Kerkdiensten Medische diensten Andere adressen HIER BLIJF JE VOOR THUIS! Nieuws itoor 55plussers Margaret Mahy B0EKEN-TIP VAN: DEUTEKOM 072-338266 llltczx NjUZIEK-TIP VAN: Ingezonden Openbaar vervoer Unie KBO 40 jaar Avondwandeling Patiëntenplatform Anbo/Kbo-bustocht Huurverhoging Informatie-cursus C.W. WILLEBOORDSE AFWEZIG Jeugdsalamanders: vriendje voor 'n tientje Celine Dion: een superstem c) Heiloo, 27 MEI 1992 UITKIJKPOST PAGINA 2 Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk Donderdag 28 mei: 9.30 uur ds. H.C. van het Maalpad. Zondag 9.30 uur: ds. H.C. van het Maalpad; 19.00 uur: ds. A.G. van Wijk uit Alkmaar. Geref. Kerk Noordergeeststraat Zondag 9.30 uur: mw. ds. H. Atsma. English Church Heiloo Kruiskerk, Maas Geesteranusweg. In lichtingen: 072-333396. Chr. Geref. Kerk (De Dillenburg) Donderdag 10.00 uur: ds. J. Verhage. Zondag 9.30 uur: ds. A.P. van Lange- velde; 17.00 uur: ds. J. Verhage. Hervormde Gemeente Limmen Zondag 10.00 uur: ds. J. Seton uit Raalte. Evang. Luth. Gemeente Alkmaar 10.00 uur: ds. mw. Th.W. Siregar- Emck. Remonstrantse Gemeente Alkmaar 10.15 uur: mw. C.P. Kühler uit Heerhu- gowaard. Doopsgez. Gem. Koningsweg Alkmaar 10.00 uur: ds. A.J. van der Sluis. Oud-Katholieke Kerk Emmastraat 9, Alkmaar Donderdag: geen dienst. Zondag 10.00 uur: eucharistieviering. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) (Kapelkerk, Kapelsteeg/hoek Laat 80, Alkmaar) Donderdag 9.00 uur: ds. J. Luiten. Zondag 9.30 uur: ds. J. Luiten; 17.00 uur: ds. P.L. Storm uit Broek op Lan- gedijk. Baptisten Gemeente Alkmaar Hofstraat 15, Alkmaar Donderdag 10.00 uur: ds. Z. Panne man. Pinkstergemeente Heiloo Zondagmorgen 10.00 uur dienst. Zon dagsschool 10.30-11.30 uur. Bijbelstu die: woensdag vanaf 20.00 uur. Kerkge bouw: Maas Geesteranusweg, Heiloo. Evangelische Gemeente Egmond Dorpshuis, Hanswijk 1, Egmond aan den Hoef. Dienst: zondag 19.00 uur. Bijbelstudie: dinsdag 20.00 uur. Vrouwenkoffie-ochtend: eens per maand. Inlichtingen: 02206-6890. Geest en Kracht Volle Evangelie Centrum Elke zondagmorgen dienst om 10.00 uur. Elke woensdagavond bijbelstudie om 20.00 uur. Eens per veertien dagen bijbelstudie voor vrouwen op woens dagmorgen. Adres: Westerweg 294 te Heiloo. Inlichtingen: 332649. Rooms Katholieke Kerkdiensten Willibrorduskerk, Westerweg 265 Donderdag: niet bekend. Zondag 11.00 uur. In de week: Dinsdag 19.15 uur (dagkapel). Donderdag 9.30 uur (Overkerck). Spreekuur: zaterdag 16.00-17.00 uur. H. Moeder Gods, Holleweg 111 Donderdag: niet bekend. Zaterdag 19.00 uur. Zondag 9.15 uur. In de week: Vrijdag 19.15 uur (dagkapel). O.L.Vr. ter Nood, Kapellaan Weekenddiensten: zondag 11.00 uur Hoogmis. Door de week: dinsdag 9.30 uur eucha ristieviering bij de Julianazusters; woensdag 8.30 uur eucharistieviering Genadekapel; donderdag 9.30 uur Woord- en Communiedienst bij de Juli anazusters, Hogeweg 65; vrijdag 8.30 uur eucharistieviering in de Gena dekapel. Kapel Psych. Centrum St. Willibrord Zaterdag 18.45 uur: dienst van schrift en tafel. Zondag 9.30 uur: dienst van schrift en tafel. Woensdag 16.45 uur: kleine kapel. Pinkstergemeente Alkmaar e.o. 10.00 uur dienst in scholengemeen schap, Mandemakerstraat 11, Alkmaar. Inlichtingen: tel. 331584. Gemeente Heiloo afdeling sociale zaken Raadhuisplein 1 Spreekuren: iedere werkdag van 8.30-12.00 uur, tel. 313131. Maatschappelijk werk: maandag t/m vrijdag 8.30-10.30 uur, tel. 313184. Stichting Rolstoelbus Heiloo e.o. Inlichtingen en afspraken: