o I i Tf Informatierubriek van de gemeente Heiloo HEILOO Raadhuisplein 1 Postbus 1 1850 AA Heiloo Openingstijden 8.00 tot 12.30 uur Bouwplan Verkeers- aangelegenheden Sticker tegen onge wenst reclamedrukwerk Niet parkeren in de berm Aanslag onroerend- goedbelastingen 1992 Commissie vergadering Openbare Werken, Beplantingen en Sociale Zaken Actie compostvaten Expositie gemeentehuis Veranderingen door invoering Paspoortwet op 1 januari 1992 PAGINA 4 UITKIJKPOST 27 MEI 1992 Het college van burgemeester en we thouders van Heiloo heeft het voornemen om aan de familie Tjhang, Kenne- merstraatweg 153 te Heiloo met toepas sing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, in afwijking van het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Omgeving Gemeentebos' vergunning te verlenen voor het vergroten van de wo ning Kennemerstraatweg 159. Het ontwerp-besluit ligt met het bouwplan en de daarbij behorende stukken vanaf donderdag 28 mei 1992 gedurende veer tien dagen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling VROM (bene den), op werkdagen tussen 08.00 en 12.30 uur (op andere tijden alleen na te lefonische afspraak, nummer 313 152 Gedurende genoemde termijn kan een ie der tegen het voornemen om vrijstelling te verlenen bij het college van burge meester en wethouders van Heiloo, Post bus 1, 1850 AA Heiloo, gemotiveerd schriftelijke bezwaren indienen. Vastgestelde verkeersmaatregel: Burgemeester en wethouders van Heiloo maken bekend, dat zij hebben besloten tot het vaststellen van de volgende ver keersmaatregelen en het plaatsen van het vermelde verkeersteken: 1. door plaatsing van bord E 6 van bijla ge I van het RVV 1990 de volgende par keergelegenheid aan te wijzen voor het motor- of invalidenvoertuig dat door of t.b.v. het vervoer van invaliden wordt ge bruikt, tevens parkeerverbod voor andere voertuigen: de plaats naast de meest westelijke par keerplaats van de parkeerstrook aan De Kuilenaar tegenover de entree van het appartementencomplex boven de Grosmarkt; 2. door plaatsing van borden E 3 van bij lage I van het RVV 1990 met een onder bord met de tekst 'uitgezonderd stalling' het plaatsen van fietsen en bromfietsen te verbieden op het verhoogde voetgan gersgebied rond de stallingen aan de oostkant van het station en op de toe gangsweg naar/van het parkeerterrein aan de westkant van het station en op het gebied rond de stalling; 3. door plaatsing van bord C 19 van bij lage I van het RVV 1990 aan een portaal over de weg op een punt, gelegen op on geveer 10 meter ten zuid-oosten van de aansluiting van de bevoorradingsweg naar/van het Psychiatrisch Centrum Sint Willibrord op de Ypesteinerlaan, de weg ter plaatse gesloten te verklaren voor voertuigen die, met inbegrip van de la ding, hoger zijn dan 2.30 meter; 4. door het aanbrengen van een doorge trokken streep, als bedoeld in artikel 76, eerste lid sub a en tweede lid van het RVV 1990, juncto artikel 12, sub b.l van het BABW, in combinatie met een onder broken streep naast en ten zuiden van de doorgetrokken streep op de as van de rijbaan van het gedeelte Kanaalweg tus sen het Rosendaal en de Kenne merstraatweg de bestuurders op de noordelijke helft van de rijbaan te verbie den zich op de zuidelijke helft van de rij baan te bevinden. Tegen dit besluit kan door iedere belang hebbende beroep worden ingesteld op de Kroon binnen een termijn van dertig da gen na de dag waarop het besluit is be kend gemaakt. Het beroep dient aan Hare Majesteit de Koningin te worden ge richt, maar ingediend bij de heer Com missaris