timmeti 2 Equipe Coifilii^s GRATIS LIMMEN KINDEROPVANG LIMMEN DANS- EN FEESTCENTRUM LIMMEN MARIAN ROOS Kapsalon Marga Twaalfde palingtour Oranje-Wit scholen- toernooi HSV Limmen Diensten in limmen Politieberichten Akers/oot Koninginnedag Expositie Frans Room bij Galerie Amber DRINGEND VERZOEK Bloemschikken door amateurs KMTP Het Felle Stootje Concert in Beeldentuin Voetbal op handbalcomplex Heren Meervogels houden kans op titel Beeldentuin Akermare Burgerlijke stand gemeente Akersloot Uitnodiging: GRASZODEN TUINAARDE TUINTURF POTGROND COMPOST ZAND MEST GEBR. min Hoogeweg 94 - Visweg 23 Telefoon 02205-1337 - 2306 Gezichts behandeling 45, Mini vaque 60 r UW KERASTASE-KAPPER Staat 't me wel? Past 't bij mij? Welke kleur voor mij? Bij een knipbehandeling een kleurspoeling Sluiting gemeentehuis Verleende hinderwetvergunningen UITKIJKPOST 27 MEI 1992 PAGINA 13 LIMMEN - Alweer voor de twaalfde keer organiseert de Limmer IJsclub op zondag 31 mei de palingtour. Deze fietstourtocht van 100 km en 35 km start zondagmorgen vanaf 8.00 tot 9.30 uur (100 km) en 10.30 uur (35 km) bij café de Uitkomst aan de Rijksweg in Limmen. De 100 km is een tocht naar Volendam. De 35 kilometer is dit jaar een geheel andere ro'ute dan de voorgaande jaren. Getracht is zoveel mogelijk toeristische wegen en fietspaden in het traject op te nemen. Deze route leent zich dan ook niet voor de snelle fietsers. De inscjirijfkosten bedraagt voor de ou deren met herinnering 5,00 en voor de jeugd tot en met 15 jaar 3,50. Voor administratiekosten rijden kost 2,50. Het is een vrije toertocht. Dit betekent dat ieder zijn eigen tempo bepaalt. Het is gebruikelijk dat de grote groepen 100 km rijders precies om 8.00 uur ver trekken. Voor diegenen die dat iets te vroeg vinden kunnen uiteraard ook wat later starten. Inlichtingen over deze tocht: telefoon 02205-2426 of 2798. LIMMEN - Woensdagmiddag speelden bijna 100 kinderen van de Limmer- basisscholen voor de tweede maal het school volléy-lijnbal toernooi. Het is mede door het prachtige weer een geslaagde dag geworden. Na de pauze waren de finale rondes en na een spannende strijd heeft dat gere sulteerd in de volgende winnaars: groep 6: Bad Boys; groep 7: F. C. Mooiman; groep 8: Limme Baers. Natuurlijk zien we graag alle deelne mers volgend jaar weer terug, misschien al in september als het nieuwe seizoen van start gaat. Voor informatie over jeugdvolleybal kunt u terecht bij ons secretariaat: Nel Kaandorp, Middenweg 28, Limmen, tel. 02205-2348, of bij Gerda Burgering, Vredeburglaan 2, Limmen, tel. 02205-3612. LIMMEN - Afgelopen zondag is de eerste witviswedstijd van dit seizoen ge vist en wel in de ringvaart te Heerhugo- waard. Maar liefst 28 vissers stonden op deze prachtige morgen klaar om hun hengel uit te werpen. In totaal werd er bijna 34 kilo vis gevangen. Uitslag: A-klasse 1. C. Bakker 9600 gr., 2. J. Jak 5350 gr., 3. G. Tuyn (ji\) 4000 gr.; B-klasse: 1. J. Baltus - R. Levering 550 gr.,'2. P. Levering 500 gr., 3. K. Le vering - R. Kroon - P. Struylaart 400 hr. De volgende wedstrijd is op 14 juni en wel in de Schulpvaart. Huisartsen Onder tel. 1272 is altijd één van de dok toren bereikbaar. Dierenbescherming Limmen Honden en katten: mw. Waijers, tel. 2256. Knaagdieren: Prins, tel. 2266. Praktijken Fysiotherapie Fysiotherapiepraktijk Waal, Kerkweg 20, Limmen, tel. 02205-1796 (b.g.g. 072-331266), beh. dag. vlg. afspraak. R.P.M.Donker, Het Achtkant 12, Lim men, tel. 02205-3369. Praktijkadres: Dusseldorperweg 139, tel. 02205-3219. Alg. Maatschappelijk Werk 'Spreekuur: donderdag