mm Kerkdiensten Medische diensten Andere adressen intech Uitnodiging voor een Weber barbecue demonstratie HIER BLIJF JE VOOR THUIS! intratuin Kin Stephen DEUTEKOM Bibli- -theek 072-338266 Zaterdag 6 juni van 10.00-16.00 uur. Op deze dag, lO/o korting op de barbecues. B0EKEN-TIP VAN: MUZIEK-TIP VAN: w Abdijen, Bedevaarten en Kloosters in de regio en daarbuiten Beestjes kijken bij sportfokkers in Heiloo Plasticall vijvers bij Intratuin Apt VBUf.Ki Nieuwe predikant voor gereformeerde kerk Jeugddienst Ingezonden Agenda Open Huis Dierenbescherming Politieberichten Midi Center Plus ook voor ondernemers uit Limmen en Akersloot C.D.A.-fietstoer H. SCHWAGERMANN HUISARTS Juni: maand van het 'Spannende Boek' Emerson, Lake Palmer: 'Black Moon Heiloo, PAGINA 2 UITKIJKPOST 3 JUNI 1992 HEILOO - In de omgeving van Heiloo en de Egmonden bevinden zich kloosters van onder andere de Benedic tijner Orde en de Orde der Urselinen, De mannelijke en vrouwelijke bewoners van de kloosters- voor het merendeel reeds op gevorderde leeftijd, zien hun gemeenschappen steeds kleiner worden door. gebrek aan instroom van jonge ren. De ouderen in de kloosters zijn er zich wel degelijk van bewust, dat, willen ze als gemeenschappen blijven bestaan, de spelregels losser en meer aan de hui dige tijd gebonden dienen te worden. Een voorbeeld uit het voortreffelijke boek Nonnen' van Marcelle Bernstein, die voor het schrijven van dit boek met 500 nonnen over de hele wereld gesprek ken heeft gevoerd. ,,De jonge vrouwen die thans in Amerika intreden, weten veelal wat er in de wereld te koop is. Dit in tegenstelling tot de ingetredenen aan het begin van deze eeuw. Zij zeggen dat ze door die kennis bewust hebben geko zen voor de dicipline binnen het klooster en armoede daarbuiten". De Kleine Zusters van Jezus" zoeken daarom aansluiting bij de gemeten vol gens de maatstaven van het verdrag van Rome, in alle opzichten achtergebleven bevolkingsgroepen. Daar trachten zij zich aller eerst de taal en gewoonten van de groep eigen te maken. Wanneer ze het vertrouwen van de groep hebben ge wonnen begint het eigenlijke werk. Je zou kunnen zeggen, het goede dat hoe dan ook toch in ieder individu aanwezig is, activeren. Woordelijk: ,,Zijn het moslims, maar worden ze door ons werk heel goede moslims, dan heeft ons werk vruchten afgeworpen". Ze werken onder de Pygmeeën in Cen traal Afrika; in de slumbs van Chicago, op de sampons in Hongkok enz. In die gebieden, soms niet meer dan een vuil nisbelt, werken ze, redderen ze, trach ten er, door er enige structuur in te brengen, ook wat meer vertrouwen ach ter te laten. De Kleine Zusters hebben een piepklein onderkomen aan de Ka pellaan in Heiloo. Ook in ons dorp aan de Hoogeweg te vinden ,,Het klooster van de Juliaant- jes". Sedert hun vestiging, bezig met ge zinsverzorging. De broeders en zusters wonend in respectievelijk de St. Adelbert-Abdij en het Liobaklooster concentreren zich meer op contempla tie, en het opstellen van het klooster als gastenverblijf en kreativiteit. En wie kent ze nog de lieve nonnenzusters uit het voormalige Elisabethziekenhuis? Dat waren dan de Augustinessen, eve neens woonachtig in een klooster in de regio. Op de tentoonstellingstafel vindt u een uitgebreid overzicht