tel. 331902 (b.g.g. 336570). De Rolbus is dagelijks beschikbaar. Stichting Onderdak Alkmaar Opvangcentrum voor acuut dakloze mensen. Koelmalaan 196, Alkmaar, tel. 072-400234. Werkgroep Kind en Ziekenhuis Secretaris: mw. L. van der Valk, Tulpstraat 7, 1738 CA, Waarland. Con tactpersoon: mw. A. Pereboom, tel. 02260-17448. Woningbouwvereniging Sint Willibrordus De Kloosterhof 23, 1852 LA Heiloo, tel. 072-332872. Geopend op werkdagen van 8.30-11.30 uur. Spreekuur: le woensdag van de maand van 19.00- 20.00 uur (met uitzondering van de maanden juli en augustus). WAO/AAW Belangenvereniging Zaterdag 27 juni: grote rommelmarkt in het gebouw aan de Pastoor van Muijen- weg 14, aanvang 9.00 uur. De opbrengst is bedoeld voor de aanschaf van een computer. Heeft u overtollige huisraad en andere spulletjes, dan kunt u deze beschikbaar stellen via tel. 331840, 334861 of 02206-3525. Iedere maandag houdt de WAO/AAW Belangenvereniging Heiloo en omstre ken een soosochtend in 't Trefpunt aan de Westerweg in Heiloo vanaf 9.00- 12.00 uur met gelegenheid tot biljarten, kaarten en rummycup spelen. Roffiecontact Elke zondag van 14.00-16.00 uur en el ke dinsdag van 10.00-11.30 uur koffie- contact in het ontmoetingscentrum aan de Maas Geesteranusweg 2 te Heiloo. Geboden worden sfeer, gezelligheid en onderling contact voor jong en oud. In lichtingen: 331668, 331536 of 332364. Sociëteit Alleenstaanden Heiloo Eerste maandag van de maand: thema avond. Derde maandag van de maand: kreatieve avond. Het Open Huis, zaal 5, aanvang 20.00 uur. Inl. tel. 335652. Gezinsverzorging, Ouderenhulp en Alphahulp Stichting Noord-Kennemerland/Noord -Holland-Midden. Hoofdkantoor: Nas- saulaan 30, 1815 GL Alkmaar. Voor hulp bij problemen in de verzor ging van uw huishouden. Spreekuur da gelijks van 8.30-9.30 uur. Telefoon: 072-127066. Voor acute hulp na 17.00 uur en in het weekend: 072-156400. Openbare Bibliotheken Het Malevoort 13, 1852 KZ te Heiloo, tel. 330670: Dinsdag 10.00-12.00 14.00-20.30 Woensdag 14.00-16.00 Donderdag 10.00-12.00 14.00-20.30 Vrijdag 10.00-12.00 14.00-20.30 Zaterdag 10.00-12.30 Uitleenpost'voor ouderen in De Loet, openingstijden: Dinsdag 9.30-11.30 Vrijdag 9.30-11.30 Uitleenpost Overkerck, bestemd voor oudere bewoners uit de omgeving, geo pend op dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30-11.30 uur. Galerie De Kapberg Tot en met 14 juni exposeren Ed Dekker en Tiest Simons tekeningen en schilde rijen in Galerie De Kapberg, Slotweg 17, Egmond aan den Hoef. Openingstij den: zaterdag en zondag 13.30-17.00 uur. CDA Heiloo Woensdag 3 juni: algemene ledenverga dering van het CDA Heiloo, aanvang 20.00 uur in de gereformeerde kerk te Heiloo met als sprekers J.F. Huiberts (tweede kamerlid) en J. Braam (be leidsmedewerker Beverwijk). Bibliotheek Limmen Op vrijdag 29 mei zal de bibliotheek Limmen gesloten zijn. Deze traditioneel rustige dag na Hemelvaartdag wordt ge bruikt voor het opnemen van ADV- uren. Ook tweede pinksterdag zal de bi bliotheek gesloten zijn. Doktersdiensten (uitsluitend voor spoedgevallen) Donderdag 28 mei: A.L. Duijvestijn, Obriglaan 52-53, Heiloo, tel. 333100. 