van 14.00 tot 15.00 uur in het wijkgebouw, Midden weg 26a, tel. 1250. Bereikbaarheid don derdagochtend en overige weekdagen: Slimpad 16 te Heiloo (tel. 072-330984 of 072-110804). Indicatiecommissie Bejaardenoorden Verzoeken om opname in een bejaar denhuis dienen te worden ingediend bij de indicatiecommissie bejaardenoorden te Limmen, p/a Afdeling Sociale Za ken, Middenweg 3a, 1906 AP Limmen. Tafeltje-dek-je Mevr. Baltus, Hoogeweg 49, Limmen, tel. 02205-1483. Stichting Interkruis Noord-Kennemerland Ledenadministratie: tel. 072-199222. Wijkgebouw, Middenweg 26a, 1906 AR Limmen. Ouder- en kindzorg: spreekuur ma. t/m vrij. 8.30-9.00 en van 12.30-13.00, tel. 02205-4275. Volwassenenzorg: spreekuur ma. t/m vr. 12.30-13.30 uur, tel. 02205-1250. Voor spoedeisende gevallen kunt u de alarmcentrale bellen: tel. 072-619818. Gemeente Limmen Openingstijden gemeentesecretarie: 9.00-12.00 uur (en woensdagmiddag tussen 15.30 en 17.30 uur voor het afha len van rijbewijzen en paspoorten) Het gemeentehuis is tijdens kantooruren te lefonisch bereikbaar onder nummer (02205-)1456. Voor de dienst gemeentewerken gelden dezelfde tijden. Telefoonnummer grof vuil: 072-413533. De wethouders kunt u spreken tijdens de inloopspreekuren op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur in het gemeen tehuis. De burgemeester slechts na tele fonische afspraak. De afdeling sociale zaken is in ieder ge val bemand op maandag- en donderda gochtend tussen 9.00 en 12.00 uur. Door de geringe personeelsbezetting kan zij op andere dagen wel eens geslo ten zijn. Gezinsverzorging, Ouderenhulp en Alphahulp Stichting Noord Kennemerland/Noord -Holland Midden. Hoofdkantoor: Nas- saulaan 30, 1815 GL Alkmaar. Voor hulp bij problemen in de verzor ging van uw huishouden. Spreekuur da gelijks van 8.30 tot 9.30 uur. Telefoon: 072-127066. Voor acute hulp na 17.00 uur en i*1 het weekend: tel. 072-156400. LIMMEN - Op woensdag 20 mei was er een aanrijding op de kruising van de Kerkeweg en de Rijskweg. Dit was tus sen een fiets en een personenauto. De fiets reed op het verkeerde fietspad en de auto zag de fiets te laat naderen. De bestuurster van de fiets raakte licht ge wond door de aanrijding. Op donderdag 21 mei een aanrijding op de kruising van de Hogeweg en de Burg. Nieuwenhuijsenstraat. Hier werd geen voorrang verleend op een voorrangs kruising. Twee personen raakten licht gewond. Van vrijdag op zaterdagnacht werd een poging tot inbraak gepleegd in Limmen. De bewoner werd wakker en schreeuw de naar de dader die de vlucht nam. In dien u zo iets overkomt of andere vreemde feiten: belt u dan 06-11 en vraagt om politie-assistentie. De surveil lancewagen kan wel bij u om de hoek rijden. Gevonden voorwerpen: lichtblauw kin- derspijkerjack maat 140, merk Brains, met initialen: zwart/bruin portemon- neetje met inhoud. Verloren voorwerpen: zwart hoesje met renault; audisleutel; ronde gouden hanger. Het politiebureau in Limmen is elke maandag van 9.00 tot 12.00 uur en elke donderdag van 14.00 tot 17.00 uur geo pend voor het publiek. Buiten deze uren kunt u beter telefonisch een afspraak maken. Telefoon: 02205-1783. Voor za ken, zoals inbraken, aanrijdingen, waarbij dringend politieassistentie noodzakelijk is: 06-11. LIMMEN - In Limmen is de koningin nedag weer traditioneel gevierd met 'Limmen op de fiets', een fietspuzzle- tocht voor jong en oud. Dit jaar hadden de vragen van de fietstocht betrekking op de gebouwen en woningen die bepa lend zijn voor het dorpsgezicht. Daar naast waren er vragen te beantwoorden bij twee bekende bedrijven, bouwbe