van wat men pog meer in onze regio aan kloosters, bede vaartplaatsen en abdijen kan vinden. En een uitgebreide -coHeetk leet-ttur. Ook mooie foto-boeken. Een paar titels van boeken: Abdijen in de lage landen en de mensen die er wonen"; „Benedic tijns leven in Egmond"; Nonnen" van Marcelle Bernstein; Pelgrims door de eeuwen heen, Santiago di Compostela. Uiteraard noemden we maar een paar. Carla van de Bibliotheek. HEILOO - Op zaterdag 6 juni, van 11.00 tot 16.00 uur is het open dag bij een aantal kleindierfokkers van konij nen, hoenders, dwerghoenders en wa tervogels. Deze dag wordt georgani seerd door de provinciale afdeling van de Federatie voor Kleindierteelt. In Heiloo is iedere belangstellende van harte welkom op de volgende adressen: J. Fray, Hogeweg 3 (konijnen); F. Calf, De Ronge 59 (dwerghoenders); F. van Amerongen, Westerweg 201 (watervo gels); J. Fernée, Kennemerstraatweg 240 (dwerghoenders). Bij deze sportfokkers kunt u veel infor matie krijgen over het reilen en zeilen van deze boeiende hobby. Bovendien kunt u een persoonlijke indruk opdoen over hoe deze liefhebberij in te passen is in een woonwijk en in uw tuin, zonder anderen tot last te zijn. HEILOO - De Volwatervijver van Plasticall is d_e nieuwe trend in vijver- land. Een Volwatervijver bestaat uit en kel en alleen bodem en wanden, zonder allerhande vaste interieurpartijen. Hier door is de verhouding tussen waterin houd en -oppervlakte optimaal en is de watertemperatuur veel beter in balans zodat alle levensprocessen zo natuurlijk mogelijk plaats kunnen vinden. Een an der groot voordeel is dat het uiteindelij ke gezicht van de Volwatervijver zelf bepaald kan worden. De vijverbeplan ting kan met de Flexibak en Flexitafel van Plasticall naar eigen inzicht worden ingericht. Er zijn 7 modellen Volwater- vijvers. De Volwatervijvers zijn ver krijgbaar bij de meeste tuincentra in Nederland, waaronder Intratuin Heiloo. In de maanden juni en juli voert Plasti call samen met het toonaangevende tijd schrift Bloemen Planten een schitterende aktie: bij aankoop van een Plasticall Volwatervijver krijgt men ter kennismaking gratis een kwartaalabon nement op Bloemen Planten kado. Zo blijft u op de hoogte van alle nieuwste ontwikkelingen en trends op het gebied van bloemen en planten. De abonnees van het tijdschrift krijgen bij aankoop van een Plasticall Volwatervij ver op vertoon van de aktiebon uit het blad 5 handige Flexibakken kado. Deze aanbieding geldt alleen in de maanden juni en juli. De Volwatervijver van Plasticall is met recht een echte vijver vol voordelen. HEILOO - De vacature die was ont staan door het vertrek van ds A. Boel houwer naar Wageningen, in september 1991, zal in september van dit jaar zijn vervuld. Mw.ds.A. (Afke) Boezewinkel heeft het beroep, dat de gereformeerde kerk van Heiloo op haar heeft uitge bracht, aangenomen. Ds. Boezewinkel is 32 jaar. Momenteel werkt zij als geestelijk verzorger in een medisch cen trum en woont in Amsterdam. HEILOO - Langs deze weg willen wij ons hart luchten over wat ons op dins dag 26 mei, tijdens de actiedag voor de gezondheidszorg in 't Loo is overko men. Tijdens onze' demonstratie werd ons de toegang tot de winkelhof 't Loo verboden door enkele winkeliers. Tegen