der Koningin in de provincie Noord-Holland te Haarlem. Voelt u zich ook zo bedrukt door al dat ongevraagde reclame drukwerk? Steeds meer mensen hebben bezwaar tegen de grote hoeveelheid reclamedru kwerk die ongevraagd bij hen in de bus valt. Vaak belandt het ongelezen in de oudpapierbak, of erger nog: Bij het afval in de rolemmer. Daarom heeft de ge meente Heiloo een sticker laten maken met de tekst: 'Reclamedrukwerk niet in deze bus' Deze kan gemakkelijk op de brievenbus of het postkastje worden aangebracht. De sticker is verkrijgbaar aan de balie van het gemeentehuis tegen betaling van een kwartje per stuk in de daarvoor ge reedstaande bus. Aan de 'huis-aan-huis' weekbladen is verzocht om aan hun bezorgers ook een stapel weekbladen zonder ingestoken drukwerk mee te geven voor de adressen met een brievenbussticker. Door de felle kleur is de sticker op afstand voor de be zorgers herkenbaar. Wilt u meewerken aan een stukje afval preventie? Haal dan zo'n sticker op het gemeentehuis. Want: Ongewenst recla medrukwerk verhinderen afvalberg verminderen. Wanneer u wel geïnteresseerd bent in re clamedrukwerk, wilt u het dan na lezing bij het oudpapier deponeren? U weet: Oudpapier bewaren grondstof sparen! 'Heiloo mooi, houden zo' is een gezegde wat, terecht, veel wordt gehoord. Eén van de fraaie dingen van Heiloo zijn de groene bermen. Een karakteristiek die kenmerkend is voor meerdere kustdorpen in Nederland. Momenteel zijn medewer kers van de afdeling Groen en Land schap bezig de beschadigde en kale plekken op te knappen en opnieuw in te zaaien. Om deze bermen mooi te kunnen hou den, moeten we ze met elkaar wel goed gebruiken. Dit betekent, dat ze niet ge bruikt moeten worden als opslagplaats of parkeerplaats. Parkeren in de bermen is verboden.! Het parkeren zorgt voor spo ren in de berm, afstervend gras, piasvor ming etc. Ook het wekelijks maaien wordt erdoor ernstig bemoeilijkt. In een groot aantal gevallen is er op de verhar dingen voldoende ruimte voor parkeren. Daarom een dringend verzoek aan u en uw bezoek om uw auto niet in de zo waardevolle groene bermen te parkeren, wij zijn u er allemaal dankbaar voor. Binnenkort zal de jaarlijkse aanslag onroerend-goedbelastingen op de mat vallen. Per 1 januari 1992 is er heel wat veran derd met de onroerend-goedbelastingen. Het opleggen en de inning van de aan slagen is overgedragen van de Rijksbe lastingdienst naar de gemeente. Wat betekent dit voor u? Vanaf dit jaar betaalt u direct aan de gemeente. U kunt nu dus ook terecht bij de gemeente voor vragen over betalingen, betalingsregelingen of uitstel van beta ling. Het wordt voor u dus duidelijker en makkelijker. Kwijtschelding van onroerend- goedbelastingen bestaat niet meer. Hier voor is een bijdrage op grond van het ge meentelijk minimabeleid in de plaats gekomen. Inlichtingen hierover kunt u verkrijgen bij de afdeling Sociale Zaken, tel. 072-313195. Naast de overdracht van de inning zijn alle objecten (huizen, gebouwen en gron den) dit jaar opnieuw getaxeerd om de waarde in het economisch verkeer (vrije verkoopwaarde) vast te stellen. Omdat de totale waarde van de objecten in de ge meente door de hertaxatie hoger is, zijn de tarieven verlaagd. Bezwaar tegen de aanslag kunt u binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag indienen bij het college van bur gemeester en wethouders. U kunt ook eerst langskomen of bellen (tel. 072-313122/313153) als u vragen of pro blemen heeft. Verhuizing of verkoop in de loop van het jaar is geen reden om bezwaar te ma ken. Bij de