30 en 31 mei: H.H. den Engelsen. Het Wielemakersland 9, Heiloo, tel. 333080. Weekenddienst Apotheek 29 mei - 5 juni: Apotheek Sibilo, Pastoor van Muijenweg 17, Heiloo, tel. 330200. Verloskundige Heiloo (vlgs. afspraak) J.F.M. Bugter, Haesackerlaan 41, Hei loo, tel. 337531. Dienst Tandarts Alkmaar - Heiloo Doorkiesnummer tandartsdienst bij spoedgevallen: tel. 072-123889. Diëtiste Mw. I. Nijdam-Visser, De Wildtlaan 52, Heiloo, voor voedings dieetadviezen na tel. afspraak, tussen 17.00-19.00 uur, tel. 072-332287. Praktijken Fysiotherapie Spreekuur vlgs afspraak (ma. t/m vr.): Praktijk Fysiotherapie Ewisweg, Ewis- weg 34, Heiloo, tel. 072-331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, Heiloo, tel. 072-333398; M. A. van Riel, De Wildt laan 28, Heiloo, tel. 072-333271; Fysio- therapiepraktijk E.J. Waal, Kennemer- straatweg 452, Heiloo, tel. 072-331266; P.A. Slinger, De Hoghe Weijdt 55, Hei loo, tel. 072-333746. Fysio Heiloo, Slimpad 16a, Heiloo, tel. 072-339355. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Elise Zonneveld-Kemper, tel. 072-337378. (Samen bevallen). Tandprothetische praktijk Jan Jansen, Heerenweg 72, 1851 KT Heiloo, tel. 072-337119. Mondhygiëniste Simone HackenitZ-Hoogendoorn, prak tijk: J.P. de Smetcentrum, psych. cen trum St. Willibrord, Kennemerstraat- weg 464, Heiloo. Voor afspraken: tel. 331165. Dierenartsen Dr. Schaap en dr. De Jong zijn te berei ken op tel. 072-331606 (Commandeurs laan 1). Zaterdag spreekuur van 11-12 uur. Dierenkliniek De Kapel, J.A. de Rid der, Runxputteweg 24, 1851 PM Hei loo. Behandeling uitsluitend volgens afspraak. Praktijk Oefentherapeuten Mensendieck Y. I. van Leeuwen, Westerweg 128a, tel. 072-338114. W. Zonjee, Westerweg 128a, tel. 072-338114. Stichting Interkruis Noord-Kennemerland Ledenadministratie, kraamcentrum: tel. 072-199222. Wijkverpleegkundigen Ouder- en kindzorg spreekuur: maan dag t/m vrijdag 8.30-9.00 en 12.30-13.00 uur, tel. 072-331073 (tijde lijk tel. nr.). Volwassenenzorg spreekuur: maandag t/m vrijdag 12.30-13.30 uur, tel. 072-331073. Voor spoedeisende gevallen kunt u de alarmcentrale bellen, tel. 072-619818. Uitleenmagazijn Wijkgebouw Holleweg 94. Geopend op werkdagen van 18.30-19.30 uur. Tel. 072-331073. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Mevr. B. Nieuwmeyer, tel. 072-338088, en mevr. M. van Velthoven, tel. 072- 338027. Diëtiste Voor leden van de kruisvereniging kos teloos. Voor afspraken kunt u bellen: 072-199222. Praktijk Oefentherapie Cesar I. Hoefmans, Pastoor van Muijenweg 16, Heiloo, tel. 072-330592. Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (Starlet) De prikpunten van Starlet in Heiloo zijn: Bejaardenhuis Overkerck, Stationsweg 92c, maandag tot en met vrijdag 8.00-8.30 uur. Bejaardenhuis De Loet, De Loet 1, maandag tot en met vrijdag 9.00-9.15 uur. Psychologenpraktijk Drs. H.P.M. Velu, Kleijne Olven 3, Heiloo, tel. 072-331644. Praktijken logopedie Tineke Hensen, De Sonneveld 124, tel. 335352; Nita te Nuijl, Termijen 101, tel. 335148; Lucien Reeling Brouwer, Kor- beellaan 1, tel. 332652; Jolanda de Wit, Oudburgerlaan 74, tel. 338073. Praktijk psychotherapie hypnose Individuele en groepstherapie. Voor af spraken: 02513-11602 of 14858, 02207- 12477. Nederlandse Rode Kruis afd. Heiloo Rode Kruis-gebouw: Slimpad 16c. Secretariaat: ir. J. Brinkhorst, Maas Geesteranusweg 20, 1851 BP Heiloo, tel. 072-332545. Welfare: inlichtingen: mevr. N.C. Coolegem-de Beer, Werkendelslaan 39, 1851 VB Heiloo, tel. 072-335427. Speel-o-theek regio Heiloo: De speel-o- theek leent speelgoed uit aan kinderen met een handicap en aan diegenen die speciale aandacht nodig hebben. Adres: Slimpad 16c, Heiloo, tel. 072-333399. Openingstijden: donderdag 15.00-17.