSEUM AMSTERDAM - Onderzoek van de Stichting Wetenschap- pelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft uitge wezen dat het regelmatig laten testen van de (auto)schok- dempers een noodzaak is. Harde getallen bewijzen dat een auto met slechte schokdempers minder goed te besturen is en een langere remweg heeft. Een gevaarlijke situatie, die door tijdige vervanging van de schokdempers eenvoudig te voorkomen is. Zowel de BOVAG als Veilig Verkeer Neder land wil het publiek hiervan meer bewust maken. a^| y m |5 mWw -A IE/7 ÏM PAGINA 12 UITKIJKPOST 27 MEI 1992 SCHOKDEMPERTEST BIEDT ZEKERHEID roV BAiANS BUSSUM - Gi js van Lennep, gestopt ifvet de professionele racerij, maar inmid dels verbonden aan de ANWB als initiator van de ANWB Ri jstijltrainingen. Een man met een kritische visie op autotechniek en de rijvaardigheid van Nederlan ders. "Automobilisten zijn over het algemeen onvoldoende voorbereid op moei lijke situaties in het verkeer. Bovendien laat men de conditie van auto-onderde len die van vitaal belang zijn voor onze veilgheid, te weinig controleren", aldus (iijs van Lennep. EINDHOVEN - DAF staat niet al leen voor 'Yan Doorne's Automo biel Fabriek', maar ook voor inven tiviteit en geloof in eigen kunnen. Want enige moed kan de uitvinders van onder andere de variomatic- aandrijving niet ontzegd worden. Ooit begonnen in een schuur slaagden de pioniers van DAF erin, om egn reeks van automobielen tot legendarische successen te ma ken. Sinds de samenwerking met Volvo is de eigen naam van de DAF- pcrsonenauto's naar de achter grond verdwenen. Op de markt van industrieel- en grootvervoer ope reert DAF echter nog steeds zeer succesvol. In het Automobielmuseum wordt de naam van DAF op beide fronten ech ter nog steeds hoog gehouden. Er is Als de schokdempers zijn versleten hebben andere auto-onderdelen daar ook van te lijden. Door versleten schokdempers slijten qok andere au to-onderdelen veel sneller. Boven dien kunnen de reparatiekosten aar dig oplopen. Dit is nog maar een as pect van het nut van goede schok dempers. Veiligheid is een ander punt. Schokdempers zorgen ervoor, dat de wielen te allen tijde in contact blijven met de weg. Zij zijn bepalend voor een goede wegligging, een opti male bestuurbaarheid en een zo kort mogelijke remweg. Aquaplaning Personenauto's hebben op een nat wegdek bijna driemaal zoveel kans op een verkeersongeval, als op een Van onze speciale verslaggever - Al geruime tijd vinden overal in het land schokdempertestdagen plaats. Tij dens deze dagen, waarvan het meren deel geqrganiseerd wordt door auto bedrijven, kan iedereen de schok dempers van zijn of haar auto gratis laten testen. Monroe heeft als groot ste schokdemperfabrikant ter wereld meegewerkt aan de ontwikkeling van objectieve testmethodes. Centraal in de test staat een speciale trilbank, waarmee iedere schokdem per afzonderlijk uiterst nauwkeurig wordt doorgemeten. Omdat alle au: to's van elkaar verschillen, wordt de meetapparatuur in iedere testsituatie opnieuw ingesteld. Het principe van de testbank berust op het meten van het wielwegcontact. Na afloop van de test ontvangt de auto-eigenaar een werkelijk van alles te zien: van DAF- .seharesliep tot pantserwagen, van DAF-personenwagens tot trollybus en Van vrachtwagens tot de grootste rallytrucks uit de Parijs-Dakar rally. Daarnaast omvat de autocollectie van bijna 200 voertuigen ook een ver zameling van diverse unieke prototy pes. opengewerkte assen, motoren, stuurhuizen, aandrijfcomponenten, remsystemen en versnellingsbakken, die de autoliefhebber een blik gun nen in het hart van de DAF. Kortom, een uitgebreide collectie die een af spiegeling is van een stuk Nederland se, oorspronkelijke autqhistorie. Wie het museum wil bezoeken, dient even op te letten: het Automobielmuseum in Enschede verhuist binnen afzien bare tijd de complete DAF-museum- collectie naar het nieuwe DAF-mu- seum in Eindhoven. droog wegdek. Aquaplaning is hier van een belangrijke oorzaak. De ban den kunnen dan het water op het weg dek niet meer verwerken en verliezen het contact met de weg. Monroe heeft de invloed