drijf R. Min B.V. en G.P. Groot B.V. Zaterdag 23 mei vond bij R. Min B.y. de prijsuitreiking plaats. Zowel R. Min B.V. als G.P. Groot B.V. hadden mooie prijzen voor verschillende cate gorieën beschikbaar gesteld. Daarnaast stelde het Oranjecomité prijzen beschik baar voor de fietstocht. Hier volgen de uitslagen: r. Min B.V.: t/m 12 jaar extern: le prijs Hans v.d. Steen; 2e prijs Cris Zomerdijk; 3e prijs Chris Duyn t/m 12 jaar. intern le prijs Jolien Hollander; 2e prijs Ferry Min; 3e prijs Marije Min. Vanaf 13 jr. extern: Openbare Bibliotheek Kapelweg 6 te Limmen Openingstijden: maandag 14.30-17.00/19.00-20.30 uur; woensdag 14.00-17.00 uur; vrijdag 14.30-20.30 uur. Dierenarts Castricum/Limmen De kleine huisdierenpraktijk van de die renartsen H. Wolters en mw. S. Asyee, De Loet 182, Castricum, is bereikbaar via tel. 02518-54345. Zaterdag spree kuur van 13.00-14.00 uur en volgens te lefonische afspraak. Dierenartspraktijk A. van Lohuizen, J. Borsje en Ph.K.H. Juch, Dotterbloem 7, Castricum, tel. 02518-55910. Tijdens de weekenddienst wordt u eventueel au tomatisch doorgeschakeld. Behandeling kleine huisdieren na tel. afspraak. Dierenarts Limmen Dr. Schaap en Dr. De Jong zijn te berei ken op tel. 02205-2583 (Rijksweg 104, Limmen). Spreekuur maandag tot en met vrijdag van 13.30-14.30 uur en vol gens telefonische afspraak. Stichting Bejaardenwelzijn Limmen Secr.: mw. E.Th.H. Rodenhuis- Janssen, Kerkweg 47, 1906 AV Lim men, tel. 02205-1410. Zwangerschapsgymnastiek Voor zwangerschaps- en nabevallings- gymnastiek: Ellen van der Dussen, tel. 2126. Verloskundige Limmen M.C.G. Groot-Valkering, Hoogeweg 72, Heiloo. Spreekuur na tel. afspraak (02205-2635). Telefooncirkels Telefooncirkels Limmen: mw. W. Sege- rius, coördinatrice, tel. 1772. Welfare Limmen Inlichtingen: mw. Boersen, Visweg 46, tel. 2483. Parochie H. Cornelius Limmen Pastoor: P. Ruiter, Dusseldorperweg 74, tel. 1275. Spreekuur: dinsdag en donderdag 18.00-19.00 uur, woensdag 9.30-10.30 uur. Pastoraal werkster: mw. H.G.M. Boo- mars, Dusseldorperweg 72 (in de Pius), tel. 3793. (Privé: 02513-15563, tussen 18.00-19.00 uur). Spreekuur: donder dag van 13.00-14.00 uur. Banknummer parochie: 336400756; gi ronummer: 248524. Kerkbijdrage bank nummer: 336421400. Unie van Vrijwilligers (UW) Voorzitster: mw. T. Stroethoff-van Lieshout, Visweg 20. Inlichtingen (tuu- sen 18.00-19.00 uur): tel. 1398. Kinderopvang Voor informatie over Kinderopvang Limmen kunt u terecht bij Dieneke van der Meij, Westerweg 5, tel. 3220, of bij Karin Min, Burg. Nieuwenhuysenstraat 12, tel. 2817. Spreekuur: iedere woensdag van 9.15- 10.30 uur in De Wollewei, tel. 2951. Oefentherapie Mensendieck Lia Kerssens-van de Bult, praktijka dres: Zuidkerkenlaan 21, 1906 AC Lim men, tel. 02205-2048 (b.g.g. 02510- 33480). Logopedie Nita Ullers, praktijkadres Wijkgebouw Interkruis, Middenweg 26a, Limmen. Afspraken: 072-315148 (niet op donder dagochtend). LIMMEN - Bij Galerie Amber in Lim men zijn tot 21 juni zeefdrukken en et sen te zien van Frans Room. In zijn huidige werk legt hij verdwijnende dorps- en stadskernen vast in de provin cie Noord-Holland en in de Spaanse provincie Catalonië. Het werk bij Am ber zal alleen beelden uit Noord- Holland tonen: Jisp, Krommenie, West Knollendam, Marken, Assendelft en nog vele andere plaatsen. Alles in kleu renzeefdruk, monokleurzeefdruk en in etsen. Frans Room werd in 1939 geboren in Wormer. Hij zwierf vele jaren door Eu ropa en Noord-Afrika, waarna hij zich weer in de Zaanstreek vestigde. Met col lega Peter van Wijngaarden vormde