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Inlichtingen: tijdens de openingsuren Slimpad. Telefooncirkels: Inl.: mw. J.C. Wessels-Gankema, Obriglaan 8, 1852 KA Heiloo, tel. 072-330161. Vakantiewerk: inlichtingen: mw. A.G. Vonk-van Steenis, De Laghe Weijdt 62, 1851 SM Heiloo, tel. 072-332620. Stichting Ouderenwerk Heiloo Instelling voor gecoördineerd werk voor 50-plussers. 't Trefpunt, Westerweg 294, 1852 AS te Heiloo, tel. 331297. Spreekuren: dagelijks (9.00-10.30 uur). Voor: bemiddeling huisvesting ouderen, meer bewegen door 50-plussers, Vrijwilligers autovervoer: dhr. C. Nieuwenhuis, tel. 331390, b.g.g. 335898. individuele belangenbehartiging, vormings- en ontspanningsactivitei ten, Graag Gedaan. Tel: 333921 of 332892. Alg. Ned. Bond voor Ouderen Belangenbehartiging, ontspanningsac tiviteiten en culturele bijeenkomsten voor 50+ in 't Trefpunt aan de Wester weg 294. Inlichtingen: mw. C. Hooge- boom (330578) of mw. A. Kooyman (333927). Kath. Bond voor Ouderen Belangenbehartiging, ontspanningsacti viteiten, educatieve en culturele bijeen komsten in 't Trefpunt, Hoog en Laag 7a. Inlichtingen: mw. H. Dekker (332528) of dhr. A. van der Hulst (332892). Vrijdag tot en met maandag Hockeyvereniging De Terriërs, kantine op sportpark Het Vennewater. Vrijdag en maandag 20.00-22.00 uur; zaterdag en zondag 11.00-17.00 uur. Elke zaterdag Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiek- en turnvereniging Heiloo, container op parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. En container bij flatgebouw in De Kandelaar nabij nr. 12. Tussen 13.00-14.00 uur. Zaterdag 30 mei Zwem en poloclub De Spetters, par keerplaats zwembad Het Baafje. Tussen 10.00-12.00 uur. Muziekvereniging, Eensgezindheid huis-aan-huis actie Blóckhovepdrk. Do zen en of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 10.00 uur. Halen op verzoek: iedere zaterdag van de maand, alleen na opgave via tel. 336799 (19.00-20.00 uur). Iedere maandag (schooldag) Volleybalvereniging Effect, container bij de ingang van sporthal 't Vennewa ter. Tussen 18.00-22.00 uur. Maandag 1 juni Rehobothschool, Holleweg 98. Tussen 11.00 uur en de volgende ochtend 7.30 uur. Elke woensdag Gymnastiek- en turnvereniging Heiloo, container bij flatgebouw in de Kande laar nabij nr. 12. Tussen 18.00-19.00 uur. Woensdag 3 juni Fanfare Showband Heiloo, huis-aan- huis actie plan Ypestein. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 18.00 uur. Halen op ver zoek: 331783 (bellen tussen 17.00-18.00 uur) Ook gebruikte kleding. Maandag t/m vrijdag WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. Halen op verzoek: 331840 of 02206- 3525. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek, iedere laatste zaterdag van de maand, alleen na opga ve: 336799 (tussen 19.00-20.00 uur). Vondelschool, Breedelaan 6. Brengen tijdens schooluren tussen 8.45-15.30 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook gebruikte kleding. Volksmuziekschool, Het Veld 1. Tussen 9.00-12.00 uur en 14.00-19.30 uur. Freinetschool, Het Malevoort 9. Bren gen tijdens schooluren tussen 14.00- 19.30 uur. Alle dagen Fanfare-showband Heiloo, Werken delslaan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Ha len op verzoek: 331783 (17.00-18.00 uur). Ook gebruikte kleding. Victorie-groep Scouting Heiloo, contai ner nabij clubgebouw De Bolder, hoek Kerkelaan/Westerweg. Ook gebruikte kleding, mits in plastic zakken. Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. nen worden voor (politieke) gevange nen. Iedereen kan hieraan meedoen. Inlichtingen: Truus Schoonderwaldt, tel. 334252. Gered Gereedschap Gered Gereedschap stelt zich ten doel gebruikte gereedschappen in te zame len, te herstellen en te verzenden naar projecten in de Derde Wereld. Inlevera- dres: Wereldwinkel, Stationsweg 103 te Heiloo, dinsdag t/nK vrijdag 10.00- 12.00 en 13.30-16.00 uur en zaterdag 10.00-16.00 uur. Openbare bibliotheek De bibliotheek aan Het Malevoort en de uitleenposten in De Loet en Overkerck zijn gesloten tot en met zaterdag 30 mei. Op dinsdag 2 juni is de bibliotheek geo pend van 10.00-20.30 uur. Sporthal Het Vennewater - Heiloo Donderdag 28 mei: Basketbal Flashing Heiloo 12.00-18.00 Vrijdag 29 mei: Basketbal Flashing Heiloo 10.00-18.00 Zaterdag 30 mei: Zaalvoetbal 11.30-22.00 uur Zondag 31 mei: v Zaalvoetbaltoer ifooi 1000-1600 Maandag 1 juni: Volleybal Effect 16.45-21.00 Spreekuur uitkeringsgerechtigden Woensdag 10 juni: spreekuur voor uit keringsgerechtigden bij de CNVKapel- kerk, Laat 80 te Alkmaar van 14.00 tot 15.00 uur. Inlichtingen: 072-124754. Expositie Dirck Nab Tot en met 13 juni is bij het Noordhol lands Landschap, Dorpsstraat 65 te Castricum, een expositie te zien van schilderijen en tekeningen van kunste naar Dirck Nab uit Bakkum. Inlichtin gen, o.a. over de openingstijden: 02518-59750. Poppentheater Dibbes In de maand mei zijn er voorstellingen op 27 en 30 mei. Aanvang telkens om 14.30 uur, entree 5,00. Poppentheater Dibbes, Wilhelminaplein 3, Akersloot. Inlichtingen/reserveringen 02513-13447. Galerie Sol Y Sombra Tot en met 7 juni: expositie van Wim Streep (tekeningen, video, schilderijen en foto's) in Galerie Sol Y Sombra, Ver- dronkenoord 94 te Alkmaar. Ope ningstijden: zaterdag 10.00-15.00 uur, zondag 12.00-17.00 uur. Stedelijk Museum Alkmaar Tot en met 5 juli: expositie 'Het stadspark; van pleziertuin naar ecolo gisch groen', in het Stedelijk Museum Alkmaar, Doelenstraat 5; openingstij den: dinsdag tot en met vrijdag 10.00- 17.00 uur, zondag 13.00-17.00 uur. Salami-taktiek agenda Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goe deren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroft- laan 18, tel. 330261. Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121 (werkdagen van 9.00-17.00 uur). Zaterdag 6 juni: Kook-verkoop in het pand Victoriepark 2 te Alkmaar tussen 10.00-14.00 uur; de opbrengst is voor een visserijproject in Guinea Bissau. Amnesty International Iedere vier tot zes weken worden doör enkele leden van Amnesty International afdeling Heiloo brieven samengesteld, die overgeschreven en verzonden kun- HEILOO - In de Uitkijkpost van woensdag 20 mei gaat B W van Hei loo uitvoerig in op de plannen van de Loo-as, zoals het concept Structuurvisie reeds aangaf. De hoorzittingen voor de burgers (november 1991) blijken een doekje voor het bloeden te zijn geweest; zo van 'zie eens hoe democratisch wij zijn'. Waaróm uitbreiding van de winkelcen tra? Dan kan B W later zeggen: 'Het winkelaanbod is te groot voor de huidi ge bevolking en om verloedering hier van tegen te gaan moeten wij wel overgaan tot grote uitbreidingsplan nen'. Er zal een stuurgroep worden ge vormd met o.a. WPM uit 's Hertogen bosch, een bedrijf dat uitsluitend eigen commerciële belangen nastreeft en daardoor geen enkel bewonersbelang. Er moet een autovrij plein komen en toch ook voldoende parkeergelegen heid, dat betekent sloop van,de omge ving. Aan de voorzitters van de gemeenteraadsfracties hadden wij op 11 mei jl. naar aanleiding van de