van schokdempers op het verschijnsel aquaplaning onderzocht in samenwerking met het weten schappelijke onderzoeksinstituut TuV Rheinland. De conclusie: auto's met slecht functionerende schok dempers krijgen bij een veel lagere snelheid last van aquaplaning dan au to's met goed functionerende schok dempers. Zelf controleren Een globale controle van schokdem pers kan de autobezitter zelf uitvoe ren. De zogenaamde 'bumpertest' compleet testrapport, dat inzicht ver schaft in de conditie van de schok dempers. Kennismaking De test gaat heel eenvoudig in z'n werk. Men rijdt de testbank op. Eerst worden de voorste schokdempers ge test, daarna de achterste. Binnen een paar minuten is duidelijk of de geteste schokdempers voldoende wiel-weg- contact bieden. Een waarde boven de 40% is voor de meeste auto's vol doende. Bezoekende automobilisten kunnen bij de aanwezige specialisten terecht met al hun vragen over de verschillen de soorten schokdempers. Voor geïn teresseerde bezoekers is het boven dien een goede gelegenheid om ken- Schokdempers zijn vaak het stief kindje van de autobezitter. Onzicht baar doen ze hun werk...of niet. De werking van onder de auto gemon teerde schokdempers neemt af in de loop van de tijd. Zelfs voor de meest doorgewinterde automobilist ge beurt dit haast onmerkbaar. Alleen door regelmatig te testen komt die slijtage aan de oppervlakte, of in het andere geval tijdens een noodstop. Bijvoorbeeld: op een droog, ongelijk geeft een aardige indicatie van de conditie van de schokdempers onder de auto. Hiertoe dient men hard te drukken op de hoeken van de stil staande auto. Wanneer de auto na het loslaten direct tot rust komt, dan zijn de schokdempers in orde. Blijft de carrosserie echter nadeinen, dan is het verstandig om advies van een vak man in te winnen. In dergelijke geval len kan het zijn dat de schokdempers voor een onvoldoende wegcontact van de wielen zorgen. Het advies van 'Autobalans': laat schokdempers ie dere 20.000 km controleren. Im mers, de wegligging van een auto en daarmèe de veiligheid van automobi list en passagiers, wordt in belangrij ke mate bepaald door de schokdem pers. nis te maken met de techniek achter de schokdemper en met eigen ogen te aanschouwen hoe dit 'verborgen au to-onderdeel' nu eigenlijk werkt. Gezellige dag Over het algemeen staat er tijdens de test al een kop koffie klaar voor be zoekers. Bovendien is het voor de aanwezige vakmensen van het orga niserende autobedrijf een kleine moeite om tegelijkertijd andere on derdelen te controleren, zoals ban den en verlichting. Op die manier weet men snel, hoe de eigen auto er voor staat op een aantal essentiële punten. Dat maakt het bezoeken van een testdag meer dan de moeite waard. wegdek en bij een snelheid van 80 km/u maakt een defecte schokdem per de remweg 2,6 meter langer. Dat kan het verschil zijn tussen 'net op tijd' en 'net te laat'. Eigen verantwoordelijkheid Met de komst van de APK keuring is de indruk gewekt dat aan dit soort veiligheidsaspecten van de auto vol op aandacht wordt geschonken. He laas is dat niet waar. Een goedgekeur de auto hoeft op het moment van keu ren slechts aan de minimale veilig heidseisen te voldoen. Niet meer en niet minder. In de praktijk blijkt bo vendien, dat tijdens de APK-keuring te weinig aandacht wordt besteed aan de schokdempers van een auto. Elke autobezitter is en blijft daarom zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn of haar auto. Schokdempers vormen een belangrijk element van die veiligheid. Nieuwe auto's De levensduur vqn een schokdemper ligt tussen de 30.000 en 60.000 kilo meter. Eén en ander is afhankelijk van de persoonlijke rijstijl, die van zelfsprekend ook van invloed is op bijvoorbeeld banden en remmen. Ook bij relatief nieuwe auto's is het daarom raadzaam om de test uit te la ten voeren. Het hele jaar door voert een groot aantal garages dit soort controles uit. Tevens zijn verschillen de testteams op pad. Daardoor is het voor iedereen mogelijk om de auto te laten testen. Van onze speciale verslaggever - Een beperkt aantal automodellen schrijft geschiedenis. De T-Ford, de 