onroerend-goedbelastingen is het namelijk alleen van belang hoe de si tuatie op 1 januari 1992 was. Meer informatie over het aanslagbedrag, hertaxatie, bezwaar, betalingswijze e.d. vindt u op de achterzijde van het aan slagbiljet en de bijsluiter. De eerstvolgende vergadering van de commissie Openbare Werken, Beplantin gen en Sociale Zaken vindt plaats op maandag 1 juni 1992 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende punten: Openbare Werken - Krediet ten behoeve van vervangingen materieel afdeling Groen en Landschap. - Krediet ten behoeve van onderzoek rio lering Zuid (onder voorbehoud van goedkeuring door het college van Burgemeester en Wet houders). Sociale Zaken Geen punten. De gemeente Heiloo wil de mogelijkhe den tot het terugdringen van de afvalberg bevorderen. Vandaar dat de zij haar in woners de mogelijkheid biedt om een compostvat aan te schaffen tegen een gesubsidieerd bedrag. U kunt bij de ge meente een waardebon afhalen, die recht geeft op f 50,- subsidie op de aanschaf van een compostvat. Dit is nog niet alles want ook de tuincentra Ranzijn en Intra- tuin helpen een handje mee. Zij geven in de actieweken een extra korting. Zo gaat bijvoorbeeld het VAM compostvat, ver vaardigd van gerecycled plastic, in de ak- tieweken na de aftrek van subsidie en korting f 89,- kosten in plaats van de normale winkelprijs van ca. f 169,-. Op deze manier wordt het u erg aantrekkelijk gemaakt om tot de aanschaf van een compostvat over te gaan. Een compost vat heeft dan ook vele voordelen want het voorziet u niet alleen van goede en goedkope meststof, maar u helpt ook mee aan de beperking van de af valstroom.Daarnaast is een compostvat een meer dan goed alternatief voor een extra of grote groene (GFT-)rolemmer. Wanneer u tot de aanschaf van een com postvat wilt overgaan, zijn hier de spelre gels voor de 'actie compostvaten': - De actie is alléén bedoeld voor de in woners van Heiloo. - Waardebon geeft alléén recht op f 50,- korting op de aanschaf van een compost vat bij de firma's Intratuin en Ranzijn. (voor beide geldt: alléén de filialen in Heiloo). - Waardebon geldig van 29 mei t/m 13 juni 1992. - Per huishouden kan slechts één waar debon verkregen worden. - Geldige legitimatie is verplicht bij het afhalen van een waardebon (rijbewijs, paspoort o.i.d.). U kunt de waardebon, vanaf maandag 25 mei, tussen 09.00 en 12.00 uur afhalen bij de balie op de eerste verdieping van het gemeentehuis. Voor uitgebreide voor lichting over composteren en compostva ten kunt u in de aktieweken bij de tuincentra terecht, die in deze weken ex tra aandacht aan het composteren zullen besteden. Wilt u meer informatie over de ze actie belt u dan tussen 09.00 en 12.00 uur met de GFT-infolijn (313133). In het gemeentehuis vindt thans een ex positie plaats waaraan wordt deelgeno men door zes vrouwen uit Heiloo. Het zijn: - mevrouw G. Bos-Violet; - mevrouw S. Brejwo; - mevrouw J. Bikker-Breugem; - mevrouw N. van der Laan; - mevrouw R. Leek; - mevrouw M. Sloff. De expositie is te bezichtigen tijdens de kantooruren, te weten van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. De expositie duurt tot eind augustus. De leeftijd tot waarop kinderen kunnen worden bijgeschreven in een reisdocu ment (bij voorbeeld een paspoort) van de ouders is vanaf 1 januari 1992 van 12 jaar naar 16 jaar gegaan. Ook is het na 1 januari 1992 mogelijk om kinderen tot 16 jaar in de reisdocumenten van beide ouders bij te schrijven. Voor jongeren tot 16 jaar is het mogelijk in Heiloo een reis document te krijgen tegen een speciaal jeugdtarief. Deze wijzigingen zijn het ge volg van het in werking treden van de Paspoortwet op 1 januari 1992. Een andere wijziging is dat sedert 1 april 1992 het reizen op een verlopen paspoort niet meer mogelijk is. Ook niet binnen EEG-lidstaten. Het verlen gen van een reisdocument is nu al niet meer mogelijk. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste gevolgen voor de burger per 1 januari 1992. Reisdocumenten dienen PERSOON LIJK te worden aangevraagd en af gehaald. Pasfoto's dienen recent te zijn, zwart/wit van kleur en mogen niet gemaakt zijn in zogenaamde 'automaten'. Bijschrijving in reisdocumenten van bei de ouders is mogelijk. De bijschrijvingsleeftijd is verhoogd tot 16 jaar (na het bereiken van de 16-jarige leeftijd kunnen kinderen niet meer meereizen). De toeristenkaart BJ is verkrijgbaar tot 16 jaar. Jongeren beneden de 16 jaar kunnen in Heiloo voorlopig nog een paspoort te gen verlaagd tarief aanvragen. Reisdocumenten kunnen niet meer worden verlengd (wel kan in bijzonde re gevallen in een geldig reisdocument een noodverlenging worden aangebracht door de Koninklijke Marechaussee). Reizen op een verlopen reisdocument kan nog tot 1 april 1992. Na die datum moet een ongeldig geworden reisdocu ment worden ingeleverd. Tweede paspoorten worden verstrekt door de burgemeester. Collectieve paspoorten zijn afgeschaft. De toeristenkaart A (verstrekt door de Koninklijke Marechaussee aan de grens) is vervangen door een laissez-passer. Het teruggeven van ongeldig gemaakte reisdocumenten blijft beperkt tot die ge vallen, waarin het reisdocument een nog geldig visum of een nog geldige buiten landse verblijfstitel bevat. Tarieven reisdocumenten Nationaal paspoort (boven de 16 jaar) f 93,80 Nationaal paspoort (tot 16 jaar) f 63,50 Toeristenkaart f 44,40 Toeristenkaart BJ (tot 16 jaar) f 32,30 Rijbewijzen Per 1 oktober 1992 zullen oude modellen - linnen - rijbewijzen hun geldigheid ver liezen (het gaat hier om rijbewijzen afge- qeven tussen 1 juli 1985 en 1 oktober 1986). Het is dus noodzakelijk, dat u vóór 1 ok tober a.s. dat rijbewijs laat ver-nieuwen. Ook als u niet - meer - rijdt, adviseren wij u toch hiertoe over te gaan. Deze datum is onverbiddelijk. Wie later komt, dient opnieuw rij-examen te doen. Tevens verzoeken wij u de familieleden in het buitenland hiervan op de hoogte te stellen, aangezien zij de voorlichting hier omtrent waarschijnlijk niet onder ogen krijgen. Mocht u vragen hebben over reisdocu menten en rijbewijzen, dan kunt u die voorleggen aan de afdeling Burgerzaken van de gemeente Heiloo, telefoon: 313113. TV HSV Recreanten-trophy bij Boscrossers TV HSV P.V. Luchtpost Foresters handbal weer kampioen! TV Heiloo Tennisvereniging Heiloo Damclub Heiloo HEILOO - Nadat wij reeds vorige week 2 damesteams in de bloemetjes konden zetten, volgden er deze week nogeens 2 damesteams uit de kringcompetitie. H'SV 3 en 7 werden eerste in hun poule waarbij team 7 zeer ruim won van Zes- wielen met 4-0, terwijl men eerder in de competitie de uitwedstrijd nog met 4-0 had verloren. Dames 3 speelde gelijk te gen hun directe belagers Heiloo en wer den onbereikbaar.' Bij de diverse zaterdagteams zijn ook kampioenaspiraties. Heren 3 doet sinds 2 weken mee aan de top en na een royale 5-loverwinning op KZTV kan het kam pioenschap bijna niet meer ontgaan. Het 2e veteranenteam o.l.v. Piet oud doet het uitstekend dit jaar en promotie naar een klasse hoger ligt in het ver schiet. Nu versloeg men Middenmeer en wel met 4-0. Tenslotte in de zondagcompetitie