woningen Holleweg 57-63 geschreven: 'Er zijn meer huurwoningen in Heiloo, de toe komst is voorspelbaar!' Burgers van Heiloo, activeer uw politie ke vertegenwoordigers in de Raad, ac cepteer geen salami-taktiek, want daarmede wil B W de structuurvisie stukje bij stukje loskoppelen. (Hiervoor hadden wij met een ingezonden stuk in de Uitkijkpost begin dit jaar al gewaar schuwd. De Stichting 'Heiloo, houden zo!' krijgt steeds meer gelijk. Stichting 'Heiloo, houden zo!' HEILOO - De Ouderenbonden en de Gehandicapten zijn zeer ingeno men met de plannen van Minister Maij-Weggen van Verkeer en Wa terstaat om het openbaar vervoer toegankelijker te maken voor oude ren en mensen met een handicap. De minister wil bevorderen dat overal in Nederland meer bussen gaan rijden met een zogenaamde verlaagde vloer. Bovendien wil zij de komende twee jaar circa 15 miljoen gulden uittrek ken voor experimenten op het ge bied van ouderen-vervoer. Daarbij denkt zij aan het inzetten van speci ale bussen voor vervoer. Daarbij denkt zij aan het inzetten van speci ale bussen voor vervoer naar win kelcentra en verzorgingshuizen. Verder zullen stations beter toegan kelijk worden gemaakt voor oude ren en gehandicapten en wordt zoveel mogelijk bij elke bushalte een hokje geplaatst. Met al deze toezeggingen voert mi nister Maij-Weggen tachtig procent van de aanbevelingen uit die een ge zamenlijke stuurgroep van de Ou- derenorganisaties en de Gehandicaptenraad in april 1991 aan de minister heeft aangeboden. HEILOO - Dit jaar bestaat de Unie KBO veertig jaar. Als grootste ou- derenorganisatie in Nederland zul len zij dit jubileum op gepaste wijze vieren in het najaar. Hoogtepunten van deze viering zal'zijn een door de KRO op televisie uit te zenden Eu charistieviering op zondag 25 okto ber ter gelegenheid van dit jubile um. Op deze wijze kunnen alle ou deren, leden en niet-leden, betrok ken zijn bij de vieringen van dit jubileum. HEILOO - De Culturele Commis sie Heiloo nodigt u uit om in aan sluiting op de dialezing over bloeiende bermen en waterkanten van de heer Piet Buur uit Lim men, gehouden op 12 september van het vorige jaar, thans onder zijn leiding deel te nemen aan een interessante avondwandeling in de omgeving van het Maalwater. Het aantal waterplanten neemt de laatste jaren in verscheidenheid gelukkig weer toe. Lopende door de natuur zal de heer Buur ons hierop attent maken, zodat men er in de toekomst zelf ook meer van kan genieten. Wij vertrekken donderdag 4 juni om 19.00 uur vanaf de ingang van zwembad 't Baafje. De wandeling zal onge veer anderhalf uur duren. De kosten zijn 1,00 p.p. HEILOO - Het patiëntenplat vorm. We hebben er wel van ge hoord. We hebben er wellicht ook al mee te maken gehad, of we krij gen er misschien nog mee te ma ken. In deze tijd van grote toeloop in de gezondheidszorg komen nog al eens gevallen voor van voorba rige diagnoses of verkeerde zo niet minder juiste behandelingsmetho den. Automatisme en veelal te grote werkdruk zijn hier dikwijls mede schuldige aan. Heeft men dit ervaren bij hui sarts, specialist of in het zieken huis bij observatie of operatie, dan blijven er vragen over die men zelf niet direct weet te beantwoor den. Voor deze vragen en waar schijnlijk nog meer is het patiën tenplatform. Sinds enkele jaren bestaat er in Alkmaar ook een pa tiëntenplatform, het Patiënten/ Consumentenplatform Noord- Kennemerland. Uitgangspunten van het platform zijn o.a. een goede verstandshou ding