'lelijke eend', de 'snoek' en zeker ook de Volkswagen Kever behoren tot het zeldzame soort auto's dat een onver- vreembare indruk in de tijd heeft ach tergelaten. De Kever is maar liefst 50 jaar in produktie geweest. In die tijd zijn meer dan 20 miljoen exemplaren van het succesmodel geproduceerd. Auto's vormen voor Gijs van Lennep van jongs al aan een passie. In 1948, toen hij zes jaar oud was, bezocht hij als toeschouwer zijn eerste Grand Prix op Zandvoort. "Oefenen op hel erf van mijn ouderli jke huis. heel veel kijken bij races, zeilreen skelter bou wen... En Vooral wachten tot ik acht tien werd. De eerste race-ervaring deed ik op in de auto van mijn moe der, een Fiat 600. Een auto die daar duidelijk niet voor bedoeld was. Al snel kwam er een VW Kever met Por- sche-mbtor. Een wolf in schaapskle ren. De ontwikkeling stopte niet en van het één kwam het ander". In *66 won Gijs van Lennep verschillende races en kreeg kort daarna een fa- briekscontract met Porsche. "In '71 won ik Le Mans voor de eerste keer. Het begin van een lange en suc cesvolle carrière in de sportwagen- en lange afstandracerij. Ik heb zo'n beetje alles gewonnen wat er te win nen viel en meegedaan aan alle grote rally's: Tulpenrally. Monte Carlo...". Hoewel hij in die tijd heel wat colle ga's verloren heeft, maakte Gijs van Lennep zelf weinig ongelukken. "Ik was watje kunt noemen een "veilige' coureur", aldus Gijs. Het is dus niet vreemd, dat hij tegenwoordig rijstijl- cursussen voor de ANWB organi seert. waarin alles om 'veiligheid' draait, v Karakter Auto's worden steeds veiliger. Met name de ingebouwde veiligheid. Niet alleen door de introductie van nieuwe technieken zoals het anti-blokkeer- systeem van de remmen (abs), maar ook door verbetering van bijvoor beeld de banden en innovaties op het gebied van schokdemers. Gijs van Lennep: "Alles wordt beter. Alleen de automobilist niet. Bij rijlessen word je klaargestoomd om met de au to de weg op te mogen. Vooral jonge ren willen zo vlug mogelijk het rijbe wijs halen. Het mag immers niet te veel kosten. Het papiertje in de zak, de koning te rijk en alles kan". Het le ren autorijden begint eigenlijk dan pas, aldus de voormalig coureur. "Autorijden is een kwestie van het kennen van de grenzen. Wanneer be gint de voor- of achterkant weg te glij den? Wat is de remweg? Kortom, wat is het karakter van de auto? Door er varing leer je een hoop bij, maar risi co's blijven". Natuurlijk is er geschaafd aan het mo del en de uitvoering, maar de basis vorm is altijd herkenbaar gebleven. Het is daarom geen wonder dat de Kever een enorme schare fans heeft verzameld. De echte liefhebbers heb ben zich al weer geruime tijd verenigd in een echte merkenclub. Binnen de club zijn niet alleen prachtige histori sche modellen verzameld, maar ook Gasgeven Risico's, die bijvoorbeeld in verkeer de maar hardnekkige ideeën schui len. "Als ik aan mensen vraag hoe ze met een voorwiel aangedreven auto door de bocht moeten rijden, dan zeggen ze in de meeste gevallen, dat als je maar goed gas geeft, je de auto door de bocht trekt. Maar ze vergeten er bij te zeggen, datje in *t eerste kwart van de bocht het gas juist eraf moet hebben! Anders komt die neus niet naar binnen". Slechte mentaliteit De grootste fout die in het Neder landse verkeer gemaakt wordt, is dat men niet geconcentreerd rijdt en slecht anticipeert. "Voor iedere situa tie geldt: houd je ogen open en. kijk verder dan alleen pal over de motor kap heen. Neem alles in je op? Signa leer. rijd defensief en kijk vooruit. En. hoe harder je rijdt, hoe verder je voor uit moet kijken". Uit de bocht Een andere belangrijke factor voor veilig autorijden5 is uiteraard de con ditie van de auto zelf. Gijs van Len nep signaleert echter dat hét daarmee lang niet altijd goed gesteld is, on danks de APK. "Bar en bar slecht, wat ik af en toe zie rondrijden. Ik denk wel dat het heel 1 langzaam iets beter wordt. Mensen worden zich toch iets meer bewust van het belang van een auto die technisch o.k. is". Volgens Van Lennep is het nog lang niet zover dat mensen bandenspanning en schokdempers regelmatig