bewoners en personeel van De Loet werd gezegd dat zij niet welkom waren vanwege de aanwezigheid van een Pool se delegatie. We zouden met onze demonstratie vol gens hen een negatief beeld scheppen van Heiloo. Achteraf vernamen wij, dat de Poolse delegatie wel positief stond tegenover onze actie. De enigen, die dus een negatief beeld veroorzaakten waren deze winkeliers zelf. Wij hopen dan ook dat deze mensen later nooit afhankelijk zullen worden van de gezondheids sector. Actiecomité De Loet HEILOO - Op le Pinksterdag wordt er om 19.00 uur een jeugddienst gehouden in de Gereformeerde kerk van Heiloo. Het thema is: 'Eenheid door verschei denheid'. Voorganger is ds. Renske Ol- denboorn uit Egmond. De dienst is voorbereid in samenwerking met de Oe cumenische Werkgroep Conciliair Pro ces Heiloo. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Donderdag 4 juni H.O.V. Operettever.rep. 20.00-23.00 H.B.C. bridgeclub Heiloo 20.00-23.00 Vrijdag 5 juni s.o.h. Volksdansen v.oud. 11.00-12.00 H.B.B. vergadering 15.00-17.00 Begeleid.orkest v.NH rep. 20.00-22.00 Zaterdag 6 juni Gesloten Zondag 7 juni Gesloten. Maandag 8 juni Gesloten Dinsdag 9 juni G.T.H. gym 11.00-12.00 Nieuw Leven zangver.rep. 20.00-22.00 Woensdag 10 juni Rotaryclub Heiloo 19.00-21.00 Falkland toneel rep. 20.00-23.00 Stedenband, verg. 20.00-23.00 Inspectie Heiloo e.o.: 072- HEILOO - Een aanrijding tussen een fietser en auto op de Schuine Honds- bosschelaan. De uit de uitrit komende fietser keek niet goed uit en werd ge raakt door de auto. Alleen materiële schade. Diefstal uit een personenauto aan de Zeeweg. Ruitje vernield en autoradio weggenomen. Diefstal van autoradio uit auto aan de Kennemerstraatweg. Het portierraam van auto stond open. Eenzijdig ongeval van een bromfietser. Als gevolg van een epilepsie-aanval kwam hij ten val en raakte, op de Ken nemerstraatweg, gewond aan een arm. Aanrijding tussen twee auto's op de Kennemerstraatweg op de kruising met de Dokterslaan. Een linksafslaande bestuurster van een personenauto ver leende geen voorrang aan een recht- doorgaande bestuurder. Eén der inzittenden klaagde na de aanrijding over pijn in de borst. Bestuurder van een auto betrapt op het rijden onder invloed van alcoholhou dende drank. Ademanalyse op bureau gaf een uitslag van 575 Mg/L. Het rij bewijs van de inwoner van Heiloo werd ingevorderd. Brand in een auto op de Zeeweg. De bestuurder zag rook onder de kap van daan komen. Bij nadere inspectie door de bestuurder sloegen de vlammen on der de kap vandaan. Terhoogte van de Katteberg botste een inhalende motor op een voor hem rij dende automobilist. Deze automobilist ke$F€te«ep de. rijbaan. Wonder boven wonder, vielen er geen slachtoffers. De motorfiets werd in beslag genomen, omdat er geen verzekering was af gesloten. Bij de C-1000 in het Hoekstuk werden 2 jongens betrapt bij een winkeldiefstal. Langs het Malevoort werd een branden de personenauto aangetroffen. Het be trof hier een personenauto met een Duits kenteken. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op de kruising Kennemerstraatweg - Kapellaan verleende een fietser geen voorrang aan een passerende automobi list. De fietser raakte gewond aan hoofd en hand. HEILOO - Burgemeester en Wethou ders van gemeente Heiloo hebben beslo ten om projectontwikkelaar Midi Center toestemming te geven om een be perkt aantal units in het bedrijfsverza melgebouw ,Midi Center Plus' te verkopen of verhuren aan bedrijven uit Limmen of Akersloot. De bouw van dit projekt op de Oude Werf in Ypestein start deze zomer, nog voor de bouwvak vakantie. Er zijn nog enkele units be schikbaar, waarvan er maximaal vier bestemd zijn voor ondernemers uit Lim men of Akersloot. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Midi Center v.o.f. telefoon 072-125090. HEILOO 335642. Katten Heiloo en Limmen: 072-616106. Honden Heiloo en Limmen: 02205- 2256. Honden en katten Akersloot: 02513- 10079. Vakantie advies: 072-336180. Asiel (ook voor een adoptiehond om mee te wandelen) 072-114861. Goed tehuis gezocht voor: Fleur, bastaard fox (teefje 4 jr.) Beau, kruising mechelse en hollandse herder (reu 5 jr.). Spike, bastaard Duitse staan der (reu 1 jr.) Yuri, husky (gec. reu, V/i jr.). Sabor, bouvier (reu, 4Vi jr, niet bij kleine kinderen). En nog een bouvier, een bast. poedel, een bast. mechelse herder en een kruising labrador/collie. Belt u voor nadere bijzonderheden: 02205-2256. Opvangadressen gevraagd De dierenbescherming zoekt nog enkele adressen waar een schuwe of zieke kat een plekje vindt tot hij of zij naar een nieuwe baas kan. Opgave en inlichtin gen bij tel. 072-616106. Vermist Zwart/wit gevlekte gec. kater met zwart vlekje naast de neus, rode vlooienband, 2 jr. Vredenoord, Heiloo. Zwarte gec. kater, zwart bandje met gele koker, 2 jr., De Enterij, Limmen. Rode ongec. kater met witte bef, voetjes en buik, 1 jr., Baetenburg, Heiloo. Zwart/wit ge vlekte gec. kater met witte bef en geel le ren bandje en belletje, Brasemcroftlaan> Heiloo, inl.: 072-616106. Gevonden: Wit met beige en bruin konijntje, Poortweijdt, Heiloo, inl. 072-616106. Donderdag 4 juni De Duif, Mariënstein 180. Tussen 8.30-16.30 uur. Halen op verzoek: 330051. Elke zaterdag Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiek- en turnvereniging Heiloo, container op parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. En container bij flatgebouw in De Kandelaar nabij nr. 12. Tussen 13.00-14.00 uur. Zaterdag 6 juni Sint Benedictusschool, J.P. Hasebroe- kweg 21. Tussen 9.00-11.30 uur. Dage lijks onder schooltijd kan oud papier gebracht worden. Ook gebruikte kle ding. Handbalvereniging De Foresters, par keerplaats Egelshoek, Laan vcan Muijs. Tussen 8.00-17.00 uur. Iedere maandag (schooldag) Volleybalvereniging Effect, container bij de ingang van sporthal 't Vennewa- ter. Tussen 18.00-22.00 uur. Elke woensdag Gymnastiek- en turnvereniging Heiloo, container bij flatgebouw in de Kande laar nabij nr. 12. Tussen 18.00-19.00 uur. Woensdag 3 juni Fanfare Showband Heiloo, huis-aan- huis actie plan Ypestein. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 18.00 uur. Halen op ver zoek: 331783 (bellen tussen 17.00-18.00 uur) Ook gebruikte kleding. Maandag t/m vrijdag WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. Halen op verzoek: 331840 of 02206- 3525. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek, iedere laatste zaterdag van de maand, alleen na opga ve: 336799 (tussen 19.00-20.00 uur). Vondelschool, Breedelaan 6. Brengen tijdens schooluren tussen 8.45-15.30 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook gebruikte kleding. Volksmuziekschool, Het Veld 1. Tussen 9.00-12.00 uur en 14.00-19.30 uur. Freinetschool, Het Malevoort 9. Bren gen tijdens schooluren tussen 14.00- 19.30 uur. Alle dagen Fanfare-showband Heiloo, Werken- delslaan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Ha len op verzoek: 331783 (17.00-18.00 uur). Ook gebruikte kleding. Victorie-groep Scouting Heiloo, contai ner nabij clubgebouw De Bolder, hoek Kerkelaan/Westerweg. Ook gebruikte kleding, mits in plastic zakken. Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Doktersdiensten (uitsluitend voor spoedgevallen) 6 en 7 juni: H. Schwagermann, Nic. Beetsweg 14, Heiloo, tel. 330530. 8 juni: W. Hartong, Tulpencroftlaan 17, Heiloo, tel. 337883. Weekenddienst Apotheek 5-12 juni: Apotheek De Hoef, Judith Leijsterstraat 22, Alkmaar, tel. 112082. Verloskundige Heiloo (vlgs. afspraak) J.F.M. Bugter, Haesackerlaan 41, Hei loo, tel. 337531. Dienst Tandarts Alkmaar - Heiloo Doorkiesnummer tandartsdienst bij spoedgevallen: tel. 072-123889. Diëtiste Mw. I. Nijdam-Visser, De Wildtlaan 52, Heiloo, voor voedingsdieetadviezen na tel. afspraak, tussen 17.00-19.00 uur, tel. 072-332287. Praktijken Fysiotherapie Spreekuur vlgs afspraak (ma. t/m vr.): Praktijk Fysiotherapie Ewisweg, Ewis- weg 34, Heiloo, tel. 072-331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, Heiloo, tel. 072-333398; M. A. van Riel, De Wildt laan 28, Heiloo, tel. 072-333271; Fysio- therapiepraktijk E.J. Waal, Kennemer straatweg 452, Heiloo, tel. 072-331266; P.A. Slinger, De Hoghe Weijdt 55, Hei loo, tel. 072-333746. Fysio Heiloo, Slimpad 16a, Heiloo, tel. 072-339355. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Elise Zonneveld-Kemper, tel. 072- 337378. (Samen bevallen). Tandprothetische praktijk Jan Jansen, Heerenweg 72, 1851 KT Heiloo, tel. 072-337119. Mondhygiëniste Simone Hackenitz-Hoogendoorn, prak tijk: J.P. de Smetcentrum, psych. cen trum St. Willibrord, Kennemerstraat weg 464, Heiloo. Voor afspraken: tel. 331165. Dierenartsen Dr. Schaap en dr. De Jong zijn te berei ken op tel. 072-331606 (Commandeurs laan 1). Zaterdag spreekuur van 11-12 uur. Dierenkliniek De Kapel, J.A. de Rid der, Runxputteweg 24,. 1851 PM Hei loo. Behandeling uitsluitend volgens afspraak. Praktijk Oefentherapeuten Mensendieck Y. I. van Leeuwen, Westerweg 128a, tel. 072-338114. W. Zonjee, Westerweg 128a, tel. 072-338114. Stichting Interkruis Noord-Kennemerland Ledenadministratie, kraamcentrum: tel. 072-199222. Wijkverpleegkundigen Ouder- en kindzorg spreekuur: maan dag t/m vrijdag 8.30-9.00 en 12.30- 13.00 uur, tel. 072-331073 (tijdelijk tel.nr.). Volwassenenzorg spreekuur: maandag t/m vrijdag 12.30-13.30 uur, tel. 072- 331073. Voor spoedeisende gevallen kunt u de alarmcentrale bellen, tel. 072-619818. Uitleenmagazijn Wijkgebouw Holleweg 94. Geopend op werkdagen van 18.30-19.30 uur. Tel. 072-331073. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Mevr. B. Nieuwmeyer, tel. 072-338088, en mevr. M. van Velthoven, tel. 072- 338027. Diëtiste Voor leden van de kruisvereniging kos teloos. Voor afspraken kunt u bellen: 072-199222. Praktijk Oefentherapie Cesar I. Hoefmans, Pastoor van Muijenweg 16, Heiloo, tel. 072-330592. Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (Starlet) De prikpunten van Starlet in Heiloo zijn: Bejaardenhuis Overkerck, Stationsweg 92c, maandag tot en met vrijdag 8.00- 8.30 uur. Bejaardenhuis De Loet, De Loet 1, maandag tot en met vrijdag 9.00-9.15 uur. Psychologenpraktijk Drs. H.P.M. Velu, Kleijne Olven 3, Heiloo, tel. 072-331644. Praktijken logopedie Tineke Hensen, De Sonneveld 124, tel. 335352; Nita te Nuijl, Termijen 101, tel. 335148; Lucien Reeling Brouwer, Kor- beellaan 1, tel. 332652; Jolanda de Wit, Oudburgerlaan 74, tel. 338073. Praktijk psychotherapie hypnose Individuele en groepstherapie. Voor af spraken: 02513-11602 of 14858, 02207- 12477. Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk 9.30 uur: ds. H.C. van het Maalpad. Geref. Kerk Noordergeeststraat 9.30 uur: mw. A.M. Mijnurg uit Amsterdam; 19,00 uur: jeugddienst. English Church Heiloo Kruiskerk, Maas Geesteranusweg. In lichtingen: 072-333396. Sunday 7th June: whitsunday, service at 5 p.m. (17.00); sunday school and creche. Chr. Geref. Kerk (De Dillenburg) 9.30 uur: ds. A.P. van Langevelde; 15.30 uur: dienst in Broek op Lange- dijk; 17.00 uur: geendienst. Fiom Alkmaar Bureau voor hulpverlening bij zwanger schap en alleenstaand ouderschap. Van der Meijstraat 6, 1815 GP Alkmaar (tel. 118812). Bereikbaar op werkdagen van 9.00 en 17.00 uur. Terminale Thuiszorg Vrijwilligersorganisatie, die belangeloos de helpende hand wil bieden. Inlichtin gen: ma., wo. en vr. tel. 334383; di. en do. tel. 332156. Bellen tussen 8.30-9.30 uur. Bij geen gehoor: tel. 330455. VVV Heiloo Ver. voor Vreemdelingenverkeer, Post bus 5, 1850 AA Heiloo. Hoofdinforma- trice: mevr. A. de Moor, Nijverheids- weg 11, Heiloo, tel. 072-333719. Unie van Vrijwilligers Heiloo De UW helpt waar nodig is: vriend schappelijk contact, luisterend lezen, sociëteit, bingo, thee schenken, zieken huisbegeleiding, zwemmen en dagver zorging. Helpt u de UW helpen. Bel voor informatie: tel. 332626. Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk (Stama) Heiloo: Slimpad 16, tel. 330984. Spreekuur maandag, dinsdag en woens dag van 9.00 tot 10.00 uur. Limmen: Middenweg 26a, tel. 02205- 1250. Spreekuur donderdag, 14.00 tot 15.00 uur. Ombudsteam Heiloo Spreekuur: elke maandag van 19.00-20.00 uur in de voormalige Hof- dijkschool, Mariënstein 178. Telefonisch elke dag van de week van 10.00-22.00 uur te bereiken via 332212 of 337993. Adres: Postbus 89, 1850 AB Heiloo. Stichting Peuterspeelzalen Heiloo Opgave-formulieren verkrijgbaar bij de peuterspeelzalen Brammetje en Olleke, J9, en de Teddybeer, irdere inlichtingen bij essing, tel. 334902 (uit sluitend -maandag- t/m donderdag tus sen 19.0iU0.00 »uur). De -peuters kunnen vanaf2 jaar oud op de wacht lijst geplaatst worden. Oppasdienst Tarieven: 3,00 per uur; na 24.00 uur 4,00. Contactadressen (uitsluitend te: HEILOO - De CDA-fractie komt zater dag 13 juni per fiets door wijk Oost. Waarnemen, observeren, met u praten, naar iedereen wordt geluisterd. Het CDA wil 'open deuren' in de open lucht, en dus niet alleen vlak voor de verkiezingen maar het hele jaar door. Herkent u die openheid? Nieuwsgierig? Maak dan een afspraak met één van de fractieleden: Anne Marie Worm - de Moei (120544), Henk Veeninga (331412), Wim Swart (331239), Evalyn Schoutsen (334319), Hans Vrugt (335836), Ans Willemse-van der Ploeg (333542). Per brief kunt u ook zaken aankaarten: CDA Fractieburo, Postbus 147, 1850 AC Heiloo. vakantie 11 juni t/m 3 juli ONTWERP EN INSTALLATIE KOMPLETE BADKAMERS LOODGIETERSWERKEN VERWARMINGSTECHNIEK installatie techniek lefonisch tussen 12.30 en 13.30 uur): 072-331253 (niet op dinsdag). Indicatiecommissie Heiloo Aanvragen voor huisvesting in een ver zorgingshuis, zorgwoning, alarmering en warme maaltijden dienen te worden gericht aan de Indicatiecommissie Hei loo, p/a afdeling Sociale Zaken, Raad huisplein 1, Heiloo, t.a.v. A.Th. Delleman (tel. 072-313184). Spreekuur: iedere werkdag van 8.30-10.30 uur. Alg. Ned. Invalidenbond Secr.: H. van Weert, Asterstraat 13, 1815 XP Alkmaar, tel. 072-125852. Contactpersoon Heiloo/Limmen/Eg- monden: P. Kool, Meidoornlaan 3, 1935 EX Egmond-Binnen, tel. 02206- 4866. Stichting Telefonische Hulpdienst Noord-Holland Voor een gesprek van mens tot mens dag en nacht bereikbaar: tel. 072-613614. Wao-Aaw-Groep Activiteiten in 't Trefpunt, Westerweg 294, Heiloo. Tevens spreekuur na tel. afspraak: mw. Braids, tel. 331840. Vereniging voor Volkshuisvesting Heiloo Inschrijvingen: maandag t/m donder dag van 14.00-15.30 uur op het kantoor. Spreekuur: elke eerste dinsdag van de maand van W.30-21.00 uur op het kantoor. Kantoor: Van der Feen de Lilleweg 14, Heiloo, tel. 338536. Adviesburo VCN Adviezen op sociaal en maatschappelijk gebied. Adres: De Gouwe Boom 32, 1851 TE Heiloo. Tel. 072-338640. Spreekuur na telefonische of schriftelij ke afspraak. Gezinsverzorging, Ouderenhulp en Alphahulp Stichting Noord-Kennemerland/Noord -Holland-Midden. Hoofdkantoor: Nas- saulaan 3.0, 1815 GL Alkmaar. Voor hulp bij problemen in de verzor ging van uw huishouden. Spreekuur da gelijks van 8.30 tot 9.30 uur. Telefoon: 072-127066. Voor acute hulp na 17.00 uur en in het weekend: 072-156400. Droomanalyse H. Lambeck, Boekenstein 41, Heiloo, tel. 072-330523. Hervormde Gemeente Limmen 10.00 uur: ds. F.J. van der Wind uit Heiloo. Evang. Luth. Gemeente Alkmaar 10.00 uur: dra. Y.Th.B.L. Bos. Remonstrantse Gemeente Alkmaar 10.15 uur: ds. E.M. Plantier. Doopsgez. Gem. Koningsweg Alkmaar 10.00 uur: ds. H.Th. Ament. Oud-Katholieke Kerk Emmastraat 9, Alkmaar 10.00 uur: eucharistieviering. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) (Kapelkerk, Kapelsteeg/hoek Laat 80, Alkmaar) 9.30 en 17.00 uur: ds. J. Luiten. Baptisten Gemeente Alkmaar Hofstraat 15, Alkmaar 10.00 uur: ds. A.J. van de Wetering. Pinkstergemeente Heiloo Zondagmorgen 10.00 uur dienst. Zon dagsschool 10.30-11.30 uur. Bijbelstu die: woensdag vanaf 20.00 uur. Kerkge bouw: Maas Geesteranusweg, Heiloo. Evangelische Gemeente Egmond Dorpshuis, Hanswijk 1, Egmond aan den Hoef. Dienst: zondag 19.00 uur. Bijbelstudie: dinsdag 20.00 uur. Vrouwenkoffie-ochtend: eens per maand. Inlichtingen: 02206-6890. Geest en Kracht Volle Evangelie Centrum Elke zondagmorgen dienst om 10.00 uur. Elke woensdagavond bijbelstudie om 20.00 uur. Eens per veertien dagen bijbelstudie voor vrouwen op woens dagmorgen. Adres: Westerweg 294 te Heiloo. Inlichtingen: 332649. Rooms Katholieke Kerkdiensten