bevorderen tussen patië- ten/consumenten en artsen, ver pleegkundigen en andere werkers in de gezondheidszorg. Andere aandachtsgebieden zijn de toe- gangkelijkheid van ziekenhuizen, het letten op kwaliteit van zorg verlening in zieken- en verpleeg huizen. Onder het platform resorteert als onafhankelijke instelling het Bu reau Informatie en Klachtenbe middeling (BIK), gevestigd in Alkmaar, Postbus 354, 1800 AJ, tel.: 072-114117, te bereiken iede re dinsdag en donderdag van 9.30-11.30 uur. Er zijn daar vrij willigers die de weg willen wijzen bij de problemen die zich kunnen voordoen in het doolhof van de gezondheidsvoorzieningen. HEILOO - Op 6 mei stonden twee bussen startklaar om voor een ver wachtingsvolle dagtocht te vertrek ken. Dat het mooie weer het gezelschap goed gezind was, beloof de al veel goeds. De activiteiten commissie van beide ouderenbon den had de organisatie wederom goed voorbereid en bleek aan het eind van de dag een prima keus te hebben gedaan met deze mu- seumtocht. Dit keer ging de reis naar het zilver museum in Schoonhoven en het tin museum in de omgeving van Tiel. Tevens bleek dat voor de inwendige mens goed was gezorgd. De bezoe ken aan beide musea waren zeer geslaagd en er viel veel interessants te aanschouwen. De route die beide chauffeurs had den uitgestippeld was afwisselend van landschap en met name in deze tijd kwam de Betuwe met bloeiende fruitbomen uitstekend tot haar recht. Aan het eind van deze zeer geslaagde dag stapte iedereen 's avonds wellicht moe, maar voldaan voor de laatste keer uit de bus. HEILOO - Eind mei zullen de meeste huurders de aanzegging van de huurverhoging ontvangen. Zeker nu de huren jaarlijks fors stijgen, is het weigeren van huur verhoging wegens onderhoudsge- breken of ernstige tekortkomin gen het overwegen waard. De ver huurder zal daardoor wellicht eer der bereid zijn de gebreken te verhelpen. Bij weigeren op grond van achter stallig onderhoud is het van be lang, dat de verhuurder op de hoogte is gesteld van de klachten, voordat de huurverhoging werd aangezegd. De achterliggende ge dachte is, dat als de verhuurder de klachten niet wist, hij deze klach ten ook niet kon verhelpen. De onderhoudsklachten kunnen bijvoorbeeld zijn: ernstige over last van optrekkend vocht, lekka ge, gebrekkige afvoer, verzakkin gen, stankoverlast binnenshuis of een algemeen slechte toestand. Dit laatste is onder meer het geval als het buitenschilderwerk slecht is, bij houtrot in kozijnen, slecht metsel- en voegwerk en kierende buitendeuren. Bij een klein onder- houdsgebrek heeft weigering van de huurverhoging wegens achter stallig onderhoud geen zin. Wilt u de huurverhoging weige ren, dan kunt u het beste de ver huurder schriftelijk van uw klach ten op de hoogte stellen. Verzend de brief aangétekend of met be richt van ontvangst en maak een kopie voor uzelf. De verhuurder kan u dan niet tegenwerpen, dat hij niet op de hoogte was. Op de brief, waarin uw verhuur der de huurverhoging aanzegt kunt u een bezwaarschrift indie nen. Hiervoor bestaat een speciaal formulier, dat u bij de huurcom- missie, gemeente of huurdersor ganisatie kunt krijgen. Uiteindelijk beslist de huurcom- missie, of de weigering terecht is (tegen deze beslissing kunt u nog beroep aantekenen bij de kanton rechter). Het weigeren van huur verhoging kan nooit leiden tot huisuitzetting: u betaalt immers gewoon uw huur. Wel is het ver standig om zolang de beslissing op uw bezwaren niet bekend