hij de Wonderland Lichtshow, wier crea ties jarenlang te bewonderen waren op popfestivals in binnen- en buitenland. Frans Room hield zich daarnaast bezit met etsen, kleuretsen, collages en met het schrijven en uitgeven van boeken, o.a. over de Zaan. Galerie Amber, gelegen aan de Dussel dorperweg 18 te Limmen, is geopend ie dere donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur. De redactie van de Uitkijkpost wil via deze oproep het volgende ver zoek doen aan alle schrijvers en schrijfsters van kopij: WILT U DE TEKST BIJ VOOR KEUR GETYPT INLEVEREN BIJ DE BEKENDE ADRESSEN? Dit voorkomt eventuele fouten en bespaart de redactie veel tijd. Bij voorbaat dank! De redactie. le prijs Dennis Admiraal; 2e prijs Alex Zwart; 3e prijs Trudy Mooij. vanaf 13 jr. intern: le prijs J. Krom; 2e prijs Marjolein Min; 3e prijs Cees Admiraal. Bij G.P. Groot hebben de volgende kin deren een prijs gewonnen: Jordy Vleu gel (13 jr.) Marco Min (4 jr.) Erik Nuijens (4 jr.), Ruud Vreeburg (5 jr.), Marieke Valkering (7jr.) Nathalie Hol- lenberg (8 jr.), Anthon Nuijens (9 jr.) Bram Bruschke (9 jr.), Marjolein Nui jens (11 jr.) Roy v.d. Steen (11 jr.), An ne Hoeksema (12 jr.) Joost v. Schooten (13 jr.) Alex Zwart (16 jr.) Limmen op de fiets: Er waren 2 foutlo ze inzendingen, die wij beiden een le prijs hebben gegeven: Christine Out en Patricia Beentjes. Uit de inzendingen met 1 fout hebben wij drie prijswin naars geloot: mevr. A.C. Mooy, Sernea en Lex van Diepen en fam. P. Mors. De prijswinnaars van de ballonnen wedstrijd zijn nog niet bekend, de wedstrijd wordt eind juni afgesloten. Nader bericht hierover volgt nog. HEILOO - Donderdag en vrijdag kwa men - ondanks het mooie weer - honder den mensen kijken naar de resultaten van het Evenement Bloemschikken in winkelhof 't Loo. De KMTP afd. Heiloo had 40 deelne mers verdeeld in drie categoriën: bc- ginnners, gevorderden en ere-klasse. Er werden schitterende bloemstukken ge maakt in de vrije werkstukken. Voor het verplichte stuk ontving elke deelne mer een aardebeienslofje, men kon een keuze maken uit een leuk assortiment rode bloemen, er was prachtig bijmate riaal en een paar aardbeien. Het resul taat was om 'in te bijten' - er waren verrassend mooie arrangementen te zien. De jury, bestaande uit mevr. van Riemsdijk van Bloemenservice Heiloo, Corina van Velzen van Bloemenshop 't Loo, en Coby v.d. Neut, meester- bindster bij Henk Scholten, kende de prijzen als volgt toe: Verplicht stuk. Ere klasse 1. Marijke Bruin 2. Saskia Schouten, eervolle ver melding Teuny Filé en Thea Braken- hoff. 3. Ank v.d. Laarschot, eervolle verm. Cok v.d. Bosch. Beginners 1. Hannie Zoon 2. Corine Beentjes en Aafke Wagenaar. 3. Bep van Vliet eer volle verml. Linda Agasi, Ina Belleman, Leny Rozing. Vrij werkstuk. Ere klasse 1. Saskia Schouten 2. Thea Brakenhoff, eervolle verm. Marijke Bruin en Teuny Filé. Ge vorderden 1. Annemiek de Back 2. Marry Pels 3. Hennie Schouten, eervol le verm. Berna Poulissen en Nel Slinger land. Beginners 1. Marit van Duuren 2. Bep v.d. Meer, Betty van Rems en Tiny van Dijk. De prijzen werden beschikbaar gesteld door winkeliersvereniging 't Loo die sa men met de Verenigde Spaarbank als sponsor optrad van dit evenement. Wilt u meer weten over de KMTP, bel 333523 of 333530. HEILOO - Het 12de seizoen van de bil jartclub is weer uitgespeeld. Ook dit jaar was het een hele spannende compe titie, waarbij de beslissing voor de eerste 3 plaatsen pas op de laatste speelavond bekend werd. Na een feestelijke afslui ting van het seizoen bij Claus Partyhou se, was de