Willibrorduskerk, Westerweg 265 Geen opgave ontvangen. In de week: Dinsdag 19.15 uur (dagkapel). Donderdag 9.30 uur (Overkerck). Spreekuur: zaterdag 16.00-17.00 uur. H. Moeder Gods, Holleweg 111 Geen opgave ontvangen. In de week: Vrijdag 19.15 uur (dagkapel). O.L.Vr. ter Nood, Kapellaan Zaterdag 6 juni: Prietserzaterdagvie- ring: 11.30 uur: biechtgelegenheid en rozenkransgebed (grote kapel); 12.00 uur: H. Mis met pastor dr. G. Meers hoek (grote kapel); 14.00 uur: stille aan bidding; 14.45 uur: sluitingslof met zegen. Inlichtingen: 02510-35573 of 02205-3101. Weekenddiensten: zondag 11.00 uur Hoogmis. Door de week: dinsdag 9.30 uur eucha ristieviering bij de Julianazusters; woensdag 8.30 uur eucharistieviering Genadekapel; donderdag 9.30 uur Woord- en Communiedienst bij de Juli anazusters, Hogeweg 65; vrijdag 8.30 uur eucharistieviering in de Gena dekapel. Kapel Psych. Centrum St. Willibrord Zaterdag 18.45 uur: eucharistieviering. Zondag 9.30 uur: eucharistieviering. Maandag 9.30 uur: woord- 'en commu niedienst. Woensdag 16.45 uur: kleine kapel. Pinkstergemeente Alkmaar e.o. 10.00 uur dienst in scholengemeen schap, Mandemakerstraat 11, Alkmaar. Inlichtingen: tel. 331584. HET GROENE WARENHUIS HEILOO Vennewatersweg 15, tel. 072-332727 De zomer is in zicht en daarmee de va kantie. De tijd om u. eens helemaal te verliezen in een lekker spannend boek. Boekhandel Deutekom geeft geduren de de maand juni het misdaadgenre weer alle ruimte. Naast klassiekers treft u er de nieuwste titels aan op het gebied van thrillers, detectives, spionage- en horrorromans. Maar, behalve een bron van inspiratie is boekhandel Deutekom de hele maand juni ook een bron van voor deel. De nieuwste Stephen King voor een schertsprijsje, dat is één. Flinke kortingen op twintig misdaadtoppers, dat is twee. Stephen King heeft al veel bestsellers op zijn naam staan. Het merendeel van zijn werk is verfilmd. Met de ij- zersterke novelle 'Dolan's Cadillac' bewijst King opnieuw zijn meester schap in het schrijven van huivering wekkende verhalen. Iets over de inhoud: 'Had ik maar een pistool, dacht Robinson, een simpele onderwijzer. Maar hij heeft geen pistool en hij beseft ook dat hij tegen een schurk als Dolan niet is opgewas sen. Langzaam rijpt in zijn gedachten een plan om een zeven jaar gekoester de wrok om te zetten in een daad van geweld. En dan hoort hij in de verte het aanzwellende geluid van de motor van de zilvergrijze Cadillac...' Heerenweg 67-69, 1851 KL Heiloo "Winkelhof 't Loo" Tel. 072-331483 LIBRIS. Uw Complete Boekhandel. Ruim veertien jaar na het laatste al bum 'Love beach' hebben Keith Emerson, Greg Lake en Carl Palmer de handen weer ineen geslagen. .Oude vetes en ruzies werden bijgelegd om van 'Black moon' een geslaagde come-back te maken. Dat is in alle opzichten gelukt. Voor degene die houdt van theatrale symfo- rock valt er op 'Black Moon' veel te genieten. Met gebruik van klassieke thema's gaat het trio er als vanouds fors tegenaan in 'Romeo Juliet' en het instrumentale 'Changing states'. De op single uitgebrachte titelsong heeft overigens verdacht veel weg van ^Queens 'We will rock you'. C Winkelhof 't Loo 41 Hejloo Tel. 335535 mssrmmnramtssmrmmnsmK^^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 2