is, het bedrag van de huurverhoging apart te houden. Op die manier kunt u, als u ongelijk zou krijgen, onmiddellijk betalen. HEILOO - 55-Plusser, zorg voor 100% informatie ten aanzien van: belastingzaken; wonen, huis vesting, woonmogelijkheden voor ouderen, medische indicatie, enz.; bank- en giro, formulieren, pinco de, machtigingen; nalatenschap, erfrecht, schenkingen; sociale ver zekeringen, aow, aww, awbz, zie kenfonds; brieven aan autoritei ten, consumentenklachten. Al deze zaken zijn soms ingewik keld en vele zijn doorlopend aan veranderingen onderhevig. Neem maar de nieuwe ziektekostenrege lingen, veranderingen in huursub sidie en ga zo maar door. Steeds goed geïnformeerd blijven is noodzakelijk. Deze cursus is daar op toegesne den, maakt duidelijk hoe het in el kaar steekt, wat voor regelingen voor u voordelig zijn en nog veel meer. De cursus wordt hier in ons dorp gegeven, overdag. Bij de cursus is lesmateriaal dat u mee naar huis neemt en dat voor u te vens een geheugensteun is dat u steeds weer kunt raadplegen in voorkomende gevallen. Eens per jaar wordt een wijzi gingsblad door ons uitgegeven dat dan voor u beschikbaar is zodat u steeds bij de tijd blijft. De cur susprijs is 7,00 per les, de cur sus omvat 12 ochtenden van steeds 2 uur. Het lesmateriaal is inbegrepen. De cursus start 11 september 1992. Aanmelden kunt u zich dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur bij de Stichting Ouderenwerk Heiloo, Westerweg 294, tel. 331297. huisarts is 29 mei Uitsluitend voor spoedgevallen nemen de aanwezige huisartsen waar Evenals vorig jaar heeft uitgever Que- rido weer een speciale actie voor de jeugd. In de serie Jeugdsalamanders zijn weer veel nieuwe titels verschenen en bij aankoop van een uitgave - een vriendje voor een tientje! - ontvangt de koper of koopster een salamander- zonnebril. De reeks jeugdsalamanders is opge bouwd uit boeken in vier leeftijdscata- gorieën: vanaf drie jaar, vanaf zes jaar, vanaf tien jaar en vanaf twaalf jaar. In elke categorie zijn titels van bekende en minder bekende Neder landse en buitenlandse jeugdboeken schrijvers opgenomen. Bijvoorbeeld is er 'Operatie Kauw gom', van de Nieuwzeelandse schrijf ster Margaret Mahy. Het bevat zeven verhalen voor de jeugd vanaf tien jaar, die vooral gaan over gewone be levenissen van gewone mensen. Het aantrekkelijke in het boek is dat Mar garet Mahy 'gewoon' toch iets anders uitlegt dan de meeste andere mensen. Heerenweg 67-69.1851 KL Heiloo "Winkelhol 't Loo" Tel. 072-331483 LLBRIS. Uw Complete Boekhandel. ONTWERP EN INSTALLATIE KOMPLETE BADKAMERS LOODGIETERSWERKEN VERWARMINGSTECHNIEK installatie techniek De Canadese Celine Dion won ooit het Eurovisie Songfestival (voor Zwit serland) en scoorde twee jaar terug een Amerikaanse nummer-1-hit met 'Where does my heart beat now'. Sa men met Whitney Houston en Mariah Carey valt Celine Dion in de categorie 'superstemmen' en op haar nieuwe cd gaat zij de strijd met haar twee 'con currenten' aan. Qua persoonlijkheid en uitstraling haalt Celine Dion het zeker niet bij de andere dames, mdar vocaal doet zij beslist niet voor hen onder. Sterker nog, Celine Dion levert met de gelijknamige cd een beter produkt af dat de meest recente Carey- en Houston-albums. Vooral de bloed mooie liedjes vna o.a. Diane Warren, Andrew Gold, Walter Afanasieff en Prince geven daarbij de doorslag. Winkelhof 't Loo 41 Heiloo Tel. 335535

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 2