prijsuitreikin woensdag 20 mei niet minder gezellig bij café La Strada. De kampioene van de 3x20-competitie is Annie bakker. De uitslag van de onder linge competitie 91/92: le Joke Bussing met 60 punten, 2e Hanka Koedijk met 56 punten; 3e Annie Bakker met 55 punten 4e Vroon Becker met 53 punten 5e Thea Modder met 51 punten. Het afgelopen seizoen bestond HFS uit 11 leden; veel te weinig naar ons zin, maar we blijven met elkaar biljarten en hopen dat er in Heiloo of omstreken vrouwen zijn die ook graag in clubver band willen biljarten. Voor alle infor matie, ook als je wilt leren biljarten, kan je contact opnemen met Hanka Koedijk, telefoon 336555, of kom op maandagavond in september bij café La Strada aan de Kennemerstraatweg. AKERSLOOT - Op zaterdag 30 mei zal om 15.00 uur het uit Engeland af komstige koor Laudamus in de Beel dentuin Akermare, Uiterdijk 2, in Akersloot een concert geven. Laudamus is opgericht door Musical Director An drew Johnson met als doel het verzor gen van de koorzang tijdens de erediensten in de omliggende kathedra len en kerken. Het koor heeft haar re pertoire in de loop van haar bestaan uitgebreid met wereldlijke muziek. Het koor treedt op met twintig zangers. Het koor vezorgd enkele concerten in Nederland. Ter afsluiting van hun tour nee vezorgen zij twee concerten in Akersloot. Het is een unieke ervaring om te midden van beelden en sculpturen in de open lucht te kunnen genieten van muziek. Voor en na het concert kunt u op uw gemak kennis maken met de wer ken van Nederlandse kunstenaars zoals Colette Curfs, Fem Zwaag, Piet van Heerden, Louty Plugge, en Marinus Klop. Aansluitend op het concert in de beel dentuin zal Laudamus om 17.00 uur een Evensong verzorgen in de Dorpskerk aan het Dielofslaantje in Akersloot. Ter bestrijding van de onkosten zal een pot voor vrijwillige bijdragen worden neer gezet. Voor inlichtingen kunt u bellen met (02513-12598). AKERSLOOT - Tussen het grote aan bod van evenementen is het voetbaltoer nooi op het handbalcomplex gestart. Dit jaar strijden 30 teams om de ereme talen: 10 heren nietrekreanten, 16 heren rekreanten en 4 damesteams. Afgelopen week zijn er 24 wedstrijden gespeeld. Maandag 1 juni wordt dit toernooi her vat. Het is dan weer gezellig toeven op het complex. U kunt genieten van voet bal zowel rekreant als pretatiegericht. De broodjes haring, poffertjes en olie bollen liggen op u te wachten. Het is ze ker de moeite waard naar de Boschweg te komen waar zondag 14 juni de finales gespeeld worden. AKERSLOOT - Door de zware uit wedstrijd tegen Houten te winnen en verlies van koploper ACS kan Meervo gels heren, als de twee resterende wedstrijden gewonnen worden, een beslissingswedstrijd afdwingen om te promoveren naar de hoogste divisie veldhandbal. De twee tegenstanders zijn Berdos en OSC. Dames 1 won de laatste wedstrijd, NEA wist na achterstand van 8-1 terug te ko men tot een 18-14 eindstand. De dames jun.Al hadden geen problemen met Niedorp en wonnen met 18-8. De heren jun. Al wonnen sinds drie jaar weer van De Blinkert met 20-16. AKERSLOOT - Beeldentuin Galerie Akermare opent dit seizoen met een groepsexpositie. In de intimiteit van een Noordhollandse tuin, met doorkijkjes naar het weidelandschap en het Alk- maardermeer, worden grote en kleine sculpturen in diverse materialen en stij len van Fem Zwaag, Piet van Heerden, Louty Plugge en Marinus Klap tentoon gesteld. Colette Curfs creëerde voor Akermare een serie zelfportretten in een zeer eigen stijl en warm van kleur. Veelal gecombi neerd en geintegreerd met bepaalde