staan beide Herendistrictteams bovenaan in hun poule. Het le team moest uit naar DEM en bleef aan de goede kant van de score met 4-2, waarbij volgende week de Bondsbeker in ontvangst genomen mag worden bij een ruime overwinning op hekkesluiter Assemburg 2. Het 2e dis trictteam moest thuis tegen Westzijder- veld hun koppositie verdedigen. Gemakkelijk werd hun ongeslagen sta tus gehandhaafd met de maximale score van 6-0. Uitslagen HSV tenniscompetitie: zon dag district DEM - HSV 2-4; HSV 2 - Westzijderveld 6-0; Zaterdag district KZTV - HSV 3 1-5; HSV 4 - Wimme- num 5-1; Veteranen HSV 1 - ZLTC 2-2; HSV 2 - Middenmeer 4-0; meisjes HSV - Hoorn 5-1; jongens HSV - Swaegh 3-3; Dames district HSV - Zeswielen 1-5; kring Egmond - HSV 1 2-2; HSV 2 - Limmen 3-1. HEILOO - Zaterdag 30 mei, om 14.00 uur, zal de tweede fietscrosswedstrijd verreden worden op de crossbaan van De Boscrossers. Deze wedstrijd telt mee voor de Recreanten-Trophy 1992. To taal moet hiervoor vijf maal gereden worden. Maar dan bezit iedereen, die mee heeft gedaan een prachtige beker, de zo fel begeerde Recreanten-trophy. De fietscrossbaan ligt er weer netjes bij en er is zelfs een nieuwe heuvel neerge legd, een echte table-top. Een uitdaging dus om aan deze wedstrijd weer mee te doen. Dus jongens en meisjes van Hei loo en omgeving, kom allemaal naar de tweede wedstrijd op zaterdagmiddag 30 mei. De toegang is gratis. HEILOO - De eerste kampioenen zijn al bekend. Twee damesteams HSV 2 en HSV 4 werden reeds in hun 5e competi tieronde eerste van hun poule. Maar al gemeen kan gesteld worden dat de dames het dit jaar uitstekend doen. Nog 3 andere teams doen duidelijk mee om het kampioenschap en derhalve zal het deze week uitermate spannend worden. Ook in de zaterdagcompetitie zijn er drie teams die bovenaan in hun poule staan: Veteranen 2, gemengd en ge- mengdavond. Zowel veteranen, als ge mengd bleven ook het afgelopen weekend aan de goede kant van de sco re, waarbij veteranen 2 met een duide lijk 4-0 overwinning op TV Hoorn zijn positie verstevigd heeft. Het gemengde team won ook: nipt met 3-2. Tenslotte bij de zondagsteams zijn ook 3 teams in de slag om promotie. Het Herenteam landelijk moest het met 2 in vallers opnemen in een thuispartij. Ver dienstelijk speelde men gelijk met 3-3. HSV heeft ook 2 teams in het district spelen. Het le team moest thuis tegen Neck en won met zeer duidelijke cijfers, 6-0. Het was toch al een slechte dag voor Neck want ook het 2e HSV-team moest tegen Neck 2. Ook in deze ronde was HSV te sterk, 5-1 Uitslagen: Zondag Distr. HSVl-Neck 1 6-0, Neck 2- HSV 2 1-5, Heren 35 -Gouwtje 2-4. Zaterdag HSV 2-Hoorn 4-2, TOB-HSV 5 2-4, VEt HSB 1-Heb Durf 0-4, Hoorn-HSV 2 0-4, Gem. HSV-Schermer 3-2, Jongens Westzij- derveld-HSV 4-2. Gem. jeugd Lange- dijk-HSV 6-0. Dames Distr. Akersloot -HSV 1 5-1, kring HSV 1-Oudorp 2-2. HEILOO - Het warme weer en de noord-oosten wind waren voor de dui ven geduchte tegenstanders. Een gedeel te van de duiven moest de korte afstand (190 km) van Zellik vliegen, de andere duiven hadden een vlucht van ruim 500 km, vanaf Chartres te overbruggen. In Zellik werd om 8.30 uur gelost en in Chartres om 6.45 uur. De combinatie Ooserveer won de Zellik vlucht (11.15 uur), 3e Comb. Molenaar, 4e Fred Kaandorp, 6e Johan Pepping, 8e Jan Telleman, 1 le Sjaak Bakker, 18e Rien Meijer, 19e Comb. Jan Ranzijn en 28e Henk Lases. Op Chartres constateerde Fred Kaan dorp al om 15.11 uur (in groot verband een goede klassering), 2e werd Rien Meijer, 3e t/m de 8e Comb. Groenland Wittebrood, 9e