laten con troleren. "Ik weet hoe belangrijk schokdem pers zijn. Het luistert heel nauw, net als de bandenspanning. Het is zelfs zo dat een auto met één defecte schok demper bijna dezelfde slechte weglig ging heeft, als een auto waarvan er vier defect zijn. De auto gaat raar zwaaien,is minder goed in de hand te houden en krijgt een langere remweg. De schokdempers worden in de fa briek afgesteld voor het type auto waarvoor ze bedoeld zijn. In de auto racerij stel je de schokdempers vaak zelf af. Ik herinner mij bijvoorbeeld nog goed dat ik in mijn carrière als au tocoureur mijn schokdempers tij dens een pitstop nog'iets had bijge steld. Verkeerd, zoals bij de eerste totaal omgebouwde en onherken baar geworden modellen, specials. De Kever Club Nederland (KCN) is met haar ruim 2.900 leden Neder lands grootste club van typegebon den auto's. Naast de bonte verzameling van mooie, minder mooie, originele en speciale Volkswagen Kevers biedt de Keverclub ook ruimte aan liefheb bers van de andere luchtgekoelde modellen van Volkswagen, zoals de Karmann Ghia, de 1500, 15Ö0S, de 411 en 412. Ieder jaar organiseert de KCN het VW-Keverweekend, een grote happening en Kevershow met een internationaal karakter. De be zoekende Kevers zijn er in vele uit voeringen te zien, van Bril, Ovaal tot getuned compleet met Porsche-mo tor. Lezers die meer informatie over de Keverclub willen, kunnen zich richten tot: KCN, Postbus 7538, 2601 JM Eindhoven. De legendarische Kever. Jarenlang de absolute topper van Volkswagen, nu een collectors-item. Meegedaan aan alle grote rally 's, zoals Tulpenrally, Mórité Carlo... bobbel bleek. Ik reed er overheen en daarna ging de auto zijn eigengang. Ik zat erin en kon absoluut niets doen. zodat ik alle grip op de weg verloor en in de berm belandde. Sinds die tijd weet ik precies hoe nauw het luistert bij schokdempers". De kunst van de juiste keuze Heeft u een gebruikte auto op het oog? Laat u niet bij voorbaat het hoofd op hol brengen en maak een goede afweging van alle voor- en nadelen. Om spijt en problemen te voorko men en u te helpen bij uw afwegin gen. heeft de redactie van Auto Balans enkele tips voor 1Is de auto goed geregistreerd? Kijk of alle benodigde gegevens van de auto goed vermeld staan op het kentekenbewijs. 2. Heeft de auto regelmatig zijn onderhoudsbeurten gehad? Sla hetonderhoudsboekje erop na of de auto regelmatig onder houdsbeurten heeft ondergaan. Trek dit eventueel na (bij de be wuste garage of de vorige eige naar). 3. Is het lakwerk in orde? Bobbels in het lakwerk wijzen op roest. Kijk extra kritisch rond de lampen en portieren, achter sier werk en naar de wielkasten. 4. Zijn de dragende delen in goe de staat? Roest aan de onderzijde duidt niet direct op een slechte staat van de auto. Belangrijk is wel, dat de dra gende delen niet zijn aangetast. 5. Is de verlichting in orde? De glazen van de lampen moeten helder zijn en geen scheurtjes ver tonen. De reflectoren mogen niet door roest zijn aangetast. 6. Functioneert alles naar beho ren tijdens een rit? Let wisselend op remmen, koppe ling, versnellingsbak en stuur. 7. Is de motor in goede staat? Kijk onder de motorkap. Wanneer de motor er (te) schoon uitziet, is er misschien iets te verbergen (koelwater- of olielekkage). Be kijk de oliepeilstok. Is de olie schoon? Een grijzige kleur kan op een lekke koppakking wijzen. 8. Hebben de banden voldoende profiel? Banden mogen geen al te ernstige beschadigingen vertonen. Is het profiel tenminste 2 mm dik? Zijn er opvallende slijtageplek- ken? 9. Functioneren alle schokdem pers? Wanneer u op de hoeken van de auto drukt, deint de auto dan na? Een defecte schokdemper ver mindert de stabiliteit van de auto aanzienlijk. 10. Is de auto ANWB-gekeurd? Wanneer dit nog niet gebeurd is, kunt u dit het beste zelf alsnog re gelen. Neem het zekere voor het onzekere! v Een auto hoeft op het moment van APK-keuring slechts aan de minimale veiligheidseisen te voldoen... v':. a - rf V Goede schokdempers zijn van groot belang voor de veiligheid van passagiers en automobilist.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 12