dier en plant motieven. Beeldentuin Galerie Akermare is gele gen aan de Uiterdijk 2 te Akersloot (na bij het pontje) Openingstijden: vrijdag en zaterdag van 11.00-17.00 uur en op afspraak. Tel. 02513-12598. AKERSLOOT - Geboren: Lonneke Li- sanne Paulina Maria, dochter van Alexander L.P. Hoogenboom en Maria J.P. Fatels. Bram, zoon van Johannes W.N. Schoon en Maria A.G. Mors, Kimberley, dochter van Mattheus J. Langras en Wilhelmina C. Broersen. In ge Maria, dochter van Johannes N.M. van der Velden en Margaretha M. Hee remans. Overleden: A. Boom, e/v Koomen, oud 71 jaar. Gehuwd: Adrianus Johannes Andreas Bontje en Elisabeth Tiddens. Adriaan Willem Filius en Monique Kaandorp. IV. L 1 juni feestelijke opening van de K.O.V.L. ledereen, jong en oud, is van harte welkom van 9.00 tot 11.30 uur in het kantoor in de Wollewei, naast de peuterspeelzaal. Groetjes: Dieneke v/d Mey, Karin Min RIJKSWEG 121 - LIMMEN - TEL. 02205-1383 Ook uw adres voor: BRUILOFTEN, BEDRIJFSFEESTEN, CLUBFEESTEN, RECEPTIES, DIV. WARME/KOUDE BUFFETTEN ZONNE-STUDIO Middenweg 10, 1906 AR LIMMEN Telefoon 02205-3778 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur Kom eens langs voor een afspraak. y^ Bel voor info-folder, of kom eens langs! De koffie staat klaar. y^ KAPSALON SCHOONHEIDSSALON GEDIPL. VISAGISTE Dampegheestlaan 31 Limmen behandeling volgens afspraak 02205-1928 Rijksweg 77 Tel. 02205-2953 Limmen Op deze vragen geven wij u antwoord: op woensdagochtend 3 juni a.s. Maak wel even een afspraak: kleuradviseuse aanwezig. KERKWEG 17 - LIMMEN - TEL. 02205-2456 Geopend: dinsdag t/m zaterdag vrijdagavond 19.00 tot 21.00 uur. Informatierubriek van de gemeente Limmen. Inlichtingen en reacties: Middenweg 3a, Limmen. Telefoon 02205-1456 Op vrijdag 29 mei a.s. zal het gemeentehuis de gehele dag gesloten zijn. (art 31 WABM) Burgemeester en wethouders hebben, onder een aantal voor waarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, op 19 mei 1992 een vergunning verleend ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de aanvraag van: 1 P. Baltus te Limmen voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting tb.v. een loonbedrijf, Westerweg 64 te Limmen; 2 Psychiatrisch centrum St Willibrord te Limmen voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting tb.v. een kliniek voor psychotherapie, Oosterzijweg 8 te Limmen. De beschikkingen en alle ter zake zijnde stukken liggen op de gemeentesecretarie van Limmen ter inzag en wel m.i.v. 27 mei tot 27 juni 1992, elke werkdag van 09.00-12.00 uur. Na telefonische afspraak (telefoon 02205-2174) van 14.00-16.00 uur en iedere woensdagavond van 17.00-20.00 uur. Ingevolge artikel 44, lid 2 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot en met 26 juni 1992 beroep open bij de Kroon voor: 1 de aanvrager; 2 de betrokken adviseurs; 3 diegenen, die overeenkomstig de artikelen 20,2122, lid 2 of 28, lid I onder c van de WABM bezwaren hebben ingebracht; 4 enig andere belanghebbende, die aantoont, dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig de sub 3 genoemde artikelen bezwaren in te brengen. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking, dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, Afdeling voor de geschillen van bestuur, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorzie ning moet worden gericht aan de Voorzitter van genoemde Afdeling, met gelijk postadres. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist 27 mei 1992, Burgemeester en wethouders van Limmen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 13