Henk Lases, 10e Simon Leyen, 15e Comb. Jan Ranzijn, 20e Sjaak Bakker en 27e Paul Hopman. Opleervluchten jonge duiven: dinsdag 9 juni (maandag inbrengen) zaterdag 13 juni (inbrengen vrijdag) en dinsdag 16 en 23 juni. HEILOO - Het eerste seniorenteam da mes van Foresters handbal is weer kam pioen op het veld geworden. De dames van coach Ingrid Vos en trainer Jan Willem Warnier moesten op 17 mei te gen de als derde geplaatste Meteoor winnen om dit resultaat te behalen. In een bezochte wedstrijd begonnen de tot de tanden gewapende dames zeer voortvarend. Sterk en geconcentreerd spelend werd de Meteoor met 10-3 inge pakt. Het kampioenschap was wederom een feit. Afgelopen zondag werd de laatste wedstrijd tegen de tweede favo riet Hugo Girls nog eens met 10-8 ge wonnen. De bijzonder goede resultaten van de laatste jaren zijn opvallend bij de Hand balvereniging Foresters. Dit jaar is ook het tweede dames team kampioen ge worden. Het juniorenteam is kampioen geworden en is gepromoveerd naar de jeugddivisie. Een nog nimmer behaald resultaat! Vier junioren zijn geselec teerd voor het Noord Hollandsjeugd- team. Ook vorig jaar een reeks van gelijklui dende resultaten. Het eerste teamdubbel kampioen: op het veld en in de zaal. Het tweede team en de junioren kampioen en deelname aan het Nederlands Jeugd kampioenschap te Arnhem met als re sultaat een derde plaats. De handbalvereniging leeft weer, het enthousiasme is volop aanwezig en de inzet is op alle fronten geweldig. Nieu we speelsters zijn van harte welkom. Tel. 072-333795 jeugdspeelsters tusen 6 jaar en 14 jaar worden met veel zorg op gevangen. HEILOO - Competitieuitslagen dames- districtskompetitie van 19 mei: Heiloo 1 - Limmen 1 3-3; Heiloo 2 - Schoorl 1 4-2. Zaterdagdistrictskompetitie van 23 mei: Heiloo hr. 1 - Westerzijderveld 1 2-4; Heiloo hr. 2 - Hoorn 1 4-2; Heiloo Vet. 1 - Castricum 1 2-2; Heiloo vet. 2 - Zes- wielen 2 3-1; Heiloo gem. vet. 1 - Kwa- dijk 1 1-3. Zondagcompetitie van 24 mei: Heiloo gem. 1 - HTC'3 6-2; Heiloo gem. 2 - Medemblik 3 2-6; Heiloo hr. 1 - Neck 1 5-1. Zondagdistrictscompetitie van 24 mei: Heiloo sen. gem. 1 - Balletuin 2 5-0; Heiloo 18+ 1 - Neck 3 5-1. Nog één zaterdag te spelen en zoals het er nu uitziet zijn er een paar teams die behoorlijk hoog eindigen. Volgens ver wachting gemengd t/m 16 jr. en als gro te verrassing meisjes t/m 15 jr. Ook het jeugdteam t/m 12 jr. gooit hoge ogen. Lars Gelling uit dit laatste team stond afgelopen week drie uur op de baan en wist in de 2e set een 0-6 achterstand in de tie-break om te buigen in een 8-6 overwinning. HEILOO - Pas op de laatste speelavond van de spannende onderlinge is de kam pioen uit de bus komen rollen. Mare Out, die het beste zicht had op de eerste stek, maakte bij zijn laatste twee partij en geen fout. Eerst werd in een tussen- ronde Cor van Lieshout aan de zegekar gebonden. Zodoende had Out aan één punt vol doende om zich Heiloo's beste dammer te mogen noemen. Dit moest dan wel gebeuren tegen de toen nog titelhouder Rein de Boer. De laatste deed in deze beslissende toppartij voortreffelijk zijn sportieve plicht. De partij eindigde in remise, zodat Marc Out zich voor de derde keer kampioen van Heiloo mag noemen. De uitslagen waren: M. Out - C. v. Lies hout 2-0, R. de Boer - M. Out 1-1, M. Houtenbos - R. Koch 0-2, P. Zwart - M. Houtenbos 1-1. De eindstand luidt: 1. Kampioen M. Out 2. L. Koersen 3. F. Schouten 4. C4 Bijwaard. Groep 2: 1 kampioen J. Kraakman 2. N. Ursem 3. R. Koch 4. P. Heijne.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 4